Jliemuc £riJtsri)e GTtwranl De van Gaulle wil topgesprek Grote (atoom-) Vier Commentaar Oplichter lanceerde nieuwe truc Kernwapens vernietigen de proeven verbieden Regering laat verleden van Westerling rusten Optimisme over regeling Frans-Algerijns geschil Schade rampgebied bedraagt miljarden Nieuwsgierigen bemoeilijkten reddingswerk John H. Glenn vandaag in baan om de aarde? Meisje reclde 2 kinderen van verdrinking DINSDAG 20 FEBRUARI 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12409 Dr. E. Dl EM ER CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „StantvaiMcli 0 fljebfefea mgnbtrlin UgjjeaspttT Schone schoenen, veeg teken Zie pagina 5 TTOEWEL BEKEND is, dat Amerika en Engeland er in dit stadium niets J-A voor voelen, heeft de Franse president, De Gaulle, toch aan de Rus sische premier, Chroesjtsjef, medegedeeld, dat hij bereid is mede te werken aan een topconferentie van de vier kernmogendheden, Amerika, Engeland, Frankrijk en Rusland. In zijn brief, die een antwoord behelst op het voor stel van Chroesjtsjef om een topconferentie te houden van de achttien landen die in de ontwapeningscommissie zitting hebben, zegt De Gaulle, dat de conferentie zal moeten gaan over een overeenkomst over vernieti ging, het verbieden en het onder controle stellen van alle voorraden kern wapens, alsmede van de produktiemiddelen voor kernwapens. Volgens de president is het onjuist •de besprekingen te beperken tot een STAATSSECRETARIS Scholten (o., k. en w.) is niet van plan de verleende overheidssteun voor de zangstudie van ex-kapitein R. Westerling in te trekken. Hij zegt dit in antwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Lankhorst (pac.) en BakkeY (comm.). Beiden hadden gewezen op het verleden van de heer Westerling en de uit werking van deze beslissing op de toch al slechte verhouding met Indonesië. Staatssecretaris Scholten zegt, dat bij een proef van bekwaamheid, op verzoek van de heer Westerling door hem afge legd bij de Nederlandse Opera, is geble ken, dat Ihij over een bijzondere stem beschikt. De intendant van de Nederland, se Opera achtte het zeer wel denkbaar dat de achterstand, ontstaan door het feit dat de heer Westerling geen adequate muzikale opleiding heeft gehad, in be trekkelijk korte tijd zou zijn in te halen. Aan de Nederlandse Opera is een be drag van f 2000 ter beschikking gesteld, waaruit de intendant de lesgelden en de kosten van de pianist-repetitor recht- Vieuws in één oogopslag Zelfs nog niet bij be nadering is bekend hoe veel slachtoffers de wa tersnood in Noordwest- Duitsland heeft geëist. Of ficieel waren het er van morgen ruim 250. Het is bijna ondoenlijk vele stof felijke overschotten te identificeren. Alleen al in Hamburg zijn 70.000 daklozen. B. en W. van Den Haag achten het principieel niet verantwoord aan 't Haag se drinkwater fluoride te laten toevoegen. Zij ach ten dit niet verenigbaar met de vrijheid van elke burger. Uit verklaringen, afge legd tegenover onze spe ciale verslaggever, blijkt, dat de Nederlandse genie troepen, die in Stade bij herstelwerkzaamheden zijn ingezet, allerminst te vreden zijn met het werk, dat hun is opgedragen. Dit bestaat bijv. uit 't schoon maken van dansvloeren, het bewaken van hopen brandhout e.d. President De Gaulle heeft premier Chroesjtsjef officieel medegedeeld, dat hij bereid is mede te wer ken aan een topconferen tie van de vier mogendhe den, die over kernwapens beschikken, t.w. de Ver. Staten, Engeland, Frank rijk en de Sowjerunie. Hij wenst op de conferentie de kwestie van de alge mene ontwapening aan de orde te stellen. Naar het Amerikaanse weekbl