DE DOKTER Aviobridge: interesse bij luchthavendirecties Brand in garage aan de Zijlsingel Opheffing tramlijn Leiden-W assenaar- Den Haag VRAGEN NAAR ZEGELS Leidse keuringsdienst legde weer vele bezoeken af öauL (Lt ëO aan woord Bestraling en zijn gevaren NIEUWE LEIDSCHE COURANT DONDERDAG 5 OKTOBER 1961 Agenda voor Leiden en Den Haag Donderdag; Lakenhal. 8 uur: LAK-toneelavond, The Comedy Club. Londen, met „The country wife", van William Wyoherley. Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 Uur: Haagsche Comedie met „Heeft Con stance gelijk?" Gebouw K. en W., 8 uur: Ned. Opera met ,,D;e lustigen Weiber van Wind sor". Vrijdag Academie, 4.15 uur: Ambtsaanvaarding E. V. W. Vercruijsse, gewoon hoogleraar in faculteit der rechtsgeleerdheid. Modelflat aan Churchill-laan (Bouw fonds Ned. Gemeenten), 3 uur: opening door weth. Jongeleen. Den H a ag, Gebouw K. nur: Residentie-Orkest m koor „Orféon Pamplonès". Café Cronesteyn, Vliet, Zoeterwoude, 1.15 uur: Vertrek excursie „Oud-Lei den" naar molens Driemanspolder te Lendschendam. Wijkgebouw Oude Vest 13, 3 uur: Pro- pagandamiddaig Herv. jeugdwerk „De Molenwijk" (612 jaar); 4.30 uur idem (12—17 jaar). Deo Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 Uur: Haagsche Comedie met „Het Prieel". Gebouw K. en W., 8.15 uur: Residen- tie-Onkest mmjv. Spaans koor „Orféon Pamplonès". >Hbu Casino (2.30, 7 en 9.15 uur): Alias Jesse James (14 jaar); donderdag: Sweet smell of success (18 jaar). Lido (2.30, 7 en 9.15 uur): Eddie kent geen pardon (14 jaar). Luxor (2.30, 7 cn 9.15 uur): Verdacht van aanranding (18 jaar). Rex (2.30, 7.15 en 9.15 uur): tot maan dag: Shane (14 jaar); van maandag af; Loving you (alle leeftijden). Studio (2.30, 7 en 9.15 uur): Op de drempel van het leven (18 jaar). Trianon (2.30, 7 en 9.15 dur): Meneer de gravin is niet thuis (alle leeftijden). Op 3 oktober vier voorstellingen (2.30, 4.45, 7.15 en 9.15 uur). Films v Casino (2.30, 7 e Hoogte (14 jaar). Li do (2.30, 7 ei (18 jaar). Studio (2.: 9.15 uur): Messalina 9.15 uur) Het web van ae spin (14 jaar). Luxor (2.30, 7 en 9.15 uur) Een snrip- pernaoht (18 jaar). Trianon (2.30, 7 en 9.15 uur) Zaterdag avond en zondagmorgen (18 jaar). Rex (2.30, 7.15 en 9.15 uur) Het ge heim van Monte Chrisbo (14 jaar); don derdag: Michaël Strogoff. Apotheken Geopend voor spoedeisende gevallen apotheek Herdingh en Bilanken, Hoge- woerd 171, tel. 20502. Tentoonstellingen Rijksmuseum voor Volkenkunde: boe ken en prenten van K. Okamura (tot 1 november). Rijksmuseum voor geschiedenis der natuurwetenschappen: „Uit de kinderja ren van de elektriciteit" (tm. 29 okto ber). Leeszaal en bibliotheek Reuvens, Bree- straat 27. maandag en woensdag van 1 tot 5.30 en van 7 tot 9 uur; dinsdag van 1 tot 5.30 uur; vrijdag van 10 tot 5.30 en van 7 tot 9 uur; zaterdag van 10— 5.30 u. Bijkantoor chr. school Obrechtstraat: volw. dinsdag en donderdag van 6.30—9 uur n.m., zaterdag 2—5 uur; jeugd: elke woensdag 25 uur. Jeugdbibliotheek, leeszalen en biblio theek Reuvens. Plantage 6: maandag, dinsdag van 4 tot 5.30 uur, woens dag en zaterdag van 12 tot 4.30 uur en vrijdag (speciaal voor de grotere jeugd) van 6.30 tot 8.30 uur 's avonds. Lezers schrijven ons Het 3-oktoberfeest Om te beginnen heeft de Drie-Octo- bervereeniging een stertocht van de Leidse muziekkorpsen naar het Stad huisplein voor 28 september georgani seerd; vele mensen wachtten tevergeefs. Het enige korps dat toen in Leiden