ïlicuurc £ciJisrl)e GTouraitl ïijaa Mobilisatie is afgekondigd in Oost-Indië Commentaar Oe Thant probeert nog te verzoenen Filmster (7) is zijn rol ontgroeid Deining in Velsen om verkoop hotel Nehroe bedreigt nu China en Pakistan Versterkte wacht bij poorten van Parijs ZATERDAG 6 JANUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. 2.55 per maand; 0.59 per week. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58935. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; Tweeënveertigste jaargang no. 12371 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „ftantvastlcfc it gljtbltven mgn htri in legjjraspotf in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Nieuwe gracht 810 UTRECHT Sukarno is gisteren met een heli kopter naar de havenplaats Pare Pa- Nieuws in u één oogopslag Sinds Nieuwjaarsdag hebben bij gewelddadig heden in Algerije reeds meer dan tachtig mensen het leven verloren. Gis teren hebben Algerijnse nationalisten achttien pa rachutisten in de ravijnen van Kerrata gedood na hen in een hinderlaag te hebben gelokt. Gendar merie en oproerpolitie is bij de Parijse toegangs wegen geconcentreerd om op te treden, als de O.A.S een greep naar de macht doen. Premier Nehroe van India raakte gisteren in gevecht met bewakers toen aanhangers het po dium bestormden om hem te huldigen. Dit gebeurde tijdens een samenkomst van de congrespartij na een verklaring van Neh roe. dat ndia het moge lijke moet doen om China Pakistan van India's grondgebied te verdrij- Uit een „onofficieel document", dat de Sowjet- unie ten aanzien van de kwestie-Berlijn en Duits land aan de Westduitse ambassadeur Kroll in Moskou heeft overhan digd, kan de conclusie worden getrokken, dat Rusland niet bereid is te gemoet te komen aan de plannen van president Kennedy en premier Mac- millan voor het scheppen van een basis tot onder handelen. Berichten .uit de Ver. Staten als zou de secre taris-generaal van de Ver. Naties, Oo Thant, een per soonlijke ontmoeting wen sen tussen president Su karno en minister-presi dent De Quay, zijn tot heden niet bevestigd. Wel zou Oe Thant een contact op lager niveau in gedach ten hebben. De comman dant van Oost-Indonesië heeft bevel gegeven tot een algemee mobilisatie in zijn gebied. Twee Nederlandse hoogleraren vertrekken naar Jordanië om foto grafische opnamen te ma ken van een nieuwe Dode Zee-rol, waarin een para frase en verklaring wordt gegeven van een gedeelte van het boek Job. Dit is mogelijk door de finan ciële steun van Z.W.O. Alles wijst er op, dat de ministers van landbouw van de zes E.E.G.-landen pas volgende week zullen toekomen aan de beslis sende aanpak van de twee grote vraagstukken: de z.g. ontsuappingsclausule en de prijstoenadering van de landbouwproduk- ton in de gemeenschap. TAE Indonesische regering heeft thans officieel de verklaring van Sukar- no herhaald, dat er geen onderhandelingen met Nederland moge lijk zijn dan op grondslag van overdracht van het bestuur over Nieuw- Guinea aan Indonesië. Een woordvoerder van de regering te Djakarta zeide, dat de soevereiniteitsoverdracht niet besproken behoeft te worden, aangezien de soevereiniteit van Indonesië reeds zou vaststaan. Inmiddels zet Sukarno zijn campagne voort. re in Celebes gevlogen, waar hij parachutist enheeft geïnspecteerd. Langs de weg stonden duizenden mensen, die hem toeriepen: vrijd West-Irian". Bataljons vrij willigers voor de „bevrijding" van Nieuw-Guinea stonden in de hou ding. Voor de kust lagen een Indo nesische torpedoboot en andere ma rinevaartuigen. Een patrouillevlieg tuig cirkelde boven de stad. Naar thans gemeld wordt, zou Sukar no te Makassar niet Makassar maar Pare Pare de springplank naar Nieuw-Guinea hebben genoemd. Vandaag zou hü te Pare Pare een grote redevoering