Jlicutuc £cihsrt)c (tfourant Agenten voetbalden met doosje want de betogers bleven kalm Commentaar Franse vakbonden willen stakingen Powers krijgt nog bijna twee ton Zware stormen teisteren ons land: twee doden Officiële herdenkingsdag vastgesteld op 30 april DINSDAG 13 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KL ACHTEND IENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0,18 per millimeter (B0 contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58935. Tweeënveertigste jaargang no. 12403 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD ..Stantvaitlcl I« «ijellevea m|B bert in tr^easpoti" Powers en de koude oorlog Zie pagina 5 Een 20-tons trekker reed gis teren in het water langs de Nieuwe Velserweg te Amster dam. Het duurde drie kwartier eer de bijrijder uit de cabine werd bevrijd. Al die tijd hiel den redders zijn hoofd boven wa ter. De foto toont hoe de man ten slotte de dijk wordt afge dragen. (Verslag op pagina 9) Dak van school in Gouda Nieuws in één oogopslag Ten gevolge van de zware sborm (soms met windkracht 10), die giste ren ook over ons land heeft gewoed, zijn drie personen om het leven ge komen. Verschillende sche pen (kwamen in grote moeilijkheden en op vele plaatsen ontstond aan ge bouwen grote schade. De officiële viering vam het zilveren huwelijksfeest van koningin Juliana en prins Bernhard is vastge steld op maandag 30 april tn Amsterdam. Het Ko ninklijk gezin zal op 5, 7, 8 en 9 mei een tocht langs die provinciale hoofdsteden maken. In Groningen, Arn hem, Den Bosch en Den Haag zal die jeugd mani festaties houden. De Amerikaanse minis ter van justitie, Robert Kennedy, die op bezoek Is in Indonesië, gelooft in een vreedzame oplossing van het Nederlands-Indonesi sche geschil om westelijk Nieuw-Guinea. Hij heeft over deze kwestie echter geen speciale boodschap van zijn broer by zich. In Parijs is de betoging van ruim tienduizend in woners gisteravond rustig verlopen. Er was een zeer uitgebreide politiemacht op de been, die die massa terugduwde. Voor van dia ag heeft de regering toe- stemming gegeven voor een optocht Bij de Zwit serse grens is een geheime conferentie aan die gang tussen een Franse en een Algerijnse regeringsdele gatie. Vanmorgen was het die grote vraag, of de op mor gen vastgestelde lancering van de astronaut John Glenn doorgang zou kun nen vinden: het weer in het gebied, waar de ruim tecapsule moet terechtko men was zeer ongunstig. In beginsel hebben de V.S. besloten niet in te gaan op het voorstel van premier Chroesjtsjef om medio maart in Genève een tooconferenitie te hou den. Wel zijn zij bereid een bijeenkomst op top niveau op een later tijd stip te overwegen. Het Kongolese parle ment heeft zijn vertrou wen uitgesproken in d«e manier, waarop orerrder Adoela de zaak-Gizenga behandelt. Adoela deelde o.m. mede, deit Gizenga had gebracht met een be drag van 800.000 Kongo lese franken zijn vrijheid te herkrijgen, nadat hij door centrale Kongolese troeoen was gearresteerd. In een brief aan minis ter Cals heeft de Vereni ging van Nederlandse ge meenten aangedrongen op een diepgaande bestude ring van de mogelijkheden om de vakarntiespreidiing uit de huidige impasse te halen. 