Ilicume Criitsriie GTourant Nederland maakt een goede indruk bij de Ver. Naties Commentaar Vermoedelijke toedracht treinramp bij Harmeien Nieuwe gevangenis zoekt klanten Waarnemers sullen op Nieuw-Guinea welkom sijn Djakarta ziet wel weer kans voor oplossing restanten merkkarpetten Groot alarm voor pokken die huiduitslag bleken Verklaring van ir. Lohman over: Niet gereageerd op geel licht VRIJDAG 19 JANUARI 1962 TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: t 7.50 per kwartaal; 2,55 per maand: 0,59 per week. KANTOREN: Steenstraat' 37. Tweeënveertigste jaargang no. 12382 CHRISTELIJKE ATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticli is abfbltotn mgn hert in legljenspotT OPRUIMING VOGELKOOI ƒ24,98 ;kt VLIELAND NIEUWE RIJN 50 Nieuws in één oogopslag Ir. Lohmann, president directeur van de Neder landse Spoorwegen, heeft op een persconferentie verklaard, dat, voor zover het onderzoek naar de oor zaak van de treinramp te Harmelen tot heden heeft uitgewezen, de machinist van de uit het noorden ko mende trein door een on veilig sein is gereden en nog op het allerlaatste moment heeft geremd. Het spoedige en positie ve antwoord van Neder land op het telegram van de secretaris-generaal der Ver. Naties heeft een uit stekende indruk gemaakt in V. N.-kringen te New Vork. Mr. Söhünmann heeft Oe Thant een brief over handigd, waarin o. m. opnieuw wordt verzocht, waarnemers naar Nieuw- Guinea te zenden. In de Dominicaanse Re publiek is de nieuwe junta van burgers en militairen door een staatsgreep weer van het toneel verdwe nen. Het vorige bewind heeft het heft weer in handen. President ervan is geworden Rafael Bon- nelly, onder Balaguer vice- president. De Sowjetunie blijft wat betreft Berlijn en Duits land een onverzettelijk standpunt innemen. De Russen zouden als voor waarde voor een regeling v. d. Duitse kwestie stel len, dat Sowj et-troepen in West-Berlijn worden gelegerd. Het Utrechtse Centraal station was gisteravond in rep en roer, toen werd ge constateerd, dat een Duit se reiziger huiduitslag vertoonde. Dertig reizigers uit de Scandinavië-expres werden direct in zieken huizen in voorlopige qua rantaine genomen. Korte tijd later bleek, dat de huiduitslag van de Duitser niets met pokken te maken had. Ook in Rotterdam werden voorzorgsmaatre gelen genomen. De Ver. Naties hebben geweigerd het verzoék om bescherming van de voor malige vice-premier der Centrale Kongolese rege ring, Gizenga, in te wil ligen. Gizenga had gepro testeerd bij premier Adoe- la tegen zijn afzetting. Bij de behandeling van de begroting van verkeer en waterstaat heeft minis ter Korthals de verwach ting uitgesproken, dat in het ontwerp voor een nieuwe verkeerswet de maxima van straffen op verschillende verkeers overtredingen zullen wor den verhoogd en tevens de mogelijkheid zal wor den geschapen om recidi visten de rijbevoegdheid voor het leven te ontne men. TTET zeer snel gegeven positieve antwoord van de Nederlandse rege- ring aan de secretaris-generaal van de Ver. Naties, Oe Thant, heeft in V.N.-kringen te New York een uitstekende indruk gemaakt. Nog in de loop van gistermiddag heeft de minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, Oe Thant laten weten, dat de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de volkerenorganisatie, mr. C. W. A. Schürmann, opdracht had met Oe Thant de mogelijkheid te bespreken van een vreedzame oplossing van de kwestie Nieuw-Guinea en dat de Nederlandse regering zal volharden in haar houding van uiterste zelfbeheersing. De instructies aan commandan ten van de Nederlandse strijdkrachten in Nieuw-Guinea zijn daarmede in overeenstemming, aldus het antwoord. Generaal-majoor Jani, chef van de „staf bevrijdingsoperaties voor West- Irian" heeft heden te Djakarta ver klaard te geloven dat een vreedza me oplossing mogelijk is. Hij zei dit na een bijeenkomst met Sukarno en de chefs der staven. „Wij doen nog steeds al het mogelijke (Advertentie U moet beslist onze komen zien, het is meer dan de moeite