Jliettwe £dtect)e ÖTournnt Japan vraagt thans: Stuur geen militairen meer mee Commentaar Parijs boos over optreden politie Spijtemigranten terug naar Zaandam Ui®! Tussenlanding DC-7 kon doorgaanmaar... Kritiek in Australië en Amerika Powers vrij in ruil voor Sowjet-spion Levensonderhoud werd nauwelijks duurder ZATERDAG 10 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: f 0.20 per millimeter. Familieoenchten f 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12401 CHR1STELIJK.1SAT10NAAL DAGBLAD vStant«astic(| it gheblrtta mgn bert ia ifgljeaspott" in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nlenwcgracht 810 OTKtUHT TAE Japanse regering is voornemens Nederland te verzoeken geen mili- tairen meer met lijnvliegtuigen mee te zenden. Het verzoek zou van daag gedaan worden aan de Nederlandse ambassadeur in Tokio, de heer N. A. J. de Voogd. De Japanse autoriteiten gaven toe, dat er geen juri dische gronden zijn om tussenlandingen te weigeren als er militairen in burger worden vervoerd. Voorshands heeft de KLM gistermiddag een DC-7, die donderdag naar Anchorage was vertrokken, naar Tokio laten vertrekken, met aan boord 45 passagiers van de DC-8, die niet in Tokio mocht landen. Het toestel heeft een tussenlanding gemaakt van ruim een uur op het vliegveld Haneda bij Tokio en werd langdurig op wapenen en munitie onderzocht, doch de Japanners kon den niets vinden. Vervolgens werd de Nederlandse HET WITTE HUIS heeft vandaag bekendgemaakt, dat de piloot van het indertijd door de Russen neergeschoten U-2 vliegtuig, Francis Gary Powers, door de Sowjetunie is vrijgelaten en te Berlijn aan Amerikaanse autoriteiten is overgegeven. Tezelfdertijd deelde het Witte Het U-2 incident viel voor, vlak voor t Huis mede, dat de veroordeelde Parijs een topconferentie van de Grote Sowjetspion Rudolf Abel, die in Vier zou plaatsvinden en Sowjet-premier de Verenigde Staten een gevan- Chroesjtsjef gebruikte het om deze con- genisstraf van 30 jaar moest uit- ferentie te torpoderen. zitten, was gedeporteerd en te Het Witte Huis heeft medegedeeld, Berlijn was vrijgelaten. dat reeds enige tijd pogingen werden Als onderdeel van deze uitwis- gedaan om Powers vrij te krijgen. Abel seling is ook de Amerikaanse jg na zjjn veroordeling wegens spionage student Frederic L. Pryor, die jgs? in federale gevangenis inge- door de Oostduitse communisten si0ten. ambassadeur op het Japanse mi terie van buitenlandse zaken ontbo den, waar hem werd gezegd, dat de Japanse regering buitengemeen het vervoer van Nederlandse militairen op lijnvliegtuigen betreurt en be weert dat dit in strijd is met de geest van het Japans-Nederlandse verdrag. Tevens zou de Japanse regering heb ben gezinspeeld op Japanse maat regelen, wanneer dit vervoer door mocht gaan. Het toestel is vervolgens naar Biak vertrokken en werd daar heden 12 uur verwacht. In Anchorage waren 35 passagier; achtergebleven, die vandaag zouden wor den meegenomen door een andere DC-7. die gisteravond van Schiphol is ver trokken met slechts tien burgerpassa giers, van wie zes voor Tokio en viei voor Biak. De door Japan het landen geweigerde DC-8 heeft inmiddels de te rugreis naar Amsterdam aanvaard. Mr. Bot De minister-president prof. dr. J. E de Quay, heeft geantwoord op vragen van mr. J. A. W. 'Burger (soc.) een verklaring van staatssecretaris Th. Bot, in Hollandia over de Nieuw- Guineakwestie. De heer Burger had ge vraagd of het waar is dat de staatssecre taris had gezegd dat de V.N. uitmaken hoelang Nieuw-Guinea nog door Neder landers zal worden bestuurd en dat het huidige beleid gericht is op onafhanke lijkheid van de Papoea's. Prof. De Quay, die mede namens de minister van bin nenlandse zaken. mr. E. H. Toxopeus schrijft, antwoordt dat mr. Bot de eerste uitlating niet heeft gedaan, maar dat hij wel gezegd heeft dat de regering bij herhaling tegenover de secretaris-gene raal der V.N. had blijk gegeven van een volledige openheid en bereidheid tot een vreedzame oplossing van het geschil. In aansluiting hierop had mr. Bot gespro ken