Jlicutuc griksdjc (üöuranl mi Glenn; ,Zet voort ook ruimtevaart als ik sterf' Commentaar Schot in gesprek met de Algerijnse opstandelingen Tachtig deurwaarders in één zaak Maanraket en gaat schiet doel voorbij om zon draaien „Concessie' van Djakarta zelfbestuur Papoea's V.N. treden op tegen muiters L E ZATERDAG 27 JANUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 13—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (BI) contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; 2,55 per maand; 0.59 per week. Tweeënveertig*»® jaargang no. 12389 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stontvasticlj Is ghfbkttrn mgn bert ia tegenspeel" Hoofdredactec in 'n woelige wereld veilig verzekerd Kromme Nlenwegracht 810 UTRECHT VET AMERIKAANSE RUIMTESCHIP, dat gister- •-»- avond om half tien (Ned. tijd) gelanceerd werd n dat de maan tot bestemming had, zal zijn doel op en afstand van 30.000 tot 50.000 km voorbijschieten, tolgens een woordvoerder heeft het schip een bui- insporig grote snelheid gekregen. Deze gedeelte- jke mislukking, mèt die van eergisteren, toen een raket met vijf satellieten in de Atlantische Oceaan terecht kwam, maken het ruimtevaarder Glenn steeds moeilijker. Glenn, die vandaag in een ruimte capsule driemaal rond de aarde zou draaien, deed een beroep op het Amerikaanse publiek om de ruimteverkenning te blijven steunen, ook als hij vandaag zou sterven. Ondanks deze grimmige opmerking is de 40-jarige astronaut iterst opgewekt en in voortreffelijke lichamelijke conditie. Hij is ol vertrouwen en popelt van verlangen om te gaan. aantal zorgvuldig berekende plannen doorkruist. De lancering van deze zeer ingewikkelde raket verliep vlekkeloos evenals de volgende trappen die tot ont- Intussen suist de maanraket met Door deze grote snelheid zal het schip steking werden gebracht. Het 325 kg *- - 7,Ware vaartuig zal nu, met camera' met alle instrumenten een baan or gaan maken. Het was nog eel te grote snelheid langs da de jaan, hierdoor is het onmogelijk m instrumenten op de maan te |rengen of televisie-opnamen te laken. In een beknopt communi- ran het Amerikaanse bureau ruimtevaart, NASA, had de ket de berekende snelheid van 1.200 km overschreden. passeren in plaats zoals oorspronkelijk het nieuws heeft een groot Jieuws in één oogopslag AlLe voarbar&rdüngen op Cape Canaveral waren vanmorgen getroffen vow de ruvmievlucht van John H. Glenn jr. Heit weer was uiijsbokend en die liaaltste corttrci'jebahandieiLiinigen wa ren igoad verlopen. Alls Glieran om fraJlf itwee Nederlandse itijd zou wor den gelanceerd, zou hij drie maal een baan om de aarde kunnen beschrijven. Een gisteravond op Cape Canaveral gelan ceerd ruimteschip, dalt in strumenten op de maan moest brengen en foto's van de achterzijde van duit hemellichaam moest ma ken, is dioor e ernte grote i snelheid, waarmee het werd gelanceerd, riet by zijn doel terechtgekomen. Als alles voorspoedig was verlopen, haden maandag de eerste televisieopnamen vertoond kunnen worden. 9 De Lamdibank N.V., die al eerder van zich deed spreken dioor speotacuilaire aankopen, heeft thans een bod gedaan op die aandelen van de Exploitatie Maat schappij Saheveninigen. Over enkele maanden zou worden begonnen aan de bouw vain het „grootste shoppingceniter van Neder land" dat aan de Beatrix- laan te Rijswij k zaükoanen. 9 Volgens berichten uit New ork heeft Indonesië secretaris - generaal Oa Thamlt laten weten bereid te zijn d'e Papoea's zelf over hun uiteindelijke po litieke toekomst te laten beslissen indien Nieuw- Guanea nu aan Indonesië wordt overgedragen. In Parijs is gisteren me degedeeld diat de Franse regering over een drietal belangrijke punten over eenstemming zou hebben bereikt met de Algerijnse opstandelingem'egering. De Franse marine heeft een •55 uit' Rotterdam afkomstige *54 kustvaarder opgebracht '55 naar een Algerijnse haven. '54 Het schip had vier ton '56 Imunitie voor Casablanca ,'|5 aan boord. 