Bulgaarse jager stortte bij Navobasis neer Commentaar Jlieuwo geihsctfe (fouranl Sukarno: Deur is nog steeds open „Plan OAS van actie" van de Parijs onthuld in Er was laatst een meisje loos... Spionage of poging tot uitwijken? Dodental van treinramp tot 93 gestegen JANUARI 1962 TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijk# korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; 2,55 per maand; 0,59 per week. KANTOREN: Steenstraat 37. Tweeënveertigste jaargang no. 12384 CHRISTELIJK'NATIONAAL DAGBLAD „Stantvcutlcli it ahrblrom mjn bert ia UgtjeaspotT Hallelujahoed tegen rot fruit enkou Zie pagina 2 EEN Bulgaarse straaljager, van het type Mig-17 dus van Russische makelij is zaterdag bij een NAVO-basw in Zuidoost-Italië neer gestort, nadat het vermoedelijk boven Albanië was aangeschoten. De Ita liaanse autoriteiten vermoeden, dat de bestuurder, die gewond in een ziekenhuis ligt, een spionagevlucht maakte. De vlieger beweert echter, dat hij de vrijheid koos, wat volgens Italiaanse autoriteiten in twijfel is te trekken. De man zei echter ook geen vertegenwoordiger van de Bul gaarse legatie te willen ontvangen. Van Bulgaarse zijde is terugzending van vlieger en toestel verzocht, daar de man per abuis boven Italië, terecht gekomen zou zijn. Italië heeft een protestnota overhandigd aan de Bul- i gaarse vertegenwoordiging. In een buitengewone raadszit ting werd zaterdagmiddag in Heerlen de oud-minister van so ciale zaken en volksgezondheid, mr. dr. Ch. van Rooy geïnstal leerd als burgemeester van Heerlen. De plechtigheid werd bijgewoond door tal van autori teiten en genodigden. Onder hen bevonden zich de minister-pre sident prof. dr. J. de Quay, de ministers Visser, Zijlstra, De Pous en Beerman, als ook de staatssecretarissen Roolvink en Gijzels. Ook de commissarissen der Koningin in Limburg en Brabant woonden de plechtig heid bij. De foto toont dr. Van Rooy met de koning van het gilde St. Catharina uit Eindhoven, dat een muzikale hulde bracht. I Nieuws in één oogopslag Bij de Navo-raketbasis Acquaviva. ten zuiden van Bari, is een Bulgaarse Mig - straaljager neerge stort. Men veronderstelt, dat de piloot een spionage vlucht maakte, maar hij zelf beweert dat hij naar de vrije wereld wilde uit wijken. De piloot, die ge wond in een ziekenhuis is opgenomen, wenst geen contact met leden van de Bulgaarse delegatie. Het Franse geheime le ger. de OAS. zou voorne mens zijn direct na het sluiten van een Frans-Al gerijnse wapenstilstands overeenkomst de macht in de Algerijnse steden aan zich te trekken en de Franse dienstplichtigen in Algerije met groot verlof te sturen. De OAS heeft zich gisteren in een leger- opslagplaats bij Oran van een grote hoeveelheid mu nitie en materieel mees ter gemaakt. In zijn antwoord aan d» secretaris - generaal der Ver. Naties, Oe Thant heeft president Sukarno verklaard ,,zeer verstoord" te zijn over de .plotse linge aanval" van Neder landse oorlogsschepen op Indonesische „patrouille vaartuigen". Hij belooft zijn best te doen om de bij het Indonesische volk le vende emoties binnen d» grenzen te houden. Naar het oordeel van dr. W. P Berghuis, voorzitter der ARP, zal een open ge sprek met Indonesië zich in feite toespitsen op de kwestie van overdracht van Nieuw-Guinea aan In donesië. In elk geval moe ten de Papoea's in de ge legenheid worden gesteld, hun mening kenbaar te maken. De onderhandelingen tussen Frankrijk en Tune sië over de ontruiming van de Franse marinebasis Bizerta zijn afgebroken. Vernomen werd, dat de Fransen bereid zijn de uit eindelijke zeggenschap over het gebied aan Tu nesië over te dragen, maar zich niet willen bin den aan een datum van ontruiming. Gizenga is zaterdag met een vliegtuig van de Ver. Naties in Leopold- stad aangekomen. Hij ver blijft daar nu op het V.N.