Jlieutue jTriltscije (üimranl het land Geef ons alvast zonder soevereiniteit Commentaar Regering niet bereid tot capitulatie voor geweld Algerije: bestand lijkt aanstaande Indonesië? Uiterste compromis van Over 5 of 10 jaar mogen dan de Papoea's zelf beschikken T Geen onderhandelingen het mes op tafel met Spoedig kernproeven V.S. op Britse eilanden? DONDERDAG 1 JANUARI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KL ACHTEND IENST: bezorging 1819 u. 2.55 per maand; 0.59 per week. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58933. ABONNEMENTEN: 7,50 per kwartaal; Tweeënveertigste jaargang no. 12369 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stontvusttc!) is $f)f bieren mgn bert ia tefbeaspati" HONGARIJE maakt tceer GRAPJES Zie pagina 5 NDONESIË zou bereid zijn, zijn aan spraken op de soevereiniteit over Nederlands Nieuw-Guinea te laten vallen en de Papoea's de mogelijkheid tot uit eindelijke zelfbeschikking aan te bieden, als Nederland het bestuur over dit gebied aan Indonesië zou willen overdragen. Dit beeft gisteravond volgens de corres pondent van Associated Press een „hoog ste regeringsvertegenwoordiger in Dja karta" medegedeeld. Vieuws in Deze „concessie" zou onder internatio nale druk reeds ter kennis van de rege- TN WASHINGTON wilde men geen rechtstreekse coihmentaar, J geven op dit bericht. Wel meent men daar dat de verklaringen, die in Den Haag en Djakarta worden afgelegd een onderhandelings tactiek en een diplomatiek manoeuvreren weerspiegelen. Men is op timistisch gestemd en verwacht, dat als gevolg van de diplomatieke gedachtenwisselingen een grondslag voor een vreedzame regeling van het geschil gevonden kan worden. Ook de Nederlandse ambassadeur dr. J. H. van Roijen, die als diplomaat zijn woorden zorgvuldig weegt, zei gisteren na een onverwacht gesprek met Dean Rusk, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken en drie onderministers: „Ik zou geen goed diplomaat zijn, als ik niet gematigd optimistisch zou zijn. Enige vorderin gen zijn gemaakt op de weg naar be sprekingen en onderhandelingen." Waarnemers te Washington zijn dan ook van mening, dat een akkoord „dich terbij is dan op enig ander tijdstip in de laatste weken". Het is waarschijnlijk, dat te gelegener tijd de V.N. een rol zul len gaan spelen in de regeling van dt kwestie Nieuw-Guinea. Men meent echter te weten dat secretaris-generaal Oe Thant (wiens land Birma instem ming heeft betuigd met het aanbod de Nederlandse regering, zonder i waarden vooraf te onderhandelen met Indonesië) aarzelt, het prestige van de V.N. te zeer in de waagschaal te stel len door in deze zaak openlijk en recht streeks de goede diensten van de V.N. aan te bieden. Men zou zich evenwel een situatie kunnen voorstellen, waarbij de ver tegenwoordigers van Nederland en In donesië in de V.N.-onderhandelingen zouden openen onder de symbolische auspiciën van de V.N. of wellicht ook met bijstand van een persoonlijke ver tegenwoordiger van de secretaris-gene- Intussen is Sukarno voor een bezoek van vier dagen naar het zuiden van het eiland Celebes (dicht bij Nieuw-Guinea gelegen) vertrokken. Hij zal daar (voor als belangrijk aangekondigde) toespra ken houden. Elf leden van zijn kabinet, onder wie Subandrio (buitenlandse za ken) en generaal Nasution (defensie) zullen hem vergezellen, evenals o.m. de ambassadeurs van de Ver. Staten en de Sowjetunie. Ook de grote interna tionale persbureaus mogen hun corres pondenten de reis naar Celebes laten