speelde, was K. en G., bij het station Lammenschansweg, ter gelegenheid van de onthulling van het beeld. De grote taptoe was weer groots, maar toch stoort het de toeschouwer als men daar scholieren en verenigingen rustig babbelend en door elkaar lopend ziet voorbijtrekken. Het dagvuurwerk werd een groot succes. Zoiets moet er méér zijn. De skelterwedstrijdcn eveneens. Bij de uitdeling van haring en witte brood moesten de mensen steeds worden aangemaand verder te lopen. Steeds ziet men daar „De Burcht" zitten. Heus, er zijn andere korpsen, die daarvoor ook wel eens in aanmerking willen komen. De militaire mars was aardig. Alleen hadden de voertuigen op verscheidene plaatsen erg veel haast. Bij de optocht waren er weer muziekkorpsen, waarvan de tamboermaitre dacht, er een flink eind vóór te moeten lopen. Ook waren er nog weieen s hiaten tussen de groepen. Leiden P. DUBBELAAR Magd. Moonsstraat 6a (Dat de muzikale stertocht niet door ging, heeft in de krant gestaan. red. N.L.C. Oraties en openbare les te Leiden Op 13 oktober hoopt prof. mr. A. Mul der. gewoon hoogleraar in het Ned. straf recht en strafprocesrecht, te inaugureren n de Leidse universiteit. Op 3 novem ber prof. dr. L. Woltjer, hoogleraar in de theoretische astrofysica en plasmafysica, op 8 dec. prof. dr. J .W. G. ter Braak, bui tengewoon hoogleraar in de neurologie, in het bijzonder ten behoeve van de stich ting Klinisch Hoger Onderwijs, en op 15 dec. prof. dr. W. R. O. Goslings, buitenge- i hoogleraar in de leer der microbiële ziekten en der antibiotica. Op 7 nov. hoopt dr. K. Voorhorst het lectoraat in de aller- gologie te aanvaarden met een openbare les. Duet Nylons 1.75 NATUURLIJK BIJ PRONONCE Haagse politierechter Leidse marktkoopman had koffie gedronken Een 29-jarige Leidse marktkoopman be weerde dat hij in hoofdzaak koffie had gedronken, toen hij 21 juli met zijn auto in een sloot langs de Provinciale weg te Nieuwe Wetering terecht was gekomen. Bij een bloedonderzoek bleek dat zijn bloed een alcoholpromilage had van 2,; en dat betekent dat hij een stevige bor rel op had. Een landbouwer had met eer tractor de auto uit de sloot getrokken. Overigens bekende de verdachte de fei ten en dat maakte een goede indruk, voor al omdat het nu is afgelopen met de drank zoals hij verklaarde. De officier wilde volstaan met één maand gevang) nisstraf waarvan 20 dagen voorwaardelijk en de intrekking van het rijbewijs zes maanden. De verdediger wees op de moeilijkheden van de verdachte ei omstandigheden waaronder de feiten had den plaats gehad en vroeg clementie. Het vonnis werd vier weken gevangenisstraf, waarvan drie weken voorwaardelijk en intrekking van het rijbewijs voor zes maanden. De gemeenteraad van Wassenaar heeft een motie van mr. A. van Vuure aan genomen. waarin B. en W. werd ge vraagd te bewerken, dat de vervanging van de tramlijn door bussen wordt ui'.- gesteld tot 1 januari 1962. De bedoeling van deze motie is, het college de gelegen- Tegen het middaguur gisteren raakte In het garagebedrijf aan de Zylsingel (tegenover de meelfabriek) een In reparatie zijnde auto in brand. Het vuur greep snel om zich heen, maar de brandweer was er heel spoedig bij. Zeven minuten na de melding was zU de brand meester. De twee monteurs die direct bij de brand waren betrokken, liepen.ver wondingen aan het gezicht op en moesten door de E.H.D. naar het academisch ziekenhuis worden ge bracht. De eigenaar van de zaak volgde hen met een shock. De auto brandde uit en ook de reparati£plaats zelf en de directe om geving werden door het vuur aan getast. Over de oorzaak kon de brandweer ons vanmorgen nog niets meedelen. Foto N. van der Horst Voor WONDERGOED ondergoed PRONONCE via onze klantenkaart 5 extra voordeel LEIDEN - BREESTRAAT 65 OEGSTGEEST - GEVERSSTR. 