houden. De Russische ruimtevaarder Titof verge zelt hem. De commandant van Oost-Indonesië, Kolonel Busjlri. heeft bevel gegeven tot algemene mobilisatie in zijn gebied. Deze maatregel geldt voor mannen en vrou wen tussen 16 en 45 jaar. Personen van 16 tot 25 jaar in Oost- Indonesië moesten zich aanmelden voor de strijdkrachten te velde, van 26 tot 35 jaar voor reserves te velde, van 36 tot 45 jaar voor hulpdiensten aan de gewapende strijdkrachten. Busjiri gaf het bevel bij de installatie van het „commando tot bevrijding van West-Irian". waarvan de voornaamste taak is „al wat nodig is op de juiste tijd gereed te hebben". Hij verwachtte in twee maanden 45.000 mensen in acht maanden te kunnen opleiden tot vol waardige soldaten. In het hele land zijn nu vrijwilligers ingeschreven, maar de feitelijke oplei ding is nog niet begonnen. Australië informeert Australië zal inlichtingen inwinnen over de sluiting van het luchtruim. Bij het jongste bevel wordt het gebied uit gebreid en het bevat nu ook een route van de Qantas naar Manilla. Naar verluidt, verzamelen zich In het afgesloten gebied oorlogs. en transport schepen. De woordvoerder van de vloot, majoor "DURGEMEESTER en wethouders van Velsen hebben gistermiddag een fel protest openbaar gemaakt tegen de transactie tussen de heer T. T. Cremer te New York en de Nederlandsche Handelsmaat- schappij in Amsterdam, waarbij een voorlopige koopovereenkomst is gesloten voor de verkoop van het landgoed „Duin en Kruidberg waarin een hotel is gevestigd met enige omringende gropd aan de Handelsmaatschappij. Het college merkt op. cat de trans- aobie dn geen enkel opzicht de bewonde ring van B. en W. kan hebben. Ook de Kamer van Koophandel en het gehele bedrijfsleven dn de IJ-mond en Kenme- merland zijn zeer teleurgesteld over de ze transactie, „daar hiermede het hotel „Duin en kruidberg" verloren gaat om dat de Handelmaatschappij het hotel wil bestemmen tot recreatieruimte voor het personeel", aldus B. en W. Tegenover de burgemeester van Vel sen heeft de heer Cremer verklaard, dait zijn motieven tot verkoop van het landgoed zijn geweest: de bijzondere re latie dde 'hij heeft tot de Handelmaat schappij. verder dat hij het niet pret tig vindt, dat „Duin en kruidberg" een hotel is en dat er bepaalde buitenlan ders in bet hotel komen. B. en W. van Velsen zeggen, dat het hun onbegrijpelijik voorkomt, dat de heer Cremer, die in New York woont en twee tot driemaal per jaar het jachthuis „No va Zembla" op het landgoed bezoekt, diergelijke motieven kan aanvoeren. Tot nu toe hebben partijen zelfs de mogelijkheid van het zoeken naar een andere oplossing afgewezen, aldus B. en W. Prémier sloeg zijn bewakers TNDIA moet, volgens premier Nehroe's Congrespartij, al het mogelijke doen om China en Pa kistan van India's grondgebied te verdrijven. Tijdens een zeer wanor delijke vergadering presmier Nehroe ging zelfs op de vuist met enkele bewakers, toen aanhangers het podium bestormden om de premier te huldigen nam de partij een resolutie aan, waarin een vreed zame regeling van de grensgeschil len voorop gesteld wordt. Op het moment, dat Nehroe zijn grote rede zou houden, bestormden enthousias te aanhangers het podium. Er bestond groot gevaar dat kinderen onder de voel gelopen zouden worden. Nehroe wilde naar beneden om de mensen te kalmeren, maar functionarissen en bewakers pro beerden hem tegen te houden, bang dal hem iets zou overkomen. Nehroe werd echter woedend en met een vuurrood ge zicht sloeg hij op hen ln. Vrienden van Nehroe verklaarden, dat zij hem nog nooit zo kwaad hadden ge zien. Hij holde van de ene kant van hel podium naar de andere in een poging de orde te herstellen. Verscheidene malen greep hij in, toen gillende moeders pro beerden hun kinderen