Vier een beweegbare bruggen over 34 m brede Korte Vliet rs Andere vaarroute voor Leiden Welkom aan mevrouw Geelkerken WEUWE LEIDSCHE COURANT WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1961 dan Bloemendag Leidse g de volkstuinders dus 20, De jaarlijkse bloemendag met* i Bond van Volkstwindersverenigingen is vastgesteld op zaterdag 16 september. Woemen en eventueel ook bet fruit "-worden ditmaal bezorgd bij rusthuizen "C C ']*n tehuizen voor bejaarden. recht Volkstuincomplex-keuring ijd b i j it in Leiden )C/ale complexkeuring van de Leidse Bond van Volkstuindersverenigingen WÏlt wordt gehouden op zaterdag 12 augus- Hierbij zijn ingedeeld de complexen van de verenigingen De Mul, De Slaagh. Het Zonneveld, Tuinlust, Onderlinge Tuinvereniging, Nut en Genoegen Roomburg en Zuid-West niet Burgerlijke stand vaD Leiden Geboren: Petrus Jacobus, zn v H Mink en A Sloos; Johannes, zn v J Post en S S v d Keur; René Arnol- düs Hendrikus. zn v A G van Swie- ten en C J van Boheemen; Aldert, zn v A Hoek en A Imthorn; Johanna Catharina Maria, dr v J C Nozeman en J J M Körber; Johannes Maria, zn v S P v d Bosch en A C J van Klink; Abraham, zn v P J H Dexel en S M Labordus; Ingrid, dr v D M Kul- venhoven en L Bon: Bruno Alexan der Mauritius, zn v P A L Damen en M H de Koek; Hugo, zn v H Riet hoven en F Guleij; Verona, dr v A Vinke en A S Dijkstra; Helena Maria Jacoba, dr v H J A Hensing en W L T Hermans; Abraham, zn v P H Hoppers en A Klein. Overleden: H de Vries, 74 jr, man; W Korver, 49 jr, man; J van Duin, 38 jr, man; H Vermond, 87 jr, man. P. S. HARMSEN Studiecommissie ncidert eind van beraad over spectaculair miljoenenplan AL ENIGE TIJD worden op serieus studie nog dit jaar in een beslissend niveau onderhandelingen gevoerd stadium zal komen, over een omlegging van de scheep- Er is de gemeente Leiden veel aan vaartroute door Leiden. Het steeds gelegen, dat de kwestie van de vaar- nijpender wordende verkeerspro- route binnen afzienbare tijd tot klaar- bleem waaronder Leiden gebukt gaat, heid komt. Niet alleen om meer per- is nooit afdoende op te lossen als de spectief te scheppen in de verlichting De onderhandelingsinstanties zijn voornamelijk de provincie en de ge meente. Op het ogenblik wordt het idee om de route voor het doorgaande scheepvaartverkeer te verleggen naar het Rijn- en Schiekanaal, de Vliet (via Lammebrug) en de Korte Vliet (van Allemansgeest, achter de Leid- seweg-Voorschoten langs, naar de Vink) aan alle kanten bestudeerd. Tal van werken tot voorïitter van prot.-christeHjke dé fractie ln de Leidse gemeenteraad, de grijke heer P. S. Harmsen, was bereid voor ons tecii- blad een stukje te schrijven naar aanlei ding van het feit, dat mevrouw I. Geel- n be- kerken-Brusse haar benoeming tot raada- van lid heeft aanvaard (vacature mr, dr. H. D ver? M. Knol; waardoor de vrouw haar intre- de ln deze fractie heeft gedaan. De heer ft pp- Harmsen deelde ons nog mee. dat me- of om vrouw Geelkerken ln de raadsvergade- vol- Hng van september zal worden geïnstal- rechl leerd. wet- iffu mevrouw Geelkerken-Brusse die de benoeming tot lid van de Raad loeten heeft aanvaard, zal dus voor de eer- ïd en ste maal in de geschiedenis een vrouw 5P re- deel uitmaken van de Prot.-Chr. Jrac- dé tie. Ik verheug mij hierover. Om twee redenen. "Ten eerste ben ik van mening, dat :ngen, verschillende problemen het best door en te een vrouw benaderd kunnen worden. sn als Verder meen ik, dat mevrouw Geel kerken reeds op velerlei wijze heeft getoond, dit raadslidmaatschap ten volle waard te zijn. Het verlangen naar een vrouwe lijke vertegenwoordiging in de Prot.- Chr. fractie leeft misschien in C.H.- kringen wat langer dan in A.R.-kring. Hoe kort is het eigenlijk nog maar geleden, dat bij de laatste de vrouwe lijke vertegenwoordiging nog een punt van discussie was. Maar we leven nogal snel tegen woordig. Ik stel er prijs op hier te verklaren, dat ik er van overtuigd ben, dat het gehalte van de Prot.