Jlicutue geih.sctfe(Courant Nog niets mislukt, want er niets begonnen nog Commentaar Jordanië kreeg troonopvolger Trek in soep fataal voor ontvluch te Londen moest lopen of wachten Russische U-boten voor Indonesië IS Vier ADOELA WIL KONGO NIET IN V-RAAD D jt DINSDAG 30 JAMJARI 1962_ KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 a ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten f 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting) POSTREKENING: 58936. ^O^NEMENTEN: f /,5° Der kwartaal; 2,55 per maand; 0.59 per week Tweeënveertigste jaargang no. 12391 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Stant»asUcl| is «hfblegfti tngn bert ia tfgijeospetT MEER mensen nodig DAN GELD Zie pagina 2 Besprekingen over Nieuw-Guinea: terrein verkennen T^IER door Indonesië van Rusland gekochte onderzeeboten zijn uit de Poolse haven GHvnia naar Indnnncio iro.f.rtlrlrnM Jn I1 J Poolse haven Gdynia naar Indonesië vertrokken, heeft de Indonesische marine verklaard. Deze boten zijn volgens Djakarta „beter dan de Ne derlandse". Indonesië bezit reeds vijf Russische onderzeeboten, maar van een oud type. i De thans gekochte hebben machinegeweren en kunnen worden voor zien van geleide projectielen. Op de vraag, welk nut dit voor Indonesië j had, antwoordde een marine-woordvoerder: „Hoe weet u, dat wij géén ge- leide projectielen hebben?" Indonesië had liever Britse onderzeeboten gekocht omdat men er altijd de voor keur aan geeft in het Westen te kopen en zich altyd het eerst tot Londen en Washington richt Maar als deze niet verkopen wat Indonesië wenst, moet het zich wel tot een ander wenden De bontindustrie in Noorwe- wegen exporteer naar vele lan den. Deze sola van vossebont is een van de nieuwste creaties van de Noorse bontwerkers. Indonesische en Nederlandse krin gen bij de Verenigde Naties hebben hun verbazing uitgesproken over be richten als zou de Indonesische minis ter van buitenlandse zaken, dr. Su- bandrio, hebben gezegd dat de verken nende besprekingen van secretaris generaal Oe Thant zijn mislukt. In li- De gemalin van koning Hoessein van Jordanië, Mena al Hoessein, heeft vandaag het leven geschonken aan een zoon. De koning heeft zijn premier meegedeeld dat de baby om 5.27 uur plaatselijke tijd is geboren en dat hij Abdoellah zal heten naar zqn grootvader, wijlen ^oning Abdoellah. Kondng Hoessein huwde met lciesMoen>na, de vroegere Toni Gardi- Iner, dochter van een Britse offi- Icier, op 25 mei van het vorig jaar. retLZij is 21 jaar oud. Koning Hoessein heeft een doch tertje, prinses Alia, uit een vroe- |ger huwelijk met ex-koningin ,Dina. Het meisje dat in februari res wordt, woont bij haar vader in Amman. New York verwacht men de volgende stap van Indonesische zijde en dt In donesische vertegenwoordigers wach ten dan ook op instructies. De speciale vertegenwoordiger van president Sukarno, dr. Tjondronegoro, heeft aan Djakarta verslag uitgebracht over zijn besprekingen met Oe Thant over een mogelijke formule voor een vreedzame oplossing. Men heeft niet de indruk, dat de besprekingen in een zo danig stadium zijn gekomen, dat zij als mislukt moeten worden beschouwd. Dat de besprekingen zuiver verken nend zijn geweest, blijkt wel uit het feit dat Oe Thant beide partijen heeft laten weten pas een bijeenkomst onder zijn auspiciën te wensen, als hij in redelijke mate de zekerheid heeft dat zij dan met een formule inzake een vreedzame rege ling akkoord zullen gaan. Een lid van de Nederlandse delegatie bij de V.N. zei: „Er is niets mislukt, omdat in feite nog niets begonnen is." Inmiddels heeft de Nederlandse gede legeerde, mr. C. W. A. Schtirmann, giste- Nieuws in één oogopslag Twintig Afrikaanse staatshoofden, bijeen op 'n conferentie in Lagos, heb ben in een telegram aan de voorzitter van de Vei ligheidsraad met klem verzocht te voorkomen, dat de raad op Russisch verzoek een debat gaat wijden aan Kongo, waar naar het oordeel van pre mier Adoela de