BOSCH dokter regan m\ •i m ;s rn ra a:. w m 1 1 St Mazowsze: zang en dans uit de Poolse landen Rumoerige Karei Appel koelkasten Hét meit uetkockbe, me/Jb in Sitopa dhergolveiiP Reclame-tv? Liever geef ik dubbel kijkgeld „Gedrukt geluid" opent vele perspectieven 1&aeic<fi Tovaritsj T VRIJDAG 23 JUNI 1961 Dam-vraug 110 (Eerste publicatie) r -f S5 1 m V H i' •iH i w m ZZO&i Vim 7M&- 0 S 0 1 %/M. «Hb O Ï3: O Zwart: -2, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 35. Wit: 27, 28, 32, 33, 34, 38, 39. 43, 44, 45, 50. De auteurs Van Tol en Van Prooyen maken het u met het oplossen van dit vraagstuk bijzonder moeilijk. Spel- kennis komt er aan te pas en ook alle andere mogelijkheden worden door wit volkomen uitgebuit om tot winst te geraken. Opgave: wit speelt en wint. Schaak-vraag 110 De stand in de vierzet van C. J. Oosterholt was aldus: Wit: Ka6, Th5, Lb8 en Le6, Pa3, pi b4 en c5. Zwart: Kc6, Thl, pi b5. De oplossing is deze: 1. Th5d5 (dreigt Td6 mat), Thl—dl; 2. Td5—d7 (wit mag de zwarte toren niet slaan wegens pat! Nu dreigt hij mat te geven met Tc7), Tdlxd7 (gedwon gen); 3. Pa3xb5, een meesterlijke zet want nu zit zwart in zetdwang. Ver plaatst hij zijn toren horizontaal dan volgt 4. Pb5d4 mat en verplaatst hij le toren verticaal dan volgt 4. Pb5 Bridge De oplossing van het laatste, onge twijfeld moeilijke tegenspelprobleem is als volgt: Oost moet in de 6e slag hartenheer zetten, in de hoop dat West hartenaas heeft en klaveren 9 naspelen! Vindt Oost dit tegenspel, dan kan Zuid het contract niet meer maken. De situatie was op dat moment na- O A 8 O 10 5 3 V8 7 Wanneer Oost hartenheer zet en klaveren 9 naspeelt, maken Oost-West altijd 5 slagen en wel 2 in klaveren, 1 in harten en ruitenaas! In de praktijk speelde Oost een kleine harten. Zuid legde de 10 en West nam met het aas. West speelde ruiten na; Oost won met het aas en vervolgde met klaveren 9. Zuid zette de 10!, welke West overnam met de vrouw, waarna nogmaals klaveren werd ingespeeld. Zuid won met klaver- is, verloor nog slechts hartenheer en maakte het spel! JACK DIAMOND Kruiswoordpuzzel 1 2 i 1 6 1 I 8 1 9 10 1 SS 2 13 u 1 15 16 1 1? 1 1 1 B 20 H 21 1 1 22 23 B B 21 25 N 25 5T 28 29 30 1 F 1 H 54 B T was een aardig schouwspel dat het Poolse zang- en dans theater gisteravond in K. en W. de vrij talrijke bezoekers voorzette. In bonte afwisseling trokken de liede ren en dansen uiit de verschillende Poolse landstreken voorbij, en de regie had er nauwlettend zorg voor1 gedragen, dat oren en ogen steeds genoeg te doen kregen regie was trouwens het sterkste punt van de voorstelling. Mevrouw Mira ZiminskaSygietynska kent het theater precies hoe de aandacht bezig te houden. Daarop is alles gericht: de ■t, de stralende opgewektheid, de kleine scènes tussen de dansers in, de belichting van de werkelijk prachtige kostuums. Al de folkloristische gegevens, waaraan Polen heel rijk geweest moest zijn, heeft zij dienstbaar gemaakt aan de grote revue, die zij presenteert. Want dat men hier autenthieke zang i dans laat zien, kunnen wij moeilijk geloven. Daarvoor is alles te glad ge polijst, te zeer op theatereffect gericht. „Pools Volendamis wat te scherp gezegd, maar het begint er toeh. wat op te lijken. Daarmee is natuurlijk de show niet eroordeeld. Als men maar goed in ge dachte houdt, dat hier een inderdaad virtuoze bewerking van Poolse folklore gegeven wordt, amuseert men zich best. Het ziet er allemaal heel aantrekkelijk moet de kostumering oprecht bewonderen; de mooie borduursels, de