-Chr. fractie door het lidmaatschap van mevrouw Geel kerken zal stijgen. Haar zakelijk in zicht en haar belangstelling voor so ciale en maatschappelijke problemen zullen niet nalaten invloed te oefenen op het optreden der fractie als geheel". P. S. HARMSEN i de verkeersproblematiek, om een verantwoord beeld te krijgen van tal van andere werken die voor de binnenstad zouden moeten worden aan gepakt. Neem nu de Turfmarktbrug. Op 5 februari 1959 spraken B. en W. als hun mening uit (met de commissie voor de openbare werken en de ver- keerscommissie)dat het bouwen van een nieuwe brug. „die noodzakelijker wijze een beweegbare dient te zijn, op korte termijn nader moet worden over wogen". En wat voor de Turfmarktsbrug geldt, is ook op de Pauwbrug (Pelikaan straat) van toepassing. Tot de bouw van een nieuwe Turf marktsbrug is het anno 1961 nog steeds niet gekomen. En het laat zich, na de recente, vrij grondige vernieuwing van de oude brug, bepaald niet aanzien, dat dit op korte termijn „nader wordt over wogen". Trouwens, hoe zou deze overweging volledig serieus kunnen zijn als de toe komstige vaarroute niet vaststaat? Want dit is zo zeker als Leiden een stad is: wordt deze route omgelegd en wie twijfelt nog aan de urgentie ervan! dan heeft dat zijn verstrek kende consequenties voor wateren en bruggen in de binnenstad. En aange zien een brug tegenwoordig een slor dige miljoen kost, is het wijs beleid, Leiden nog enige tijd met zijn ver trouwde Turfmarkts-draaibrug te la ten zitten. Studiecommissie vordert Het speet B. en W. in februari 1959, nog niet tot een gefundeerd oordeel omtrent de mogelijkheden voor een om legging van de vaarroute te zijn ge komen. De resultaten van een scheep vaarttelling moesten nog worden ver werkt en gegevens over de financiële gevolgen ontbraken ook nog. De voorbereidende besprekingen heb- ieder geval geleid tot de instel- a een studiecommissie en de vor- ii Nu tijdelijk ter kennismaking: in rood pak naar nrich- daar i heb- Thans ook de vuilste was een „wissewasje" 4c automatische inweekwerking - vooraf weken overbodig nieuwe wonderbaarlijke waskracht 7 emmers sop in plaats van 6 uit een dubbelgroot pak, per groot pak een halve emmer sop meer zijn vervuld de is - luchtig en zacht. En alle •nderapart Inweken zonder la Huisvrouwen, profiteer van dit extra voordeel! Ruige wandeling Wij hebben gistermiddag, be ginnende bij de provinciale weg LeidenVoorschoten, een wan deling gemaakt langs de Korte Vliet, Leidse kant. Het was een nogal moeitevolle tocht door een ruig en wezenloos gebied met distels, brandnetels en reuzen- gras en halverwege een heel dom kijkende en schor mekkende geit. Ergens kan men niet ver der en strekt zich een grijze Sa hara uit waarop Leiden wonin gen wil gaan zetten en gazons wil neerleggen. We hebben de indruk, dat de Korte Vliet met omgeving van een radicale ver breding en vernieuwing niet minder zou worden. Komen de onderhandelingen tot een goed eind en gaan de gigantische plannen door, dan staat Leiden een heel interessant werk te wachten. Voor Zuid-West zal het een attractie zijn, de grote schepen aan zich te zien voor bijgaan. Foto N. van der Horst dering van de plannen wijst erop dat de betrokken instanties in het project „Korte Vliet" wel wat zien. Wij beschikken niet over de resulta ten van de genoemde scheepvaarttel ling, wel konden wij cijfers verkrijgen over de bediening van de bruggen cp de route door de binnenstad tussen de jaren 1956 en 1961, cijfers die de nood zakelijkheid van een route-omlegging ten bate van het intensieve wegverkeer in Leiden wel frappant illustreren. De SchrUversbrug ging in 1956 9595 maal open. 9422 in 1957, 8742 in 1958, 9776 in 1959 en 8697 maal in 1960. Grote Havenbrug: 8502 in 1956, 8774 in 1957, 7230 in 1958, 6823 in, 1959 en 6023 maal in 1960. Pauwbrug <Pelikaansraat): 7111 in 1956. 7319 in 1957. 5955 in 1956. 5191 in 195B en 4986 in 1960. Marebrug; 4987 in 1956. 