over zelfbeschikking en een uitein delijke vrije en onbedreigde keuze van de Papoea's. De minister-president ver zekert tenslotte dat in het inzicht der regering terzake van het recht op zelf beschikking geen wijziging is gekomen Voor vervolg zie pagina 9 Vanmorgen om 11.45 uur Willem van Wijk meldde zich hij Haagse politie Hedenmorgen bereikte de redactie van ons zusterblad de Nieuwe Haagsche Cou rant een telefoontje van een man, die beweerde Willem van Wijk te zijn. Hij deelde ons mede, dat hij zich op advies van zijn raadsman vandaag omstreeks 12 uur bij de Haagse politie zal melden in verband met de inbraak in het acade misch ziekenhuis te Leiden, die hij ont kende te hebben gepleegd. Naar wü nader vernemen, heeft Wil lem van Wük zich inderdaad vanmorgen om kwart voor twaalf bij de Haagse po litie gemeld. Prinses Beatrix naar St. Ankton Prinses Beatrix is vanmorgen met haar vriendin, mevrouw Renec Bradbrook SmithRöell naar St. Ankton vertrok ken. De prinses zal daar ongeveer veer tien dagen verblijven. betogingen gehouden tegen het ondergrondse geheime leger, de O.A.S. Dit geschiedde bij het ingaan van een gedeeltelijke staking van een uur, die werd gehouden uit een protest tegen het optreden door de politie tegen de demonstranten van donderdag. Deze staking ging uit van de socialistische, communistische en christelijke vakbonden. In een geza menlijke verklaring zeggen de vak bonden, dat de betogers het slacht offer zijn geworden van een rege ring, die aanslagen met plastiek- bommen niet verhindert, maar haar politie gebruikt om de anti-fascisten neer te knuppelen en te doden. BU de betoging van donderdag heb ben, zoals gemeld, acht personen het leven verloren, terwijl er ruim 250 wer- kaanse autoriteiten in Berlijn overgegeven. Powers, die in mei 1960 op een verkenningsvlucht boven de Sow jetunie naar beneden is geschoten, is vanmorgen vroeg aan de Ameri kaanse functionarissen te Berlijn uitgeleverd. Hij had bekend schuldig te zijn aan spionage en was na een proces te Moskou veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 7 jaar verblijf in een gevangenenkolonie. Nieuws in één oogopslag De DC-7 die donderdag avond van Schiphol is op gestegen om de in Alaska gestrande passagiers voor Biak te vervoeren, heeft een tussenlanding in Japan gemaakt. De inzittenden, merendeels militairen in burger, werden nauwelijks gecontroleerd en het op onthoud duurde maar kort. De kwestie heeft de Japanse regering overi gens wel in verlegenheid gebracht. Zij heeft de Ne derlandse autoriteiten dringend verzocht, geen militairen meer met lijn vliegtuigen via Tokio te laten vliegen. De Amerikaanse piloot Francis Gary Powers, die in de Sowjetunie tot ge vangenisstraf werd ver oordeeld wegens spionage- vluchten, is vrijgelaten. De Amerikanen hebben op hun beurt een Russische spion de vrijheid hergeven. 0 Een commissie van de Rhodesische regering heeft geconcludeerd dat wijlen de secretaris-generaal der Verenigde Naties, Dag Hammaskjoeld, het leven heeft verloren tengevolge van een fout van de piloot. 0 Parijs protesteert heftig tegen het politie-optreden bij de demonstraties tegen het geheime leger, de O.A.S. Het waren de bloe digste onlusten die de Franse hoofdstad sinds 1934 heeft gekend. Giste ren was het nog steeds on rustig. Van drie tot vier uur gistermiddag was er door de vakbonden een staking afgekondigd ter herdenking van dé slacht offers en als protest tegen het optreden van de politie. Voor het Haags ge rechtshof is gistermiddag weer een boete geëist te gen de Haagse schroot- handelaar L. Worms, die wegens smaad in hoger beroep terechtstond. Het ging om een klacht van de heer D. P. Spierenburg, lid van de Hoge Autoriteit. (Van onze parlementsredactie) HET levensonderhoud is sinds 1959 in feite slechts 0,6 pet. (6 cent op een bedrag van tien gulden) duur der geworden, schrijft minister De Pous aan de Eerste Kamer in de memorie van antwoord over zijn be groting van economische zaken. De arbeidsproduktiviteit is van 1959 tot 1961 met acht procent gestegen. De