Jlicuiue isrije (Garant Papoea's willen geen Indonesisch bestuur Toxopeus verkleint de salarisverschillen flmtoM fiil Commentaar „Denk toch aan wat in Kongo is gebeurd'5 Rede De Gaulle lijkt goede stap te zijn Optimisme en pessimisme over onderhandelingen Tussen rijk en bedrijfsleven Nog 200 man opgesloten in Saarlandse mijn? U iï li WOENSDAG 7 FEBRUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (By contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12398 CHRISTELIJK-N AT ION AAL DAGBLAD .Stantvasticl) is ahtbltveti mgn bert ia Ug^easpaet" Voor de tanden: VERJAARDAG met worteltjes Zie pagina 5 Staatssecretaris Bot terug uit Nieuw-Guinea (Van onze parlementsredactie) T~AE PAPOEA'S zijn uiterst bevreesd voor een Indonesisch bestuur. Ik heb in Nieuw-Guinea een sterke anti-stemming aangetroffen." Dit zei staatssecretaris mr. Th. H. Bot gisteravond op Schiphol bij zijn terug keer uit Nieuw-Guinea. De staatssecretaris werd na een afwezigheid van ruim twee weken verwelkomd door de minister van binnenlandse zaken, rar. H. E. Toxopeus, en zijn echtgenote en dochters. De heer Bot deelde mee, na zijn bezoek tot het inzicht te zijn gekomen, dat de bevolking van Nieuw-Guinea niet geheel afwijzend staat tegenover wijziging van de huidige bestuurs vorm. Zij wenst echter duidelijke ga ranties, zo voegde hij eraan toe, dat het proces van emancipatie voortgang kan hebben. „Herhaaldelijk is my daarbij gezegd: denk toch aan wat in Kongo ls gebeurd Wy zyn nog niet rUp voor volledig zelf- I bestuur. Een Indonesisch bestuur wenst i beslist niet te aanvaarden. Hoe kan I Nederland bns overdragen aan een dicta- j tuur, aan een economische chaos, heeft my gevraagd. Men gebruikte het beeld van een kind, dat in de gloeiende Staatssecretaris Bot op Schiphol as rolt", aldus de heer Bot. tijdens zijn persconferentie. Op Toen aan mr. Bot werd gevraagd, of de achtergrond mevrouw Bot. de Papoea's zich voldoende hebben kun nen oriënteren op de Indonesische bedoe lingen, antwoordde hy, dat men intensief luistert naar radio Makassar en radio Djakarta. Men vergelijkt de uitlatingen van deze zenders over het Nederlandse beleid in Nieuw-Guinea met de werke lijkheid en komt tot de conclusie, dat de beweringen van Djakarta leugens zijn. Er is wél ontwikkeling en er zyn by- voorbeeld wél wegen aangelegd, aldus mr. Bot. Welke oplossing van het. huidige conflict de Papoea's voor ogen staat? Aan de hand van de betogingen, die hy had gadegeslagen, en de vele moties, die hem waren overhandigd. menen, dat als Nederland maar als één man achter zijn regering stond, de Ver enigde Staten meer naar de Neder landse regering zouden luisteren en alles zouden doen om een oorlog in het Verre Oosten te voorkomen. Wat ove rigens zo'n oorlog betreft, mr. Bot, deelde even later mee, dat 'n eventuele Het incident bij de Etnabaai had de burgers moed gegeven, aldus mr. Bot Het heeft echter onder de politie- en bestuursambtenaren bezorgdheid gewekt, dat de Indonesische gevangenen thans worden vrijgelaten. Aan de andere kant bestond begrip voor deze stap: „Hierdoor werd de kans vergroot, dat een VN-amb- tenaar Nieuw-Guinea zou bezoekep. Dat in plaats van een VN-functionaris een Rode Kruis-ambtenaar zal komen, heeft teleurstelling gewekt. Nieuws in één oogopslag Staatssecretaris Bot heeft bij aankomst op Schiphol o.m. gezegd, dat hij in Nieuw-Guinea een sterk anti-Indonesische stemming heeft aangetrof fen. De Papoea's staan niet „geheel, afwijzend tegen over wijziging van de hui dige bestuursvorm, maar wensen duidelijke garan ties, dat het ontwikke lingsproces voortgang kan vinden. In een gesprek met een Amerikaans persbu reau heeft de Nederlandse ambassadeur in de Ver. Staten, dr. Van Roijen, ver klaard goede hoop te heb ben, dat Nederland en In