waard HAARLEMMERSTRAAT 172-174- 179 HERENSTRAAT 9 MIDZA om een vreedzame oplossing te krijgen' Op een vraag of Indonesië het resultaat van het onderhoud van Oe Thant met president Kennedy afwacht alvorens tot actie over te gaan, zeide hij: „Wij zijn alleen maar geïnteresseerd in dit onder houd. Onze politiek blijft onveranderd: Onderhandelingen zijn alleen mogelijk op grondslag van overdracht van West- Stuur waarnemers In het antwoord van premier De Quay aan Oe Thant wordt gezegd dat regering en strijdmacht in Nieuw-Guinea zich tot nu toe zorgvuldig hebben onthouden vai enigerlei daad, die de toestand in da gebied ernstiger zou kunnen maken. Het voorstel wordt herhaald, om naai Nieuw-Guinea waarnemers of persoon lijke vertegenwoordigers te zenden. Tevens heeft Nederland geprotesteerd tegen de gewapende aanval door Indo nesië, die voorafgegaéin werd door vele dreigementen met wapengeweld. In de brief staat een uitvoerig verslag var incident en de uitlatingen van gevangen genomen Indonesiërs, dat zij opdracht hadden het Nederlands bestuur te Kal- mana op te ruimen. Mr. Schürmann vroeg Oe Thant dit verslag door te geven de Veiligheidsraad in overeenstemming met het handvest. Dit schrijft vooi maatregelen ter zelfverdediging onmid dellijk moeten worden medegedeeld de Veligheidsraad. Reacties De Amerikaanse minister van buiten landse zaken. Dean Rusk, zeide dat Amerika Oe Thants initiatief zee: prijs stelt. Hij hoopte, dat beide regerin gen gevolg zouden geven aan Oe Thants verzoek om verdere incidenten te ver mijden en met hem in contact te treden. Naar aanleiding van een bericht uit Tokio, dat de Japanse kroonprins Akihito zijn vaorgenomen bezoek aan Indonesië vermoedelijk zou afgelaslen, heeft Su karno de Japanse regering verzekerd dat er geen reden behoeft te bestaan bezorgdheid. Sukarno heeft heden de waarnemend gouverneur van de Molukken kaptein- ter-zee raden Pamudji benoemd tot vice- gouverneur van Nieuw-Guinea, terwijl gisteren gemeld werd dat de gouverneur Mohamad Padang de benoemde zou Te Hollandia heeft schout by nacht L. E. Reeser verklaard dat volgens krijgsgevangenen een peleton van Reizigers urenlang vastgehouden ZIEKENBROEDERS in witte pak ken hebben gisteravond op het reizigers van de Scandinavië-express Utrechtse Centraal Station dertig uit Hamburg op een volkomen ge- isoleerd eerste perron opgevangen en met een bus naar een van de zieken huizen vervoerd waar zij in voor lopige quarantaine werden gesteld tot zou blijken of zij al dan niet be smet waren met pokken. Deze snelle ingreep bleek noodzake lijk toen op de vraag vEin een douane beambte of een met de trein reizende Duitser tegen de pokken was ingeënt en zij vernamen dat de Duitser een opko mende huiduitslag had. Na een tijd van angstig afwachten bracht echter de Utrechtse internist prof. dr. C. D. den Langen het verlossende antwoord, de huiduitslag bleek volkomen ongevaarlijk te zijn. De simpele ontdekking van de huiduitslag bij de 24-jarige Horst Grosz heeft gisteravond een uitgebreid aantal maatregelen tot gevolg gehad. Direct werd de medische dienst van de Neder landse Spoorwegen gewaarschuwd, die op haar beurt de G.G.D. van Utrecht in schakelde. Bij de aankomst van de Scan dinavië-express kon geen reiziger meer doordringen op het C.S. Bovendien kre gen reizigers van andere treinen het con signe de ramen zorgvuldig gesloten te houden en de Scandinavië-express kon zijn reis naar Rotterdam voorlopig niet vervolgen. Ook in Rotterdam, waar de trein later zou aankomen, is zeer snel gereageerd op de eerste berichten over de ziektesymtomen bij een van de reizi gers. De directeur van de gemeentelij ke geneeskundige- en gezondheidsdienst kreeg om half elf gisteravond thuis tele fonisch bericht van de maatregelen die in Utrecht waren genomen. Hij waar schuwde onmiddellijk het hoofd van de afdeling hygiëne en quarantaine, dr. J. Huisman, die in zeer korte tijd een me disch team van vijf artsen formeerde en daarmee naar het station Roterdam- Noord