10), met vooral aan de kust zeer zware rukwinden, heeft in ons land aan twee mensen het leven gekost. Het negenjarig zoontje van de fa milie Pathuis in Tweede Exloër- mond is zoals gemeld gistermorgen met zijn fiets in het kanaal gewaaid en verdronken. In Dedemsvaart is de ongehuwde kantoorbediende F. Kieft gistermiddag door een vracht auto gegrepen en gedood. Hij reed op een bromfiets en verloor door een hevige rukwind de macht over het stuur, waarna hij voor de juist pas serende vrachtauto terechtkwam. Vooral in het noorden van ons land heeft de storm grote materiële schade veroorzaakt. In Appingedam werd Iemand licht gewond, doordat het dak van een barak in een legerplaats, waar de lichte Lua is gelegerd, door de wind werd opgenomen en een eind verder werd neergesmeten. In het dakloze ge bouw kon de storm toen grote schade aanrichten. Ook in Zuid-Holland heeft de storm huis gehouden. Even na twee uur werd de rooms-katholieke v.g.l.o.-sehool in Gouda, waar de lessen juist waren be gonnen, van haar dak beroofd. Het dak kwam terecht op een „gelukkig lege bouwkeet" die geheel werd vernield. De kinderen renden in paniek de bo venste lokalen van de school uit. Precies op het moment, dat de laatste kinderen de lokalen verlaten hadden, vielen grote Schepen in storm in moeilijkheden De Nederlandse kustvaarder Walche ren (400 ton) is gisteravond in de zware storm bij het Duitse Waddeneiland Nor- derney in moeilijkheden geraakt. Zo erg zelfs, dat tegen tien uur de toestand kritiek werd genoemd. De reddingboot van het eiland en een Brits marine vaartuig zijn naar de Walcheren opge stoomd. Op eigen kracht is de kusi- vaarder later naar Bremerhaven geva- Op 120 mijl ten noordwesten van IJmuiden is het Britse vrachtschip Foun tains Abbey in brand geraakt. De be manning moest in een storm van wind kracht negen het schip verlaten. De Britse treiler John O'Heugh heeft de be manning aan boord genomen. Twee man worden vermist. Men vermoedt dat ze rog in een boot op de kokende zee rond drijven. De 400 ton metende Tukker uit Henge lo is vandaag lek geslagen op de rotsen voor de Zweedse kust. De machinekamer en de ruimen moeten voor meer dan de helft vol staan met water. Het schip, dat in de storm aan de grond liep, zit 300 meter uit de kust op de rot sen in drie meter diep water. De zeven opvarenden zijn nog aan boord en lopen geen onmiddellijk ge- De storm heeft het lichtschip Terschel- lingerbank gisteren van zijn ankers ge rukt. De bemanning slaagde erin, nadat het schip ongeveer een kilometer was afgedreven, nieuwe ankers uit te bren gen. Het schip doet weer normaal dienst De Terschellingerbank ligt in de geveeg de geul in het mijnengebied bij Terschel ling. de zgn. E.T.-route. Ondanks de gol ven, die tot vier meter hoogte werden op gezweept liep het schip geen direct ge- WITTE KRUIS y de echte PIJNSTILLER legen hoofdpijnkiespijn0 griep, reumatische pijnen etc. stukken steen naar beneden. Het law was zo hevig, dat de onderwijzeres dacht dat een straaljager op de school was ge vallen. Niemand werd getroffen. In Krimpen aan den IJssel werd het dak weggerukt van een uit drie huizen bestaand blok. Een baby. die in een ka mer op de bovenste verdieping van een der huizen lag te slapen, bleef ongedeerd. De schuil in ae waterkring van de Hol la ndsche IJssel nabij Krimpen aan den IJssel werd gisteravond in verband met de hoge waterstand neergelaten. Passe rende schepen werden geschut. In Delft werden drie platen van de aluminium- bekleding van de kernreactor afgerukt. Een brand, aangewakkerd door de felle wind, heeft gistermiddag een kampwa gen in het woonwagenkamp in Arnhem in de as gelegd. De gehele inventaris, waaronder levensmiddelen en kleding van