rijke kanten versieringen, de bonte, maar steeds smaakvolle kleuren. In de kleine orkestjes, die soms op het toneel komen spelen het grote orkest in de bak stond onder zeer deskundige leiding! enkele oorspronkelijke inst menten, de Poolse doedelzak, de schelle- boorn waarop óók gestreken kan den, de Poolse fluit (een soort blokfluit) klarinet, de lange bazuinen, die hier kent bij het midwinterblazen. En dat is natuurlijk heel interessant. Zo ont dekt men natuurlijk ook in de dansen de verschillende gebieden de typische men van de volksdans, in de spron- Horizontaal: 1. huisdier; 5. voedsel t>m te lokken; 8. zeilwedstrijd; lü. verfstof; 12. dus (Lat.); 14. voegwoord; 15. term bij het schaakspel; 17. boom; 18. lengtemaat; 20. vis; 21. spelleiaing; 22. plant; 24. blad papier; 26. afval van vlas; 27. voor; 29. rijstbrandewijn; 31. plaats in Zeeland; 32. lipbloemige plant; 33. houten balkje; 34. zwem-, vogel. Verticaal: 2. oorlogsgod; 3. voorzet sel; 4. opium; toebereid om te roken; 5. onheilaanbrengende godin; 6. ka rakter; 7. slangvormig dameshalsbont; 9. houten vat; 11. baksteen van grote hardheid; 13. geprezen; 15. zilt vocht; 16. rivier in Rusland; 18. onbep. voor naamwoord; 19. opstootje; 23. woede; 24. familienaam; 25. boeddhistisch Sriester; 27. streek op de grens van .-Brabant en Limburg; 28. aardsoort; 30. hoofddeksel; 31 morsdoekje. OPLOSSING VORIGE PUZZEL Horizontaal: 1. rite, 5. Amor, 9. ren baan, 11. dries, 13. Indra, 15. daar, 17. teer, 18. aan, 19. naderen, 21. morel, 22 Osmanen. 24. rad, 26. meel, 27. Deli, 28. slede, 30. drift, 31. sermoen, 32. Etna, 33. kiel. Verticaal: 2. Irian, 3. teer, 4. Ens, 5. aai, 6. mantel, 7. onder, 8. Adda, 10. karn, 12. raadsel, 14. reekalf, 16. Ma ren, 19. non, 20. den, 21. Malden. 22. Omsk, 23. meest, 24. reine, 25. dito, 27. drei. 29. era. 30. dok. H gen van de mannen en het snelle voeten werk van de meisjes, zoals in de dansen uit de Hoge Tatra, in de opeenvolging van de schrijdende dans naar de werve lende rondedans. En de Krakowiak uit de landstreek Krakow of de „Mazur" uit Lowicz is ontegenzeggelijk heel opwin dend. De dansers en danseressen moeten door en door getraind zijn, moeten een volstrekte lichaamsbeheersing bezitten om in zulk hoog tempo deze stormachtige dansen te kunnen volhouden. En er heerst een volstrekte discipline! Maar nog eens een zo indringend beeld van de Poolse zang en dans kre gen wij niet als indertijd bij de Spaanse folklore in de „Coros y Danzas" of bij de Joegoslavische liederen en dansen. De liedjes, die door een voortreffelijk ge schoold koor gezongen werden, klonken allerliefst, maar leken ons te zeer gefat soeneerd in 19e eeuwse stijl. Als compliment aan ons land werd in het Nederlands ons „Kwezelke, wilde gij dansen" gezongen een vriendelijke geste, die het publiek zeer op prijs stelde. Dra. H. E. Kokee-van den Berge Zo'n baas Een zakenman uit Kopenhagen, die het weekeinde in zijn zomer verblijf 65 km ten ooorden van de Deense hoofdstad doorbracht be sloot daar ook maandag te blij- Toen herinnerde hij zich dat zijn kat in zijn villa slechts eten voor zaterdag en zondag had. Per ex presse stuurde hij twee gerookte haringen naar zijn villa. Toen de brief maandagmorgen door de brievenbus gleed rook de kat de inhoud, scheurde de enve lop open en voelde zich gelukkig Reynolds vandaag in Nederland K.L.M.