Jlicuuic jCeiïisrije (tfimrant AUSTRALIË zou overstag gaan flmtotia Commentaar Deining door Kensington palace Engeland: voorlopig geen wapens meer Parijs demonstreert tegen de aanslag Hotel in aanbouw stort in: minstens vijf doden Lancering vijf manen viel in het water WOENSDAG 24 JANUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten f 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: t 7,50 per kwartaal; 2,55 per maand: f 0.59 per week. Tweeënveertigste jaargang no. 12386 Directeur: F. DIEMER Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER CHRISTEL1JK-NATIONAAL DAGBLAD „Stoatvasticfi is abcbleocn mgn bert ia UgljenspaeT SPECIALE AANBIEDING alle DAMES ROKKEN waaronder ook SCHOTSE RUITROKKEN ƒ13,50 ADR. VAN OOY Jr BREESTRAAT 39. LEIDEN Haast u voordat het UITVERKOCHT IS. Kom kijken, kom kopen. Uw voordeel I» 1 prijs door elkaar VTOLGENS enkele Australische bladen overweegt de Australische re gering een belangrijke wijziging in haar houding in het geschil tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea. The Herald schreef, dat in de afgelopen maanden de neiging is ontstaan de vroegere houding van krachtige steun aan Nederland prijs te geven. The Herald schreef ook, dat er in regeringskringen sterke steun bestaat voor het standpunt, dat het verkeerd zou zijn de toekomstige betrekkingen met Indonesië in ge vaar te brengen. Het blad vervolgde: „De Australische regering heeft er niet veel vertrouwen in, dat kan worden vastgehouden aan het beginsel van zelfbeschikking voor de Papoea's van westelijk Nieuw-Guinea". j§§ Den Haag: nog 55 niets bekend J In Den Haag was vanmorgen 1 officieel nog niets bekend Het blad voegde er aan toe: „Aus tralië wil thans, dat Nederland zich zo eervol mogelijk terugtrekt." Een ander blad. Sun Pictor merkte op: „Het lijkt nu waarschijn- lijk, dat Australië zich zal aansluiten een gewijzigde houding van de bij de pogingen van de Verenigde regering met be- Staten om president Sukarno ertoe te trekking tot Nieuw-Guinea. De bewegen een compromis-oplossing tc ochtendbladen vormden voor -"""-farden. die het Indonesische na- miB- j tionalisme bevredigt en die de Neder- minister Luns de enige intor- lander, in staat stelt 2ich waardig matiebron. Wel is de Austra- terug te trekken uit een positie, die lische hoofdstad Canberra om alleen gehandhaafd zou kunnen wor- inlichtingen gevraagd. Jen ten koste van de goodwill voor In afwachting van deze nadere de Mariie in vrijwel gaheel Azia Inlichtingen baseert de regering r zich op het officiële Australische ingeland levert TlOg radar standpunt, zoals dat het laatst od t 12 januari door de Australische v a f" °Pz'ch!e ï.an *?et premier Menzies is omschreven ^e<JerIandse standpunt is de Engelse Menzies verklaarde bij die gele- befJIssinS die de onderminister van genheid, dat Australië het streven ''"«enlandse zaken, Edward Heath, onderschrijft, dat onderontwikkel- gisteren heeft bekend gemaakt. De de volkeren het recht hebben en wapcnleveranties aan Indonesië 1 "krijgen om over hun eigen toe- namelijk tijdelijk gestaakt, aldus komst te beslissen. Op 12 januari Heath in het Lagerhuis, tot de kwestie de Australische premier Nieuw-Guinea is opgelost. Een uitzon- mogelijkheden aanwezig, dat dering wordt gemaakt voor het afdoen T~van een lopende order voor grond radar. ..De Britse regering waakt er zorg vuldig voor, niets in deze delicate situatie te ondernemen, dat de span ning in het betrokken gebied zou kun nen doen toenemen en de mogelijkheid van een gewapend conflict vergroten", aldus Heath. Diplomatieke waarnemers waren van mening, dat de Engelse beslissing doot beide partijen ongunstig zal worden be oordeeld. Ongetwijfeld zal zij Sukarno ergeren, terwijl het de Nederlandse re gering uiteraard niet is ontgaan, dat het besluit pas is gevallen toen de laatstfc van achttien vliegtuigen was afgeleverd terwijl de enige overeengekomen leve rantie (de grondradar) buiten het leve ringsverbod wordt gehouden. Een Nederlandse woordvoerder vol stond met desgevraagd te bevestigen dat de kwestie van wapenleveranties aan Indonesië in de N.A.V.O.