41 Burgerlijke stand van Leiden Geboren: Geertruida M, dr v J Fv d fClij cn A Willebrands; Johannes G, zn v K G Westerbeek en H A Teunissen; Gerrit J, zn v A Dokter en S Kagenaar: Petronella M, dr v N van Duuren en C M Witlox; Willibrordus H W, zn v W Mensen en F J M van Dam; Johan nes P M, zn v A A van Niekerk en W J M Steeman; Karin A, dr v P Springer A M Heijmans; Leonardus, zn v J C H Bentvelzen en K de Vrueh; Gijs- bert D, zn v G J Meijvogel en J C Guijt; Jack E. zn v D Pa'.tiapon en M M Kroon; Robert, zn v AF C Vervloet en •an Aarem; Hendrica M, dr v C Schreuder en P van Poelgeest; Wilhel mus J P M, zn v P C Warmerdam en M J T v d Voort; Cornelia M, dr v P Koenen en C Merbis: Monique H C, dr v H W T Close en S H de Pagter; Jacob, zn v J van Beelen en N v d Bent; Mo nica M, dr vAMvd Lee en M C Roze- meijer; Tjerk, zn v Y de Jong en C de Wit; Pieter F, zn v P A Steenhauer en in Humbeeck; Birgit'.e D, dr v F W Olthof en J Broekhuizen; Johannes C A, zavKW van Tol en J W Vylbnef; Jan. zn v N Noort en L C Zylstra; Caroline H J, dr v A J BiUerling en J H M En gels; Emma M, dr v A J van Weeren en A T in 't Veen; Pieter A J, zn v J C J Lodder en N A M de Vries; Eric, zn v M J Helfensteyn en J Kruijk; Silvia, dr v H B van Gimkel en E Wassenaar; György A. zn v J Schuitemaker en E Jansen; Cornelis, zn v M Bakker en F C Lezwijn; Vera, dr v N Eradus en S M van Ginneken; Frank M, zn v C Z Salomé en S S T v d Kasteelen; Helena J, dr v W J Helfensteijn en J H Arke- veld. Overleden: C H den Boer, 1 jr. dr; K in Eijgen, 80 jr. wed v J Teijn; A Bak ker, 4 jr, zn; D A Vletter, 87 jr, wed v W den Heeten; A Erades, 74 jr, echtgn I Privé; ACM van der Boog, 6 dg, dr; C R J Staal, 46 jr. man; G van Essen, 65 jr. man; H Vogelenzang. 59 jr. man; J J Dingjan, 88 jr. man; C Kwakkenbos, man; O Bakkenes. 76 jr. man: A A n der Wilde, 2 weken .dr; P A Kut- scheid, 79 jr. man; W H Bruines. 68 jr, wed v F A J Roovers; H van Aken, 79 jr. man; C M de Boer, 72 jr. man: W Onvlee, 63 jr, man. Wen Uw kind aan een goede aanslag en een mooie klank. Een kostelijke piano hoeft beslist niet kostbaar te zijn! Bef of sthrijf om onxo foto-brochurt nr 60 A BENDER Hoogcwoerd 90, Leiden - tel. 20097 Amsterdam - Arnhem Breda - Rotterdam Jeugdwerk Molenwijk Op zaterdag 7 oktober houdt het jeugd- kerk van de Hervormde wijkgemeente Molenwijk een propagandamiddag, van 3 tot 4 uur voor jongeus en meisjes van 6 tot 12 jaar en van half 5 tot half 6 voor kinderen van 12 tot 17 jaar. Het pro gramma bestaat uit film en een gratis verloting. De bijeenkomsten worden ge houden in het wijkgebouw „De goede Herder". Oude Vest 13. Schilderwerk De rijksgebouwendienst te 's-Graven- hage heeft aan het schildersbedrijf Wil lem Ladan te Leiden het uitvoeren van sdhildenvedken in het Laboratorium voor anorganische chemie opgedragen. Behoeft u nooit te doen. Iedere MIDZA-winkelier geeft ze u on gevraagd. En uw MIDZA-spaarkaart is vol geplakt vóór u het weet. In het verslag huis en de keuringsdienst dieren en vlees te Leiden over 1960, dat vandaag is verschenen, wordt medege deeld, dat in