Jlicutue £cihsri|c (ümirant Russen lanceren uit r aket vlie gtuigen Commentaar Hulp voor „slachtoffers" techniek [IJiili Deskundigen in Washington: Systeem van enorm militair belang Bij huldiging op Cape Canaveral Voor het eerst werd het Glenn te veel Chroesjtsjef: houding Westen is negatief Terlenka Vitrage ZATERDAG 24 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,lf (Bij contract belangri POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12413 CHRISTELIJKE'ATIONAAL DAGBLAD „StMiMflICt is ahebleora tngn htrl ia legljenspott" in 'n woelige wereld veilig verzekerd Kromme Nleuwegracht 810 (JTttLCHT TAE SOWJETUNIE heeft een systeem ontwikkeld I systeem zou van enorme militaire betekenis zijn. A-* om intercontinentale projectielen, ruimtesche- Bedoelde deskundigen hebben goede redenen om pen en aardsatellieten (of kunstmanen) uit bemande aan te nemen, dat twee bemande raketvliegtuigen, raketvliegtuigen te lanceren, aldus heeft men in des- aan weerszijden van een sterke raketmotor beves- kundige kringen te Washington verklaard. Deze tigd, gediend hebben als eerste trap bij de lancering conclusie werd gisteren gepubliceerd, na negen van een aantal Russische ruimteschepen, maanden geheim te zijn gehouden. Een dergelijk I Indien deze theorie juist is, worden de vliegtuigen in het grens gebied tussen dampkring en ruimte losgekoppeld van de grote raket en door hun piloten naar de aarde teruggevlogen. De tweede trap van de raket zou zijn doorgevlogen naar de ruimte om vervolgens een derde trap te lanceren Dit systeem zou van grote gro- Het systeem zou begin 1960 boven de te waarde kunnen zijn voor oor- Grote Oceaan gebruikt zijn bij een reeks logsvoering met raketten, aange- Russische proeven met projectielen. Een zien de raketvliegtuigen die de andere belangrijke conclusie van het eerste trap vormen, naar de aarde rapport heeft betrekking op de berging terugkeren en opnieuw gebruikt van de derdetraps-ruimteschepen. Som- kunnen worden. Volgens het rap- mige van deze ruimteschepen zouden port zou de derde trap van de door middel van een systeem van para- verschillende door de Russen be- chutes, remrdketten en telescopische proefde raketvliegtuigen bestaan vleugels naar de dampkring glijden. Met hebben uit lege intercontinentale dit systeem is het ook mogelijk, de ruim- projectielen en ruimteschepen. teschepen naar de dampkring terug te brengen en vervolgens weer in de ruimte terug te stoten. Nieuws in één oogopslag De Turkse premier Is- met Inönü heeft in het par lement een ovatie gekre gen nadat de poging tot rebellie van een deel der strijdkrachten was onder drukt. De bevelhebber der landmacht, die de opstand zou hebben geleid, heeft om pensioen gevraagd. Zeventig officieren zijn overgeplaatst. O Chroesjtsjef betreurt de „negatieve houding" van Kennedy en Macmillan tegenover zijn verzoek om bij het begin van de ont wapeningsconferentie in Genève tegenwoordig te zijn. Het Westen wil vol gens hem niets doen om de ontwapeningsproblemen op te lossen. Hij herhaalde zijn aanbod om alle Russische troepen in het buitenland onmiddellijk terug te trek ken als het Westen het ook doet. De Amerikaanse minis ter van justitie Robert Kennedy, die morgen in Nederland wordt vernacht, zal maandagmiddag op Schiphol enige honderde:. studenten toespreken. De ontvangst door de Konin gin zal zondagmiddag niet op Soestdijk maar op Huis ten Bosch plaats hebben. Honderden militairen en politiemannen hebben ver geefs in de omgeving van 't Harde op de Veluwe ge speurd naar het al