Jlieuuie £riitsd)e (!T<mrant Dodental van mijnramp zal 255 overs Commentaar Rouw in gehele Bondsrepubliek Zendt KLM DC-7 om uitweg te zoeken? Moordaanslag in Leiden komen om revanche te nemen. Qnder de 2 echtparen omgekomen bij botsing Dode bij schietpartij op Noors schi r> in A'dam DONDERDAG 8 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: f 0.20 per millimeter'. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12399 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticli is ahfbltoen mijn bert ia tegljcnspotf Zelfportret van een ander Zie pagina 7 Vierhonderd arbeiders door explosie verrast ~\J ANMIDDAG was het aantal doden van de mijnramp in de kolen- mijn Luisenthal in Saarland gestegen tot 255. In de verwarring heeft men vele naar buiten komende overlevenden dubbel geteld zodat niet bekend was hoeveel mannen zich nog in de brandende mijn bevonden. Er waren 83 gewonden. Het dodental zal zeker nog stijgen. Gisteravond hoorde men nog klopsignalen uit de getroffen mijnschacht komen. Men vermoedde, dat zich op een diepte van ongeveer 600 meter nog overlevenden moesten bevinden, maar het was al zeker dat ze niet op tijd bereikt zouden kunnen worden. Dit is de zwaarste na-oorlogse mijnramp in YVest-Duitsland. Gisteren hebben de gehele dag familieleden en vrienden van slachtoffers en vermisten buiten het hek van de mijn staan wachten op nieuws. Velen bleven de gehele nacht in de stromende regen wachten. Engeland en V.S. helpen elkaar met kernproef Diplomatieke kringen in Washington hebben gisteren gezegd dat Engeland aan de Verenigde Staten zekere facili teiten zal verlenen op het Christmas- eiland in de Grote Oceaan, wanneer de Verenigde Staten de kernproefnemingen in de atmosfeer hervatten. De Verenig de Staten zouden grotten op het proef- terrein in Nevada beschikbaar stellen voor eventuele Engelse ondergrondse kernproeven. De perschef van het Witte Huis. Pierre Salinger, zei geen commentaar hierop te hebben. JarIJ» FRANKRIJK \ieuws in één oogopslag Op het moment dat de ze pagina werd afgeslo ten, was bekend, dat 248 mijnwerkers in de kolen mijn bij Völklingen in Saarland om het leven waren gekomen, maar dat rekening moest worden gehouden met een doden cijfer, dat aanmerkelijk boven de 300 zou liggen. Na de Japanse weige ring toestemming te geven tot het maken van een tussenlanding op 't vlieg veld bij Tokio door een DC-8 (een lijntoestel met o.m. 68 militairen in bur ger aan boord) zond de K.L.M. een lege DC-7 naar Anchorage om de passa giers (van wie een aantal enkele dagen zullen moe ten achterblijven) via To kio naar Biak te brengen. De Japanse regering heeft verklaard dat zij geen en kele landing van vliegtui gen met militairen aan boord zal toestaan, maar dat zij op juridische gron den niets kan doen aan landingen van de gewone DC-7 lijntoestellen. President Sukarno heeft de nieuwe chef-staf van de Indonesische lucht macht naar Moskou ge zonden om daar aan te dringen op meer wapen- leveranties van de Sow- jetunie. In een bijeen komst te Hollandia is. naar aanleiding van de handelwijze van de stu dent Kirihio, een vecht partij ontstaan waarbij drie personen werden ge wond. Dr. Van Roijen is in New York teruggekeerd van zijn bezoek aan Ne derland. De raad van kerken in Indonesië heeft opnieuw een beroep gedaan op de regeringen van Nederland en Indonesië onderhande lingen te voeren ter op lossing van de kwestie Nieuw-Guinea. De raad blijft zich op het stand punt stellen, dat de Indo nesische claim op weste lijk Nieuw-Guinea recht- Engeland heeft de Ver. Staten in beginsel toe stemming verleend om van het Christmaseiland gebruik te maken voor het nemen van kernproeven in de dampkring. Of Ame rika deze proeven zal her vatten, staat nog niet de finitief vast. De ontploffing deed zich gister morgen om zeven uur voor. In vele gangen bezweken de stutten en ont stonden instortingen, waardoor en kele honderden mijnwerkers van de buitenwereld werden afgesloten. Direct kwamen reddingsploegen en speciale eenheden