-Gezagvoerder K. J. Reynolds zou vanmiddag uit Kaïro op Schiphol ar riveren. De overige twee nog in Egypte verblijvende bemanningsleden van de verongelukte Sirius, boordwerktuigkun dige J. Voogt en navro J. C. de Gooyer worden in de loop van morgen op Schip hol verwacht Meer wegenwachters gaan in auto rijden De ANWB zal het aantal patrouille- auto's op de Nederlandse wegen ge leidelijk gaan verhogen. Tijdens de proef jaren steeg het aantal hei-geel gespoten 2cv-autootjes van 12 tot 26. Het ligt in de bedoeling dit aantal binnen korte tijd op 68 te brengen. Aanvankelijk werden de zo snel bekend geworden wagentjes bereden door we genwachters, die langer dan tien jaar op de motor hadden gezeten. Thans, zo heeft de bond besloten, zullen ook zij, die zich zeven jaar of meer bezig hou den met de pechbestrijding, de beschik king krijgen over een patrouille-auto. De wegenwachter op de motor met zijspan zal in de toekomst niet helemaal ver dwijnen, de ANWB is van oordeel dat hetpatrouilleren met een motorcombi natie voor het opdoen van een veelzij dige ervaring onmisbaar is. Ook heeft de man op de motor meer contact met wat er op en om de weg gebeurt dan een man in een auto. Daarom zullen de nieuwe wegenwachters in de eerste ja ren, als onderdeel van hun uitgebreide trainingsschema, langs de wegen blijven kruisen op een motorcombinatie. Boete geëist wegens belediging van Ben Essing De procureur-generaal bij het Amster damse gerechtshof heeft tegen tiwee in woners van Blokker, de 60-jarige boek houder J. D. en de 34-jaruge tiimimerfa- brilkant W. S., wegens belediging in ge schrift en het medeplegen van smaad, schrift tegenover Ben Essing (de orga nisator van de Blokker jazx-festavals), een boetoe van tweehonderd gulden sub sidiair veertig dagen hechtenis geëist. Eenzelfde -boete had de Alkmaarse poli- tieredhter hen opgelegd. Zij hadden een door hen beiden ondertekende „open brief aan Ben Essing" alls advertentie doen opnemen in het weekblad voor West-Friesland van 2 juni 1960. De ver dachten verklaarden in hoger beroep te zijn gegaan omdat zij de brief niet be ledigend achten. Man wilde niet aan volkstelling meedoen: f 25 boete geëist „Wie niet mee wil doen aan de spel regels, moet maar in een ander land gaan wonen". „Maar als ik weg zou gaan, zou er van de democratie hier weinig overblijvenAldus een dialoog tussen officier van justitie en verdachte vanmiddag voor de rechtbank in Rotter dam. Deze laatste, de 42-jarige directeur in een een-mans-zaak Th. vanA, had geweigerd aan de volkstelling mee te doen. Omdat de overheid volgens hem de belofte van geheimhouding zou ver breken. „We leven in een democratisch land", betoogde hij. .„Als idealist tracht ik de rechtsregels te handhaven, maar dan moet de overheid zich er ook aan houden". A. kwam tenslotte tot de conclusie dat hij vrijspraak, dan wel ontslag van rechts vervolging zou moeten hebben. De offi- van justitie, eiste bevestiging van .'onnis van de kantonrechter: i 25 Karei Jonckheere „zichzékve moeten kennen". Aangenomen, dat déze eenvoudige, menselijke waarheid1 ook voor de allergrootsten geldt, zijn we met de zelfkennis van Appel maar matig ingenomen. Langzamerhand opgevoed en thuisge- raakt in de traö'Übie, dat we deze schil der moeten zien alls de .grootste repre sentant van het uon-figuratief schilde ren, zijn we geniegd voor hem hogere maatstaven aan te legigen dan voor zijn epigonen. Immers, „hoge bomen vangen veel wind", zegt een oud-vaderlands spreekwoord. Hebben we dus in een nabij verleden de kunstenaar maar al te graag wilden zien als een schone „Appel" van een „hoge" boom. thans in het huidige stadium zijn we hier min of meer van