donesië spoedig aan de tafel kunnen zitten onder gebruikmaking van de goede diensten van de se cretaris-generaal der V.N. Oe ThanL Zeventig mili tairen zijn gisteravond met een DC-8 lijntoestel van de K.L.M. via Tokio naar Biak vertrokken. In een nota aan de Tweede Kamer (die op 20 februari in behandeling komt) heeft minister Toxo peus medegedeeld, dat de salarisverbeteringen, waartoe de regering had besloten, .vooral zijn be doeld om het „weglopen" van de hogere ambtenaren naar het bedrijfsleven te voorkomen. Waarschijnlijk zal in gevolge het binnenkort te. verwachten nieuwe ves- tigingsbesluit levensmid delenzaken de verkoop van kousen, sokken en kleinvakartikelen zijn toe gestaan. De kruideniers zullen er dan ook naar streven overhemden te verkopen. Een Algerijnse opstan delingenleider verklaart dat de rede van de Franse president De Gaulle een stap in de goede richting kan zijn. Ook in Parijs heerst voorzichtig opti- Een ontploffing in een mijn bij Saarbrücken heeft vandaag een nog on bekend aantal slachtoffers geëist. Rond het middag uur zaten honderden mijn werkers nog opgesloten. Wellicht gaan de krui deniers meer textielwaren verkopen. Over de ver koop van overhemden wordt al gesproken. In 1061 zijn 82.700 hul zen gereed gekomen. Dat is ongeveer anderhalf pro cent minder dan in 1960. Staatssecretaris Bot zei. dat by zün reis gevoeld had als een confrontatie met een regeringspolitiek van meer dan twaalf jaar. Naar zyn mening bevestigen de resultaten de juistheid van de regerings politiek. Ook de bevolking ziet toene mende resultaten van het werk, dat wordt verricht. Daarom heerst grote bezorgd heid over een eventueel wegtrekken van het Nederlandse bestuur. „Ik heb de Papoea's geen enkele keuzo gesuggereerd", verklaarde mr. Bot. „Ik heb aan ieder het standpunt van de Nederlandse regering meegedeeld, dat zij volkomen vrij staan, zich naar alle kan ten t« oriënteren." Donderdag is het advies van de Nieuw-Guinearaad over de verwezenlijking van het zelfbeschik kingsrecht te verwachten, zo had de heer Bot (Voor vervolg zie pag. 7) A lgerijnse opstandeling en Al meer dan een maand is dit Leldse meisje spoorloos. Dc commissaris van po litie te Lelden verzoekt namens de kin derrechter in Den Haag haar opsporing en aanhouding. Het is de minderjarige onder toezicht staande 16-jarige Beren- dina Anna Styger, roepnaam Dini, die sinds 1 januari 1962 spoorloos is. Zij werd op 10 juli 1945 te Lelden gebo ren. Het meisje gebruikt ook wel de naam van haar overleden moeder Over- meer. Zy was onder meer werkzaam als verkoopster én serveerster. Een leder, die Inlichtingen omtrent haar verblijf plaats kan geven, wordt verzocht zich te wenden tot de politie te Leiden, afde ling kinderpolitie, of tot de politie van zyn of haar woonplaats. De 54-jarige mevrouw Ch. M. C. F. Nasette uit Amsterdam is gisteravond bij het oversteken van een zebrapad in de Van Baerlestraat in haar woonplaats door een auto aangereden en korte tijd later gestorven. De eerstvolgende poging om astronaut John Glenn in een baan om de aarde te brengen wordt niet 13 maar 14 februari ondernomen, daar het gereed maken van de raket meer tijd vergt. Veertig OAS-ers gevangen "C^EN leider van de Algerijnse op- standelingen heeft gisteren op een persconferentie gezegd, dat de rede van de Franse president De Gaulle een stap in de goede richting lijkt te zijn. In dit verband wordt aandacht gewijd aan zijn opmerkin gen over het dichterbij komen van de vrede in Algerije, het zelfbeschik kingsrecht en het ontstaan van een onafhankelijk Algerije. In Parijs verwacht men de eerste twee of drie weken nog geen ant woord op de Franse voorstellen, maar niettemin heerst er een voorzichtig optimisme over de kansen op het be reiken van een vredesregeling met ac