IX IC Zij lieten de zaak zoals zij was Bloedbad was niet gerechtvaardigd prijzen HEREN 7 9." Afrika vraagt meer hulp van k.MG.-landen India wil geen onderonsje Ijzerhoudende eetwaren DOOR LATE ZOMER lage SPORT- vSHIRTS Peek* Cloppenburg s GROEP-RIJKENS Hrf' Tweede-Kamerlid dc heer °e Graaf lkvP> heeft aan de minister- Duitsland heeft toegegevei dat TEKORT AAN BROOD IN OOST-DUITSLAND Het communistische regir president en de minister van buitenlandse zaken schriftelijk gevraagd, in hoeverre de Nederlandse regering vooraf kennis heeft gedragen van de zogenaamde groep-Rijkens, die reeds meermalen contact heeft gehad met president Soekarno. Het doel van deze groep zou zijn een sfeer te schep pen, waarin officieel overleg tussen Nederland en Indonesië opnieuw mogelijk wordt. Vinden de ministers, dat de verhouding tussen Neder land en Indonesië door de actie van deze groep gebaat is of kan worden? Ook de heer Burger (pvda) heeft over deze kwestie aan dezelfde ministers enige vragen gesteld. Hij zou graag willen vernemen, of de minister op 7 en 21 juni de Nederlandse industriëlen, die contact onder houden met president Soekarno ter zake van de overdracht van Nieuw- Guinea aan Indonesië, daaromtrent te woord heeft gestaan. Hoe is de verklaring van die industriëlen, dat de regering ter zake ..een afwachtende houding" aanneemt, te rijmen, met het op 22 juni uitgegeven commu niqué. waarin wordt verklaard dat de minister-president zich van de activiteiten van de industriëlen „volledig heeft gedistantieerd?" ABSENTEÏSME Het dagelijks bestuur van de kring Limburg van de KVP heeft aan het partijbestuur van de KVP in Den Haag, een telegram gezonden, waarin het dagelijks bestuur van de kring Limburg KVP het herhaalde en uitermate grote absenteïsme onder Kamerleden ten zeerste zegt te betreuren. De kring acht dit schadelijk voor democratie en landsbelang en dringt met spoed aan op een onderzoek en zo nodig het ondernemen van stappen door het partijbestuur brood is in het land. Op iedereen wordt een beroep gedaan om te helpen de oogst binnen te halen, die In de oproep werd onthuld dat 100.000 hectare in het .zuiden onder water staan. De oproep is verspreid door het officiële persbureau ADN. ,.Het weer kent geen achturendag", staat er in. In een hoofdartikel in het communis tische partijblad Neues Deutschland wordt gesproken over ..tijdelijke moei lijkheden in de levering van brood en; andere bakkersartikelen, kennelijk door; te geringe ovencapaciteit". verzekerd kan worden". Conferentie in Straatsburg „Zelf beslissen hoe geld wordt gebruikt" (Van onze parlementsredactie) De Europese en Afrikaanse par lementariërs hebben hun woorden stromen onderbroken om getuige te kunnen zijn van een feeëriek tuinfeest dat de in dit opzicht onovertroffen burgemeester van Straatsburg Pierre Pflimlin in de orangerie, de verlichte rozentuin aanbood. Hier, waar een overdaad aan culinaire geneugten zich paar de aan kunstmanifestaties op hoog niveau, verzorgd door het ballet van de Straatsburgse opera, het kamerorkest van radio Straatsburg en een folkloristisch Elzasser dans ensemble, werd duidelijk welke enorme verschillen bestaan tussen Europa en Afrika. ]i Hagi Omar Seego uit Soma lië. Prmontorio uit Kongo. Savi de To- ve uit Togo. Catsitchara uit Madagas kar. Batonga uit Senegal en Chabi Ma ma uit Dahomey wees op de specifieke problemen van hun landen, de moeilijk heden met de cacao-afzet, de wegen aanleg. de havenverbetering. Enorm veel geld is nodig om deze problemen op te lossen. De verbetering gaat lang- te langzaam i Ieder noemt zo zijn eigen oplossing voor