Leiden en Oegstgeest 1331 surveillancebezoeken werden gebracht bfj 86 slagers 828 bfj vleeswarenverkopers, restaurants, automatieken e. d. In de ove rige gemeenten van het keuringsgebied Alkemade, Leiderdorp, Voorschoten, War mond, Zoeterwoude, Hazerswoude en Wassenaar werden de verkoopplaatsen regelmatig gecontroleerd. Bfj de- inspecties werden wegens bederf of ondeugdelijkheid 30,8 kg vlees cn 32,2 kg leeswaren in beslag genomen. Wegens overtreding van de Vleeskeu- ringswet werd 13 maal proces-verbaal opgemaakt, namelijk 10 maal wegens het ter nadere keuring aanbieden van vlees bij invoer, éénmaal wegens het niet kennis geven van een gestorven slacht dier. éénmaal wegens het niet in acht de slachtvoorschriftcn en één maal wegens overtreding van artikel 10 m het Eisernbesluit. Verder werd éénmaal proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de destructieverordening en éénmaal wegens het opzettelijk niet voldoen aan een be ten opsporingsambtenaar, aantal overtredingen van min der ernstige aard werd volstaan met een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. In het verslagjaar werd varkenspest gevonden bij 14 vaikens en 9 biggen. Miltvuur werd geconstateerd bij één graskalf het openbaar slacht-1 Bij het diergeneeskundig onderzoek, dat «riirncf voor slacht- werd verricht bij de ingang van de vee markt werd 5 maal rotkreupel en één maal schurft bij schapen gevonden. De koppels, waarin zich de aangetaste dieren bevonden, totaal 88 dieren, werden onder toezicht vervoerd naar openbare slacht huizen om daar te worden geslacht. Een koppel biggen, verdacht van te lij den aan varkenspest, werd aangehouden en op last van de inspecteur van d'e Veeartsenijkundige dienst ondet toezicht teruggevoerd naar het bedrijf van her komst om aldaar in quarantaine te wor den gesteld. In de keuringsdienst Leiden werden ge keurd voor uitvoer 28 kalveren, 192 var kens en 1.904.517 kg vleeswaren en or ganen. Het ter beschikking gekomen destruc- tiemateriaal werd afgehaald door het des tructiebedrijf Gekro te Rotterdam, be houdens 16.167 kg vlees, dat geschikt was als voedsel voor dieren en ter beschik king werd gesteld van het dierenpark „Wassenaar" en enige circussen. De ingrijpende modernisering van de slachtinstallatie in de hal voor groot- en kleinvee en de restauratie van de nood- slachtplaats kwamen in het voorjaar ge reed. De nieuwe installatie betekent een grote verbetering uit het oogpunt van hygiëne, terwyi slachtingen door toepas sing van glfjbuizen en elektrische lieren sneller en met minder inspanning kunnen geschieden. heid te geven een aantal moeilijkheden over de te volgen route op te lossen. Van de directie van de N.Z.H. verna men wij vanmorgen, dat zU officieel van deze motie nog geen inzage had ge kregen. De directie zal ongetwijfeld be reid zijn haar in welwillende overwe ging te nemen. Hoe de beslissing uit eindelijk zal worden, is uiteraard niet te zeggen. Uitstel zal ook afhangen van de H.T.M. cZehte iN*. uR DCeitlai Gecreëerd in 1792, wordt "4711" Echte Eau de Cologne nog steeds gemaakt naar het originele geheime recept. Beroemd over de gehele wereld om haar frisheid, haar zuiverheid, haar geur en haar verfrissende eigenschappen. Straks dertig op Schiphol? Eerste proeven zijn geslaagd (Van een onzer verslaggevers) SERVICE het is een van de vele deviezen, die Schiphol en KLM in hun concurrentievanen voeren. Méér comfort voor de passagier, die