ad N ewsweek meldt heeft de Ameri kaanse U-2-piloot Francis Powers (die onlangs uit de Sowjetunie werd vrij gelaten) verklaard, dat de Russen beschikken over een raket, die vliegtuigen welke op grote hoogte vliegen kan vernietigen. Van Japanse zijde is verklaard, dat er geen plannen bestaan tot wij ziging van de Japan-Ne derlandse luchtvaartover eenkomst. welke zou moe ten verhinderen, dat Ne derlandse militairen met burgerlijke lijntoestellen via Tokio worden ver voerd. Op schriftelijke vragen van enkele Tweede-Ka merleden heeft staatsse cretaris Scholten geant woord, dat hij niet van plan is het subsidie voor de zangstudie van ex-ka pitein R. Westerling in te trekken. Hij wil het ver leden van Westerling ge heel buiten beschouwing laten. In de kieskring Den Haag is de door de Chris- telijk-nationale volkspar tij ingediende kandidaten lijst voor de verkiezingen van de provinciale staten ongeldig verklaard. De indieners zullen nu in be roep gaan bij gedeputeer de staten, hetgeen de voorbereiding van de ver kiezingen in ernstige tijd nood zal brengen. streeks betaalt en waaruit voorts maan delijks een bedrag ter beschikking van de heer Westerling wordt gesteld ter ge deeltelijke dekking van de reiskosten. De lessen zijn begin dit jaar begonnen. De staatssecretaris heeft bij zijn be slissing het verleden van de heer Wes terling buiten beschouwing gelaten. Evenmin heeft bij de beslissing van 5 april de vraag een rol kunnen spelen welk effect een optreden van de heel Westerling als operazanger t.z.t. even tueel zou hebben, aangezien zulks in dit stadium niiet was en ook nu niet is te beoordelen. Uit een en ander vol'gt, aldus de staatssecretaris, dat de huidige ver houding tussen Nederland en Indonesië geheel buiten deze aangelegenheid staat. kemproevenverbod. Hij meent dat de algemene ontwapening niet onbespro ken mag blijven. De Gaulle schrijft Chroesjtsjef: „Zoals u zelf zo vaak heeft gezegd, dienen de vernietiging van bestaande en een verbod op de produktie van nieuwe kernwapens een onderdeel van dergelijke bespre kingen uit te maken." En even verdér zegt hij: „Het lijkt mij vergeefse moeite om tot vernietiging van kernwapens te besluiten zonder dat hierop controle wordt uitgeoefend. Welk land zou er ooit mee instemmen zijn eigen wapens te vernietigen, zonder er zeker van te zijn, dat de tegenpartij dit ook doet?" „Geen commentaar De perschef van het Witte Huis. Pierre Salinger, kon gisteravond nog geen com mentaar leveren op het nieuwe voorstel van president De Gaulle omdat de tekst van zijn brief niet voorhanden was. Sa linger kon evenmin mededelen of de Amerikaanse regering tevoren op de hoogte was gesteld van de inhoud van de brief van De Gaulle. Wel wist men van zijn opvattingen. In Londen werd vernomen, dat de Britse regering op de hoogte was van de denkbeelden van de Franse president. Engeland, zo werd van gezaghebbende zijde er aan toegevoegd, blijft er bij, dat het best eerst de ministers van buiten landse zaken van de V.S., de Sowjetunie en Groot-Britannië bijeen kunnen komen voor op 14 maart de achttienmogendhe- denconferentie op ministersniveau haar ontwapeningsegsprek begint. Als er daar vorderingen zijn gemaakt, is premier Macmillan bereid aan dit overleg deel te nemen, zo werd nog eens gezegd. Be kend is, dat president Kennedy op het zelfde standpunt staat. Kennedy heeft gisteren nog gespro ken met de Westduitse ambassadeur. Wilhelm Grewe, die hem onder meer op de hoogte stelde van Adenauers opvattingen ten aanzien van een ont wapeningsgesprek. De idee van Chroesjtsjef eerst een topgesprek kreeg gisteren steun