- hoofdkwartier. De centrale Kongolese regering heeft hem in staat van beschul diging gesteld wegens het saboteren van het gezag der centrale regering. De piloot, onderluitenant Milus ISolakof, kreeg bij zijn val een ge- i broken arm, hoofdwonden en een shock en heeft nog geen volledige verklaring kunnen afleggen. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de ver klaring van Solakof dat hij de vrij heid zocht, in strijd met het feit dat zijn toestel, dat van een fotografische uitrusting was voorzien, het eerste vliegveld op zijn route Bari voorbijvloog en later ten zuiden daarvan neerstortte. Daarom is ook een protestnota inge diend, waarin de Italianen zeggen de schending van hun luchtruim hoog op te nemen. Italiaanse dagbladen hebben het incident een „omgekeerd Powers-geval" genoemd (Powers was de bestuurder van de Amerikaanse U-2, die in mei, 1960 bo ven Rusland werd neergeschoten, (hij zit thans een gevangenisstraf van tien jaar uit). Volgens Italiaanse deskundigen is het heel goed mogelijk, dat het toestel door Albanees afweervuur was geraakt toen het in het gebied van Tirana vloog. Een woordvoerder van het Italiaans», ministerie van defensie heeft verklaard dat het jachtvliegtuig met behulp vai radar was waargenomen, maar dat het van het radarscherm was verdwener, toen het lager was gaan vliegen. Italiaan se bladen zien hierin een aanwijzing dat de piloot met opzet zo laag vloog om niet door de radarinstallaties te worden ge volgd, daar hij waarschijnlijk foto's maak te. Het blad II Tempo schreef, dat de Rus sen thans Bulgarije als basis voor spio- nagevluchten schijnen te gebruiken, nu zij niet meer in Albanië terecht kunnen. In het afgelopen weekeinde is in hei academisch ziekenhuis in Utrech' overleden de heer Th. J. P. Zeeger? uit Utrecht. Hij werd bij de treinramp bij Harmeien op 8 januari ernstig gewond. Het dodental van de trein ramp is thans gestegen tot 93. leiding was en dat zijn toestel een gewoon jachtvliegtuig voor luchtverdediging was, dat ongeschikt was voor verkennings vluchten. De hoeveelheid brandstof zou ook onvoldoende geweest zijn voor een tocht van Bulgarije naar Italië en terug. Van Italiaanse zijde is dit laatste tegen gesproken. Het toestel is neergekomen bij Acqua viva, 27 kilometer ten zuiden van Bari. Ir» Asquavava is een raketbasis van de Navo. Volgens onbevestigde berichten maakte de Mig deel uit van een formatie van vier of meer vliegtuigen, die op 12.000 m. over de basis vloog. Een van de toestel len kwam naar beneden en werd op een stuk bouwland aan de grond gezet, waar bij een van de vleugels afbrak. Het vlieg tuig kwam namelijk met een vleugel teger. een olijfboom. Twee boeren haalden de bewusteloz* vlieger uit het wrak en gaven hem over aan de carabinieri, die de basis bewaken. Z'Mmm TWINL jewmkknu/m! O Zaterdagmiddag is op de Rijksweg te Nijehaske, onder Heerenveen, de acht jarige Steven de Leeuw, met zijn fiets bij het oversteken onder een auto ge komen. De jongen werd zestig meter mee gesleurd en was op slag dood. Zondagmiddag is dc zevenjarige Fran- ciscus Burger te Haarlem, toen hij met zijn moeder en broertjes op de Slaperdijk wandelde, door een achterop rijdende auto aangereden. Het kind was direct Eindelijk antwoord aan Oe Thant THANS heeft ook de Indonesische president geantwoord