Nieuwe £ciiisrl)c (üiwrant Woedende gevechten rond Place de la Bastille Commentaar fimtoua Japan laat DC-7 op vliegveld toe Politie op spoor van dader inbraak Leids ziekenhuis ALS BIJ DE FRANSE REVOLUTIE. Betogingen acht doden eisen tegen O.A.S. en vele gewonden Breuk van Argentinië met Cuba Schaap en bok in een hok Melkhandel wil vrije maandag Nederlanders niet meteen weg, zegt Subandrio Aantal doden reeds 287 Nota-Van der Putten Berucht brandkastkraker zou handlangers hebben Crita] VRIJDAG 9 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten f 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12400 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvaslicfi is gbtblma myn hert ia tcgljcospoel" Opera werd klucht Zie pagina 7 Duizenden woedende betogers hebben gisteravond rondom de Place de la Bastille hun opgekropte haat tegen de o.a.s. lucht gegeven in de hevigste straatgevechten die Parijs sinds de revo lutie heeft gekend. Honderden politieagenten waren naar de binnenstad gedirigeerd toen bekend werd dat verscheidene communistische organisaties, linkse vakverenigingen en het christelijk vakverbond het verbod te demonstreren zouden negeren. Zij slaag den er in de Place de la Bastille af te sluiten, maar De ongeregeldheden begonnen om half zeven. Duizenden mensen, waaronder veel vrouwen en studenten, trokken op naar de Parijse binnenstad, waar zij al spoedig stuitten op een hecht politiecordon dat het verzamelpunt, de Place de la Bastille, hermetisch had af gesloten. Aanvankelijk leek het nog allemaal goed te gaan. Er werd alleen gejoeld, maar het kwam niet tot een treffen. Tegen negen uur werd de stem- Direct sloeg de politie terug. Zij werd ming echter dreigender. Spreek- echter ontvangen met een regen van koren hadden toen reeds een paar straatstenen en uit de omringende hui uur het gescandeerde „O.A.S.- zen werd met flessen en bloempotten moordenaars" laten horen en com- gesmeten. Ondanks het hardhandige op- munistische functionarissen die treden van de politie die gewapend was zich onder de menigte hadden ver- met een meter lange gummistokken spreid begonnen aan te dringen slaagde men er niet in de demonstranten de opgezweepte menigte op de Boulevard Beau- marchais zette door. Toen na enige uren de strijd enigszins was be daard bleken er acht mensen te zijn overleden in het gedrang en waren er honderden gewonden, onder wie minstens 140 politiemannen. Tien leden van de gehelmde speciale veiligheidspolitie moesten met ernstige verwondingen in ziekenhuizen worden opgenomen. nomen, hetzelfde lot trof het commu nistisch gezinde dagblad Libération. Ook in de provincie is aan verscheidene linkse bladen een verschijningsverbod opge legd. In zijn verboden editie beschul- op i aanvaL Nieuws in één oogopslag De hevigste straatge vechten sinds de Franse revolutie zijn gisteravond in het centrum van Parijs geleverd, toen een uitge breide politiemacht dui zenden Parijzenaars wilde beletten te demonstreren tegen de O.A.S. Acht men sen hebben het leven ver loren en honderden wer den gewond, onder wie zeker 140 politiemannen. De Indonesische minis ter van buitenlandse za ken, Subandrio, heeft ver klaard, dat Indonesië niet eist, dat de Nederlanders onmiddellijk' uit Nieuw- Guinea vertrekken, indien zij maar akkoord gaan met onderhandelingen op basis van soevereiniteits overdracht aan Djakarta. Radio Moskou heeft Nederland ervan beschul digd ten aanzien van Nw.- Guinea de weg van direc te militaire provocaties te zijn ingeslagen. Aan het adres van de Nederlandse regering is een ernstige waarschuwing gericht. Gisteravond is een DC- 7 van Schiphol vertrokken om een deel van de pas sagiers van de DC-8 (die in Anchorage is vastge houden) over te nemen en naar Biak te brengen. De anderen kunnen reizen met een DC-7 (lijntoestel) die vanavond van Schip hol vertrekt. Vanmorgen bedroeg het aantal doden van de mijn ramp bij Völklingen 287 In de ziekenhuizen liggen nog 62 gewonden, van wie vele mijnwerkers ér ern stig aan toe zijn. Nog een tiental mijnwerkers wordt vermist. Engeland en de Ver. Staten hebben de Sowjet- unie een conferentie voor gesteld van de ministers van buitenlandse zaken