teruggekomen. Appel zelf, die met zijn exclamatie van enige jaren geleden: „Ik-rotzooi-maar-wat-an" de kunstwe reld in rep en roer bracht, schijnit, naar ons gevoel, deze zijn uitspraak (inmiddels tot op het bot afgekloven door het vele citeren ervan) waar te widlen gaan maken. Als men de ongeveer 40 schilderijen, voor het merendeel van enorm formaat en zoals dé oatalogus zegt, het „Drauf- ghngertum" in onze huidige beeldlende kunst vertegenwoordigende, op zich laat inwerken, komt eerder het woord „schil- derijenproduktie" dan „kunstcreaties" naar de lippen wellen. En we geloven, dat de situatie hier aardig mee benaderd en getekend is. Van enige geestelijke bevrijding, een „heilig moeten" <of het nioest een ..moeien", gedwongen door de kunsthandel zijn) is hier nauwelijks meer sprake. De schilderijen rui'ken niet alleen dn de overdrachtelijke betekenis, maar ook letterlijk naar de verf. Te bedenken, dat het grootste gedeelte (30 stuks') van liet op deze tentoonstel ling in het Haagse Gemeentemuseum bijeengebrachte, behoort tot de „pro- dukbie 1961". is het evident, dat hier van bezieling nog maar weinig valt waar te nemen. Dat Appel een gedrevene, een bezetene is (als Van Gogh), willen we nog altijd graag geloven, maar de wijze, waarop hij deze instelling realiseert, stemt niet hoopgevend voor dc toekomst en dit dan in tegenstelling tot Van Gogh. Overigens achten wij Appel nog altijd een geweldenaar, een „pigmententitaan" (weer volgens de catalogus», die de verf in slierten, zo uit de tube over het doek laat spelen, die soms ook tot prachtige uitingen, in laaiende exuberantie ge daan, weet te geraken en met zijn verf- opdracht als „lavastromen" weet te goo chelen, maar die het moet gezegd ons op deze expositie, vooral door de gelijkvormigheid, de eindeloze herha ling. vermoait en niet vermaakt. Klamme handen van ontroering zal men er niet bij oplopen, noch zal men de schok ondergaan, die de adem doel stokken, maar niettemin en nochtans ontmoet men er altijd nog een kunstenaai van formaat. Wij zijn benieuwd', waar de toekomst Appel heen zal voeren en voor het overige gelieve men een ander vader lands spreekwoord te memoreren: „Het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de rupsen knagen". Güs Kording. Fleurige gezichtjes, bonte, v lijke kostuums, een aanstekelijke vaart zo zal men zich het Poolse zang- en danstheater Mazowsze, dat gisteravond K. en W. optrad, blijven herin neren. De liedjes, die gezongen werden, klonken allerliefst, i beetje sentimenteel soms en al tijd zeer melodieus. En het koor, waarvan fyier enkele meisjes op de foto staan, was uitnemend geschoold. Dat was trouwens het gehele gezelschap! Een Franse Film week Van 3 tot 8 juli wordt in het Vree- burgthcatcr te Utrecht mede ter gele genheid van de lustrumviering van het Utrechts Studenten Corps door de heer P. Kijzer van Hafbo een Franse Film- week georganiseerd. Alle films zullen drie maal vertoond worden, eerst s-avonds en vervolgens daarop in de ochtend- en middagvoor stelling. Vier op de 100 Nederlanders: Opnieuw heeft het NIPO (Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie) een grote landelijke enquête gehouden naar aanleiding van de in het begin van dit jaar verschenen Televisienota waarin de staats secretarissen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van econo mische zaken zich uitspraken vóór invoering van reclame-televisie. Nog bleek de helft van de ondervraagden vóór reclame-televisie te zijn, maar toen men de tegenstanders