-raad was be sproken. Ook zei hij, dat de Nederlandse door de Britse regering op de hoogte was gesteld van de voorlopige staking van leveranties. niet uit. Nu zowel de Indonesische als de Nederlandse regering gunstig heeft gereageerd op de uitnodiging van de waarnemend secretaris-generaal der V.N. om met hem inleidende bespre kingen te beginnen, doet ook de Partij raad van de P.v.d.A. een klemmend beroep op de regering om in deze in leidende besprekingen van bovenbe- (Zie vervolg op pag. 6) Twee vliegtuigen in de lucht toen Dag H. omkwam Bij het voortgezette onderzoek naar de omstandigheden van het omkomen van Dag Hammarskjöld, de verongeluk te secretaris-generaal van de V.N., bij een vliegtuigongeluk vorig jaar heeft een Afrikaanse kolenbrander, Mazibisa, voor de commissie verklaard dat hij eerst twee vliegtuigen boven elkaar in de lucht had gezien en enkele minuten later een grote vuurgloed op de grond, niet ver van zijn slaapplaats vandaan. Een andere kolenbrander. Simango, zei een groot vliegtuig over te hebben ho ren komen en enkele minuten later te rugkeren. Daarna zag hij een grote liahtflits en het vliegtuig kwam naar be- Majoor Delin, straaljagerpiloot van de Katangaanse luchtmacht, ontkende thans medio januari tegen een Britse verslag gever gezegd te hebben dat hij in de nacht van het ongeluk met een Fouga- straaljager in de lucht was geweest en een radio-gesprek van Hammarskjölds vliegtuig met de gronddienst had opge vangen. Britse kunstmaan in het voorjaar In Britse ambtelijke kringen te Lon den is gisteravond vernomen dat de eerste Britse kunstmaan, de U.K.-l, waarschijnlijk in het laatst van maart of het begin van april in de ruimte zal worden geschoten. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van een Thor-raket, die van de Amerikaanse basis bij Cape Canaveral zal worden gelanceerd. Leiders OAS in moederland? Franse regering ontstemd over artikel in Time IN Parijs hebben gisteravond onge veer tweeduizend voor het meren deel jonge betogers, ondanks het verbod van de politie, gedemon streerd tegen de bomaanslag op het ministerie van buitenlandse zaken. Op hetzelfde ogenblik echter ont ploften in verschillende delen van de hoofdstad negen plastiekbommen, die over het algemeen aanzienlijke materiële schade hebben aangericht In Algerije werden gisteren twintig overvallen gepleegd, waarbij v tien mensen om het leven kwamen. Het veelgelezen blad France-Soii heeft groot opzien gebaard met artikelwaarin melding wordt gemaakt van geruchten dat twee leiders van de O.A.S. in het geheim Frankrijk zijn binnengekomen om de leiding op zich te nemen van terreurgroepen als die welke de nazi's in Duitsland vormden voordat Hitier zich van de macht meester maakte. Vieuws in ag ■>7'l 10 10 één oogopslag Uit berichten in enkele Australische bladen valt af te leiden, dat de Aus tralische regering voorne mens is haar politiek ten opzichte van Nederland mzake Nieuw-Guinea t« wijzigen ten gunste van het Indonesische stand punt. De regering zou nu op het standpunt staan, dat het onjuist is de