in veiligheid te brengen door ze aan de leiders van de partij, die op het podium betrekkelijk veilig stonden over te geven. Nehroe verliet even het podium, maar toen hij terugkwam, begon het gedrang en het tumult opnieuw. Ten slotte verlie: hij definitief de zaal en de vergadering werd in een onbeschrijfelijke wanorde besloten. In het gedrang werden min stens dertig personen gewond, van wie drie ernstig. Partijvoorzitter Reddy verklaarde te voren, dat India alles op alles moet zet ten in een poging: China en Pakistan van India's grondgebied te verdrijven. In een resolutie worden India's nabuurlanden beschuldigd van „Illegale bezetting van ons grondgebied". Voordat de verwarring ontstond, had Nehroe verklaard, dat India het volste recht heeft geweld te gebruiken om eigen grondgebied terug te winnen. Hij zei verder, dat als de westerse oppositie tegen de actie van India voortduurt, de wereld in twee stukken gedeeld zal worden: de Afro-Aziatische landen en het Westen. Pakistan is voornemens in verband met de Indische dreiging, een beroep te doen op de Veiligheidsraad. Ambardy, verklaarde dat Indonesische oorlogsschepen „uitvoerige oefeningen" houden in Oost-Indonesië en gereed zijn om aan elke gebeurlijkheid het hoofd te bieden. HU zeide dit naar aanleiding van berichten, dat de Karei Doorman 15 jan. een oefenreis naar de Westindische en Zuidatnerlkaanse wateren zon beginnen. Brigade-generaal Hendraningrat, Indo nesisch ambassadeur in Pakistan, is gis teren naar Djakarta vertrokken voor be sprekingen over Nieuw-Guinea. Hij is oud-commandant van Oost-Indonesië. Voor zijn vertrek uit Karatsji verklaarde hij dat de Nederlanders in Nieuw-Guinea tienduizend mariniers en soldaten hebben samengetrokken, die bewapend zijn met Amerikaanse wapenen. Hij maakt zijn reis op dringend verzoek van Sukarno. Weinig optimisme De secretaris-generaal van de Verenig de Naties, Oe Thant, gaat de mogelijk heden na om Nederlanders en Indonesiërs tot onderhandelingen te brengen. Welin gelichte zegslieden waren niet' al te op timistisch. Lapian, de vaste vertegen woordiger van Indonesië, had een half uur lang een onderhond met Oe Thant en bracht vervolgens rapport uit aan Dja karta. Een antwoord bleef uit. Ook sprak Oe Thant met de heer Polderman, advi seur van de Nederlandse vertegenwoor diging. Een Nederlandse woordvoerder weigerde hierover iets mede te delen. Oe Thant zou proberen beide partijen te bewegen tot onderhandelingen zonder voorafgaande voorwaarden, doch hij wei gerde dit te bevestigen of te ontkennen. Persberichten uit Amerika als zou Oe Thant oen persoonlijke bespreking wensen tussen president Sukarno en pre mier De Quay binnen V.N.-verband, wer den niet bevestigd. Wei zou Oe Thant een contact op lager peil in gedachten hebben. De vice-president van de Philippijnen. Palaez. die ontkend had een bemidde lingsaanbod te hebben gedaan, bevestiede nogmaals, dat hij bereid Is als bemidde laar op te treden, wanneer beide partijen daarom vragen. Hij liet uitkomen dat hij met de Indonesische ambassadeur. Pa- montjak. verkennende besprekingen" had gevoerd. Volgens Ass. Press menen waarnemers te Hollandia, dat de tegenstrijdige ver klaringen van Djakarta over het Neder landse aanbod de mening bevestigen dal Indonesië militair niet klaar is voor een aanval. Bepaalde berichten wiizen erop dat Nasution als deskundige dit heel goed ziet en niet bereid is tot een militair avontuur met onzekere afloop. Vaststaat dat de krijgsverrichtingen niet van korte duur zouden zijn zodat de kans op in menging groter wordt. Het dagblad Malay Mail te Kuala Lum pur. dat in de Engelse taal verschijnt, verklaart dat Sukarno geen geweld nodig heeft om Nieuw-Guinea te krijgen en doet een aanval on de Russen, die Sukar no tot