drie dagen vermiste jongetje Gijsbertus Verrips uit Am sterdam. Dit gebeurde na dat gebleken was dat de mensen die de jongen op de Veluwe zouden hebben zien zwerven, een spijbe lende schooljongen voor hadden, die sprekend op de vermiste lijkt Vier bonden waarin autorijschoolhouders zijn georganiseerd, hebben de minister van verkeer en waterstaat gevraagd de „voortgezette rijopleiding" van KNAC en ANWB te verbieden. De opleiding komt toe aan de rijschool houders en niet aan de ver- keersbonden, zeggen de vier organisaties. Zijn zakdoek moest er aan te pas komen toen Amerika's ruimtevaarder John Glenn gisteren bij Cape Canaveral zijn vrouw en kinderen weerzag. Glenn is grootscheeps ge huldigd in bijzijn van pre sident Kennedy. De PTT heeft een perso neelstekort van 3000 man, hoofdzakelijk in de grote steden. De winst die het staatsbedrijf dit jaar zal boeken, zal niet de aan vankelijk geraamde 110 miljoen gulden halen, maar door werktijdverkorting, tariefsverlaging en loons verhoging niet meer dan 70 miljoen bedragen. De PTT gaat proeven nemen met automaten voor de afgifte van postzegel boekjes. De hoeveelheid post die zaterdags op de bus wordt gedaan, is terug gelopen tot 15 procent van de hoeveelheid voor de in voering van de vrije zater dag. Dergelijke zweefvluchten zouden vele dagen kunnen duren. In het rapport wordt niet verklaard, hoe de dèskundi- gen aan hun inlichtingen zjjn gekomen. Ook wordt in het bericht van The- Asso- siated Press niet gemeld, wie de des kundigen z(jn of zij in dienst van de Speurtocht naar vermiste jongen gestaakt De Rijkspolitie heeft de speurtocht in de omgeving van 't Harde naar het al drie dagen vermiste debiele jongetje Gijsbertus Verrips uit Amsterdam afge last. Dit gebeurde nadat was komen vast te staan, dat de personen die de jongen meenden gezien te hebben een spijbe lende schooljongen voorhadden, die sprekend op de vermiste Gijsbertus leek. Op deze berichten waren gisteren 500 militairen en 200 mannen van de Rijks politie de hele dag aah het zoeken ge- Ambassadeur in Tsjaad Bij K.B. is in de repubjiek Tsjaad een ambassade der Nederlanden, met zetel te Leopoldstad, opgericht en is jhr. E. tigd ambassadeur te Leopoldstad, tevens benoemd tot buitengewoon en gevol machtigd ambassadeur in de republiek Tsjaad. Keizerin Farah van Perzië, vrouw van de Sjah, draagt de skfs over de schouder, want ook in de Per zische bergen wordt de winter sport beoefend. De Keizerin werd deze weck gefotografeerd in Abe-Ali bij de hoofdstad Teheran. Amerikaanse regering staan en dus over de meest geheime gegevens betreffende de Sowjetunle kunnen beschikken. Het feit echter, dat volstaan wordt met het citeren van „deskundigen kringen" in Washington, kan betekenen, dat het nieuws uit semi-officiële bron komt en dat het rapport inderdaad op betrouw bare gegevens berust. Schroothandelaar W. gaat in cassatie Naar aanleiding van zijn veroordeling door het gerechtshof te Den Haag. heeft de schroothandelaar W., die zich in Lon den bevindt, ons desgevraagd medege deeld, dat hij cassatie zal aantekenen. Hij heeft zijn raadsman hiertoe reeds' opdracht gegeven. De heer W. verklaarde te geloven, dat het hem niet mogelijk zal zijn nog langer in Nederland te blijven, „nu Neder land in staat is tot een dergelijke on rechtvaardigheid". R. Kennedy komt niet om thee te drinken In regeringskringen in Den Haag werd gisteravond verklaard, dat men zich verhei MTt over het feit, dat de heer Robert Kennedy, die een belangrijk ad viseur is van zijn broer, de President der