Ilieutve £riitsd|e Ifauranl mi Ook Sukarno belooft, niet overhaast te handelen Commentaar Willem de Veroveraar 'n gangster? Indonesië hoopt op plan van Oe Thant Binnen maand geheim overleg met rebellen? Echtpaar verliest drie kinderen bij brand Zuidslaaf over grens gezet atlli ZATERDAG 20 JAMJAR! 1962 TELEFOON: aUe afdelingen 31441. KLACHTEND IENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: J 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58938. ABONNEMENTEN: 7.50 per kwartaal; 2.55 per maand: 0,59 per week. KANTOREN: Steenstraat 37. Tweeënveertig*!® jaargang no. 12383 CHRISTELIJK>NAT10NAAL DAGBLAD „StanUttUc* it ffceblrvea mjn tort in UjljeaspnT Oorlogsdreiging om Nieuw-Guinea voorlopig afgewend SUKARNO heeft verzekerd dat Indonesië geen enkele „overhaaste stap" zal ondernemen in het geschil over westelijk Nieuw-Guinea, na de botsing van maandag. Dit meldt het Indonesische persbureau Pia. Dit is geschied in Sukarno's antwoord op de jongste boodschap van de secreta ris-generaal der Verenigde Naties, Oe Thant. De tekst van dit antwoord is niet bekend gemaakt. De Amerikaanse President Kennedy heeft twee uur lang een gesprek gehad met Oe Thant, waarbij de Amerikaanse afgevaardigde bij de V.N., Adlai Stevenson, tegenwoordig was. In delegatiekringen veronderstelt men dat Nederlands Nieuw-Guinea ter sprake kwam. Sukarno zou hedenmorgen een belang rijke vergadering van zjjn oorlogsraad te Bogor houden, naar verluidt over de in structies aan de Indonesische afgevaar digde bü de V.N. Generaal-majoor Jani voorlpelde belangrijke beslissingen. Volgens de correspondent Ass. FRANSE VOLK WORDT MOEDELOOS ~\E volgende maand zullen er nieuwe, geheime onderhandelingen worden gevoerd tussen de Franse regering en de leiders van de Algerijnse opstandelingen die tot een definitieve regeling van het Algerijnse vraagstuk moeten leiden. Dit optimistische bericht circu- eerde gisteren in Franse regeringskringen als tegenhanger van de iteeds somberder wordende publieke opinie, die de hoop op vrede in Algerije bijna heeft opgegeven. Nieuws in één oogopslag President Sukarna heeft in een telegram aan de secretaris-generaal der Ver. Naties, Oe Thant, medegedeeld dat Indone sië geen enkele overhaas te actie zal ondernemen in het geschil om weste lijk Nieuw-Guinea. De Nieuw-Guinea-Raad zal maandag in Hollandia bij eenkomen, onder meer om te spreken over het advies, dat aan de Ne derlandse regering inzake het tijdstip der zelfbe schikking moet worden uitgebracht. In Noord-Katanga voe ren muitende soldaten van het centrale Kongo lese leger voortdurend terreuracties uit. Deze zijn gericht op burgers en op missionarissen. De troepen worden gevormd door aanhangers van de pro-communistische lei der Gizenga. Eén der lei ders van deze terreur- benden, kolonel Pakasa, is gearresteerd. In Franse regerings kringen is gisteren ver nomen, dat volgende onderhandelingen zullen maand nieuwe geheime worden gevoerd tussen d<> Franse regering en de leiders van de Algerijnse opstandelingen. Intussen gaan de terreuracties in Algerije ononderbroken voort. Verschillende West- duitse bladen hebben kri tiek geleverd op de straf fe politiek van bondskan selier Adenauer inzake besprekingen met de Sow- jetunie. Men is niet af kerig van bilaterale on derhandelingen met Mos kou en men meent, dat een herenigd Duitsland een politiek van strikte neutraliteit zal moeten voeren. De vereniging van Zweedse vliegers heeft als haar oordeel uitge sproken, dat het vlieg ongeluk, waarbij Ham- marskjöld werd gedood, niet