IWcuiuc £rilts rfje (üourant Westen wil pas naar „top bij kans op succes flmtotu Jw]_ Commentaar Geen Indonesisch beheer, liever Nederlands Suggestie niet afgewezenmaar.... Ook Rood-China bij de beraadslagingen Nederlandse ambassade in Tokio aangevallen Terwijl bommen ontploften Vorderingen in het Algerijns overleg DONDERDAG 13 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 tl. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12405 CHRIST ELIJK-NATION AAL DAGBLAD v*ttal»«sticfc K gfccblrtev mgn bert ia lr9t)eosp«ti" Houtrust in de bloemetjes Zie pagina 7 55 TTET Westen voelt er pas iets voor aan een topconferentie over ontwa- pening deel te nemen, als er werkelijk kans op succesvolle bespre kingen bestaat. Dit hebben de Verenigde Staten en Engeland gisteren in boodschappen aan de Russische premier Chroesjtsjef laten weten, nadat overleg was gepleegd met enkele andere westelijke landen, die bij de ont wapeningsbesprekingen betrokken zijn. Frankrijk heeft nog niet geant woord op de suggestie van Chroesjtsjef, dat de achttien delegaties door de regeringsleiders zullen worden geleid. Als vaststaand mag evenwel worden aangenomen, dat president De Gaulle een topconferentie van achttien landen geen geschikt middel vindt om overeenstemming over ontwapening te bereiken. JOHN F. KENNEDY „..„niet verstandig"..... President Kennedy liet Chroesjtsjef gisteren weten, volledig bereid te zijn, persoonlijk aan de ontwapeningscon ferentie in Genève (die 14 maart moet beginnen) deel te nemen. Hij maakte echter het voorbehoud, dat 'een der- TWEEHONDERD Indonesische studenten hebben heden de Neder landse ambassade te Tokio met stenen bekogeld uit protest tegen de tussenlandingen van KLM-vliegtuigen met soldaten, die op door reis waren naar Nieuw-Guinea. Zes ruiten gingen stuk, doch nie mand is gewond, aldus een lid van de ambassade. Twee studenten zijn gearresteerd wegens beschadiging van particulier bezit, een derde wegens verzet tegen de politie. Nieuws in één oogopslag President Kennedy heefit premier Chroesjtsjef laten weten bereid te zijn naar Genève te komen, maar van mendrug te zijn, diat momenteel van een topconferentie slechts een nadelige invloed kan uit gaan. Hij acht het verstan diger eerst de ministère vam buitenlandse zaken te laten vergaderen. Premier Macmillain heeft Chroesj tsjef in gelijke zin geant woord. In Frankrijk neemt de hoop toe, dat binnen en kele weken een wapenstil stand in Algerije kan wor den afgekondigd. Bij het geheime overleg tussen een Franse en een Alge rijnse delegatie zijn goede vorderingen gemaakt. In Algerije zijn gisteren bij aanslagen weer zeker 33 personen om het leven ge komen en 86 gewond. Van Amerikaanse zijde is met nadruk verklaard, dat minister Robert Ken nedy, die een bezoek brengt aan Indonesië, geen onderhandelaar is in het geschil om Westelijk Nieuw-Guinea. De verkla ring kwam, nadat minister Subandrio had gezegd, dat Indonesië en de V. S. nauw samenwerken bij de op lossing van de kwestie. Ook vandaag is de ruim- tevlucht van de Ameri kaanse a spirant-astro naut", John Gieren jr. niet doorgegaan. De weersom standigheden maakten uit stel noodzakelijk. De lan cering is nu weer bepaald op morgen. 0 Op initiatief van bonds kanselier Adenauer is er vandaag in Baden-Baden een onverwachte ontmoe ting tussen de bondskanse lier en president De Gaulle. Zij zullen spreken over de Europese politieke unie en over de betrekkin gen van Oost en West. In Leuven hebben gis teren 1200 Vlaamse stu denten uit Gent, Brussel en Leuven gedemon streerd tegen de plannen tot oprichting van Frans talige lagere en middelba re scholen. De optocht verliep zonder incidenten. 