Jlieuwe £riiisri)e (foiirant mi .Nederlanders" in arrest voor aanslag Makassar Commentaar Weinig vechtlust bij Oostduitsers Ook ds. P. G. van Berge onder de zondebokken Landbouwdebat EEG nadert beslissing Aantal doden in Peru is niet vast te stellen CritO ZATERDAG 13 JANUARI 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten f 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 53935- ABONNEMENTEN: t 7.50 per kwartaal; 2.55 per maand; 0.59 per week. Tweeënveertigste jaargang no. 12377 ClIRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „StantvasUtii If ghebltpea mya htrt ia UgjjeaspocT in 'n woelige wereld veilig verzekerd Kromme Nieuwe gracht 810 UTRECHT \msterdam kende al lang de \ductrice op ae tram er i nu ook bestuursters. Giste- deden ze met goed gevolg \amen. De directeur van het meente-vervoerbedrijf van isterdam, de heer Ybema wenste de twee eerste Jeslaagde vrouwelijke trambe- fuurders geluk. Het waren de «mes H. Arnaud de Calavon Jinksen J. van der Horst, feheel rechts staal de instruc teur, G. Werkhoven. Nieuws in TN Indonesië zouden drie zogenaamde Nederlanders gearresteerd zijn als •*- vermoedelijke daders van de aanslag op Sukarno te Makassar. Dit be richt is afkomstig van United Press en verscheen in verschillende ochtend bladen, maar noch Ass. Press noch Reuter maken melding van deze arres taties. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft op dit punt nog niets vernomen en deelt tevens mede dat de namen van de genoemde personen niet in de registers van Nederlanders in Indonesië op het ministerie voor komen. Het .opvallendste is dat ds. Petrus Gerardus van Berge als ge arresteerde wordt genoemd. Deze is leraar aan de Theologische Hoge school te Makassar. Hij werd op 7 maart 1914 geboren en studeerde aan één oogopslag In Makassar zouden den ongeveer twintig men sen zijn gearresteerd (on der wie drie Nederlan ders) na de aanslag op Sukarno. Vanmorgen was van de arrestatie der Nederlanders in Den Haag .nog ge enbevestiging te verkrijgen. Minister Su- bandrio heeft verklaard dat Indonesië een beroep zal doen op „andere lan den", als Australië bij een ndonesische aanval op Nieuw-Guinea de Neder landers te hulp komen. Het centraal comité der Anti-revolutionaire partij heeft in een dffi- ciële verklaring duidelijk gesteld, dat Nederland niet mag capituleren voor In donesische dreigementen. Al hetgeen tot een de faitistische houding of stemming zou leiden, wordt afgewezen. Het totale aantal do den bij de treinramp in Harmeien is, na het over lijden van een gewonde in een Utrechts zieken huis, nu gestegen tot 92. Uit vele delen van de we reld zijn op het hoofdkan toor der Ned. Spoorwegen te Utrecht vaak ontroe rende reacties ontvangen. Twee dorpen en veer tien nederzettingen in Peru zijn na de aardver schuiving bedolven onder modder, ijs en steen. De schatting van het aantal slahctoffers varieert van 2300 tot 6000. Het red dingswerk wordt bemoei lijkt door de dichte mist. De Nederlandse speur hond Roy-Roland is voor opsporingswerk naar Peru vertrokken. Uit Brussel is gemeld dat de landbouwproble men nu zover tot een op lossing zijn gebracht dat zij het ingaan van de twee de fase van het E.E.G.- verdrag niet meer in de weg staan. De ministers zouden trachten ook van daag nog drie resterende essentiële punten af te handelen. In Malmö is een inter nationale groep ingenieurs begonnen met de voor bereidende werkzaamhe den voor het opstellen van een project voor een atoomvrachtschip van 18.000 ton. Naar het oordeel van de E.E.G.