toe komstige betrekkingen met Indonesië in gevaax te brengen. Engeland stopt tijdelijk met militaire le veranties aan Indonesië. Terwijl in het centrum van Parijs werd betoogd tegen de bomaanslag van de O.A.S. op het ministe rie van buitenlandse za ken. ontploften in ver schillende delen van de hoofdstad negen plastiek- bommen. In Algerije kwa men gisteren veertien per- Isonen om het leven bij twintig overvallen. In de Spaanse badplaats Pineda del Mar is een in aanbouw zijnd hotel in gestort. Zeker acht perso nen zijn daarbij omgeko men. Er zijn ruim tachtig gewonden. De architect is aangehouden. Argentinië heeft voor de conferentie van Ame- A O rikaanse landen in Punta del Este voorgesteld uit te spreken, dat Cuba zich door toetreding tot het communistisch blok vrij willig heeft losgemaakt het interamerikaanse politieke stelsel. Na drie maanden zou dan beslist moeten worden, of maat regelen nodig zijn. De r.k. bisschoppen hebben een aantal richt lijnen gegeven voor oecu menische samenkomsten. Zij hebben slechts hoofd lijnen aangegeven, omdat naar hun oordeel voor schriften en concrete be- palingen op dit gebied vrijwel onmogelijk en ook mm g ongewenst zijn. t 3 Uit de door het Cen traal bureau voor de sta tistiek gepubliceerde ge gevens blijkt, dat de Ne- wjAwiderlandse industriearbei der tenminste gemiddeld bruto 105 per week ver dient. Daarin zijn niet be- irepen vakantietoeslag, wentuele winstuitkerin- kinderbijslag. Unaniem heeft de Eer ste Kamer gisteren de nieuwe provinciewet aan vaard. Ten aanzien van de verantwoordingsplicht van Ged. Staten tegen over Prov. Staten bleken ^ommige leden een andeT 4 ^tandpunt in te nemen ian hun partijgenoten in le Tweede Kamer. c t pr'4 P.v.d.A. De partijraad van de Partij van d» Arbeid heeft gisteren aandacht besteed aan de verklaring van de Tweede-Ka merfractie van 20 december en de daarop gebaseerde redevoeringen van fractieleider mr. Burger. De raad heeft bekend ge maakt „de daarin vervatte pogingen om de regering er toe te bewegen onder handelingen met Indonesië mogeliik te maken van harte te ondersteunen. Daar toe moet de regering bereid zijn om over de overdracht van het bestuur aan In donesië te onderhandelen." aldus dp raad. die zijn verklaring vervolgt: ..Dit sluit een redelijke mate van zelf beschikking voor de Papoeabevolking Ramp bij Barcelona Barcelona, is gisteren een in aan bouw zijnd hotel ingestort. Volgens de eerste berichten werden vijf per sonen door vallende stenen gedood. Er zouden tachtig mensen gewond zijn, van wie tien ernstig. Vrijdag 26 januari DOMINO de club der vedettes presenteert Juliette Gréco "yANDAAG hebben Amerikaanse ruimtegeleerden een spectaculaire proef in het water van de Atlantische Oceaan zien vallen. Met een machtige Thor-Able-Star raket was men plan niet minder dan vijf satellieten in een keer in een baan om de aarde te brengen. Twintig minuten na d< lancering, op het moment dat de twee de trap van de raket tot ontsteking had moeten komen, haperde er iets en kwamen raket en satellieten naar be neden. Volgens waarnemers ontwik kelde de tweede trap te weinig stuw kracht. De satellieten Ln de neus van de raket hadden het doel diverse ..ruimtemyste ries". zoals de invloed van de stormen op de zon op de dampkring, het noor derlicht en de voortplanting van radio golven in de ionosfeer, op te lossen. Omdat de satellieten zich in de ruimte hadden moeten verspreiden als de ko geltjes van een lading hagel, had men het project .Grove hagel" CBuckshot) ge noemd. Het ingestorte gebouw zou een van de mooiste hotels van Spanje geworden