loonsom per werknemer nam echter toe met 14,5 pet, zodat de arbeidskosten ste gen met 6,5 pet. De prijzen stegen in die periode echter slechts met 3,3 pet. Daar van moet men aftrekken de 2,1 pet,die het gevolg zijn van de verhoging van de huren en de melkprijs in 1960. Er blijft dus over 1960 en 1961 een stijging van 1,2 pet, dat is 0,6 pet per jaar, aldus drs. De Pous. De bewindsman deelt mee, dat hij geen plannen heeft om de investeringen ver der af te remmen. Hij schrijft, dat de jongste ontwikkeling van de conjunctuur voor de regering geen aanleiding vormt, het tot dusver gevoerde beleid te wijzi gen. Er is geen reden om de conjunctuur- ontwikkeling met ongerustheid te bezien. De algemene vraag van goederen en diensten is nog steeds zeer groot. Tegen deze achtergrond mag wor den verwacht, aldus drs. De Pous, dat het grotere aantal jonge arbeidskrach ten, dat dit jaar als gevolg van de na oorlogse geboortegolf beschikbaar zal komen, zonder .moeilijkheden zal kun nen worden opgenomen. Dit vergrote aanbod zal juist ertoe kunnen bijdra gen, de spanningen op de arbeidsmarkt enigszins te verlichten. De minister ontkent, dat de werknemers een te gering aandeel in de toenem .ig van het nationaal inkomen hebben oqt- vangen. Hij toont het tegendeel aan de hand van cijfers aan. Ten slotte deelt hij mee, dat beroep in cassatie zal worden ingesteld met betrekking tot de arresten van de gerechtshoven te Amsterdam en Den Haag inzake de onverbindendver- klaring van de Prij zenbeschikking Bouw bedrijf 1960. i waakhond komt deze Zweedse motortorpedoboot uit zijn ondergrondse schuilplaats. De regering heeft langs de kust atoomvrije marinebases in de rotsen laten uithouwen. Hiermee belangrijke bijdrage ge leverd ter opvoering van de kustverdediging. 0 De driejarige Anneke de Vries is gisteren in Staveren onder een achter uit rijdende vrachtwagen gekomen en ter plaatse aan haar verwondingen be zweken. den .gewond. De Franse regering heeft gisteren gewaarschuwd, dat zij elke po ging om haar verbod op straatbetogingen negeren, met krachtige maatregelen zal verijdelen. Zij wijst de beschuldiging de hand als zou de Parjjse politie bij de gevechten gebruik hebben gemaakt in vuurwapens. Bü de lijkschouwing in de acht slachtoffers is .gebleken, dat zes stierven aan schedelbreuk en twee in inwendige bloedingen. De Franse regering geeft de commu nisten de schuld van de botsingen. Ook de Franse pers schuift de verantwoor delijkheid voor de gevechten op de com munisten. die „de democraten van goede trouw onder hun vaandel hebben weten te verenigen", terwijl het enige resul taat is. dat de OAS als overwinnaar uit de strijd is gekomen. Bij de staking van gisteren reden de ondergrondse en de autobussen niet meer. De arbeiders stroomden uit de fa brieken en op vele plaatsen trokken zij met honderden tegelijk door de straten onder het roepen van „OAS-moorde- naars". In sommige delen van Par(js ontston den verkeersopstoppingen, doordat be stuurders van bussen hun voertuigen op de weg lieten staan, toen het stakingsuur begon. Aan de staking werd deelgenomen door onderwijzers, studenten, spoorweg arbeiders en PTT- en burgerambtenaren. Het Franse persbureau AFP staakte zijn nieuwsvoorziening, na te hebben meege deeld, dat de hele redactiestaf aan' de staking deelnam. Ook het personeel van de Franse radio staakte. Ook voor maandag hebben de vakbon den een oproep doen uitgaan tot een al gemene staking van een half uur. Het politieke bureau van de Franse commu nistische partij heeft aangedrongen op het verlenen van ontslag aan personen, die verantwoordelijk moeten worden ge acht voor de gevechten van donder dag. Als zodanig worden het hoofd van politie voor Groot-Parijs, Maurice Pa pen, en de minister van binnenlandse zaken. Roger Frey, genoemd. Minister Frey heeft in een toespraak voor radio en tv. door laten schemeren, dat de politie verantwoordelijk is voor de dood van drie betogers. Een onder zoek wordt ingesteld. Ook gisteravond zijn er in ParUs anti- OAS-bctogingcn gehouden. De mensen