Mieuiue geihsct)e (Courant TREINBOTSING BIJ WOERDEN EIST VIJFENZEVENTIG DODEN Commentaar Yan de vijftig gewonden zaten velen urenlang in wrakstukken bekneld Ernstigste spoorwegramp Mislukte aanslag op Sukarno Oostenrijker klimt in Nw.-Guinea Bij splitsing van lijn schuift ene trein over de andere Tot nu toe was ramp in 1918 de grootste Bom ontploft in Makassar Rouw Z°'kmin twinL je ware halve zntire! PTT MAANDAG8 JANUARI 1962 KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter <BU contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: f 7.50 per kwartaal; 1 2,55 per maand; 0,59 per week. Tweeënveertigste jaargang no. 12372 CHRISTELI]K-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticti fo ^hrbleoeu mgn bert ia Ugljeospott" Klaart hemel hoven Kongo op Zie pagina 5 eitoan jfo u,t l f/v VcftTftCK 673 üJit 2Woi.Lt 7.V5 AMSRSF. (?.*a WTPFCHT q.os- I AMSSWORT rioesr om aankoimL n ih wttw^mcs. QtN HAAG ^botsing-:. -OM DC u-"' vtoTRc«: e.w Good a q.ov WOtRQEN 6. IS noeyr on q' 5C "TEN TREINBOTSING NABIJ WOERDEN heeft van- morgen de grootste ramp in de geschiedenis van de Ned. Spoorwegen tot gevolg gehad. 75 doden en 50 gewonden zijn er het slachtoffer van geworden. Het was 0111 negentien minuten over negen, dat een trein uit Utrecht (met bestemming Rotterdam) zich boorde in de zijkant van een trein uit Gouda (met bestemming Amster dam). De gevolgen waren ontzettend: rijtuigen schoven in en op elkaar of belandden verpletterd in een weiland. Passagiers werden uit de treinen geslingerd en bleven dood of gewond langs de spoorbaan liggen. In de ravage, die ontstond, zaten andere reizigers opgesloten en moes ten later levend of dood met snijbranders worden bevrijd. De oorzaak is voorshands volkomen duister. Nieuws in één oogopslag Tussen Harmelen en Woerden zijn vanmorgen onj tien voor halftien twee treinen in botsing geko men. De trein die om 9.05 uit Utrecht richting Rot terdam vertrok, boorde zich in de trein die om 8.44 uit Rotterdam via Gouda naar Amsterdam op weg was. Volgens voor lopige berichten zijn tien tallen mensenlevens te betreuren. Bij een bomaanslag op president Sukarno zijn in Makassar drie mensen om gekomen- De president bleef ongedeerd. Vandaag keert hij terug naar Dja karta. Schout bij nacht Reeser, commandant Ned. strijdkrachten Nieuw-Gui- nea, heeft verklaard niet spoedig een Indonesische aanval te verwachten. Vandaag was praktisch geen verkeer mogelijk in Algiers. Met het oog op demonstraties, waartoe de OA.S., het geheime leger, had opgeroepen, waren de voornaamste verkeerswe gen door leger en politie afgesloten. In Parijs heb ben de communisten za terdag een demonstratie op touw gezet, gericht te gen de activiteiten van de OAS. Bij een botsing tussen een Brits vrachtschip en een Zuidslavisch schip niet ver van Dover zijn zeker negen mensen om het le ven gekomen. Nog acht tien personen worden ver mist. Bij een botsing tus sen een Turks en een Duits schip bij het lichtschip Goeree zijn geen slachtof fers gevallen. Thans is officieel in Bonn toegegeven, dat de Sowjetunie West-Duits- land heeft- voorgesteld te komen tot tweezijdige ge sprekken over de kwes- ties-Duitsland en Berlijn. Bonn is evenwel niet be reid op het voorstel in te gaan en daarmee het Wes telijk standpunt prijs te geven. Berichten in de Paki- I staanse pers als zou India I twee pantserdivisies naar I de grens met West-Paki- I stan hebben overgebracht, i zijn in New-Delhi tegen gesproken. In de genoem- I de plaatsen