|Ctieuuie Cciïtsrtic ÜTourant Koningin maakte trieste tocht Indonesië weigert weer onderhandelen om te Commentaar Het leven gaat door ook bij Harmeien Nederland moet Gucces tevoren garanderen Dorpsbevolking zorgt zelf voor verlichting WOENSDAG 10 JANUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: f 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12374 CHRISTELIJK'NATIONAAL DAGBLAD .Stant«a«tlcli it gbtblma mga bert in legljeospoeT Svriode en domineesvrouwen Zie pagina 2 Bij de doden, de redders en gewonden T^EN ONTROERDE KONINGIN J-J Juliana is vanmorgen een trieste tocht begonnen. Zij kwam, gekleed in een donkergroen deux pièce, aller eerst naar de Buurkerk in Utrecht, waar de stoffelijke resten van de slachtoffers van de treinramp in Harmeien liggen opgebaard. Gisteravond is de Landsvrouwe volkomen op de hoogte gebracht van hetgeen maandagmorgen in Harme ien is gebeurd. Het ontstellende nieuws zelf bereikte haar reeds maandagmorgen. Haar wens om zo spoedig mogelijk naar Nederland te gaan, kon eerst gisteravond worden vervuld. Om negen uur vanmorgen liep zij langs de lange rij kisten die in het mid dengedeelte van de kerk staan opgesteld. 1begeleid door de president van" de Nederlandse spoorwegen, mr. J. Lohmann, en de officier van justitie in Utrecht, mr. w- yverbeeik. In de kerk zelf waren voorts tal van burgerlijke er kerkelijke autoriteiten o.m. de commissaris der Koningin in de pro vincie Utrecht, mr. C. Th. Graaf van Lijnden van Sandenburg en de burgemeester van Utrecht, jhr. mr. C. J. A. de Ranitz. Ontstellend fluisterde de Koningin, toen zij langs de lange rij kisten liep. Een Rotterdams echtpaar, dat een dochter van 20 jaar bij de ramp verloor, was eveneens in de kerk. Koningin Juliana sprak geruime tijd met de diep geschokte ouders. Inmiddels werden steeds meer kransen aangedragen, o.m. van de regering, de inwoners van Harme ien, het Rode Kruis, het gemeentebestuur van Kameriik en het Huma nistisch Verbond. Na haar stille rondgang door de Buurkerk sprak de Koningin nog geruime tijd met de mensen die al deze dagen intensief hulp hebben geboden, in Harmeien zowel als in Utrecht. Twee vrouwelijke leden van de dienst sociale verzorging van de B.B., vertelden de Koningin, hoe zij eerst in Harmeien hebben gedaan wat zij konden en de volgende dag in de Buurkerk de nabestaanden hebben opgevangen en getroost. Koningin Juliana informeerde zeer belangstellend naar de omstandig heden, waaronder moest worden gewerkt en zij was zichtbaar onder de «druk van. het grote leed waarmee deze twee vrouwen irr de afgelopen dagen zijn geconfronteerd. De Koningin maakte ook kennis met de rooms-katholleke en protestantse geestelijke verzorgers en met de leden van het Humanistisch Verbond die de nabestaanden hebben bijgestaan in moei lijke uren. Ook onderhield zij zich met vertegenwoordigers van het Rode Kruis en het Leger des Heils. Mannen van de rijkspolitie die hebben geassisteerd bij de officiële Identificatie van de slacht offers. moesten haar alles vertellen van hun bijzondere zware taak, evenals en kele leden van de spoorwegrecherche. De Koningin vroeg ontzet, of het nu wel per sé nodig was, dat de familiele den op bijna onmenselijke wijze werden geconfronteerd met de stoffelijke resten van hun geliefden. Zij hoorde, dat dit voor de wettelijke identificatie officieel is vereist en 'toonde zich daarover bijzonder geschokt. Zij uitte haar welgemeend medeleven met al degenen die