de moeilijkheden, variërend van een weinig tot een strak geleide eco nomie. Het linkse Mali laat weten, dat het op staatssocialistische leest is geschoeid en dat de staat er de in- en uitvoer in handen heeft. Een overeen komst kenmerkt alle sprekers: meer financiële en technische bijstanden. Wij willen zelf beslissen, hoe en waar voor wij deze hulp besteden. Nu is er voor de hulpverlening het Europees ontwikkelingsfonds van de regeringen der zes EEG-staten. Maar het geld is niet voldoende, vooral niet wanneer men tevens let. op de snelle bevolkingsgroei in de Afrikaanse landen, zegt de Fransman Peyrefitte in zijn rap port over het fonds. Bovendien werkt het zeer langzaam: doorgaans verstrijken twee jaar tussen de aanvraag om fi nanciële bijstand en het steken van de eerste spade. India heeft erop aangedrongen nog negentien landen uit te nodigen voor de topconferentie van neutrale landen die op 1 september in Joegoslavië zal wor- gehouden. Het Indische voorstel zal worden be sproken in de commissie van neutrale ambassadeurs te Cairo. Volgens de woordvoerder heeft India onder meer voorgesteld dat ook Zweden. Ierland en Finland aan de confèrentic deelnemen, evenals acht Latijns-Amerikaanse lan- Brutale overval bij Fordfabrieken Gewapende bandieten hebben zich gis teren na een overval op de loonafdeling van de Fordfabriek te Londen uit de voeten weten te maken met een buit van 16.000 pond. Drie mannen in uniformen van de bedrijfspolitie van Ford stormden de loonafdeling binnen toen het per soneel de loonzakjes gereed maakte. Zij bonden de bedienden vast. gristen het geld bij elkaar in een zak cn vlucht ten m een Fordauto, die eigendom was van de fabriek. Toch heeft het fonds reeds bijdragen verleend voor talrijke projecten, vooral economische. En dat niet alleen in de Afrikaanse' geassocieerde landen, maar bijvoorbeeld ook in Nieuw-Geuinea, dat door het Nederlandse lidmaatschap van de E.E.G. eveneens aan de Euromarkt is geassocieerd. Tot eind 1960 was een bedrag van bijna twaalf en een half mil joen dollar voor een aantal projecten in Nieuw-Guinea beschikbaar gesteld. GELIJKWAARDIG Minister: Bolzano niet scheiden van Trento De Italiaanse minister van binnen-1 landse zaken, Mario Scelba, heeft zich Sisteren in de kamer van de afgevaar- ïgden te Rome gekant tegen elke po ging om de provincie Bolzano te schei den van de provincie Trento. Italië, zo zei hij, is van plan om het plaatselijk be stuur m Bolzano grotere bevoegdheden te geven binnen het raam van de huidi ge grondwet. In dc provincie Bolzano wordt hoofd zakelijk Duits gesproken, in de provincie Trento Italiaans. De Italiaanse minister van buiten landse zaken. Antonio Segni, is vandaag naar Zürich vertrokken om daar met zijn Oostenrijkse collega Bruno Kreisky weer te praten over de kwestie-Zuid- Tirol. Politie wordt nu beetgenomen.... Er is een apparaatje op de Ameri kaanse markt geïntroduceerd, dat 100 miljoen automobilisten vreugde en de politie pijn in het hoofd kan bezorgen. Het is een getransistoriseerde radar detector ter grootte van een pakje sigaretten. Volgens de fabrikanten Gepco manufacturing Co. te Sum mit in Illinois pikt het appa raatje automatisch de signalen op van de radarapparatuur, waarmede de politie overtreders van de ma ximumsnelheid in de val laat lopen. Het apparaatje kost 39,95 dollar, wat veel goedkoper is dan menige bon. i I Prinsen werden het eens Uw autokosten gaan omlaag. Stap over op Mobiloil Special, de motorolie die zorgt voor een perfecte smering - voor een lager benzineverbruik. En... stap over op Mobil Special benzine met tetramel, de nieuwe