zouden voort- I durend garnizoenen zijn I gelegerd. Premier Nehroe I heeft gezegd, dat India in I vrede met Pakistan wil I leven, zonder evenwel zijn I grondbeginselen op te of- I feren. Aan het parlement van I de afgescheiden provincie I Katanga is door een par- I lementscommissie voorge- I steld het voornaamste deel I van de overeenkomst, wel- 1 ke getroffen werd tussen I president Tsjombe en pre- I mier Adoela, te ratifice- ren. I Naar het oordeel van I ir. Engel, de president- I directeur van de Algemene I Kunstzijde Unie, is het de I vraag, of het wel gezond I is buitenlandse arbeids- krachten zo ver van huis i te trekken om in een I vreemd land tijdelijk te gaan werken. De ramp gebeurde te Harmelen, op de plaats waar de treinen van Rotter dam naar Amsterdam via Gouda de spoorlijn naar Utrecht verlaten. In volle vaart botste hier de trein die om 9.05 uur uit Utrecht naar Rotter dam was vertrokken op de trein, die om 8.44 Rotterdam had verlaten met bestemming Amsterdam. De Utrechtse trein schoof boven op de trein naar Amsterdam en ver pletterde die grotendeels. In beide treinen zaten ongeveer 500 passa giers. Onmiddellijk na de melding werd een grote hulpactie op touw gezet. Doktoren, verpleegsters, geestelijken en landbou wers uift de omgeving schoten te hulp om de doden te vervoeren en de gewon den bij te staan. Ambulances uit verre omgeving Lot Rotterdam, Den Haag en Utrecht toe werden naar de plaats van de ramp gedirigeerd. Spoorwegper soneel, militairen en B B. werden opge roepen om te helpen. Op smederijen en fabrieken in de omtrek werd een beroep gedaan gas te leveren voor de snijbran ders, waarmede men de bekneld geraak te reizigers moest bevrijden. Het terrein van de ramp bleef lange tijd onoverzichtelijk. Het bood een lu guber toneel. Doden en gewonden lagen op brancards langs de spoorlijn. De po litie had moeite om toegeschoten fami lieleden op een afstand te houden. Van Identificatie kon aanvankelijk geen spra ke zijn, omdat vele slachtoffers deerlijk bleken te zijn verminkt. Eerst in het Academisch ziekenhuis te Utrecht, waar heen de meeste slachtoffers werden ver voerd. kon men met de identificatie be- Van de trein, die uit Leeuwarden via Utrecht naar Rotterdam onderweg was, zijn de eerste zes rijtuigen ontspoord. De meeste slachtoffers reisden in deze trein. Van de andere trein ontspoorden drie rijtuigen. Volgens ooggetuigen stond de trein naar Amsterdam stil, toen die uit Utrecht er boven op vloog, na krach tig geremd te hebben. Het eerste klasse rijtuig van de Utrechtse trein werd vol komen verpletterd; slechts 2 inzittenden van deze wagon overleefden de botsing. Het rijtuig lag ver naast de rails en bleek een transformatorhuisje te hebben meegesleept. De eerste ambulance-auto arriveerde drie kwartier na de botsing op de plaats van de ramp. Daarna kwam verdere hulp snel" en uitgebreid. Om half twaalf ver trok uit Den Haag een Rode-Kruisko- lonne,- die acht ambulances omvatte als mede een vrachtauto met EHBO-mate- riaal. Rotterdam zond dertien zieken auto's en ambulances kwamen er ook uit Gouda, Woerden, Utrecht, Amsterdam en Amersfoort leverden ziekenwagens. De ANWB zond 10 wegenwachters met de rampenbus. Op een gegeven moment waren ee zo veel ziekenauto's onderweg naar de plaats van de ramp, dat de wegen in de omgeving volkomen versperd waren. Er ontstond een verkeerschaos, die i moeilijk uit de knoop te halen was. Van enige coördinatie b(j de hulpverlening was aanvankelijk geen