vijandelijkheden aansporen. Vijfentwintig jaar heeft de in 191!) geboren Belg Edgar Heirman ge bouwd aan het hier afgebeelde astronomische uurwerk dat opge steld is in het oude kasteel Wal burg, in Sint-Niklaas. Het enorme uurwerk is ondergebracht in een kunstzinnig bewerkt paneel van 4 meter breed en 2 meter hoog. Er zijn 28.000 onderdelen van ko per en edelmetaal in verwerkt; het loopt feilloos en men kan er o.m. alle tijden ter wereld op af lezen, de zonne- en maanstanden en nog vele andere astronomische bijzonderheden. Er zijn engelen, die op bazuinen blazen en 24 hout snijwerkfiguren, die 24 ambachten voorstellen, zijn om het hele uur in actie. Rechts Edgar Heirman. Boven de klok de spreuk „Amor et labor omnia vincunt": Liefde en werk overwinnen alles. 1 ln Düsseldorf wordt een u-are stormloop ondernomen op de veertien I bureaus waar de bevolking (750.000 zielen zich kan laten inenten tegen pokken. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zijn artsen en verpleeg sters in de weer om de tallozen te helpen. IN Parijs zijn aanzienlijke verster-1 heime leger tot terreudaden overgaan kingen aangekomen, die bij de oproerpolitie moet de „tegenstaanders poorten van de stad zullen worden gelegerd. Een officiële verklaring voor het ontbieden van belangrijke versterkingen van gendarmerie en oproerpolitie naar de Franse hoofd stad werd niet gegeven. Het is echter duidelijk, dat deze stap verband houdt met de plannen van het geheime leger, in Parijs een greep naar macht te doen, nu een staatsgreep in Algerije alleen niet voldoende bleek Ook naar Algerije zijn enkele duizen den manschappen van gendarmerie en ordepolitie gezonden om de veiligheids troepen te versterken, die zich geplaatst zien voor een steeds heftiger wordendc- terreur van Europese zijde. Tt deze maatregelen werd besloten op een vergadering van de ministerraad, die donderdagavond werd gehouden. Tn Algerije is voorts een nieuw veilig heidssysteem in werking getreden. De grote steden zijn in afzonderlijke secto ren vereeld. Franse troepen zullen in elke sector verkeerskruispunten en stra tegische punten bewaken en partouille- diensten doen. Zij zullen direct ingrij pen, als mohammedaanse verzetsstrijders of leden van dë organisatie van het ge- De oproerpolitie moet de „tegenstaanders scheiden". Dit houdt onder meer in. dat zij een eind moet maken aan het lyn chen van mohammedanen en andere ge welddaden van Europeanen. Intussen hebben de gewelddadigheden in Algerije gisteren het leven gekost aan tenminste 32 mensen, waardoor sinds nieuwjaarsdag al meer dan 80 doden zijn te betreuren. Het aantal gewonden is de 150 al gepasseerd. In de loop van de dag werden gisteren in Algiers ne gen, in Oran drie en in Constantine twee mensen gedood. In de ravijnen van Kerrata tussen Setif en Bougie viel een .frans convooi in een hinder laag: Algerijnse nationalisten maaiden 18 parachutisten neer. De slag werd ge leverd op een smalle bochtige weg. Hel konvooi vroeg per radio versterkingen maar die kwamen alleen nog maar op tyd om de vervolging in te zetten. lyjORGEN zal het vijfentwintig jaar ge leden zijn, dat onze Koningin en Prins door het huwelijk aan elkaar wer den verbonden. Naar beider wens zal de eigenlijke viering van dit heugelijke ge beuren later plaats hebben. Daarom volstaan we thans ook op deze plaats met een enkel woord, dat overi gens even welgemeend als sober is. En dan is het wel duidelijk, dat dit woord mag staan in het teken van de dankbaar heid. Dankbaarheid om hetgeen Konin gin en Prins voor elkaar mogen zijn. Dankbaarheid om een bloeiend gezinsle ven. Dankbaarheid niet minder om het rijke bezit, dat ons volk in dit koninklijk huis heeft. We leven in een onrustige wereld. Na al hetgeen het vorige jaar reeds