ging. Daar hadden inmiddels tien agenten van de Roterdamse politie de zaak her metisch afgesloten. Allen die zich op de perrons bevonden werden in quarantaine gesteld. Buiten, op de Centuurbaan dromden ondanks het late uur honder den mensen samen, relaties van reizi gers en nieuwsgierigen, die overigens slechts van veilige afstand de aankomst van de trein mochten afwachten. Het bekend, dat er ongeveer veertig n sen met bestemming Rotterdam contact met de Duitser zouden kunnen hebben gehad. Zij zouden, zo zei dr. Burema later, in geen geval in quarantaine wor den gehouden. Hel medisch team wa: slechts aanwezig om hun een (re) vacci natie aan te bieden en dat zou eventu eel op het perron gebeuren. Toen de trein om kwart over elf bin nenreed, wist dr. Burema al dat er geen sprake was van pokken. Zekerheidshalve heeft hy zich echter persooniyk willen overtuigen van de getroffen maatrege len voor hy de trein vrUgaf. Dat ge beurde een half uur later. Met een traging van een uur en twintig minuten ging het op Hoek van Holland aan, de nachtboot al vertrokken was. De Engeland bestemde reizigers konden toen in de dagboot overnachten. Indonesische leger, een aantal hoge offi cieren en twee peletons van het speciale korps Perlntis Irian Barat met Hercules- transportvliegtuigen van Australisch fa brikaat uit Djakarta op 13 januari naar de Kei eilanden waren overgebracht. (De Australische minister van buiten landse zaken, sir Garfield Barwick, ont kent me! stelligheid, dat Australië der gelijke vliegtuigen zou 'hebben gele verd.) De schout-bij-nacht vertelde voorts, dat volgens de gevangenen de achterste Indonesische motortorpedoboot zonder dat daartoe opdracht was gegeven, het had geopend op een Nederlands vliegtuig. Hij verzekerdedat de aan- valspoging was voorafgegaan door wel overwogen voorbereiding, die is uitge- gaan van Java. De aanwezigheid van hoge officieren en de aan de aanvallers gegeven op dracht lonen duidelijk Indonesiës be doeling aan. Hij meende, dat het voor naamste doel van de aanval waarschijn- UJk eenvoudig is geweest de Indonesi sche vlag op de bodem van Nieuw-Gui nea te planten om een belofte van karno waar te maken. Van de 38 gevangenen te Sorong zijn Indonesische mariniers verklaarden, dat er meer dan twintig zwaar gewond. De zij allen beroeps zijn, maar de landmacht soldaten zeiden, dat zij eerst drie maan den in dienst zijn. Onder de gevangen militairen bevinden zich vijf Papoea' die de laatste twee jaren naar Inonesië waren gegaan. In Nederlands Nieuw-Guinea is waakzaamheid volgens Ass. Press verscherpt. Op Biak staan soldaten het luchtdoelgeschut. Nieuwe militaire empdacementen zijn ingericht, radar uitgeruste vliegtuigen en schepen patrouilleren. Minister Luns heeft bij zijn terug keer uit Genève op Sschiphol in ant- Voot vervolg zie pagina 9 Minister Luns is gisteren uit Genève, waar hij enkele dagen voor privé-zaken heeft doorgebracht, op Schiphol teruggekeerd. In de pers kamer van de luchthaven deelde de minister de journalisten mee, data hij niets mee te delen had. Toen een van de journalisten naar de gezondheid van de bewindsman informeerde, antwoordde deze: ..Ik ga nog minstens een week mee, heren." Een antwoord dat hilariteit bij de aanwezigen veroorzaakte, ook bij (op de achtergrond) adjudant Veld man van de Rijkspolitie, die men zich herinnert van de zaak Goloeb. j Hangende het onderzoek dat de Ned. Spoorwegen in samenwerking met vertegenwoordigers van het minis terie van verkeer 'en waterstaat en die, welke uitgaan van justitiële zij-_ de en van de Spoorwegongevallen raad kon ir. J. Lohman, president van de Nederlandse Spoorwegen gis termiddag in de traditionele Nieuw jaarspersconferentie, in Utrecht ge houden, nog niet met zekerheid me dedeling doen over de finesses van de toedracht bij de treinramp onder Harmeien. „Tot op duit ogenblik,aldus ir. Loh- mam, „wordt echter aangenomen dat, dbor onopgehelderde oorzaak, de ma chinist van de blauwe treim (dale van Leeuwarden naar Rotterdam reed) niet