Jlieuwe fditsrfp GFourant AANTAL DODEN ONGEVEER 90 Commentaar Reed een der treinen toch door onveilig sein? Diepe verslagenheid over ramp bij Harmeien Nieuwe schaakzet van president Sukarno Vier Belgische kinderen zijn spoorloos Koningin heden in dë Buurkerk rj DINSDAG 9 JANUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7.50 per kwartaal; 2,55 per maand; 0.59 per week. Tweeënveertigste jaargang no. 12373 CHRIST ELI JK-N A TIONAAL DAGBLAD „StantvasUdi fe abfblfora mgn furt ia tentjeospatl" Namen der slachtoffers Zie pagina DE TREINRAMP TE HARMELEN, die naar het zich vanmiddag liet aanzien uiteindelijk |0 doden en 75 gewonden heeft gekost, is de oorzaak jcworden van diepe verslagenheid in het gehele land, maar ook daarbuiten. Koningin Juliana, die pch gisteren zeer onder de indruk van het gebeurde betoonde, is uit haar vakantieverblijf te Lech in Oostenfijk naar huis teruggekeerd. Zij arriveerde vanmiddag op Soesterberg. Verwacht werd dat Hare Majesteit nog vandaag een bezoek zou brengen aan de Buurkerk in Utrecht, waar de geïdentificeerde slachtoffers van de ramp liggen opgebaard. QNS VOLK moge nog zulk een verschei denheid vertonen, het moge zich nog zulke uiteenlopende beschouwingen ver oorloven voltrekt zich een ramp, die we merkwaardigerwijs als een nationale plegen aan te duiden, dan is het één. Is het overigens een tegenstelling? Is ons volk niet één in verscheidenheid? Of an ders uitgedrukt: is het in verscheidenheid niet één? En is heel veel van die ver scheidenheid niet terug te voeren op de ernst die ons volk geneigd is te maken met het leven? Het is verscheidenheid in levensbeschouwing. Maar het is alles le vensbeschouwing. Het leven, ons mens zijn we nemen het allen ernstig. Hoe blijkt dit bij een ramp als van gis teren. Hoe heeft gans ons volk in ang stige spanning meeegeleefd. Hoe was het in geest en gedachte op de plaats zelf. Hoe vernam het in beklemming dat het dodencijfer al hoger en al hoger klom. En op de plaats zelf van de ramp? Daar en in de omgeving, ook in de ziekenhui zen tot in wijde omgeving, heeft men zich gegeven met een ijver en een toewijding, groter naar mate de ramp groot was. Daar vielen alle onderscheidingen weg zoals we die in het maatschappelijk be staan kennen. Daar waren artsen en ver plegers, soldaten en burgers, spoorweg personeel en ambtenaren, maar buiten hen nog vele anderen, die in de grauwe Hol landse dag geen vermoeidheid schenen te kennen. Ging het hier niet om de mens en het mensenleven? En ieder bracht in van het beste dat hij had. De plaats van de ramp het was de ontmoetingsplaats van leven en van dood. Reeds is de vraag gesteld, of wij in onze overigens zozeer georganiseerde samenleving op de blij vende mogelijkheden van rampen als deze voldoende zijn ingesteld. Het zou aan cen trale leiding hebben ontbroken. Dit is een punt waard nader te worden bezien. De dank voor de spontaneïteit, gisteren aller wegen betoond, kan er niet minder om zijn. Er blijft voor ons allen de ontmoeting die eens komen zal de ontmoeting met de dood. Waar en wanneer we weten het niet. Waarop het aankomt: is hij voor ons al een overwonnen vijand? Tientallen do den moesten gisteren uit wrakstukken wor den geborgen. Is ons leven al geborgen in Christus? Dan staat, wat ons overkomen mag, het levensseln op veilig. Over eerste kwartaal: Voor ambtenaren 4 pet. voorschot (Van onze parlemcntsredactie) Aan het overheidspersoneel zal op de kortst mogelijke termijn