60 Ter toelichting op haar 59 (koerswijziging heeft de Russische regering laten I iweten, dat het staken van de kernproeven weliswaar onverbrekelijk met een al gemene ontwapening is verbonden, maar dat er nu reeds mogelijkheden z:jn voor het regelen van proe- H| 9 D eWestduitse grootin- dustrieel AlXried Krupp heeft van de internationale commissie opnieuw een half jaar uitstel gekregen Tvoor de z.g. ontmanteling van zijn concern. Krupp €kenzegt geen kopers te kun nen vinden voor zijn be zittingen. Zeven personen zijn om i). hat leven gekomen nadat ...een menigte Afrikanen twintig hutten in braind had gestoken in het dorp 'Engcobo in Transkei, de kBantoestaat in Zuid-Afri ka, die binnen afzienbare Itijd interne zelfbeschik- Ien-k^g is beloofd, 9 Per jaar vermindert het aantal bakkerijen in Ne- Dp derland met gemideld 250 tot 300. Dit heeft staatsse cretaris Roolvink medege deeld in de memorie van antwoord op de voorge stelde wijziging van de bakkerij paragraaf in Arbeidswet. bekend in hoeverre de stuurinrichting nog verandering in de koers zou kunnen brengen. Deze deprimerende mislukking uit gezonderd, waren alle factoren gunstig voor de ruimtereis die John H. Glenn vandaar zou gaan ondernemen. De weerberichten voor vanmiddag waren gunstig, de zee was galm. Om half twee vanmiddag zou de historische lancering plaats hebben. Tijdens zijn vlucht, die (als inderdaad drie om wentelingen zullen worden gemaakt) vier en een half uur zal duren, zal Glenn kunnen eten en drinken. Op een scherm van zijn instrumenten- naneel zal hij waarnemingen buiter de caüsule kunnen verrichten. Hij zal met een aantal draden aan instrumen ten verbonden zijn, die zijn lichame lijke reacties zullen registreren. Overigens staat het nog altijd niet vast hoeveel omwentelingen de capsule zal maken. Dit hangt van het tijdstip van lancering af. Als de lancering twee uur uitg-steM zal moeten worden, om welke reden dan ook, zullen slechts twee omwentelingen gemaakt worden. Om de dertig seconden zal Glenn contact met de arde hebben. Wanneer de cansute In de oceaan terecht zal zlin gekomen, zullen sociaal geoefende zwemmers gereed staan om astronaut b-hntozaam te z'ln met het verlaten van de eansnle. Men heeft uitgebreide maatregelen genomen om te voorkomen dat de cansnl» zinkt Glenn zil don oor h-fschen-fvllegfuli* naar het dl?M®u»M7.ijnde marinevaartulg worden vervoerd! De Dominicaanse republiek heeft uitlevering verzocht van ex-generaal Ra fael Trujillo, zoon van de vermoord? dictator. Hij verblijft in Parijs. 9 Sture Linner, V.N.-vertegenwoord ger in Kongo, heeft bevestigd dat hij zijn ontslag heeft aangevraagd uit ziin functie in Kongo. Hij blijft aan de V.N. verbonden. Op de basis Cape Canaveral stond vanmorgen de machtige Atlasraket gereed op de lanceerplaats om met astronaut John Glenn het. luchtruim, te kiezen. Op de foto is het ruimtevaartuig reeds op de raketkop geplaatst. Overdracht blijft de voorwaarde secretaris-generaal der Ver. Na ties, Oe Thant, de mededeling ont vangen, dat Indonesië bereid is de bewoners van westelijk Nieuw- Guinea op een nader te bepalen tijd stip te laten beslissen over hun uit eindelijke politieke toekomst, indien Nederland nu het gebied overdraagt. Het Amerikaanse persbureau Asso ciated Press, dat dit uit New York weet te melden, voegt eraan toe, dat hier sprake is van een