situatie zienderogen verbetert. België heeft bij Oe Thant geprotesteerd tegen de be schuldiging, dat door het terugtrekken van de Ka- tangaanse gendarmerie de moordpartij in Noord- Ka tanga mogelijk was. Secretaris-generaal Oe Thant zet zijn bemidde lingspogingen in het ge schil om Nieuw-Guinea voort, ondanks de verkla ring van de Indonesische minister Subandrio, dat zijn pogingen niets hebben opgeleverd. President Su karno heeft opnieuw ver klaard, dat voor het einde van dit jaar Nieuw-Guinea aan de Nederlanders zal zijn ontrukt. Russische on derzeeboten zijn onderweg naar Indonesië. Minister Toxopeus is van oordeel, dat de Nieuw- Guinea Raad een echte volksvertegenwoordiging is en dat het daarom juist moet worden geacht, dat de raad een uitspraak doet over de wijze, waarop naar zijn oordeel het zelf beschikkingsrecht van de Papoea's kan worden verwezenlijkt. In Genève is de drie- mogendhedenconferen- tie over het stopzetten van kernproeven voor onbepaalde tijd geschorst. Aangezien de Rus Tsarap- kin naar Moskou terug keert, wordt verwacht dat deze schorsing tevens het einde van de confe rentie betekent. Als gevolg van een sta king van een deel van het personeel van de onder grondse, de buschauffeurs en de treinmachinisten op lijnen van Londen naar Zuid-Engeland is gisteren het verkeer in de Londen- se binnenstad volkomen ontwricht geweest. In de meeste Neder landse protestantse ker ken zal zondag a.s. van de kerkgangers een offer worden gevraagd voor het werk van de inter kerkelijke hulpverlening in vele delen van de we reld. Tegen Sow jet-eis LEIDERS van twintig Afri kaanse staten, die voor een con ferentie in Lagos, de hoofdstad van Nigeria, bijeen zijn, hebben zich una niem gesteld achter het reeds inge diende protest van de premier der centrale Kongolese regering, Adoe la, en besloten de voorzitter van de Veiligheidsraad der Ver. Naties te verzoeken de raad niet over Kongo te doen spreken. Daarmee hebben deze staatshoofden met kracht stel ling genomen tegen de Sowjetunie, die op een aan Kongo gewijde zit ting heeft aangedrongen. Politieke waarnemers in Lagos zien in het be sluit van de conferentie een duide lijke demonstratie van het feit, dat de Afrikaanse staten beslist afkerig zijn van elke vorm van buitenlandse inmenging in de interne aangelegen heden van Kongo. Vanmiddag om half vijf Nederland se tijd zou de Veiligheidsraad op Rus sisch verzoek bijeenkomen. In New York verwachtte men. dat de Weste lijke mogendheden zullen proberen te voorkomen, dat zal worden gepraat over de Russische beschuldigingen, volgens welke de ..koloniale mogend heden" Katanga van Kongo geschei- schijnlijk pogen het debat te vertra gen totdat de Kongolese premier Adoela eind van deze week in New York is gearriveerd. Men verwachtte, dat de Russische afgevaardigde Zorin president Tsjombe van Katanga ervan zou beschuldigen, de eis van de Vei ligheidsraad te negeren om zijn leger te ontdoen van de zg. blanke huur lingen. De conferentie in Lagos kwam tot het besluit zich achter het protest van Adoela *.e stellen, nadat deze gedurende drie kwartier een uiteenzetting had ge- zeven over de verbeterde situatie Ld Kongo. In het aan de Veiligheidsraad gezon den telegram wordt de raad verzocht zich te onthouden van enigerlei actie, die een gevaar zou kunnen betekenen voor de goede vooruitzichten welke thans bestaan op een regeling van het Kongolese probleem. De conferentie zou het als onverstandig en schadelijk be schouwen voor de belangen van Kongo, indien de raad door ongevraagde tus senkomst de pogingen van de centrale Kongolese regering zou doorkruisen. In Brusselse regeringskringen is gis teravond zeer scherp gereageerd op een verklaring van secretaris-generaal Oe Thant over de moord op 23 Belgische en .WITTE KRUIS v de echte PIJNSTILLER tegeg hoofdpijn, kiespijn, griep, reumatische pijnen etc. Nederlandse geestelijken in Noord-Ka- tanga. Oe Tlhamt had n.l. gezegd, dat het terugtrekken van 1800 man Katangaanse gendarmerie uit de streek van Kongolo Indirect de oorzaak was van de bloed dorstige actie van een kleine groep muitende Kongolese militairen en dat de Ver. Naties niet bij machte waren geweest tussenbeide te komen. In een aan de Veiligheidsraad gericht rapport heeft de zojuist afgetreden lei der van het burgerlijke V.N.