over het eerste kwartaal 1962 een voorschot op de definitieve salarlsverbetc- rlng worden gegeven. Dit voorschot bedraagt 4 pet. per maand. Aldus is vanmorgen door het ministerie van binnenlandse zaken meegedeeld. Haar definitieve standpunt omtrent de voor het overheidspersoneel te treffen maatregelen zal de regering bekendmaken in een nadere nota op de memorie van antwoord over de begroting van binnenlandse zaken. Deze nota kan over omstreeks veertien dagen worden tegemoetgezien. Het regeringsstandpunt zal uiteraard vooraf aan de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg worden meege deeld. Het ligt niet in de bedoeling van de regering haar salarisplannen uit te voeren voordat de behandeling van de begroting van binnenlandse zaken in de Tweede Kamer heeft plaatsgevon- i den. Daar deze behandeling op 27 en 28 fe bruari is vastgesteld, kunnen de voorgenomen maatregelen op zijn vroegst tot uiting komen over de in april 1962 te betalen salarissen. De regering betreurt de door deze gang van zaken ontstane vertraging in de verbetering van de salarispositie van het overheidspersoneel, die volgens haar voornemen zou dienen in te gaan per 1 januari 1962. Om dit te compenseren, is besloten tot het verstrekken van een voor schot over het eerste kwartaaL Herberekening der salarissen over dat kwartaal zal dan in een later stadium moeten plaatsvinden. EEN BEELD van de ver schrikkelijke ramp bij Harmeien. Duidelijk is te zien hoe de twee treinen elkaar ge raakt hebben. De meeste ra vage was hedenmiddag opge ruimd. (Luchtfoto Stevens en Magielsen) Ultimatum of bereidheid om tot onderhandelingen te komen? Molotof, die weer naar Wenen zou TT ET KOUFRONT VAN EEN diepe depressie bij IJsland bereikte dins dagochtend de Nederlandse kust en trok daarna snel over ons land. Op de Noord zee veroorzaakte de depressie een flinke stormdie varieerde van 8 Beaufort in het zuiden tot 10 a 11 in het noordelijke deel. Op de Oceaan bevindt zich een krachtige hogedrukgebied by de Azoren dat als sturend centrum dienst doet voor een hele serie nieuwe storingen. De sto ringen volgen aan de flank van het ho gedrukgebied een koers, die in eerste in stantie op de Golf van Biscaye gericht is. Ze bewegen met een hoge snelheid, zodat de eerste van deze serie vanavond al de Franse kust zal bereiken. Een en ander betekent een aanhouden van het onbe stendige weer met grote regenkansen. In de temperaturen komt verder weinig ver andering. De Bilt verwacht tot woensdagavond: Aanvankelijk opklaringen, later toe nemende bewolking, gevolgd door enige regen. Koudere nacht met weinig wind en hier en daar mist. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag en tot matig of krachtige toe nemende wind tussen zuidoost en zuid west. (Opgemaakt 11.15 v.m.). Woensdag: zon op 8 46; onder 16.50 uur; maan op 11.00, onder 2212 uur. Eerste kwartier 13 januari. Tendens langzaam dalend HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Gisteravond is de 21-jarige jienstplichtige soldaat E. Boon- paijer uit Ede, toen hij op wacht 111 itond bij het schietkamp van de uchtdoelartillerie in Den Helder, loor een binnenkomende militaire rrachtwagen aangereden. De jol- >aat werd naar een ziekenhuis tervoerd. waar hij in de loop van gg nacht is overleden. SUKARNO heeft heden een nieuw besluit genomen, waaraan men ver schillende uitleg kan geven. De ongunstigste lezing was die van AFP. Dit meldde, dat Sukarno een termijn van tien dagen had