deze zware beproeving hebben moeten doorstaan. De Koningin Ket zich ook voorlichten over de acti viteiten van rijks- en spoorwegpolitie op het terrein van de ramp zelf. Nadat de sociale verzorgsters van de B B. het gezelschap in de kille kerk een kopje koffie hadden geoffreerd, dankte de Koningin de aanwezigen en in hen de instanties, organisaties en diensten diie zij vertegenwoordigden nogmaals voor hun spontane en intensieve hulp. Om kwart voor tien vertrok zij naar Woerden waar zij de gewonden in het ziekenhuis „Ope Dei" bezocht. De eerste trein rijdt weer langs de plaats waar maandag de verschrikkelijke treinramp van Harmeien geschiedde. De wrakstukken zijn geruimd en liggen ten dele nog onder zeil doeken langs de gerepareerde rails. Eerst reden de treinen nog langzaam, nu denderen ze weer in volle vaart langt. HET LEVEN GAAT DOOR, ook bij Harmeien. Sinds vanochtend vroeg rijden de treinen weer op volle snelheid over de plek, waar maan dagochtend twee treinen op elkaar vlogen en de dood van 91 mensen veroorzaakten. De eerste trein, die de plaats van de ramp passeerde, vertrok gistermiddag om 16.38 uur uit Utrecht met bestemming Rotter dam-Den Haag, bestuurd door ma chinist K. L. Mulder uit Utrecht. Naast de heer Mulder had ir. A. M. Tordoir (chef van de afdeling tractie van de N.S.) in de cabine plaats genomen. Bij het naderen van de plaats van de ramp bracht de bestuurder de snelheid van de trein terug tot on geveer 30 km per uur. Over een af stand van 400 m. reed hij met deze voorgeschreven snelheid, terwijl hij langgerekte fluitsignalen gaf. De tal rijke passagiers verdrongen zich voor de ramen. Sommigen zwaaiden naar de mannen van de diensten, die bij de herstelwerkzaamheden betrokken wa ren. Anderen keken, diep onder de in druk, naar de resten van de treinen De mensen van de N.S. pauseerden even, vermoeid, maar tevreden naar de voorbij sukkelende trein kijkend Enkele minuten later arriveerde de trein in Woerden. Hier liep vrüwel tege lijkertijd de trein uit de richting Gouda binnen. Dit was de tweede personentrein die de plaats van de ramp met de voor geschreven 30 km voorbijging. Na het passeren van de eerste drie treinen was al een snelheid van 60 km veroorloofd en Nieuws in één oogopslag Sinds vanmorgen rij den de treinen weer op volle snelheid langs het terrein van de ramp bij Harmeien. Het officiële dodencijfer is nu 91. Te hunner nagedachtenis zijn gisteravond in Utrecht enkele aangrijpende ge bedssamenkomsten gehou den. Vanmorgen konden bagage en andere goede ren, die na de ramp wer den verzameld, bij de Ned. Spoorwegen in Utrecht worden afge haald. Hoewel het hoofdbe stuur van het Nederlandse Rode Kruis de kritiek van dokter Herschel (comman dant Utrechtse Rode Kruis-colonne) dat het Rode Kruis bij de trein ramp niet is gewaar schuwd, deelt, meent het, dat de opmerkingen van de arts in de omstandig heden, waaronder zij wer den geuit, achterwege had den moeten blijven. De Amerikaanse am bassadeur in Indonesië, Howard Jones, zal de kreet „Merdeka" blijven gebrui ken. Volgens een woord voerder van het Ameri kaanse ministerie van bui tenlandse zaken wordt het algemeen door buiten landse bezoekers in Indo nesië gebruikt als open bare groet De woordvoer der was verwonderd over de scherpe reacties in Nederland. Na afloop van de be sprekingen tussen premier Macmillan en bondskanse lier Adenauer in Bonn is officieel verklaard, dat er vergaande overeenstem ming bestaat over