Ameri kaanse benzine met hoog octaangetal. Nu ook in ons land steeds meer verkrijgbaar. Met Mobil Special benzine rijdt U veel meer kilometers. Stap over op Mobil en U stapt over op besparingen. Mobil Oil Nederland N.V. Rotterdam 3« De rel in Sharpeville De conferentie van de drie prinsen over de toekomst van Laos is afgelopen. Zij hebben in Zürich een communiqué gepubliceerd, elkaar bijzonder vriendelijk de hand geschud en de zaken eigen lijk gelaten zoals ze waren, on danks de mededeling, dat over eenstemming is bereikt over een regering van nationale eenheid, die door de koning van Laos zal wor den benoemd. Waarnemers zijn er zeker van, dat de prinsen vrijwel niets hebben bereikt voor het her stel van de nationale eenheid van Laos. Het communiqué is in bijzonder vage bewoordingen gesteld. Geen der prak tische problemen blijkt te zijn opgelost. Er staat slechts in, dat er een regering van nationale eenheid moet komen, dat deze regering Laos moet vertegenw digen op de Geneefse conferentie de toekomst van het land, dat zij dc drie legers van Laos moet samenvoegen tot één strijdmacht. En hoewel in de verklaring staat, dat alle drie partijen in het nieuwe bewind zitting dienen te hebben, wordt er niets gezegd ov< machtsverdeling in de nieuwe regering, evenmin over de figuur, die met de lei ding ervan moet worden belast. De algemene indruk In Zürich is dan ook, dat de prinsen de gemakkelijkste formule hebben aanvaard om hun top conferentie te kunnen beëindigen, zon der te moeten zeggen, dat het overleg is mislukt. In de verklaring wordt ook gezegd, dat de te vormen voorlopige nationale bondgenootschap zal aansluiten terwijl zij evenmin de „bescherming' van een dergelijke alliantie zal aanvaar den. Dit is een duidelijke zinspeling op de Zoavo (de Zuidoost-Aziatische ver dragsorganisatie), die totnogtoe ook Laos als ..beschermd gebied" bestrijkt, ondanks het feit, dat het geen lid deze organisatie is. Hierover heeft Dean Rusk, de Ameri- Dat het fonds over veel mter mld-i delen moet beschikken menen ook del Afrikanen. Ze gaan zelfs verder, j „Wij dienen", zo schrijven ze in hun, rapport, „volstrekt gelijkwaardig bij het beheer van het fonds te worden! betrokken". Bovendien zou de naam van het fonds voortaan moeten luiden: fonds voor de ontwikkeling der geassocieer de staten, zonder het woord „Euro- Het ..meer hulp" richt zich ook op het onderwijs en de beroepsscholing. Er zijn scholen nodig voor de opheffing van het analfabetisme en instellingen voor beroepsonderwijs, die specialisatie mo gelijk maken. Europeanen dienen voor lichting te geven. Afrikanen moeten in Europa voorlichting kunnen ontvangen. Krachtig zijn de wensen in de Afri kaanse rapporten geformuleerd. Het is duidelijk dat de Afrikaan se wensen niet zonder meer in gewilligd kunnen worden. Op wel ke wijze de parlementariërs tot overeenstemming zullen komen, zal za terdag blijken. In de openbare vergade ring bepalen veel sprekers zich tot het debiteren van algemeenheden. In de com missies wordt echter gewerkt aan de concrete uitspraken, die de conferentie aan het eind van de week zal moeten komst bijgewoond. De Surinaamse nister-president Emanuels en het statei lid Pengel waren er ook. Dit jaar record bierverbruik Sydney B. White, president van de A m- s t e 1 American Corporation, verwacht dat de Amerikanen dit jaar meer import bier dan ooit zullen drinken. White zegt, dat de omzet aan importbier. ale cn stout verleden jaar in totaal 47.663.100 liter groot geweest is. Dat is een stijging van vier procent ten opzichte van 1959. Hij zegt. dat ruim 80 procent van deze im