zijn, met 400 kamers voor in totaal dui zend gasten. Gistermiddag stortte een derde deel van het grote gebouw in. Vier uur la ter, toen hert reddingswerk in volle gang was, kwam de rest naar beneden. De burgemeester van Pineda del Mar heeft de 3.000 inwoners van het plaats je opgeroepen voor bert reddingswerk Uit Barcelona en Gerona zijn artsen, verpleegsters en brandweerlieden naar de plaats van de ramp gekomen. Tot diep in de nacht werd het reddings werk bij hert licht van schijnwerpers voortgezet Het is niet bekend hoe het gebouw, dat bijna klaar was, heeft kunnen in storten. De autoriteiten hebben de architect en andere technici aangehouden, han gende het onderzoek. Koningin ontvangt in A'dam schilders Tijdens het driedaags verblijf van het Koninklijk paar in Amsterdam, van 1 tot 3 februari, zullen vertegenwoordi gers van velerlei organen en organisa- in de gelegenheid worden gesteld hun opwachting ten paleize te maken Zo ligt het in het doornemen van de Koningin zaterdagavond 3 februari o.a. te ontvangen alle leden en gewezen le den sinds 1948 van de jury voor de ko ninklijke subsidie voor vrije schilder kunst en allen aan wie Hare Majesteit sindsdien deze subsidie heeft verleend. Burgemeester Loetoela van de Afrikaanse wijk Kishasa in Leo- poldstad legt de eerste steen voor een school voor schone kunsten. Deze school zal worden gewijd aan de nagedachtenis van de dertien Italiaanse vliegers, die vorig jaar november door Kon golese muiters in Kindoe zijn vermoord, toen zij vlogen in dienst van de Verenigde Naties. Na de plechtigheid reikte de bur gemeester souvenirs uit aan na bestaanden van dc vermoorde vliegers, die bij deze eerste- steen-legging aanwezig warer Hogere vergoeding voor Kamerleden (Van onze parlementsredactle) Binnen niet al te lange tijd zal mi nister Toxopeus van binnenlandse zaken nader meedelen in hoeverre de vergoe ding voor de Tweede-Kamerleden kan worden verhoogd. Momenteel ontvangeD de Tweede-Kamerleden een jaarlijkse schadeloosstelling van tienduizend gul den en bovendien een vergoeding van de onkosten, die zij in verband met hun Kamerlidmaatschap maken. Verhoging ervan heeft al enige tijd de aandacht, zo schrijft minister Toxopeus in de me morie van antwoord op het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over de begroting voor de hoge colleges van staat. Zoals men zich zal herinneren had de Senaat in het voorlopig verslag bijna unaniem aangedrongen op verhoging van de vergoeding aan de Tweede-Kamerle den. Amsterdamsche Bank zelfde dividend De raad van commissarissen van de Amsterdamsche Bank heeft besloten onveranderd 14 dividend voor te stellen op de gewone aandelen. G. J. van Linschooten, dti'reoteur vain die gemeentelijke drtens*. voor #>ciale za ken te Deventer, is benoemd bet ridder in de Orde van Oramje-Naasau In Algerije is het gisteren bijzonder onrustig geweest Door gebrek aan schappen konder namelijk de nieuwe veiligheidsmaatregelen van de overheid niet worden toegepast waardoor terro risten met machinepistolen en revolvers nagenoeg ongestoord hun gang konden gaan. Met name in Algiers waren min der militairen en wegversperringen te zien dan gewoonlijk. Vandaag zullen in opdracht van de prefect de gehele dag de hoofdstraten worden afgesloten om een snelle verplaatsing van troepen mo gelijk te maken. Een zware bom hoeft het Franse pas sagiersschip Djebel Dira in de haven var Bone ernstig beschadigd. Het schip, dal leden van de Franse veiligheidspolitie naar Frankrijk zou brengen kon niet uitvaren. Ten slotte hebben de Franse autori teiten gisteren voor