veroorzaakt is door sabotage of door een technische storing, maar door een fout van de be stuurder, in verband waarmede de Ver. Naties van schromelijke tekort koming worden beschul digd. De C.B.T.B. heeft met klem stelling genomen teg eneen suggestie van de voorzitter van het pro- duktschap voor zuivel, ir. Van Dam, volgens wie de Nederlandse zuivelsector in twee delen moest wor den gesplitst. De toenemende -terroristische activi teit van de organisatie van het gëheime- leger, niet alleen in Algerije, doch ook in Frankrijk zelf doet men met name in de Franse pers de bezorgdheid groeien. Men wijst er op dat de Franse autori teiten en het leger de situatie in Algerije steeds minder in de hand hebben en som mige bladen schreven zelfs, dat Algiers en Oran thans aan de genade van de commando's van het Algerijns bevrij dingsfront zijn overgeleverd. Pogingen van verscheidene linkse groeperingen en vakbondsorganisaties om een gemeen schappelijk actieprogram tegen de O.A.S. op te stellen hebben tot dusver nog geen resultaat opgeleverd. Men is het er niet over eens of de communisten ook uitge nodigd moeben worden. De communisten hebben intussen de socialisten de schuld van het mislukken van het overleg ge geven en zij zullen nu hun plaatselijke afdelingen opdracht geven anti-fascis tische comité's te vormen. In Algerije dur ren intussen de aanslagen onverminderd voort. Twee bommen die ontploften voor het gebouw van de prefectuur van Con- stantine hebben een enorme ravage aan gebracht en in het stadscentrum van Oran is het gistermiddag weer tot een treffen gekomen tussen de politie en jeugdige demonstranten, die betere be scherming van de scholen eisten. Naar gisteravond bekend werd vielen er in Algerije gisteren dertien doden. Algiers Ls sinds gisteravond in duis ternis gehnld. De storing in de elektri citeitsvoorziening ls het gevolg van een staking bü het cnergiebedrüf in Oran, die ls altgebroken na een aanslag waar- bü een Europees employé van het be- drijf werd gedood. Jagen met de Prins De eigenaar van het hotel „Post" in Lech in Oostenrijk heeft van prins Bern- hard de uitnodiging gekregen in de vol gende herfst eens op herten te komen jagen in Nederland. De prins revan cheert zich hiermee voor de gemzen- jacht. waaraan hij tij dons het jongste verblijf van de koninklijke familie in Oostenrijk, heeft deelgenomen op het jachtrevier van de eigenaar van het ho tel de heer Moosbruigger. Stichting akkoord met cao havens (Van onze sociaal-economische redactie) De looncommissie van de Stichting van de Arbeid heeft gisteren eenstemmig be sloten tot een gunstig advies aan het Col lege van Ryksbemiddelaars over de voorgestelde loonsverbeteringen voor het havenpersoneel. Verwacht mag worden dat dit college daarom de voorstellen maandag wel zal goedkeuren. Hoewel aan de hoge kant, is de loon commissie akkoord gegaan met de loon- voorstellen gezien aard en omstandighe den van het havenwerk. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn op één onder deel na eveneens gunstig beoordeeld. Dat ene punt betreft het verplaatsingsgeld, waartegen al dadelijk grote bezwaren zijn gemaakt. Zware eis tegen jonge inbreker Drie jaar en zes maanden gévangenis straf mot aftrek van voorarrest eiste de Utrechtse officier van justitie giste ren tegen de 22-jarige timmerman A R. uit Utrecht, die zich voor de recht bank moest verantwoorden wegens het plegen van een reeks diefstallen met Inbraak. Het was een bonte serie van 35 misdrijven, die de verdachte in de afge lopen zomer en herfst had begaan. Press