over een verdrag tot het verbieden van kernproe ven. De bijeenkomst zou voor 14 maart moeten worden gehouden, omdat op die dag in Genève de ontwapeningsbesprekin gen van achttien landen beginnen. In een adres aan de Tweede Kamer hebben de samenwerkende centralen van overheidspersoneel o.m. gepleit voor een uit kering ineens over 1961. Zij hebben hun teleurstel ling geuit over wat zij noemen het falen van het salarisoverleg en de ma nier van behandeling van de wederzijdse voorstel len. Op de sociale conferen tie van de C.B.T.B. te Utrecht heeft staatssecre taris Roolvink gepleit voor meer samenwerking ter bestrijding van het arbei derstekort in de landbouw. te verspreiden. Het hevigste treffen vond plaats op de Boulevard Beaumarchais. waar de eerste drie gewonden aan po litiezijde moesten worden weggedragen. Ondertussen waren ook in de tien stra ten die op de Place de la Bastille uit kwamen gevechten uitgebroken, die beurtelings succes voor de politie en de betogers opleverden. Na een opruiende toespraak van een communistische vak bondsleider braken later op de avond ook gevechten uit op de Boulevard Voltaire, waar dé communisten zich voornamelijk hadden verzameld. De politie trachtte hier de opdringen de menigte te stuiten door auto's dwars over de straat te plaatsen. Toen een van deze auto's juist omgekanteld was en er een wagen met arrestanten naderde, wierpen de demonstranten zich op de bewakers die te hulp waren gescho ten. Tegen de overmacht vermocht men echter niets uit te richten en de de monstranten wisten de gearresteerden te bevrijden. De chauffeur van de poli tieauto, die in de cabine bekneld was geraakt, moest zich schietend een uitweg banen, waarbij twee mensen het leven verloren. Terwijl rondom de beroemde pleinen van Parijs de gevechten in volle gang waren ging op andere punten van de stad de O.A.S. onverstoord door met het plegen van bomaanslagen. Grote schade werd aangericht in het bureau van het Russische persbureau Tass, waarvan verscheidene vertrekken wer den vernield. Ook een communistische uitgeverij moest het ontgelden. Gisteravond laat kon de politie mee delen dat er bijna honderd mensen zijn gearresteerd. De regering heeft een officieel onderzoek gelast naar de omstandigheden waaronder de verbo den demonstraties zijn georganiseerd. Het hoofdkwartier van de communis tische partij heeft gereageerd met een verklaring, waarin wordt gezegd, dat binnenkort nieuwe betogingen en sta kingen zullen volgen. Vannacht is het officiële communisti sche partijblad l'Humanité in beslag ge. digt l'Humanité de politie ervan op de menigte geschoten te hebben. Het blad was van zins foto's te publiceren van „patriotten die verschrikkelijk gewond zijn door kogels van de Gaullistische politie". De woordvoerder van de politie heeft intussen verklaard, dat als politie inderdaad op grote schaal van vuurwa pens gebruik had gemaakt het aantal doden aanzienlijk groter zou zijn geweest. Argentinië heeft gisteren volkomen onverwacht zijn diplomatieke betrek kingen met Cuba verbroken en de Cu baanse diplomaten gelast binnen acht- en-veertig uur het land te verlaten. Het besluit werd aangekondigd door de minister van buitenlandse zaken, Miguel Angel Carcano. De chef van de voorlichtingsdienst van het Japanse ministerie van buitenlandse zaken, Takaagi Kagawa, heeft heden verklaard dat Japan landingsrechten zal weigeren aan elk DC-7-vllegtulg dat al leen troepen vervoert, zelfs als deze in burgerkleren reizen. Naar aanleiding van beriebten alt Den Haag dat de KX.M. een DC-7 naar Anchorage In Alaska zou stu ren om daar de opgehonden passagiers te vervoeren, zeide hij dat Japan geen wet tige reden heeft landingsrechten te wei- normale vluchten, passagiers De Japanse autoriteiten hebben later bekend, dat de DC-7 van de K.L.M. met Nederlandse soldaten voor Nederlands Nieuw-Guinea morgen op het vliegveld Haneda te Tokio mag landen om brand stof in te nemen. Het vliegtuig zal vermoedelijk gecon troleerd worden op wapens. Men ver wacht dat de DC-7 die 56 van de 82 te Anchorage gestrande passagiers DC-8 aan boord heeft om 2 uur30 nachts Nederlandse tijd te Tokio op weg naar Biak zal landen. Tijdens