Jlieutoe £dtoscl)e GTtraranl Commentaar Sukarno afwijzend over Nederlands aanbod Britse prinses reist voor zestien Drs. de Pous vraagt matiging verlangens Vooruitgang Brussel niet onbevredigend^ PTT Ons land zal terugslaan Crha) VRIJDAG 5 JANUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. 2,55 per maand; 0,59 per week. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter <BU contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; TWeênYeertigste jaargang no. 12370 CU RIST ELI JK-NATION AAL DAGBLAD „Stantvastlcfc k ghrbletra mjn bert ia tfgfyeaspotl" B.B.-brocliure in de Kamer Zie pagina 9 Extra persoonlijke inspanning en prestatie en een zekere matiging van de persoonlijke verlangens met name inzake inkomen en positie verbetering acht de minister van economische zaken, drs. J. W. de Pous, noodzakelijk. Minister De Pous sprak gisteren deze persoonlijke mening uit aan het slot van een te lev isieu '.zend i ng, waarin een aantel vooraanstaande Industriëlen had gesproken over de economische „weers verwachting". Het wordt geen gemakkelijk jaar, maar al te somber behoeven we het niet in te zien, zo luidde de gezamenlijke conclusie van deze groep. Uitgangspunt voor de uitzending was de uitspraak van minister De Pous in september van het vorige jaar. toen hij meende, dat het nog niet noodzakelijk was in 1962 de stormbal te hijsen, doch dat men er wel verstandig aan zou doen een regenjas en een paraplu bij de hand te hebben. De bewindsman wees op een aantal te verwachten economische ontwikkelin gen van de Europese Economische Ge- President Sukarno heeft de Russische ruimtevaarder Titof in zijn paleis in Djakarta ont vangen. De kwestie Nieuw-Gui- nea belette de Indonesische president blijkbaar niet, zich vrolijk lachend met de Rus te laten fotograferen. (Telefoto Nieuws in ,Ze zijn nog niet ver genoeg gegaan 53 één oogopslag In een rede voor naar schatting een miljoen In donesiërs in Makassar heeft president Sukarno verklaard, dat met Neder land alleen onderhandeld kan worden, als het doel daarvan is de overdracht van het bestuur over Nieuw-Guinea aan Djakar ta. Sukarno riep de in het geheim uit Nederland ver trokken Papoea-student Frits Kirihio op het po dium. Deze vergezelt de president op zijn tocht door Celebes. Naar het oordeel van de ministers Marijnen en De Pous is de gisteren op de bijeenkomst in Brussel van de ministerraad der E.E.G. geboekte vooruit gang niet onbevredigend. Een Nederlands voorstel inzake de zuivelindustrie heeft vrijwel de instem ming gekregen. Men ver wacht, dat de besprekin gen tot volgende week zaterdag zullen voortdu- Generaal Clay, de per soonlijke vertegenwoordi ger van president Kenne dy in West-Berlyn, zou in een telegram aan minister Rusk krachtig hebben ge protesteerd tegen de on voldoende vrijheid van de Amerikaanse mil. com mandant in Berlijn om op te treden bij eventueie Oostduitse anti-communis tische opstanden langs de grens. In zijn Nieuwjaarsrede heeft de voorzitter van de S.E.R., prof. .Ver-rijn Stuart, egd, dat er tot heden nimmer sprake is geweest van een werkelijk, syste matisch benutten van de raad als adviserend lichaam van de regering voor wat betreft sociale en economi sche aangelegenheden. Na negen maanden van volkomen rust is het in de Baliem-vallei in Nieuw- Guinea weer tot ordever storingen gekomen. Er zouden verschillende men sen zijn gedood. Extra po litiepersoneel moest wor den ingeschakeld om nog ernstiger incidenten te voorkomen. Een verzoek van de r.