te Djakarta schijnt het dat Oe Thant er althans voorlopig in geslaagd is de oorlogsdreiging om Nieuw-Guinea af te wenden. Een nauwkeurige bestu dering van Oe Thants boodschap heeft bü de Indonesische regering de hoop ge wekt, dat Oe Thant meent een „formule" gevonden te hebben om belde landen te doen plaats nemen aan de conferentie tafel. Men meent in regeringskringen dat het overleg van Oe Thant met de vertegenwoordigers van beide landen zal kunnen leiden tot een ontmoeting van deze belden In tegenwoordigheid van Oe Thant, doch van Indonesische zijde zegt men dat dit slechts de inlei ding kan zijn tot overleg op hoger peil. Hierbij denken de Indonesiërs zeei zeker niet aan minister Luns. die zij openlijk wantrouwen. Zij vrezen dat indienhij de onderhandelaar wordt, de besprekinaen bij voorbaat tot mis lukking gedoemd zijn. Dit zou het voor Indonesië noodzakelijk maken een nieuwe oorlogsstemming op te bouwen". Sukarno wenst nog steeds „onderhandelingen op grondslag van overdracht van Nieuw-Guinea", doch Nederland „heeft geweigerd voor waarden te aanvaarden". Men meent, dat Oe Thant zal pogen de menings verschillen te overbruggen. Indonesië zendt een deskundige met betrekking tot het geschil naar New York. Sudjarwo Tjondronegoro, hoofd van het directoraat Europa van het mi nisterie van buitenlandse zaken, ver trouwd medewerker van minister Su- bandrio. Hij wordt zondag te New York verwacht. wacht na het overleg tussen Oc Thant en Kennedy, hebben volgens A.F.P. bü waarnemers te Djakarta de mening doen postvatten, dat president Sukarno schijnt te hebben afgezien van het standpunt, dat de 19de januari het einde zou zyn van de termijn voor onderhandelingen Men voegde er echter aan toe, dat de militaire voorbereidingen worden voort gezet en dat er in brede lagen var Indonesische publiek weerwraak wordt geëist voor het treffen bij de Etnabaai. Geen verklaring over commandeur Uit Nederlands Nieuw-Guinea wordt gemeld, dat de vier gewonde Indonesi sche gevangenen thans buiten levensge vaar zijn. Onder de krijgsgevangenen bevinden zich twee Indonesische luite nants-ter-zee. De chef van de marine-staf in Nieuw' Guinea, kapitein-ter-zee R. M. Eibers, heeft in antwoord op een vraag of de Indonesische commandeur Sudarso na het gevecht krijgsgevangen is gemaakt, verklaard: „Ik heb geen commentaar". Inmiddels heeft minister Luns voc de Westduitse televisie verklaard dat Nderlands enige voorwaarde voor c dracht van de soevereiniteit over Nieuw- Guinea aan een internationaal bestuur de zelfbeschikking van de Papoea's Premier toenkoe Abdul Rahman Malaya zeide toen men er op aandrong dat zyn land Indonesië zou helpen Nieuw-Guinea in bezit te krijgen: „Wij zijn een jong land. Wij leren nog i lopen en moeten niet betrokken worden in enigerlei crisis". Malaya blyft vol gens de premier strikt neutraal. Jouwe wil Australiës leiding De vlce-voorzitter van de Nieuw-Gul- nea-raad, de heer Nieolaas Jouwe heeft aangekondigd maandag in de raad n were samenwerking met Australië zullen voorstellen voor de ontwikkeling van het eiland Nienw-Guinea in zün ge heel. Nederland en Australië moeter daarbü de grens wegnemen, zelde hü- (Zie vervolg op pagina 11) Een V.S.