Jlicuuu geibsctfe GTounmt Stap dichter bij de politieke eenwording van Europa? Commentaar Professor vond zichzelf weer terug Compromis De Gaulle-Adenauer Commissie Fouchet heeft nieuw plan nu in studie Luchtcorridor door Russen misbruikt Papoea s willen meedoen aan onderhandelingen VRIJDAG ld FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12406 Directeur: F. DIEMEB Hoofdredacteur: Dr. E. DIESfER CHR1STEL1JK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi it ohebleoea myn bert ia ttgbtaspoti" Song-„festivar' En ieder zingt zijn eigen lied Zie pagina 7 (Van onze correspondent) De Gaulle en Adenauer hebben gisteren tijdens hun besprekingen te Baden-Baden in beginsel overeenstemming bereikt over de voorstellen voor een politiek verenigd Europa. Beide staatslieden geloven, dat de po litieke unie uitsluitend gegrondvest moet zijn op de huidige politieke machten der deelnemende landen. Zij waren het ook eens over de rol van de reeds bestaande instellingen en in het bijzonder over die van de ge meenschappelijke markt. De Franse president en de Westduitse bonds kanselier hebben een compromis-voorstel uitgewerkt, dat aan de zgn. commissie Fouchet zal worden voorgelegd. Deze commissie zal nu volgens niet bevestigde berichten donderdag inplaats van maandag in Parijs bijeen komen. Uit de beraadslagingen in deze commissie zal moeten blijken, in hoe verre Adenauer gisteren succes heeft geboekt in zijn streven tot versterking van de Europese politieke eenheid. De commissie Fouchet, waarin verte genwoordigers van de zes samenwerken- i onze prinsessen, Marijke, viert zondag haar vijf tiende verjaardag. Ter gelegen heid daarvan deze foto van J Hamelberg. Vieuws in één oogopslag Tijdens hun besprekin gen in Baden-Baden heb ben president De Gaulle en bondskanselier Adenauer gisteren in beginsel over eenstemming bereikt over de voorstellen voor een politiek verenigd Europa. Ook waren zij het eens over de rol van de reeds bestaande instellingen, en met name over die van de Gemeenschappelijke Markt. Japan heeft veront schuldigingen aangeboden voor het incident, waarbij Indonesische studenten in Tokio ruiten van de Ne derlandse ambassade ver nielden en de Nederlandse vlag neerhaalden. Tijdens de discussie over een ontwerp-advies inzake het zelfbeschik kingsrecht door de Nieuw- Guinea-Raad is een motie ingediend, waarin de aan wezigheid van Papoea's wordt verlangd bij even tuele Nederlands-Indone sische onderhandelingen over de kwestie Nieuw- Guinea. De drie Westelijke am bassadeurs in Moskou heb ben geprotesteerd tegen het feit, dat gisteren Rus sische straaljagers in de luchtcorridor tussen West- Duitsland en Berlijn zeer dicht bij geallieerde bur ger- en militaire vlieg tuigen hebben gevlogen. Met een overweldi gende meerderheid is gis teren de huidige Finse president Kekkonen voor een tweede ambtstermijn van zes jaar herkozen. De communistische kandidaat verkreeg slechts een ge ring aantal stemmen. Het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken heeft laten weten, dat een bezoek van pre sident Tsjombe aan do V.S. momenteel de pogin gen om een verenigd Kon go te stichten, zou versto ren. Dit betekent de afwij zing van de visumaanvra- ge van Tsjombe. Naar het oordeel van het Centraal Planbureau zal de economische ont wikkeling van ons land in 1962 zonder al te grote on evenwichtigheden kunnen verlopen, wanneer de pro- duktie iets meer stijgt dan vorig jaar het geval was. Tijdens een zeer druk bezochte dienst, die werd gehouden in de Rotter damse Ahoy hal, hebben de Gereformeerde ge meenten gisteren hun eerste zendelingen uitge zonden. De slagers zullen op nieuw trachten een eind te doen maken aan het verbod om natriumsulfiet