vastgesteld voor een regeling van het vraagstuk van Nieuw-Guinea langs diplomatieke weg. Minister Subandrio, die dit mededeelde, voegde eraan toe, dat daarna Indonesië geweld zal gebruiken om de zaak op te lossen. de kwestie langs diplomatieke weg te regelen. Reuter gaf hierbij eveneens de toevoeging, dat Subandrio dit weinig waarschijnlijk achtte. De Belgische politie heeft een grondig onderzoek ingesteld naar de verdwijning van drie jonge meisjes en een jongen die de laatste weken zonder een spoor achter te laten uit de ouderlijke woning zijn verdwenen. Er is geen enkel bewijs, dat de verdwijning van de vier kinderen met elkaar in verband staat Op 5 december werd de 13-jarige Josiane Poumen uit Herstal vermist. Op 22 december verliet de 9-jarige Magda de Bruyne de ouderlijke woning in Kortrijk. Van beiden is nog geen spoor gevonden. Voor de opsporing van Magda de Bruyne werd de hulp ingeroepen van een Nederlandse speurhond. Ook werd het advies gevraagd van de Neder landse helderziende, de heer G. Croiset. Deze gaf een aantal aanwijzingen, die echter tot dusverre geen klaarheid heb ben gebracht. Sinds de vorige week wordt ook geefs gezocht naar de 13-jarige Marie- Teherese Lisiak uit Roux in de provin cie Henegouwen. Een dag daarna, op 3 januari, vertrok de 15-jarige Alfons Deschouwer uit Humbeek naar Brussel, waar hij door vrienden op een feestje was uitgenodigd. Sindsdien hebben de ouders niets meer van hem gehoord. gaan. is zoek PERZIE PROTESTEERT TEGEN AANHOUDING VAN CARAVELLE De Perzische regering zal bij de Sow- jetunie een protest indienen inzake de gedwongen landing van een Caravelle straalvliegtuig van de Belgische lucht vaartmaatschappij Sabena op een Rus- sjsch vliegveld. Wanneer het toestel niet wordt vrijgegeven zal Perzië zijn am bassade in Moskou opdracht geven te protesteren en de vrijlating van de twee Perzische passagiers te eisen. Berichten als zou de piloot van het toestel de Russen hebben gevraagd een noodlanding te mogen maken zijn offi cieel tegengesproken. Vallende boomstam doodt man. Op het terrein van Muller Co's scheep vaartmaatschappij in Rotterdam is gis termiddag de 56-jarige G. van der Vliet getroffen door een boomstam van 1500 kg, die uit een strop viel. De man werd over gebracht naar het ziekenhuis, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. Joseph Kennedy, de vader van de Ame rikaanse president is gisteren uit het ziekenhuis ontslagen. Zoals bekend heeft hij een beroerte gehad. Hij heeft bijna drie weken in een ziekenhuis te West Palm Beach in Florida gelegen. Op een persconferentie, die gister avond werd gehouden door bij de ramp betrokken instanties, is de vraag aan de orde gekomen wat de oorzaak van de ramp kan zijn geweest. Sommige jour nalisten meenden, dat de president- directeur van de N.S., ir. J. Lohmann, had gezegd, dat een van de treinen door een rood licht was gereden, terwijl an deren dit positief hadden horen verkla ren door de Utrechtse officier van justi tie. mr. W. H. Overbeek. Desgevraagd verklaarde mr. Overbeek dat hij zijn uitspraak had gebaseerd op het tableau van het automatische bevei ligingssysteem in Woerden, dat de situa tie weergaf op het moment van de bot sing. In de seinpost concludeerde men hieruit, aldus mr. Overbeek. dat een van de treinen door een onveilig sein moet zijn gereden. Van de zyde van de Spoor wegen werd nader verklaard dat hel officiële onderzoek zal moeten uitwijzen of dit werkelijk het geval is