porten uit Nederland, Wcst-Duit3- land en Canada afkomstig is. In het eerste kwartaal van dit jaar, al dus White, waren de verkopen 14 procent hoger dan in de overeenkomstige periode van 1960. De grootste stijging vertonen Nederlandse bieren. Verleden jaar be droeg hun omzetstijging 15,5 procent en in het eerste kwartaal van dit jaar liefst 50 procent. In totaal werd in de eerste drie maanden van dit jaar 2.264.600 li ter Nederlands bier verkocht, aldus Whi te, wiens onderneming de Amerikaanse dochtermaatschappij is van de Amstel brouwerij te Amsterdam. Op de weg van Etten naar Ruc- phen in Brabant reed een Bel gische vracjitwagen, beladen met 15 ton aardappelen, tegen een boom, vermoedelijk door een breuk in de stuurinrichting. De chauffeur, de heer De Ramme- laere, uit Ansegemwas op slag dood. gevangenisstraffen veroordeeld wegens hun aandeel in de onge regeldheden te Sharpeville, vijftien maanden geleden. Toen vuurde de politie op demonstranten, waar door 70 mensen het leven verloren en 180 gewond werden. Veertien beklaagden werden (te Vereeni- ging) door de rechtbank van de commissaris voor Bantoezaken vrijgesproken. Rechter O'Brien verklaarde, dat het gebruik van vuurwapens door de poli tie bij de ongeregeldheden te Sharpevil le zijns inziens gerechtvaardigd was. Maar tevens kan gezegd worden, dat het zeer Intensieve gebruik van vuur wapens van toen zonder enige twijfel niet gerechtvaardigd was, Er zijn vele bewijzen, dat nadat uit de menigte tweemaal geschoten was en het gooien met stenen een aanvang ge nomen had, enkele schoten door de po litie op de menigte gelost werden. Pas daarna begon de politie algemeen te vuren, omdat vele politiemannen het woord „schiet" hoorden. De rechtbank is ervan overtuigd, dat deze order niet afkomstig is geweest van een van de officieren, die hierover ondervraagd zijn. Vele anderen die een dergelijke order hoorden kwamen zelf tot de conclusie, dat het noodzakelijk Het vuren duurde op zijn langst 20 seconden, maar in die periode kwamen honderden kogels terecht in de dief t op eengepakte menigte, die volgens voor zichtige ramingen uit 10.000 personen en tot acht passen van Rechter O'Brien constateerde verder, dat de meeste politiemannen direct met stenguns, geweren en revolvers op de menigte geschoten hadden. De machi negeweren bovenop de auto's werden nimmer gebruikt. Hij zei dat het gevaar waarin de poli tie verkeerde bleek uit het feit, dat dc ongeregeldheden te Sharpeville dc vo rige avond begonnen waren en uit het feit, dat tal van ervaren politieofficie ren het noodzakelijk achtten een grote gewapende macht samen te trekken rondom het politiebureau. Dat machts vertoon. aldus O'Brien, had geen enke le invloed op de menigte. EINDE HAVENSTAKING IN NEW YORK Na een staking van 24 uur hebben de New Yorkse havenarbeiders gisteren het werk hervat. De staking van zeelie den die thans een week duurt, gaat echter onverminderd door en de gevol gen ervan nemen snel in omvang toe. In dertig havens aan de oost-, west- en folfkust zijn thans 150 onder Ameri- aanse vlag varende schepen lamgelegd. Vooral de olieindustrie in het zuiden van de VS wordt door de staking getrof fen. Vooruitzicht op een einde der sta king is er nog immer niet. Ook van enig nieuw contact tussen vakbonden en reders over vernieuwing van het C.A.O. is geen sprake. Deense staat door grijsaard bedreigd In de Deense pers is een oproer ont staan over de afwijzing van een verzoek tot invrijheidsstelling van een tachtig- jjarige. die ruim driekwart van zijn le ven in de gevangenis heeft doorgebracht. Mozart Lind'berg, die de laatste zeven