de gisteren in Utrecht gehou den vergadering van het bedrijfschap detailhandel in melk en zuivelproduk- ten is de arbeidstijdverkorting ter spra ke gekomen. De afdeling voor de detail handel in boter, margarine, kaas of eieren, een afdeling uit het bestuur van het bedrijfschap, toonde zich voor de invoering van een vijfdaagse werkweek Volgens deze afdeling zouden de win kels op maandag gesloten moeten worden of op zaterdagmiddag en maan dagmorgen. Zij is voorts van oordeel, dat er op maandag of zaterdagmiddag niet be zorgd moet worden. De arbeidstijdver korting zal, zo meent de afdeling, ge regeld dienen te worden via de winkel sluitingswet. Na akkoord overdracht Radio-Moskou heeft gisteren een verklaring van regeringszijde voor gelezen, waarin onder meer gezegd wordt: „De regering van de Sowjet- unie acht het noodzakelijk de aandacht van alle kringen in Nederland, die verantwoordelijk zijn voor de regeringspolitiek, te vestigen op het feit dat zij door het inslaan van een koers van provocaties tegen Indonesië ernstige verantwoordelijkheid op zich laden voor de gevolgen die een dergelijke politiek kan hebben. In onze tijd, waarin een vonkje een grote brand kan doen ontstaan, is zulk spelen met vuur, in welk deel van de wereld ook, uiterst gevaarlijk." Ook staat in de Russische verkla ring: „De Nederlandse regering, die reeds lange tijd elke vreedzame op lossing van het probleem West-Irian koppig weigert, is de weg van directe militaire provocaties ingeslagen. De laatste tijd zijn aanzienlijke contin genten van de Nederlandse strijd krachten naar West-Irian overge bracht. Een van de meest opvallende acties van deze aard was de piraten aanval van Nederlandse oorlogssche pen op Indonesische patrouilleboten in volle zee. Mogelijk gesterkt door deze Russische verklaring, heeft de Indonesische mi nister van buitenlandse zaken, dr. Su bandrio, gisteren nogmaals verzekerd, dat onderhandelingen zijns inziens alleen zin hebben op basis van uiteindelijke bestuursoverdacht. „Als de Nederlan De Britse minister van handel, Frederick Errol, heeft medegedeeld, dat een vergunning voor"\iitvoer van tankinstallaties voor de Indonesische burgerluchtvaart, is ingetrokken om dat deze installaties van militair be lang kunnen zijn. Het conservatieve parlementslid Henry Kerby had deze kwestie de orde gesteld. Ook wilde hij weten waarom een uitvoervergunning ge weigerd was voor vliegtuigbanden uit Indonesië, waarvan in Engeland het loopvlak vernieuwd was. De mi nister antwoordde dat dit geval op- ders akkoord gaan met het beginnen Dieuw bestudeerd was en dat alsnog onderhandelingen, dan zal de Indo-j een vergunning zal worden verleend. De BrJtse regerjng heeft een verzoek van Oe Thant in overweging genomen om de terugkeer van de Indonesische ge vangenen uit Nederlands Nieuw-Guinea over Singapore te doen geschieden. De Britse luchtmacht liet echter weten dat er geen plannen zijn om bases beschik baar te stellen voor vliegtuigen, die de Indonesiërs vervoeren. nesische regering niet noodzakelijkerwijs eisen, dat de Nderlanders westelijk Nieuw-Guinea onmiddellijk verlaten." aldus de minister. Engeland Is op het ogenblik met het gouvernement van Singapore in bespre king over het verzoek van Oe Tbant. secretaris-generaal der Verenigde Na ties, om doorreisfaciliteiten te verlenen Bij een botsing tussen z.g. „oproer politie" en duizenden betogers, die gisteren in Parijs demon streerden tegen de terreur van de organisatie van het geheime le ger. de O.A.S., zijn tenminste hon derd politiemannen en een groot aantal burgers gewond. De ver wondingen werden voornamelijk veroorzaakt doordat overvloedig met stenen werd gegooid. Een man, die getroffen is door stenen, is op de knieën gevallen. Andere burgers zijn toegesneld om hulp te verlenen. Vannacht zijn «nog drie mijnwerkers gestorven aan de verwondingen, die zij bij de ontploffing ln de Luisenthalmjjn bij Völklingen in het Saargebied hadden opgelopen, waardoor het dodental reeds tot 287 is gestegen. Van de 62 gewonde mannen, die nog in ziekenhuizen liggen, zijn velen er ernstig aan toe. Ongeveer tien mijnwerkers worden nog vermist. Het zoeken naar hun lichamen wordt