-gen. der V.N., Oe Thant, om een einde ie maken aar het illegaal vervoeren van wapens vanuit Rhodesië naar Ka- tanga, is door de Rhodesi- sche regering afgewezen. Oe Thant is uitgenodigd zelf naar Salisbury te ko men om misverstanden uit de weg te ruimen. Een bedrag van zes mil jard gulden zal nodig zijn voor de automatische kop peling van alle Europese treinen. Proeven daartoe zullen dit jaar worden ge nomen. Voor Nederland wordt gerekend met een bedrag van zestig miljoen gulden. Philippijnen: Geen aanbod tot bemiddeling Vice-president Pelaez van de Philippij nen heeft een Haags bericht tegenge sproken, dat de Philippijnen zonden heb ben aangeboden te bemiddelen tussen Nederland en Indonesië (Tevoren had een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag ge zegd, dat de regering op de hoogte was van dit aanbod, daarvan met erkentelijk heid had kennis genomen en het in stu die had). Palaez zeide dat Nederland de Philip pijnen benaderd had en van betrouwba re zijde te Manilla wordit vernomen, dat de Philippijnse regering belde par tijen polst. Volgens Palaez zullen de Philippijnen alleen de rol van bemidde laar aanvaarden indien beide partijen daarom vragen. Vannacht omstreeks half drie is op de rijksweg bij Westerbroek in Gronin gen een auto mt vijf inzittenden, waar schijnlijk door de gladheid van de weg geraakt en in het Winschoterdiep gere den. Drie inzittenden konden worden gered, de 38-jarige heer J. J. Scholtens uit Kloosterburen en zijn verloofde mej. C. A. Bos (35 jaar) verdronken. "PRESIDENT Sukarno heeft gisteren in een rede tot een miljoen mensen te Makassar afwijzend gesproken over het Nederlandse aanbod om onderhandelingen te beginnen zonder voorafgaande voorwaarden te stel len. Hij verklaarde dat onderhandelingen, die niet de overdracht Nieuw-Guinea aan Indonesië ten doel hebben, van geen enkel nut zijn. „Indonesië", zeide hij, „vraagt niet om onderhandelingen, wij willen al leen onderhandelingen beginnen als deze ten doel hebben het bestuur aan ons over te dragen". „Nederland is begonnen te zwichten voor onze vastbeslotenheid, nog steeds niet ver genoeg Sukarno. „Ik ben naar Makassar geko men omdat dit de springplank eike onderneming met betrekking tot West-Irian. Onze oorlogsschepen liggen hier voor anker. Onze sbraalrvliegtuigen kunnen van hieruit strijden. Het volk van Makassar heeft ervaring in het ver zet tegen Nederlanders. En als wij te weinig wapens en bamboesperen hebben, kunnen wij onze vijf vingers gbruiken Van vijf vingers kan men een vuist ma ken en die zullen wij gebruiken. „Ambassadeurs, als u bloedvergieten wilt voorkomen, vertel de Nederlan ders dat zjj ongelijk hebben. Maar zeg hen tevens, dat als zjj onze vastbe- slotenheid niet begrijpen, wij West- Irian zullen aanvallen en hen eruit gooien. Wij menen wat wij zeggen". Minister Luns zegt dat Indonesië eer ohanteigepolitiek voert en de Nederlan ders om capitulatie vraagt. Wij vragen geen Nederlandse capitulatie. Nederlandse ministers over E.E.G. TAE ministerraad van de E.E.G. U heeft gisteren in Brussel enige vooruitgang geboekt bij de bespre king van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het sleutelvraag stuk voor de overgang naar de twee de etappe van het E.E.G.-verdrag. De ministers hobben op 30 december het overleg onderbroken, aangezien vooi de in het verdrag voorgeschreven da tum van 31 december geen voldoende vooruitgang kon worden geboekt. Ver wacht wordt, dat het gesprek tot de volgende wéék zaterdag zal voortduren. Een van de punten, waarop die minis ters donderdag overeenstemming na derden, was dat van de zuivelindustrie. Een nieuw Nederlands voorstel hierover heeft vrijwel de instemming van de mi nisterraad gekregen. Het houdt in, dat de Europese commissie voor mei van dit jaar voorstellen zal indienen voor de zui vel, drie