de be trekkingen tussen Oost en West, de bewapening, de versterking van de NAVO en de ontwikkeling van de Europese gemeen schappen. De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Oe Thant, heeft verklaard, dat de V.N. zich voorbe reiden op een nieuwe actie in Katanga ter ver drijving van de buiten landse „huurlingen", die zich nog op vele plaatsen zouden bevinden. In Eli- sabethstad zijn nog acties tegen sluipschutters aan de gang. In ziekenhuis In het ziekenhuis te Woerden, waar nog negentien overlevenden worden ver pleegd, heeft de Koningin vier afdelin gen bezocht. Ze onderhield zich geruime tijd met de gewonden, die haar het ■trieste verhaal van deze ramp deden. Bewogen drukte de Koningin de handen van hen die daartoe in staat waren. Ont- Voor vervolg zie pag. 7) Jones: Merdekaniets bijzonders TAE INDONESISCHE delegatie bij de Verenigd^ Naties heeft verklaard dat Indonesië alleen met Nederland wil onderhandelen op grondslag van overdracht van het bestuur over Nieuw-Guinea, en als er waarborgen worden gegeven voor het welslagen van deze besprekingen. Indonesië ver wijt de westelijke landen, dat zij onderhandelingen zonder deze vooraf gaande voorwaarde verlangen. De Indonesische delegatie zegt Nederland reeds 3 maal een akkoord hebben verbroken; Linggadjati, Renville cn Ronde-tafel-conferentie. Het Neder landse voorstel wordt onaanvaardbaar genoemd. Indien men Indonesië internationale bijstand en samenwerking om zijn grond gebied met vreedzame middelen van de laatste rest der koloniale heerschappij te ontdoen, ontzegt, blijft er geen andere mogelijkheid over dan dit doel te be reiken met de eigen militaire macht. Het Indonesische volk staat klaar om de Ne derlanders te bestormen. Slechts de hand van Indonesische leiders voorkomt nog direct optreden. Een oorlog zal zeei ker uitbreken indien er van tevoren geen waarborgen zijn van succes Een woordvoerder van de Nederland se delegatie te New York weigerde zich uit te laten over de beschuldigingen. Hij zeide: „Nederland heeft zich zonder daaraan enige voorwaarde te verbinden, bereid verklaard te onderhandelen over een vreedzame oplossing. De eis om de onderhandelingen te doen voorafgaan door een waarborg voor welslagen (in die zin, dat aan alle eisen van Indonesië ten volle wordt voldaan) is onverenig baar met het denkbeeld van onderhan delingen. Het Nederlandse aanbod is nog steeds van kracht." Op kruising in Walsoorden (Van onze correspondent) SINDS enkele dagen heeft hel Zeeuws-Vlaanderse dorp Wals oorden letterlijk een lichtend voor beeld van particulier initiatief. De dorpelingen hebben namelijk zelf verlichting aangebracht op een ge vaarlijk kruispunt. Een verlichting die is aangebracht door en op kosten van de verontwaardigde dorpelingen zelf. Ruim anderhalf jaar lang hebben de dorpelingen tevergeefs gepleit bij ver schillende overheidsinstanties voor een verlichting van dit kruispunt aan de drukke verkeersweg van het Wester- schelde-veer Perkpolder naar Hulst. Er werd zelfs een actie-comité opgericht: het Comité-Walsoorden, waarin alle la gen van de bevolking vertegenwoordigd zijn. Toen geen enkel verzoek hielp ging men ten slotte over tot de aankoop van een vijf meter hoge paal, die met ver eende krachten in een stukje grond van een particulier werd gedreven. In de paal hing men een 500 Watt lamp. die met de nodige draden ver bonden werd met de lichtmeter in de dichtsbijgelegen woning. Alle kosten in clusief het