|üeuiue geihsctfe (iTournnl GLENN STUURDE ZIJN CABINE ZELF Wereld geestdriftig over triomfale ruimtevlucht Commentaar Lancering na 9 maal uitstel Landing perfect en Sowjetgeleerde blij met succes van Glenn Expeditie laat niets van zich horen Militaire deskundigen: dit jaar geen strijd WOENSDAG 21 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; 2,25 per maand; 0,59 per week. Tweeënveertigste jaargang no. 12-110 Drie dagen in 5 uur Glenn maakte CHRISTELIJKEAT IONAAL DAGBLAD „StantvacUctt if ohrbleoeo 01911 bert ia te9^en&p•ei', overuren Zie pagina 9 HET AMERIKAANSE ANTWOORD - op de Russische uitdagingen in de ruimtewedloop is er: luitenant-kolo nel John H. Glenn heeft als eerste Ameri kaan met succes een ruimtevlucht om de aarde gemaakt. Vier uur en 56 minuten lang heeft de hele wereld in (soms angstige) spanning meegeleefd met de eenzame as tronaut, die in zijn Mercury-cabine Vriend- schap-7, op enkele honderden kilometers van de aarde, zijn banen beschreef. Drie maal wentelde hij rond, driemaal zag hij oceanen en werelddelen onder zich door glijden. Even was er schrik: na de eerste baan viel de automatische piloot uit. Maar feilloos zette Glenn de besturing met de hand voort. Even feilloos als hij ten slotte landde, om 20.43 uur in de Caribische Zee. Amerika had revanche genomen. TTET was voor de tiende maal na 20 december, dat John Glenn op Cape Canaveral in zijn cabine stapte. Maar niemand merkte dat. Even op gewekt als was het voor het eerst, kwam hij om even over elf gistermorgen uit de hangar, waar hij de nacht had doorge bracht, om naar de lanceer- plaats te worden gebracht. Nogmaals was hij medisch ge keurd. En opnieuw verklaar den doktoren, dat Glenn zowel lichamelijk als geestelijk in uitstekende conditie was. Met een lift werd hij naar de top van de Atlasraket gebracht Enkele minuten over half twaalf nam hij plaats in de cabine. En toen begon het wachten. Het af tellen stond op dat moment op min 120 minuten: om half twee zou worden gestart. Maar uitstel kwam ail spoedig. Het werd twee uur, het werd half drie, drie uur vijf, drie uur achttien. Er waren kleine mankementen ontdekt: moeilijk heden met een ventiel van de zuurstoftanks, een gebroken bout in het ontsnappingsmechanisme, een defect in de ademhalingsvoor zieningen in de helm van Glenn, moeilijkheden bij het tanken. Die moesten worden verholpen. En dan: het weer. Er naderde laag hangende wolken, wat opnieuw uitstel betekende. Al die tijd lag de astronaut in zijn cabine, in een televisiebuis-vormige ruimte van 2.70 bij 1.80 meter, temidden van tientallen instrumenten. Eenzaam. Contact met de buitenwereld had hij slechts door zijn koptelefoon. Daardoor werd hij op de hoogte gehouden met de aftelling, die tel kens moest worden gestopt. Maar daaraan kwam een eind. Nog éénmaal zes-en-een-halve minuut voor het „nulpunt" was er een defect (aan de elektroni sche calculator). Toen om 15.47 uur: de start. Zware rookwolken schoten uit de uitlaat van de At las. Over de gehele lanceerbasis rommelde het, de donder was op drie kilometer afstand nog dui delijk te horen. Langzaam kwam de enorme zilverkleurige en 130 ton zware Atlas-raket in beweging en schoot recht omhoog de ochtendhemel in. Op dat moment zaten miljoenen Amerikanen aan hun tv.