sprake. Minister-president prof. De Quay, mi nister Korthals, minister Toxopeus en staatssecretaris Stijkel stelden zich per soonlijk van net gebeurde op de hoogte Ir. J. Lohman, president-directeur van de N.S., leidde zelf het reddingswerk. Ook de procereur-generaal te Amster dam, mr. A. R. de Zaaijer en ir. F. Boom stra van het ministerie van verkeer, bei den lid van de Spoorwegongevallenraad, verschenen ter plaatse. Ir Lohman legde ter plaatse een ver klaring af, waarbij hij getuigde van zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers. Hij noemde deze Nederlandse spoorwegongelukken TTOEWEL het vanmiddag nog niet te zeggen was, hoe groot het aan- tal slachtoffers van de treinramp te Woerden zou zijn, is deze ramp in ieder geval de grootste, die de Spoor wegen ooit heeft getroffen. Het ern stigste ongeluk in de Nederlandse spoorweghistorie was tot op heden dat in 1918, toen 41 mensen om het leven kwamen toen door een dijk- verzakking bij Weesp een trein ver ongelukte. Bij Woerden hebben zich in 1926 en 1960 ook ernstige ongeluk ken voorgedaan, bij elk waarvan twee doden waren te betreuren. De spoorwegongevallenhistorie ver meldt de volgende data: 1913: Ontsporing te Oranjekanaal: vijf, doden, drie ernstig gewonden. SUKARNO is gisteravond aan een bomaanslag ontsnapt, toen hij met zijn gevolg te Makassar op Ce lebes bij een sporthal arriveerde. De bom ontplofte vlak na het passeren van de auto's, waarin het gezelschap was gezeten. Drie mensen kwamen om het leven en 25 werden gewond. Het projectiel ontplofte enkele hon derden meters bij Sukarno vandaan temidden van de menigte, die langs de weg stond opgesteld. Tijdens de toespraak, die Sukarno later in de sporthal hield, was hij zichtbaar geschokt. Niettemin verscheen hij van ochtend op tijd voor het inspecteren van een militaire basis bulten Makassar. Van middag zou Sukarno naar Djakarta terug keren. Na de aanslag zijn de veiligheids maatregelen drastisch verscherpt. Het is nog niet bekend of er arrestaties zijn verricht. Wel zijn de verbindingen tussen Dja karta en Makassar verbroken geweest Vanochtend werden zij hersteld om ver volgens opnieuw verbroken te worden. Men meent dat de militairen hier de hand in hebben, zo wordt uit Djakarta gemeld. Zuid-Celebes, waarvan Makassar de hoofdstad is, was tot voor kort nog een broeinest van rebellenactiviteit. In en om de stad waren voornamelijk elemen ten van de fanatieke Dar-oel Islam in actie. Deze beweging eist een Islamitische staat Indonesië. Het verzet in het gebied van Makassar was vrij algemeen. Sukarno had het voor het laatst in 1958 bezocht. In de afgelopen drie jaar heeft hij zich onthouden van het bezoeken van rebellencentra, omdat deze niet veilig genoeg werden geacht. Kort geleden was verklaard, dat Makassar vrij was van alle rebellenactiviteiten. Naar verwacht zal Sukarno nu spoedig een beslissing nemen over de te volgen koers inzake het geschil met Nederland. Tijdens de rondreis heeft hij zich opzettelijk onttrokken aan con tact met de wereldopinie. Subandrio en Nasution (ministers van buitenland se zaken en defensie) zijn in Djakarta gebleven en zullen Sukarno bij diens terugkeer op de hoogte brengen van de jongste ontwikkelingen. De woorden, die Sukarno op Celebes gebezigd heeft, laten hem echter weinig ruimte voor een wijziging van zijn politiek. 1917: Ontsporing te Houten-Schalk wijk van vijf rijtuigen, waaronder het koninklijke. Elf lichtgewonden. 