Frankrijk een ver schünlngsverbo dopgelegd aan het Ame rikaanse weekblad Time dat een voerlg artikel bevat over ex-generaal Salan en diens portret toont op de s pagina. Het ergert de Franse autoriteiten bijzonder, dat Salan, die nog altijd ge zocht wordt, zich door journalisten zo gemakkelijk heeft laten vinden. Sleepboten hadden door storm de handen vol Gesleept door de zeeslepers Titan en Nestor van NV Bureau Wijsmuller uit IJmuiden, is de in de machinekamer uit gebrande Noorse vrachtboot Hjalmar Wessel (1712 ton), gisteren de haven van IJmuiden binnengelopen. Het schip kwam zondagmiddag in moeilijkheden op de Noordzee, toen er brand uitbrak in de machinekamer. De reis naar IJmuiden waarbij ook de sleper Simson assisteerde, heeft dertig uur geduurd. De sleepboot Poolzee van L. Smit heeft annacht de 417 ton metende Duitse kust vaarder Seebar die door een gebroken roer in moeilijkheden was geraakt, naar Hoek van Holland gebracht. Ook de Li beriaanse tanker World Conquerer heeft in de zware storm het roer verspeeld. De sleepboot Zwarte Zee van Smit slaagde erin verbinding met het schip te krijgen. Het zal nu naar Falmouth worden ge sleept. Drie ton verdwenen te Paramaribo Een bedrag van 175.000 Surinaamse guldens of bijna drie en halve ton is te Paramaribo verdwenen. Een taxi-chauffeur had opdracht om samen met een bode van de betaalmees ter een cheque van f 175.000 te verzilve ren bij de centrale bank. Op de terug weg verzocht de chauffeur de bode een aspirientje te kopen omdat hij hoofdpijn had. Toen de bode de wagen weer op zocht was deze verdwenen. Een klein uur later belde de chauffeur de politie op, dat hij beroofd was. Bij het onder zoek vertelde hij, dat twee mannen uit een volkswagen waren gestapt en hem gedwongen hadden de stad uit te rijden. Op ongeveer 15 km buiten Paramaribo verdwenen de mannen met het geld en het contactsleuteltje. De chauffeur die reeds vijf jaren opdrachten voor de be taalmeester vervult is aangehouden. Kalveren omgekomen Bij een brand 'm een schuur van d"e heer H. Klaren- beek in Speulde, gemeente Ermelo, zijn vannacht 22 kalveren omgekomenDe oorzaak van de brand i® nog onbekend. TTEBBEN WIJ deze week hier oom t*- leunstelling geuit over de Engels* wapenleveranties aan Indonesië, dan wil len wij thans uitdrukking geven aan onze voldoening omdat de leveranties nn, «IJ het Iaat en tijdelijk, zijn gestopt. De torpedo's in de Indonesische botoj van het Incident ter zee bij Nleuw-Guinen waren van Britse makelij. En nog devef dagen zijn enkele oorlogsvliegtuigen, de laatste van een bestelde serie, van Enge- land naar Indonesië overgevlogen. Blijven de Duitse en Amerikaanse leve ranties. De boten waren uit Bremen af komstig. En in een vroeger stadium al had Amerika landingsschepen verschaft. Blijft ook het feit, dat de Engelse leverantie* wel heel lang zijn voortgezet. Wij hadden in deze van de Engelse rege ring gaarne meer spontaniteit verwacht. Waarom was het nodig, dat aan deze stop zetting bevreemding op brede schaal vooraf ging? Zowel uit eigen aanhang als uit de oppositie had zij het onvermijde lijke aan kritiek moeten horen. Trouwens, op dit ogenblik nog ls de veronderstelling in Engeland overwegend, dat de regering, met een zwaar program voor de boeg. niet meer kritiek wenst te riskeren dan onontkoombaar is. Zo blijven de leveranties een vreemde zaak. Ook toen Soekarno nog zijn krijgs haftige betogen hield, beijverde Nederland zich de grootst mogelijke Ingetogenheid te betrachten. Van de bescheiden omvang van eigen bewapening in Nieuw-Guinea maakt het geen geheim. Die