op de drin gende telegrammen van de waar nemend-secretaris-generaal der Ver enigde Naties. Sukarno heeft Oe Thant medegedeeld, dat de deur voor een vreedzame regeling van de cri sis om Nieuw-Guinea nog open is. „Ik waardeer ten volle uw bezorgd heid over de explosieve aard van het Indonesisch-Nederlands conflict", al dus de president „Wij hebben in alle oprechtheid in het verleden al het mogelijk gedaan om dit vraagstuk op vreedzame wijze op te lossen." Sukarno vervolgt: „Het is waar dat wij ons nu voorbereiden om het ergste in ons conflict met Nederland onder ogen te zien. Dit gebeurt in verband met de aanhoudende Nederlandse voor bereidingen om de vestiging van een zogenaamd onafhankelijk West-Irian tot een voldongen feit te maken; dit gebied wordt met dwang van Indonesië geschei den. In zulk een geval hoop ik, dat uwe excellentie het met mij eens is, dat een diplomatieke stap geen enkel nut zal hebben." Sukarno herinnert er voorts aan. dat hij vorige maand heeft verklaard dc deur voor een vreedzame regeling, die eervol is voor beide partijen, open te Daarna zegt hij verder „zeer ver stoord" te zijn over de „plotselinge aan val" op Indonesische „patrouillevaartui gen". Ook zegt hij: „Om eerlijk te zijn, bij de gehele bevolking rijn emoties en toorn opgewekt en is de wenst tot ver gelding sterk. Aan de andere kant ver zeker ik uwe excellentie, dat ik mijn best zal doen om deze emoties binnen de grenzen te houden. Verder heb ik mijn permanente afgevaardigde in New Vork opdracht gegeven in nauw contact de steeds brutaler wordende aan slagen dagelijks stijgt, heeft het plan van president De Gaulle, twee leger divisies terug te trekken, grote on rust gewekt onder de officieren en ook tussen de Franse regering en het parlement zou verschil van mening zijn ontstaan over de juistheid van de maatregel. Intussen heeft de on dergronds werkende nationale raad' voor de verdediging van de repu bliek, die zich de bestrijding van de O.A.S. ten doel stelt, onthuld achtei de inhoud van een „plan van actie" te zijn gekomen dat de O.A.S. zou willen uitvoeren als president De Gaulle een wapenstilstandsovereen komst in Algerije zou sluiten. Volgens het door de nationale raad im Parijs verspreide pamflet zou de O.A.S. direct na het bereiken van een akkoord de macht in de Algerijnse steden aan zich willen trekken. Ex-generaal Salan zou de Franse dienstplichtigen in Algerije met groot verlof sturen, teneinde de tegenstand van het leger sterk te verminderen. Op hetzelfde ogenblik zouden in Parijs tweehonderd leden van de nationale vergadering een oproep doen uitgaan onder het motto: „oorlog tegen onze landgenoten in Algerije is ondenkbaar" Terwijl de O.A.S.-leden in Frankrijk opzienbarende acties zouden onderne men zou een groep politici een audiën tie bij de president aanvragen en hem voor de keus te stellen af te treden of een burgeroorlog te ontketenen. Intussen wordt het aantal slachtoffers als gevolg van de aanslagen dagelijks groter. Alleen zaterdag zijn er volgens Alleen zaterdag 27 doden in Algerije officiële Franse kringen reeds 27 men sen gedood en 22 gewond en hoewel de officiële cijfers voor zondag niet wer den gepubliceerd neemt men aan dat er gisteren in ieder geval vijftien mos lims en zeven Europeanen om het le ven zijn gekomen. De brutaalste overval die de O.A.S. op haar naam heeft staan vond gisteren plaats op een Frans kamp In de om geving van Oran. Ongeveer zeventig in Franse uniformen gestoken leden van de O.A.S. drongdn de legeropslagplaats binnen en maakten zich meester