4660 in 1957, 3086 in 1958, 4260 in 1959 en 4454 in 1960. Turfmarktsbrug: 7672 in 1956, 8815 in 1957, 4707 in 1958, 4597 in 1959 en 4690 in 1959 en 3521 in I960. Vorig jaar zijn op de vaarroute door de binnenstad, dus tussen Schrij- versbrug en Rijnzichtbrug, de brug gen niet minder dan 41.085 maal ge opend. Het aantal vaartuigen dat pas seerde bedroeg in totaal voor alle genoemde bruggen 53.264. De Schrijversbrug staat aan de top, gevolgd door de Grote Havenbrug. Het valt op, dat de achteruitgang in de scheepvaart het meest te merken is geweest aan deze beide bruggen, wat te verklaren is uit het feit, dat ze voor heen de meeste kolenschepen en huis- vuilschepen te verwerken hebben ge had. Kans niel gering Het is niet te berekenen, hoeveel op onthoud voor het wegverkeer dit aan tal brugopeningen betekent. En niet j alleen oponthoud maar ook opstoppin- gen die met de gestage toeneming het verkeer steeds veelvuldiger zullen voorkomen. Terwijl een van de „ge- J neesmiddelen" voor een gecompliceer der wordend verkeer een soepele door stroming is. Met al die verkeerslichten 1 in de stad komt van dit laatste vaak j toch al bitter weinig terecht. Wordt de Korte Vliet voor grote sche- pen bevaarbaar gemaakt, dan gaan deze I in plaats van door de binnenstad via de Wilhelminabrug, de spoorbrug de Kanaalweg en de Lammebrug De kans daarop lijkt ons, ook dit stadium van het overleg, mei j gering. Uitlatingen van prof. mr. D. Simons als vertegenwoordiger van de ge meente Voorschoten en prof. mr. C. H. F. Polak als woordvoerder van Leiden zelf op de vorige week don derdag gehouden zitting van Ged. Staten over de grenswijzigingsvoor- stellen hebben ons in deze mening gesterkt. Prof. Simons zag een tot 32 meter verbrede Korte Vliet als een natuurlijKe grens tussen Leiden en Voorschoten en prof. Polak zei, dat de Korte Vliet weliswaar wordt verbreed, maar dat hij komt te lo pen tussen dichtbebouwde wijken van Leiden en Voorschoten en dus geen duidelijk scheidende functie krijgt. Beide heren waren op dit punt kennelijk goed geïnformeerd. Uit ons van officiële zijde verstrekte gegevens hebben wij ook de conclusie kunnen trekken, dat de globale plan nen zo goed als klaar zijn. Onzekerheid omtrent het tracé van de nieuwe Korte Vliet bestaat vrijwel niet meer, het aantal bruggen is bekend, alsmede hun plaats, de breedte van het water le vert evenmin moeilijkheden op, er is al een kostenberekening en ook heeft men een idee van de minimale door- vaarthoogte. De financiële consequenties vormen uiteraard een voornaam aspect. Leiden heeft bij een omlegging van de vaar route in de eerste plaats belang, maar de provincie en het hoogheemraadschap van Rijnland ook. Ook de spoorwegen zullen in verband met de vervanging van de oude Vinkbrug een gespreks partner worden. Geheel andere vaarweg Er wordt gedacht aan een water- breedte van 32 a 34 meter. Dat betekent, dat de nieuwe Korte Vliet zeer belang rijk breder zal zijn dan het stroompje van thans. Het is niet mogelijk, het nieuwe tracé geheel te doen samenvallen met het bestaande. Er zijn plannen waar werkelijk van een verbreding van het tegenwoordige water sprake is, maar overigens moet een geheel andere vaar weg worden gegraven. Dat zou al be ginnen aan de Vliet bij Allemansgeest, tot aan het punt van de Korte Vliet waar de bebouwing van de Leidseweg- Voorschoten deze dicht nadert Er worden vier beweegbare bruggen nodig geacht te weten: 1. in de Voor- schoterweg (de provinciale weg Lelden- Voorschotcn). 2. in het verlengde van de vyf-Meilaan, 3. ongeveer halver wege de genoemde provinciale weg en deze laan, 4. ln de Haagweg (naar d» RUn). Reeds met dit onderdeel van het kolossale project zal een miljoenen bedrag zijn gemoeid. Er wordt vooral in Zuid-West wel eens gevraagd, waarom toch de Vijf- meilaan maar niet wordt doorgetrokken naar de Leidsweg; nü al bestaat cr be hoefte aan een deugdelijke verbinding lussen dit stadsdeel en dit aanhangsel van Voorschoten. De vraag is echter: moet dat een vaste of een beweegbare brug worden? En het antwoord daarop hangt weer af van de beslissing over de nieuwe vaar