in het gehakt te verwer ken. Wetenschappelijk zou bewezen zijn dat sulfiet de groei van schadelijke bacteriën in rauw gehakt eerder remt dan bevor dert. Westers protest in Moskou 1DUSSISCHE straaljagers hebben gisteren in de luchtcorridor tus sen Berlijn en Frankfort op diverse hoogten zeer dicht in de nabijheid van geallieerde civiele en militaire vliegtuigen gevlogen. Naar aanlei ding hiervan hebben de drie wes telijke ambassadeurs in Moskou na mens hun regeringen bij het Rus sische ministerie van buitenlandse zaken geprotesteerd tegen het op treden der Russische vliegers. De Amerikanen hebben in West-Duits- land „alarm-maatregelen" getroffen met het oog op de Sowjetrussische druk inzake de luchtcorridors. De westelijke geallieerden hebben zich niet gestoord aan een Russisch verzoek om gisteren gedurende enkele uren de corridor tot een hoogte van 2100 meter alleen te mogen gebruiken. Geallieerde piloten verklaarden, dat Russische straal vliegtuigen „hinderlijke acrobatische toe ren" dicht in hun nabijheid hadden uit gevoerd. De piloten konden geen nauw keurige afstanden aangeven, maar de toestellen kwamen zo dicht bij, dat hun manoeuvres roekeloos of gevaarlijk moe ten worden genoemd. Incidenten deden zich echter niet voor. Een Amerikaanse woordvoerder ver klaarde later, dat er geen sprake van is. dat de Amerikaanse toestellen zijn ge hinderd. Ondanks deze verklaring heb ben de westelijke mogendheden een krachtig protest in Moskou laten horen tegen het onverantwoord optreden van de Russische vliegers. De V.S. waarschuwden de Sowjetunie, dat de activiteiten van de Russische vliegtuigen in de corridors grote risico's met zich brengen en dat de Amerikaanse regering de Sowjetunie verantwoordelijk stelt voor de gevolgen van incidenten die zich hier zouden kunnen voordoen. In de nota van de V.S. wordt verder gezegd, dat de V.S. de vereiste maat regelen zullen nemen om de veiligheid van-de Amerikaanse vliegtuigen in de corridors te verzekeren. Er. zijn nu extra geallieerde vliegtui geningelegd die op de door de Russen misbruikte hoogten vliegen. De regering In Washington voegde hier aan toe dat „alarm-maatregelen" f.V.u!' e maatreKeIen bestaan uithet waarschuwen van personeel voor Na eis van 10 jaar Vader veroordeeld tot drie jaar De rechtbank in Den Bosch heeft een Inwoner van Schijndel, die wegens ver drinking in een teil van zijn driejarig debiel zoontje terecht stond en tegen wie de officier van justitie tien jaar gevan genisstraf met aftrek van voorarrest had geeist, veroordeeld tot drie jaar met af trek. Mr. M. Thoolen uit Den Haag had ln zijn pleidooi onder meer gewezen op plaats- en personeelsgebrek in de desbe treffende inrichtingen, waardoor de zo dringend noodzakelijke plaatsing van ge stoorde kinderen vaak onmogelijk wordt De fabrieksarbeider A. T. uit Uden .werd wegens zware mishandeling, de dood tengevolge hebbend, tot 4 jaar m.a veroordeeld (eis 8 jaar). BABY VAN VIER WEKEN IN BEDJE GESTIKT In Boxtel is een vier weken oude baby, een dochtertje van de familie Van den BergGroen, door verstikking om het leven gekomen. De moeder wilde het kind uit de wieg halen, maar deed daar bij de ontstellende ontdekking, dat het kind zich had omgedraaid en daardoor was gestikt. een mogelijk noodzakelijke bescherming van vliegtuigen in de luchtcorridors. De plannen voor de bescherming hebben de V.S. reeds gereed liggen. Vijfenvijftig uur lang dreef het Britse vrachtschip Fountaint Abbey brandend op de Noordzee rand, voordat drie sleepboten van Wijsmuller in storm en sneeuiv- buien vijf man aan boord wisten te plaatsen en vast te maken. Dat staaltje speelden de Nederlanders klaar onder het oog van Engelsi en Duitse concurrenten. Achter