-helikopter (rechts op de foto) haalde gisteren twee ürbei- ders van de krachtcentrale van de Münchense voorstad Obersendling, waarin zich een ontploffing had voorgedaan, van het dak waarheen zij waren gevlucht. Een tegelzetter kwam om het leven, een ingenieur wordt nog steeds vermist. De cen trale een gebouw van tachtig meter hoogte werd volledig ver woest (Telefoto) Evenals twee jaar geleden is de staatssecretaris van binnenlandse zaken, mr. Th. H. Bot, gisteravond van Schiphol naar Biak vertrokken voor een veertiendaags bezoek aan Nederlands Nieuw-Guinea. Hij vond niet dat zijn reis bijzonder onverwacht kwam. Zijn besluit was reeds voor de kerst genomenDitmaal zal hij door geheel Nieuw-Guinea reizen, terwijl hij de vorige maal eigenlijk alleen in Hollandia was geweest. Hij hoopte gelegenheid te hebben het regeringsbeleid waar nodig nog eens mondeling toe te lichten. Ook zou hij aandacht besteden aan de mogelijkheid van evacuatie van gezinnen. De staatssecretaris (links) werd op Schiphol uitgeleide gedaan door minister Toxopeus. Vierde kind in ziekenhuis IVOOR een brand in een houten woonschip in de woonschepen haven in het Eemskanaal in Gro ningen zijn gisteravond drie kinde ren van het echtpaar A. Loos om het leven gekomen. De ouders vertoef den in een nabijgelegen woonschuit. Het vierde kind van dit gezin was niet in de boot Het was opgenomen in een ziekenhuis. De woonschuit is bijna geheel uitgebrand en daarna voor een deel gezonken. De slachtoffertjes zyn de 5 maanden oude Johanna, de 3-jarige Pieter en de 4-jarige Jannie. De brand werd kort na elf uur ontdeki door mensen die uit het naburige club huis kwamen, waar een dansfeest was Zij waarschuwden havenmeester A. J De rijkspolitie uit Breskens heeft gis teren een 33-jarige Zuidslaaf A. K. naar Roosendaal gebracht, waar hy over de grens is gezet. Deze man die ongehuwd was, heeft de laatste jaren in Frankryk gewoond. Na allerlei omzwervingen door België bereeikte hij een tiental dagen geleden Bre9kens waar hij bij de politie om asiel vroeg. Het departement van justitie achtte echter geen redenen aan wezig om hem politiek asiel te verle nen. zodat hy dus in de loop van giste ren uit ons land werd gezet. Zeer waar schijnlijk zal hij worden teruggebracht naar Frankrijk. Ontstemming in India over arrestaties in Indonesië Dc Indiase socialistische leider Jaya- prakasn Narayan. voorzitter van de niet- officiële Afrikaans-Aziatische raad. heeft te Nieuw-Delhi zyn leedwezen uitge sproken over de arrestaties van Sultan Sjahrir en Moh Roem. Er is zeide hij geen reden opgegeven doch persberich ten brengen de arrestaties in verband met het geschil over Nieuw-Guinea. Hij kon zich niet indenken, dat de gearres teerden tegenstanders zouden zyn van het nationale gevoelen in Indonesië ten lien van Nieuw-Guinea. Naar zijn ing moeten de leiders in Afrika en Azië inzien, dat de nationale onafhanke- lykheid alleen zin heeft, zo lang de bur gerlijke vrijheden zyn gewaarborgd. Weverink, die de brandweer alarmeerde. Deze had nog enige moeite gehad om de plaats van de brand te bereiken, om dat de woonschepenhaven geïsoleerd ligt Het woonscheepje, dat eigendom is van de gemeente Groningen, brandde reeds toen het vuur ontdekt werd. Men heeft direct getracht in het schip door: te dringen doch dit was door de vuur- ontwikkeling niet mogelijk. Ook de va- van het gezin moest een poging om zijn kinderen te redden opgegeven. Men neemt aan dat de brand is ont staan door de hevige warmte van het potkacheltje dat met cokes werd ge stookt. De heer en mevrouw Looa hebben alleen nog een dochtertje van twee Petroleum wordt iets duurder Als gevolg van de prijsstygingen op de wereldmarkt zullen de verkoopprijzen voor enkele aardolieprodukten hier te lande op 22 januari worden verhoogd. Petroleum voor verlichting en verwar ming wordt een halve cent per liter tractorpetroleum 30 cent