vroeg of zij liever dubbel kijkgeld zouden betalen dan reclame-televisie te moeten zien, zei 4 pet. van het totaal-aantal ondervraagden „ja". U zult het zich wel herinneren, dat dient te worden cn dat men dus prin- in maart jl„ vrij kort na het verschijnen cipieel zou kunnen stellen dat er dan van de nota, het NIPO met vele en- tweemaal zoveel kijkgeld zou moeten quêteurs op stap is gegaan voor het binnenkomen, houden van een opinie-onderzoek aan- Op zulk een gaande dit onderwerp. antwoord-in-pr Niet weinig verbaasd was men toen. antwoord. Het resultaat dat slechts 53 pet van de ondervraag den iets van de nota en haar inhoud afwist en dat, nadat alle kranten de ondervraagden toegaf, dan toch maar liever reclame te willen zien en dat is logisch, omdat verdubbeling van was en men kon aannemen, dat „het een daartoe genegen is. Bovendien ii gesprek van de dag" dus wel over dit niemand verplicht naar een reclame- onderwerp zou gaan. televisieprogramma te kijken, maar men Dat bleek niet het geval te zijn. En k wèl verplicht het vastgestelde kijk- nu, bij de tweede ondervraging (men ^eld °P brengen, koos nu andere personen) die eind april |jjj| SBB en mei werd gehouden, stond het er wat dat betreft nog slechter Drie pet van de ondervraagden (het ging dus nog altijd uitsluitend om de genen die zich tégen reolame in de tv gtegriiMen bTglnt'dë'kwestie dat zulk een „liever dit of liever dat" blijkbaar al te vergeten", is de conclusie ta werkelijkheid niet wordt overwogen, van het NIPO Vier pct ten slotte &31 6nf toe- m" De eerste vraag voor het onderzoek derdaad liever tweemaal zoveel kijk- was hiermee beantwoord en de tweede 8^*d *e yvhlen ^betalen, ^als luidde: „In de televisienota spreekt de regering zich uit voor invoering van een tweede programma met reclame televisie, naast de bestaande program ma's van NTS en omroepverenigingen. Hoe staat u daar tegenover: bent u er voor of tegen?" Ook deze vraag werd, precies zo, bij de eerste enquêtering gesteld Toen, in maart dus, was 48 pet van RECLAME STOREND En dan de laatste gestelde vraag. Ook deze hing min of meer in de lucht, want weinig Nederlanders kunnen zich goed voorstellen hoe ev. reclame-televisie nu eigenlijk precies is. Verreweg dc meesten hebben er immers nog nooit lets van gezien! In maart sprak 25 pet zich tegen zulk Deze laatste vraag luidde dan: „Ver- tweede programma uit, nu 15 pet: wacht u dat enige minuten reclame- r 35 pet antwoordde, geen oordeel uitzending voor of na de aankondigin- gen (ioor de televisie-omroepster de ondervraagden vóór: te hebben, tegen 27 pet in maart. het onderwerp van reclame- De vragen werden gesteld landers uit alle kringen van de samen leving, in alle provincies, in dorp of niet zal vallen?' Neder- Tja, wat moet men op zulk een vraag antwoorden? Vrij gemakkelijk zei 62 pet de ondervraagden, „dat het wel mee i ruim mogelijk zal vallen" overzicht kon krijgen. NETELIGE VRAAG Nieuw was echter bij dit tweede on derzoek, dat de enquêteurs voor dege nen die zich positief „tegen" uitspraken, nog een netelige vraag in petto hadden „Zoudt u liever tweemaal zoveel kijk geld gaan betalen om de reclame uit de televisie te houden of heeft u dan Liever reclame in de televisie zonder verhoging van het kijkgeld?" Dit is natuurlijk een zuiver theoreti sche vraag, want zulk een keuze is be paald niet aan dc orde. Maar het NIPO ging er bij de formulering van deze vraag van uit. dat een tweede pro gramma zonder reclame ook betaald hun idee, 14 pet wachtte dat het echt storend