1918: Ontsporing nabij Weesp door dijkverzakking, tengevolge van regen val. 41 doden, 42 gewonden. 1926: Ongeval te De Vink bij Leiden, vier doden (twee reizigers en twee per soneelsleden), negen gewonden. 1927: Ongeval te Rijswijk-Delft Acht gewonden. 1934: tengevolge van een verkeerde wisselstand trein ontspoord Amsterdam- Weesperpoort. Negen ernstig gewond, zeven lichtgewond. 1936: Woerden ontsporing, twee do den. een ernstig en zes lichtgewond. 1951: Gouda express trein reed op wachtende trein in. Twee doden en een twintigtal gewonden. 1952: Rotterdam, twee werklieden- treinen in botsing. De ene reed van achteren op de andere, die stilstond. Twee doden, twintig gewonden. 1953: Gouda personentrein rijdt te gen rangeerlocomotief, een dode, een gewonde. 1953: Nabij Weesp door verlating van de stoptrein rijdt de express trein Am- sterdam-Enschede erboven op. Twee doden, negen gewonden. 1954: Eist, trein ontspoord tengevolge van een verkeerde wisselstand. Zes doden, elf gewonden. 1955: Oldebroek, ontsporing militaire trein, twee doden, twee gewonden. 1955: Geldermalsen, personentrein rijdt op goederentrein, twee doden, acht gewonden. 1955: Heerlen, sneltrein rijdt op stop trein, 26 zwaargewonden. 1957: Woensel, tengevolge van het af geven van een verkeerde lastgeving is een stoptrein over een verkeerd spoor geleid en in botsing gekomen met een sneltrein, zeven doden (vijf reizigers en twee personeelsleden), twintig gewon den. 1960: Woerden, Britse militaire trein ontspoord, twee doden, tien gewonden. 22 februari 1961: Sneltrein Amster dam-Maastricht loopt in station Geldrop op goederenlocomotief. En dode en vijf gewonden. 4 juni 1961: Botsing bij Tilburg tus sen twee goederentreinen, waarbij de twee machinisten om het leven kwamen. ramp het grootste ongeluk in de ge schiedenis van de NS. Over de oorzaak wilde de heer Lohman liever nog niets zeggen Eerst moet het onderzoek worden afgewacht Vandaag en morgen zal men waarschijnlijk nog wel bezig zijn met de opruimingswerkzaamheden. De heer Lohman verwacht, dat het officiële NS- onderzoek vrijdag zal beginnen. Hij deelde mede, dat de twee machinisten bij het oijgeluk zijn gedood. Hun namen zijn nog met bekend. Ze waren afkom stig uit Rotterdam. Voor vervolg zie pagina 4 EEN RAMP, onvoorstelbaar groot, is •*-' het, die niet alleen onze Spoor wagen, doch geheel ons volk getroffen heeft. Tientallen gezinnen zijn aan het begin van deze nieuwe werkweek in diepste rouw gedompeld. Hoe betrekkelijk is het kunnen van de mens. Hoevelen zullen vanmorgen niet het vervoermiddel van de trein hebben gekozen, omdat dit ook in dit jaargetijde bij uitstek veilig leek. Wat echter is veilig? ZUn we als mensen niet zonder aflaten door gevaren omgeven? Is er niet altijd een dunne strook tussen ons leven en de dood. Zijn we niet immer afhankelijk van omstandighe den, ook buiten onze wil? De oorzaak van deze waarlijk na tionale ramp? Zij zal stellig worden vastgesteld. Er zullen voor dit zo ge vaarlijke punt in een uiterst druk trelnverloop stellig nadere maatrege len worden genomen. Het zal hard nodig zijn. Maar het zal de doden niet teruggeven en het zal de gewonden niet meer baten. Ons oprecht mededogen gaat uit naar al degenen die in de kring van hun naaste en meer verwijderde ver wanten door dit ontstellend gebeuren zijn getroffen. Ons medeleven gaat ook uit naar ons Spoorwegbedrijf, dat deze ramp wedervoer. Maar opnieuw, en ditmaal wel op aangrijpende wijze, is gebleken: er zijn grenzen gesteld aan het kunnen en