maken, evenals de Russische ruimte vaarder Titof. ringen van de Ver. Staten en Australië zijn gebracht. De woordvoerder zou voorts gezegd heb ben, dat de Papoea's een kans moeteij krijgen, liet Indonesische bewind te er varen 0111 daarna over hun toekomst te beslissen (11a vijf of tien jaar). Zij kun nen dan een eigen staat stichten óf zich bij Indonesië aansluiten. De Nederlandse autoriteiten zouden op Nieuw-Guinea kunnen blijven, totdat een ordelijke overdracht van het bestuur mogelijk is. AlthansDaarover kan worden gepraat, aldus de A.P.-correspondent. één oogopslag Onder internationale druk zou Indonesië nu be reid zijn van de aanspra ken op de soevereiniteit over Nieuw-Guinea af te zien en de Papoea's t.z.t. zelf ite liaten beslissen over hun toekomst. Voor waarde is echter dat Ne derland het bestuur over Nieuw-Guinea overdraagt aan Djakarta. Naar Indo nesisch oordeel moetende Papoea's de kans krijgen het Indonesische bewind te ervaren, waarna zij kunnen beslissen over aansluiting bij Indonesië of zelfstandigheid. Het Nieuw-Guinea-de- bat in de Tweede Kamer is zonder moties geëindigd. Zowel minister-president De Quay als minister Luns verklaarden dat Nederland nu tot het uiterste is ge gaan voor een vreedzame oplossing van het geschil. De regering zal niet capi tuleren voor dreigementen met geweld. De kans is groot dat binnenkort een wapenstil stand tussen de F.L.N. en het Franse leger in Alge rije zal worden afgekon digd. Het geheim overleg tussen de Fransen en een delegatie van de voorlopi ge Algerijnse regering zou, afgezien van enkele pun ten, tot resultaat hebben geleid. In Londen wordt aange nomen, dat binnen enkele dagen aan Washington zal worden medegedeeld, dat de Amerikanen voor het nemen van kernproeven gebruik zullen mogen ma ken van het in de Zuidzee gelegen Britse eiland Christmas. De Portugese premier Salazar heeft Engeland er van beschuldigd zijn bond genootschappelijke ver plichtingen niet te zijn na gekomen. Scherpe kritiek werd ook geleverd op de Ver. Naties. Het is niet uitgesloten dat Portugal uit de volkerenorganisatie zal treden. Volgens diplomatieke zegslieden in Washington hebben vertrouwelijke Ame rikaanse stappen in Brussel om de kloof tussen de Amerikaanse en de Bel gische politiek ten aanzien van Kongo te overbrug gen, geen succes opgele verd. Met de besprekingen was de vroegere amerikaan- se ambassadeur in Brussel, Alan G. Kirk, belast. De Nederlandse Fok kerfabrieken zyn bezig met het uitwerken van plan nen voor de bouw van het eerste Nederlandse straal vliegtuig voor de burger luchtvaart als opvolger van de nog met schrceftur- bine-motoren uitgeruste F 27 Friendship. Op 77-jarige leeftijd is in Utrecht overleden prof. dr. H. J. M. Weve. et n van Nederlands bekendst oog specialisten, die ook een grote internationale faam bezat. Australië Dc Australische regering heeft gewei gerd, commentaar te leveren op het door A.P. gesignaleerde aanbod van Indone sië. Men acht het in dc Australische hoofd stad blijkbaar verstandiger, voorlopig nog een afwachtende houding aan te nemen. En men levert dan ook geen commentaar op een verklaring uit Den Haag, dat de Nederlandse regering de toestand rondom Nieuw-Guinea als era stig beschouwt. Ook de Amerikaanse bladen achten de toestand ernstig. De toonaangevende New York Times schrijft, dat Sukarno in navolging van Nehroe er een dubbele standaard op nahoudt. „Hij verwerpt on derhandelingen, waarbij geen rekening wordt gehouden met zijn etsen en vaar digt