zal zijn n 24 pet gaf geen mening te kennen. Tot zover dan de resultaten van dit ieuwe opinie-onderzoek. fanavond Sonopresse-Nederland „drukt" sedert i kort geluid op een wijze zoals dat onge veer gaai met foto-illustorabies Dit is in de loop der jaren mogelijk geworden door de ontwikkeling van de daarvoor speoiaal vervaardigde geluidspers, die inmiddels een produktiecapaciteit heeft kunnen bereiken van ruim zeve: geluidsdragers, of zo men wil foonplaa'.jes, per uur. Dank zij deze enorme productiesnel heid is de kostprijs van de grammo foonplaatjes uitermate laag, terwijl wordt gegarandeerd, dat hun gebruiks duur even lang. zo niet langer die van een goede normale langspeel- Het basismateriaal voor deze die een diameter van 17-18 cm 37 „Heb. je de kranten gelezen vanmorgen?" vroeg Deever de volgende dag. Adam schudde ontken nend het hoofd en wierp tegelijk een vluchtige blik op de koppen van het voor hem Liggende dag blad. ,,Let op wat ik zeg", waarschuwde Deever, „het hele land is aan het verdwazen. Er zijn sinds gis teren dingen gaande op de beurs, die voor velen ontzettende val zullen betekenen. Wat heb jij met je geld gedaan?" Adam grinnikte. „Ik heb mijn hele kapitaal van honderd en twintig dollar op de bank gezet professor". „Volg mijn raad en haal ze er af. Kijk!" En Deever opende een lade, braciht er een oude porte feuille uit te voorschijn, sloeg hem open en liet Adam een dik pak bankbiljetten zien. „In '97, toen het net zo ging als nu, had ik ongeveer jouw leef tijd. Jij herinnert je natuurlijk niets uit die tijd...." „Ik was toen nog niet eens geboren. Denkt u, dat ons kwade dagen te wachten staan, dokter?" „Morgen; morgen zal het beginnen. Wacht maar af, dan zul je het wel zien „Waarom morgen dokter? Waarom juist op een dag in déze oktobermaand?" „Morgenvroeg als de beurs opengaat, gaat het beginnen. Ik wil er met je om wedden. Omstreeks het middaguur zal er extra-nieuws in de straten circuleren. Hel eerste wat je morgenvroeg doen moet, is je geld van de bank halen, jongen." En of Adam al protesteerde dat de bank waar hij zijn geld had gedeponeerd, safe was. Deever hield voet bij stuk. Hijzelf had nog nooit gespeculeerd, verklaarde hij.. „Maar miljoenen doen vandaag aan de dag niets anders dan dat. en daar zijn heel wat doktoren onder.' „Ik ken er een. Fell. In Omaha," zei Adam nuch ter. „Hij moet er zich aardig in hebben gestoken, naar wat daarginds werd beweerd. Op het mo ment dat ik wegging, zag hij er al vreselijk be zorgd uit." „Wie er mee begint, wordt steeds maar weer door nieuwe winst aangetrokken, tot hij er zich door Heien Topping Miller opeens van bewust wordt dat hij tot over zijn oren in de put zit. Wie gooit hem dan een reddingsliin toe? Geen van al degenen die hem ertoe hebben gebracht steeds meer in de waagschaal te stellen: diezelfde lieden helpen dan gretig mee, hem van alles wat hij nog bezitten mocht, te ontdoen. Zo gaat het, Regan, dat zul je zien." „Ik kan maar niet geloven dat een handjevol speculanten ergens in New York het klaar zou kunnen spelen ons allen te beroven," zei Adam. „Lieden die er aiiet voor terugschrikken te spe culeren met de spaarcentjes van kleine luiden, zijn tot alles in staat als het om eigen voordeel gaat. Let maar eens goed op, Adam, je krijgt vast en zeker binnenkort een aanschouwelijke les in deze dingen. En als je iets bij de Heer denkt te vermogen, bid dan dat niet alle patiënten die wij de laatste tijd behandeld hebben en die bij ons in het krijt staan, bij die krach