stroomverbruik worden ge dragen door heel de bevolking. Ander half jaar geleden werd deze kruising gemoderniseerd, maar omdat er vier grote en verschillende kleine wegen sa menkomen, was de situatie 's avonds en 's nachts bijzonder onoverzichtelijk, om dat het kruispunt in het geheel niet was verlicht. In het labyrint van wegen raak ten fietsers en bromfietsers vaak de weg kwijt en belandden in een sloot. Voor de bevolking was de maat vol toen een bejaarde dame op haar fiets het spoor bijster raakte, op de grote weg terecht kwam. aangereden werd door een auto en een been brak. In afwach ting van een eventuele voorziening door de overheid is de bevolking van Wals oorden nu zelf voor openbaar nutsbe drijf gaan spelen. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft gisteren medegedeeld, dat de Amerikaanse ambassadeur in Indonesië, Howard Jones, het woord „merdeka" zal blij ven gebruiken. Het woord wordt vol gens deze woordvoerder algemeen door buitenlandse bezoekers in Indo nesië gebruikt als openbare groet, waarin de vreugde der Indonesiërs over hun vrijheid wordt geuit. Zoals Jones het in Makassar gebruikte, had het dan ook geen andere betekenis, zo zei hij. De woordvoerder toonde zich zeer ver wonderd over de scherpe reactie in de Nederlandse pers naar aanleiding van het incident. Jones zelf lachte om deze kritiek: „Iedereen die in dit deel van de wereld geweest is, weet dat „mer deka" een manier van groeten i.s" Intussen heeft de ambassadeur giste ren een uur met Sukarno gesproken om op diplomatiek terrein een vreed zame regeling te bereiken in de kwes- tie-Nieuw-Guinea. Jones weigerde cm- mentaar te geven op deze ontmoeting. Intussen gaat Indonesië voort met mi litaire stappen die tot doel hebben de positie in Oost-Indonesië te versterken Al het personeel van het vierde district met basis Soerabaja is in de kazernes geconsigneerd. Kleine schepen die ge woonlijk in Soerabaja liggen zijn reeds in de wateren van Oost-Indonesië aan gekomen. Voor vervolg zie pagina 4 „Merdeka" riep de Amerikaanse ambassadeur in Djakarta, Howard Jones. Dat is een gewor/e groet, beweert Washington, maar Den Haag vindt het vreemd dat Jones dit nu juist moest roepen terwijl Sukarno het over Nieuw-Guinea had (zie ook pagina 7). vanochtend mocht op de normale volle snelheid worden gereden. De busdienst, die de spoorwegen hadden Ingelegd tus sen Utrecht en Woerden, werd kort na vijf uur opgeheven. VERKLARING De directie van de N.S. heeft gisteren een verklaring uitgegeven, waarin eer biedig wordt stilgestaan bij hen, die bij de ramp het leven verloren, diep mede leven wordt geuit met allen, die in hun persoonlijke leven werden getroffen en dank wordt gebracht aan degenen, die spontaan hulp boden onder onbeschrijfe lijk moeilijke omstandigheden. „Voor het medeleven, dat ook naar ons bedrijf uit ging, en dat ons in velerlei vorm gewerd, zijn wij erkentelijk, het zal ons steun geven bij de voortzetting van onze taak". Vertegenwoordigers van de N.S. zullen alle nabestaanden van de slachtoffers van de ramp bezoeken, alsook de gewonden. Men zal ter plaatse nagaan welke rege lingen moeten worden getroffen en bij financiële nood zullen reeds thans voor schotten worden uitgekeerd. BAGAGE Bagage en andere goederen, die na de ramp zijn verzameld, worden in het der de hoofdgebouw van de N.S. aan het Mo- reelsepark te Utrecht bijeengebracht. Goederen van slachtoffers en an dere reizigers, kunnen van negen 's