een algehele mobilisatie uit om Nieuw-Guinea te overmeesteren met het risico, dat Australië en andere staten betrokken worden in een conflict, dat op een gevaarlijke manier uit handen kan lopen". De Washington Post schrijft, dat het Nederlandse aanbod de deur opende voor een vreedzaam en wederzijds be vredigend resultaat. „Om het maar bot weg te 2eggen, Indonesië zet het pistool op het hoofd van de Nederlanders en weigert het wapen weg te nemen, voor dat de prijs die verlangd wordt, is be taald. Dat is voor elk lid van de Ver. Naties een onvergeeflijke houding", al dus het blad. Een woordvoerder van het Nederland se ministerie van buitenlandse zaken Naast de door Geurt Brinkgreve ontworpen legpenning ter gele genheid van het 25-jarig huwelijk van het koninklijk paar, wordt naar een ontwerp van de Voor- burgse beeldhouwer Albert Ter- mote door de Koninklijke Begeer in Voorschoten een tweetal herin neringspenningen uitgegeven. De Amsterdamse dichter Guillaume van der Graft schreef de tekst: „Het zilver van de tijd waarin gij samengaat, hebt gij gemunt, ge wijd aan land en volk en staat". De penning boven wordt geslagen in goud (18.3 mm f 33 en 25 mm f 55) en in zilver (25 mm f 4). De onderste penning wordt uitsluitend in brons gegoten (110 mm f 57). Den Haag verklaart, dat ten departemen- te nog geen berichten zijn ontvangen over bereidheid van de zijde van Indonesië tot een compromis inzake Nieuw-Guinea. De Evening Star te Washington schrijft dat Sukarno van Nederland slaafse on derwerping eist en kan moeilijk inzien hoe de Nederlanders zich ihieraan kunnen onderwerpen. De Australische Melbourne Herald acht het duidelijk, dat Australië niet bereid is Nederland met andere middelen te steu nen dan verklaringen. Een geschil vlak voor Australiës deur staat op het punt door een grote natie met wapens te wor den beslist door een zwak en alleen staand land onder druk te zetten. Dit kan ingrijpende gevolgen voor Australië hebben. Het is geen aanlokkelijk beeld, aldus het blad. De Frankfurter Allgemeine Zeitung koestert geen twijfel aan het morele recht Nederland, en meent dat het voor Australië niet aangenaam zal zijn als Su karno's onstabiele eilandenrijk verder op schuift. Het gaat hier om het evenwicht in de wereldpolitiek, aldus het blad. Indonesië versterkt zich verder De versterking van Indonesiës bewape ning langs de grenzen van Nederlands Nienw-Guinea gaat volgens A.P. voort Het Indonesische leger heeft 10.000 oud- stryders tegen Nederland op de Moluk- ken (met inbegrip van Ambon) herbe wapend, en de militaire commandant, ko lonel Bushiri, zegt dat de mannen vol on geduld wachten op de eerste stormloop. Ongeluk De 74-jarige heer J. Scholl uit Heerlen is gisteravond bij een ver keersongeluk om het leven gekomen. Met zijn bromfiets kwam hij onder een bestelauto, bestuurd door de 29-jarige P. H. uit Kerkrade. Ook gistermiddag, op de tweede dag van het debat over Nieuw-Guinea in de Tweede Kamer, was de publieke tribune overvol. De Papoea student E. Somisu, die geen plaatsje meer had kunnen vinden, doodde de tijd door een gesprek met leden van de Haagse bereden politie, die tijdelijk dienst doen op het Binnenhof. (Van onze parlementsredactie) "V/IINISTER-PRESIDENT DE QUAY en minister Luns hebben gisteren -TT in de Tweede Kamer nog eens duidelijk verklaard, dat de regering al het mogelijke zal doen om een vreedzame oplossing van het Nieuw- Guinea-geschil te verkrijgen. Maar zij lieten er tevens geen misverstand over