van gelijke strekking zullen zijn NEEM DE TIJD OM GOEDKOOPTE TELEFONEREN Automatisch interlokaal telefoneren na 1/3 goedkoper, op werkdagen van 7 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens en tijdens het weekeinde van vrijdagavond 7 uur tot maandagmorgen 8 uur. als die voor granen, varkensvlees, gevo gelte en eieren. De ministerraad moet daarover voor eind juli beslissen ei verordeningen moeten dan op 1 vember 1962 van kracht worden. Van bijzonder belang voor Nederland ls, dat ook voor de zuivel het beginsel van gemeenschappelijke financiële antwoordeltjkheid zal worden toegepast. Er is overigens nog een reserve de zijde van de Franse delegatie, die eveneens data vastgelegd wenst te zien voor de regelingen voor rundvee en ker. Bij de bespreking van de regelingen voor groenten en fruit werden voor d< belangrijkste vraagstukken nog geen op lossing bereikt. In feite raakten de ministers bij de debatten over dit onder werp steeds weer aan het-doornige pro bleem van de ontsnappingsclausules, een punt dat met de kwestie van de prijstoenadering waarschijnlijk de mees te tijd zal vergen. Overigens kwam bij de bespreking van deze kwestie ook ter sprake, of het na volgen van het Nederlandse veilingsy steem voor groenten en fruit een oplos sing zou kunnen brengen. De ministers beriktcn wel grote mate van overeenstemming over de kwestie van de concurrentievoorwaarden in de landbouw, de regeling voor wijn en voor industriële produkten, vervaardigd op basis van landbouwprodukten. De Nederlandse ministens, diie aan de besprekingen deelnemen, de heren De Pous en Marijnen, noemden na afloop van de vergadering van donderdag de vooruitgang „niet onbevredigend". els wij dit hebben gevraagd ter erken ning van onze onafhankelijkheid. Wij worden als zwak beschouwd en gere geld vernederend behandeld. Als wij on ze toom laten blijken, wordt dit als een grote bluf opgevat. Wij zullen West- Irian hoe dan ook bevrijden en als de Goden het willen, zal West-Irian dit jaar weer bij Indonesië kamen Geen enkele mogendheid ter wereld, gein vloot, geen legen, ®een luchtmacht zal den". Ook Kihirio De rede werd gehouden in het grote park in het hart van de stad. Onder toe juichingen leidde Sukarno Dtnara, de „leider van de partisanen in West-Irian" (een infiltrant) naar bet podium, teza men met de uit Nederland aangeko men Papoea-student Frits Kirihio. De menigte liet luide haar instemming blij ken met elke aanval van Sukarno op Nederland en schreeuwde hem toe, het bevel te geven om ten strijde te trekken. Toen Sukarno aanspoorde om zich als vrijwilliger te melden, schreeuwde men: „Dat hebben wjj reeds gedaan. Wij staan gereed". Halverwege de rede viel er een tro pische regenbui. Op verzoek van de president deden de mensen hun para plu's dicht en legden hun regenkleding af om te laten zien dat zij bereid wa ren „offers te brengen". Als Sukarno vroeg of hij op zou houden, riep men telkens: „Nee, ga door". Een kwartier lang zongen de mensen onder leiding van Sukarno liederen Sukarno had bij aankomst in Makas sar vertelaard: „Of de Nederiairders pra ten of niet, wij gaan door. Totdat de Nederlanders toegeven, zullen wij voort gaan met de opbouw van onze kracht en Nieuw-Guinea binnenvallen, als de tijd daarvoor aangebroken is". meenschap als bijvoorbeeld een vergro ting van de exportmogelijkheden en de concurrentie op eigen markt. Over de economische ontwikkeling in ons land sprak de heer De Pous als zjjn mening uit, dat naast de te verwach ten toenemende concurrentie een ver zwakking van de winstmarges zal optre den en dat zich voorts een afzetvergro- ting zal voordoen zowel naar het buiten land als in