-commissie blijft het voor Nederland van groot belang de loonont wikkeling gekoppeld te houden aan de produkti- viteitsverbeteringen en het gevaar van prijsstij gingen tegen te gaan door een sterkere vergroting van het aanbod. rVE MINISTERRAAD van de Europese Economische Gemeenschap (Euro- markt) zou hedenmorgen nog enkele reserves bespreken voordat de raad kan beginnen met de definitieve behandeling van de drie grote vraag stukken: de ontsnappingsclausule, de financiële regelingen en de prijs- toenadering. De reserves zijn onder meer, een van Duitse zijde voor de verordening voor granen en een van Nederlandse zijde voor eieren. dactie van het graanreglement, waar bij van Nederlandse zijde krachtig verzet werd geboden en met succes tegen de verkorting van de geldig heidsduur van de invoerlicenties. Na een heftige beraadslaging werd het oude voorstel van de Europese com missie. namelijk een geldigheidsduur van drie tot drieënhalve maand, ge handhaafd. Verkorting zou niet al leen Rotterdam als graanhaven kun nen benadelen doch ook als bescher ming kunnen dienen tegen graanin- voeren uit derde landen. Een van de belangrijkste reserves is thans no£ de Duitse wens om een vier tal bevoegdheden bij het graanbeleid aan de Europese commissie te en over te dragen aan de raad van nisters pit is in strijd met hetgeen riige week vooral na Nederlandse Dodencijfer ramp kwam op 92 In het academisch ziekenhuis U Utrecht is gisteren overleden de heer J. A. van den Berg uit Zwolle, direc teur van de stoomgrutterij Bergia N.V. De heer Van den Berg, die 55 jaar was, werd zwaar gewond bij de trein ramp bij Harmeien. Het totaal aanta, doden is hiermee op 92 gekomen. Reiziger uit ramptrein nog steeds zoek Een van de passagiers van de trein uit Leeuwarden, die maandag bij Harmeien op zo tragische wijze in botsing kwam mei de trein uit Rotterdam, is nog steeds zoek. Het is de 22-jarige leerling machi nist van het Deense m.s. „Else Skou". de heer Ernst Gensch uit Gelsenkirchen Duitsland. Het Deense schip ligt thans in haven van Harlingen. De politie daar heeft een uitgebreid onderzoek inge steld naar de verblijfplaats van de zee man. dooh tot nog toe heeft men hier mede geen resultaten geboekt. Op de lijst van omgekomenen en gewonden komt de naam van de zeeman echter niet voor. Men neemt aan. dat hij zon der noemenswaardige verwondingen de ramptrein heeft kunnen verlaten en volkomen overstuur naar zijn woon plaats in Duitsland is gereisd. Het onderzoek van de politie heeft zich ook uitgebreid tot Duitsland, waar men tot nog toe niets van de zeeman heef'. Ernst Gensch is, nadat hij maandag verlof had gekregen, per eerste gelegen heid vanuit Harlingen naar Rotterdam gegaan. Daardoor is men tot de conclusie gekomen, dat hy in de ramptrein moet hebben gezeten. Explosie vernielt huis in Woerden Door een ontploffing in de keuken is gistermiddag de woning van de familie Van Haren aan de Leidsestraatweg te Woerden vrijwel geheel vernield. De slang van het gasstel was losgeschoten en doordat er een brandende kachel in de keuken stond, kwam het uitstromende gas tot ontploffing. Mevrouw Van Haren liep brandwon den aan gelaat en benen op, evenals het driejarig kind. Een baby van 14 maan den, die op zolder sliep, bleef ongedeerd. Het gezin is tijdelijk bij buren onderge bracht. De Maasdam van de Holland Amerika Lijn, die gisteren de haven van Rotter dam binnenliep, zal voorlopig uit de vaart worden genomen om te worden bouwd. Evenals de Nieuw Amsterdam zal het schip een twee-klassenschip worden Eerst op 20 februari zal de Maasdam weer naar New York vertrekken. De uitputtende landbouwbesprekingen dwongen twee Franse deskundigen door oververmoeidheid de strijd op te geven. Hun toestand is echter niet ernstig. Vrijdagmiddag had een voorstel van de Europese commissie om de oirtsnap- pingsc'ausule toe te passen op de handel in groenten en fruit de instemming van de ministers De Pous en Marijnen, om dat de daarin vervatte beschermende maatregelen niet groter waren