Jlkutue £eiiisrt|e (Courant het is hamol Twee Russen morgennacht moeten voor het land uit Com mentaar Frans defensieplan in handen O.A.S. Kernbommen en ijs contra tyfoons vlieland's hondensalon Gevecht op voor ambassadeur gevolgen Schiphol heeft ook Gagarin naar ziekenhuis Wethouder Drijber burgemeester van Middelburg Crita) VRIJDAG 13 OKTOBER 1961 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ABONNEMENTEN: 7.50 per kwartaal; 2.25 per maand; 0.59 per week. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Tweeënveertigste jaargang no. 12301 CHRISTELIJKE ATIOX AAL DAGBLAD .Stantvtstlcl) Is ohrbleora mgn hert ia tfgljenspatr Laat NU uw HOND nog eens opknappen in NIEUWE RIJN 50 (Van onze parlementsredactie) DE regering heeft naar aanleiding van de incidenten op Schiphol twee ambtenaren van de Russische ambassade uitgewezen. Het zijn S. W. Chibaef en A. D. Popof, die uiterlijk zaterdag te middernacht het Ne derlandse grondgebied moeten hebben verlaten. De re gering heeft ook ernstige redenen tot beklag over het optreden van de Russische ambassadeur Ponomarenko. Ze zal hierop in Moskou nog nader bij de Sowjet-re- gcring terugkomen. 's Werelds eerste ruimtevaarder, de Rus Yoeri Gagarin, is met een niet nader aangeduide ziekte in het ziekenhuis op genomen, aldus heeft de Russische am bassadeur in Italië. Semen Kozyref, gis teravond in Genua verklaard, er aan toe voegend dat „zelfs een ruimtevaarde! ziek kan worden". Op 8 oktober werd uit welingelichte kringen in Moskou vernomen dat een wijziging van plannen, niet ziekte, de majoor een bezoek aan Italië verhinderde. Er werd geen nadere aanwijzing omtrent die wijziging gegeven maar wel werd gemeld dat Gagarin als afgevaardigde naar het 22-ste communistische partij congres in Moskou, dat op 17 oktober be gint, zou gaan. De mogelijkheid werd geopperd dat hij bij die gelegenheid weer maken. P. K. PONOMARENKO (Op Schiphol) voorgoed? bejaarde longens beroofder vrouw De politie te Nijmegen iheeft vier igens in de leeftijd van 8 tot 14 r aangehouden wegens beroving a een 73-jarige vrouw nabij de iligeLandstichting. De knapen rden op signalement in Nijme- m herkend door een opperwacht- er van de rijkspolitie, die de intepolitie waarschuwde. De is, die in de duisternis de Haarde voetgangster een porte- bnaie hadden ontnomen, bleken buit, een bedrag van veertig nlden, al grotendeels te hebben fersnoept. Dit heeft de staatssecretaris van bui- 'enlandse zaken, dr. H. R. van Houten, gistermiddag meegedeeld aan de tijde lijk zaakgelastigde van de Sowjetunie N. P. Gaenko. Deze verscheen daar toe door de staatssecretaris ontboden om half zes op buitenlandse zaken en vertrok tien minuten later weer. Tijdens het bijzonder korte onderhoud werd hem ter bevestiging van de mon delinge mededeling) een memorandum van de volgende inhoud overhandigd- „De Nederlandse regering heeft thans de rapporten van de justitiële autoriteiten ontvangen omtrent hetgeen zich op 9 oktober 1961 in het stationscomplex op het vliegveld Schiphol heeft afgespeeld. Hieruit is gebleken, dat het op Sahip- hol aanwezige personeel van de Sowjet- russische ambassade met inbegrip van de imbassadeur zich heeft schuldig gemaakt van gewelddadig optreden tegenover Ne derlandse ambtenaren in de uitoefening van hun functie. Voorts heeft de ambassade niet ge schroomd door de heer A. D. Popof persconferentie te doen houden, wa een aantal lasterlijke en derhalve on; vaardbare aantijgingen jegens Neder landse autoriteiten werden geuit De Nederlandse regering kan op grond van het bovenstaande het verblijf in derland van de heer S. W. Chibaef, die de eerste was die op Schiphol tot hand tastelijkheden overging, en van de heer A. D. Popof, die