voortgezet. Voor een uitvoerig verslag over c ramp bij Völklingen zie men pagina 5. (Van onze parlementsredactie) Minister Visser heeft de aangekon digde nota betreffende de zaak-Van der Putten aan de Tweede Kamer ge zonden. Het stuk gaat vergezeld van 121 vertrouwelijke bijdragen en bevat een opsomming van de moeilijkheden, waarvan de heer Van der Putten sinds 1947 het middelpunt is geweest. Onder de vertrouwelijke bijlagen be vinden zich twee stukken, die ir. Visser onlangs heeft ontvangen en die betrek king hebben op de moord zaak-Aernout Eveneens vertrouwelijk is een bijlage, die verband houdt met de mededeling van ir. Visser, dat zijn voorganger, minis ter Staf, zich niet heeft gedistancieerd van het rapport van de commissie- Zaaijer, dat voor de heer Van der Putten vernietigend was. De huidige bewinds man was immers verweten, dat hij zich baseerde op een rapport, dat door zijn voorganger als onjuist was beschouwd. Ir. Visser weerlegt dit laatste. Zie pagina 9 (Van een onzer verslaggevers) "PkE MAN, wiens foto we hier publiceren, is volgens de politie de hoofd je dader van de in de nacht van 25 op 26 januari j.l. in het academisch ziekenhuis te Leiden gepleegde inbraak. Het is de 51-jarige ongehuwde Haagse elektro-monteur W. van Wijk, die in totaal al meer dan 13 jaar in de gevangenis heeft gezeten voor soortgelijke inbraken. Zoals gemeld, bedroeg de buit in Leiden bijna 250.000, welk geld zich in kleine coupures in loonzakjes bevond. Maandag heeft de Leidse recherche in samenwerking met haar Haagse collega's de man willen arresteren, maar hij bleek niet thuis te zijn. De Leidse politie heeft nu zijn opsporing en aanhouding ver zocht Aangezien het niet uitgesloten moet worden geacht, dat de man de wijk heeft genomen naar het buitenland, is ook Interpol ingeschakeld. Over eventuele medeplichtigen tast de politie nog in het duister. Aanleiding tot de gisteravond gehou den persconferentie was een laakbare publikatie van het dagblad Het Parool Evenals ons blad en andere bladen was Het Parool op de hoogte van de op han den zijnde arrestatie. Ondanks een via het telexnet van het A.N.P. verspreid dringend verzoek van de Leidse politie niet tot publikatie van gegevens de Leidse inbraak over te gaan. is dit blad toch zo unfair geweest dit te doen. zijn nieuws nog maar liefst openlijk baserend op gegevens van het politie- telexnet. TIET FRANSE VOLK wordt de aansla- van de O.A.S., dc organisatie van het geheime leger, moe. Het is een ge heime organisatie en haar omvang is niet bekend. Telkens echter komt zij op een irritante wijze in de publiciteit door de explosies die zij veroorzaakt en ook door de bedreigingen waarmede zij velen on der druk zet. Het volk wordt het moe en gisteravond is het uit reactie tot een uitbarsting ge komen. Dat een partij als de communisti sche aan deze demonstratie een belangrijk aandeel heeft gehad, behoeft niet te ver wonderen. Brutaal optreden van uiterst rechts betekent in het politieke leven steeds een uitdaging aan uiterst links, zoals ook omgekeerd het geval is. Men weet daar steeds van de ander te profi teren. Intussen is het misnoegen over de situa tie stellig niet tot dc communisten beperkt en bij al die overigen wordt het door zui verder motieven ingegeven. Men begint van de O.A.S. genoeg te krijgen. In het protest neemt de vakbeweging duidelijk een vooraanstaande positie in. Te ver wachten valt, dat, indien de organisatie van het geheime leger zou trachten een greep naar de macht te doen, de vakbe weging heel het maatschappelijk leven zou stilleggen. Hetgeen zou neerkomen op een stranden van de staatsgreep. Hét is echter te hopen, dat het zover niet komen zal. Hoewel Frankrijk nog moei lijke dagen voor de boeg heeft. Wat is het geval? De in strenge beslotenheid tus sen Frankrijk en Algerije gevoerde be sprekingen beginnen nu allengs de oplos sing te naderen. Een overeenkomst tussen beide partijen is aanstaande. Maar het ligt voor de hand, dat deze situatie de aanhangers van de O.A.S. extra prikkelen zal. Het betekent trouwens hun laatste kans om De Gaulle het welslagen van zijn politiek te verhinderen. Het zal een vruchteloos verzet zijn, maar