leiders der Algerijnse opstandelingen, niet alleen door de ongewoon opti mistische toon, waarop generaal Dc Gaulle het onderwerp maandagavond heeft besproken, maar ook door de reacties op zijn rede door de opstan delingenleiders in Tunis en Marokko. Franse troepen hebben gisteren ten zuiden van Philippeville veertig leden van het zogenaamde „Bonaparte"-com- mando van de OAS gearresteerd. Het Bonaparte-commando is een van de be langrijkste veldeenheden van de terro ristische organisatie. De leden waren gewapend en droegen Franse legeruni formen. De groep voerde een grote hoe veelheid wapens en munitie mee, die onlangs uit een legerkamp in dit gebied waren ontvreemd. Deze gevangenneming wordt algemeen Groot verloop onder ambtenaren (Van onze sociaal-e< Tl/TINISTER Toxopeus ItJ. Tweede Kamer in redactie) heeft de een nota medegedeeld dat de salarisverbete ringen voor het overheidpersoneel, waartoe de regering heeft besloten, vooral bedoeld zijn om de diver gentie in salarisopbouw bij overheid en bedrijfsleven te verminderen. Ge bleken is dat het bedrijfsleven zijn employé's beter beloont dan de over heid haar ambtenaren. Het verschil in beloning neemt toe naarmate de zaterdag 10 februari ITALIAANS SONG FESTIVAL San Remo TAE ambassadeur in de Verenigde Staten, dr. J. H. van Roijen, van wie LJ men verwacht dat hij eventueel als vertegenwoordiger van Neder land met Indonesië zal onderhandelen, heeft aan de vooravond van zijn terugkeer naar zijn standplaats gisteren verklaard goede hoop te hebben, dat er spoedig een gesprek met Indonesië gevoerd zal kunnen worden. De Indonesische minister van buitenlandse zaken, dr. Subandrio, heeft echter gezegd, nadat hij op Bali overleg had gepleegd met president Sukarno, geen mogelijkheid te zien voor een diplomatieke oplossing van het geschil over Nieuw-Guinea. Dr. Van Roijen, die in Den Haag het persbureau „The Associated Press" een vraaggesprek toestond, zei onder meer: „Ik heb goede hoop dat Nederland en Indonesië spoedig aan een tafel zullen zitten, onder ge bruikmaking van de goede diensten van de heer Thant, de secretaris generaal der V.N.". Dr. Van Roijen voegde er aan toe niet te weten of de Indonesiërs hun preala bele voorwaarde ten aanzien van de toe zegging van de bestuursoverdracht heb ben laten varen, maar dat dit toch zal moeten gebeuren ,,voor we ons rond de tafel kunnen scharen. Ook wij hebben condities laten vallen en eerlijk is eer- lyk". Dr. Van Royen is gisteren nog aan wezig geweest op een korte bijeenkomst van enkele leden van het kabinet aan Plein 1813. Op deze bijeenkomst is ge sproken over de achterstand, die be staat in het aflossen van de Nederland se militairen in Nieuw-Guinea. Naar verluidt, is bij de Britse rege ring voorzichtig geïnformeerd of zij de zelfde opvatting ten aanzien van het landen van chartervliegtuigen huldigt als de Verenigde Staten en Japan, Hier op zou een bevestigend antwoord zijn binnengekomen, hetgeen impliceert, dat het geen. zin heeft, te trachten, Neder landse chartervliegtuigen met militairen via Britse tussenhavens naar Nieuw- Guinea te laten vliegen. Op verzoek van de socialistische Tweede-Kamerfractie heeft morgen een bijeenkomst plaats tussen dc vaste Ka mercommissies van buitenlandse zaken cn defensie en enkele leden van het kabinet. Bij de socialisten heerst ernstige ontstemming, dat de regering zo weinig mededelingen doet over het verloop van de besprekingen in New York. Overigens is ook in de regeringsgezinde fracties enige ongerustheid ontstaan na de moei lijkheden met betrekking tot de aflossing van de Nederlandse militairen. In Den Haag circuleren geruchten, dat de Nederlandse ambassadeur in Louden, baron Bentinck van Schoonheten, een gesprek heeft gehad met een of meer Voor vervolg zie pagina II