in deze lijd, waarin het de luchtvaart zeker niet voor de wind gaat, meer dan ooit koning is. Gemakkelijker en sneller reizen. Nieuwe, dure vlieg tuigen, miljoenen-investeringen. In de lucht en op de grond. Daarom ook deze nieuwe attractie op de lucht haven: de aviobridge. Enig in de wereld en pronkjuweel van Schip hol. Eén is er thans sedert enige tijd gebruik. Later zullen er alles volgens plan verloopt nog een kleine dertig volgen. Avlolanda, Papend recht, is er samen met Unicum's Bedrijven N.V. in Weert de ontwerper van. Een comfortabele en- tree van stationsgebouw In het vliegtuig cn minder oponthoud by tussenlandin gen was het doel van de constructeurs. En dit was het wat na veel grondige voorbere'ding van de tekentafels en uit de fabriek kwam: een lange gang van station naar cabine. Door weer en wind de „overtocht" (Advertentie) Zoekt U een COUDEN RING dame of beer v. d. WATER, Haarlemmerstr. 207 heeft het Ruime keuze in alle prijzen. maiken ia daardoor niet meer nodig en ook de bekende luchthaven-busjes zul len als de plannen doorgaan niet meer in actie hoeven te komen. .Aviobridge" werd de loopbrug ge- uoopt, een 36 meter lange uit drie te- lescopisohe delen bestaande gang. De drie in elkaar schuivende kokers hebben twee steunpunten. Het eerste Is een vast steunpunt m een z.g. rotonde, waaraan de rest van de brug 180 graden kan draaien. Het tweede staat óp wielen, de z.g. wagen. En de middelste koker van de drie te- lescopisohe delen is opgehangen tussen twee uitschuifbare cylinders in de op bouw van de wagen. De lengte kan door dit sohuifsysteem worden verkort tot 18 Behalve naar rechts en linflts en voor- en achterwaarts kan de brug tevens op en neer worden bewogen, zodat het mondstuk iniet alleen tegen een hoge deuropening van een vliegtuig kan wor den geplaatst, maar ook kan worden .leergelaien tot de vrijwel gelijkvloer/e achteringang van bijvoorbeeld de Cara- velle. Op afstand en elektrisch wordt de brug (door één man) bediend. In dc draagbare handsnelhcldsregelaar be vindt zich een z.g. dodemanshandbedie- nlng, waarvan de knop door de bcdlc- nlngsman oontlnu moet worden inge- de brug in beweging te hou- drukt den. Deze öodemmansbedlening treedt auto matisch in werking wanneer dc opera teur de knop loslaat of indien hij onwel wordt. Het gevolg is dan dat de brug direct tot stilstand komt. Prototype De brug, die op Schiphol thans in ge. bruik is, is nog maar een prototype, dat uitgeprobeerd" wordt. Er zijn geen men in, „maar", zegt de fabriek, kunnen bij andere afleveringen i worden aangebracht De eersteling voldoet uitstekend, geeft een behooriyke geluidsisolatie en krygt door de goede verlichting bet karakter ser ruim en luchtig te syn. Aviolanda zegt: onze verwachtingen Vragen op medisch gebied zenden aan de redactie van ons blad met linksboven op de enveloppe i Medische Rnbrlek. Antw oord wordt gegeven, hetzij per brief, hetzij In deze wekelijkse kolom. TY/E moeten het zo stellen: Iedere bestraling, dus ook röntgenbestraling, is schadelijk wan neer het de cellen van levende wezens passeert. Dit betekent natuurlijk niet, dat men van het ge bruik van deze stralen moet afzien, want hun waarden voor het vaststellen en eventueel behan delen van ziekten wegen ruimschoots op tegen de nadelige stralingseffecten. toediening is v-I lang, omdat na elke bestraling een zeker herstel optreedt, dat bij snel achter elkaar toegediende be- effect, terwijl