daarom niet minder fel. Bij verschcidencn zal het worden ingegeven door een ver blindheid die rechtstreeks voortvloeit uit wanhoop. Moeilijke dagen staan Frankrijk zo nog te wachten. Dagen van actie en reactie- Dagen vol moeite en spanning voor de duizenden dragers van het gezag, de po litie in het bijzonder. Dagen waarin du bieuze politieke groeperingen profijt zul len willen trekken uit de verwarde situa tie. Dagen waarin De Gaulle in zijn be slotenheid, die tevens vastbeslotenheid be tekent, eenzamer zal zijn dan ooit. Maar waarin van vele miljoenen Fransen^ het vertrouwen vast op hem gevestigd zal blijven. En al wederom heeft de wereld reden, met geboeidheid toe te zien. „Dat heb ik zelf op mijn zondagse jurk geborduurd, mooi hè?" Tijdens een gisteravond tn het Leidse politiebureau door de hoofdinspecteurs J. C. Hofstede en D. J. Verzijden gehou den persconferentie is ons duidelijk ge bleken, dat de politie sterke troeven ln handen heeft tegen genoemde Van Wük Zo z(jn er in de Vliet b(j Leidschendam door hem weggeworpen kledingstukken en een zuurstofcilinder gevonden. Dat de man de kleding, die hij tijdens de inbraak en het openbranden van de brandkast droeg, heeft weggegooid, wordt begrijpelijk als men weet, dat deze be ruchte brandkastenkraker niet zolang geleden naar aanleiding van een andere inbraak bijna is veroordeeld op grond van kleine metaaldeeltjes in een zoom van zijn broek. Hij wordt beschouwd als „het brein" van een krakerscombinatie. Ir zijn woning vond de politie eerr In drukwekkende hoeveelheid „vaklitera tuur". Eén van de grootste brandkastkraken pleegde Van W. kort na de oorlog in het voormalige departement van marine. De buit bedroeg toen ƒ180.000, maar Van W. heeft er niet lang plezier van Niet alleen De politie heeft reden om aan te nemen, dat Van W. de inbraak in Leiden niet alleen heeft gepleegd en dat er gebruik is gemaakt van een auto. De vrije grote hoeveelheid ge bruikt materiaal, waaronder ook de dekens (waarmee tijdens het open- branden een tent werd gemaakt rondom de brankast) rechtvaardigen dit vermoeden. Desondanks heeft Van W. geen rijbewijs en een gladde knaap als hij zal niet licht achter het stuur van een auto gaan zitten. Uit andere bron hebben we verno men, dat er mogelijk misbruik is ge maakt van de doktersesculaap bij het binnendringen van het terrein van het academisch ziekenhuis. Of er in het ziekenhuis een tlpgeVer was, kon de politie ons niet bevestigen. Op een open terrein als dat van dit zie kenhuis, dat door vrijwel Ieder kan wor den betreden en waar bovendien altijd T?EN in betekenis toenemende rug '-J hoge luchtdruk is van de Britse eilan den over het Noordzeegebied oosten en zuidoosten getrokken, hetgeen bij ons vergezeld ging van een heldere nacht tijdens welke het in het binnen land op de meeste plaatsen enkele gra den vroor. Inmiddels is een uitgebreid en gecom pliceerd depressiegebied bezig langs IJs land naar het noordoosten te trekken. Aan de zuidzijde hiervan voeren zuid westelijke tot westelijke winden zachtere en vochtiger lucht over Ierland en Schot land aan. Deze lucht zal ons land in de loop van de nacht bereiken hetgeen ver gezeld zal gaan van veel bewolking en |1VJ nTDAD. plaatselijk wat regen of motregen. De HU WEEK UN EUKORA minimumtemperaturen zullen de komen de nacht weer hoger zijn. Rapporten hedenmorgen zeven uur De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Veel bewolking metplaatselijk enige regen of motregen. Matige, aan de kust tijdelijk krachtige wind tussen zuidwest en west. Minder koude nacht. Morgen verdag dezelfde temperaturen als Tendens stijgend hi daag of iets hogere. (Opgemaakt 11.15 u.) ^penburg ZON EN MAAN Zaterdag: zon op 8.06, onder 17.43 uur; De Bilt maan op 10.57, onder uur. 11 februari eerste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 10 fepruari: 7.03 v.ra.; 19.27 njn. 9 februari: 5.18 v.m.; 18.38 n.m. Helsinki Stockü zondag 11 lebruarl Internat. CONCOURS HIPPIQUE hHijn BADMINTON Internationale kampioenschappen te Haarlem Kopenb Aber-Jeex Londen Adam Brussel Luxemb Par»» Bordeauj h. bew.windstil 0.1 6 -1 0J 6 -3 0.4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1