ochtends tot vijf uur 's mid dags worden afgehaald. Mannen van de spoorwegrecherche zullen aanwe zig zijn om te assisteren bij het selecte ren van de bagage. De voorwerpen die niet worden afgehaald en die herkenbaar zijn, zullen volgende week worden op gestuurd aan de eigenaars. Zaterdag zal het spoorweghoofdgebouw open blijven voor de afhalers. Voor tele fonische inlichtingen kan men de spoor wegrecherche bellen via nummer 030- 15871, toestel 756. SLACHTOFFERS Uit Utrecht wordt nog gemeld dat ln het ziekenhuis te Woerden aan zyn ver wondingen is overleden de sergeant le klas Th H. Roland. Eigendomstraat 34 in Soest. In hetzelfde ziekenhuis verkeren nog drie gewonden in levensgevaar. Gis teren werden nog de volgende slachtof fers geïdentificeerd: Henderika Cornelia Buitelaar, Waalsingel 4 te Krimpen aan de IJssel, geb. 27 maart 1935; Antoinette Gautier, Kerkweg te Berkenwoude, geb. 13 febr. 1926; mej. H. Hollander, Roemer Visserstraat 11 te Dordrecht, geb. 27 juni 1931; Johanna van Alphen. Röntgenstr te Hilversum, geb. 1 febr. 1921 en pater Steven S. Roes uit Zeist, geb. 4 februari 1922 Ook is bekend geworden, dat om gekomen is de heer P. Bakker, gewoond hebbende te Ammerstol. Hij was lid het dagelijks bestuur van de C.P.N. van de gemeenteraad van zijn wt plaats. Destijds was hij secretaris van district Den Haag van de C.P.N. Vanmorgen werden nog de volgende slachtoffers geïdentificeerd: A. Balk. OlymDiaplein 48 Hengelo, geb. 7 juni 1931; W. Wlerda, Bouwerstraat 13, Deven ter geb 27 juni 1931; v. d. Leer, Prinses Margrietlaan 44 Slikkerveer, geb. 23 september 1921; K. Streuer. Hoofdstraat 248 Nieuw Sbhoonebeek, geb. 12 augus tus 1938, Van de vier Slachtoffers in Harmeien, van wie de identiteit gisteren nog niet volledig bekend was. zijn thans de vol gende personalia medegedeeld; Van den Bogaard. Petrus. Jacobus, Ma ria. Corn. Heinrickstraat 68 te Rotterdam, Reb fi-6-'32. Koops. Teunis. Van Lennep- straat 36 te Rotterdam, geb 20-6-'12; Van den Nleuwboer. Johannes. Frederik. Ge- rardus. Nieuwstraat 10 te Delden. geb. 15-3-'31: Timmermans, Wouterina. De'ft- «eweg 47 te Pijnacker. geb. 22-3-'40: Wal ter. Jan. Men.' v d Weteringstraat 7 te Hilversum, geb 26-1-'27. MEDELEVEN Blijken van medeleven zijn nog ont vangen van president Kennedy, die telegram aan de Koningin zond, van Eerste Kamer, van koning Boudewijn koningin Fabiola van België, van I Belgische parlement, en van verschillen de binnen en buitenlandse maatschappe lijke, kerkelijke en politieke organisaties CUKARNO ZAL dus in de komende tien dagen beslissen, of de kwestie-Nleuw- Guinea langs diplomatieke weg geregeld kan worden. Aldus het bericht dat ona uit Indonesië gewerd en aan welks for mulering als bij aovele berichten tal deze zaak weer zwaar is gedokterd. Deze formulering is kenmerkend en ont hullend. De beslissing ligt geheel bij Su karno. Maar daarmede tevens de verant woordelijkheid. Nederland is zover ge gaan als het gaan kon. Het is bereid tot een open gesprek. Het heeft geen enkele deur toegesmeten. Integendeel de dear ge opend. De beslissing is aan Sakarno hi eigen persoon. De Indonesische regering begaat een mis verstand, indien zij menen mocht dat Ne derland in deze tien dagen nog verder zal gaan. Dat er ln Indonesië misverstand aanwezig is over de Nederlandse gevoe lens, is al wel gebleken. Beschouwingen in de Nederlandse pers, buitenparlemen taire activiteiten van Nederlanders, zijn daaraan debet. Zij hebben