Jlicuiue geitectfe (üourant Kennedy wil met EEG J grote eenheid vormen Commentaar Tweemaal zoveel nylons in twee jaar m halfjaarlijkse OPRUIMING Zeker 2300 personen in Peru vermist Vlootbewegingen nabij Ned. Nieuw-Guinea KANSELIER IN ARREST PTT RI 1 VRIJDAG 12 JANUARI 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 10—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; 2.55 per maand; 0.59 per week. F. DIEMER Dr. E. DIEMER CHRISTEL1JK-N ATION AAL DAGBLAD Tweeën veertigste jaargang no. 12376 „Stantvasticli Is abfbleoen tnyn hert ia legljenspctt" OPRUIMING bij VLIEL \ND KOM MAAR KIJKEN Nieuwe Rijn 50 I-VIT Twprnp .»n.^.......i,lJi ii _i„ i:J i_i?j TWEEDE regeringsverklaring van president Kennedy over de „State of the Union", die hij gisteren heeft afgelegd, is minder verrassend maar ""pet meer vertrouwen geladen dan zijn boodschap (an vorig jaar. In zijn eerste verklaring verheelde j niet in het Witte Huis problemen te hebben ge- tuiden, die groter waren dan hij had kunnen ver- loeden. Thans kon hij zijn voldoening uitspreken ?er het economische herstel en de versteviging van e defensie. Tegenover een zich uitbreidende EEG, met Enge land als lid, is volgens de Amerikaanse president gedurfde nieuwe politiek van de kant van Amerika nodig om met een EEG een handelsgemeenschap „met grote mogelijkheden voor de vrijheid" te sme den. Hij stelt een vijfjarenplan voor handelsuitbrei ding voor, dat het mogelijk moet maken de tarieven in Amerika en in de EEG-landen geleidelijk af te schaffen „voor goederen waarmee wij gezamenlijk tachtig procent van de wereldhandel uitmaken". „De EEG gaat voorwaarts en het economisch offensief van de communisten is aan de gang. Het is nu de tijd voor een initiatief", aldus Kennedy Nieuws in 00 Sp I I str/ ve piT IERS één oogopslag President Kennedy heeft in zijn jaarlijkse boodschap aan het congres aangekondigd, dat een vijfjarenplan het mogelijk moet maken de tarieven in de Verenigde Staten en Europa geleidelijk af te schaffen voor goederen, waarmee Amerika en Eu ropa gezamenlijk tachtig procent van de wereldhan del beheersen. Hoe' groot het aantal slachtoffers van de aard verschuiving in Peru is, valt nog niet bij benade ring te zeggen. Het Peru aanse Rode Kruis deelt mede, dat tenminste 2300 mensen worden vermist, maar van andere zijde werd een veel hoger cijfer genoemd. De zware zuidwester- storm heeft gisteren op vele plaatsen in het land schade veroorzaakt. Op zee zijn verschillende schepen in moeilijkheden geraakt De stormvloed kering in de Hollandse IJssel bij Krimpen werd in werking gesteld van wege het hoge water. Vandaag, op de alge mene rouwdag van de Ned. Spoorwegen, hebben mannen van de Spoorweg politie de wacht betrok ken bij het N.S. monu ment voor het hoofdge bouw in Utrecht Vandaag zijn ook de meeste slacht offers van de treinramp bij Harmeien begraven. Er is een begin gemaakt met het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. In Stanleystad bevindt de loemoembistische lei der Gizenga zich in grote moeilijkheden, doordat de gendarmerie weigert zijn bevelen op te volgen. Te vergeefs heeft Gizenga ge tracht generaal Loendoela te arresteren, onder wiens leiding de gendarmerie een loyale houding tegenover Leopoldstad schijnt aan te nemen. In Franse politieke kringen is vernomen, dat binnenkort de geheime onderhandelingen over een staken van het vuren en de organisatie van het hou den van een verkiezing over zelfbeschikking in Algerije zullen worden hervat. In een advies aan staatssecretaris Roolvink heeft de Sociaal-Economi sche Raad zich uitgespro ken voor verlenging van de duur der werkloos heidsuitkering met vijf tot zesentwintig weken. De premie dient dan te wor den gehandhaafd op 1.2 procent. De Sociaal-Economi sche Raad gaat akkoord met het voornemen van minister Veldkamp om de A.O.W.