functie zwaarder is. Dat heeft een toenemend verloop van overheids dienaren veroorzaakt. In de nota. die op 20 februari in be handeling komt. deelt de minister mede dat de regering geen aanleiding ziet te rug te komen op haar voornemen de sa larissen trendmatig te verhogen met 5 procent (met een loonvloer by loon- groep 4) en de zg. schaalloners een extra verhoging toe te kennen van 5 tot 40 procent al naar gelang de hoogte van de rang en te verdelen over drie jaar. De extra-verhoging is niet wegge legd voor de voormalige weekloners. Zii profiteren reeds van toeslagen voor ploe gendienst en ontvangen prestatiebelo ning. met een gemiddelde van 8 pro cent, aldus de bewindsman. De extra-verhoging bij wijziging van het bezoldigingsbësluit komt neer op 8 procent voor de rangen van schrijver tot en met adjunct-commies en loopt geleidelijk op voor de daarboven liggen de rangen tot 10 procent bij de technisch ambtenaar le klasse. De hoofdcommies krygt 12 procent, de administrateur 16 procent. Voor de hoogste rangen wordt het salaris met 22 tot 40 procent ver hoogd. De verbeteringen zullen niet van invloed zijn op tot stand te brengen algemene salarisverhogingen in de ko mende jaren en gaan in per 1 januari 1962. De minister schrijft dat het besluit om de salarissen van de schaalloners te ver beteren berust op de overweging dat meer aansluiting gezocht dient te wor den bij de situatie, die zich in het be drijfsleven voordoet. Daarvoor is een sa larislijn nodig, die stijler oploopt dan thans het geval is. De commissie Neher heeft zulks reeds in 1952 gesteld in een vèrtrouwelyk rapport, waarbij thans aansluiting is gezocht. Uit dat rapport blijkt dat de hoogste rangen bij het rijk reeds toen in vergelijking met soortge lijke functies in het bedrijfsleven zwaar onderbetaald werden. Volgens mr. Toxopeus heeft deze di vergentie niet alleen kwantitatieve, maar ook kwalitatieve invloed op het ambte lijk apparaat. Een voldoende aanwas van zowel jongeren als ouderen in de rijks dienst wordt ernstig bedreigd door het ontbreken van voldoende perspectief Daarom is de algemene situatie in het bedrijfsleven richtsnoer geweest bij de huidige verbeteringen. Met nadruk ver zekert de bewindsman dat niet wordt gestreefd naar gelijkschakeling met het bedryfsleven. Geen uitkering Minister Toxopeus deelt in de nota mede dat de regering thans niet een uit kering ineens, zoals door de ambtena- rencentrales was gevraagd, in overwe ging kan nemen, aangezien op dit punt de verdere ontwikkeling eerst dient te wor den afgewacht. Volgens de bewindsman dragen de uitkeringen in het bedrijfsle ven in welke vorm dan ook een sterk conjunctureel karakter en zijn ze ten dele oncontroleerbaar. Voor zover 't geregle menteerde uitkeringen betreft, gelden zij slechts voor een minderheid van het be drijfsleven. De wens van de centrales om de ge pensioneerden te laten delen in de al- als een zware klap voor de OAS be schouwd. Zij werden bij verrassing door een patrouille omsingeld en boden geen verzet. Zij zyn naar Constantine over gebracht. De groep werd geleid door enige deserteurs van het vreemdelingen legioen en bestond voornamelyk uit jon ge Europeanen. Het is de eerste keer, dat een georganiseerde en geüniformeer de eenheid van de OAS kon worden gegrepen. Dit commando is de trots van de Europese bevolking in dit deel van Algerije. De ontvoerde advocate mevrouw Glay- mann heeft In Parys gezegd, dat haar bewaker, een jonge Duitser, haar heeft helpen ontsnappen, omdat hy zich ge ërgerd had aan de manier waarop z(j werd behandeld, zy werd scherp onder vraagd, terwijl zy aan handen en voe ten geboeid was. zy werd bewaakt door twee Duitsers, een Italiaan en een Pool. Op haar aanwyzingen kon de leider van de groep worden gearresteerd. Mr. D. U. Stikker