van een grote hoeveelheid munitie en mate rieel. De overval zou zijn geslaagd, dank zij de medewerking van een schildwacht en een Frans officier. Met name in de havenstad Bone is gis teren een verschrikkelijke terreur uit geoefend. Leden van de Algerijnse ver zetsbeweging wisten zich daar meestei te maken van een bus van waaruit zt) met miltrailleurs in het centrum van dc stad om zich heen schoten. Eerder op de d»g (rok er een optocht door de stad. w-aarm het portret van een vermoorde jongen werd meegedragen. In het gebied van Algiers werken de artsen vandaag niet als teken van rouw om een collega, die de vorige week werd vermoord. Alleen spoedeisende gevallen znllen worden behandeld. De artsen eisen een gewapende wachtpost In hun spreek kamer en het recht zelf wapens te dra gen. Ten slotte zUn gisteren 99 mohamme danen die in de gevangenis van Oran op de tenuitvoerlegging van hun dood vonnis wachtten per vllegtnlg naar Frankrijk overgebracht, omdat men hel niet onwaarschijnlijk acht dat de O.A.S een overval op de gevangenis beraamt. De eerste foto radiografisch via New York en Londen van de Indonesiërs, die door de Nederlandse marine werden ge red en krijgsgevangen gemaakt, nadat hun torpedoboot in de wateren om Nieuw-Guinea in de grond was gehoord. Robert Kennedy naar Moskou en Den Haag? De Sowjetunie heeft de Amerikaanse minister van justitie Robert F. Kennedy uitgenodigd voor een bezoek aan Moskou tijdens zijn reis naar Azië, het Midden- Oosten en Europa van volgende maand. Er is nog niet besloten of de uitnodi ging zal worden aanvaard. Er is niet mee gedeeld in welke vorm de uitnodiging was gesteld of hoe deze tot stand is gekomen. Robert Kennedy zou de uitnodiging hebben besproken met zijn broeder de president en met minister van buitenland se zaken Dean Rusk. Hij vertrekt op 2 februari naar Japan en zal vervolgens bezoeken brengen aan Indonesië, Iran en Duitsland met bliksembezoeken aan Hongkong en Rome. Er is over gesproken om ook Den Haag in zijn reisplannen op te nemen. met u te blijven, om de mogelijkheden van een vreedzame regeling van de ge hele kwestie, in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het V.N.-handvest te bespreken." Volgens waarnemers geschiedt dc vervanging van Sukarno's chef staf van de luchtmacht, luchtmaarschalk Suryadarma, door kolonel (inmiddels vice-luchtmaarschalk) Omar Kdani, om het tekort schieten bij de invasie poging. Tevergeefs zou toen gewacht zijn op bijstand van de luchtmacht. Sukarno heeft echter gezegd Suryadar ma nodig te hebben als adviseur. De Indonesische luchtmacht is in ma terieel opzicht inmiddels uitgebreid met twee Gawet-vliegtuigen voor duikboot- bestrijding. die Engeland, op grond van een contract uit 1959 heeft afgeleverd Zij zijn de laatste toestellen van een se rie van 18. Van Engelse zijde is medegedeeld, dat elk nieuw Indonesisch verzoek om mili taire benodigdheden zorgvuldig zal wor den bestudeerd. In Indonesië hebben verschillende per sonen en organisaties aangedrongen op „wraak" op de Nederlanders. In Hollandia wordt vandaag een spv ciale zitting van de Nieuw-Guinea-Raad gehouden ter bespreking van de plannen voor losmaking van Nederland. Ongeveer 250 Papoea's uit het gebied van de Wisselmeren zullen donderdag een protestbetoging laten houden tegen een mogelijke verandering in de poli tieke situatie in hun land. Sukarno heeft vandaag bij de installa tie van de nieuwbenoemde chef-staf van de luchtmacht herhaald, dat Indonesië een vreedzame oplossing met Nederland Inzake Nleuw-Gulnea met vreugde zal