trokken In grote groepen door de straten en riepen tegen de OAS gerichte lenzen. De politie greep niet in en tot dusver is geen melding gemaakt van incidenten. Kamerlid vraagt over arrestatie Het Tweede-Kamerlid mr. C. Berk houwer (lib.) heeft aan de minister van justitie schriftelijk gevraagd de resul- taen bekend te maken van het onder zoek van de procureur-generaal bij hei gerechtshof te Amsterdam naar de gang van gaken bij de aarestatie van Boude* wijn H. te Baarn. De heer Berkhouwei meent, da over deze kwesie al een uit gebreid rapport aan de minister is uil- gebracht en hij herinnert eraan, dal vanuit de Kamer al naar deze materie is geïnformeerd. Spanje wil in EEG De Spaanse regering heeft in Brussel een officieel verzoek ingediend om on derhandelingen over aansluiting van Spanje bij de Europese econmische gemeenschap, aldus is in Madrid be kendgemaakt. Vol trots laat cle Amsterdamse koopman zijn jachtbuit zien: een „vloermat" van 25 pond. Gister middag werd deze 1.10 m lange snoek met een 20/100 werphen- geltje uit het water van de Burg. Cramergracht getrokken. De strijd met de vis duurde een half uur. Contact KVP-er vindt bij De Quay geen weerklank (Van onze parlementsredactie) Nederland gaat alleen in op offciële voorstelen, die ons via onze diploma tieke vertegenwoordigers bereiken. Dit kreeg het KVP-Ecrste-Kamerlid mr. L. de Gou, burgemeester van Venlo, te horen van zijn partijgenoot minister president De Quay, toen hij deze ver telde, onlangs op eigen initiatief in West-Duitsland een gesprek te hebben gehad met zeer belangrijke Indonesi sche autoriteiten. Volgens mr. De Gou hebben de Indo nesiërs hem vérstrekkende voorstellen gedaan, die een wijziging van het Indo nesische standpunt zouden kunnen Inhou den. Hij heeft ze persoonlijk aan de mi nister-president overgebracht. De inhoud van die voorstellen wilde hij ons niet meedelen. Nadat prof. De Quay hem had mee gedeeld. dat niet op voorstellen van particuliere tussenpersonen werd inge gaan. heeft de senator de Indonesiërs met wie hij had gesproken, laten we ten, dat zij hun voorstellen het beste konden indienen bij de Nederlandse ambassadeur in Bonn. TT/OORD EN WEDERWOORD gehoord hebbende over de toedracht bij het georganiseerd overleg over de ambtena rensalarissen, ontdekt men dat de me ningsverschillen tussen regering en amb- tenarencentralcn voor een belangrijk deel bügelegd hadden kunnen worden ais dat overleg beter had gefunctioneerd. Uit de nota's die beide partijen de Twee de Kamer hebben gestuurd, blijkt dat men elkaar voorstellen en motiveringen toe schrijft, die niet zijn gedaan of die zijn voortgekomen uit misverstanden over de wederzijdse standpunten. Ook krijgt men de indruk, dat partijen heel wat dichter bij elkaar hadden kun nen komen, indien er gelegenheid had be staan, de zaak wat beter door te praten. Veel gelegenheid om dat te doen is er niet geweest. Nadat de centralen reeds vorig jaar juni de eerste suggesties over de te nemen maatregelen hadden inge bracht, kwam het eerst in november tot een oriënterend gesprek. Kort daarop riep de minister de centrale commissie opnieuw bijeen en verstrekte de pcrsoneelsdelegaties mondeling zUn voorstellen, die toen blijkbaar al vast stonden. De centralen reageerden welis waar met tegenvoorstellen, maar er volg de nog maar één gesprek en dat was het slotgesprek. Misschien wel duidelijker dan tijdens het overleg zijn de standpunten van beide kanten in nota's aan de Tweede Kamer op papier gekomen. In beide nota's valt tussen de regels door te lezen, dat men wel wat toegeeflijke) had willen zijn mits de tegenpartij dal ook was geweest. Zo schrijft de ministei dat er met hem te praten was geweesi over een uniforme salarisverbetering vooi de schaalloncrs, indien de centralen de eisen terzake van de uitkering ineens en de pensioenen hadden laten vallen. Uit het adres van de centralen blijkt, dal zij daarentegen zeker akkoord zouden zUn gegaan met maatregelen voor het hogei personeel, indien eerst de achterstand in bezoldiging van lagere cn middelbare