-pensioenen met ingang van 1 juli a.s. te verhogen met vijftien pro cent. Zeven Indonesische torpedobootjagers zijn on derweg naar Noord-Cele bes in verband met in Dja karta gelanceerde geruch ten, volgens welke de Ka- rel Doorman via het Pana makanaal wel eens naar Nieuw-Guinea zou kunnen varen. Hij drong er bij het Congres op aan hem te steunen in zijn streven naar con solidatie van de economie en bestrijding van de inflatie. Hij kondigde aan, dat hij een aantal voorstellen zal indienen, waar onder een wetsontwerp inzake het ver schaffen van werkgelegenheid aan jon geren. Dit voorstel beoogt bet opleiden en plaatsen van de ongeveer één miljoen jonge werklozen en de zesentwintig mil joen jongeren, die in de komende tien jaar in het arbeidsproces moeten worden opgenomen. Tevens zegde hij toe met een wetsont werp te komen ter verhoging van de werklozensteun, waarna hy machtiging vroeg om bij vermindering van de werk gelegenheid de uitvoering van het fede rale investeringsprogramma te versnellen. De president zeide verheugd te zijn over de betalingsbalans, die over 1960 nog een tekort van twee miljard dollar aanwees, welk tekort in het afgelopen jaar met tweederden is verminderd. Het vertrouwen in de dollar is hersteld, zo meende hij. Een ander voorstel betreft de belas tingaftrek van acht,procent voor inves teringen ten behoeve van de industriële modernisering. Voor de bestrijding van de inflatie ziet de president als eerste vereiste, dat lo nen en winsten gelijke tred houden met de produktiviteit. Verder kondigde hij een nieuw veelom vattend landbouwprogramma aan. Voorts komt hij met een nieuw sociaal program ma, dat onder meer een ziekteverzekering voor bejaarden omvat. Een ander voor-, stel betreft een „massale actie om een eind te maken aan het analfabetisme van acht miljoen volwassenen". Op het gebied van de volksgezondheid stelt de president voor een nieuw natio naal instituut op te richten om een groter aantal artsen en tandartsen op te leiden. Ook heeft bij een plan voor het immuni seren van de bevolking tegen kinderver lamming, difterie, kinkhoest en tetanus. Met klem drong de president aan op aanvaarding van het omstreden wetsont werp voor federale steun aan openbare scholen. Vooral van r.k. zijde was hier tegen fel geprotesteerd, omdat parochie scholen niet van de stenn zouden kunnen profiteren. Ter verbetering van de lonen van de PTT-ambtenaren wil de president nog steeds verhoging van de posttarieven. Tot nu toe heeft het Congres zijn fiat hier aan onthouden. Hij beloofde voorts een sluitende begroting, ondanks een verho ging met vijftien procent van de defensie begroting, onder meer ter bespoediging van de aanmaak van bepaalde raketten. Het aantal bommenwerpers, zo vertelde de president, dat klaar staat om binnen een kwartier na een alarm op te stijgen, is met vijftig procent vergroot en het aan tal parate divisies in de strategische le gerreserve is verdubbeld. Buitenland In zijn rede sprak de president zijn vertrouwen uit, dat een wederzijds aan vaardbare oplossing van de Berlijnse Amerikaanse pers over State of the Union De in New York verschijnende dag bladen naddën zowel lof als kritiek op de Stite of the Union van president Kennedy. The New York Times: „geen van vechtlust getuigende toespraak". The New York Herald Tribune: „de president heeft het tarievenvraagstuk krachtig en moedig aangegrepen." The New York Mirror: „elk woord van Kennedy's boodschap weerspiegelt behaald succes en de verwachting van nieuw welslagen." The New York Daily: ,,er staat veel in de boodschap, dat wij kunnen onder schrijven, doch ook heel wat, dat ons inziens gevoeglijk gemist had kunnen worden.' The Chicago Tribune had kritiek zon der lof. MORGENOCHTEND om 9 uur begint onze K A T W IJ K Voorstraat kwestie mogelijk is. Hij verzekerde ech ter, dat het Westen de vrije toegang tot West-Berlijn en de vrijheid van de be volking nooit zal opgeven en zo nodig ervoor zal vechten. Het doel van de Amerikaanse buiten landse politiek noemde de president „een vreedzame wereld van vrije en onafhan kelijke staten", reden waarom Amerika de Verenigde Naties zullen blijven steu nen. Voor de ontwikkeling van Latijns- Amerika vroeg Kennedy drie miljard dollar. Ook verzocht hij steun voor een stelsel van satellieten voor internationale