begroeten, doch hjj voegde eraan toe dat onderhandelingen met Nederland de overdracht van het bestuur aan Indone sië tot grondslag moeten hebben. Over het gevecht van 15 januari zeid'. hij: „De woede van het gehele Indone sische volk is opgewekt tengevolge vari dit provocerende Nederlandse optreden Niet alleen de strijdkrachten maar het gehele Indonesische volk eist represail les. Wij zijn echter nog steeds bereid de zaak op vreedzame wijze tot oplossing te brengen." Ook Nasution, de chef-staf van het leger, verklaarde zaterdag tegen tien duizend vrijwilligers voor Nieuw-Guinea dat Indonesië het gevecht in de Arafoera- zee moet wreken. Adèle Paul mag in Nederland blijven Adèle Paul, het Oostenrijkse meisje over wie In het vorig Jaar veel publi- katies verschenen In verband met de uitwijzing naar haar geboorteland, mag nu toch ln Nederland blijven. De heer en mevrouw De Leeuw uit Oegstgeest worden, door een besluit van de arron dissementsrechtbank ln Den Haag er kent als de pleegouders van de baby. Vanmorgen deed de rechtbank uit spraak over het besluiit van die Raad voor de Kinderbescherming. De Raad had be paald, dat de nu tweejarige Adèle Paul niet in Nederland zou mogen Wijven en dart het echtpaar De Leeuw niet gerech tigd zou zijn ooit nog als pleegoudera op te treden De rechtbank venklaarde dit besluit nietig op grond van de pleeg- kinderwet Op de uitspraak vam die rechtbank is beroep mogelijk EDURENDE het weekeinde trok zeer diepe depressie in noordoos lijke richting langs Schotland. Fronten randstoringen veroorzaakten in West- Europa wisselvallig weer, waarbij zondag op verschillende plaatsen voor de tijd van het jaar hoge temperaturen voorkwamen. In het zuidoosten van ons land werd het 12 graden. Achter de depressie wordt met stormachtige westelijke winden koudere polaire lucht aangevoerd. Over de Golf van Biscaye nadert nu een nog in bete kenis toenemende rug van hoge luchtdruk waardoor de westelijke winden op de Noordzee maar langzaam zullen afnemen. Naast opklaringen zullen in de polaire lucht voornamelijk in het noorden van het land ook nog enkele buien voor komen. De temperaturen zijn weliswaar lager geworden maar blijven nog boven normaal. De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Opklaringen maar ook plaatselijk enkele buien. Stormachtige tot krachtige weste lijke wind. Weinig verandering in tem peratuur. ZON EN MAAN Dinsdag zon op 8.34, onder 17.10 i maan op 20 11, onder 9.50 uur. Laatste Kwartier 29 januari. J)E INDONESISCHE motortorpedoboten van het incident bij Nieuw-Guinea waren van Westduitse makelij. De torpe do's die ze vervoerden waren Engels. Bo vendien zijn ook thans nog Engelse oor logsvliegtuigen op weg naar de Indonesi sche regering, die ze destijds had besteld. Amerika had reeds het zijne gedaan. Reeds wisten we, dat de wereld van de wapcnleveranties een merkwaardige is. Uit dc geschiedenis zijn tal van voorbeel den te produceren, hoe weinig men in die wereld door scrupules gehinderd wordt Maar wat nu gebeurd is. en blijkbaar nog altijd aan het gebeuren is, is ook voor wie zich niet al te zeer meer verbaast toch wel vreemd te i Nederland mag in Amerika. Engeland en Duitsland in NAVO-verband zijn bondge noten zien. Van dat bondgenootschap komt ten overstaan van Indonesië toch al wei nig terecht. Weliswaar ontbreekt het in zijn conflict met Indonesië Nederland niet aan betuigingen van sympathie. lil de Amerikaanse, Engelse en Duitse pers kan men in deze dagen heel mooie arti kelen lezen ten gunste van Nederland. Maar omtrent