dan de thans bestaande en omdat het handels verkeer drie dagen zou kunnen door gaan, nadat een lid-staat ter voorko ming van overstelping van de nationale markt zou besluiten tot sluiting van zijn grens. Hierover zal nog moeten worden beslist. Kinderen van 11 en 13 met tweehonderd processen-verbaal (Van onze correspondent) De Helmondse politie heeft tegen twee jonge inwoners uit die plaats, de 11-jarige H. B. en zijn 13-jarig broertje M. B.. próces-verbaal opgemaakt terzake van inklimming. Het was geen gewoon proces verbaal, doch maar liefst het tweehon derdste tegen deze boefjes! De beide broertjes spoken van alles uit wat niet in de haak is; zij deinzen prak tisch nergens voor terug. Zij zien niet op tegen inbraken of insluipingen en allerlei diefstallen. Wat zij aan baldadig heid uitspoken, grenst aan het ongeloof lijke. Een jaar of twee geleden, fond hun honderdste proces-verbaal, werden zij voor de tijd van een jaar in een opvoe dingsgesticht ingesloten. de Vrije Universiteit. In 1935 werd hij Geref. predikant te Nieuw-Beets en op 16 okt. werd hij door Zwolle uitgezonden naar Soemba, en op januari 1959 vertrok hij naar Makas sar. Hij staat bekend als groot vriend van Indonesië. Voorts wordt genoemd deheer L o - •itz staf Hendruk Pepe k, die gediend had bij het KNIL vervolgens werkzaam was bij de Indo nesische genie te Makassar. Hij zou volgens de militaire cammandant van Oost-Indonesië vermoedelijk de granaat hebben geworpen. Hij zou op de plaats van de aanslag gezien zijn en men had hem na de ontploffing weg zien lopen. Een derde arrestant wordt eveneens Nederlands staatsburger genoemd. Het is de 73-jarige honoraire consul van Portugal, Louis Joseph Charles M o r e a u x en in zijn woning zou den de samenzweerders vergaderd heb ben. (aldus De Tel.). Subandrio-Australië De Indonesische minister van buiten landse zaken, dr. Subrandio, zei in een televisie-interview, dat de geschillen rondom Nieuw-Guinea tot een wereld oorlog kunnen leiden als Australië aan Nederland materiële steun zou verle nen bij een geweldadig optreden van Indonesië. In dat geval zou Indonesië hulp vragen van andere landen, aldus Subandrio. Indonesië wil, zo vervolgde hy, indien mogelyk een oorlog vermij den, maar een conflict zal niet te ontlo pen zijn, als Nederland overgaat tot het stichten van een zelfstandige staat West Nieuw-Guinea. Subandrio verzekerde echter, dat Indo nesië geen enkele aanspraak maakt op het Australische deel van Nieuw-Guinea en het wenst dan ook de vriendschap pelijke betrekkingen met Australië te handhaven. Londen minder somber Deze rede heeft in Londen een wat optimistischer stemming gewekt, omdat men daarin een mogelijkheid van een oplossing meent te zien. Dr. Subandrio heeft namelijk eveneens gezegd, dat In donesië met Nederland of de bevolking van Nieuw-Guinea de toepassing van het zelfbeschikkingsrecht voor de Papoea's zou bespreken als Nederland zijn „in 1950 gedane belofte'' om het gebied over te dragen, zou inlossen. Subandrio voeg de hieraan toe, dat de Nederlandse re gering tot 1950 altijd over Indonesië en westelijk Nieuw-Guinea had gesproken alsof deze één geheel vormden. (Zie vervolg op pag. 6) Op de begraafplaats Crooswijk in Rotterdam, is gisteren het stoffelijk overschot van de ma chinist P. Fictoor ter aarde be steld. De heer Fictoor was de machinist van de trein uit Leeuwarden bij de ramp in Harmeien. Collega's droegen de baar naar het graf. Nog steeds lawine-gevaar Speurhond uit ons land naar rampgebied In achi minuten heeft een kilometer brede stroom modder, ijs. sneeuw en rotsblokken twee Peruviaanse dorpen en veertien nederzettingen bedolven onder een drie en een halve meter dikke ondoordringbare laag en het aantal slachtoffers van de ramp zal wellicht nooit kunnen