per 100 liter duurder. De prijzen voor autogasolie uit pompen, gasolie voor andere doeleinden, huisbrandolie voor centrale verwarming en dunne stookolie gaan met 40 cent per 100 liter omhoog. De 25-jarige kantoorbediende J. H Ch. de Vries uit Bunnik is gisteravond op de Koelaan te Zeist bij een verkeers ongeval om het leven gekomen. In ge zelschap van zyn verloofde, mej. Y. M. A„ fietste hü op de Koelaan. Hij werd door een hem achteropkomende personenauto aangereden. De bestuurder de auto is doorgereden. in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Ntenwegracht 8—10 UTKtcHT TAE LAATSTE berichten wijzen erop, dat de Indonesische regering thans iets toegankelijker is voor bemiddeling van wege de secretaris-generaal der V.N. Tot nu toe had deze regering de schijn ge wekt, alsof zij tegenover bemiddeling van derden afwijzend stond. Van haar stand punt bezien was dit begrijpelijk. Ze be schouwt Nieuw-Guinea als een aangele genheid tussen Indonesië en Nederland. Derden dienen daar buiten te blijven. Waarbij mogelijk nog is overwogen, dat besprekingen ten overstaan van derden waarschijnlijk zouden leiden tot een re sultaat waarbij ook Indonesië water In de wijn heeft te doen. Nederland op zijn beurt heeft geen be denking tegen kennisneming door derden. Het ziet Nieuw-Guinea niet, en zeker niet uitsluitend, als een aangelegenheid tussen deze beide landen. Het ziet Nieuw- Guinea ook als een kwestie op zichzelf, en ook nu het bereid is tot een gesprek met Indonesië, dan toch wel gaarne in aanwezigheid van derden. Er is niets dat Nederland heeft te ver bergen. Waardeert het bij de besprekin gen de hulp van derden, het zal 't evenzeer op prijs stellen Indien namens derden waarnemers naar Nieuw-Guinea zelf ko men. Wat meer Inschikkelijkheid van diens kant is wellicht bevorderd door de om standigheid, dat de positie van Soekarno, ook in Internationale ogen, niet sterker is geworden. Het incident ter zee heeft aan getoond, dat Nederland, hoezeer ook slechts in het defensieve, paraat is. Bovendien heeft Soekarno zich blijkbaar genoodzaakt geacht, voormannen van een moreliike oppositie in eigen land in hech tenis te laten nemen. Eerst had hij het doen voorkomen, alsof de bevolking van Nienw-Gu»nea aan zijn zijde stond: nu Is alle twijfel gewekt, in hoeverre zelfs zijn eigen volk onverdeeld naast hem staat. Daarmede is tegeliik nog eens weer be wezen. dat het in Indonesië zelf met de democratie somber is gesteld. Er zijn er, ook in ons land, die gaarne smalen op het begin van een democratische beleving in Nieuw-Guinea. Toegegeven zij, dat het daar nog zwak en onvolkomen is. Maar wat moet men in dit opzicht van Indone sië denken? Nederland blijft, het Incident op zee bij Nieuw-Guinea gelukkig ten spijt, bereid tot open gesprek. Moet het een gesprek zijn op basis van overdracht van Nieuw- Guinea aan Indonesië? Wij zien het nog steeds niet in. Ook niet na kennisneming van het adres dat een aantal Amsterdam se predikanten thans aan onze regering heeft gezonden. Wij moeten erkennen, dat ook van Neder landse kant In het verleden fouten zijn gemaakt. Waarbij wij ons ook niet mogen beperken tot de verontschuldiging, dat alle mensenwerk nu eenmaal gebrekkig is. Aan de andere kant achten wij verschil van inzicht mogelijk over de vraag, waar in en in hoeverre er fout gehandeld is. Moeten echter fouten in het verleden er toe nopen, dat Nieuw-Guinea vandaag aan Indonesië wordt overgedragen? Het standpunt van onze krant ls, dat Nieuw- Guinea altijd een afzonderlijke zaak is geweest. Overdracht