communicatie. Wat het Verre Oosten betreft, merkte de president op, dat een bevredigende op lossing in Laos ook de vrede zou bevor deren in Vietnam, „waar de vijand in grotere mate tot terreur overgaat". Kennedy wees erop, dat het in de komende maanden „de overheersen de plicht" van zijn land is „de hoop van de wereld in vervulling te doen gaan door zijn eigen geloof te ver wezenlijken". Volgens hem hebben de Verenigde Staten de opdracht „waarnemer van het teloorgaan van de vrijheid of bewerker te zijn van haar succes". Volgens het Peruaanse Rode Kruis zenden worden er tenminste 2300 personen ver mist ten gevolge van de aardverschui ving. Andere bronnen spreken echter van een aanzienlijk groter aantal slacht offers. Vast schijnt te staan, dat het dorp Ranrahirca geheel is verwoest. Vliegtuigen van de Peruaanse lucht macht zijn gisteren direct begonnen noodvoorraden naar het rampgebied te eenheden OPRUIMING. VAST TAPIJT BOUCLÉ SUPER BOUCLÉ van 13.90 NU 9.95 van 17.90 NU 13.90 SMYRNA 200 x 300 van 225.—NU 168.- KARPETTEN 225 x 315van 285. NU 198.- Honderden coupons Linoleum, Vitrage, Loper, Gordijnstof NU KOOPJES HALEN BIJ BULTHUIS - Botermarkt 23 DEN FLOTTIELJE van zeven Indone J-i sische torpedobootjagers vaart langs de kust van Celebes. De schepen zullen vermoedelijk ligplaats kiezen in de haven van Bitoeng nabij Menado. Dit delen uit Noord-Celebes teruggekeerde Indonesische marine-officieren aan Ass. Press mede. De Indonesische regering vreest namelijk dat Nederland de Karei Doorman naar Nieuw-Guinea zal laten varen. Bitoeng, dat'tegenover Halmahei- ra ligt, is met Amerikaanse hulp ont wikkeld tot een moderne haven. Voorts overweegt «je Indonesische luchtmacht Russische Tul. 6 bommenwer pers voor lange afstanden over te bren gen naar Makassar om paraat te zijn voor een strijd tegen de Karei Doorman. Sukarno heeft het verhaal over de komst van de Karei Doorman het eerst verteld en gezegd, dat hij niet bang was. Marinekringen te Djakarta vrezen dat de Karei Doorman door het Panama kanaal zal varen en vervolgens naar Nieuw-Guinea zal gaan. Deze route zou dan volgens hen worden gekozen omdat er bij de vaart rondom Afrika politieke moeilijkheden zouden te verwachten zijn. Torpedobootjagers hebben troepentrans porten naar Zuid-Celebes geëscorteerd en de troepen zijn op een niet nader ge noemde plaats aan land gezet. Washington en Canberra President Kennedy van de Verenigde Staten heeft in zijn State of the Union- boodschap Nieuw-Guinea niet aange roerd. Inmiddels heeft het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken gis teren verklaard dat met de pogingen om een directe ontmoeting tussen Nederland en Indonesië tot stand te brengen zeer langzaam een zeer geringe vooruitgang wordt geboekt. De woordvoerder, Lin coln White, verklaarde tevens dat hij de uit Nieuw-Delhi afkomstige berichten als zouden Indonesische guerillastrijders op Nieuw-Guinea zijn geland, niet kon be vestigen. «Officiële kringen in Hollandia noemden deze berichten klinkklare non sens. Red.) De Australische regering heeft een kabinetszitting van acht uren gewijd aan de vraag of Australië nogmaals moet proberen Indonesië te overreden om met Nederland te onderhandelen. Het kabi net zal zijn bespreking daarover heden voorzetten, en heeft met het oog op het dringend karakter van deze vraag de bespreking over de werkloosheid uitge steld. 1~)E LEIDE STUDENT Frits Klrlhlo, een der oprichters van de Partai National op Nieuw-Guinea, heeft giste ren in een brief aan de waarnemend voorzitter van de Parna, de heer E. J. Bonay, uiteengezet waarom hü onver wacht naar Djakarta is gegaan. In zyn brief vraagt hij zich af of het niet goed is, dat hij alles wat er in Nieuw-Guinea is opgebouwd tracht te redden van alles verwoestende oorlog. (Voor vervolg zie pagina 10) het leger zijn druk doende de wegen naar de getrof fen dorpen vrij te maken. De waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, heeft president Prado van Peru in een telegram laten weten, dat de volkeren organisatie alle mogelijke steun zal ver