verder blijkt dat verschillende weef sels verschillende stralengevoeligheden hebben. Voor al sneller groeiende weefsels blijken gevoelig, zoals de testikels en eierstokken, en de bloedvormende organen. De plaatselijke effecten, die bij te sterke bestra ling kunnen ontstaan, zijn: versterf, verschrompe ling. verbindweefseling en na enige tijd, kwaad aardige nieuwvormingen vooral van de huid en bot ten, (hetgeen wel eens twintig tot veertig jaar la ter pas kan ontstaan). De algemene effecten be staan voornamelijk uit een toenemende frekwentie i leucaemie, een bloedziekte. Bestraling van het i klein gedeelte van het beenmerg ge spaard is gebleven, kan dit beenmerguitputting te gengaan. Wanneer we de gevaren van de bestraling voor het nageslacht willen beschouwen moeten we in de eerste plaats rekening houden met de veelvul digheid van de spontaan voorkomende afwijkingen, die mogelijk veroorzaakt worden door de natuur lijke stralmg, die op franje gtfeflf ygwezig is, Gro ve beschadigingen van de dragende elementen van de erfelijke eigenschappen hebben geen konsekwen- ties. daar de afwijkingen dan zó groot zijn dat de cel zich niet meer voortplant. Geringe beschadigin gen hebben dus in zekere zin méér belang voor het nageslacht, terwijl het verder belangrijk is waar het dragende element is beschadigd. O Wanneer men de bronnen van de bestralingc nagaat, blijkt het medische röntgenonderzoek toch nog veruit de belangrijkste bron te zijn. Verder nog de veel minder belangrijke lichtgevende horloges, maatapparaten in schoenwinkels, televisie atoom centrale's, en de nu helaas weer toenemende fall out van de atoombomproeven. De bronnen van de natuurlijke straling zijn de radioactiviteit van de aarde en alle daarvan komende producten, de kos mische straling en een zgn. inwendige straling, die wordt veroorzaakt door dc opname van voedsel, wa ~J H H zekere straling hebben wisselend op ver de huizen bij- lucht. die alle De uitwendige straling is schillende plaatsen. De straling voorbeeld is afhankelijk van de gebruikte bouwma tenalen: hout heeft een lage straling, graniet een hogere. Welke betekenis de Inwendige bestraling voor de gezondheid van de mens heeft, is niet precies be kend. Men zou kunnen nagaan hoe d verhoudin gen liggen tussen de stralensterktes op wrscuiilen- de plaatsen van de wereld en de daar voorkomende gevallen van kanker. Te bepalen hoeveel stralen het beenmerg en bij voorbeeld de vrucht bij een zwangere krijgen bij een röntgenonderzoek, is zeer moeilijk en gaat met nog vele onzekere factoren gepaard. Het is dc vraag of alle doses schadelijk zijn De snelheid waarmee de doses elkaar opvolgen is in ieder ge val van belang, bij geringe frekwentie is de kans op het ontstaan van afwijkingen veel geringer. De verdere ontwikkeling van de wetenschap brengt neveneffecten mee, die de gezondheid weer bedreigen Met het invoeren van de machines heeft men hetzelfde gezien: atmosferische verontreinigin gen zijn er het gevolg van geweest. De atoomener gie brengt niet alleen militaire problemen naar vo ren, maar heeft zeer belangrijke konsekwentics voor het gewone leven, vooral als deze vorm van ener gie op uitgebreide schaal zal worden benut De gevaren voor de volksgezondheid zijn op het ogen blik vooral gelegen in de atmosferische besmetting, die tot stand komt door kernreactoren en explosies. Er moet dus een goed georganiseerde controle zijn op de radioactiviteit