vanwege in het ver leden begane fouten zou te zeer het karak ter dragen van een Nieuw-Guinea als zoenoffer. En dan een zoenoffer van iets dat dit niet behoeft te zijn. Onder de ondertekenaars van dit Amster damse adres zijn er, die bij andere ge legenheden nogal beduchtheid hebben ge uit tegen het gemakkelijk verbinden van de naam van Christus aan een bepaalde politiek. We konden die beduchtheid, hoe wel haar niet ten volle delend, altijd wei begrijpen. Lezing van hun adres maakt nochtans de vraag onontkoombaar, of zij thans nu wei aan dit gevaar te ontkomen. /"ÏOK de tweede helft van de winte\ ij onbestendig en depressierijk be gonnen. De zachte luchtmassa's van de Oceaan hebben de vorst tot ver in Oost en Noord-Europa weten te verdrijven, zodat de temperatuur in de meeste lan den flink boven normaal ligt. Een sterke rug van hogedruk passeerde vanmorgen met opklaringen ons land. Een volgend regenfront zal met een krachtige tot harde wind in de komende avond en nacht passeren, morgen opnieuw door opklaringen gevolgd. Hieruit blijkt wel. dat de winter voor lopig op een afstand blijft en het weer onbestendig blijft waarbij vooral des avonds al goed is te merken dat de dagen langer worden. De Bilt verwacht tot zondagavond: Overwegend zwaar bewolkt met af en toe enige motregen. Matige, ln de kuat- provincies lijdelijk krachtige zoidweste- lÜke wind. Zacht weer. (Opgemaakt om 11.15 our). ZON EN MAAN Zondag 21 januari: zon op 8.38, onder 17.07; maan op 18.05, onder 8.51. Maandag 22 januari: zon op 8.35, onder 17.09; maan op 19.07, onder 9.23. 29 jan.: Laatste Kwartier. Tendens langzaam stijgend HOOGWATER SCHEVEN1NGEN 21 januari: 3.44 v.m.; 15.53 nm. 22 januari: 4^0 vm.; 16.29 n.m. HET WEER DN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur D. Helder Vpenburg v:i« Eclde Maar zonder verwijl kwam yOLGENS ren gvpensio- zonden stukken naar de denken, die verraderlijke, sten en opofferingen i„ ver- neerd Bnts schout-bij- kranten doen vloeien. wrede, maar efficiënte gang- edelheid waren trprr.w over' yis ,Vlllem de Ver- Schout-bij-naeht Hector Cress- ster, wiens gedrag Al Capone alleen de herinnering aan dc D. D O'Conner'ult *Turn? n\era.tr. Hertog van Norman- well uit Woodbndgc had aan tot voorbeeld kan hebben ge- slag (bij Hastings! was over- bridge' die, die na de slag bi] de „Daily Telegraph" ge- strekt." gebleven AU Will.™ Hastings te hebben gewonnen schreven, dat hij met gramu- De sehout-bij-nacht betoog- «ntilin HzóJ /iu? koning van Engeland werd, seerde verbazing had gelezen, de in zijn stuk, dat de edelste „Hoe buitengewoon vreemd edelste konmr Hzrnld''' ""capme "pc HMImes,H<kanirPtJ'nS'V h° SfuJ" T'"' E°sT"d in 'n ln tegenspraak met onz. Volgens de kapitein bad r» k j Hastings elkaar de eer be- die tijd zeker „onze dappere nationale trots op roemvolle Harold niet het minste recht Deze bewering van dc ge- twistten „de komst in dit vrije (door Willem bij Hastings rampen", schreef Crcsswell on de troon van Fneeland pensioneerde schout-bij nacht land van Willem de bastaard, verslagen) koning Harold" die in w« wereldSren HU noemT HaroM de z<ï.n heeft een stroom van ingc- hertog van Normandië te her- was, maar dat diens verdien- heeft Vv^chtem vai een moorde^r^ Luxemb Parll* Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Franltfun MQnchen ZUncb Genëve Madrid Mellorca LI »*a bon gh. bew. gh. bcw. gh. bew. gh. bew. gh. bcw. gh. bew. regen regen zw. bew zw. bew L bew. zw bew h. bew. 1. bew. h. bew. 10 10 0.1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1