heeft gereageerd op het gele waar- schuiwimgsseiln en diat hij, eerst toen hij het rode Licht voor de kruising waarnam, een noodinemmdmig heeft in gezet. De registratie van de op de loco motief aanwezige en later gevonden sneiheidsband duidt er op, dat de snel heid van de blauwe trein nog is ver minderd van 125 tot 110 km. Gebleken is dat die groene breiin (uit Rotterdam komende) met de voorgeschreven snelheid vam 70 km heeft gereden." Nadat ir. Lohman nogmaals de ge voelens van deernis en deelneming die de N.S. koestert voor de nabestaanden van de overledenen en de gewonden en de zeer grote dank die men toedraagt aan allen die hielpen na het ongeluk, had geuiit, zeide hij: „De grootst mogelij ke zorg voor de veiligheid is niet groot genoeg, als in de uiterst subtiel gewor den wiselwerking tussen mens en tech niek een hiaat, hoe klein ook, ontstaat. Dagelijks talloze malen is er die wis selwerking. in honderden vormen. Een enkele maal treedt een hiaat op. meest al zonder enig gervolg maar die ene, fatale keer, leidend tot een ramp". Vervolgens schetste ir. Lohman het systeem dat bij de beveiliging van de spoorwegen- wordit gevolgd en waarbij het maken van fouten tot een minimum wordt beperkt door uitschakeling op grote schaal van menselijk handelen. De heer Lehman deelde mede. dat pas sinds mei 1961 de kruising bij Harmeien wordt beveiligd door een NX-svsteem dat het geheel der sporen rondom Woerden omvat. Een hiaat „Juist daar ls ons nu die ramp over komen De technische Inrichting zelf, het XX-tableau op het station Woerden, gaf de bedienende treindienstleider het teken, dat de gang van zaken normaal was De bezetspoorlampjes voor de inge stelde rijrichting bleven branden. Was er een hiaat ingetreden tussen het men selijke handelen cn de technische hulp middelen waaraan terwille van de vei ligheid moet worden gehoorzaamd?" In zijn verklaring zeide de president voorts: „De weersomstandigheden waren de 8c januari niet gunstig. Er hing ter plaaitse een vrij zware mist Het zicht was wisselend 70 tot 150 m. voor geen- licht-uiitsbralende objeoten. Voor de sei nen zal het zich ongeveer 100 m. hebben bedragen. Trein 464 van Rotterdam over Breu- kelen naar Amsterdam (de groene trein) PISTEREN AL hebben we op deze plaat* iets geschreven over de merkwaar dige conflictsituatie Chroesjtsjef-Molotof. Chroesjtsjef „zit" met Molotof. Het grote partijcongres heeft Molotof in de ban ge daan met woorden, maar het schijnt hem betrekkelijk weinig te deren. Hij heeft van Stalin hardheid cn onverzettelijkheid geleerd. Hij laat zich dan ook niet ver zetten, ook niet door een Chroesjtsjef wiens machtsbevoegdheden bij Molotof schijnen op te houden. Dat het voor Chroesjtsjef een pijnlijke toestand is, mag wel worden aangenomen. Waar nog bijkomt, dat Molotof duidelijk niet maar een eenling is. Dat verklaart trouwens wel, dat hij zich ook nu alsnog op de been kan houden. Hij vertegenwoor digt een stroming, een opvatting. Wel licht ook binnen Rusland, maar evenzeer daarbuiten. Zijn opvatting is tegelijk die van het grote Rode C-hina. W anneer Chroesjtsjef in zijn bittere aanklachten Molotof noemt, mag men voor Molotof gerust China lezen. Nu is het voor het communisme als zo danig onmogelijk, dat het binnen zichzelf het bestaan van twee stromingen kan er kennen. Er zal een compromis moeten worden gezocht of een botsing is onver mijdelijk. Een compromis ligt niet voor de hand, zeker niet met een onverzoenlijk man als Molotof. Maar dan wordt het kiezen of delen. En dan gaat ten volle gelden, dat Molotof als het ware heel China achter de hand heeft. Loslaten van Molotof zal dan voor Moskou dezelfde uit werking hebben als een kloof met China. Kan het zich dat veroorloven? Op zijn Partijcongres heeft Chroesjtsjef China en allen die het met China eens waren de les gelezen. Jammer voor hem heeft het niet gebaat. De overige wereld, voor zover men daar niet in eigen problemen zit beklemd, be ziet de situatie met begrijpelijke aandacht. Hoe zal Chroesjtsjef