het leven van de mens. Waren er geen momenten waarop we het dreigden te vergelen? Onlangs is een geschrift verschenen onder de sprekende titel „Geloven op maandag'' De bedoeling is duidelijk. Ons geloof is er niet slechts voor de zondag. Het Is er ook voor de maan dag, ook wanneer we op de maandag morgen ons naar ons werk begeven, hoe ook. Ook per trein. In alle betrekkelijkheid van ons mensenleven mag dit geloof ons deel zijn. Het overschrijdt de grenzen van ons kunnen en van ons aards bestaan. Het reikt naar de eeuwigheid, waarin geen rouw meer zal zijn en ook geen geween. Dan geldt, wat ons overko men moge, welke ramp ons treffen moge. het woord uit de Bijbel: „Want door genade züt gil gebonden, door het geloof, en dat niet uit u zclven, het is een gave van God". Het is een behouden, ook in verwonding en dood. Zouden we onze medereizigers door het leven dit niet méér kunnen voor houden? NCRV wijzigde programma i.v.m. treinramp De N.CJt.V. heeft in de treinramp bij Harmelen aanleiding gezien haar pro gramma voor vandaag te wijzigen; alle „lichte programma-onderdelen" zullen worden vervangen door uitzendingen van ernstige muziek. Tegen het middag uur was bij de VA.R.A. nog overleg gaande over een eventuele wijziging van het programma. m, MET IIAAR BEREIDHEID tot een open gesprek met de regering van Indo nesië is onze regering wel tot de grens gegaan, volgens sommigen heeft zij hier mede de grens van wat haar verlangd kon worden zelfs overschreden. Veel heeft het tot dusver niet gebaat. Do talrijke redevoeringen van Soekarno blij ven even luidruchtig en krijgshaftig van toon. Hij is naar Oost-Indonesië getrok ken en heeft een heel gezelschap van hoge buitenlandse diplomaten meegezeuld. Dit laatste is een vreemde zaak. Dat Soe karno hen heeft uitgenodigd hem te ver gezellen het is niet de eerste opmer kelijke gedraging van deze dictator, die het, als alle dictatoren, van opmerkelijke gedragingen schijnt te moeten hebben. Aanzienlijk bevreemdender is, dat de di plomaten de uitnodiging hebben aange nomen. Die bevreemding geldt in het bijzonder de ambassadeur van de Verenigde Staten. Dat de communistische landen in het ge ding tussen Indonesië en Nederland posi tie hebben gekozen, is bekend. Het mag hun tot opmerkelijke gedragingen geen vrijbrief geven, maar wie zal zich hier oprecht verbazen? Anders is het met de Amerikaanse ambassadeur. Deze reis van Soekarno naar Oost-Indo- nesië past weloverwogen in de campagne die de Indonesische regering tegen Neder land voert. Het is niet zomaar een reis om het land te leren kennen. Neen, deze reis is een demonstratie. En daarbij heeft de hoge Amerikaansche diplomaat zich laten inschakelen. Hij zal met het aan vaarden van de uitnodiging niet hbben willen doen uitkomen, dat zijn regering voor Soekarno heeft gekozen. We weten gelukkig beter. Maar hij heeft een beden kelijke schijn veroorzaakt. Soekarno heeft deze reis bedoeld als uiterlijk vertoon. Het was Soekarno te doen om de indruk naar bulten. Dwars ingaande tegen alle diplomatieke gebruiken heeft hij daarbij ook de buitenlandse diplomaten gehaald uit de beslotenheid van hun diplomatieke ambt. Dat was erg. Erger nog was, dat zij zich daartoe hebben geleend. Alsof dit nog niet genoeg is hebben de diplomaten, gehoor gevend aan een nadere uitnodiging van dezelfde Soekarno, een kort woord gesproken. Ook dat is onge bruikelijk, maar het kwam ervan. De Amerikaanse ambassadeur, eenmaal in het lastige parket verzeild