de bewuste persconfe rentie heeft gehouden en zich bovendien mede schuldig heeft gemaakt aan het plegen van geweld tegen Nederlandse ambtenaren* niet langer toestaan. De ambassade wordt verzocht de no dige maatregelen te nemen opdat de heren Chibaef en Popof uiterlijk zater dag, 14 oktober 1961, te middernacht, het Nederlandse grondgebied zullen hebben De Nederlandse regering heeft ook overigens ernstige redenen tot beklag over het optreden van de ambassadeur van de Unie van Socialistische Sovjet republieken, die aanwezig was op Schip hol en de bedoelde handtastelijkheden daardoor niet slechts heeft gedekt, doch daaraan ook persoonlijk heeft deelgeno men. ZU zal hierop nog nader ln Moskou by de Sowjetregering terugkomen. Ten slotte constateert de Nederlandse regering dat de voorstelling van zaken, zoals deze door de ambassadeur van de Unie van de Socialistische Sowjetrepu- blieken in zijn telegram van 9 oktober 1961 werd gegeven, in strijd is met de Het memorandum werd door staats secretaris Van Houten overhandigd, om dat de minister van buitenlandse zaken ad interim prof. De Quay in Luzern (Zwitserland) vertoeft, waar hij het con gres van de Unie van Christen-Democra ten bijwoont Zaakgelastigde Gaenko verving ambassadeur Ponomarenko, die gisteren naar Moskou is vertrokken om daar het congres van de communistische partij bij te wonen. Ook in '58 niet de eerste maal, dat de re gering Russische diplomaten uitwijst Eind januari 1958 werden drie functio narissen van de Sowjet-ambassade ge dwongen ons land te verlaten omdat ze zich aan spionage-activiteiten hadden schuldig gemaakt Zij fêteerden onder officieren en matrozen van de Konink lijke Marine om achter geheime gegevens te komen. leuws ui één oogopslag ft Twee leden van de Rus sische ambassade in Den Haag moeten uiterlijk mor gen te middernacht ons land hebben verlaten. Het zijn de heren A. D. Popov, pers-attaché, en S. W. Chi baef, handelsattaché. Het ernstigste incident sinds 13 augustus heeft zich vanmorgen aan de grens tussen Oost- en West-Ber- Üjn voorgedaan, toen Oost- berlijnse politiemannen schoten op leden van de Amerikaanse militaire en de Westberlijnse politie, die ne gen Oostberlijners hadden geholpen bij hun (geslaag de) ontvluchting uit Oost- Berlijn. Zij arriveerden per auto aan de sectorgrens, waar zij in de prikkeldraad versperring bleven steken. Niemand is. bij de schiet partij gewond. De O.A.S., het geheime Franse leger, heeft de hand weten te leggen op het plan. dat voor de verdediging van Parijs is opgesteld in geval van een militaire re- Volte. Daartegenover staat, dat in Algiers de geheime zender van de O.A.S. is op gespoord. Deze was in een groot gebouw midden in Al giers ondergebracht, ft President Bourguiba heeft de Franse regering voorge steld binnen tien dagen te beginnen met onderhande lingen over de ontru:ming van de basis Bizerta. Eerst daarna zal over een vorm van samenwerking met Frankrijk kunnen worden gesproken, zo zei de Tune sische president, ft Het booreiland Triton is teruggekeerd bij de Rotter damse werf Niehuis en Van den Berg. Hoewel bij Kijk duin geen olie is gevonden, is de N.A.M. tevreden over de resultaten, omdat veel ervaring kon worden opge daan op een voor Nederland tot nu toe geheel onbekend ft De Indonesische minister Subandrio heeft gezegd, dat bet niet juist is. dat hij in zijn rede van maandag in de Algemene Vergadering der Ver. Naties principiële Wijzigingen heeft aan gebracht als gevolg van een gesprek met de Nederlan ders Rijkens en Van Konij nenburg. ►-A.S. heeft de hand weten te leggen op het verdedigingsplan Parijs, dat ten uitvoer zou worden gelegd in geval van een revolte in de Franse hoofdstad. Overigens hebben ook de Fransen een succes geboekt. Nadat gisteren voor de vierde ach tereenvolgende dag, de piratenzen- den van de OAS weer in de lucht is geweest, is dc politie er nu in geslaagd, deze zender in de binnenstad van giers op te sporen en in beslag te nemen. Tydens de uitzending van gisteren vlogen zes helikopters laag boven de stad om door middel van peilapparaten. de zender op te kunnen sporen. Plot seling bleef een var *e helikopters vlak boven een groot n gebouw hangen, dat ongeveer vUf».