- en ra diotoestel. Aller belangstelling was gericht op de raket, op John Glenn, de man die boven in de top de vervulling van een oude droom meemaakte. Nadat dc raket zich in een hel van vuur en rook van het start blok had verheven met de twee ten zware cabine, werd Glenn, tij dens het razend snelle stijgen naar de uitgestippelde baan, met een geweld van zeven-en-een-half maal de zwaartekracht tegen het „rustbed" gedrukt, waarop hij was vastgebonden. De start was perfect verlopen in een vrijwel wolkeloze lucht boven Florida. Glenn praatte vanaf het ogenblik van de ontbranding van de raket Zijn eerste woorden waren: „het is een beetje lawaaie rig hier". Twee minuten later, toen de kracht van de versnelling op hem ging werken, zei 1 komt wat trilling". Enkele den later meldde hij dat de tril ling weer verdween cn dat de vlucht zeer soepel verliep. Toen verdween de vuurspuwende raket in het blauw van de hemel. Voor zijn eerste baan. die op een hoog te van 160 tot 250 km zou komen te liggen. Dinsdagmiddag'20 februari, 13.47 Cape Canaveral los van de aarde Glenn in een baan on uur: ae machtige raket maakt zich op om de cabine met ruimtevaarder John de wereldbol te brengen. (Telefoto) Bij zonderheden over de tochit van Gterm en over de langdurige voorberei dingen vindt men op pagina 9. TAE geslaagde ruimtevlucht van over- ste Glenn heeft, zoals te verwach ten was, overal reacties uitgelokt. Ze varieerden van de uitbundige felici taties van de meeste westelijke landen tot het droge verslag voor radio-Mos kou en het wat zure commentaar van de Oostduitse radio, die niet naliet de aandacht te vestigen op de vele malen dat de tocht werd uitgesteld en op de propaganda die aan de vlucht verbon den is. Professor Pokrovski, specialist van de Sowjet-ruimtevaart, zei over Glenn's vlucht dat hij hoopte, dat de Amerika nen de gegevens die de Russen op him vluchten verkregen hebben, kunnen aan vullen en bevestigen. ..Ik kan slechts uiting geven aan de blijdschap en vol doening die alle geleerden ter wereld gevoeld hebben, toen bekend werd, dat Glenn zijn ruimtevaart was begonnen". Over het herhaalde uitstel zei de Sowjet- FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 VERFHANDEL OEGSTGEEST KEMPENAERSTR. 71 TELEFOON 31705 FLEXA-Deoler Fa. H. Schutte Zn geleerde: „Ik waardeer de zorgvuldig heid waarmee de Amerikanen te werk zijn gegaan. Uit het uitstel blijkt slechte hoe ernstig zij hun taak hebben opgevat Ook de Russische delegatie bij de V.N. heeft bij monde van de eerste secretaris Goeliev het Amerikaanse volk gelukge wenst met het succes. Goeliev sprak de overtuiging uit, dat eens de Russische en Amerikaanse astronauten samen vreedzaam door de ruimte zullen vlie gen. Onder de gelukwensen van westelijke landen waren die van de secretaris-ge neraal van de Verenigde Naties. Oe Thant, de Zweedse premier, Tage Er- lander, het Spaanse staatshoofd Gene raal Franco, de Deense premier. Viggo Kampmann, bondskanselier Adenauer en premier Macmillan van Engeland. Dr. Ir. J. M. J. Kooy.voorzitter van de Nederlandse vereniging voor ruimte vaart en voorzitter van de afdeling ruim tevaart van de Koninklijke Nederlandse vereniging voor luchtvaart, gaf als com mentaar: „WU zUn nu quitte met het Oosten". Ook achtte hy het opmerkelijk, dat Glenn zo dicht by de tevoren bepaal de plaats is neergekomen. Sinds bijna drie weken laat de expe ditie vyi de heer Heinrich Harrer die de Carstensz-pyramide in Nieuw-Guinea van de noordzijde zou beklimmen, niets van zjch horen. Cessna's van de zondingsluchtvaert uil Nabire cn Wamena traehten het basis kamp waar te nemen. r ÜNN is reland. Dat was hel nieuws, dat om dertien minu ten over liaa negen gisteravond precies, naar alle delen van de we reld ging. Op zes mijl van de Ame rikaanse motortorpedoboot Noa, midden in het doelgebied,, was John Glenn neergekomen. Hangend aan de parachutes hadden dc mannen van het marinevaartuig dc cabine naar beneden zien komen. Met een snelheid van enkele tientallen kilo meters per uur raakte de capsule