het binnenland. Aan de televisie-uitzending hebben voorts medegewerkt prof. dr. J. R. M. van den Brink, directeur van de Ara- sterdamsche Bank, ir. P van Delden, directeur van de Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden, de heer M. M. van Hengel, lid raad van bestuur van Unilever N.V., ir J. C. G. Boot, president-directeur van Shell Nederland N.V., ir. W. H. Kruyff, voorzitter van het Centraal Sociaal Werkgeversver bond, de heer H. J. Koster, algemeen voorzitter van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité en mr. H. Albeda, voorzitter van het Centraal Orgaan eco nomische betrekkingen met het buiten- Ter sprake gebrachte onderwerpen waren onder meer de gevolgen van de verkorting van de werkweek, het tekort aan arbeidskrachten, de betalingsbalans en ook de grote betekenis ran het gezamenlijk overleg tussen werkgevers en werknemers enerzijds en de overheid anderzijds. Mr. clr. De Beus: De Nederlandse ambassadeur te Canberra, mr. dr. J. G. Beus, heeft in Melbourne verklaard dat de Ne derlandse strijdkrachten zullen op treden als Indonesië een aanval zal doen op Nieuw-Guinea. Volgens hem bluft Sukarno niet en hij meende dat Australiës positie in Nieuw-Guinea sterker zon zijn, indien het in Noord-Anstrallë meer strijdkrach ten had. Er is een werkelijke bedreiging met een aanval. Op het ogenblik wordt Australië niet door Indonesië bedreigd, maar dat zou het geval kunnen <Un. wan neer het door dreigementen nu z(jn sin krijgt, aldus de heer Beus. De leider van de Australische oppo sitie, CalwelL heeft zijn regering ver weten. dat zij niet vraagt om een poli tiemacht van de Verenigde Naties voor Nieuw-Guinea. Hij noemde Sukarno de boze geest, Australiës fanatieke vijand en Japans voornaamste collaborateur in de oorlog. De Australische vice-luchtmaareohalk Yan D. Mclachkm zeide, dat de Austra liërs niet al te ongerust zijn over een dreigende Indonesische inval in weste lijk Nieuw-Guinea. Zairin ontkent tlians vooruitgang De Indonesische ambassadeur te Wash ington, Zairin Zain, die tevoren ver klaard had dat de Nederlandse voorstel len een vooruitgang betekenden, zeide gisteren: „Zo'n verklaring levert aardige kmantekoppen op, maar als men leest wat minister-president De Quay en mi nister Luns hebben gezegd, dan begrijpt men dat de toestand niet gewijzigd is" Tevoren had hij een onderhoud met de Amerikaanse onderminister van bui tenlandse zaken. De heer Van Amerongen, direc teur van de Amsterdamse kunst ijsbaan heeft mevrouw C. Win- tersberger-Aalberts een jaarabon nement van^de baan aangeboden, omdat mevrouw Wintersberger veel heeft bijgedragen tot de red ding van de zeven kinderen die dezer dagen door het ijs van de Keizersgracht zakten. Opnieuw burgemeester OUD-MINISTER VAN ROOY NAAR HEERLEN De oud-minister van sociale zaken en volksgezondheid mr. dr. C. J. M. A. van Rooy, is met ingang van 16 januari be noemd tot burgemeester van Heerlen In Limburg. De heer Van Rooy is lid van de Katholieke volkspartij. Dr. Van Rooy volgt de heer M. F. G. M. van Grunsven op, die met pensioen is gegaan. r "V Dr. Van Rooy heefit reeds geruime tijd ervaring als burgemeester. Hij was van 1938 tot eind 1945 burgemeester van Hon- tenisse in Zealand. Daarna vervulde hij dit ambt in Btten en Leur. Op zijn initiatief werd een „industriaRsataeraad" ingesteld waarmee een grondslag werd gelegd voor een nieuwe welvaart in die streek. Op 1 mei 1952 werd hij burge meester vain Venlo en ten slotte op 5 apiul 1957 burgemeester van Eindhoven In 1959 werd dr. Van Rooy benoemd tot minister van sociale zaken en volksge zondheid in het kabinet-De Quay Op 2 juli van het afgelopen jaar meende de