jaar in een Deense inrichting voor psy chopaten gezeten heeft, kreeg nul,op zijn De rechtbank betoogde, dat Lindberg voor zijn jjaren nog verbazingwekkend gezond en jjeudig is. Op Lindlberg's straf blad staan twee pogingen tot een gewa pende roofoverval. Daarvoor werd hij tot 16 jaar dwangarbeid veroordeeld, hoewel hij vluchtte voordat hy zijn slachtoffers had kunnen beroven. De psychiaters betogen, dat Lindberg nog steeds een wrok tegen de staat koes tert omdat hij in 1397. toen hij 16 jaar was, wegens een klein vergrijp tot 20 zweepslagen veroordeeld werd. In 1938 ontvoerde hij bijvoorbeeld een zeer be< kende geestelijke met een bestelauto, orr geen andere reden „dan een sensatie over zijn wrok te creërei De artsen in de inrichting zeggen, dat hij „altijd vriendelijk, altijd opgewekt en rustig is. dankbaar voor een bezoek of een vriendelijk woord". Een dagblad schreef vandaag in een kop over vijf ko lom: „De Deense samenleving is bang voor een vriendelijk oudje van 80". EX-KONINGIN MARIE VAN ZUID-SLAVIË OVERLEDEN Ex-koningin Marie van Zuid-Slavië is i een langdurige ziekte in Londen ove leden. Zy \verd 61 jaar. De overledene was een dochter vj wijlen koningin Marie van Roemenië de moeder van ex-koning Peter van Zuid- Slavië. Jjfi een étante. hij Dc Hongaarse regering heeft het reisverbod voor Amerikaanse di plomaten in Boedapest in zoverre verzacht dat geen speciale vergun ning meer nodig is als diplomaten zich meer dan 40 km van Boeda pest willen begeven. Er moet echter wel van te voren bericht worden geven aan de autoritei ten van een dergelijke reis. Een bod van een Franse juwelier van anderhalf miljoen gulden op een ongeslepen diamant van 78,54 karaat .is gisteren op een veiling in Lon den geweigerd omdat het lager was dan de limiet die de (onbeken de) ervoor had gesteld. Het is een kussenvor- mige blauwwitte steen, die vroeger heeft toebe hoord aan de aartsher tog Joseph Francis van Habsburg. Als de gemeenteraad van Haarleramerliede en Spaarnewoude daaraan zijn medewerking ver leent zal deze gemeente binnenkort voor 25 gul den in het bezit komen van de watermolen De Slokop aan dc Lagedijk bij Spaarndam. De kos ten voor restauratic zul len ongeveer 8800 gul den bedragen. Ten behoeve van dc werken voor het Delta plan heeft Nederland een contract afgesloten met zeven Belgische steengroeven voor de levering van 650.000 ton steenblokken in de ko mende 3'-j jaar. Prins Bernhard heeft zich bereid verklaard het beschermheerschap te aanvaarden van de stichting World Press Photo. Deze stichting houdt ieder jaar in het Haagse gemeentemu seum een tentoonstelling van de beste persfoto's van de wereld. Volgens het Russsische regeringsblad Izwestia werken er op het ogen blik ruim 80 spionage- organisaties in West- Berlijn. Hieronder val len ook de geheime diensten van de V.S., Engeland en Frankrijk, aldus het blad. 629) Hel bladgroen in de planten De nadruk dient dan ook te wor- vertoont een chemische struktuur die den gelegd op de groentesoort zelf. nauw verwant is aan de bloedkleur- Want de ene plant haalt nu eenmaal stof, liet haemoglobine. De molckulen meer van een bepaalde stof uit dc deze. uiterlijk zo verschillend grond dan de andere. Wanneer schijnende stoffen, wijken - iemand extra ijzer nodig heeft, dient bloed kleurstof ijzer voorkomt. De aanmerking komen. Op de kleur binding met deze twee verschillend» de levensmiddelen behoeft dan wer metaalatomen is echter zó belangrijk, kelijk niet te worden gelet. Leve dat de molekulen van het bladgroen ziet bijv. niet groen, i bevat per het eigeel, beslist geen dc blos a gewonden