stevoren werd het nog smeulende en zwaar hellende schip naai IJmuiden gesleept, zoals uitvoeri ger op pagina 7 wordt vermeld. (Luchtfoto Stevens en Magielsen, 40 rnjjl W.Z.W. van IJmuiden.) de landen zitting hebben, heeft tot taak, een gemeenschappelijk plan op te stellen om tot politieke eenheid tussen deze zes te komen. De beraadslagingen in deze commissie zijn echter vrijwel tot stilstand gekomen, nadat De Gaulle in een vorige week voor de Franse televisie gehouden toe spraak blijk had gegeven nog steeds voorstander te zijn van het zogenaamde „Europa der vaderlanden". Dit betekende een verzwakking van het streven naar een zo ver mogelijk gaande Europese po litieke en economische eenwording, die de totstandkoming van een Europese sta tenbond als uiteindelijk doel heeft Zoals men weet, verzetten de vijf andere lan den zich in de commissie Fouchet tegen dit Franse streven. Zij hebben een eigen voorstel voor een uniestatuut ingediend. Adenauer heeft nu bereikt, dat een compromis-oplossing aan de commissie wordt voorgelegd en er bestaat dus ge rechtvaardigde hoop, dat nu ook de vier andere EEG-partners hun verzet zullen opgeven, zij het dan, dat er wellicht nog Iets aan bedoeld compromis geschaafd moet worden om allen tevreden te kun nen stellen. Eind februari moet de zaak in Rome aande ministers van buiten landse zaken ter goedkeuring worden voorgelegd. Voor die tijd moet overeen stemming worden bereikt. Niets zal wor den ondernomen dat de toekomstige ont- ikkelingen ln Europa in gevaar zou kunnen brengen. Tot de vraagstukken men voorlopig laat rusten, behoren volgens Westduitse woordvoerders, die betreffende het geven van een boven nationaal karakter aan de voorgestelde Europese unie en het probleem, of een dergelijke unie zich tot een onafhankelijk militair blok moet ontwikkelen. Al het overige behoorde tot de alle- dagkost van de gesprekken tussen Aden- en De Gaulle (dit was de achtste (Voor vervolg zie pagina 7) Twee grote Europeanen ontmoeten elkaar: de Westduitse bondskanselier Konrad Adenauer (links) en de Franse president Charles de Gaulle (midden). De foto werd gisteren genomen toen dr. Adenauer in de sneeuw bij het hek van Brenners Parkhotel in Baden-Baden de Franse minister van buitenlandse zaken, Maurice Couve de Murville, de hand schudde. Het was een onverwachte ontmoeting, waarop belangrijke Europese vraagstukken werden besproken. IN DE NIEUW-GUINEA-RAAD is eenDe heer Tamiggahma uit Fak-Fak zag motie op komst van de heren Jouwe, I gaarne vier Papoea'6 en twee Nederlao- Torey en Womsiwor. welke verklaartdens opgenomen in dtie bestuursraad en dat aan toekomstige Nederlands-Indone-wees op het heining van het samengaan slsche besprekingen over Nieuw-Guinea j met Australisch Nieuw-GuLnea. Hij vertegenwoordigers van het volk van j drrorug erop aan Papoea-missies naar In- West-Papoea als belanghebbende partij ckmesië te sturen, waarbij wél zou blijken moeten deelnemen. Bjj de behandeling van het ontwerp-advies van de raad aan de regering over het zelfbeschikkings recht zeide de heer Jouwe: „Wij moeten op onze hoede zijn met ons advies. Het mag geen oorlogsverklaring naar buiten worden"'. Hij herinnerde eraan dat de voorva deren nooit gesteld werden tegenover nationale of wereldproblemen. Deze tra ditionele koppensnellers hebben ook nooit kunnen weten, éait hun nakomelin gen door Sukarno tot de dierbaarste broeders en zusters der Javanen ver hoogd zouden worden. De Papoea's moeben krachtig streven- naar orde en rust om zonder overhaas ting te werken aan de opbouw van het land. De heren Mofu, Gobai, Achmad, Bur- wos en anderen veroordeelden de Indo nesische aanspraken zeer scherp. De heer Burwos zei: „W(j verwerpen de Indone