van de Ameri kaanse strijdkrachten in actie om te pogen door te dringen tot de inge sloten arbeiders. Geruime tijd vrees de men dat ook leerlingen, die in een ondergrondse schoolafdeling aan het werk waren, het leven hadden ver- 'oren, maar later werd bekend, dat "'een van hen was omgekomen. Mijnwerkers, die ondergronds wa ren, zeiden dat de drukgolf die door de ontploffing ontstond, hen tegen de wanden van de gangen drukte en hun de kleren van het lichaam scheurde. Een van de geredden zei in zijn omge ving een steekvlam te hebben gezien, die hij met zijn jas had willen afdek ken. Van de geredde mijnwerkers ook gewonden meldden zich er ve len voor de reddingploegen. Dit reddingwerk bestond in de eerste plaats uit het doven van de vlammen Dit was halverwege de ochtend goeddeels achter de rug. Men was toen al met man en macht bezig met het in veiligheid brengen van de mannen die op de ver» diepingen boven en onder de vierde, waar de ramp zich had voorgedaan, werkten. Tegen het middaguur was men pas toe aan de vierde verdieping. „Het was ver schrikkelijk", aldus een lid van een der reddingploegen. „Sommige mannen stier ven onder onze handen". Dc redders gingen in witte overall, met lamp en zuurstoftank, met vijf tegelijk naar omlaag. Ze drongen tot het getrof fen deel door via aangrenzende gangen, die van de hoofdschacht z(jn afgetakt Ze trachtten door bergen steenpuin en kool de ingeslotcnen te bereiken. Ook probeerde men dit door van de derde en de vijfde verdieping af gaten te boren Intussen stonden honderden vrouwen met hun kinderen aan de hand bij de Ingang te wachten, terwijl politiewagens en ambulances met gillende sirenes af en aan reden „Heb je mijn man gezien?", was de stereotiepe vraag van wanhopige vrou wen, als ze collega's van hun echtgenoten uit de mijn zagen komen. Het antwoord was dikwijls slechts een schouderophalen of enkele gemompelde woorden, die geen houvast boden. Iemand die in de omgeving van de mijn woont, verklaarde dat het net was alsof het huis naast het zijne Instortte Andere ooggetuigen zeiden dat zware afdekplaten meters de lucht in werden geslingerd, waarna binnen twee minuten een dichte, zwarte rook uit de mijn schacht begon op te stijgen. (Zie vervolg op pagina 11) Japan: „Wij kunnen ons tegen normale vlucht niet verzetten ME (Van onze parlementsredactie) ET HET ZENDEN van een DC-7 van Schiphol naar Anchorage in Alaska zal de KLM trachten, een uitweg te vinden uit de nieuwe moeilijkheden, die de Japanse regering gisteren aan de vluchten naar Nieuw-Guinea in de weg heeft gelegd. Gistermiddag werden in Neder land berichten ontvangen, dat de DC-8, die dinsdagavond van Schiphol met 94 passagiers, onder wie 68 militairen, aan boord naar Biak was vertrokken, niet op het vliegveld van Tokio zou mogen landen. Als motief voor dit besluit werd -L is we in een deel onzer edities gisteren meldden van Japanse zijde aangevoerd, dat het vervangen van de op deze lijn ge bruikelijke DC-7 door een DC-8 van te voren" moet worden aangekondigd en dat dit in het onderhavige geval pas op de dag van de vlucht zelve was ge beurd. Intussen was het toestel in kwes tie al op het vliegveld van Anchorage gearriveerd. Het zou onder normale standigheden vandaar gisteravond tien uur Nederlandse tijd zijn vertrokken. Afgaande op berichten, die hem door middel van dc KLM hadden bereikt, heeft staatssecretaris Van Houten gis termiddag de ambassadeur van Japan, de heer A. Miyazaki, om nadere inlich tingen gevraagd. Tijdens een onderhoud op het ministerie van buitenlandse za- ken verklaarde de ambassadeur, niet op Triest ligt de kolenmijn Luisen thal in liet Saarlandse stadje Völklingen onder de grauwe liemel. Een van de vele ziekenwa gens, die zijn ingeschakeld, rijdt het terrein op, waar een ver schrikkelijke ramp, enkele uren tevoren, op een diepte van 600 meter tweehonderd vijftig mensen uit het leven heeft weggerukt. En voor de poorten drommen de familieleden met in hun hart nog een spoortje hoop tot dit sprankje