van de Poolse premier Cyrankiewicz en par- JTowel in Parijs als in Tunis (zetel van de voorlopige Algerijnse re gering) heerst optimisme nu thans na zeven jaar oorlog de vrijgemaakt schijnt te zijn voor een regeding van het bloedige Frans van een van de Algerijnse onder handelaars, dat de besprekingen met Frankrijk nog niet zijn afgelopen, dat in de komende week nog geen wapenstilstand verwacht kan wor den, zou afgelegd zijn, omdat de overeenkomst nog voorgelegd moet worden aan de nationale raad van de Algerijnse revolutie (de ONRA). Een officiële woordvoerder van de Al gerijnse regering maakte bekend, dat het kabinet vandaag de resultaten van de onderhandelingen met de Franse re gering zal bespreken. De „voorlopige regering" zal deze resultaten dan voor leggen aan de raad van de revolutie, hel Algerijnse „parlement", dat binnen twee dagen in Tripoli, de hoofdstad van Lybiè. In zitting bijeen zal komen. De woord voerder weigerde commentaar toen hem gevraagd werd of zijn verklaring bete kende, dat met Frankrijk overeenstem ming was bereikt. Na de vergadering van de ONRA zul len de Algerijnse onderhandelaars zich opnieuw met de Fransen in verbinding stellen, ofwel om „opheldering" te vra gen ofwel voor een eventuele openbare ondertekening van de overeenkomst. Zelfs wanneer de ONRA bezwaren naai voren brengt en de besprekingen met Frankrijk hervat moeten worden, dar» nog zullen deze besprekingen onder zeer goede omstandigheden hervat kunnen Morgen zal president De Gaulle hel Franse kabinet in gewone zitting bijeen roepen teneinde een staken van het vu ren goedgekeurd te krijgen. Gezien De Gaulïes verstrekkende bevoegdheden ia deze goedkeuring als een formaliteit te beschouwen. Dat ligt evenwel anders bl) de voorlopige Algerijnse regering van Khedde. In Algerije zelf zet de OAS met ver grote energie zijn terroristische cam pagne voort. Gisteren vielen opnieuw 3) doden. Gewaagd was een overval op een legeropslagplaats in de haven van Al- yVITTE KRUIS xx de echte PIJNSTILLER tegen hoofdpijn, kiespijn, griep, reumatische pijnen etc. giers. De autoriteiten nemen maatrege len om een eventuele opstand, te ver wachten bij de afkondiging van het be stand, de kop in te drukken. Voorts la een begin gemaakt met de evacuatie van militairen naar Frankrijk. tijleider Gomoelka. In ecu brief aan de Russische eerste-minister stelden zij zich duidelijk achter hem. „Een wezenlijk obstakel voor ontwapening," aldus de Poolse brief, „is dat de westelijke mo gendheden de bewapening nog lange tijd Oud wil enquête commissie voor zaak-Van der P. (Van onze parlementsredactie) De V.V.D.-leider prof. mr. P. J. Oud heeft gisteren tijdens een verkiezingsver gadering in Hilversum gepleit voor de instelling van een enquête-commissie uit de Tweede Kamer om de zaak-Van der Putten grondig te doen onderzoeken. Een voorstel hiertoe zou volgens hem moe ten uitgaan van het senioren-convent in de Kamer (de voorzitters grootste fracties). Prof. Oud achtte het uitgesloten, dat de nota van minister Visser over de zaak- te handhaven, vooral de wapens i Van der Putten aanstonds in openbare kernrakpttvne en Hat te»if« behandeling komt. Ziin oordeel over deze het kernrakettype 0 De vierjarige. Hendrik Voorthuis uit Zaandam is gisteren onder het wiel van een vuilnisauto gekomen. Het kind was op slag dood. zelfs - behandeling komt. Zijn oordeel c nota samenvattend zei de V.V.D.