„ meter van het hoofdkwartier van de luchtmacht ver- wjjderd is. Het gebouw werd onmiddelijk afge zet en onderzocht door de politie. Bui ten verzamelde zich intussen een grott menigte, die de kreet .Algérie Fran- (Advertentie) Weer of geen weer? 'n Regenjas waarmee U perfekt gekleed bent. Kleuren marron en velvet C HoofUrMt-KWtn gaise" aanhief. Het onderzoek duurde vijf uur, maar uiteindelijk wist me zender te vinden. Naar verluidt is bedienend personeel ontsnapt. De Franse politie deelde mee. dat het hier een krachtige zender betreft. Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot burgemeester van Middelburg, rar. J. Drijber, thans wethouder van Leiden Mr. J. Drijber is op 24 april 1924 te Malang (Oost-Java) geboren Hij ontving lager onderwijs te La- wang en Laren (N.H.), doorliep het gymnasium Alpha te Hilversum en studeerde van 1945-1950 Indologie en Indisch recht te Leiden van 1950- 1952 Nederlands recht. De heer Drijber legde tweemaal doctoraal examen af, eenmaal in Indisch recht, en na twee jaar avondstudie ook in Het ministerie van buitenlandse za-| Nederlands recht. Hij nam actief ken kon ons nog niet meedelen welke deel aan het studentenleven, diplomatieke stappen de Nederlandse regering in Moskou denkt te doen in verband met het optreden van ambas sadeur Ponomarenko. Het is mogelijk, dat de regering wil volstaan met het indienen van een protestnota. Een tweede mogelijkheid is dat via de Ne derlandse ambassadeur in Moskou bij de Sowjetregering zal worden aange drongen od vervanging van Ponoma renko. Verbreking van de diplomatieke betrekkingen (waartoe zowel Neder land als Rusland het initiatief kunnen nemen) wordt in Den Haag vooralsnog zeer onwaarschijnlijk ge- Houten gordijn Aan de Oostberlijnse kant van de sectorgrens ter hoogte van de Gleimstrasse wordt een houten schutting van maar liefst tien meter hoogte gebouwd, opdat Oost- en Westberlijners elakar niet meer kunnen toewuiven. In het cursus-seizoen '48-'49 praeses collegii van het Leidsch Studenten Corps en had zitting in het dagelijks bestuur van de stichting Pro Cive- tate. Bovendien was de heer Drijber In zijn studententijd voorzitter van de Universitaire Sportraad. In 1950 werd hij benoemd tot adjunct secretaris van curatoren der Rijksund- versiteit te Leiden en tevens tot secreta ris van de Stichting Leidse Studenten huisvesting, in 1961 volgde Zijn benoe ming tot voorzitter. In 1953 volgde zijn verkiezing tot lid van de gemeenteraad voor de fractie van de WD en als zoda nig had hij zitting uitbreiding was de overbelaste porte feuille" van enige wethouders. Mr. Drij ber werd toen belast met de afdelingen Bedrijven (waaronder ook de psychiatri sche inrichting Endegcest, de markt- en havendienst, hei slachthirs en de ge- meentereintging vallen), Huisvesting en Womngscie m en - erkeci In laatstgenoemde rubriek opende hij onderwijs, sport- en jeugdzaken, slacht-1 de eerste besprekingen over beter open huis en strafverordeningen, alsmede de rechtskundige commissie. Tevens was hij vertegenwoordiger van de gemeente in het bestuur van de handelsavond school Kennis is Macht Voorts is de heer Drijber onder meer voorzitter van de afdeling Leiden van Volksonderwijs, voorzitter van