Verenigde Staten, Nederland zal bezoeken. In deze kringen werd er de aandacht op gevestigd, dat de Neder landse regering de heer Kennedy tot dit bezoek heeft uitgenodigd, omdat hier voor een goede gelegenheid bestond toen de minister besloten had na zijn verblijf in Indonesië via Europa weer naar zijn land terug te keren. Hoewel het duidelijk is, dat de Amerikaanse be windsman geen opdracht heeft te be middelen in het geschil tussen Neder land en Indonesië, zo wordt in deze kringen opgemerkt, is het wel opgevallen dat hij op bijzondere wijze nadruk heeft gelegd op het belang van een vreed zame oplossing van het geschil. In rege ringskringen bestaat de hoop, dat mi nister Kennedy bereid zal zijn tijdens zijn besprekingen in Den Haag ook iets mede te delen over de indrukken, die hij in Djakarta heeft opgedaan, vooral indien dit iets zou kunnen bijdragen tot het totstandkomen van onderhan delingen. In dit verband werd van Amerikaan se zijde in Den Haag nog opgemerkt, dat Robert Kennedy zeker niet alleen in Holland komt „om thee te drinken" Integendeel werd van deze zijde nog eens gewezen op het grote belang, dat de Verenigde Staten hechten aan een vreedzame regeling van het vraagstuk Nieuw-Guinea. Arbeldsongcluk Bij werkzaamheden op de cokesfabriek te Sluiskil is giste ren de 40-jarige lasser J. A. Metten ui» Bergen op Zoom van een hoogte van acht meter gevallen en aan de gevolgen van de val overleden. JOHN GLENN is gisteren terugge keerd naar de plaats hij dinsdag gelanceerd werd voor zijn drie omwentelingen om de aar de. Hij kwam er met een straaljager van de Amerikaanse luchtmacht, waarin ook de vice president van de V.S. Lyndon Johnson had plaats ge nomen. Toen Glenn de trap van het vliegtuig afging en hij de honderden mensen zag die samengestroomd waren om hem te verwelkomen en onder hen zijn vrouw, dochter Ca rolyn en zoon David ontwaarde, werd het hem voor het eerst te machtig. Glenn, die na negen maal uitstel nog even monter de cabine inging, die o enkele honderden kilometers hoogti door de ruimte suisde en daarbij rustig gesprekken voerde met de radioposten op aarde, moest nu met zijn zakdoek langs zijn ogen vegen President Kennedy, die ook op Cape Canaveral aanwezig was, heeft de ruim tevaarder onderscheiden met de Disting uished Service Medal. Kennedy werd op de basis rondgeleid door Glenn, die hem de belangrijkste installaties van het Mer cury project liet zien. „Ik geloof dat overste Glenn nu merkt dat de werke lijke risico's van een ruimtevlucht pas beginnen wanneer de vlucht zelf voor bij is", zei de president bij de uitreiking van de onderscheiding. De astronaut, die gisteren zei dat hen enigszins zenuwach- pRE.MIER CHROESJTSJEF be treurt de volgens hem negatieve houding van president Kennedy en premier Macmillan tegenover zijn verzoek om bij het begin van de ont wapeningsconferentie in Genève te genwoordig te zijn. Hij noemt het argument van president Kennedy, dat nadere voorbereidingen nodig zijn, alvorens het overleg op topniveau voortgezet kan worden, „niet overtui gend" en hij leidt daaruit af, dat het Westen niets wil doen om de ontwa peningsvraagstukken op te lossen. Hij herhaalt zijn aanbod om alle Russi sche troepen in het buitenland oiunid- dellijk terug te trekken, als het Wes ten dit ook doet. De Russische premier betuigt zijn spijl over de westerse wiegering in een brief aan president Kennedy en aan premier Macmillan. Hij spreekt de hoop uit, dat dit niet het laatste woord van de wes terse mogendheden betekent inzake het werk van