minister zich genoodzaakt te zien zijn ontslag te vragen aan de Koningin om persoonlijke redenen, die verband hiel den met het verloop van de besprekin gen over het wetsontwerp algemene kin- derbijslagverzekering. Den Haag neemt voorzorgen tegen pokkengevaar Naar aanleiding van drie gevallen ran pokk«n in Dusseldorf, hebben de Duitse gezondheidsautoriteiten deze stad tot besmette kring verklaard. De Neder landse geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid heeft voorbe reidende maatregelen getroffen om xo nodig het personenverkeer tussen Dus seldorf en Nederland, in overeenstem ming met de internationale sanitaire regeling van de Wereldgezondheidsorga nisatie, onder controle te stellen. Reizigers, die zich van Nederland aar Dusseldorf wensen te begeven, dienen er rekening mee te houden, dat van hen bij aankomst een geldig inter nationaal vaccinatiebewijs kan worden gevraagd. De geneeskundig hoofdinspec teur adviseert personen, die nimmer tegen pokken zijn gevaccineerd zich niet te Laten vaccineren en hun reis uit te stellen. In Dusseldorf is men gisteren op gro te schaal begonnen met het inenten te gen pokken, nadat bij een Ingenieur, die op 2 december van een zakenreis uit Liberia was teruggekeerd, deze ziek- •as geconstateerd. Zijn echtgenote en van hun kinderen zijn ernstig ziek. De ingenieur de twee andere kan- deren van het gezin en de dienstbode zijn ook geïsoleerd. Intussen is nog een geval van pokken gevonden. £)E JAARWISSELING schenkt staande figuren in het openbare leven, nationaal zowel als internationaal, gele genheid, hun zienswijze te geven op do situatie van het ogenblik en voorzichtig enkele denkbeelden te formuleren met be trekking tot het kortelings aangevangen jaar. Straks eisen de problemen, eik voor zich, de aandacht op. Begrijpelijk is het, dat men daar een wat meer algemene bezinning aan vooraf wil doen gaan. Het biedt tevens een mogelijkheid, enige aan de ervaring ontleende opmerkingen van meer algemeen karakter te plaatsen, waar toe de kans anders minder aanwezig is. Dit geldt ook de ais altijd belangrijke redo waarmede vandaag de voorzitter van do Sociaal-economische Raad de eerste open bare vergadering in dit laar van dit hoge lichaam heeft geopend. Het komt ons voor, dat ditmaal wederom zijn betoog alles zins beharfigingswaard is. Het vond. dunkt ons. zijn kern in de klacht, dat te weinig algemeen de S.E.R. als adviserende Instan tie wordt ingeschakeld. Zeker, de S E R. heeft in de nu ruim elf jaren van zijn bestaan belangrijke advie zen aan de regering mogen verstrekken. Maar er zijn ook sectoren binnen het re geringsbeleid, waar men zich het bestaan van de S.E R. nauwelijks bewust schijnt, hoezeer ook hier adviezen van dit lichaam nuttig zouden kunnen zijn. De voorzitter noemde enkele voorbeelden, voor de ken nisneming waarvan wij gaarne naar hel verslag van zijn rede elders In dit blad verwijzen. Er openbaart zich, aldus de klacht van de voorzitter, gebrek aan systematiek in de keuze van de onderwerpen, waarover adviezen worden Ingewonnen. De S.E.R. vertegenwoordigend een lichaam van het gehele Nederlandse bedrijfsleven, dient meer over het algemene beleid als zo danig te kunnen adviseren, zulks temeer nu, waar op economisch en sociaal gebied wel zowat een afgeronde wetgeving is be reikt, in de toekomst een zwaarder accent zal komen te liggen op de beleidsadviezen. Niet overbodig schijnt het, dat de voor zitter nog eens weer de aandacht, en dat uiteraard in het bijzonder van de rege ring. gevraagd heeft voor de mogelijkhe den die de regering ln de aanwezigheid van de S.E.R. heeft. Het leven van van daag is uitermate gecompliceerd gewor