de kampbevolking, ging verloren. Enkele in de nabijheid van de kamp- wagen staande woonwagens liepen brand schade op. De totale schade wordt ge raamd op ruim f 20.000. Geen van de vele bewoners van het kamp liep letsel op. De verdere schade in steden en dorpen beperkte zich tot de gebruikelijke storm- verschijnselen. zoals ingewaaide spiegel ruiten, afgebroken televisie-antennes, af gewaaide dakpannen en ontwortelde bomen. Het eiland Schouwen-Duiveland is gis teren geheel geïsoleerd geweest, omdat de veerdiensten waren gestaakt. Gister avond om zeven uur was het eiland weer normaal bereikbaar. 'Alle loodsdiensten voor de kust waren uiteraard gestaakt. Ook voeren er geen schepen op de veer dienst Enkhuizen-Staveren. In de V.S. woedt de storm nu al ge durende zes dagen onafgebroken, gepaard gaande met hevige slagregens. Op som mige plaatsen is sinds woensdag 200 mm regen gevallen. Er zyn reeds twintig slachtoffers. In Engeland heeft het abnormale weer drie doden geëist. Hier werden wind vlagen geregistreerd met een snelheid van 200 km per uur. In sommige plaatsen is het weg- en spoorwegverkeer tot stil stand gekomen. VOETJE voor voetje zijn de ruim tienduizend Parijzenaars die gister avond naar de Place de la Republique waren getrokken voor de „zwij gende betoging" teruggeduwd door leden van de zwaar bewapende anti- oproerpolitie. Zij bezweken voor een te grote overmacht en bovendien ont brak kennelijk de lust het tot een treffen met de vastberaden politie te laten komen. Daarmee was de spanning gebroken en tegen negen uur, toen de grote massa allang weer thuis was, gaf de politie de Place de Ia Republique zelfs vrij. Het is gisteravond zelfs opmerkelijk rustig geweest in Parijs. Slechts een kneedbom ontplofte in een straat die ver van het demonstratiecentrum ligt verwijderd. Reeds vroeg in de avond hadden politiemannen uitgerust met gum mistokken, traangasgranaten er machinepistolen het historische •plein afgezet. De Franse regering had namelijk zoals men weet de zwijgende betoging in verband met dó aanslagen van de O.A.S. verbo den. Van socialistische en communistische zijde is evenwel verklaard, dat de de monstratie toch doorgang zou vinden. De politie was echter op alles voorbereid. De vrachtwagens waarmee de manschap pen arriveerden waren dwars toegangswegen gezet, zodat me groten getale toe kon stromen. Rondom het standbeeld van de „overwinnende republiek" was een krachtig cordon ge trokken, omdat de socialisten opdracht hadden gekregen zich bij dit monument te verzamelen. Tegen zeven uur werden de ijzeren rolluiken voor winkels en café's neergelaten. Het aantal betogers daarop snel toe tot er bijna tienduizend mensen stonden te dringen. Toen bleek dat men het plein toch niet kon berei ken, trokken de betogers in twee groe pen af, om elders een demonstratie op touw te zetten. Na een half uur gaver de leiders van de betoging hun volgelin gen opdracht uiteen te gaan. Dat leidde wel tot een aantal verkeersopstoppingen, doch verder deden zich geen incidenten voor. De enige onregelmatigheid vond plaats toen een groepje mensen de Mar seillaise begon te zing, hetgeen ge- oaard ging met kreten als „O.A.S.