sische eisen voor duizend-en-een procent en wij zullen ons land voor duizend-en- een procent verdedigen en voor ons op- Bonay ivil driehoeks- conferentie De heer Bonay, afgevaardigde van het eiland Japen en waarnemend voorzitter van de Panna zeide dat alle mooie plan nen niet te verwezenlijken zijn voordat men uit de moeilijkheden is, en daarvoor moet het volgende gebeuren: Nederland en Indonesië moeten opnieuw vriend'- schappelijke betrekkingen aanknopen en zodra de betrekkingen zijn hersteld, moet er een driehoeksconferentie komen van Indonesiërs, Nederlanders en Papoea's. Enkele lieden drongen aan op vorming van een bestuursraad, waarin de Pa poea's de voornaamste functies zouden vervullen. Volgens de heer Mofu kan deze optreden als een jong kabinet, gaande in de richting van de eigen repu- bldek West-Papoea". Echtpaar omgekomen op huwelijksdag Gisteren is bij een autobotsing te Beek (gem. Bergh) een bejaard echtpaar uit Nijmegen om het leven gekomen. Een personenauto, bestuurd door de heer H. Jr. zou door een stopbord zijn gereden, waarna hij tegen een vrachtauto botste. Twee var de vier inzittenden van de per sonenauto die uit de richting Arnhem kwam, werden op slag gedood. Het wa ren de vader van de bestuurder, de 72- jarige G. J. H. en diens 60-jarige echt genote. De vrouw van de bestuurder werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis te Doetinchem overgebracht. De bestuurder werd licht gewond. De auto werd geheel vernield. Het bejaarde echtpaar was gisteren in het huwelijk getreden. of de Papoea's onder Indonesisch be stuur inderdaad vrijheid zouden genie ten. Hij sprak vertrouwen uit in het be leid van de regering om de Papoea's een eigen voflk in een eigen staat te maken. Japanse excuses en protest boging en geweldpleging van tweehon derd Indonesische studenten voor de Nederlandse ambassade te Tokio. Men zeide da*, de beweegreden van de betoging slechts kon worden wegge- door de Nederiandens zelf. In tussen heeft het Japanse ministerie van buitenlandse zaken de Indonesische am bassadeur ontboden en zeer krachtig ge protesteerd. De ambassa deur zeide dnt trachten dergelijke ordeversto ringen te voorkomen, doch voegde eraan toe. dat de Indonesische regering het op prijs zou stellen indien Japan stappen neemt om te beletten dat Nederlandse militairen in burger te Tokio els KLM- passagiers zouden landen. TYE NIEUW-GUINEA-RAAD heeft gis- teren reeds bij de bespreking van do toekomst voor het eigen volk duidelijke taal gesproken. Het volk van Nieuw-Gui nea verkeert in een moeilijke positie. Soekarne noemt 'n zijn broedervolk, maar zelf is het van deze genegenheid niet ge diend. ln het voor ieder volk belangrijke proces van ontwikkeling naar bewustwor ding en zelfstandigheid staat het onder scherpe druk van buitenaf. De onafhan kelijkheid wordt bedreigd nog voordat zo Ónder deze pijnlijke omstandigheden Is het dubbel belangrijk dat hel volk van Nieuw-Guinea over een eigen vertegen woordigend lichaam beschikt. De Nieuw- Guinea-Raad is zwaar aangevochten. Men heeft de instelling van dit college gebrand merkt ais een niet onhandige zet van Ne derland in het conflict met Indonesië. Men heeft van het college zelf gezegd, dat het meer schijn dan wezen zou zijn, een loze muur die een leegte moest verbergen. Wie gedurende de laatste jaren, hetzij van dichtbij hetzij van ver, de gang van zaken op Nieuw-Guinea heeft gevolgd, weet beter. Er is daar een belangrijke politieke ontwikkeling gaande, een ontluiken van het democratisch besef, het ontstaan van een eigen natie. Het peil van het^ parle mentaire beraad moge dan nog niet zijn dat van Engeland of Nederland, het is niettemin reëel. De Indonesische regering, die zelf in