-werk in Kongo, de Zweed dr. Linner, o.m. ge zegd, dat de V.N. in Kongo als „onaan vaardbaar" van de hand hebben gewe. zen het voorstel van premier Tsjombe om de buitenlandse „huurlingen" in Katanga binnen een maand tijds ontslag te verlenen. ,,Zy moeten onmiddellijk uit Katanga worden verwijderd", aldus dr. Linner, die mededeelt dat hij Tsjom be heeft verzocht hem onverwijld een lijst te verschaffen met de namen van alle buitenlandse „huurlingen", die nog in het land zijn. ren wederom een gesprek van veertig minuten met Oe Thant gevoerd. Dit on derhoud werd gevolgd door een gesprek van Oe Thant met de Indonesiërs Tjon dronegoro en Wirjopranoto. Sukarno vraagt bloed Sukarno heeft in Djakarta verklaard dat Indonesië nog steeds van plan is westelijk Nieuw-Guinea vóór het einde van het jaar aan de Nederlanders te ont worstelen. Hij spoorde het volk aan bloed voor het Rode Kruis te geven. Een om vangrijke bloedbank zou nodig zijn voor gevechten, die zouden kunnen uitbreken inzake Nieuw-Guinea. Voorts vertelde hij dat de betekenis van zijn „bevel" van 19 december voor de „bevrijding" van westelijk Nieuw- Guinea in 1962, een vreedzame oplossing Is. gebaseerd op overdracht aan Indone sië. Als de Nederlanders dit weigeren, zou Indonesië zijn eigen middelen ge bruiken, wat niet meer zou zijn dan de verdediging van zijn belangen. Het volk vraagt rijst Op Mldden-Java ls een veldtocht tegen de honger afgekondigd om snelle maat regelen te nemen tegen het levensmidde lentekort, dat een toenemend gevaar wordt voor geheel Indonesië. Java met zijn 61 miljoen inwoners wordt hard ge troffen door de hoge rijstprijzen en de voedselschaarste. De veldtocht staat onder leiding van de vice-gouverneur, Sujono Otmo, die een noodprogramma heeft uitgewerkt om de onmiddellijke nood te verlichten. De regionale raad van Noord-Sumatra heeft bij de regering aangedrongen op spoedige maatregelen ten einde de prij zen van kleding en levensmiddelen aan te passen aan de koopkracht van het volk en meer rijst aan de markt te brengen. Vooral te Djakarta heerst tekort aan rijst en de rijstprilzen z'in vijf maal zo hoog als zes maanden geleden. Engeland wacht op Oe Thant De Britse regering heeft het voorstel van het conservatieve Lagerhuislid. sir Riohard Pilkington, om in de Verenigde Naties het door Indonesië geuite voor nemen Nederlands Nieuw-Guinea aan te vallen, op te werpen als een bedreiging van de vrede, afgewezen. Onderminister Heath, meende dat de pogingen van Oe Thant op het ogenblik een bevredigender gang van zaken zou kunnen betekenen Boom schorsdieet Over de twee onlangs nog ingerekende opvarenden van de Indonesische motor torpedoboot Matjan Tutul wordt nog ge meld, dat zij bij de desa Oeta aan land gekomen waren nadat zij vijf dagen lang op zee hadden rondgedreven. Zij hebben daarna geleefd van boomschors totdat zij door de bevolking werden gepakt. Hel desahoofd heeft hen toen aangebracht bij de politie te Kokonao. Bedrijvigheid van Australië De Indonesische ambassadeur in Aus tralië, generaal Saudi, is naar Djakarta ontboden voor een onderhoud met Su karno. Uit Canberra wordt melding ge maakt van grote diplomatieke bedrijvig heid, met het doel te bereiken dat Ne derland en Indonesië tot een vergelijk komen, waarin het recht van de Papoea's op zelfbeschikking wordt verzekerd. Een onafzienbare rij van kan toormensen wacht in Londen op de bus. De ondergrondse treinen liepen 'niet. Daardoor liepen de forenzen welof ze wachtten. beruchte aanrander M. O. uit Zalk, die uit zijn cel in IJssel- muiden was ontsnapt, is gisteren bij Dalfsen weer ingerekend. In