worden vast gesteld De schattingen variëren van 2300 tot zesduizend. Een arts, die een tocht door het getroffen dal heeft ge maakt, verklaarde, dat de kans op het vinden van gewonden uiterst klein is. Ondertussen zijn vijftig doden ge borgen Nu het reddingswerk goed op gang begint te komen beseft men in Peru ook, dat de mogelijkheid tot hulpver lening slechts uiterst gering is. Boven dien speelt de dichte mist de lucht macht panen zodat een luchtbrug, die doktoren, verpleegsters, genees- en le vensmiddelen zou aanvoeren moest worden opgeheven Het dorp Huarascucho en zevan van de veertien kleine neder zettingen in de omgeving zijn geheel van de aardbodem verdwenen. Er is geen enkele bewoner aan de ramp ont snapt Door de nu smeltende ijs- en modderniassa's strompelen redders die niet ander kunnen doen dan lijken ber gen. Vele lichamen zijn door de mee gekomen rotsblokken onherkenbaar verminkt De burgemeester van het getroffen dorp Ranrahirca, Alfonso Caballero, die dank zij het feit dat hij in een elektri sche centrale verbleef het leven er af bracht heeft verklaard, dat de enige aankondiging het geluid als van een explosie was. Ondertussen heeft de Pe ruviaanse minister van ontwikkeling ge zegd, dat er gevaar bestaat voor nieuiwe lawines Een bijzondere bijdrage aan het red dingswerk levert ons land. Gisteren is namelijk een van de intelligentste Ne derlandse speurhonden, Roy-Roland, met zyu eigenaar, de heer J. R. Toman, naar Peru vertrokken. Roy, die gisteren op Schiphol in een benauwd kistje de reis naar Peru begon, heeft een bijzon der getrainde neus voor het opsporen van mensen onder dikke lagen sneeuw en modder Nederland is, aldus de heer Toman, het eerste land met een brigade van altround reddingshonden. Kanselier geeft verduistering van twee ton toe De dinsdag aangehouden 48-jarige Ne derlander W. E. H„ kanselier der eerste klasse bij de gecombineerde Nederland se vertegenwoordiging bij de N.A.V.O.- raad in Parijs, is gisteren voorgeleid voor de officier vam justitie bij de recht bank in Den Haag, mir. dr. J. C. Maris. Bij dit verhoor heeft kanselier H. be kend zich aan de hem ten laste geleg- .de verduistering te hebben schuldig ge maakt. Het door hem verduisterde be drag bedraagt ruim f 200.000. Reeds in 1953 zou hij begonnen zijn met het ont vreemden van gelden uit de kas van de gecombineerde Nederlandse vertegen woordiging, welke kas bestemd is voor het doen van lopende betalingen. De verduisteringen zijn gepleegd ten nade le van de Staat dor Nederlanden. nodig. Nederland verlangt naar een ge sprek met Indonesië. Het was de verdien ste van de stap der A.R. Partij onlangs, dat de bereidheid tot dat gesprek nog eens met klem werd bepleit. Slechts was twijfel mogelijk over de opportuniteit van het ogenblik. Een gesprek is nodig. Maar het moet een gesprek zijn zonder voor waarden en zonder dreigementen. Ook deze laatste toevoeging is helaas niet overbodig. Voor Nederland geldt het woord van Kennedy: geen vrees om te onderhandelen, maar geen onderhandelen uit vrees. Dreigementen van Sockarno kunnen dc indruk wekken, alsof Neder land zou onderhandelen uit vrees. Tot dit laatste mag het zich niet lenen. Dan dient de bereidheid tot gesprek tot nader order te worden opgeschort. Naar verluidt heeft de onder andere omstandigheden „merdeka" roepende Amerikaanse ambassadeur in Indonesië Soekarno nu onder de aandacht gebracht, dat deze verstandig zou doen, zijn oor logszuchtige taal te staken. Thans zal moe ten blijken, of Soekarno alleen maar een veiligheidsklep op de ketel is. In dat ge val immers zou hij noodgedwongen zijn wilde kreten moeten blijven voortzetten. Ook het overige deel van de A.R.