die komen gaat betrokken zullen zijn. De dokter wordt het laatst betaald; dat is nu eenmaal een merkwaardig oud gebruik in ons land, een gebruik dat door geen opvoeding van welke aard ook, kon worden teniet gedaan. Eet, zorg voor een dak boven je hoofd en maak dat je iets achter de hand hebt; maar of de man die midden in de nacht opstond om je pijnen te verzachten, op zijn geld moet wachten, daar bekommert men zich hier minder om. Alle dok ters zijn immers rijk! Dat is dé grote Amerikaanse fabel! Zelfs jij gelooft daarin." 1 Toch overtuigde de oude professor Adam maat half; omdat hij zich echter geenszins verplicht ge voelde zijn leermeester zijn zin te geven, zelfs al leek diens vrees hem fantastisch, haalde hij vroeg in de morgen 75 dollar van de bank. En inderdaad verschenen er om het middaguur extra-edities van de kranten met rood-gedrukte koppen. Deever triomfeerde. „Zie je het nu", zei hij, Adam een exemplaar van de News Scimitar onder de neus duwend, „wat zei ik je? Nu krijgen we de poppen aan hpt dansen. Hoe goedgelovig en kinderlijk optimistisch waren wij Amerikanen weer eens! Het ballonnetje kón niet barsten, daar waren wij maar weer eens héél zeker van I Hoe het ook zij, ik heb mijn centjes nog net op tijd van de bank gehaald.' Hij streelde zijn por tefeuille. „Ik heb ook nog wat contanten gemaakt," zei Adam. „Professor, hoe denkt u over dat geval van die vrouw uit West-Memphis? Volgens mij is het een tubulaire nephrose." En hij somde de symp tomen op, die hem tot die conclusie hadden ge bracht. „Wilt u het eens bezien?" „Al zonk het hele land in elkaar, dan nog bleef jij meer geïnteresseerd in de ziekteverschijnse len van je patiënten dan in wat er om je heen gebeurt," zei Deever. En nu gaf hij zijn visie op het geval. „Breng er die eenvoudige mensen maar eens toe. weinig of geen zout te gebruiken of voldoende water te drinken! En als je ze over opereren praat, kijken ze je aan alsof je een tove naar bent, van plan om hun hoofden in elkaar te doen schrompelen. Alsof het hoofd dat God elk van hen gaf, al niet klein genoeg was! Laten we de diapositieven nog eens goed bekijken, dan kun je die vrouw, bij haar volgend bezoek, een paar gekleurde foto's laten zien van wat haar scheelt. Dat maakt soms nog wel indruk." „Waarom heeft men in het algemeen niet méér vertrouwen in de chirurgie? Heeft die dan niet al heel wat volledige genezingen tot stand ge bracht?" (Wordt vervolgd.) i speciale plastic-folie, die dermate dun kan worden verwerkt, dat de diikte van de geluidsdragers niet meer dan 0.1 mm bedraagt, terwijl bij de uitgave van^een losse plaat deze dan 0.2 mm Daar het geluid van een uitmuntend gehalte is (high-fidelity) opent deze vin ding vele perspectieven. Want behalve voor reclamedoeleinden is deze geluids pers van onsahaitbare waarde voor het blindenwezen en voor allen die een ar chief op het gebied van de kunst, we- tensohap of didactiek wensen op te bou- Alle denkbare oursussen kunnen der halve nu worden vastgelegd en wel in een zodanig klein bestek, dat men ze altijd bij zich kan hebben. Want behalve dun, zijn de plaatjes tevens licht, on breekbaar en buigzaam, zodat zij ook gemakkelijk zijn op te bergen en toe ru briceren. I Hoe het toegaat bij de Chr. fanfare te Hattem kunt u tussen 8.30 en 8.55 uur zien in het televisieprogramma van de NCRV. Daarna een half uurtje met Conny Stuart en om 9.25 uur de rubriek Attentie. Ds. J. Langstraat sluit de dag. Vooraf het weekover zicht van het NTS-journaal. vanavond Commentaar