Set water, 210 mijl ten noordwester ■an Porto Rico. Even leken er nog moeilijkheden '2 ontstaan: Glenn kon zijn cabin" liet verlaten. De noodopjossing werd rebruikt: de explosieven in de schar lieren van het zijluik werden tot ntploffing gebracht en even later :on John Glenn zeelucht inademen. \chttièn minuten na zijn landing van te Noa. Tijdens zijn vlucht had een ware ar- aada van schepen en vliegtuigen op cn boven de Atlantische Oceaan op de terugkomst van Glenn gewacht: drie vliegkampschepen, 24 andere vaartuigen en zestig vliegtuigen met in totaal 15.060 man personeel. Het was het vliegkamp schip Randolph, dat was bestemd om dé astranaut op te pikken. Maar door dat Glenn op een andere plaats dan werd verwacht terecht kwam, waren de bemanningsleden van de Noa de eersten, die Amerika's wereld-ruimte- reiziger-no. 1 konden begroeten. Glenn was volkomen gezond en in een of 0.-wekte stemming. Hij onderging een voorlopig medisch onderzoek, voor dat hij aan boord van de Randolph ging om daar verder onderzocht te wor den en verslag uit te brengen over zijn bevindingen. In de radiohut van het vliegkampschip had Glenn een kort telefoongesprek met president Kenne dy. ,,We zijn trots op je", zei de presi dent. En Glenn antwoordde: ,,het was een prachtige tocht het is bijna onge looflijk nu ik erop terugkijk. Maar het was werkelijk fantastisch". Kennedy zei tegen Glenn, dat hij hem vrijdag op Cape Canaveral persoonlijk (Voor vervolg zie pag. 11) Glenn is zojuist opgevist uit zee en zit aan boord van de torpedoboot- jager Noa even uit te blazen, nadat hij int zijn ruimtepak is geholpen. Een aantal draden zitten nog aan zijn lichaam vast. Ze leiden naar medische apparatuur die hartslag en andere bijzonderheden gedurende de vlucht hebben geregistreerd. (Telefoto) "^JET. DANK ZIJ de moderne middelen van informatie, heel de wereld als geboeid getuige heeft de Amerikaan Glenn zijn even eenzame als razende tochten om onze aarde gemaakt. Wij hebben hem als het ware kunnen begeleiden, zoals wij ook iets hebben kunnen ervaren van de spanning, veroorzaakt door het tevoren telkens weer herhaalde uitstel. Want dit is wei een merkwaardig aspect van deze oceaanreis door de ruimte de openbaarheid. In de openbaarheid is zij voorbereid, in de openbaarheid ook is het vertrek een reeks van keren verschoven, maar in dc openbaarheid ook heeft de reis plaats gehad cn is zij bovendien ge lukt Dc reis zelf roept herinneringen op aan het jaar 1927 toen Lindbergh, even een zaam als Glenn nu, zijn tocht maakte van Amerika naar Europa. Maar hoezeer zijn de proporties toegenomen. De oceaan, hoe onmetelijk wijd toen voor ons besef, heeft moeten wijken voor de aardglobe, en deze wordt dan genomen tot driemaal toe. Welke ontwikkelingen, welke verrassin gen zullen ons nog te wachten staan in de komende tijd. De mens is ruimtevaarder geworden. In gigantische machines ver heft hij zich tot ondenkbare hoogten, eigen zwaartekracht heft hij op en hij weet zich, zij het nog voor luttele uren, vrij te ma ken van wetten waaraan hij tot dusver steeds onderworpen was. Waarvan ons dit in genen dele beroven hoeft, is het geloof. De mens doorvorst de schepping, maar schepping blijft zij. zoal* ook de mens een geschapene is. Russische ruimtevaarders hebben gepocht, dat zij op hun reizen door het universum God niet hadden ontmoet. Gienn wordt ons ge tekend ais een gelovig man, die zich op zijn reis niet alleen met de technische des kundigen had beraden, maar eveneens met zijn predikant. Is het te boud om te ver onderstellen. dat hij, voor zijn eenzame tocht, zich ook in dc eenzaamheid heeft begeven met zijn God? Het is een mens