-leiden „Als men enige bestuurservaring heeft en de nota drie of vier keer heeft gelezen, valt niet te ontkennen, dat de minister reden had om aan de geschiktheid van Van der Putten tte twijfelen. Verder ga ik niet. want daarvoor wil ik wachten op de uitspraak van het ambtenarenge- Dodental stijgt steeds TN de Duitse Bondsrepubliek hin- gen gisteren de vlaggen halfstok voor de slachtoffers wier aantal nog niet bij benadering is te schatten. Officieel zijn er nu 253 lijken gebor gen, maar zowel het aantal vermis ten als het dodencijfer stijgen ieder uur. Volgens de laatste schattingen zijn er alleen al in Hamburg 70.000 daklozen. Het Hamburgse stadsbe stuur heeft een openbare rouwtijd van drie dagen afgekondigd A>n de 1,8 miljoen inwoners, die huif^derde nacht op de bovenverdiepingen heb ben doorgebracht is verzocht zeer sober om te gaan met gas en elek triciteit. Hoe verdeï- het reddingswerk vor dert, hoe groter de moeilijkheden wor den. Bergingstroepen meldden gis teren dat het bijna ondoenlijk wordt de lijken te identificeren. Men vreest dan ook, dat vele slachtoffers ten slotte begraven zullen moeten worden zonder dat hun naam vaststaat. De enige factor die uitstekend meewerkt is het rustige weer, waardoor men vooral veel profijt heeft van heli kopters, die nog steeds mensen uit zeer benarde situaties verlossen. Ook het herstellingswerk komt langzaam op gang. De regering zal donderdag in het parlement een verklaring af leggen. an zal er ook meer bekend De reddingsactie in het rampge bied van Noord-Duitsland daurt voort. Er is ook veel vee in nood. In Hechthausen vocht een koe voor haar leven. Militairen tracht ten het dier te helpen. de maatregelen die man worden c denkt te Over een vergoeding van schade durft nog niemand te spreken. Ook al omdat de ramingen elkaar sterk ontlopen, volgens sommige waarnemers loopt die echter in de miljarden. Over een ding is men het vrijwel algemeen eens, na melijk dat de waarschuwing van de bevolking te traag op gang kwam en dat het reddingswerk vooral in de eer- Bartje, het stenen beeldje het gelijknamige boek van Anne de Vries, is wederom vernield. Een elfjarige jongen heeft het stenen ventje, dat op een sokkel langs de Noordersingel in Assen stond, van het voetstuk gerukt, waarbij het zo ernstig werd be- schadigd, dat het herstel vele Voor vervolg zie pagina 9j honderden guldens zal vergen. ommezwaai, die het weer sinds zondag gemaakt heeft, is men op Cape Canaveral weer begonnen met het aftellen voor de raket die kolonel John H. Glenn in de ruimte zal moe ten brengen. Vanochtend had men er alle hoop op, dat deze maal de lan cering door zou kunnen gaan. Maria Nooijen (21), dochter van een landbouwer uit het Brabantse dorpje Deldonik, heeft aldaar in het middelpunt der belangstelling gestaan door de onver schrokken wijze waarop zij zondagavond uit een onder Veghel in de Zuidwillems vaart gereden auto twee kinderen van het echtpaar Verbeek uit Veghel heeft gered. Maria en haar verloofde, fietsten over de rijksweg naar Veghel toen zij het ongeluk zagen gebeuren. Het meisje gooide jas, vest en schoenen uit en sprong te water. Eerst bevrijdde zij hot driejarig dochtertje. Haar verloofde, die nauwe lijks kan zwemmen, hielp bij de redding van het zesjarig zoontje. Daarna waren zij te vermoeid om nog een reddings poging te wagen. Van de enkele andere mensen, die intussen op de oever waren verschenen, durfde niemand te water gaan. Het echtpaar Verbeek is verdron ken. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Koningin ontvangt Robert Kennedy De Koningin zal op zondag 25 februari de Amerikaanse minister van justitie, Robert Kennedy, op paleis Soestdijk ont vangen. De heer Kennedy arriveert die dag uit Bonn op Ypenburg en zal door de heer en mevrouw Luns worden afge haald. Na een lunch ten huize van de Amerikaanse ambassadeur, waar het echtpaar Kennedy logeert.' vertrekt de minister naar Soestdijk om 's avonds de gast te zijn aan een diner in hotel Witte- brug, dat hem wordt aangeboden door de heer en mevrouw De Quay. Maandags brengt Robert Kennedy een bezoek aan de minister-president, aan zijn Neder landse ambtgenoot mr. Beerman, aan mi nister Luns en aan het Internationaal Gerechtshof. De uit 24 schepen bestaande ber- gingsvloot is gisteren weer opge- stoomd naar de plaats waar de Mer- cury-cabine zal moeten neerkomen. De weerberichten die deze vloot af gaven waren zodanig dat men van ochtend besloot weer, voor de tiende maal, met het afstellen te beginnen. Een woordvoerder op Cape Canavaral zei dat men daar optimistisch is. Ei zou volgens hem minstens zestig pet. kans zijn, dat de vlucht ditmaal door zou gaan. Volgens de plannen werd j vanochtend om half zes (Westeuro- pese tijd) een begin gemaakt met de laatste controle van de raket en de cabine. Langs de gehele route die dt capsule zal volgen, handhaafde hel goede weer zich. Het tijdstip van di lancering was oorspronkelijk bepaald op hedenmiddag half twee <Ned. tijd), doch werd later i.v.m. de laaghangende bewol king boven de lanceerplaats tenminste een half uur uitgesteld. John Glenn nam om 12 uur (Ned. tyd) zijn plaats in de ruimtecabine in. Met een stuk trottoirtegel heeft gis teren een ruitentikker de etalageruit van een horlogewinkel aan de Aalsmeerweg In Amsterdam vernield en twee plateaus met 62 gouden ringen, ter waarde van zes mille, uit de etalage weggenomen. 7EVEN JAAR heeft de strijd tussen Frankrijk en Algerije geduurd, zeven dwaze jaren, en honderdduizenden slacht offers heeft hij gevergd. En naarmate hij voortduurde en naarmate hij meer doden eiste, was een uitweg uit de impasse moei lijker te vinden. N'ettemin is de uitweg gevonden, en hij is bovendien een geluk kige en een zoals zowel Frankrijk als Algerije zich die in al die jaren wensen mochten. Het is de uitweg geworden van twee zelf standige staten, die echter bereid zijn tot samenwerking op tal van belangrijke pun ten. Aan het Algerijnse nationale besef is voldaan, maar banden, die in het ver leden waren gegroe;d, blijven, zij het in andere vormen en thans tussen vrije sta ten, bestendigd. Moeilijke jaren zijn het geweest, waarin de gemoederen fel hebben gesproken. De O.A.S., de organisatie van het geheime leger, heeft weinig nagelaten om het be reiken van een overeenkomst telkens weer onmogelijk te maken. Zij heeft een schrik bewind uitgeoefend, daarbij taai cn met een volharding, een betere zaak waard, vasthoudend aan een verleden dat nu een maal onherroepelijk verleden was. Het. laat zich aanzien, dat diezelfde O.A.S., Juist nu een overeenstemm'ng is bereikt, in wanhoop nog met toenemende en fel oplaaiende terreur van zich zal doen spre ken. Daarom ook gaat voor zovele Fran sen verheuging over het bereikte resul taat vooralsnog met beving genaard. Maar die terreurdaden zullen de laatste zijn, de overeenstemming zelf is bereikt. En zoals onder alle explosies van de wcerbarsti- gen de besprekingen tussen Fransen en Algerijnen onverdroten voortgingen, zo is ook tegenover de nog te verwachten ter reurdaden beslissend het resultaat dat niettemin mocht worden bereikt. Van Franse ziide is het De Gaulle ge weest, aan wie het bereiken van het resul taat te danken is. Hii was het, die ver trouwen inboezemde, die als een eenzame volhield, ook in de moeilijkste momenten. In andere opzichten niet vrij van eigen zinnigheid, had hij de kracht, van de man die weet wat hij wil, tegelijk bereid zijn wil door