daadwerkelijke steun van die zijden mogen we ons geen illusie ma ken. Moest het er op aan komen, dan staat Nederland alleen. Is dit laatste al verdrietig, het wordt nog ergerlijker wanneer we bedenken, dat van dezelfde Amerikaanse, Duitse en Engelse zijden de Indonesische regering aan wa pens is geholpen. Men heeft zich al te gemakkelijk in slaap laten wiegen. Men heeft genoegen geno men met de verzekering dat de boten zou den worden gebruikt voor douane-dien sten. Heeft men het zelf geloofd? Dan fs nu wei duidelijk geworden, hoe men zich heeft laten bedotten. Ware er een invasie gepleegd in Nieuw-Guinea, hetgeen toch in dc bedoeling lag, het zou zijn geschied met Duitse schepen. Ware er een Neder lands schip getroffen, hetgeen zeker zou hebben gekund, het zou zijn geschied met een Engelse torpedo. Van bondgeno ten gesproken. Een vreemde wereld, die van de wapen leveranties. Want Soekarno heeft al sinds jaar en dag geen geheim gemaakt van zijn agressieve bedoelingen jegens Neder land. Dat men zich destijds tot het aan vaarden van deze opdrachten heeft laten verleiden, is irritant. Wanneer men ook nu nog met de levering onverdroten voort gaat, is dit dubbel pijnlijk. Een Amerikaanse ambassadeur die „Mer- deka" roept, Amerika, Engeland en Duits land die wapentuig leveren het is alles wel geschikt om de NAVO-gedachte onder ons volk sterker te doen worden. (jRITA~) Mevrouw Jansen, wanneer komt r verrassing, die u beloofde Tendon# dalend HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur TJET gloednieuwe motor- schip Thebeland van de Zweedse Oriënt Line krijgt een vrouwelijke scheepsjon- haar schouder ging zij SMm boord, opgewacht door schip van de Zweedse koop- kozen omdat zij niet ergens ik verwacht ook geen bij- binnenshuis een zittend le- i wil leiden en zij maak- er geen geheim van, dal zij van plan is, zich tot bel aantal geestdriftige verslag- kapiteinsbrevet op te Ze heet Agneta Hansson, gevers is 17 jaar en komt uit Kris- Agneta, die met ere haar tianstad in het zuiden van opleiding heeft voltooid aan zondere voorrechten alleeu omdat ik een meisje ben". Niettemin heeft het scheeps meisje zich onmiddellijk een bijzonder voorrecht moeten nemen van Agneta een ex periment was Hij voegde hieraan toe, dat wel meer vrouwen op Zweedse sche pen hebben gediend, maar dan als stewardess Zij het eerste meisje, Kalmar, deelde de rijkszeevaartschool te ook niet over de leden de ver- de bemaning. Op de zee met een douche gekregen, den hebben alleen de Rus sen er een gewoonte van gemaakt, dat ooit als scheepsjongen slaggevers mede, dat zij het vaartschool kon ik best op- familie van het meisje lieden in dienst te heeft gemonsterd op een beroep van zeeman heeft ge- schieten met de mannen ,en verklaarde dat het in dienst aldus de kapitein. SUUOD Weert- gesieidh Z n e k P- is J z D. Heiaer Y pen burg hagelbui regen zw. bew. 14 15 IS 8 6 11 10 5 19 10 5 12 De Bilt Twente regen 10 12 10 6 20 11 6 11 M S 14 Heltin kJb regen 12 10 3 12 7 8 12 6 8 -5 .16 0 Stockh Oe.o Kupenb gh bew. nzo 10 wlndetil -2 .12 1 -3 -3 6 Londen onbew. wW 8 7 7 2 3 Brussel regenb h. bew TzZ IS 9 11 5 15 11 S 10 Parlj» Bordeaux regenb zw. bew F IS 14 7 12 7 3 13 7 1 Nice Berlijn Frankfurt MOnchen gh bew. regen h. bew 1 7 8 12 J) 0 14 5 0 10 8 4 117 2 11 1 0 ZUrich Geneve Locarno Wenen regen zw. bew F 2 S 10 1 o 11 1 0.1 9 .3 0 13 A 0 6 jfl o AthenV° on bew wlndetil n J wlndetil 8 .1 0 15 9 0 14 .1 0 Madrid Mallorea OB^ntet zw. bew wlndetil wlndetil WTW 3 11 0 0 12—8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1