van water, planten en voedsel want radioactiviteit is niet te zien. te ruiken, of te proeven. Het zal duidelijk zijn. dat de organisatie supervisie en controle van dergelijke processen grote eisen zullen stellen aan het apparaat van de ipenbare gezondheidszorg. Een grote moeilijkheid is het effect dat de be straling in de eerste fasen op de mens heeft Men neeft nog te weinig houvast of een bepaald gebruik van „stralen" in welke vorm ook, mogen we toch niet de geweldige hulp vergeten, die de stra len ons leveren bij de opsporing en behandeling van zeer vele ziekten. üej zijn neer «hoog gespannen, mede door het fair dat dc vele luchthavens en vliegmaatschappijen, vooral in Europa, bijzondere belangstelling voor de Avio bridge tonen. Schiphol is de eerste en voorlopig de enige. Straks komen er wellicht nog dertig bij. Andere luchthavens dat verwacht men zullen volgen. Ondanks de stukprijs van tussen de drie en vier ton Zondagmorgengesprek in Gehoorzaal en Open-Deur- dienst in Pieterskerk In de gehoorzaal ingang Aalmarkt 7 wordt zondagmorgen om half elf een gespreksbyeenkomst gehouden uit gaande van Bijzonder Kerkewerk van de Hervormde Gemeente. Dr. A. E. Franken-I)upare en dr. F. L. Schoonheim zullen vragenderwijs in leiden: Wordt uw leven bestuurd? Bemoeit God Zich met de wereldge schiedenis? Heeft Hij de hand in mijn leven? Is er toeval? Zijn wij niet over geleverd aan een hard, willekeurig en meedogenloos lot? Dit zijn vragen van bezoekers van de zondaigmongcngesprekken. De beide inleiders van zondagmorgen, in de gehoorzaal, zullen antwoord trach ten te geven, maar niet zonder mede werking van de bezoekers. Het is im mers weer de bedoeling een gesprek ta houden. Dc fundamentele antwoorden uit de Bijbel zullen naar voren worden gebrach: De moeite die wij meixsen ,iu eenmaal (moeten) hebben om deze bij belse antwoorden in het dagelijks leven en in de praktijk van ons denken en doen te realiseren zal echter door dr. Franken-Duparc en dr. Schoonheim zo duidelijk cn zo eerlijk mogelijk in de beantwoording worden verwerkt M.a.w.: het gevaar om met de Bijbel in de hand goedkope antwoorden op een zo persoonlijke en ingrijpende le vensvraag te geven, zullen de voorbe reiders van deze bijeenkomst goed in het oog houden. Na afloop wordt aan bezoekers gele genheid gegeven nader te spreken oVer persoonlijke vragen of advies te ont vangen .n privé moeilijkheden. De bijeenkomst begint om half elf. Aanstaande zondagavond 7 uur wordt in de P.eterskerk eer. Open-J3eur-dicnst gohoudja. Voorgangers zijn: d6. W. J. H. Hubt-ek en dr. P, L. Schoonheim. In de prediking zal ds Hubeck de vraag stellen: Kunnen wij zonder God? Van half zeven af wordt io de kerke- kamer van de Pieterskerk een gebeds- amenkomst gehouden. Ieder die daarbU lanwezig wil zyn is van harte welkom. Qmstreoics tien voor zeven is er samen zang in de kertc en om zeven uur be. gtnt de dienst. S C A Tan te Lelden. P R Avis te Leiden en R J Martens tc Lelden; voor het doet. ox. natuurkunde de heren M Knoester to Scheven!ngen en C R Traas te Leiden; voor het kand. ex. A' W N de heer B X Swanenbur* tc Lelden: voor het kand. ex. F *u. en natuurkunde mej. W E Gerritsen te Lelden. Stand Jack Londonverhond bracht 212,95 op De stand van hot Nederlandse Jack Londonverbond, die gisteren ter gelc- Snheid van de Wercld-dicrcndag op de inscssekade stond, heeft f 212,95 opge-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 3