door een vreselijke zekerheid zal zijn weggenomen. (Telefoto) de hoogte te zijn van het bericht in kwestie. Hij zegde toe, zijn regering in Tokio om nadere informatie te vragen. Minister Luns werd op dat tijdstip in beslaggenomen door de voorbereidingen voor de televisie-uitzending van gister avond. Van de zijde van het ministerie van verkeer en waterstaat werd meegedeeld, dat het luchtvaartverdrag met Japan geen bijzondere bepalingen bevat ten aanzien van het gebruik van bepaalde typen vliegtuigen op het traject Am sterdam Tokio Biak. Zowel vlieg- het type Douglas DC-7 als Een beeld van de mijnramp in Völklingen in liet Saarland, waar door een ontploffing hon derden mijnwerkers zijn gedood en tientallen gewond. De foto toont hoe drie redders, zojuist teruggekeerd uit de mijn, over de toestand beneden vertellen. Zij zijn niet in staat de wachten den goede berichten te brengen: is onbeschrijfelijk en er is geen redden aan. Dat is de bood schap, die zij hebben meege bracht. (Telefoto). Op de Nieuwe Rijn te Leiden heeft een 38-jarige Leidse tegelperser gisterochtend getracht een oude vete met een dolkmes te beslechten. Omstanders slaagden er echter net op tijd in de tegelperser te overmeesteren en de politie heeft hem ingesloten, verdacht van poging tot moord. Reeds geruime tijd had de tegelperser ruzie met de 33-jarige platenlegger P. v. d. B. Dit resulteerde in december j.l. in een vechtpartij waarbij de tegelperser een messteek opliep en de platenlegger met een stoelpoot werd bewerkt. C'sterochtend omstreeks half tien, toen de platenlegger met zijn motor door'de marktdrukte op de Nieuwe Rijn r stoppen, achtte de tegelperser, die daar het type Douglas DC-8 mogen optoevallig ook aanwezig was, de tijd ge- woorden „Nu steek ik je kapot" trol hij een dolkmes en wierp zich op de pla tenlegger, die met zijn motor kwam 1 vallen. Voordat de tegelperser kon toe steken, wisten omstanders hem te weldigen en de dolk uit zijn handen te wringen. Mogelijkheden De KLM heeft niet voorzien, dat moei lijkheden waren te verwachten door het plotseling overschakelen van een DC-7 naar een DC-8. De afgelopen zomer is de dienst op Biak onderhouden door de straaltoestellen van het type DC-8. Om dat aan deze toestellen enkele technische wijzigingen moesten worden aangebracht, is tijdens de winterdienstregeling steeds met de DC-7 gevlogen. Gezien het grote passagiersaanbod werd dinsdag besloten een DC-8, de Henri Dunant, de vlucht te laten uitvoeren. Toen was komen vast te staan, dat een tussenlanding in Tokio onmogelijk was, heeft de KLM een keuze moeten doen uit enkele mogelijke oplossingen. Een bericht, dat de Verenigde Staten bereid zouden zijn voor één keer tussenlanding in Honoloeloe toe te staan, werd in Washington niet officieel be vestigd, zodat op deze mogelijkheid niet nader is ingegaan. Als andere mogelijkheid werd een tus senlanding in Zuid-Afrika geopiperd. Vanuit Nederland is een dergelijke rou te technisch wel mogelijk, maar dan zal het toestel een grote hoeveelheid extra brandstof op zijn vlucht moeten mee voeren, zodat voor passagiers betrek kelijk weinig ruimte overblijft. Een derde mogelijkheid kon zijn ge legen in een terugkeer van de Henri Dunant naar ons land. De KLM koos uiteindelijk voor een vierde mogelijk heid. een DC-7 leeg naar Anchorage te zenden. Deze DC-7 kan op zijn verdere vlucht naar Blak echter niet alle passagiers van de veel grotere DC-8 vervoeren. Een klein aantal reizigers van de Henrl Dunant zal daarom In Anchorage moeten wachten op het volgende KLM-lUntoe- stel naar Biak. Voor hen betekent dit een vertraging van twee dagen. Tegenspraak Een woordvoerder van het Japanse bu reau voor burgerluchtvaart sprak de be schuldiging tegen, dat Japan de lucht- yaartovereenkomst heeft geschonden. Het internationale recht verplicht Nederland, Japan om toestemming te vragen alvo- over te stappen van het propeller- vliegtuig DC-7 op het straalvliegtuig DC-8. De bladen in Tokio schrijven de Ja panse weigering grotendeels toe aan de bezorgdheid over mogelijke Indonesische reacties, nu de Japanse kroonprins de gast is van president Sukarno. FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 Nieuwe R(jn 49 OEGSTGEEST KEMPEN A ERSTR 71 TELEFOON 31705 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn Bestuurders clir. bond van groentehandelaren (Van onze soc.