de buurtschap Lenthe stapte hij een café binnen om wat te eten en te drinken. De vrouw van de café eigenaar, die alleen in de zaak was, herkende hem onmiddellijk. Ze liet echter niets merken en begaf zich onder een voorwendsel naar de win kel die bij het café hoort. Daar stond een vertegenwoordiger, die zij vroeg om de politie te waarschuwen. Door drie man van de rijkspolitie uit Dalfsen werd O. gistermiddag om vijf uur gearresteerd terwijl hij aan de soep zat. Hij liet zich zonder verzet meenemen naar IJsselmuiden om te worden ver hoord. Waarschijnlijk zal hij daarna naai het Huis van Bewaring in Zwolle wor den overgebracht. O. verklaarde tegenover de politie, dat hij, na zich door het luikje in de celdeur te hebben gewrongen, het bureau in IJs selmuiden door de voordeur heeft ver laten. Gekleed in een broek, een geruit hemd en een colbertjasje is hij op kouse voeten de kou ingewandeld. Na kilometers lange omzwervingen be reikte hij Wythmen bij Zwolle, waar hij uit eeri werkkect een regenjas en een paar laarzen stal. Daar bracht hij ook de nacht in het struikgewas door. Gister morgen is hij de richting van Lemeler- veld opgegaan, waar hij een fiets ont vreemdde en 20 gulden uit een boerderij staL In de middag stapte hij in Lenthe het café binnen, waar hij onmiddellijk werd herkend, temeer daar de man en kele weken geleden ook al in deze zaak was geweest Datum van onderzoek treinramp onbeslist Gisteren heeft de Spoorwegongeval lenraad vergaderd. Hoewel dat aanvan kelijk wel in de bedoeling lag, heeft de raad nog geen besluit kunnen nemen over de datum waarop het openbaar onderzoek naar de spoorwegramp bij Harmeien zal beginnen. l~\E HEER WESTERLING Is, nadat hij al geruime tijd uit de publiciteit was geraakt, thans weer eens in het nieuws gekomen. Het is nu wel een gans andere publiciteit dan hem destijds wedervoer, maar wonderlijk is het desalniettemin. Bekend was, dat Westerling, die in de roerige tijd rondom de overdracht van de soevereiniteit aan Indonesië veel van zich had doen spreken, zich metterwoon in Friesland had gevestigd. In geïllustreerde tijdschriften kon men bij tijd en wijle foto's aantreffen van hem en de zijnen, waaruit men de indruk kon krijgen dat ze in het landelijke leven wa ren opgegaan. Ook was bekend, dat Westerling zich be geven had in de studie van de zang. Men kan zich mindere vormen van vrijetijds besteding denken en velen zullen met enige nieuwsgierigheid hebben uitgezien naar een optreden in het publiek. Van deze man, op een letterlijk podium, zozeer verschillend van liet figuurlijke podium dat in het verleden het terrein van zijn optreden had gevormd. Het ware alles niet zo vreemd geweest, indien niet, zoals bekend is geworden, de heer Westerling van rijkswege in zijn zangstudies geldelijk wordt gesteund. Nu is in deze tijd steun van overheidswege ook weer geen uitzonderlijke zaak. Hier zijn niettemin wel vreemde aspecten aan te wijzen. Daar is het feit. dat Westerling al niet jong meer ls. Hij is, integendeel, voor zangstudies, tenzij dan in het veld van het amateurisme, aan de late kant. Ge lukkig is een mens in de regel nodit te oud om nog te zingen, maar de vraag ls gewettigd, of men niet te oud kan zijn om de zangkunst als beroep te kiezen en daarin bovendien van overheidswege in te worden gesteund. Wil de overheid steun bieden aan uitin gen van kunst en cultuur, dan weten we er, ook op christelijk erf. nog wel enkele op te sommen die in aanmerking komen, maar die bij dezelfde overheid tevergeefs aankloppen. Een bijkomstige maar zeker niet onbe langrijke bijzonderheid is, dat deze ver lening van steun wel op een uiterst on gelukkig moment is bekend geworden. Hoe men over de gedragingen van de heer Westerling in het verleden moge denken, hij is een omstreden figuur. Wanneer in de betrekkingen tot Indonesië de situatie vandaag moeilijk is, liggen de oorzaken daarvoor in aanzienlijke mate in het ver leden. Deze verlening van