geweest, die zich ook nu in de ruimte heeft begeven. Het was een menselijke tocht. Zeker, deze tocht heeft een uiterst belangrijke politieke betekenis. Het Amerikaanse prestige, sinds lang aan gevochten, is goeddeels hersteld. Ken nedy kan opnieuw Chroesjtsjef onder de ogen komen en opnieuw zijn Amerika en Rusland aan elkaar gewaagd. Maar waar grenzen tussen landen en werelddelen weg vallen. daar overweegt het menselijke. En de grenzen van het menselijk kunnen lijken opnieuw verschoven. Waar komen wij eens uit? Ruimtevaarder John Glenn heeft zijn tocht volbracht en ligt nu aan boord van het schip dat hem uit zee oppikte, uit te rusten. Al spoedig telefoneerde hij met pre sident Kennedy. (Telefoto) In de eerste tién maanden is geen strijd om Nieuw-Guinea te verwachten, menen volgens D.P.A. uit Djakarta de meeste westelijke militaire deskundigen. Velen hunner menen, dat ook in toon aangevende Indonesische kringen deze opvatting bestaat, in elk geval na het ge vecht bij de Etnabaai. Anderzijds zijn alle waarnemers het erover eens. dat de thans aanwezige Nederlandse strijdkrachten niet in staat zyn een landing te verhin deren, maar met een beperkte landing ergens in de rimboe van Nieuw-Guinea. Militair moet men Nieuw-Guinea onge veer zien als de Russische kolos: aan de grenzen niet te verdedigen maar ook niet te overweldigen. Bovendien is de afstand van de voornaamste bases in Zuid-Celebes 750 km en een inval over zulk een af stand is in de militaire geschiedenis nog niet voorgekomen. Zelfs als men sprongs gewijze van eiland tot eiland nadert, blijft de aan- en afvoerweg voor wapens, munitie, personeel en gewonden nog altijd 750 km. Wel zijn afzonderlijke plotselinge luchtovervallen op Nederlandse steunpun ten mogelijk. In tien maanden kan echter veel ver anderen. Als Indonesië in hoog tempo een landingsvloot bij elkaar koopt en bij een inval zijn massa's meedogenloos in de strijd werpt, zou Nederland geen kans hebben. Bij het diplomatieke overleg Nieuw-Guinea zijn vorderingen gemaakt heeft generaal-majoor Achmad Jani, chef van de operaties van het commando voor de „bevrijding van West-Irian. te Dja karta verklaard. Hij had drie uur verga dering met Sukarno en andere hoge of ficieren. „Dat jasje kost niet veel meer, dan die werphengel, die u pas gekocht hebt, hè Pap?" ■PHPi Het be weegt langzaam in de richting van Duits tand. De eerstkomende dagen zal dit nieu we hogedrukgebied het weer in Neder land beheersen. Een aantal dagen met droog, zonnig en schraal weer zal er het gevolg van zijn. De komende nacht zal het over het algemeen licht gaan vriezen, morgen overdag komt het kwik om streeks 5 graden boven het vriespunt. De Bilt verwacht tot donderdagavond: Heldere naclit met over het algemeen lichte vorst. Morgen zonnig weer cn mld- dagtemperaturen omstreeks 5 graden bo- HF.T WEER EN EUROPA ven nul. Zwakke tot matige oosteiyke wind. (Opgemaakt 11.15 uur). Zon en maan Donderdag: zon op 7.43. onder 18.06 uur; maan op 21.13, onder 9.02 uur. 27 februari laatste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 21 februari: 4.35 v.m.; 16.42 n.m. 22 februari: 5.03 v.m.; 17.02 n.m. Stationair Rapporten hedenmorgen zeven uur Ypenburg Eelde vrijetijdsverf kwaliteitsver! EEN PRODUKT VAN DE SIKKENS.GROEP Prinsessen rtaar Weens operabal Prinses Irene ls naar Oostenrijk ver trokken. waar ze te Sankt Anton in ge zelschap van prinses Beatrix enige tijd gaat skiën. Op 1 maart zullen dc prin sessen het operabal in Wenen bijwonen. Locarno Wenen Innabruck Belgrado zw bcw. mist zw bcw. ONO Wlndatil windrtll winden NO -4 windstil hl: li

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1