jonge dame niet groen ziet (alhoewel velen door het aanstrijken van de oogleden met groene verf tegen woordig wel erg in die richting wer- beurt met 5 mg, vervolgens snijbiet en havermout met 4 mg, raapstelen, spinazie cn water kers met 3 mg, evenals doperwten, radijs, zuring, mol sla en aardbeien. Ook mager vlees, bruinbrood cn gar- ultsluitcnd de aandacht nalcn bevatten respectievelijk 3, 2'/a -i-i~* «- cn 2 maal zoveel ijzer als de sla, die we het eerst lieten paraderen. Met nadruk wijzen we er op, dat deze opsomming uitsluitend ten doel heeft de opvatting te weerleggen als zou de groene kleur van bladgroente een aanwijzing zijn voor een hoog ijzergehalte. Dit is dus beslist géén Voor willen vestigen op het magnesium dat in het bladgroen zit, waardoor dc nog steeds gangbare opvatting als zou bladgroen sterk ijzerhoudend zijn cn daarom tegen bloedarmoede heil zaam zou werken, wetenschappelijk onjuist is gebleken. Uiteraard zuilen velen in het loffen bevat die groente die veie recept voor degenen die i bijzondere voeding voor bleek- of dc bleekzuchtige asperge! In do hlnncn krijgen is ook direct voor op- groenc kleur moet u het dus al- i ÉjjÉ thans wat het ijzer betreft niet zoeken, want sla staat niet alleen met bleten en asperges op één lijn, maar zuurkool, andijvie, i aardappelen. Een 1 kan hieruit zien, dat de groene kleur aandacht pfeegt te schenken, beslist geen maatstaf Is Uzergehalte. kaanse minister van buitenlandse zaken, op zijn persconferentie gezegd, dat de verplichting van de Zoavo, Laos te be schermen, niet kan worden opgeheven door het akkoord van de drie prinsen met betrekking tot de vorming van een voorlopige regering van nationale een heid. De Zoavolanden moeten hier zelf over beslissen, aldus Rusk. Op de Geneefse conferentie werden gisteren evenmin vorderingen gemaakt. Vele westelijke afgevaardigden zijn van mening, dat een conferentie zonder ver tegenwoordigers van Laos weinig zin meer heeft. Auto van keizer naar Detroit De laatste speciale sportwagen van wijlen keizer Wilhelm II van Duitsland, een Plymouth uit het jaar 1924 die 124000 dollar gekost heeft, zal binnenkort dooi de huld'ige eigenaar van Polen naar De troit gereden worden, zo heeft het Pool se dagblad Express Wieczorny bekend gemaakt. Frainciszek Cymbala, kocht de oude auto zes jaar geleden voor 1.500 gulden. Bij zy'n aankomst in Detroit zal hij in ruil voor deze auto een spiksplinter nieuwe Plymouth en een studiebeurs van een jaar krijgen. De vier-cyli'nder auto. die nog steeds 100 km per uur haalt en 1 op 8 rijdt, werd in opdracht van de keizer ge maakt, die toen in ballingschap te Doorn Toen de keizer in de Tweede Wereld oorlog overleed maakte een Duitse of ficier zich meester van de wagen. Hij reed' er enkele jaren in en liet hem te gen het einde van de oorlog op de vlucht in Polen achter. Cymbala wil via Oost- cn West-Duits- land maar Nederland rijden. Vandaar Éaat hij naar Engeland en de Verenigde taten oversteken. Mevrouw Castro niet tegen zoon ken waarin stond dat de moeder i Fidel Castro uit Cuba is vertrokken om zich in Mexico te gaan vestigen uit protest tegen het regime van haar zoon. De 66-jarige weduwe mevrouw Alina ruz de Castro is maandag wel in de stad Mexico aangekomen om een bezoek te brengen aan haar dochter Ema, die ge trouwd is met een Mexicaans ingenieur. Met nadruk werd verklaard, dat me vrouw Castro uitsluitend naar Mexico was gekomen om bij haar dochter tezijn, daar deze binnenkort haar eerste kind' verwacht. Urn-structuur «n fantasie Multi-tolours Terlenka Draion

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 5