is geschied, heeft ook het nauwelijks aangevangen nieuwe jaar van die onrust reeds bewij zen geleverd. Zij wordt veelal daar aan getroffen waar men zoekende is naar de meest wenselijke vorm van regeren. Van die onrust is in ons land niets te be speuren. Integendeel, welk een onderlinge verscheidenheid en geschakeerdheid ons volk ook moge vertonen, hierin is het een. dat het zich gaarne schaart om ons ko ningshuls. En op zijn beurt mag het ko ningshuis zich geschraagd en gedragen weten door de sympathie en de liefde van heel een natie. Het optreden, ook naar buiten, van onze vorstelijke personen wordt steeds geken merkt door een zuiver verstaan van de constitutionele plichten. Maar het Is tege lijk doortrokken van een menselijkheid, die naar voren komt telkenmale wanneer de gelegenheid zich daartoe maar voor doet. Zou die diepere menselijkheid beter voedingsbodem kunnen hebben dan het gezinsleven, dat van ons koninklijk huis het deel is? Nogmaals, een woord van dankbaarheid, sober maar welgemeend, mocht niet ach terwege blijven. Zoals het gebed van dank baarheid evenmin achterwege zal blijven ln de kerkdiensten op de dag van morgen. De viering zelf bewaren we voor later. (RITAO „Nu kan ik toch wel naar Tommy gaan, hè mam, ook al heeft hij de mazelen." JN de eerste week van het jaar heb ben wij in de grens van vorst en dooi gelegen. Inmiddels hebben de hoge- drukgebieden ons in de steek gelaten, door zich naar Zuid-Europa terug te trekken. Dit heeft tot gevolg, dat de wind naar zuid tot zuidwest ia ge draaid. De koude lucht die tot bij Zuid- Frankrijk was gevorderd stroomt nu met een temperatuur van 2 tot 4 gra den over ons land terug. Een zwak front brengt hier en daar wat lichte regen. In de loop van zondag zou een volgen de depressie naar Engeland trekken en later op de dag ook bij ons weer regen HET WEER IN Tendens dalend Maandag: zon op 8.47, onder 16.47; r op 10.02, onder 19.32. 13 januari Eerste Kwartier. i verdere stijging zal EIHOPA veroorzaken. Daarmee zou een nieuwe hoeveelheid zachte lucht worden aan- Rapporten hedenmorgen zeven uur gevoerd, zodat de temperatuur in de komende dagen vertonen. De Bilt verwacht tot morgenavond: Overwegend zwaar bewolkt met nu dan regen of motregen. A&nvankelUk vu*»1 zwakke tot matige later matige tot krach- tlge zuidwestelijke wind. In het algemeen Tweni iets hogere temperaturen. Zd^Lj ZON EN MAAN Zondag: zon op 8 47, onder 16.46; op 9.17, onder 18.14. SietJon Weer»- At temper li |iï jesieldh i z E li In het Engelstalige dag- gemaakt wordt. De filmster John Randolph Pepper, zoon groeid dan wii konden fii m»,* n,.,.» i a. blad van kome stond giste- moet drie of vier jaar zijn van dc Romeinse Newsweek- men" verklaarde een woord- zo ren een advertentie waarin enJn1®n^te n}aJ de *«20 correspondent, is zijn rol let- voerder van de 20th Century te groot zal ziin" aldus de «n kleine loneen fovraatd u F°* brUnprtJkSdtS woo'^rflr^W.mritnn wordt om de roon van Cleo- De advertentie vermeldt Jaar herfst enkele Jène/ÏTet UJkelntochï' ta 'tt™,1'"!'' V* f""® ""fl" hlj vo«- patra en Julius Ceasar tt niet dat het JonsetJe niet al Cleopatra (Elisabeth Taylor) vort, jaar herfst tefilmj h.d t,?™!""1 ™""n spelen in de film „Cleopatra" mae: groeien- De jon- gespeeld en kon uitstekend moeten worden, gen die aanv"-,'-,!;'- 2— die op het ogenblik in Rome gageerd was, tren die ""vankeHjkjSj =dïï"S«SS Stïïrt^oTdJ^mS de zevenjarige kind is eenvoudig sneller ge- werd tot eind februari of heeft." Helsinki Oslo ttuDenO Aberdeen A'dem BruseeJ Luxcmb Peru» Bui-deen» Grenoble Nice Berlijn Frenkfon MUncben ZUrieB Genev» Locerno Belgrado Athene Mednd Mellorce onbew gh. bcw. regen windetll o J wlndnii -3 -3 0.5 -3 -3 0.1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1