lenen. Vertegenwoordigers van de Raad voor Economische Bijstand en van hel Kindernoodfonds zullen zich daartoe ter beschikking van de Peruaanse president stellen. Deskundigen in Peru wijten de aard verschuiving op de berg Ruascaran tan de sterke dooi. Bomen, boerderijen :n veen werden meegesleurd door een •azende vloed die ontstond doordat een bergmeer was overgelopen door de gro te hoeveelheid sneeuw die van de hellin- m was gegleden. In Lima verschijnende dagbladen schatten intussen het aantal slachtof fers nog steeds op twee a drieduizend. Op telegrafisch verzoek van het Peru viaanse Rode Kruis zal het Nederlandse Rode Kruis per eerste gelegenheid 400 dekens naar Lima verzenden bestemd de slachtoffers van de natuurramp. dag benoemd tot ridder in de orde" Oranje-Nassau. Ir. Deur heeft zich grote faam verworven op het gebied van de restauratie van historische gebouwen. Aan de voet van het monument bij het hoofdkantoor der Neder landse Spoorwegen te Utrecht betrokken vandaag twee leden van de spoorwegrecherche de dodenwacht. Hedenmorgen zijn door employees van de Ned. Spoorwegen alle kransen uit de Buurkerk naar het monument gebracht. Windkracht tien langs de kust: hou-je vast Verduistering van twee ton in Parijs Op dinsdag 9 januari is door de Haagse politie aangehouden de 48- jarige W. E. H., kanselier der eerste klasse bij de gecombineerde Neder landse Permanente Vertegenwoordi ging bij de Noordatlantische Raad en de O.E.S.O. te Parijs. Deze in de Fran se hoofdstad wonende hoge ambte naar wordt verdacht van verduiste ring van ruim f 200.000, gepleegd ge durende de laatste tién jaren ten na dele van de Staat der Nederlanden. De verdachte zou vandaag worden voorgeleid voor de Haagse officier van justitie, mr. dr. J. C. Maris. H. had de leiding over de admini stratieve en financiële zaken bij de Nederlandse vertegenwoordiging. Koningin terug in vakantieoord Koningin Juliana is gistermiddag ir Vorarlberg aangekomen. De wintersport vakantie van de koninklijke familie Lech am Arlberg zal waarschijnlijk voortduren tot 18 januari. Namens de landsregering van Vorarl berg heeft gouverneur lig aan koningin Juliana deelneming betuigd met de spoorwegramp te Harmeien. Voor dit bewijs van deelneming zond de vorstin de landsregering een danktelegram. De Koningin en de prins zullen de ko mende weken tweemaal enkele dagen in Amsterdam vertoeven. De gerste keer zal dit zijn op 25, 26 en 27 januari in verband met de nieuwjaarsreceptie voor het corps diplomatique met aansluitend gedurende twee dagen de diplomaten- De eerste drie dagen van februari zal het Koninklijk paar opnieuw in de hoofdstad zijn. TJE MINISTER van binnenlandse zaken heeft gesproken. Het is een duidolijk „neen" geworden tegen het door de in het Haagse agglomeratie-verband samen werkende gemeentebesturen uitgedachte districtsplan en het daarmede nauw ver band houdende plan-Wilsveen. Den Haag cn de randgemeenten kunnen thans met een schone lei beginnen, minister Toxo- peus heeft daarvoor de reeds bekende weg gewezen. Overleg en samenwerking met Zoetermcer, waartoe het bestuur van deze groeiende gemeente zich steeds bereid heeft verklaard. De beslissing van de regering, die de mi nister van binnenlandse zaken thans in een brief aan de Tweede Kamer-voorzit ter bekend heeft gemaakt, betekent, dat de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid en zijn ambtgenoot van binnenlandse zaken, hun standpunt van enige jaren geleden, toen de regering wel geporteerd bleek te zijn voor het pian- Wilsveen, hebben laten varen. Het enthous'asme voor het Wllsveenplan was in de Tweede Kamer bij de behan deling van de betreffende nota niet groot. Reeds toen hleek, dat de bewindslieden bij een eventueel wetsvoorstel alleen kon den rekenen op de «teun van de socialisten. Mede naar aanleiding van de uitspraken van de betrokken gemeenteraden over het voorontwerp van wet over een te vormen district, hebben de ministers verder geen risico willen nemen. Overtuigd door de argumenten van het dagelijks bestuur der provincie, dat van meet af afwüzend heeft