-moor denaars" en het fascisme zal niet over- Gemoedelijk Hoe gemoedelijk de sfeer zelfs werd na het eerste uur blijkt uit het feit. dat velen tegen acht uur zelfs brood wijn voor de dag haalden voor avondmaal. Bij het monument was groepje -politiemannen zelfs aan voetballen met een luciferdoosje. De communistische burgemeester van St Denis, die het tafereel afkeurend stond aan te zien probeerde een van de agenten Uit zijn tent te lokken met de opmerking: „de republiek is dus boden voor republikeinen", maar de agent keerde zich zwijgend af. Intussen heeft de regering voor daag. de dag waarop de acht slachtoffers van de straatgevechten worden begra ven. toestemming gegeven voor eer. openbare optocht. De vakbonden hebben echter stakingen afgekondigd, hetgeen tot gevolg zal hebben dat er vandaag geen kranten zullen verschijnen De scholen zullen vandaag gesloten blijven en de Franse radio zendt slechts gram- mofoonmuziek uit. Volgens f contact met de Franse De Nederlandse kustvaarder Tuk ker is op de Zweedse zuidkust aan de grond gelopen. De beman ning is aan boord gebleven. De foto toont de Tukker in de ge vaarlijke branding. regering staande kringen zijn de geheime onderhandelingen met vertegenwoordi gers van de Algerijnse regering zondag middag begonnen. De conferentie die bij de Zwitserse grens gehouden wordt, zou tot vanavond duren. In Algiers heeft een menigte van naar schatting vijftienduizend mensen de begrafenis bijgewoond van een lid van de O.A.S. die de vorige week door een politieman werd doodgeschoten. Hoewel het kerkhof was afgesloten kon men niet verhinderen dat de men sen over de muren klommen. Later op de dag zijn stakingen uitgebroken als protest tegen de moordaanslagen, waarbij mensen van gas- en electrici- teitsbedrijven om het leven zijn geko- In het noorden van Jutland (Dene marken) is grote schade aangericht door een hoos, die een spoor van ver woesting achter zich liet. De schade wordt op 12 min kronen geraamd. De foto is gemaakt in Holstebro een van de zwaarst getroffen plaatsen. Op Java zijn volgens Reuter zeven honderd mensen gearresteerd in ver band met de poging van vorige maand om Sukarno te vermoorden. Volgens gewoonlijk betrouwbare kringen be vinden zich veertig belangrijke politici te Tjipajoeng. 70 km. van Djakarta, in arrest, onder wie Soetan Sjalirir en een aantal andere oud-ministers. °P verzoek van Koninklijk Paar: "TAE secretariaten van de Koningin -L' en de Prins delen mede, dat de 30e april zal gelden als de officiële herdenkingsdag van het feit, dat 25 jaar geleden het huwelijk van Ko ning en Prins werd gesloten. Die middag vindt te Amsterdam een officiële rijtoer plaats, 's Avonds bieden H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins op het paleis de Dam aan Nederlandse autoriteiten, waaronder alle ministers, staatssecretarissen en ministers van staat, een diner aan. Die dag zal het andere jaren gebruikelijke défilé ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin niet plaats vinden. Zoals bekend, hebben Koningin en Prins het voornemen de dag tevoren in Amsterdam een kerkdienst bij te wonen, terwijl zij op 1 en 2 mei een aantal fa milieleden, vrienden en persoonlijke ken- Glenn toch ruimte nog niet in? De afstelling voor de lancering van de ruimtecabine met kolonel John Glenn op woensdagmorgen, is vandaag begonnen, zo heeft het Amerikaanse bureau voor de ruimtevaart meegedeeld. Volgens weerkundigen zijn de voor uitzichten voor het weer op woensdag niet bijster gunstig. De voorbereidingen voor de lancering zullen echter normaal voortgang vinden. Jongen gewond bij val uit trein Terwijl de dieseltrein met een vaart van 50 tot 60 kilometer over hot baanvak tussen Valburg en station Zetten-Andelst denderde, is