-verkla- ring is kennisneming waard. Elk zwichten van Nederland voor de Indonesische drei gementen zou fataal zijn. liet gaat om het rechtsbeginsel van de zelfbeschikking. Het gaat bovendien om nog veel meer. Het gaat om de beginselen van het vol kenrecht en om dc vraag, of recht moet wijken voor geweld. Komt men in Indonesië tot bezinning? We mogen het hopen cn we moeten erom bid den. De hoop wordt niet versterkt door hetgeen thans weer is geschied: de arres tatie onder dwaze beschuldigingen van onder meer een predikant, Iet wel: een figuur uit de zcndingswercld cn een die, als andere zendingsmensen, sterk neigde naar het Indonesische standpunt inzake Nieuw-Guinea, indien al niet dat stand punt geheel deelde. Is ook dit bedoeld als druk op Nederland? Welk beeld heeft men toch in Indonesië van Nederland? Wij vrezen, dat er in deze een zware schuld ligt op bepaalde groepen en zekere persorganen. Die ge suggereerd hebben dat Nederland „rijp" zou zijn voor overdracht. In de houding van de Indonesische regering wreekt zich dit thans duidelijk. „Ik heb er al een standje voor gehad van mam, is dat nag niet voldoende'.'" stormachtig geweest met enkele buien. Ook vanmorgen woei er nog een harde tot stormachtige wind, die tijdens het weekeinde langzaam gaat afnemen. Er is voorlopig geen nieuwe actieve depres sie naar onze omgeving onderweg, maar wel komen wij in een iets koudere luchtstroom, van het noordelijke deel van de Oceaan afkomstig. Enkele van de buien gingen vanmorgen in Schotland van natte sneeuw vergezeld. In de ko mende nachten zal de temperatuur bij helder weer en een afnemende wind tot dichtbij het vriespunt kunnen dalen. Vorst van enige betekenis treffen wij echter vrijwel nergens in Europa aan, zodat de winter als zodanig op een zeer grote afstand ligt. De Bilt verwacht tot zondagavond: Wisselende bewolking met slechts hier cn daar een bui. Matige, tot krach tige, langs dc kust af en toe harde wes telijke wind. In het binnenland van nacht temperaturen om het vriespunt, morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag. (Opgemaakt om 11.15 nar) Zon en maan Maandag: zon op 8.42, onder 16.57; maan c-p 13 22, onder 3.17 uur. 20 januari volle maan. Hoogwater Schevenlngen 14 januari: 16 januari: HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur TAE voormalige Oostduitse ten en de Russische troepen onvoorwaardelijk bereid ge- men kon hun iredirhten ni»t Aai i die oTTno S^van^ T"2" n,e' vorige jaar naar het Westen onl^Hi„ia"leBehr zei letterlijk- Het is Behr meent. dl»t op het Het duwtje" voor is uitgeweken, heeft in zijn ien;een'ba'' de vraag, öf de soldaten zou- °eenb,ik vierhonderd - Oost- ®en vlucht was een strenge eerste vraaggesprek met dc ,aar m de SowJetunic gehad. dcn vechten a,s het to{ fien duitse officieren in de Sowjet- bc™sP,nB geweest, die hij pers gezegd, dat bij de bouw Op de vraag wat zijn vroc- militair conflict zou komen" unic °PSeleid worden. Bewegen had omdat twee van va? de Berlijnse muur de gere (Oostduitse) manschap- Behr meent, dat 15 tot 20 pet. Over dc beweegredenen ïïfilhu ÏÏLÏL 5!?^ V" autoriteiten van Oost-Duits- pen gedaan zouden hebben, van de officieren die hij ge- voor zün vlucht m?BehrhVI bY .werkiaamheden tfr land zich op het onderdruk- wanneer zij he! bcve, gekr..' kend heeft, overtuigde "aa" „TlSdnidelUk c nlhV^aren™' ken van een opstand hadden gen zouden hebben naar het hangers van de regering- geworden was dat elk* hni »«i, voorbereid. Alle eenheden Westen op te rukken, zei ülbricht zijn De anderen JnVen «S L iSSfïï* echtgenote en twee van de Oostduitse strijdkrach- Behr, dat slechts weinigen waren moeilijk te peilen en kSersw-nJL.- „tLÜÜÏÏ J5! b,!V.mdrn z,ch n°K Stockh Os. o Kupenh Aberdeer koerswending verdwenen was in Oost-Dultsland. Madrid Ma llorci Lissabon 13 11 39

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1