eigen land de oppositie achter slot en grendel zet, lijkt voor kritiek niet de eerst aangewezene. De Nieuw-Guinea-Raad is een leerschool in het verwerven van bekwaamheid tot bestuur en regeerbeleid. Hij is meer dan dat, hij is tegelijk een mogelijkheid voor de bevolking van het land om te geraken tot een eigen meningsvorming en tot het uiten daarvan, in het politieke vlak. Is het wonder, dat de bevolking van Nieuw-Guinea eigen toekomst ter harte gaat? Heus, er wonen in Nieuw-Guinea nog wel andere mensen dan die het ver schil niet weten tussen hun linker- en hun rechterhand en die nog nimmer van Ne derland of van Indonesië hebben gehoord. Er wonen nog anderen, en hun getal neemt gestadig toe. In de Nieuw-Guinea-Raad wordt nu, on der zeer moeilijke omstandigheden, over de toekomst van het eigen volk beraad slaagd. Is dit een recht dat men een volk mag betwisten? Met de dag wordt dui delijker, dat, als het gaat om de toekomst van Nieuw-Guinea, het volk van Nieuw- Guinea een eigen stem niet mag worden ontzegd. Die stem wordt zelfs, wijl de enig rechthebbende, beslissend. Crita) „Mag ik uw hond even lenen? Ik heb een dubbeltje verloren en misschien kan hij dat opsporen Tendens dalend HOOGWATER SCHEVENINGEN belangrijk dieper geworden. Er heeft zich daardoor een zeer uitgebreid storm- gebied ontwikkeld, dat van de zeege bieden rond IJsland via de Britse eilan den en de Noordzee tot aan de Oostzee reikt. Het zwaarste ivoedde de storm vanmorgen bij de noordwestkust van Schotland, waar zich een trog van de depressie bevond. Er kwamen daar ge middelde windsnelheden van omstreeks 100 km per uur voor, hetgeen gelijk staat met windkracht 11. Bij ons voerden stormachtige weste lijke winden vannacht zachtè lucht het land binnen, waarin temperaturen van omstreeks zeven graden voorkomen. Ach ter het koufront, dat in de loop van vandaag passeert, stroomt weer geleide lijk koudere lucht aan. De temperatu ren gaan dus weer omlaag en er wor- rfH week in eukopa ;x'ch;™n srïosrsjss K^mu" -> 10 bereiken. Morgen in de loop van de dag zal de orm weer langzaam afnemen. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Enkele regen- of hagelbuien, afge- visseld door opk'aringcn. Harde wind ot storm tussen West en Noordwest, later afnemend. Lagere temperatuur. (Opgemaakt om 11.15 uur). Zon en maan Zaterdag 17 februari: zon op 7.53 uur, 17 februari: 2.09 II J)E AMERIKAANSE profes. H- „eek door de politie «erd Holmberf die destijds chemie Rockford (Illinois). HU had sor Carl Vernon Holm- "eugenverhes getroffen moest aangehouden omdat hij onder doceerde aan de Syracuse- toen een tas bij zich met de berg, die zeven jaar geleden *ljn' Inm,dde|s de echt- invloed verkerend achter het universiteit in New York. De initialen V. H. maar geen an- verdween, heeft zichzelf te- faar %IÏÏlen ""{"ÏPïwerden- Ioa,Is P°ütie ging „Hansen" opzoe- dere identificatiemiddelen, ruggevonden Men trof hem iekreren^ *ebn,lkel«k- vingerafdruk- ken in de fabriek waar hij Daarom besloot hij zich maar gge%onden. Men trof hem fekr^en e" daarna her- ken van hem genomen. Hij werkte en vertelde hem over Verne Hansen te noemen, zo _lionwd D.e prof. was ook °P" noemde zich toen Verne Han- zijn verleden. „Hansen" vond vertelde hij. De vermiste die As employé in een verffa- briek naar aanleiding van een verbaal voor autorijden onder invloed. Het bleek toen, dat zijn vingerafdrukken overeen wat bij zich kon herinneren wilde de pers niet te woord i te st?mmen mct die van de was, zo zei hij, dat hij in 1955 staan en trok zich terug in Toen de betrokkene vonge vermiste professor Vernon ongeveer een lift kreeg naar zijn hotelkamer. gh t onbew. windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1