0 De Nieuw-Guinearaad zal vanavond zijn ontwerp advies aan de regering be spreken. Het concept wijst een Indonesisch beheer 'In afwachting van zelfbeschik king vóór 1970) af en geeft aan een Nederlands beheer de voorkeur boven V.N.-be- De meeste aanvallers waren beurs studenten aan verscheidene universi teiten. Zij trokken met borden en on der geroep van leuzen naar de ambas sade en kwamen in botsing met zestig politiemannen, die hen begeleidden, toen enige studenten trachtten de am bassade binnen te gaan om een protest te overhandigen. De politie verklaarde dat zij de betogers tegenhield omdat de ambassade niet op de route der be toging lag, want in Tokio moet de route van elke betoging aan de politie worden opgegeven. gelijke deelneming de kansen op suc ces in positieve zin zou moeten be ïnvloeden'. Op het ogenblik is hij ech ter van oordeel, dat er alleen maar een nadelige invloed van kan uitgaan. De nuttigheid van een bijeenkomst van regeringsleiders trekt hij niet in twijfel. Een dergelijke samenkomst aan het begin van bedoeld overleg acht hij echter niet de beste gelegenheid daar voor. Eerst moeten de voornaamste pro blemen zijn opgehelderd en moet er vooruitgang zijn geboekt. Daarom acht Kennedy het evenals de Britse premier Macmillan verstandiger, de openings fase van de Geneefse conferentie in han den van de ministers van buitenlandse zaken 'te stellen. Op zijn wekelijkse persconferentie heeft Kennedy de korte inhoud van deze boodschap toegelicht. Voorts sprak hij over de volgende onderwerpen: Rood-China: wil een ontwapeningsak- koord waarde hebben, dan zal ook Rood-China b(j het overleg daarvoor betrokken moeten worden. Hieruit maakt men op. dat Kennedy het ver zet van de V.S. tegen het VN-lid- maatschap van Rood-China mogelijk zal opgeven. Kernproeven: tegen het eind van deze maand zal worden uitgemaakt, of het al dan niet in het belang van de V.S. is, de kernproeven in de atmosfeer te heryatten. Powers: vrijwillig ondergaat de door Russen vrijgelaten U2-piloot Powers in de V.S. belangrijke ondervragingen door regeringsfunctionarissen. Later zal hij vrij zijn voor het congres te ver schijnen en de pers te woord te staan Voorts is hij vrij man en kan hij werk naar zijn keuze aanvaarden. Kennedy weigerde te zeggen, hoe Po wers omlaag werd gehaald tijdens zijn vlucht boven de Sowjet-Unie. Gewacht moet worden tot de ondervraging beëin digd is cn een rapport is opgesteld. Spoedig 18-jarige politieagenten (Van onze parlementsrodactie) Minister Beerman (justitie) verwacht, dat zeer binnenkort kan worden begon nen met de werving van 18-jarige agen ten van politie. De daartoe noodzake lijke verlaging van de leeftijdsgrens zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Met zijn ambtgenoot van binnenlandse zaken zal de minister bespreken of bij de ving de rijkspolitie niet de voorrang- kan krijgen. MENSEN DIE HET GOED BEKIJKEN zaterdag 17 en zondag 18 februari WERELDKAMPIOENSCHAPPEN M SCHAATSEN IN MOSKOU Nieuw-Guinearaad adviseert regering TTET ontwerp-advies van de Nieuw-Guinea-Raad aan staatssecretaris mr. Th. H. Bot verklaart: „Het Papoea-volk heeft als etnische een heid recht over eigen lot te beschikken". „De Indonesische bewering, dat het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking van West-Papoea reeds uit geoefend werd door de proclamatie van de republiek Indonesia van 17 augustus 1945, wordt door de Nieuw-Guinea-Raad volstrekt verworpen omdat het Papoeavolk bij die proclamatie niet vertegenwoordigd was en omdat de proclamatie onder Japanse bezetting geschiedde op een tijdstip, waarop Nieuw-Guinea reeds door de geallieerden was bevrijd". Volgens dit ontwerp-advies moet de bevolking te zijner tijd zelf bepalen of West-Papoea een vrijwillige belangen gemeenschap zal aangaan met een an der land. Dit ontwerp-advies werd behandeld ln een buitengewone vergadering van