gistermiddag de 13-jarige scholier J. Cornelissen uit een coupé ge vallen. Hij kwam terecht op een hoop fijn grint, dat zijn val enigszins moet hebben gebroken, want na van de schrik te zijn bekomen, liep hij naar de dichtst bijzijnde blokpost langs de spoorbaan. Een hoofdwond en een lichte hersen schudding waren het enige letsel dat hij bij zijn val heeft opgelopen. De jongen is waarschijnlijk achterover uit de trein gevallen doordat hij, tegen de deur geleund, met de knop heeft ge speeld. Minder uitvoer uit Nieuw-Guinea De uitvoer van Nederlands Nieuw- Guinea is volgens Ass. Press in 1961 naar waarde en gewicht met een derde gedaald. Dit is vooral te wijten aan de ruwe olie. In 1960 was de uitvoer f 23 miljoen, in 1961 f 15 miljoen. De uitvoer van bevolkingsprodukten zoals copra, nootmuskaat en harsen daalde van f 10,5 min. tot f 7,7 min. nissen zullen uitnodigen het 25-jarig hu welijksfeest met hen te vieren. Het programma houdt daarbij onder meer in, naast een ontvangst ten paleize de Dam, een bezoek aan de daartoe voor hen beschikbaar gestelde Keukenhof te Lisse. terwijl op 2 mei ook op de daartoe door de Stoomvaart Maatschappij Neder land aan het Koninklijk paar aangeboden ..Oranje" een vaartocht zal worden ge maakt. Op 5, 7, 8 en 9 mei zal het koninklijk gezin een tocht langs de provinciale hoofdsteden maken. Daarbij zal te Gro ningen, Arnhem, 's-Hertogenbosch en 's-Gravenhage de Nederlandse jeugd ln een viertal manifestaties antwoord ge ven op de door het Koninklijk Paar ln haar midden gelegde vraag, hoe de jeugd haar taak ziet in de wereld van vandaag en morgen. Aldus zal tevens dank worden gebracht voor het geschenk, dat Koningin en Prins ter gelegenheid van hun zilveren brui loft aan de gehele Nederlandse jeugd hebben gegeven. Gelijk bekend, bestaat dit geschenk in de eerste plaats uit een tweetal terreinen die het Koninklijk Paar ter beschikking heeft gesteld. Daaren boven hebben Koningin en Prins een be ginkapitaal geschonken tot het op die terreinen stichten van jeugdcentra. De heer J. van Tilburg aan wie tegen 1 mei eervol ontslag is verleend als gouverneur van Suriname, heeft tevens vergunning Suriname omstreeks 18 maart te verlaten. REGERINGEN PLEGEN het bestaan van spionnen eerst toe te geven op het moment waarop zij worden uitgewisseld. Chroesjtsjef heeft bijzonder verontwaar digd gedaan toen de Amerikaan Powers zijn gedwongen landing in Rusland maak te. De Russische leider liet er een top conferentie om afspringen. Thans heeft hij het gebaar gemaakt van het bewilligen ln de uitwisseling. En zoals toen dit geval moest dienen om de topconferentie geen voortgang te doen vinden, zo wil Chroesj tsjef nu met de vrijlating de sfeer zui veren voor een nieuw topgesprek. Wat Chroesjtsjef zelf betreft, betekent dit. dat voor hem de gevaren in eigen land kennelijk bezworen zijn. Geruime tijd had men in het Westen weinig of niets van hem vernomen. Het heette, dat spannin gen in zijn eigen kring hem bonden. Nu heeft hij de handen blijkbaar weer vrij. Intussen heeft Amerika reeds la'en we ten. dat het voor een topconferen4ie niet voelt. Zulks is te begrijpen. Een topcon ferentie is nogal iets. De problemen zelf zijn dermate gecompliceerd, dat de be handeling ervan een behoorlijke voorbe reiding vergt Een topconferentie moet er zijn om. op grond van degelijke voor bereiding, beslissingen te nemen. Aan haar is dan het laatste woord. Op haar kan men terugvallen. Zij kan