Indonesische concessie, omdat „Djakarta" nu een maal van mening is, dat Nieuw- Guinea tot Indonesië behoort en dat het alleen nog maar 'gaat om over dracht van het feitelijke bestuur door de Nederlanders. Het nieuwe Indonesische standpunt houdt rekening met de Nederlandse be lofte om de bewoners van het gebied zelf over hun toekomst te doen beslissen. Het is erop berekend de Nederlanders ertoe te bewegen te onderhandelen over een overdracht van het bestuur, aange zien de Nederlanders juist hun belofte aan de Papoea's hebben aangevoerd als motief om Nieuw-Guinea niet over te dragen, aldus Ass. Press. Van het ge wijzigde Indonesisohe standpunt is de heer Oe Thant mededeling gedaan door de V.N.-gedelegeerde Soekardjo Wirjo- pranoto en de speciale afgezant Soedwar- jo Tjondronegoro. In kringen van de V.N. in New York wordt overigens verklaard, dat na week van verkennende besprekingen met Nederland en Indonesië er maar nig aanwijzingen zijn over een doorbre ken van de impasse. De Australische oppositieleider Arthur Calwell heeft gisteren to Perth de Aus tralische regering er van beschuldigd in de kwestie Nieuw-Guinea ,',een nieuwe Münchenkoers" te volgen. Hij zei dit naar aanleiding van de pers berichten. volgens welke de regering niet langer op het standpunt staat dat Nederland in het geschil met Indonesië moet worden gesteund. Calwell zei hij alle reden had te geloven dat de be richten op inlichtingen berustten, die sir Garfield Barwick (minister van buiten landse zaken) op een bijeenkomst met drie hoofdredacteuren in Melbourne had gegeven. „Terwijl nog maar een week geleden sir Garfild had gezegd, dat Australië waarschijnlijk niet zou worden bedreigd door wat zich afspeelde tussen Indone sië en Nederlands Nieuw-Guinea en mier Menzies had bekendgemaakt, dat Australië het recht van de Papoea' zelfbeschikking erkent, zijn Australische diplomaten in New York. Canberra er elders actief bezig met het volgen var een nieuwe Münchenkoers", aldus de op positieleider. Kranten In Djakarta hebben uit Toeal (Zuid-Molukken) gemeld dat Indonesi sche guerilla's de westkust van Nieuw- Gulnea reeds onder controle hebben. Het bericht was afkomstig van de militaire commandant van het eiland. Het persbureau ..Antara" heeft mede gedeeld dat op het hoofdkwartier van generaal-majoor Soeharto. de „bevelheb ber van de bevrijdingsoperaties" te Ma kassar. berichten zijn ontvangen dat de Nederlanders er niet in geslaagd zijn de (Zie vervolg op pag. 6) In de troonzaal van het Koninklijk paleis te Amsterdam hebben H.M. de Koningin en prins Bernhard gisteren het eerste van de twee diplomaten diners gegeven. Met de Koningin en de Prins hebben mede aangezeten de prinsessen Beatrix en Irene, minister en mevrouw Luns, 24 ambas sadeurs, vijf gezanten, een zaakgelastigde en twee tijdelijk zaakgelas tigden met hu"n. dames alsmede leden van de hofhouding. Foto: de aan komst van de prinsessen Beatrix en Irene. TAE Franse regering zou met de -L' Algerijnse opstandelingen bij de enkele dagen geleden hervatte besprekingen overeenstemming heb ben bereikt over drie belangrijke punten, die een akkoord nog in de weg stonden. Dit werd gisteren mee gedeeld in kringen, die nauwe be trekkingen met de Franse regering onderhouden. Een van de problemen was het be houd voor Frankrijk van de marine haven Mers-el-Kebir. Deze zou nu Geen vrijstelling van uitzending naar N.