de raad en zal vanavond nog ih de raad worden besproken. Verder verklaart het ontwerp: „Het ftaït, dat het westelijk deel van het. eiland Nleuw-Gulnea onder de centrale administratie van het vroegere Neder lands-Indische gezag werd gebracht, kan bezwaarlijk worden aangevoerd als be wijs dat daordoor de Papoea's op het westelijk deel Indonesiërs zouden zijn geworden". De Jaarlijkse verslagen aan de V.N., die ook door de V.N. als zodanig zijn aanvaard, bewijzen da/t sedert 27 decem ber 1949 het beheer over Nederlands Nieuw-Guinea wordt gevoerd overeen komstig het V.N.-handivest. „De bevolking van West-Papoea heeft daarom het recht op voortzetting van haar ontwikkeling tot zelfbestuur, ter wijl Nederland als lid der V.N. ener zijds de plicht heeft die ontwikkeling op voet van art. 73 van het hand ves naar vermogen te bevorderen, en anderzijds het reoht heeft op steun van de V.N. bil nakoming van die plicht. Ook de overeenkomsten van Ling- gadjati en Den Pasar worden verwor pen omdat daar geen Papoea-verte genwoordiging aanwezig was. Niet de werkelijke of gefingeerde eenheid van ras moet voor een modern land de grondslag vormen doch het vrijwillig samengaan van alle samenstellende delen. In deze zin in het bijzonder wil de raad het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking opvatten. „Op zichzelf mag de onvoldoende economische of sociale ontwikkeling van dc bevolking geen reden zijn om de uitoefening van het zelfbeschik kingsrecht te beletten". De Papoeanisering. waarvoor een tienjarenplan is opgesteld, moet zo veel mogelijk versneld worden, waar bij men noodgedwongen tot op zekere hoogte moet afzien van de huidige aanstellingseisen van acadmische op leiding en jarenlange ervaring. Voor een aantal politieke benoemingen za) het zwaartepunt moeten worden ver legd naar hen, die zich onderscheiden door karaktereigenschappen als wijs heid, integriteit en vastberadenheid alsmede politieke ruggesteun. Grote bedrijvigheid zal moeten worden ontplooid om de natuurlijke rijkdom men te exploiteren, waarbij in beginsel meer dan de helft van de begroting moet worden gefinancieerd uit eigen middelen dan wel uit zonder enige voorwaarde gegeven steun. Zo snel mogelijk moeten missies van raadsleden en andere belangrijke Pa poea's worden uitgezonden naar Afri kaans-Aziatische landen, waaronder In donesië, en er móeten missies uit an dere landen worden uitgenodigd om kennis te nemen van de elders gebruikte methoden bij de dekolonisatie en om het oegrip en de smpathie voor West? Papoea te verruimen. Voor 1970 Bovengenoemde verlangens vor men een zo uitgebreid programma dat een zo uitgebreid programma dat een verantwoorde schatting van dc daarmede gemoeide tijd nog niet kan worden gegeven. Dc raad is echter van oordeel, dat 1970 de uiterste ter mijn is voor uitoefening van het zelf beschikkingsrecht Internationaal bezien lijkt het onver schillig in welke handen het beheer van West-Papoea ligt tot de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht, mits een uitspraak in vrijheid aan de bevolking wordt gegarandeerd. Toch zijn er be paalde overwegingen die bezwaren op leveren tegen bepaalde beheersvormen: j Een beheer door Indonesië wordt afgewezen omdat Indonesië in het conflict om Nieuw-Guinea partij is, die eisen stelt en dus niet neu traal is. Aldus zal Indonesië het Papoea-volk niet in de gelegen heid stellen het zelfbeschikkings recht in vrijheid uit te oefenen. 2 In de praktijk betekent elke van beheer die in de bestuursvoe ring verandering brengt, onvermij delijk vertraging in het huidige ont wikkelingstempo. Hoewel daaraan om binnenlandse redenen geen behoefte wordt ge voeld, zou toch het verlangen naa internationale verankering van he zelfbeschikkingsrecht kunnen lei den tot een bepaalde vorm vai internationalisatie van het beheer over West-Papoea. In deze bestaat daartegen generlei bezwaar vooral ook om redenen ge noemd onder 2) wordt in dat geval aan een beheer onder Nederland de voorkeur gegeven boven een andere mogendheid of een rechtstreeks V.N.