besef voor de werkeliikheid te laten corrigeren. Het resultaat, is verblij dend. Verblijdend voor Frankrijk en Al gerije. maar ook voor heel de wereld, voor de vrije wereld in het bijzonder. Te lang was deze smartelijke kwestie in de we reldpolitiek een oorzaak van zorg gew eest, een geschil waardoor Frankrijk werd ge bonden en verzwakt. Niet dat het probleem nu in zijn geheel de wereld uit is. Er zal nog veel aan wijs- he'd worden verlangd. Aan de belangrijk heid van de bereikte overeenstemming doet dit echter wezenlijk niet af. Qrita^) „Ik heb het mes al gevonden, kinderen. Nu gaan we de taart aansnijden....." FFET WEER in Westeuropa staat onder invloed van een hogedrukgebled, waarvan het centrum boven noord-Frank- rijk ligt. De depressies blijven daardoor op grote afstand. Een van de storingen naderde vanochtend de zuidpunt van Groenland, terwijl een andere via Scan dinavië naar Rusland trok. Achter de laatstgenoemde depressie kwam een be langrijk stijggeb xed van de luchtdruk voor, dat er oorzaak van ia, dat het in het begin genoemde liogedrukgebied een aan zienlijke versterking ondergaat in de richting van Scandinavië. Voor Nederland betekent dit aanhouden van het rustige De Bilt verwacht tot morgenavond: Droog en bewolkt weer, maar plaatselijk HET WEER FN FIIROPA ook zonnige perloden. In de nacht op fcUKUrA enkele plaatsen mist. Weinig verandering 'rapporten hedenmorgen zeven uur In temperatuur. Zwakke wind. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Kind overreden De vierjarige Hen- rik Voortlhuis uit Zaandam is gistermid dag onder een wiel van een auto van de gemeentelijke reinigingsdienst terechtge komen. Het knaapje was op slag dood. (Van i correspondent en vertelde dat hij i blijde k,?.rte eerder uit hoorden. Ze hadden van hun stationsrestauratie zijn de »E, roiiiin, ie rvijmegen ----- f^ii-alie naar ons ,a»d ge- dochter zelf daarvan in geen ouders niet on wee gegaan is op zoek naar een man v If ge®m,6:r?;erde kom®n' verte,dc h'J en voeg- enkele brief iets gehoord. De omdat daar aan het licht om en nabij vijfenveertig ^b"£' d.e J' waren zo onderste- kwam dat zij waren bedro- jaar, die zondag een Nij- u'u tickets voor het vliegtuig had boven van het verhaal dat de gen. De man verdween nlot- meegse familie heeft opge- 51 i»»* ï1 verhaal van laten uitschrijven. Hij had de Australische koerier vertel- seling uit het restaurant zon licht met een succesrijke spe- «f. mct een ck?rjer- ^hele passage geregeld, zei de, dat hij zonder aarzeling der <*n spoor na te laten HU culatie op de oudersevoelenJ Ncdcr- hU hu had daarvoor poe het Beid kreet; dal hij tekort had Bereed even een bood- van de eednpeerden. 'ri**-. kwant. Ze, «tnden .edrieën schap' te' „neten doen. Na De man belde in de Eil- brachtstraat ,e Ntjtnegen aan iSïr o'verbrTn^n/'nljre» SS vafze' dan SUUOD Weers- gesicidb ïz IS °c lemp j hl li lil V penburg Eciae gh.bew. rw.bew. gtiJbe-w. WNV W.Wt Ia A 6 5 0 8 6 0 6 5 0 Do Bilt Twente Eindh Za .Limp Helsinki zw.bew. gh.bew. gh.bew. ZtZW -2 -2 A -5 7 5 0 6 2 0 7-10 6 3 0 -9 -12 4 zw.bew, l.bew. regen gh.bew. w _4 W .41 NW -2 windstil W J windstil 8 3 0 8 4 0 12 1 0.1 10 5 0 7 4 0 7 4 0 Psrtj» Gren.rble Nice Berlijn gh bcw. mist orlttew gh.bew. zw.bew. windstil ZZO -1 windstil NNW .6 W .6 9 3 0 14 2 0 11 -2 0 15 8 0 7 4 1 MUncben Ztlncb Genéve gh bcw. l.bew. orvbew. WNW -1 windstil windstil 3 1 0 7 .5 0 8-4 0 Wenen (nnsoruck zw.bew. W W -6 -1 7 3 0 6-5 0 Athene Aiufci,. zw.bew. N .3 windstil NO -4 .1-42 8 14 1 0 15 4 0 Mal lores Lissabon windstil NN'V A 16 1 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1