steun is zowel nit een oogpunt van culturele politiek als vanwege een onvoldoende onderkenning van eisen van psychologie zwak te noemen. (rita) ©na m 1 „Weet u nog, dat u me eergisteren uitbrander gaf omdat ik er precies zo uitzag, toen ik thuiskwam?" T/RIJWEL geheel Europa is thans spoeld door de koude lucht uit Scan dinavië en Rusland. In Zweden en Fin land vroor het de afgelopen nacht 25 tol 30 graden, in Polen werd tien tot vijftien en plaatselijk in West-Duitsland, Neder land en België werd 10 tot 11 graden vorst gemeten. Ook in Italië en Spanje vroor het 2 tot 5 graden. Alleen zuidwest Enge land. Ierland, Schotland en de kust van Noorwegen bleven vrij van vorst. In de huidige winterse weerstoestand icomt de komende 36 uur nog weinig ver andering. Het hogedrukgebied boven Scandinavië verplaatst zich slechts lang zaam naar het zuiden en breidt zich bovendien verder over Rusland uit. Er 17„. Jrf- - ontstaat daardoor een langgerekte gordel F13" °P 3.50 onder 13.06. ran hoge druk. die zich uitstrekt ran i 5 fobr N,euw" Mafln Oeral via onze streken tot de Bermuda eilanden. Ten -noorden van deze gordel heerst een levendige depressie activiteit waarbij de ene oceaanstoring na de an dere in de richting van deNoordelijke Tender* stijgend 5 febr. Nieuwe Maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 31 januari: 10.36 vjn.; 23.24 n.m. IJszee trekt. De Bilt verwacht tot woensdagavond: Droog weer met over het algemeen wei nig bewolking. Vannacht matige, hier en daar strenge vorst, morgenmiddag over wegend lichte vorst. Zwakke tot matige, langs de Waddenkust later vrU krachtige wind uit zuidelijke richtingen. (Opgemaakt om 11.15 uur). .IET WEER LN Kappnrlrn hi'tlenmnt n, EUROPA SHOD .cmp c *1» iïïa Z2 ■j\/TEER dan een miljoen foren- laat op hun werk -1- J zen liepen gisteravond in uren over om weer Londen naar huis in de ware komen. De wegen in verkeerschaos: een nachtmer- stad stonden propvol mi rie van eindeloze rijen bussen, bussen, taxi's, scooters voortkruipende auto's en schui felende voeten. deden er komen lopen. Hieruit bleek, dat probeerden de enorme opstop- nier is thuis te wanneer de rechters moeten pingen onder controle te kry. houden en uit de lopen, de rechtoloop belemmerd gen terwyi het duister iet auto's, wordt. i flet- Een wanhopige automobilist. die voetje voor voetje, de 60-jarige Leslie Mackende^ bumper aan bumper voortkro- reed zijn wagen uit de ry, stap- Ten gevolge van een wilde staking reed de ondergrondse zo goed als niet en was het aantal bovengrondse treinen tot de helft teruggebracht, waardoor de Britse hoofdstad de gehele dag in een transport- chaos verkeerde. Tienduizenden kwamen te pen. De ry van voertuigen had te een fietsenzaak binnen, kocht een lengte van achttien kilo- ren fiets en reed weg. neter. In het parlement werd de conservatieve regering door Sir William McNair, lid van Laboor onder vuur genomen het Hooggerechtshof, kwam omdat deze toegestaan had dat byna anderhalf uur te laat een zitting. Hy had zyn auto den in de steek moeten laten en king, was de laatste zes kilometer Honderdon politiemannen De stakers hebben gedreigd elke maandag een dergelijke gen voeren chaos te veroorzaken als de <>m door middel regering haar politiek van vyi maanden van bevriezing van de lonen niet stopzet. Maar de regering van premier Macmil- lan ls vastbesloten de lonen currerend. De vakbondsleiders die onge veer een half miljoen spoor- egarbeiders vertegenwoordl- een campagne van onderhan delingen een loonsverhoging van 11 pet tot stand te brengen. Zy hebben vanavond bekend gemaakt, dat zy woensdag by. de lei ders van de Britse transport commissie om besprekingen te Zy zegt dat dit de enige ma- voeren. Londeo Adam Brussel Luxemb Parijs Bordtaui h. bew. onbew! gh. bew 1 bew. ttE: 1. béw. h bew windstil -0 o 112 windstil -2 windstil 1 o 2 .1 ii I 5 L bew 1 -4 .10 1 orrbew 1 windstil w I n*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1