uit dit conflict te voorschijn komen? Wordt hij voor de vrije wereld accepta beler. nu hij zijn moeilijkheden heeft met onhandelbare kameraden? Of spitst hij misschien het conflict nog wat toe om bij de vrije wereld gereder ingang te vinden voor zijn wensen. Er is bij deze man, die herhaaldelijk bewezen heeft hoe gevoelig hij is voor stemmingen, veel mogelijk- Buiten 't conflict zelf is er niet veel dat Chroesjtsjef bij de vrije wereld aanvaard baarder zou kunnen maken. In de kwes tie Berlijn bijvoorbeeld is hij nog even veeleisend als altijd. Of werkt ook hier de overweging in door, dat hij opposanten in eigen land niet meer reden wil geven tot klacht over zijn houding en gedrag? Al zou zij in het andere geval weliswaar beter weten waaraan zij toe is, er kan ook de vrije wereld veel aan gelegen zijn dat het niet de onverzettelijke stroming is die binnen het communisme de over hand krijgt. (JUTA) was op tijd in Woerden voor vertrek jro- need. De machinist van deze trein was 41 jaar oud en sinds 1947 bij de N S. Hij was een ervaren machinist, die zijn laatste periodieke keuring en test goed. had doorstaan en die de vereiste weg- kennis bezat. De dag tevoren had hy van 4,56 tot 12.56 uur dienst. Op de 8e was hij om 5.40 uur in dienst getreden; zijin rusttijd had dus 16% uur bedragen. De trein vervoer** ca. 180 reizigers, die gelijkmatig over de trein waren ven deeld. Beveiliging Voor vervolg zie pagina 9 „We houden even een plaatsje parkeren voor mijn moeder., OPRUIMING. COUPONS ECHT LINOLEUM Zuiver wollen huiskamer KARPETTEN 200 x 300 165.— 225 x 310 198. VAST TAPIJT Bouclé-tapijt zéér sterk, kleurhoudend van 17.90 nu 13.90 p. m2 BULTHUIS - Botermarkt 23 TYfA het passeren van een rug van hoge luchtdruk, waarbij de temperaturen plaatselijk tot dicht bij het vriespunt daalden, breidde reeds in de nanacht een nieuwe oceaandepressie haar invloed tot over ons land uit. Een front van deze depressie, waarvan de kern vrijdagmor gen bij Schotland lag, zal zaterdag reeds tot bij de polen zijn doorgedrongen. Op de oceaan houdt de depressieacti viteit onvermindrd aan, zodaet het weer ook in ons land een wisselvallig karak ter zal behouden met winden in de zuidwest hoek en temperaturen gemid deld enkele graden boven normaal. Stationair HET WEER IN EUROPA De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Aanvankelük plaatseiyk opklaringen, Rapporten hedenmorgei bewolkt met tydeiyk later enige regen. Vry krachtige tot "harde wind tussen west en zuidwest. Iets zach- staUon ter des nachts, overdag ongeveer dezelf de temperaturen als vandaag. (Opge maakt om 11.15 uur). d~h~Ü ZON EN MAAN Vi!?°Ur Zaterdag 20 januari: zon op 8.38. ondei Sunlit 17.05; maan op 17.04. onder 8.13 uur. Twente 20 januari volle maan. Eindh Zd l.iint HOOGWATER SCHEVENINGEN Helsinki 19 januari: 2.19 v.m.; 14.43 n.m. Oslo**1 20 januari: 3.04 v.m.; 15.17 n.m. Kopcnh seven uur it I: Dr„„No°r1"?,liaa°S' stad ''"""HL b'j" ?.P h0lel' "ndere speciaal aan pevaar willen brengen - willen nok al geen gevange Cuneo heeft een droom kamers lijkende cellen voor de naburige steden Fossano i» 4. «-»«—i;;i j mi en Saluzzo. i moderne gevangenis 400 pensiongasten „nering" in de letterlijke be- nen afstaan. Hun tekenis van het woord, want dat hun gevangenis eigenlijk Fossano heeft een gevan- cellen, voorzien die naar de nieuwe kunnen genis die stampvol is, maar len lopen, de klandizie van alle modern comfort. Maar een ding ontbreekt: gevangenen. De thans voltooide nieuwe gevangenen de autoriteiten daar zeggen, de gevangenbewaarders De vroede vaderen van dat zij geen van hun gevan- hun gezinnen te verliezen. Cuneo hebben daarom wat genen kunnen missen, omdat zij hun eigen nering niet in psychiatrisch instituut, een inrichting voor mensen met geestelijke afwijkingen is, en dat die mensen niet in contact moeten worden ge bracht met gewone misda- De autoriteiten te Saluzzo digers. Locarno Wenen Innsbruck gh. bew 7.w. bew gh. bew

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1