I Het KRO-avondprogramma begint luchtig met drie kwartier grammo foonplaten voor de militairen en een half uurtje muziek door het ensemble Johnny Ombach, waarnaar u tussen 8.30 cn 9 uur kunt luisteren. Leo Ne- lissen presenteert vervolgens zijn muziek voor veertigers. Om 9.55 geeft de Spaanse zangeres Teresa Bergan- za een recital in het kader van het Holland Festival. Zij zingt liederen van Pergolesi. Fauré, Vivaldi en Ravcl. Om 10.40 uur is er nog orgel spel door de Italiaanse organiste Li lian CaponL I Om 8.20 uur kunt u. over Hilver sum II, in hel VPRO-programma luisteren naar Mexicaanse liederen en muziek en om 8.50 uur spreekt dan de socioloog F. J. A. Bouman in een kort gesprek over Nederlandse tech nische bijstand in Ethiopië. I De VARA zendt tussen 9 cn 9.55 uur opera-aria's uit en vervolgt daarna de serie programma's over moderne poëzie. Programma voor morgen ZATERDAG 24 JUNI 1961 Hilversum I, 402 m. 746 kc/«. JCRO: 7.00 Nws 7.15 Gewijde Morgengebed c Oer feit dat profanaties beschaafd er zelfs met een zekere eerbied wor- TT-rac den uitgesproken neemt toch het euvel daarvan niet weg. Daarom waren deze helaas evenzo veel hinderlijke vlekken op een overi gens voortreffelijke televisie op- «enkoor 17.50 TT-races. voering van Jacqties Deval's vermake- 18.00 Kunstki gisteravond 5?.! huisvrouw "(9.359.40 Wa ters!) 9.55 V d kleuters 10.10 TT-raccs 10.25 Gram 11.00 Pontificale Hoogmis 12.15 Gram 12,.30 Land- cn tulnbouwmeded 12.33 TT-races 12.50 Gram 13.00 Nws 13.15 Zon- 13.20 Gram 13.50 Kompas 14.00 14.10 V d jeugd 15.10 Metropolo V d jeugd 16.10 Gram 16.20 TT- l Gregoriaanse zang 17.00 Lichte 17.20 Tour_do France 1961 17.30 Man- 18.30 Lichte muz 18.45 geval, vragenbeantw 10.00 Nws 19.25 Memojandum 19.30 Ama. Urir-jUe "V tcursprogr 19.50 Lichtbaken, lezing 20.00 Wij moeten toegeven, dat de gesigna- utrechts Stcdel ork en solist 20.50 U bent leerde exclamaties wel behoren tot de toch ook van de partij?, lezing 21.00 Gevar hoofse taal, die orthodoxe Russen ge- progr 22 00 Gram 22.25 Boekbcspr 22.30 bruiken. want zij betrachten evenals de 22.10 Wij luiden dc zondag in 23.00 Ieren dat doen, een gemeenzaamheid Hifvei tegenover God, die ons vreemd is. 7.00 „Tovaritsj" heeft op zichzelf een kos- 8 18 Gra telijke geschiedenis, die er de spanning jc 9.00 Gym wel inhoudt. En tal van charmante si- vakantie tuaties schept. Guus Hermus en Ina Faassen voldeden bijzonder goed als het vorstelijk echtpaar dat uit kamerdienen gaat en Joan Remmelts had een korte, maar prima beheerste rol in de ban kier, wiens voornaamheid het moest af leggen legen die van z\)n personeel. Ook de overige rollen waren goed bezet. Het stuk was rijk aangekleed en Walter van de Kamp slaagde erin, deze partout praatje 10 40 Leven ln een aan de werkelijkheid rakende geschie denis te behoeden voor ontaarden in II, 298 m. 1007 kc/s. VARA: 0 Gym 7ZO Gram 8.00 Nws 10.20 Cabaretprogr 10.5O Herh vorige week 12.30 Land- cn luinoouw- meded 12.33 Orgelspel 13.00 Nws 13.15 VARA-Varla 13.20 V d jeugd i4.10 Stroek- uitz 14.30 Lichte muz 14.53 Rotterdams Filharm ork, koren cn sol 16.25 Ham- mondorgelspel 16.40 Boekenwijsheid 17.00 is genoeg, er een dolle klucht maken. Nu echter was het wat het moest zijn nl. een fijn humoristische onthulling van de betrekkelijkheid menselijke grootheid en de dwaas vjxn grootheidswaanop alle fron- para Td Publiek I 23.10 Lichte 23.55—24.00 Nws. Televlslcprogr. VARA: 17.00—17.30 V 9 NTS: 22.3022.50 TT-r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 7