bestaan, dat Nederland niet tot elke prijs aan de Indonesische eisen en verlangens tegemoet zal komen. Prof. De Quay zei, dat het kabinet „tot het \iiterste" is gegaan door het zelfbeschikkingsrecht der Papoea's als prealabele voorwaarde voor een gesprek met Indonesië te laten vervallen. Minister Luns verklaarde, dat het praten met een partner die het mes op tafel legt, gelijk staat met capitulatie. „Daartoe is de regering niet bereid". De bewinds man van buitenlandse zaken noemde de voortgezette militaire dreiging van Indo nesië „chantage", die de totstandkoming van constructieve onderhandelingen ern stig bemoeilijkt. tekent dit, dat de Indonesische regering ons aanbod tot een gesprek zonder voor afgaande voorwaarden heeft verworpen. Niettemin hoopt mijn regering, dat hier over in Djakarta het laatste woord nog niet is gesproken en dat het alsnog tot een dergelijk gesprek zal komen." Bij de replieken van het Kamerdebat liet mr. Luns de socialistische fractieleider Bur ger en de KV.P.-er Blaisse weten, dat „de regering gezien de onzekerheid over de houding van de tweede partij natuurlijk niet kan garanderen, dat het gesprek-zonder-voorwaard en er komt." „Maar", zo voegde hij eraan toe, „dat zou ook een kabinet-mét-socia listen, voor de vorming waarvan de heer Burger heeft gepleit, niet kun nen garanderen". (Zie vervolg pagina 7) TTET KAMERDEBAT over Nieuw-Gul- TT nea is nuttig geweest. Het heeft aan de regering gelegenheid geschonken zo veel openheid van zaken te geven als in de omstandigheden mogelijk was. De Ka mer heeft het gelegenheid geschonken, te laten uitkomen dat zij in deze moeilijke weken in grote meerderheid achter de regering staat. Niet onduidelijk heeft de regering laten uitkomen, hoe zij denkt over de wijze waarop in deze dagen de Indonesische re gering optreedt. Dit optreden heeft stellig voor niet weinigen binnen de Kamer de steun aan onze regering te dringender gemaakt. Gebleken is, dat de regering tot het uiter ste is gegaan. Meer dan een gesprek zon der voorwaarden vooraf, als waarin thans van Nederlandse kant is bewilligd, kan niet worden geëist, ook niet door het veel eisende Indonesië. Wil het nog meer, wil het niet bewilligen in een gesprek zonder voorwaarden vooraf, dan is voor Indone sië de verantwoordelijkheid voor de ge volgen van deze weigering. Intussen schijnen diegenen onder ons ge lijk te brijgen. die gesteld hebben dat In donesië inschikkelijk wordt op het ogen blik waarop Nederland met zijn inschik kelijkheid in gemoede niet verder wenst te gaan. Er zijn thans immers verzekerin gen van Indonesische zijde, dat men daar alsnog wil toestemmen in de zelfbeschik king van Nieuw-Guinea. Dit zijn op het uur waarop zij dit schrij ven nog tamelijk vage geluiden zonder officiële bevestiging, maar ook als zoda nig verdienen ze de aandacht. Wellicht werkt hier dc invloed in door van de diplomatie, zoals deze in deze dagen in het bijzonder door en vanuit Amerika wordt bedreven. Aangenomen mag wor den, dat Amerika aan Indonesië zal heb ben doen weten, dat het met de ergerlijke afpersing eens uit moest zijn. Volgens deze verzekeringen dan zou Indo nesië genoegen nemen met bestuur over Nieuw-Guinea, geen soevereiniteit dus, met later verkiezingen voor de bevolking over de definitieve keuze. Ware het juist, dan zou dat een belang rijke wijziging betekenen in dc Indone sische politiek. Laatstelijk nog heeft Soe- karno Nieuw-Guinea uitgeroepen tot een Indonesische provincie. De soevereiniteit, heeft