sprak Kennedy De secretaris-generaal van de NAVO, mr. D. U. Stikker, heft in het Witte Huis in Washington gisteren een uur lang met president Kennedy defensie-onderwer pen, zowel op het gebied van conven tionele wapens als kernwapens, bespro ken. Na afloop zei hij tegen verslagge vers, dat de President ten aanzien van verscheidene defensievraagstukken een positieve houding had aangenomen. Wel ke onderwerpen precies besproken wer den wilde hij niet bekendmaken. Het gesprek was nuttig en bemoedigend ge weest. zo zei hij. En dat in Den Briel Hollander nicht erwiinscht (Van onze correspondent) Als donderslag by heldere hemel ls bU vele watersportliefhebbers cn kampeer ders, voornamelyk uit Rotterdam en om geving, het bericht gekomen dat het kampeerterrein „De Koppelstock" by de ingang van de jachthaven van Brielle, taboe Is voor Nederlanders. Het gehele terrein ls voor het komende seizoen verhuurd aan een Duits reisbureau. Uiteraard heeft deze maatregel de va kanties van vele gezinnen in dc war ge schopt. Behalve de vakantiegangers zyn ook vele gezinnen gedupeerd die er steeds de weekends doorbrachten. Al deze kampeerders zijn nu aange wezen op het andere kampeerterrein De Meeuw. Dat terrein zal dus overvol wor den met eigen gasten en van de Koppel stock verdreven kampeerders. In Utrecht is de vierjarige Robert Winston Driessen onder een door een vrachtauto getrokken bulldozer terecht gekomen. Het kind moet op slag dood geweest zijn. De Weense rechtbank heeft Alfred Josef Slawik, voormalig medewerker van Eichmann, in vrijheid gesteld en de aan klacht wegens medeplichtigheid aan rpoord op een Joodse jongen in Boeda pest laten vervallen. Eichmann is in Je ruzalem namelijk ook van deze moord I vrijgesproken. ]7R IS IN ONS LAND zo het een en *n- der te doen over de salarissen der ambtenaren. Het gaat er niet vanzelf mee. Of in een bepaald opzicht toch wel, cn dat is een grief van de organisaties. Er wordt geklaagd over gebrek aan be reidheid tot overleg bij de overheid. Deze laatste is het, die de beslissing neemt. De organisaties mogen voorstellen doen, maar deze worden aanvaard of afgeweaen. Meestal afgewezen, bovendien. De organi saties zijn van oordeel, dat van de sala rissen onvoldoende geldt dat zij in over leg tot stand komen. Vandaar gegriefd heid. Dit is overigens niet het enige wat men aan de salarissen van ambtenaren onvol doende viydt. Ook over dc verhogingen zoals de regering die dan wil gaan toe passen is men ontevreden. De laagst- bczoldigden, zo wordt geklaagd, schieten erbij in. Hierbij dient te worden bedacht, dat de regering uit is op een aanmerkelijk gro tere differentiëring in beloning dan tol dusver in het totale ambtenarkorps gold- Vergelijkingen met het bedrijfsleven heb ben aangetoond, dat hogere ambtenaren belangrijk te weinig verdienen, hetgeen aan de aantrekkelijkheid van ambtelijke functies niet ten goede komt. Op zichzelf is differentiatie in de beloning Juist. Maar onder het gros van de amb tenaren kan nu de mening ontstaan dat ten gevolge van deze politiek de lager bezoldigden er mogelijk bij gaan in schieten wat ze anders mogelijk hadden ontvangen. Waarbij komt, dat het voor hogere posten dan moeilijk moge zijn om bekwame kandidaten te vinden, maar dal de bezetting van de lagere posten even eens een enorm karwei is. Ook daar is het verloop geducht. Heel het onderwerp vormt een lastige materie, lastiger geworden nog door het op zichzelf verdedigbare streven naar ver scheidenheid in de beloning. Een ambte naar heeft als zodanig een positie, die hem op bescherming van de zijde der overheid aanspraak mag doen gelden. De positie is er niet een als uit het niet- ambtelijke leven. De bepaling van zijn beloning door de overheid, er moge dan overleg aan vooraf gaan, wijst