-Guinea Uit lichtingen, die minister Visser verstrekt heeft aan de Eerste Kamer naar aanleiding van een adres van J. H. Koers te Rheden, waarin deze ver zocht zijn zoon vervroegd te doen re patriëren uit Nieuw-Guinea, blijkt dat in 1961 bijna 400 verzoeken om onthef fing van aanwijzing voor uitzending naar Nieuw-OuLnea zijn binnengekomen. De gevraagde vrijstelling wordt zegt de minister slechts verleend, indien hem na medisch of sociaal onderzoek blijkt, dat daartoe de noodzaak bestaat. De noodzaak is de minister niet gebleken. De mening van adressant, dat zijn is aangewezen voor uitzending, terwyl er voldoende vrijwilligers beschikbaar waren, oordeelt de minister onjjuist. Wa ren er voldoende vrijwilligers geweest voor de specialistische functie, die de zoon van adressant vervult, dan zou deze aanwijzing achterwege zijn gelaten, zegt hij. Nadat het verzoek was afgewezen heeft de heer Koers zich gewend tot de Raad van State, die te kennen gaf, niet te kunnen bemiddelen. De adressant wend de zich vervolgens tot de Koningin, da het verzoek aan de minister ter behande ling overdroeg. De minister heeft het ver zoek afgewezen onder mededeling, dat tegen beslissingen omtrent vrijstelling va-n uitzending en vervroegde repatri ëring geen beroep openstaat bij de Kroon. In Venezuela zijn 820 personen ge arresteerd na de onlusten van de laatste dagen, tijdens betogingen tegen de In- teramerikaanse conferentie. Onder het puin van het Pineda (Spanjei ingestorte hotel heeft me stoffelijke resten van nog vijf arbeiders gevonden. Er zijn nu achttien slacht offers geborgen. Men rekent er op ei nog tien te vinden. aan de Franse marine worden ver pacht. Inmiddels is bekend gewor den, dat de Franse marine-autoritei ten een Rotterdamse kustvaarder naar de Algerijnse haven Mostaga- nem hebben opgebracht wegens het aan boord hebben van vier ton mu itte voor Casablanca. De kustvaarder is de Mariscal Lopez (500 tori) van de rederij Van Nievell Goudman in Rotterdam."Bij de rederij was gi9'.eravond nog niets bekend over het oporengen van een van haar sche pen. He; Franse persbureau AFP deelde mee. da; het schip, behalve een lading appelen, vier ton munitie voor Casablan ca aan boord had. Het schip kwam van Genua. In de haven Mostaganem wordt de lading geïnspecteerd. Ln dergelijke geval len pleegt de Franse marine de w schip toestemming krijgt zijn reii vervolgen. Er schijnt nu eindelijk schot te komen in de besprekingen tassen de Fransen en de Algerijnse opstandelingen. Het belang rijkste punt, waarover men nog overeen stemming moet zien te bereiken, ls dat van de duur en de uitoefening van de uitvoerende macht in de overgangstijd. Deze overgangstijd loopt vanaf een sta ken van het vuren tot de volksraadple ging over zelfbeschikking. De zaken, waarover men nu tot over eenstemming zou zijn gekomen, zijn: de Sahara valt onder de soevereiniteit van Algerije er komen waarborgen voor de bescherming van de rechten en de bezit tingen '.an de Europese minderheid en de marinehaven van Mers-el-Kebir wordt aan. Frankrijk verpacht. Enkele Franse ambtenaren achten het mogelijk, dat ongeveer half februari een akkoord tussen Frankrijk en de regering van Ben Khedda zal worden gepubli ceerd. De Franse minister Joxe daaren tegen. die belast is met de geheime be sprekingen met de Algerijnen, verwacht geen volledig verdrag, maar een ge meenschappelijke intentieverklaring, die gekoppeld is aan de afkondiging van het staken van het vuren. Uit Marokko Is bericht, dat eenheden van het Marokkaanse leger zich in de richting van de grens met Algerije be geven om grensschendingen door het Franse leger in Algerije te verhinderen. De toestand is verergerd door herhaalde schendingen van Marokko's oostgrenzen door de Franse troepen en door dief stallen, plundering en bombardementen. Ook de premier van de Algerijnse voorlopige regering, Ben Khedda. heeft zich naar de oostgrens van Marokko