de com missie tehuis van de Dr. van Voorthuy- zenschóol te Leiden, voor geestelijk ge handicapte kinderen, lid van het Bestuur van het Kleuterdagverblijf Margriet en secretaris van de 3 Octobervereniging Ook is ae heer Drijber secretaris van de centrale uandelijke) stichting -mu- dentenhuisvesting van het Leids Uni versiteitsfonds. Toen in 1956 voorbereidingen werden getroffen voor de vestiging te Leiden van prinses Beatrix, die aan de Leidse universiteit ging studeren, viel de keus op het huis van het gezin Drijber aan het Rapenburg 45, als onderdak voor de toen nog achttienjarige prinses. In de vijf jaar van haar studietijd heeft prin- ses Beatrix in dit huis ook werkeiyk een tehuis gehad. De benoeming van mr. Drijber tot wethouder had plaats op 1 oktober 1958, toen het getal wethouders te Leiden met instemming van de raad van vier op vijf werd gebracht. Het motief tot deze Leidse astronoom verdwenen Begin deze week Is de Leidse astro- aom drs. J. Ponsen spoorloos verdwe- tn nadat hu vorige week zaterdag per schip de Znidafrlkaanse haven Durban had verlaten. Toen het schip, de Athlone Castle, zondag in Eastlondon, de vol gende haven, aankwam, werd de ver missing van de heer Ponsen ontdekt. Zijn bed was onbeslapen en zyn volle dige bagage, Inclusief zUn paspoort en en aantal wetenschappelijke gegevens, verd ln zUn hut aangetroffen. Hoewel drs. Ponsen in de naoht van zaterdag op zondag overboord kan zijn gevallen, wordt de mogelijkheid, dat hij kort voor het vertrek van het schip uit Durban al of niet vrijwillig het schip heeft verlaten, niet uitgesloten geacht. De 33-jarige drs. Ponsen Is anderhalf jaar geleden naar het station van de Leidse Sterrewaohit in Zuid-Afrika, Hartebeest-Poortdam, nabij Broeder- stroom vertrokken met het doel zich voor te bereiden op zijn promotie Hij hield zich onder meer bezig met de be studering van bepaalde gebieden van de Melkweg met het doel een beter in-1 baar personenvervoer te Leiden, over een rapport is verschenen Voorts bereidde hy de stichting van een vuil verbrandingsinstallatie te Lelden voor De plannen voor een overdekte vee markt dateren van 1927. Thans ligt het bestek klaar en is het financieel gere- -illet de rijksgoedkeuring Mr Drijber heef* i aandeel gehad. Voorts heeft hij' bij dere bemoeiingen gehad by de moder- niserine van het openbaar slachthi De benoeming gaat ln op 1 november geschiedde by Kon. Besluit va ^EDERLAND is Rusland niet Het heeft ook geen behoefte, het te worden. De Rus die zich in de verschillende geaard heid van beide landen vergist, doet beter heen te gaan. Anders dan in Rusland, Is bij ons de staat niet almachtig. Er is hier voor ieder ruimte tot ontplooiing van zijn mense lijke gaven en hoedanigheden Maar al is de staat niet almachtig, er is wel staats gezag en men mag daar niet overheen Wat deze week de Russen op Schiphol lebben gepresteerd, was duidelijk verzet egen de dragers van het gezag. Van leder, en zeker van diplomaten, zou men anders mogen verwachten. Wat daar optrad had in feite meer van een knokploeg dan van »cn diplomatieke vertegenwoordiging. De Nederlandse regering, ook nu weiger achtig om over het ijs van één nacht te gaan, heeft nog even het officiële rapport willen afwachten. Nu dit haar Is over gelegd, had zij geen reden meer tot lan ger talmen. Reeds verdiende waardering de wij*® waarop een Russische persconferentie met tal van fantastische beweringen was ge volgd door een Nederlandse die al deze beweringen ontzenuwde. Inderdaad, ook een regering moet de spelregels van de publiciteit weten te hanteren, cn een van die spelregels is veelal dc spoed. Gevolgd is nu het besluit tot uitwijzing van twee Russen die zich in deze kwa lijke affaire