geraakt, heeft vol staan met „Merdeka" (vrijheid) te roepen. Toegegeven, veel was het niet. Het was echter tegelijk veel te veel. Want wat is, en zeker in de huidige omstandigheden, dit woord anders dan de Indonesische strijd kreet? We kunnen ons de ontstemming van de Nederlandse regering denken. Ophelde ring van Amerikaanse zijde is bepaald niet overbodig. NEEM DE TIJD OM GOEDKOOPTE TELEFONEREN Automatisch interlokaal telefoneren nu 1/3 goedkoper, op werkdagen van 7 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens en tijdens het weekeinde van vrijdagavond 7 uur tot maandagmorgen 8 uur. staan. De belangrijkste depressie, die in wijde omtrek om zich heen stormen veroorzaakte, trok van New Foundland naar IJsland. Ze deed zach te lucht naar de Britse eilanden In het zuiden van Engeland werden zon dag maximum-temperaturen van 9 tot 11 graden bereikt. De zachte lucht drong ook tot Neder land door en veroorzaakte hier op uit gebreide schaal mist. Tijdelijk stroom de in de noordelijke provincies nog meer polaire lucht binnen, waarin op klaringen voorkwamen. Deze gaven aanleiding tot minimum-temperaturen om het vriespunt, waardoor vele wegen glad werden. Een nieuwe, zeer actieve storing na dert Ierland. Ze zal op de Britse eilan den en de Noordzee de luchtdrukver- schillen sterk doen toenemen, zodat dc zuidwestelijke wind flink gaat aanwak- statioi keren. De mist zal daardoor grotendeel* verdwijnen. Er blijft veel bewolking en het zal tijdelijk gaan regenen. u öei De Bilt verwacht tot morgenavond: vu£"° Aanvankelijk veel bewolking met enige dVbhi regen of motregen en hier Cn daar mist. rwenu Later wisselende bewolking met plaat- Eindh. selük enkele buien. Tot krachtig of 5d;-Jj,ï stormachtig toenemende wind tussen "toclü» zuid en west. Hogere temperaturen. (Op- Oslo gemaakt om 11.15 unr). K.ipenl 69. Tendens stijgend ..t ZON EN MAAN Dinsdag; zon op 8.46, onder 16.48 uur; maan op 10.39, onder 20.52 uur. Op 13 jan. eerste kwartier. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur is SS 'z°B Sï DE BEKENDE Oostenrijkse Harrer heeft zich een jaar Een Nieuw-Zeelander die Darwinrange en de Idcnburg- sief breekt en uiteindelijk Mount Everest-beklimmer voorbere.d op beklimming vorig jaar tevergeefs een po- top. uitmondt in de sinds de nnHib Jaar Ian kam toPpen. va" ™eer f»'nK deed tot beklimming, zal Harrer heeft voor de expe- Roekefeller-expeditie welbe- Jlonanriil na jr rt r rVan 5000 meter hoogte. Deze zich ook bij de expeditie voe- ditie twee maanden uitge- kende Eilandenrivier aan de v-Hlll ?n vand a f™" u-" beklommen, gen. trokken en is niet afhankelijk zuidkust van Nieuw-Guinea. vallei en \andaar per vlieg- Hij wordt vergezeld door de Behalve de hoogste Carsten- van luchtdroppings. De Engelsman Wollaston tuig naar de Laga-vallei aan Nederlandse bestuursambte- top die langs de noordwand Hij is ook van plan de oor- maakte in 1912 een expeditie sneeuw ^dekt^ decine»st bedwongen zal worden, wil sprong van enkele grote ri- naar de Carstens terwijl de tonner^ in emtriJ kwÏT v!ïL *i. *f° Harrer nog andere toppen vieren te onderzoeken en spe- Nederlander Colijn in 1930 de toppen in centraal Nieuw- \alk, allen Nederlanders, en van het massief beklimmen, ciaal die van de Baliem waar op drie na hoogste top van de Australiër Tempel. evenals de verder gelegen deze door het centraal mas- het Carstensmassief beklom. Madnd Mallurc* gh. beu gh. beu m.regen gh bêw. gh. bcw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1