be geven om Algerijnse legerkampen te In specteren. Reeds vele maanden lang zijn er geen gevechten meer geweest tusser Franse .strijdkrachten en de opstandelln- gea Fa D. Kret en Zn. TTELAAS IS HET zo in de wereld dat de calamiteiten, oo kde politieke rampen en conflicten, vrijwel altijd in eens en in volle omvang aan de dag tre den. Denk aan Kongo: nog maar nauwe lijks was het feest van de soevereiniteits overdracht achter de rug of de wereld werd geconfronteerd met het gruwelijke bloedbad dat de pas tot vrijheid geko- menen onder blanken en meer nog onder elkaar aanrichtten. Kongo was voorpa ginanieuws geworden en is het sindsdien gebleven. Zo ook is het gegaan in Alge rije: een lange reeks van nieuwsberich ten, die altijd geschreven lijken met het bloed van burgers. Zo een lange reeks dat men het nauwelijks meer leest. Al die ellende altijd in die kranten.... En zo plotseling als het conflict pleegt uit te breken, zo moeizaam pleegt de af wikkeling, de oplossing te zijn. Stapje voor stapje moet steeds de weg gevonden worden en dikwijls krijgt men de indruk dat er meer stappen terug gezet worden dan vooruit. En zo wordt het volgen van het nieuws dikwijls een schijnbaar uit zichtloze bezigheid. Toch: vergelijkt men de situatie in Kongo met die van een jaar geleden dan is er wel degelijk reden tot verheugenis. En meer nig: beziet men de situatie in Al gerije dan mag men zelfs zeggen dat de dageraad gloort. Mag men de jongste be richten geloven dan ls het bereiken van een wapenstilstand tussen Frankrijk en de F.L.N. nog slechts een kwestie van weken geworden cn is de dag niet ver meer da' er onder dit conflict een streep kan worden gezet. Het zou een schone dag zijn voor Algerije en voor de wereld. Aan dit alles doen de verbensterende acti- vite:'en van dc rechtse extremisten,, de O.A.S., n'c's af of toe. Wat deze lieden „presteren" is spectaculair en niet het minst daardoor angs+aanjagend. Maar zij knnn ende ontwikkeling n'et tegenhouden. Daarvoor zijn de poslMes èn van De Gaulle èn van de F.L.N.-regering te sterk. Dat zij desondanks vooral in dc komende periode nog onnoemelijke schade zullen aanrichten, is wel duidelijk: de geboorte van de A'«rcri'"nse staat is helaas een bijzonder pijnlijke. Desondanks: er is reden om zich te ver heugen. Niet altijd brengt de krant slechts de droeve berichten, zij het dat de gun-' stiger ontwikkeling altijd zo langzaam gaat en de blijdschap meestal zo verhuld gegeven moet worden. Kongo en Algerije zullen nog lang op de voorpagina's ver schijnen maar langzaam maar zeker mag optimisme de boventoon voeren. De Verenigde Naties z(jn een campagne op lange termijn begonnen tegen de muitende troepen in Noord-Katanga ln de omgeving van Kongolo, waar omstreeks de jaarwisseling de missionarissen zijn vermoord. Dr. Sture Dinner, het aftredende hoofd van 'de V.N.-operaties in Kongo, liet doorscheme ren, dat de V.N. misschien een basis in Kindoo in de provincie Kivoe zullen inrichten om te gen de in opstand gekomen troepen op te tre den De sterkte van de muiters wordt op 2.000 geschat Gezien het moeilijke terrein en het beperkte aantal V.N.-troepen, is het niet te verwachten dat de actie snel succes zal hebben. Generaal McKeown is eergisteren naar Albertstad ge vlogen om hot begin van de actie mee te ma ken. In het gebied van Kindoe bevinden zioh thans nog 80 missionarissen en Europeanen in benarde omstandigheden. De muiters hebben gedreigd nog meer moorden te zullen plegen; blijft haast geboden. 9 De staatshoofden van Afrikaanse lan den, die in Lagos bijeen zijn, hebben besloten een topconferentie van onaf hankelijke staten te beleggen. Zij heb ben de hoop uitgesproken, dat Algerije voordien onafhankelijk zal worden. 