ambtenaren zou worden opgeheven. Ook op het punt van de uitkering ineens zou wellicht te praten zijn geweest, als de centralen gekend waren in de trend- berekening. die nu buiten hen om een zijdig ten departcmente is vastgesteld. Van de minister is het voorts weer be kend. dat hij ter verbetering van de po sitie der werklieden wel een hogere loon vloer en een ruimere verdienstebeloning zou willen aanbrengen. Het lijkt dus aannemelijk, dat er toch iets te bereiken moet zijn, zo het overleg her opend zou worden. Of dat zal gebeuren, hangt af van het resultaat van de behan deling van 's ministers nota in de Tweede Kamer op 20 cn 21 februari. Los hiervan lijkt het wenselijk, dat hel overleginstituut eens zou worden gereor ganiseerd tot een orgaan met een zelf standig secretariaat, dat onafhankelijker kan optreden cn aldus de gelegenheid biedt tot zinvoller overleg. (RITA) Zijn alle deuren en ramen dicht? Mijn kikkers mogen een luchtje scheppen." groot hoge- het centrum zich tussen Ierland en de Azoren be vindt met een luchtdrukwaarde van iets meer dan 1040 mbar, is in de nacht van vrijdag op zaterdag vochtiger Oceaan- lucht van de Britse eilanden ons land binnengestroomd, hetgeen plaatselijk aanleiding gaf tot wat motregen. Inmiddels w echter wat noordelijker op de Oceaan een nieuw krachtig hoge- drukgebied in aantocht, dat zich zondag over West-Europa zal uitbreiden. Hierdoor zullen de winden in ons land naar west tot noordwest ruimen en zal weer drogere lucht van polaire oorsprong worden aangevoerd, waarin opklarin gen zullen voorkomen. Tend en.- stUgend i op 11.57 onder 2.18. De Bilt verwacht tot zondagavond: Aanvankelijk nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat motregen en hier en daar mist, morgen opklaringen. Zwakke tot station matige, aan de Waddenkust later tijdelijk krachtige wind tussen zuidwest en noord west. In het oosten en zuidoosten van het u ue)0cj land vannacht zachter, morgen overdag pen burg ongeveer dezelfde temperaturen als van- v 'ss daag. (Opgemaakt om 11.15 uur). St'rnH ZON EN MAAN [weni, Zondag: zon op 8.04, onder 17.45; maan Zd .umb op 11.25, onder 1.06. Helsinki Maandag: zon op 8.03, onder 17.47; Kupenb 19 februari Volle Maan. HET WEER EN EUROI'A Rapporten hedenmorgen zeven uur len, p at 2 e h i: il De HEER W. Bruynzeel te nen waarborgt. Een en ander worden bestudeerd deze emi- dat dit een betrekkelijk ge- de heer Bruvnzeel voor Zaandam heeft meege- onder de voorwaarde dat ge- granten naar Nederland te- ring deel van het in Australië het grootste deel worden te- deeld, bij wijze van proef repatrieerde em granten min- rug te brengen. aanwezige totaal der Neder- ruggebracht tot onjuiste voor- enkele naar Australië geemi- stens dne jaar m dienst blij- Zonder dat de vertegen- landers betreft. Van een si- lichting in Nederland aan- greerde doch daar teleurge- ven. woordiger in Australië in tuatie die maatregelen op gaande de werkgelegenheid in E2?de ee,e&*n" v actÏ5, behoefde te komen, zerr grote schaal wettigt, kan Australië. Hiervan ondervin- Sl lnH tl nr fTfciïïTL. wtZlÜLfïï JK m kort.e tijd 170 re" niet worden Smoken. Wel den vooral de kantoormensen derland terug te keren en in Bruynzeel zijn vertegenwoor- acties van emigrantengezin- bleek uit de ontvangen brie- veel last. Voorts worden vak- zijn bednjf te werk gesteld te diger in Australië opgedra- nen ontvangen, waarin ge- ven dat het merendeel der- arbeiders niet of moeilijk in Vwrt«# itn IeEan,Cien vraar5 w;erd °,m inli,htincen fnen, die w.l reageerden, in hun beroep of in vakbonden overtocht neemt het bedrijf over de werkloosheid onder over de terugkeer naar Hol- een ernstige situtie verkeert, opgenomen, aangezien zii voor zijn rekening zoals het de Nederlandse emigranten, land. Ondanks deze verras- veelal de kwalificaties hier- ook de huisvesting der gezin- Hierna zou de mogelijkheid sende ontwikkeling, blijkt wel De klachten kunnen aldus voor missen Bordei Gren.it Nice Wenen (nnsbrucK windstil 12 S Uil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1