daarop reeds. De loonvorming zelf is er voor hen uiteraard eert van strikt karakter, zwart loon is er niet bij. Hij is zelf recht streeks betrokken bij het dragen van ge zag. Het is voor een land van enorm be lang, te kunnen bogen op een gezonde ambtenarenstand. Om redenen als deze dient de beloning van de ambtenaar ons ook als volk ter harte te gaan. En wanneer er te dezen aanzien bepaalde gevoelens van ontevre denheid of desnoods van onvoldaanheid leven, mag zulks ons ook als volk niet geheel onverschillig zijn. „Gelooft u ook niet, dat er al la waai genoeg is in de wereld gemene salarisverbetering, moest de be windsman, zoals hij zegt, afwijzen om niet vooruit te lopen op een beslissing over de waardevastheid van de pensioe nen. Bovendien herinnert hij er aan dat de uitkeringen krachtens de AOW per 1 juli aanstaande met 15 procent zullen worden verhoogd. De bewindsman wil deze 15 procent geheel ten goede laten komen aan de gepensioneerden zonder korting toe te passen. Eveneens is hy voornemens een tijdelijke verbetering tot stand te brengen voor invaliden. Minister Toxopeus deelt de Kamer voorts mede dat op verzoek van de cen trales gebroken is met het systeem van een franje op de trendmatige salaris- (Voor vervolg zie pagina 7) T\e luchtstroming over de Britse eilan- den en het West-Europese kustgebied wordt volledig beheerst door een depres sie, die vanochtend vroeg de westkust van Schotland bereikte. Ze transporteert naar onze omgeving zachte oceaanlucht, waardoor op tal van plaatsen de tem peratuur in de afgelopen nacht niet be neden 8 graden daalde. De depressie trekt in de richting van Denemarken en vult op. Aan haar ach terkant komen echter zeer sterke baro- meterstijgingen voor, zodat de noordwes- terstormi die nu op de kust van Ierland is gericht en die zich eveneens in oos telijke richting verplaatst slechts lang zaam afneemt. Bij de zuidpunt van Groenland is een nieuwe diepe depressie aangekomen, 11 februari eersbe kwartner. waarvan zich waarschijnlijk een deel af splitst. Dit zal waarschijnlijk langs IJs land trekken en daarna naar het zuid oosten afbuigen. In verband hiermede blijft het weer onbestendig. De BUI verwacht tot donderdagavond VeranderlUke bewolking met enkele buien. Matige tot krachtige zuldweste- lyke wind, ruimend naar noordwest en station aan de kust toenemend tot hard of stormachtig. Lagere temperaturen. (Op gemaakt 11.15 uur). Tendens dalend Zon en maan Donderdag: zon op 8.10, onder 17.40 op 10.04, onder 22.31 uur. Hoogwater Schevenlngen 8 februari: 5.34 vjn.; 17.52 nm. HET WEER ES EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Door mijngasontploffing EEN MIJN in Voelklingen in Saarland zijn bij een mijngasont ploffing tenminste elf mensen om het leven gekomen, zeventig anderen wer den gewond. Bovendien wordt ge vreesd, dat door de ontploffing een deel van de schacht is ingestort. In dat geval zouden er nog tweehonderd ar beiders opgesloten zitten. Onmiddellijk na de explosie zijn reddingsploegen in de schacht afge daald om de opgeslotenen te bevrijden. Daar echter gevaar bestond voor nieu we ontploffingen moest men zeer voorzichtig te werk gaan. De gewon den die naar boven konden worden ge bracht zijn per hefschroefvliegtuig naar de ziekenhuizen in de omgeving vervoerd. De mijn waar het ongeluk plaatsvond, gold als een van de veiligste in Saarland en heeft meermalen de veiligheidsprijs der Saarlandse mynen gekregen. Bij het jongste mijnongeluk in West- Duitsland in Juli 1960 worden 21 mijn werker* gedood bij een mijn brand. Ypenburg LondeD A'dam Brussel Locarno Wenen Innsbruck Bel prado Athene iteidh fiti. bew m.regen zw. bcw. eh bew. trh bcw in regen eh bcw eh bew eh bew h. bew ortbew eh bew

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1