den. Er is een veelheid aan vaak tegen strijdige factoren. Benutten van een advi serend lichaam, van een samenstelling en deskundigheid als de S.E.R., zou de rege ring welkom dienen te zijn. Hetgeen, overigens en uiteraard, aan de S.E.R. de blijvende plicht oplegt om dan ook te streven naar adviezen, waaraan de regering iets heeft, adviezen dus tevens die zich, als het even kan, kenmerken door een grote mate van eenstemmigheid en concreetheid. T?EN HOGEDRÜKGEBIED dat giste- ren boven Engeland lag, heeft zich in dc afgelopen nacht naar Frankrijk verplaatst. Het strekt zich vandaar over Zuid-Duitsland naar de Balkan uit. Op de Britse eilanden is de luchtdruk aan zienlijk gedaald onder invloed van het front van een depressie die over IJsland naar Noord-N oorwegen is getrokken. Daardoor ontstond boven de Noordzee een krachtige zuidwestelijke luchtstro ming. Ons land is aan de rand van deze stroming gekomen. Verwacht mag wor den dat de wind in ons land ook zal toenemen uit zuidwestelijke richting. Bij windstilte is de temperatuur in de afgelopen nacht op de meeste plaatsen tot omstreeks 2 graden onder nul ge daald. Vanwege de zuidwestelijke wind is een stijging van de temperatuur tot boven het vriespunt te verwachten. De dooi zal zich langzaam van het noord westen naar het zuidoosten over ons land uitbreiden. Het weer behoudt een somber en ne velig karakter, maar neerslag van enige betekenis wordt niet verwacht. De Bilt verwacht tol zaterdagavond: Overwegend droog weer met veel bewol king en hier en daar mist. Zwakke tot matige, aan de kust tUdeiyk vrU krach tige wind tussen zuid en zuidwest. Lang- aame stijging van temperatuur. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Zaterdag 6 januari: zon op 8.47, onder 16.44; maan op 8.24, onder 17.04; 6 januari Nieuwe Maan. HET WEER IN EUROPA Inpporten hedenmorgen zeven uur 3r 5 E temper fttaUoD geiteidi si|l-: li VU&s. Je BUt FEN BRITSE zakenman beeft gisteren zijn beklag gedaan over het feit dat Prinses Mar garet en Antony Armstrong Jones voor hun reis naar het Britse eiland Antigua in W'est- Indië alle zestien eerste-klas- plaatsen van een BOAC-vlieg- tuig hebben gereserveerd. De acht passagiers die voor deze vlucht eerste-klasplaatsen hadden gereserveerd, krijgen nu voorin de machine tweede klasplaatsen, maar een eerste klas behandeling. Textielfabrikant Philip Scragg verklaarde: „Een eerste-klas- behandeling is m(j niet voldoen de. Ik bad eerste-klas gereser veerd, omdat achterin het lawaai van de motoren minder ls. Wanneer blijkt, dat Ik toch voorin moet reizen zal ik een De prinses en haar echtge noot vertrokken gisteravond naar Antigua voor een verblijf van twee of drie weken. Het BOAC-toestcl maakte een spe ciale tussenlanding op het eiland. Een woordvoerder van de maatschappij deelde mee dat prinses Margaret en Armstrong de maatschap- Jones voor de zestien plaatsen betaald hebben, maar hU wilde geen prijs noemen. *ïen normale eerste klas enkele reis naar An- tigua kost ruim 2000 gulden, verblijf hetgeen met 16 vermenigvuldigd op 32.000 gulden zou komen. Dit lijkt een hoge prijs voor „privacy". De kroniekschrijver John Gordon schreef afgelopen zon dag: „Zij reizen met toestel van de BOAC, maar om te garanderen dat de democra tische idee niet te ver wordt doorgevoerd is er nog een snuif je apartheid toegevoegd. Hun plaatsen zullen gesehelden zUn van die van de andere passa giers. Zijn zij zo kostbaar dat zU niet eens dezelfde lucht kunnen inademen ais de rest van ons?" ons?" i IUn- Nice Berlyo Frankfur MUncher Zurich Geneve fh. bew fh. bew gh. bew gh. bew gh. bew gh. bew

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1