-economische redactie) sing op rijksweg 29 onder Terschuur heeft gisteravond een einde gemaakt het leven van twee bestuurders var Bond van christelijke kleinhandelaren ln aardappelen, groenten en fruit en hun echtgenotes. De echtparen, de heer cn mevrouw Van Erven uit Utrecht en de heer en mevrouw De Graaf uit Laren (NH). waren op weg naar een bonds- avond in Apeldoorn, toen zij met grote vaart achter op een truck met oplegger botsten, die langs de weg geparkeerd stond. De heer J. H. van Eerven (64) was voorzitter van de bond, de heer S. de Graaf (58) propagandist Volgens de po litie stond de truck met oplegger voor zien van rode lichten op de rijbaan, nadat de truck plotseling zonder benzine was geraakt en de chauffeur er niet meer in was geslaagd in de berm te rijden. Eerst nadat de oplegger was weggetrokken, kon men de resten van de personenauto, die door de heer A. de Graaf werd bestuurd, bereiken. De beide echtparen moeten op slag dood zijn ge weest De heer Van Erven is 15 jaar lang voorzitter van de christelijke bond van detaillisten geweest. Hij zou zijn func tie juist neerleggen op de binnenkort te houden ledenvergadering en stelde zich veel voor van een rustige oude dag met zijn 57-jarige echtgenote. Het echtpaar had een ongehuwde zoon en een onge huwde dochter. De heer De Graaf en zijn 57-jarige vrouw hadden twee doch ters. De propagandist was sinds enkele jaren ln bezoldigde dienst van de bond. De heer Van Erven genoot algemeen aanzien in den lande. Hij had zitting in tal van middenstandsorganen, zoals het bestuur van het produktschap voor aardappelen, de detailhandelsraad van de Christelijke Middenstandsbond, de ad viesraden van ROKA (levensmiddelen- beurs) en EIM (economisch instituut voor de middenstand) en het bestuur van de Federatie van bonden van kleinhan delaren, waarvan hij voorzitter was. Zijn dagtaak bestond de laatste jaren uit het leraarschap met het vakonderwijs in de aardappelhandel. De heer Van Erven gold als de geeste lijke vader van het huidige Levensmid- delenbesluit, dat is voortgekomen uit zijn voorstel om kernassortimenten in te stellen in de levensmiddelensector. Ook op politiek terrein heeft de heer Van Erven zich bewogen. Hij was lange tijd lid van de gemeenteraad van Utrecht en van Provinciale Staten van die pro vincie voor de AH.-partij. Zijn heen gaan is voor vele verbonden een gevoe lig verlies. Prof. Verkuyl secretaris Ned. Zendingsraad Prof. dr. J. Verkuyl zal midden 1962 naar Nederland terugkeren na 25 jaren onafgebroken arbeid ln Indonesië. HU heeft een benoeming tot algemeen secre taris van de Nederlandse zendingsraad aanvaard en zal deze functie na afloop van z(jn verlof gaan bekleden. yELF NOG ONLANGS getroffen door wat terecht is genoemd een nationale ramp, zullen ook wij temeer geschokt zijn 'door het ontstellende gebeuren, dat over ons Duitse buurvolk is gekomen en waarbij enkele honderden mannen, mid den uit het leven en midden uit hun werkkring, zijn weggerukt ln de dood. In het sterven staat ieder onzer als mens alleen tegenover zijn God, Die het leven geeft en het ook terugvraagt. In dit ge beuren openbaart zich de hoogste ernst. Het persoonlijke wordt er niet aan weg genomen, wanneer het zich voltrekt aan velen tegelijk. Maar wel worden wij dan te sterker be paald bij hetgeen ons aan mensen gemeen is. En zeker wanneer het voor allen een plotseling afscheid is uit het volle leven. Samen gaat de mens met zijn me demensen door het leven, samen met zijn medemensen gaat hij in de dood. De mens doorvorst de aarde. Hij zoekt zich te ver heffen tot ver boven het aardoppervlak. Hij daalt ook af in de diepte. Hij vindt daar de