9 De Surinaamse politie heeft de geld zak. waarin 175.000 Surinaamse guldens hebben gezeten, opgespoord. Er zaten echter 3000 guldens minder in dan wer den vermist. De oom van de chauffeur, die het geld had verduisterd, had het geld in zijn tuin begraven. 9 De 79-jarige mevtouw B. Vencma- Zeilstra is te Sneek te water geraakt en verdronken. TJE DEPRESSIES die deze maand on- vermoeid ten strijde zijn getrokken tegen West-Europa leggen nu het bijltje er bij neer. Wel ligt er boven Zuid-En geland nog een zwak front, dat hier en daar wat lichte motregen en veel be wolking brengt en dit front trekt lang- De hoge drukgebieden worden van meer betekenis zodat het weer een wat rustiger karakter heeft gekregen, waar bij zondag ook hier in het westen en kele opklaringen mogen worden ver wacht. Dc temperatuur blijft aan de hoge kant. Alleen in de ochtenduren kan plaatselijk wat lichte vorst voorkomen. Stationair HOOGWATER SCHEVENINGEN 28 januari 7.39 v.m.; 20.01 n.m. 29 januari 8.22 v.m.; 20.52 n.m. Scandinavië ligt gcr drukgebied waarin strenge vorst voorkomt. Doordat zich ook boven Frankrijk en Spanje een hoger drukge bied beuindt kan deze koude lucht niet naar West-Europa stromen. Dc komende dagen blijft het rustig en vorst van enige betekenis is ook tijdens deze laatste januari-dagen niet te ver wachten. De Bilt verwacht tot morgenavond: Overwegend droog weer, met plaatselijk mLst, maar ook hier en daar opklaringen. Weinig wind. Iets lagere temperaturen. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Zondag: zon op 8.28, onder 17.19; maan op 0.27, onder 11.39. Maandag: zon op 8.26, onder 17.21; maan op 1.34, onder 12.03. Laatste kwartier 29 januari. HET WEER EUROpA DE A"1®1^23"5® overheid thans een gevangenisstraf op tal van bedrijven en prl- nieuws toen zijn naam werd hower cn een machtige ach- heeft vandaag krachti- van een jaar uitzit wegens vé-bezittingen van Goldfine. genoemd voor een parlemen- tergrondfiguur in het Witte ge maatregelen getroffen belastingontduiking. talre enquête-commissie als Huis, moest aftreden nadat voor de invordering van een Procureur-generaal (minis- Voor drie textielbedrijven een man die grote bedragen hij had toegegeven van Gold- belastingschuld van dne mil- ter van justitie) Robert Ken- van Goldfine zijn bewind- had besteed voor geschenken fine een winterjas te hebben joen dollar (ruim tien mil- nedy heeft tachtig deurwaar- voerders benoemd. De thans aan hoge ambtenaren. Sher- gekregen die van vlcunawol joen gulden) van Bernhard ders m vijf «tatcn opdracht 71 jaar oude Goldfine kwam man Adams, speciaal mede- (de duurste wolsoort ter we- Goldflne, een industrieel die gegeven om beslag te leggen enige jaren geleden ln het werker van president Eisen- reld) was gemaakt. Rapporten hedenmorgen zeven uur Station gesteldh S{j 81 P- is li D. Heiaei Ypcnburg Eelde Dp Bilt Twente regen zw. bew. zw. bew. 1. bcw. r 4 2 2 1 8 4 1 10 4 OS 8 5 0 9 1 4 0 2 2 9 1 3 Zd .Limb Helsinki gh. );ew.' gh. bew 2 :o 3 1 0 4 2 .9 .14 0 Kopcnb gb. bcw w 2 1 7 -6 -:o 2 -8 .14 3 2 -1 1 Londen A'dam Brussel^ gh. bew Rh. bew nnT 2 w t windstil nw 1 0 0 0.2 12 6 0.2 9 .0 1 10 6 1 8 3 3 Bordeaux Nice"0 6 Berlijn Frankfurt Rb! bew gh. bcw :w bew. go. bew Rh. bcw 2 8 4 11 9 0.4 !2 0 1 :a 7 S 4 3 5 4 5 04 MUnchen Zurich Genève Ch. kw mcTgcn m/regen 6 4 11 7 1 8 4 0.1 Locarno Wenen trinsbruok sneeuw n'w° !2 6 14 -2 0 8 3 3 4 1 38 Belgrado Athene Rome 7.W bcw. nno 3 windrtJl 17 10 0 15 0 0 Madrid Mallorca LlssaboD windstil wdndatll no 4 18 2 0 17 3 0 17 7 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1