hij steeds gezegd, behoefde niet meer te worden overgedragen, die berustte reeds bij Indonesië, het ging nog slechts om overdracht van het gebied zelf. Er ware over de wijziging van de Indo nesische politiek, gesteld dat zij zich heefl voltrokken, meer te zeggen, misschien zijn de berichten dienaangaande alleen bedoeld als een peiling „van de- gevoelens". Het kan daarom de voorkeur verdienen, da' eerst de officiële bevestiging of ont kenning wordt afgewacht. Crfta) „Nederland," aldus minister Luns, „zal alles doen om geweld te voorko men. Maar als Indonesië toch tot ge weld overgaat, treft ons geen enkele blaam. Aan de internationale wereld rechtsorde zou dan een ernstige slag worden toegebracht, maar de verant woordelijkheid daarvoor ligt geheel bij Indonesië. De internationale re percussies komen in dat geval geheel voor rekening van dat land." Ook minister-president De Quay on derstreepte, dat Indonesië door herhaal de bedreigingen met geweld een grote verantwoordelijkheid op zich laadt. Dat Nederland desondanks bereid blijft te praten, maakt deze verantwoordelijkheid des te zwaarder. Ongehoord Minister Luns bleek er geen enkele behoefte aan te hebben om, met het oog eventuele onderhandelingen, een scherpe veroordeling van de Indonesi sche politiek achterwege te laten. „Wij hebben", zo zei hij. „dingen over onze kant laten gaan, die in het verkeer tussen ste geheim gehouden onder handelingen tussen de Franse verte genwoordigers en de vertegenwoor digers van de Algerijnse opstande lingen zal spoedig bekendgemaakt worden. Dit is de mening van hoog geplaatste Franse zegslieden, die verder verklaarden, dat er nog steeds een aantal punten zijn, waar over nog geen overeenstemming be reikt is. Hieronder vallen vermoede lijk de waarborgen voor de Europese minderheid en dc toekomst van de Franse militaire bases. Dit komt overeen met berichten uit Tunis, waarin verklaard wordt, dat er een goede kans bestaat, dat in de naaste toekomst in Algerije een wa penstilstand zal worden afgekondigd Deze berichten noemen als grootste struikelblok bij de geheime onder handelingen onder meer de aard var het voorlopige bestuur in Algerije. Volgens de Franse woordvoerders eiser de Fransen allereerst een bestand, zon der welke geen verdere vorderingen >r «en oplossing gemaakt kunnen wor den. ,i de overeenkomst moeten het prin cipe cn de bijzonderheden neergelegd zijn van een stemming over zelfbeschik king door de negen miljoen Algerijnse moslims aan het einde van de over gangsperiode. Indien de moslims voor onafhankelijkheid stemmen wat als vaststaand wordt aangenomen zal een voorlopige regering worden geïnstalleerd. Na de stemming zal onderhandeld wor den over de toekomstige samenwerking tussen Frankrijk en een onafhankelijk Algerije. De leider van de opstandelingen, Ben Khedda, is gisteren in Marokko aange komen voor besprekingen met koning Hassan II. Marokko wil vasthouden aan deze overeenkomst cn regeringsfunctionarissen zyn van mening, dat Ben Khedda hier tegen geen bezwaar zal hebben. De olie velden van de Sahara zouden dan door Tunesië. Marokko en AlgerUe gezamen lijk worden geëxploiteerd. Deze overeen komst zou, volgens de Marokkanen, ook ter sprake moeten worden gebracht tü naties ongehoord provocerend zijn." Te genover de Indonesische dreigementen die op de pogingen om tot een gesprek te komen zeer ongunstig werken stel de de minister de grote gematigdheid en constructieve gezindheid, waarvan Nederland zowel vóór als na het optre den in de V.N. blijk heeft gegeven. Het is niet waar, dat in de volkerenorgani satie aan Indonesië is voorbijgegaan. Dit land heeft immers volop de gelegenheid gehad aan de oordeelvorming over de Nederlandse V.N.