gestaan tegen de plannen, hebben de ministers thans een definitieve beslissing genomen. Ook voor burgemeester Kolfschoten, die vriiwcl direct na zijn komst in Den Haag. de samenwerkingsgedachtc tussen de ver schillende gemeenten in de goede richting stuwde, waardoor de in 1954 opgekomen wolken bij het bekend maken van het geruchtmakende annexatie-voorstel, wer den verdreven, achten we de ministeriele beslissing een winstpunt. Den Haag en met haar de randgemeenten kunnen nu ingaan op het aanbod van Zoetermeer, dat nog nimmer beantwoord is geworden. Burgemeester Kolfschoten heeft op dit Zoetermeerse aanbod niet kunnen en willen ingaan, omdat hij zich gebonden wist aan de partners van het Wilsvcennlan. Het moet voor hem een teleurstelling geweest zijn, dat enkele van deze partners, alsmede de gehele v.v.d.- fractie in de Haagse gemeenteraad hem wel in de steek lieten, toen er een uit spraak moest komen over het voorontwerp van wet over het te vormen district. De houding van de Haagse burgemeester is in de jaren, dat men op het antwoord van de minister heeft zitten te wachten, uiterst correct geweest. Met des te meer vrijmoedigheid zal hij thans contact kun nen opnemen met het gemeentebestuur van Zoetermeer. NEEM DE TIJD OM GOEDKOOPTE TELEFONEREN Automatisch interlokaal telefoneren na 1/3 goedkoper, op werkdagen van 7 uur 's avonds tot 8 uur's morgens cn tijdens liet weekeinde van vrijdagavond 7 uur tot maandagmorgen 8 uur. TIE STORM, die gisteren langs *-* kust woedde met kracht 10 toe zelfs 11, is vannacht snel wegge trokken naar Denemarken en in hevig heid sterk afgenomen. Ook in ons land luwde de storm, maar vrijdagochtend wakkerde de wind opnieuw aan onder invloed van een nieuwe actieve storm- depressie, die in 24 uur de oceaan over stak en nu naar de Noordzee onderweg is. Deze storm is echter minder zwaar dan zijn voorganger. De aangevoerde lucht is van polaire oorsprong en wat kouder dan de afgelopen dagen het ge val was. Er trekken het komende et maal nog enkele randstoringen voorbij, daarna word de wind oplandlger en neemt de kracht iets af. In het alge meen blijft er echter nog altijd wat wind doorstaan. Verder houdt het weer een buiig karakter. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Veranderlijke bewolking met nu en dan buien. Storihachlige tot krachtige westelijke wind aan de kust. Aanvanke lijk nog westerstorm. Weinig verandering In temperatuur (Opgemaakt 11.15 uur). Zaterdag: zon op 8.44, onder 16.54 uur, maan op 12.27, onder 0.48 uur. Eerste kwartier 13 januari. Hoogwater Scheveningen 12 januari 7 19 v.m 19.43 n.m, 13 januari: 8.12 vjïi.; 20.43 njn. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Ui*. ii JN het jaarverslag over 1961 Dit betekent dat het ver- van 12 procent genoegen ne- naadloze kous maakte in 1961 tot 16 a 17 paar per vrouw van het bureau van de bruik 'n slechts acht jaar ver- men. een sprong van 13 tot 19 mil- waarschijnlijk geacht. Ter- Vereniging van tricot- en dubbeld is- D« produktie kon De meest spectaculaire joen paar. Zelfs deze fantas- wijl het aandeel van de naad- knnscnfahrikantpn wordt ««kort aan arbeids- groei vertoonde het verbruik tische stijging was niet vol- loze kousen in 1961 reeds KouseniaDrutanien worai ais krachten de toeneming van van dameskousen, dat in twee doende om de stijging van hel meer dan de helft van het belangrijkste feit gememo- de consumptie niet volledig jaar verdubbeld werd van 7 verbruik van naadloze kou- verbruik bedroeg, zal in een bijhouden. Terwijl het bin- paar per vrouw in 1959 via sen van 11 miljoen paar op 1962 met een stijging van dit in 1961 10 paar per vrouw in 1960 tot te vangen. aandeel tot rond 60 procent in Voor 1962 wordt een nleu- rekening moeten worden ge- de we stijging van het verbruik houden. reerd het bereiken consumptieniveau van een nenlands verbruik half miljard gulden in het af- met 18 procent toenam, moest ruim 14 paar per gelopen jaar. de produktie met een groei 1961. De produktie onbew zzw 12 1. bew weerlicht orvbew

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1