de conferentie van achttien landen, die 14 maart begint. Chroesjtsjef merkt op, dat een bepaal de mate van vertrouwen zonder welke het onmogelijk is de oplossing van de ontwapeningskwesties te benaderen slechts kan worden verwezenlijkt door degenen die de hoogste verantwoorde lijkheid tegenover de volkeren van hun landen dragen. Tot nu toe zijn alle Oost-West-confc- renties vastgelopen op de Russische wei gering om tegemoet te komen aan een primaire eis van het Westen een streng systeem van internationale con trole. Chroesjtsjef zegt nu dat de Sow- jetunie geen controle over haar strijd krachten zal aanvaarden, voordat de ont wapening werkelijk zal beginnen. In dit verband herhaalt hij zijn voorstel tot terugtrekking van de Russische troepen uit het buitenland als het Westen het zelfde doet Chroesjtsjef zegt dat de wens van de Sowjetunie is, dat „een eerlijke over eenkomst aangegaan wordt die garan ties schept dat noch bij het ontwape ningsproces, noch na de voltooiing ervan bedreigingen zullen ontstaan voor de veiligheid van welke staat dan ook." „Daarom herhalen wij laten wij een verdrag opstellen over algemene en vol ledige ontwapening onder strikte inter nationale controle en de voorzieningen van dit verdrag uitvoeren in de staten, zodat de controle evenredig is met de genomen ontwapeningsmaatregelen," al dus de Russische premier. Als eenmaal het stadium van ontwa pening is voltooid, dan dienen de mo gendheden over te gaan tot het volgende stadium, eveneens onder controle. Chroesjtsjef noemt dit een gezonde en realistische benadering van de controle. Niemand is tot nu toe in staat geweest iets beters voor te stellen, aldus Chroesj tsjef, die zich afvraagt of Kennedy bij zien zelf reeds besloten heeft de confe rentie in Genève te ddoen mislukken. Verwacht wordt dat Macmillan cn Kennedy dit weekeinde contact met el kaar zullen opnemen voor een gezamen lijk antwoord aan Chroesjtsjef. Macmil lan heeft inmiddels reeds Joseph Godber. de Britse staatssecretaris van buiten landse zaken, tot delegatieleider in Ge nève benoemd „bU alle gelegenheden, waarbij minister Home niet aanwezig ls." Ruimtevaarder John Glenn (l.) laat president John Kennedy de capsule zien, waarin hij dit maal om de aarde vloog. was over het vooruitzicht van de plechtigheid, glimlachte bij deze opmer king. President Kennedy herinnerde eraan dat Glenn, toen hij in begin februari het Witte Huis bezocht de hoop uitsprak dat de pers meer aandacht zou besteden aan de wetenschappelijke aspecten van zijn vlucht en minder aan persoonlijke dingen zoals het haar van zijn vrouw. „Ik ben van mening dat beide aspecten! zeer belangrijk zijn", zei de president waarop Glenn opnieuw glimlachte en zijn vrouw Anna, die naast hem zat over het haar streek. „Onze raket was niet zo groot als som mige anderen, maar onze mannen en vrouwen zijn dat wel", ging Kennedy verder, „ik spreek namens alle Ameri kanen wanneer ik zeg hoe trots wij op zijn vlucht zijn". Tijdens de persconfe rentie die volgde bracht Glenn o.m. de reacties uit het buitenland ter sprake. Waarbij hij onder meer doelde op het voorstel van premier Chroesjtsjef, voor Amerikaans-Russische samenwerking bij ruimtelijk onderzoek. Glenn herinnerde eraan dat president Eisenhower vier jaar geleden reeds een dergelijk voorstel heeft gedaan en dat president Kennedy dit voorstel herhaald heeft. „Wij willen niet dat dit initiatief ons ontnomen wordt", aldus Glenn. „Verder wil Ik de werkelijke macht en hersens In mijn huis voorstellen, mijn vrouw Annle", aldus