- beheer. In elk geval acht de raad het van het grootste belang, zoals reeds de motie van 2 januari is uitgedrukt, dat de V.N. een commissie West-Papoea zenden in het kader van de versnelde dekolonisatie rechtstreeks kennis te nemen hetgeen in dit opzicht onder de Papoea-bevolking heeft". Straten afgezet met prikkeldraad, zwaar bewapende militaire patrouil les het trieste beeld van zo menige stad in Algerije. Vierenveertig bomaanslagen binnen één uur schrikten gisteren de stad Oran in het westen van het land op. Een grote troepenmacht had in gevechten met Arabieren zware verliezen te lijden eer de orde enigszins was her steld. De radiojfoto laat zien hoe de Arabische wijk van Oran wordt bewaakt. In het geheime overleg over de Al gerijnse kwestie zijn goede vorderin gen gemaakt. Men hoopt nog deze week een oplossing te vinden voor alle nog hangende kwesties. Elke dag neemt in Franse kringen de hoop toe, dat binnen enkele weken een wapenstilstand in Algerije be kend kan worden gemaakt. Men is het vrijwel geheel eens gewor- ;n over zes punten: 1 De Sahara wordt een deel van een onafhankelijk Algerije. 2 Frankrijk houdt economische rechten i de Sahara. 3 Lucht- en marinebases in Algerije worden aan Frankrijk verpacht. 4 Enkele eenheden van het Franse leger zullen nog verscheidene Jaren in Algerije geletgerd blijven. 5 Frankrijk zal op grote schaal econo mische en financiële hulp verlenen aan Algerije. 6 De rechten van de Europeanen zul len worden gewaarborgd. Men moet het nog eens worden over de samenstelling en bevoegdheden van een voorlopige Algerijnse regering, die na het bestand moet optreden ter voor bereiding van een zelfbeschikkings- stemmin,g en het uitoefenen van toe zicht daarop. Wel is men het er over eens, dat deze regering een Algerijnse voorzitter zal krijgen. Men verschilt nog van mening over het recht, dat Frank rijk toegekend wil zien aan elke in Al gerije geboren Europeaan op automati sche verwerving van het Algerijnse staatsburgerschap, indien uit de te hou den volksstemming een onafhankelijke Algerijnse staat zou voortvloeien. De Algerijnen willen zich het recht voor behouden, zich te ontdoen van een ge ring aantal Europeanen, die door hun daden en hun vijandigheid jegens Al gerije hebben blijk gegeven. Bij aan slagen in Algerije zijn gisteren weer tenminste 33 mensen om het leven ge- De dijk van de polder Maltha bij Drimmelen in de Biesbosch is doorgebroken, waardoor het water van de Amer de polder deed onderlopen. Door deze doorbraak werden twee gezin nen geïsoleerd, n.l. de familie Kooyk en de familie Hagens. komen en 86 gewond. Eenentwintig van de doden en 58 van de gewonden wa ren Algerijnen. Het dodencijfer was het hoogste sedert 3 januari, toen 38 mensen het leven lieten bij aanslagen en ge vechten. De aanslagen van gisteren werden gepleegd in Algiers. Oran. Con- stantine, Bone, Bougie en Rouiba. In sommige straten schoten Europeanen hun huizen uit op Algerijnen. Een auto joeg door andere straten, van waar uit links en rechts met machinepistolen op mohammedanen werd gevuurd. De ongeregeldheden in Oran waren het ge volg van het feit, dat het geheime le ger in de mohammedaanse wijk groot aantal kneedbommen had weten te plaatsen, die tot ontploffing kwamen. Franse troepen moesten gevechten le veren tegen vele duizenden woendende mohammedanen, die door schreeuwende gesluierde vrouwen tot strijd werden aangevuurd. Het ware aantal slacht offers kon niet worden vastgesteld, om dat politie en reddingsbrigades