-resolutie mee te wer ken. Naar aanleiding van de negatieve ver klaring die zijn Indonesische ambtge noot gistermorgen volgens de persbu reaus had afgelegd, zei minister Luns: „Als deze berichten juist zijn, dan be- T\1ET tijdelijk iets toegenomen noord- ifX oostelijke winden is minder koude lucht die gistermorgen het noorden al bereikt had, langzaam over ons land uitgestroomd. De temperatuur steeg daardoor op de meeste plaatsen tot tefa boven het vriespunt. Alleen in zuid Limburg vroor het vanmorgen nog. Ook in Duitsland en Engeland is de vorst belangrijk afgenomen. Intussen is dc luchtdruk boven Frankrijk wet stijgen, waardoor de wind bij neemt. Het weer blijft onder invloed van een groot Europees hogedrukgebled, zodat er geen neerslag van eniae bete- kenis te verwachten ii De temveraturén °v""'**l'n,i dr°»e wolk.n- maakt om 11.15 uur). Zon en maan Vrijdag 5 januari: zon op 8.48, onder 16.43, maan op 7.21, onder 16.03; 6 ja- Stationair De Bilt verwacht tot vrijdagavond: TTET Britse kabinet heeft gisteren AT gesproken over de vraag of Engeland Amerika zal toestaan het Zuidzee-eiland Christmas te gebrui ken voor het nemen van kernproe ven. Uit gezaghebbende bron werd vernomen, dat waarschijnlijk binnen enkele dagen een bevestigend ant woord naar Washington gezonden zal worden. De vraag of het eiland gebruikt zal worden voor een serie bovengrondse kernproeven is gerezen tijdens de ont moeting tussen president Kennedy en premier Macmillan op Bermuda. Voor zover bekend heeft president Kennedy nog niet besloten de bovengrondse kernproeven te hervatten. De president is met Macmillan overeengekomen dat voorzichtigheidshalve voorbereidingen getroffen zullen worden. In het kader van de bestaande Engels- Amerikaanse overeenkomst zal Amerika Engeland een deel van de gegevens ver strekken die bij deze kernproeven ver zameld worden cn in het bijzonder zal dens het geheime overleg met de Fransen, dit het geval zijn als de experimenten plaatsvinden op Christmas-eiland. Bo- vendicn is Londen van mening dat het gebruik van Brits grondgebied door de Amerikanen de hechtheid van de Engels- Amerikaanse samenwerking zou onder strepen. Intussen heeft de regering van de Sowjetunie een nota uitgegeven, waarin Frankrijk en het Westen ervan beschuldigd worden dat zij een eind ge maakt hebben aan het moratorium op proeven met kernwapens en waarin de Russische voorstellen „een goede basis voor een spoedige overeenkomst over een nieuw verbod" genoemd worden. Volgens het Russische persbureau Tasi wordt in de regeringsverklaring gezegd: „dc regering van dc Sowjetunie ver klaart dat de Verenigde Staten, Enge land cn Frankrijk het moratorium op proeven met kernwapens getorpedeerd hebben. De westerse landen waren niet alleen de eersten die de afschaffing van het moratorium bekendmaakten, maar Frankrijk, de bondgenoot van Amerika en Engeland In het militaire Navoblok. verrichte systematische proeven met kernbommen in de Sahara terwijl de on derhandelingen in Gcnève gaande waren. Rapporten hedenmorgen zeven uur per. c ii «8 is h|li Helsinki stocan Oslo Grenoble Nice Barlyn Frankfon MUncbeo Zurich Geneve Locarno Wenen InnsorucK Ajaccio Madrid Mallorca gh' bCw gti. bew gh. bew gh. bew' 22

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1