geweest. Men zei dat de opmerkingen van ir. Lohmann verkeerd zijn begrepen. De procureur-generaal te Amsterdam, mr. H. R. de Zaaijer. die teven6 voor zitter is van de Spoorwegoragev-allen- raaci, heeft meegedeeld dat de raad reeds volgende week zal bijeenkomen in ver band mat de treinramp te Har-melen. Men zal zich dan beraden over de ver dere stappen, die moeten worden onder nomen. Mr. de Zaaijer zei dat men de zaak zoveel mogelijk wil bespoedigen Hij verwacht dat vrij snel begonnen kan worden met het openbaar onderzoek. VERWARRING Vanmorgen was het nog steeds niet zeker hoeveel dodelijke slachtoffers de treinramp nu precies heeft gevergd. Gisteravond was er reeds sprake van 94 doden, maar de chef van het militaire hospitaal, kolonel R. Buisman, corrigeer de dit cijfer later in 81. Nadien werden echter nog weer slachtoffers gevonden, zodat men het vanmorgen op 90 doden hield. De verwarring over het doden cijfer moet zijn ontstaan doordat de slachtoffers aanvankelijk werden ver voerd naar het Academisch ziekenhuis in Utrecht, maar later naar het militair hospitaal. Er ontstond zo een verschil in telling tussen de geneeskundige dienst op de rampplaats en de indentaficatie- diienst in Utrecht. (Zie ook pagina 5 en 6) VS-troepen naar Zuid-Vietnam De Verenigde Staten en drie Aziati sche landen hebben aan president Ngo Dinh Diem van Zuid-Vietnam aange boden troepen te sturen voor de strijd tegen de communistische guerrilla-strij ders. zo heeft aartsbisschop Ding Thuc. een broer van de president, meegedeeld. De rooms-katholieke prelaat zei dat Thailand, Formosa en Zuid-Korea een dergelijk aanbod gedaan hebben. Aarts bisschop Ngo Dinh Thuc zei dat zijn broer het aanbod van de Verenigde i Staten twee maanden geleden had ont vangen, maar had geaarzeld het aan te I nemen omdat hij van mening is dat de Vietnamezen zelf moeten vechten. Pre sident Diem heeft echter nog geen be sluit genomen of hij de aanbiedingen al of niet zal aanvaarden. Een enorme kraan van de Ned Spoorwegen is er gisteravond aan te pas gekomen om de in elkaar geschoven wagons uit elkaar te trekken. Op een ge geven moment werd de last te zwaar en kantelde de enorme kraan uit de rails. Dat bracht het opruimingswerk weer uren achterop. De kerk, als rouwkapel afgestaan door de Hervormde gemeente (ran Utrecht, werd vanmorgen bezocht door vele nabestaanden van 0e omgekomenen. Zij werden daarheen begeleid door leden van de I Unie van vrouwelijke vrijwilligers, die de per trein komende familie leden opwachtten op het Centraal Station. De Russische regering heeft in tegenstelling tot de verwachtingen Molotof, de voormalige r nister van buitenlandse zaken, gehandhaafd in functie van afgevaardigde bij het internationaal atoombureau te Wenen. Tot vanmorgen was Molo tof daar echter nog niet teruggekeerd uit Moskou. Nieuws in één oogopslag In de afigeflopen nacht en ook vandaag ging het bergiings- en opruimings werk bij Harmeilen door. Vanmorgen was het juiste aantal doden tengevolge van de grootste -treinramp, welke Nederland ooit heeft getroffen, nog niet bekend. Maar het was I duidelijk, dat dit aantal de honderd was genaderd. Het officiële onderzoek zat imoeten uitwijzen, of een van de treinen inder daad door een onveilig seün is heengereden. Er is namelijk verschil van i ning ontstaan over vraag, of ir. Lohman, de president-directeur van N.S., dit al dan niet heeft gezegd. H.M. de Koningin heeft haar wintersportvakantie in Oostenrijk