Glenn, die ook zijn kinderen Davld en Lyn en zijn ouders en schoonouders voorstelde. Op de vraag of hjj nogmaals een ruim tereis zou willen maken antwoordde Glenn: „zeer zeker wel". Fraude in Westland: minstens 20.000 (Van een onzer verslaggevers) De 29-jarige J. M. uit 's-Gravenzande, medefirmant van de Eerste 's-Graven- zandse Automobiel Centrale, heeft bij dit bedrijf voor een bedrag van f 20.000 fraude gepleegd. M. heeft zichzelf bij de politie aangegeven en alles bekend. De politie stelt een nader onderzoek in. De directeur van de E.G.AC., de heer J. Hörter, deelde ons desgevraagd mede, dat genoemd bedrag nog niet definitief is; het ligt waarschijnlijk hoger. Lou in Antwerpen De Muidcnse sekteleider Lou Voort- huyzen, die al enige maanden ,,zoek" was, blijkt gisteren in Antwerpen ge signaleerd te zijn. Hij ontmoette daar enkele Amsterdamse volgelingen. Hij zei uit Parijs te zijn gekomen en op weg te zijn naar Keulen. Voorlopig zou hij niet naar Nederland komen. J)E HEER Robert Kennedy, minister van justitie in Amerika en broer van de Amerikaanse president, komt op zijn reis over de wereld ook ons land bezoeken en hij komt als een zeer welkome gast. Bij de organisatie van de reis is het blijk baar onvermijdelijk geoordeeld dat een belangrijk deel van het korte bezoek valt op een dag d'e naar goed nat'onaal gc- bni'k nog altiid zoveel mogelijk wordt vrijgehouden van politieke en staatkundige activiteiten. Het bezoek zelf zal kort zijn. te kort om de hoge gast genoegzaam te doen opmer ken hoe gaarne wij hem in ons midden zien. De eer van dit bezoek is er voor ons land en volk niet minder om. De Ameri kaanse m'nlster, jong van jaren nog, beeft reeds getoond over zeer uitzonderlijke elgenschannen en bekwaamheden te be schikken. Bii ziin benoeming tot deze post Is zijn broer, de President, van de z.iide van politieke tegenstanders wel nepotis me verweten. Waarom had de President zijn broer op deze post geplaatst? Was het begunstiging? De veronderstelling reeds was wonderlijk. Ware hier begunstiging in het spel dan moest dat zich wreken. De werkelijkheid bleek spoedig geheel anders. Met deze be noeming had de President opnieuw een gelukkige en verstandige daad verricht. De president Kennedy heeft in de minis ter Kennedy een vertrouwensflguur, hem van iongsaf bekend zoals Iemand alleen zijn broer kan kennen, een vertmuwens- figuur aan wiens oordeel de President In daarvoor 'n aanmerking komende geval len bijzondere waarde mag heeh'en en aan wie bij ook bijzondere opdrachten kan verstrekken. Dat minister Kennedv ons land bezoekt nadat hij op zijn wereldreis ook Indonesië bezocht heeft, geeft aan zijn bezoek aan ons land een speciale waarde. Hij heeft in Indonesië blijken af gelegd van ziin onmiskenbare openhartig heid. Hij heeft la*on uitkomen, dat Ame rika. hoezeer ook de opkomst van Indo nesië met belangstelling volgend, daar naast geen enkele reden ziet de vriend schap met Nederland los te laten. Hij heeft met klem aangedrongen op een vreedzame regeling van het bestaande geschil. Het zijn redenen waarom Nederland de Amerikaanse minister dank heeft te we ten. Er is alle schijn, dat in Indonesië zijn In alle openhartigheid gesproken woorden indruk hebben gemaakt. Hoe zeer ook Nederland een oplossing naar recht cn vrede voorstaat, daarvan zal zijn bezoek aan ons land hem eens te meer kunnen overtuigen. De heer en mevrouw Kennedy zijn ons welkom. Chita^ Na de opstand Turks generaal vraagt ontslag De Turkse premier Ismet Inönü heeft in het parlement minutenlang