stoffen die hij behoeft voor zijn bestaan. Hij heeft dat alle eeuwen door gedaan. Lees er het prachtige hoofdstuk Job 28 op na, waarin het voor die tijd beschreven staat cn in aangrijpende stijl. De mens doorvorst cn zoekt, graaft cn brengt boven. Het is goed en nodig, dat het gebeurt. Het menselijke bestaan is er mee van afhankelijk. Maar wat wordt het onder omstandigheden duur betaald, zoals tel kens weer op deze aarde de mens het duurste te betalen moet wat hij heeft, te weten zijn leven zelf. Het is nodig dat het gebeurt, dat vorsen en zoeken. Maar het is niet het leven in zijn volle omvang en er zijn waarden in het leven, die noodzakelijker nog zijn, maar die men uit deze aarde zelf niet opdelft. Midden in dat prachtige hoofd stuk over de mijnbouw vraagt Job: maar de wijsheid waar wordt zij gevonden? In de mijnbouw heeft zich nu een nieu we, verbijsterende ramp voltrokken. Het sluipende, giftige gas, niet tijdig genoeg onderkend, is losgebarsten met geweld en heeft ontstellende verwoestingen aange richt. In talloze gezinnen is droefheid cn rouw. Wat zullen ook hier deelneming cn sym pathie? Zeker, van beiden mag men zich in het Saarland overtuigd weten. De deer nis, ook internationaal, is groot. Dat is verwarmend en goed. Maar Job, verwij zend naar de vreze des Heren, kon zeg gen: de Verlosser leeft. En hij wist, dat de mens ook bij de dood toch niet alleen en eenzaam hoeft te zijn. De mens mag naast zich weten Een Die de dood over wonnen heeft en uit het aardegraf is op gestaan. Die wetenschap moge ook het deel zijn van alle bedroefden van vandaag. CRITA) EEN PR0DUKT VAN 0E SIKKENSOROEP JJEN in betekenis afnemend depressie- gebied verplaatste zich over West- Europa naar het oosten door een krach tige rug van hoge luchtdruk. Noordelijke wnden, welke de depressie opvulde geleidelijk in kracht afnamen, voerden koudere en drogere lucht over de Britse eilanden en de Noordzee naar het zuiden. In deze lucht kan komende nacht tij dens opklaringen de temperatuur plaat selijk tot om het vriespunt dalen. Ten zuidwesten van IJsland ontwikkelt zich een nieuwe depressie, welke zich naar het noordoosten zal verplaatsen. Deze stuwt opnieuw zachtere en vochtiger lucht naar de Britse eilanden, deze lucht zal ons land echter morgen nog niet be reiken. Er worden dan ook vooral aan vankelijk opklaringen verwacht. De Bilt verwacht tot vrijdagavond: iap/toi Op de meeste plaatsen droog weer met opklaringen en in de nacht en ochtend hier en daar mist. Zwakke tot matige station wind tussen noordwest en zuidwest. Koudere nacht, morgen overdag onge- Stationair veer dezelfde temperaturen als vandaag. (Opgemaakt 11.15 unr). Vrijdag: zon op: 8.08; onder 17.42 uur; maan op 10.31; onder 23.50 uur. Eerste kwartier 11 februari. hedenmorgen seven uur il I: Aan boord van het Noorse motor schip Tine, liggende in de Amster damse Koenhaven aan de pier Ame rika is gistermiddag omstreeks vijf uur bij een vechtpartij een opvaren de dood geschoten en een andere op varende gewond geraakt. De tweede kok L. P. Bekke uit het Noorse plaatsje Sandas, gehuwd en vader van twee kinderen, zou op 12 februari 28 jaar zijn geworden. Hij kreeg twee schoten in zijn buik en is korte tijd later overleden. het Noorse plaatsje Os. Hij was dron ken. Omstreeks half vijf had hij dc tweede kok en de marconist in de hut de eerste kok ontmoet. De laatste zelf niet aanwezig. Het drietal had vandaag reeds veel gedronken. De je- neverfles werd in de hut weer tevoor schijn gehaald. De tweede machinist die naast de marconist op een bank in de hut zat, trok tijdens een ruzie een re volver en loste daarmee twee schoten in de richting van de tegenover hem zittende tweede kok. Een van de scho ten is waarschijnlijk afgeketst, want dit trof een vierde bemanningslid, dat op dat moment juist de hut binnenkwam. Y pen burs Vist Eelde De Bilt ETndh Zo Umb HelrnkJ regen«w 5 .inbew windstil.4 1. bcw windstil 13 weerl. nnw 5 17 1. bcw. I nw 2 14

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1