Sukarno in zijn houding gestijfd. Zij hebben hem de idee bijgebracht dat het voldoende zou zijn, de Nederlanders onder zware druk te zetten. Nieuw-Guinea zou hem dan als het ware worden aangeboden, zou hem als een rijpe vrucht toevallen. Aan die druk heeft het niet ontbroken Wat men van Sukarno zeggen moge, hij heeft zich een meester betoond in de koude oorlog. Technisch bezien was het boelend, hoezeer hij dit spel speelde. Buitenlandse diplomaten, tot die van Amerika toe, wer den er voor ingeschakeld. Door op de brandpunten van de Indonesische mobili satie „Merdeka" te roepen in deze om standigheden immers weinig anders dan een strijdkreet begaven zij zich gewil lig ln zijn schema. Sukarno heeft zich op deze wijze steeds dieper begeven ln het slop, waaruit de terugkeer hem moeilijk moet zijn. Toch moet die terugkeer onvermijdelijk heten. Hij heeft zich tot een verkeerde ki jk op de Nederlandse mentaliteit laten ver leiden. De Nederlanders zijn een redelijk volk. Ook ten aanzien van Indonesië heeft die redelijkheid hen niet begeven. Ze zijn zo ver gegaan als kon: er kan open wor den gepraat. Meer van hen te vergen heeft geen zin. Nog erger druk zal hen stug maken. Ons volk krijgt genoeg van de oorlogs zuchtige taal van Sukarno, maar dan in andere zin dan deze bedoelt. Het ware menselijk, zo dit tot hem doordringt. Het ware goed. zo hem dit door de bemidde laars onder de aandacht werd gebracht. Deze tien dagen kunnen daarvoor worden benut. Ze kunnen vooral ook dienen tot gebed onder ons allen voor bezinning bij deze man, die, zelf een door zijn haat gevoelens voort gedrevene, zijn volk ln zo pijnlijke situaties meesleept. Waarom moet ik nu plotseling met spelen ophouden?" Tendens langzaam dalend éi krachtige west circulaite ontwikkeld tussen een depressie bij IJsland en het Azoren hogedmkgcbied. Met de lijke stroming worden storingen meege voerd die met een snelheid ongeveer van 120 km per uur de Oceaan oversteken. De eerste van een serie trok in de nacht van dinsdag op woensdag langt het Kanaal juist in de richting van ons land. Zij wordt gevolgd door een nieuwe storing die zich intussen tot een zware HET WEER IN EUROPA storm ontwikkelt. Het centrum ervan n volgt een wat noordelijker gelegen baan Rapporten hedenmorgen zeven uur dan zijn voorganger, waardoor zijn in- vloed, wat de wind betreft, groter zal zijn. De luchtdruk in het centrum ts in station een dag tijd met ongeveer 50 MB ge daald en het ziet er naar uit dat de druk wel tot beneden 950 MB zal afne- men. De komende nacht zal de depressie zijn invloed al over ons land gaan uit- viiss. breiden. De wind zal waarschijnlijk tot Eelde storm aanwakkeren. Uit het zuidwesten na de frontpassage ruimt de storm naar zuidwest tot west. Door dc vrij grote Zd-Limb beroering in de atmosfeer blijft het weer Helsinki overigens zacht voor de tijd van het jaar. De Bilt verwacht tot morgenavond: Aberdeen Half tot zwaar bewolkt met tijdelijk A^dam" regen. Tot krachtig of stormachtig en Brussel aan de kust wellicht tot storm aanwak- ParU™ kerende zuidwestelijke wind. Weinig Grenoble verandering In temperatuur. (Opgemaakt Nice om 11.15 uur). FMn'tëurt ZON EN MAAN Zürlch Genève Donderdag 1 januari: zon op 8.45 uur. w>nen° onder 16.51 uur Maan op 11.37 uur. onder p^rado 23.31 uur. Op 13 januari eerste kwartier. Athene HOOGWATER SCHEVENINGEN fficclo 11 januari: 6.30 uur vjn.; 18 52 uur nn. LiÜ^bSn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1