afgebroken eu is vandaag i.v.m. treinramp naar ons land teruggekeerd. President Sukarno hebben verklaard, dat bin nen tien dagen de kwestie Nieuw-Guinea nu langs diplomatieke weg moet zijn geregeld. Gebeurt dit niet, dan zal Indonesië geweld gébruiken om eenzijdig het geschil tot een oplossing te brengen. Het Duitse vrachtschip Aldebaran is gistermiddag de Botlekhaven binnenge sleept. Op zes meter na was het schip op de Maasvlakte doormidden gevaren door het Turkse schip Rize. Minister Toxopeus heeft thans de Tweede Kamer voorgesteld een nieuwe gemeente te vormen, staande uit de gemeenten Diem en en Ouder-Amstel en Westelijk Weesperkar- spél. Zij zal de naam Bijl mermeer dragen en bij haar stichting niet veel meer dan 20.000 inwoners tellen, maar kunnen i groeien tot een gemeente met 100.000 zielen. Vanmorgen waren twee slachtoffers nog niet geïdentificeerd. Hun stoffelijke overschotten lagen opgebaard in net Militair Hospitaal. Deze twee slacht offers hebben geen enkel document bij zich, waaruit hun afkomst blijkt. Het Rode Kruis te Utrecht verzoekt daarom personen, die nog familieleden vermis sen, zich met de informatiepost te Utrecht (telefoon 030—11964) in verbinding te 6tellen. In toiaa? (hébben tweeduizend mensen per telefoon inlichtingen gevraagd over de slachtoffers. Het Rode Kruis had een speciaal telefoonnummer voor deze in formaties gereserveerd, welk nummer gisteravond via radio en televisie werd medegedeeld. Ongeveer 150 mensen kwa men persoonlijk informaties inwinnen bij de post van het Rode Kruis aan de Maliebaan. Ook vervoegden zich velen bij het Militair Hospitaal, waar zij wer den ontvangen door predikanten. De Nederlandse Spoorwegen zullen in overleg met de familie van de slachtof fers de begrafenissen regelen en de kos ten daarvan voor hun rekening nemen. De directie van de N.S. heeft voorts medegedeeld dat de Spoorwegen de aansprakelijkheid voor de schade ten ge volge van de treinramp in Harmeien volledig erkent. De materiële schade voor de N.S. loopt in de miljoenen. WEINIG ZWAAR GEWONDEN Over de toestand van de gewonden, die in acht verschillende ziekenhuizen te Utrecnt, Rotterdam, Amersfoort en Almelo zijn opgenomen, is medegedeeld dat deze over het algemeen redelijk is. Men verwacht geen verdere stijging van het dodental tengevolge van het nog bezwijken van gewonden. De meeste slachtoffers blijken te zijn omgekomen door schedelletsel. In verband met het onderzoek zal op de stoffelijke over schotten van de beide omgekomen ma chinisten nog sectie worden verricht. BAAN HEDEN VRIJ Het reddingswerk op de rampplaats is vannacht gestaakt, nadat men aannam dat er geen stoffelijke overschotten meer in de verwrongen treinstellen zouden zijn. Direct nadat de reddingsploegen waren ingerukt, is de opruimingsdienst begonnen met het herstel van het baan vak. Men begon met de reparatie van de elektrische bovenleiding en de aan leg van nieuwe rails, nadat de laatste lokomotief, die op zijn kop lag. van de baan was gekanteld. Men verwacht, dat het treinverkeer vanmiddag om 5 uur zal kunnen worden hervat. Het opruimingswerk was niet eenvou dig. In de loop van gisteravond ontstond daarin vertraging, toen een enorme hijs kraan met een rijtuig in de grijpers uil de rails liep en het rijtuig liet vallen, vlak naast een keet, waarin zich ver slaggevers bevonden. Maar geleidelijk aan werd de ravage van ijzer en staal uit elkaar gehaald.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1