een stande ovatie gekregen nadat de poging tot rebellie van een deel der strijdkrachten was onderdrukt. De bevelhebber van de Turkse land strijdkrachten, generaal Onut, heeft inmiddels zijn ontslag gevraagd en verzocht te worden gepensioneerd. Volgens niet bevestigde berichten zou hij de leiding hebben gehad van de opstandige beweging. Hij wordt opge volgd door generaal Ali Keskinu, com mandant in Ankara. Een zevental officieren, dat bij de lei ding van de muiterij waren betrokken, zijn overgeplaatst in andere functies. De ongeveer 400 kadetten van de militaire academie, die in de hoofdstraten van Ankara hebben betoogd, zijn voor vier weken „met verlof" naar huis gestuurd. Een regeringswoordvoerder heeft ont kend dat 300 officieren zouden zijn ge arresteerd. DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE BULTHUIS BOTERMARKT 23 „Welkom. Ik heet Rita. Ik woon op nummer 19. Als u een baby-sitter nodig hebt, roept u maar." ij n BANANEN lekker TJET komende weekeinde zal ook het koudste zijn van februari. Het ho- gedrukgebied boven zuid-Noorwegen blijft met een oostenwind koude lucht naar ons land voeren piet in de afge lopen nacht hier in het westen 4 5 graden vorst. Ook overdag komt het kwik nauwe lijks boven het vriespunt. Boven West-Rusland ligt een lage drukgebied dat in de richting van Mid- den-Duitsland trekt en tegen zondag avond de sneeuwkans in ons land ieis doet toenemen. Het laat zich aanzien dat de komende februaridagen het weer koud en winters zal blijven. De Bill vervecht tot morrenevond: Sapporlen hedenmor gei Veel bewolking met plaatselijk wat sneeuw. Zwakke tot matige, later tijde lijk krachtige Noordoostelijke wind. Lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. (Opgemaakt om 11,15 uur.) Zon en maan Zondag 25 febr.: Zon op 7,36, onder 1811; maan op onder 10,06. Maandag 26 febr.: Zon op 7,34, onder 16.13, maan op 0,28. onder 10,32. 27 februari: Laatste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 25 februari: 6.32 vm, 18,48 nm. 26 februari: 7.06 vm, 19,25 nm. Ten den* stijgend HET WEER ES EUROPA zeven uur Weer»- Eindb Helsinki DE Amerikaanse maatschap- de vakbonden hun medewer- automatische machine die de menselijke waarden te be- naam heeft zal beginnen met P,J' v Industries ?nc-> kin6 zullen verlenen. maatschappij verkoopt. Het schermen welke in onze zich de bestudering van het pro- in New York, welke machines eerste jaar zou er op deze snel veranderende tijd gevaar bleem en dan een besluit ne- maakt die het werk van men- John I. Snyder jr., presi- wijze tussen de 200.000 en een lopen Naar zijn mening is er men over de vraag hoe het sen doen, heeft het initiatief dent-directeur van U.S. In- miljoen gulden kunnen wor- tot nu toe te veel nadruk ge- beste kan worden gehandeld genomen om het lot te ver- dustries, heeft verklaard dat den gestort. legd in de V.S. op de nega- om de arbeiders te helpen in beteren van arbeiders die zijn maatschappij binnenkort tievc aspecten van de auto- de overgangsperiode door machines worden ver- zal beginnen met contributie- Snydcr zegt dat er thans matisering. De industrie Andere maatschappijen die vangen. De maatschappij betaling aan de stichting. Deze definitieve stappen genomen streeft cr naar deze negatieve machines maken voor de stichting in zal tussen de 100 en de 4000 moeten worden door fabri- factoren te elimineren. automatisering, kunnen aan voor elke kanten van machines om de De stichting welke nog geen do stichting deelnemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1