dienen om de laatste problemen uit de weg te ruimen. Een topconferentie is iets om in reserve te houden, niet iets om besprekingen mee te openen. Wat wil Chroesjtsjef? Wil hü een top conferentie om haarszelfs wil? Wil hij met Kennedy op de foto. zoals destijds met Eisenhower? Of ls het hem minder om dit uiterlijke dan om de resnltatcu zelf te doen? Maar dan kan hij zijn mi nister van buitenlandse zaken instructies meegeven die aan dat doel bevorderlijk zijn. Als gebaar is de uitwisseling van spionnen bepaaldelijk niet voldoende. Voor de betrokkenen is het uiterst aan genaam. Het kan de volken toespreken. Maar het hoeft nog generlei gevolgen te hebben in het politieke veld. En naar de politiek blijft Amerika belangstellen. Heeft Chrocvitsjef bijbedoelingen? Na lang wach,en zal Amerika binnenkort dc kern proeven hervatten. Rusland heeft zich, zo als bekend, ln dit opzicht niet onbetuigd gelaten. Chroesjtsjef heeft het aan zich zelf te wüten, daj Kennedy te dezen aan zien nu ook actiever worden gaat. Wil Chroesjtsjef met zijn voorstel inzake een topconferentie trachten, de uitvoering van dit voornemen te beletten? Dan zal de Amerikaanse afwijzing van zijn topcon ferentie, welke afwijzing inm'ddels prompt is afgekomen, hem al wijzer hebben ge maakt. (rita) „U hoeft mijn moeder echt niets te vra gen. Ik weet precies wat en hoe zij over kinderen denkt." gisteren in het Noordzeegebied een zwa re storm veroorzaakte. De kern is met een luchtdruk van omstreeks 945 mb bij de Finse Golf aangekomen. Over onze omgeving trokken in de afgelopen nacht enkele randstoringen waarbij op het vliegveld Zuid-Limburg 24 mm regen viel. De storingen werden gevolgd door regen, hagel en sneeuw buien, waarbij op enkele plaatsen ook onweer werd waargenomen. De toind die in de afgelopen nacht was afgeno men, begon vanmorgen weer aan te wakkeren, onder invloed van luchtdruk- Teodene aalend De Bilt verwacht tot woensdagavond: Wisselende bewolking met nu en dan VpenbiKg regen-, sneeuw- of hagelbuien. Krachtige ^iss. tot harde wind, aan de kast tijdelijk storm tussen Noord-west en Noord. Wel- rwenie nlg verandering In temperatuur. (Opge- Eiodh. maakt om 11.15 uur). Za .Limb Helsinki Zon en maan S toe kb Woensdag 14 februari: zon op 7.59, on- Kupenb der 17.51 uur; maan op 13.15, onder 4.29 Aberdeen uur; 19 februari: volle maan. lomp Weert- cesieidb Sf 3! 5e ll is ii J)E ZATERDAG uit Russi- van 2500 dollar (ongeveer de Lockheed Aircraft Corp., recht zou hebben op 21 maal kent vermoedelijk dat me- sche gevangenschap vrU- J9 000> Per l*"d of 30.000 die was uitgeleend aan de 2500 of 52.500 dollar (onge- vrouw Powers een deel van F™ds GaT'pow^ td! SÏÏÏSÊvÏÏS*' 'UCl"" "-'»"•«->■ "'SnSÏft.ï' nu hteft nlet duidelijk g«- H„ is nu mter dan 2. Un"^ TgÏÏJTJSZ ÏSiSKlïJïïS EE maakt wle dit contract maanden eeleden dat het 19 augustus 196» bekend ge- ncdy, Pierre Salinger, heeft Tijdens zijn proces te Mos- was gesloten, maar na zyn vliegtuig van Powers, een maakt, dat schikkingen waren gezegd dat aan Powers ach- ?°U-Hn 1"J verklaard, dat arrestatie werd hij geidenti- U-2, boven de Sowjctunic getroffen „om voor zijn terstalKe salaris zal worden in zijn contract een salaris ficeerd als een testpiloot van werd neergeschoten, zodat hij vrouw te zorgen". Dat bete- uitbetaald. A'dam BruueJ Luxpmb _'arm Bordeaux Grenoble Nice Berlyu MUnchen ZOricb Genëve Locarno windstil o no 2 windstil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1