er var afzagen, de wijk binnen te gaan. QNZE IN DE KWESTIE Nieuw-Gninca door vele zorgen geplaagde regering is door de uitspraak van de Haagse rech ter althans van een zorg bevrijd. Het be gon langzamerhand ook al te gek te wor den. Het standpunt van onze regering met betrekking tot Nieuw-Guinea is alleszins respectabel. In Nieuw-Guinea zoekt Ne derland zichzelf niet, doch wil aan liet volk ginds verschaft zien wat elk volk van zichzelf wenst, met kolonialisme heeft het Nederlandse bewind niets uitstaande meer. Maar, doch nu van andere zijde, met een nieuwe vorm van kolonisering in het verschiet wordt Nederland het slaken van de band met het eindse gebied bij uitstek moeilijk gemaakt. Als ware het een staat waartegen men zich op grond van zijn gedragingen wel de nodige maatregelen moet en mag ver oorloven. hinderen zowel Amerika als Ja pan, Nederland in het onderhouden van de noodzakelijke verbindingen. Nog an dere staten, met welke we overigens in een betrekking van bondgenootschap ver keren, hebben onze agressieve tegenstan der van krijgsmateriaa! voorzien. Dit wat het buitenland betreft. Binnen de eigen landsgrenzen is er een oppositie, die, de regering bedelvend onder bittere kri tiek. het Nederlandse volk bliikbaar wil doen vergeten wat zij zelf heeft verzuimd toen ze nog een wezenlijk bestanddeel van dc regering vormde. Intussen is uit onderzoekingen reeds gebleken, dat de grote meerderheid van ons volk tegenover deze kritiek afwijzend staat en integen deel bereid is de regering in haar moei zame doch eerlijke politiek ter zijde te staan. Nu heeft dan de regering, op een onder deel van haar beleid aangevochten, de steun gekregen van de rechter. Wij ach ten dit belangrijk. In de kwestie Nieuw- Guinea spelen, nationaal zowel als inter nationaal. allerlei politieke motieven door. Door zulke motieven laten over onze landsgrenzen de staten zich leiden en bin nen de landsgrenzen niet minder de oppo sitie. De rechtspraak is echter, en zeker ten onzent, onafhankelijk. Omgekeerd is er, ook voor de regering, afhankelijkheid van hetgeen de rechter beslist. Zijn bevoegdheid is groot. En dat is verheugend, want zij spreekt recht. Is het toevallig, dat de regering, in zo vele opzichten gehinderd en geplaagd, het gelijk aan haar zijde krijgt zodra er recht wordt gesproken. Wij achten deze uitspraak bemoedigend. Er is voor onze regering een zorg minder. Helaas blijven er nog vele over. (RITA) „Mag ik uw hond even lenen? Ik heb een dubbeltje verloren en misschien kan hij dat opsporen." T/ANMORGEN trok een zwakke rug van hoge druk, die een uitlopen vormt van een groot hogedrukgebied bij de Azoren, over ons land. Tijdens op klaringen daalde de temperatuur hier en daar tot vier graden onder nul. Een actieve depressie passeerde vannacht IJsland. In een brede sector ten zuiden van deze depressie stroomt zachte ovcaanlucht naar de Britse eilanden. Deze lucht kan morgen ook ons land bereiken. Zij wordt voorafgegaan door een zone met neerslag. Eerst kan deze neerslag in de vorm van sneeuw vallen, later gaat hij over in regen. Onder invloed van de luchtdrukda lingen die de depressie op de Noordzee veroorzaakt zal de wind aan onze kust naar zuidwest draaien en tot storm achtig toenemen. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Zwaarbewolkt met tijdelijk regen, hier en daar voorafgegaan door sneeuw. Tot stormachtig toenemende zuidwestelijke 69^7 Tendens «tijgend wind. Stijging van temperatuur. (Opge maakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Vrijdag 16 februari: ton op 7.55, onder 17.54; maan op 14.58, onder 6.11. 19 februari volle maan. HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur li k i Kupenü Aberdeen 5 .2 1 -3 00

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1