route. Afzonderlijke beslissingen zijn onmogelijk geworden De ontwerpers van het plan hebben voorlopig aangenomen, dat de door- vaarthoogte ongeveer 2.50 meter zal moeten bedragen. Vink-circuit De omgeving van de Vinkbrug zal ook ingrijpend worden gewijzigd. Het is de bedoeling, de spoorbaan daar om hoog te brengen en een nieuwe Vink brug te bouwen. De provinciale planologische dienst heeft een nieuwe hoofdverkeersweg lussen Den Haag en Leiden ontworpen langs de westzijde van de spoorlijn, om de rijksweg 4, een der drukste wegen van ons land. te ontlasten. Deze nieuwe weg heet „Forensenweg" en zal onder de omhoog gebrachte spoorbaan bij de Vink door lopen. Bij de Vink is dan ook een ruim circuit gedacht. Bij de besprekingen hierover zal de wenselijkheid naar voren worden ge bracht, dat de Spoorwegen de uitvoering van hun aandeel in dit geheel ter hand zuilen nemen in aansluiting aan de pro vinciale cn gemeentelijke werkzaam heden. Deze beschrijving zal de lezer dui delijk hebben gemaakt, dat het hier gaat om een zaak van hoge impor tantie, die de plaatselijke proporties ver te buiten gaat, al was het maar omdat ook de allerminst benijdens waardige Katwijkse vloot op deze wijze met een aantal obstakels min der het ruime sop kan bereiken. Het is de bedoeling van B. en W. van Leiden, een afzonderlijk voor stel inzake de vaarroute met al haai aspecten aan de raad voor te leggen Hoe het bloemencorso rijdt; ook door Leiden-Z- West De route, die de wagens van het Rijnsburgs bloemencorso zaterdag zullen rijden, is als volgt opgesteld: ln Rijnsburg: vertrek om half twee van het terrein veiling Flora, Oegsl- geestcrweg, Brouwerstraat, Noordeinde, Petronella van Saksenstraat, Evert- senstraat, Trompstraat, De Ruyterstraat, Kanaalstraat, Katwijkcrweg, Langc- vaart, Sandtlaan. Herenweg, Kerkstraat, Vliet N.Z.. Kocstraatbrug, Vliet N.Z., Smidstraat, Oogstgeesterweg. van Rijnsburg naar Oegstgeest via de Rijns- burgerweg cn de Rijnzichtweg. In Oegstgeest: aankomst ongeveer half drie bij de Rijnzichtweg via dc Rijngeesterstraatwcg, Endegeesterlaan, Geversstraat, Leidscslraatweg en Rijnsburgerweg naar Leiden. Ln Lelden: Aankomst bij het station om tien minuten over drie, via Sta tionsweg, Steenstraat, Blauwpoortsbrug, Haarlemmerstraat, Haven, Zijlsingcl, Utrechtse Veer, Plantage, Levcndaal, Korcvaarstraat, Brecstraat (ongeveer kwart over vier). Noordeinde en Rembrandtstraat naar de Doelcnkazernc, waar een rustpauze van een uur zal worden gehouden. Om half zes gaat de stoet weer op weg naar Oegstgeest, via Noordeindc. Witte Singel, Zoeterwoudsesingel, Lammcnschans\yeg. Tomatcnstraat, Zoe- tcrwoudseweg, Vijf-Meilaan, Churchililaan, Haagweg, Rijnzichtbrug, Mors- weg, Morssingel, Stationsplein en Rijnsburgerweg. Langs de Leidsestraatwcg, Geversstraat, Leidsebuurt, Rijnzichtweg en Rijnsburgerweg komt het corso in Rijnsburg. waar nog eens dezelfde route als 's middags wordt gereden. L «Ww&-V Oud en nieuw tracé van de Korte V/ict, tussen Allemansgeest en De Vink. voor stellen. Dc smalle, ongebroken lijn is het bestaande water, het gestreepte tracé is het nieuwe. Rechts beneden vindt u cijfer I; dat is het begin van het nieuwe tracé, vlak bij Allemansgeest (7), enkele tientallen meters van de uitmonding van dc tegenwoordige Korte Vliet, in de richting van dc stad. Omhoog gaande komen we bij 2, de beweegbare brug in de Voor- schoterweg. 3 cn 4 zijn ook be weegbare bruggen, 4 in het ver lengde van dc Vijf-meilaan. 5 steil een dito brug in de Haagweg voor cn 6 is het ontworpen circuit bij de Vink Links is Voorschoten, rechts Lcl- dcn-Zuid-Wcst. Het is mogelijk, dat dit tracé nog veranderingen ondergaat, maar de ze kaart gri jt goede aanwijzingen voor wat men zich moet voorstel len als bet over een verbreding van de Korte Vliet gaat. Verbre ding is een te simpele aanduiding: het gaat hier om een zo goed als nieuwe vaarweg.' Met de vier brug gen zou dit wel eens een tien mil joen gulden kunnen gaan kosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 3