bewapening is een bewijs is al geleverd moeten wor den doeltreffend voor de verdediging, maar daarbij blijft het. Ook is nu wel aan heel de wereld be kend. hoe Nederland uitziet naar een open gesprek. De conferentietafel, niet het slag veld, acht het een passend middel om de tussen beide landen gerezen spanningen door te praten. Onder deze omstandighe den nieuwe brandstof aan te dragen, moet ergerlijk heten. Opmerkelijk is de over tuigingskracht, waarmee thans ook de En gelse regering dit standpunt als het hare weet weer te geven. Onze verwondering over de leveranties hadden wij verder geplaatst tegen de ach tergrond van het lidmaatschap van de NAVO, dat wij met Engeland, en trou wens ook met Duitsland en Amerika, ge meen hebben. Dat bondgenootschap schijnt toch al een bescheiden inhoud te moeten hebben zodra onderwerpen aan de orde zijn, die niet met het gebied van de NAVO rechtstreeks in verband staan. Dan is het temeer te betreuren, wanneer een bond genoot, voor zijn problemen elders, van wie zijn vrienden behoorden te zijn, hin der ondervindt. De kwestic-Nieuw-Guinea Is ale zodanig al moeilijk genoeg. (rha) „De hond is vandaag twee jaar, Mam." depressie om drong arctische lucht zuid waarts, zodat nu ook in midden Scandi navië de strenge vorst ia teruggekeerd. Een andere depressie beweegt oceaan in de richting uon Schotland. Het warmtefront hiervan bereikte vanoch tend, voorafgegaan door regen het zuid westen van ons land. Het front vormt de voorste begrenzing van zachte oceaan- lucht, die door krachtige tot harde zuid westelijke winden in de richting van Europa wordt getransporteerd. Op het zuidelijk deel van de oceaan beweegt zich tussen de 30ste en 40ste beedtegraad 'n serie hogedrukgebieden langzaam naar het oosten. Er zijn geen aanwijzingen, dat in deze drukverdeling, hogedrukgebieden in het zuiden en lage drukgebieden ln het noorden, spoedig verandering zal komen. Het voor de tijd van het Jaar zachte weer duurt daarom Tendens langzaam dalend HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur De Bilt verwacht tot donderdagavond: Zacht weer met veel bewolking en geen regen van betekenis. Matige tot krachtige later wellicht weer harde zuid westelijke wind. (Opgemaakt 11.15 uur). Zon en maan Donderdag: zon op 8.32, onder 17.14 uur; maan op 22.18, onder 10.36 uur laatste kwartier 29 januari. itu DE ®f^NDMAK!NG ?al *irh 'ol dt minis'" van open- van prioriteit is om. terwijl Hamilton verklaarde dal den in de stad iljn die op 83.000 pond (ƒ850.000) bare werken lord John Hope er ln Londen duizenden dak- niemand zegt dat het ge- een huis wachten", is uitgetrokken voor de res- met de woorden: Is dit een lozen zijn. zoveel geld te be- oouw in de toestand moet tauratie van het huis van deel van de bijdrage die de steden aan dit huis? blijven waarin het nu ver- De afgevaardigde deelde prinses Margaret heeft gis- minister levert voor de oplos- Lord Hope antwoordde dat keert. Waar wij ons beklag mee dat hij gezien de onb* •eren in het Britse Lagerhuis sing van de economische pro- Kensington palace een ge- over doen is het feit dat het vredigende aard van het ant- felle protesten uitgelokt. blemen van het land? Is hij bouw is dat in het belang gebouw bestemd is voor woord van de minister de Labourafgevaardigde niet van mening dat het een va» het land in stand gehou- mensen die al een huis heb- kwestie ln de toekomst nog- richtte betreurenswaardig* vorm den dient te worden. ben, terwijl er nog duiten- maais ter sprake zal brengen. William Hamilton MUnchen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1