bijzonder hebben onderschel den. Onze indruk is, dat ook de Russische ambassadeur door deze ervaring onze re gering onwelgevallig is geworden. Hij is -eeds vertrokken, zij het officieel met »en ander motief, en wij zien hem nog niet terugkomen. De wijze waarop onze -egering dit ondiplomatieke optreden is 'egengegaan, moge dan vo •en goede les betekenen. N'ederland mag een kleir ;eeft geen vrijbrief om er zich van alles en allerlei te permitteren. zijn opvolger klein land zijn, dit hamol creme die uw huid en uw teint de ideale verzorging geeft Schoonheid uit Zwitserland. „AI* u 't toch al zo moeilijk hebt gehad op kantoor, dan kunnen wc u beter nog niet vertellen, wat er met het televisie toestel gebeurd is". fFET weer in onze omgeving wordt ge- heel beheerst door een gebied van hogeluchtdruk, i vaarvan het vanmorgen dicht ten noorden van de waddeneilanden lag. Tijdens de heldere, vrijwel windstille nachf, die hiervan het gevolg was, daalde de temperatuur op sommige plaatsen tot drie graden. Em depressie op het midden van da Oceaan vult op en beweegt nu in de rich ting van IJsland. Een andere depressie verlaat de kust van Labrador en trekt de Oceaan op. Geen van beide zal het weer in West-Europa gaan beïnvloeden. Er komt in onze omgeving dientengevolge weinig verandering in de weerssituatie. Het rustige en overwegend zonnige weer met koude nachten duurt voort. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Droog cn zonnig, maar In de nacht en ochtend hier cn daar mist Zwakke tot matige wind uit oosteiyke richtingen. Weinig verandering ln temperatuur. (Op gemaakt om 11.15 uur). zicht te krijgen in dc structuur van do kern van de Melkweg. Op de Leidse Sterrewacht, waar hij ook woonde zijn ouders wonen in Den Haag heeft drs. Ponsen zicb doen kennen al6 een bUzonder consciën tieus en goede werker en als een veel belovend geleerde. Hij hield bijzonder veel van dc natuur in haar geheel en verdiepte zich ook in het leven van planten en dieren. Hoewel dit met zijn eigenlijke functie als wetenschappelijk ambtenaar niet* te maken had. hield drs. Ponsen zioh als een geïnteresseerde deskundige in samenwerking met de Sterrewacht te Utrecht ook bezig met het vastleggen van dc banen van kunst- JJET Amerikaanse weerbu- "jgj '"jjilii mening, dat het zich op de drempel be- 1*LeJlue K K rukken en het bezaaien vindt van de mofelljkheid d, „0|ken mtl dnK>e ys tyfoons en orkanen onder de enorme kracht va controle te krijgen. tyfoon te ondergraven. Dr. Francis W. Reichelder- De methodes die bestudeerd ter, leider van het bureau, proeven op stormen worden worden omvatten het gebruik heeft er de nadruk op gelegd genomen dó verzekering ver- gulden. van kern-of gewone bommen dat naast veel nadenken en kregen moet worden, dat een Een meer belovende tech- om de structuur van de wer- studie, elk gebruik van kern- dergelijke bom het storm- niek, aldus deze deskundige, velende stormen uiteen te energie een politieke beslis- centrum zal verzwakken en is dc wolken te bezaaien met sing nodig maakt met betrek- niet heviger doen worden. chemische stoffen zoals zil verjodide of droog ijs. Het Reichelderfer zei voorts doel is het vocht, dat de laten- dat een factor de kosten van te energie is die een tvfoon hij zei dat voordat kern- de bom zijn. En een mega- voedt, er aan te onttrekken en tons bom kost 3,6 miljoen deze door middel van regen omlaag te laten komen. Tendens: stygend ZON EN MAAN Zaterdag 14 oktober: zon op 7.02, on der 17.50 uur; maan op 11.51, onder 20.48 uur. 17 okt. eerste kwartier. HEI WEER tN EEROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur w- Temper ce..r'dt> ïz ff S kin i ii

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 1