LEENJ .DAG- Een mooie promotie voor Warmonds burgemeester Gymnastiekdemonstraties op het Stadhuisplein Goede voorlichting voor plattelandsvrouwen Fabriek in Limburg van Nieuwenhuizen Leiden NIEUWE LEIDSCHE COURANT VRIJDAG 23 JUNI 1961 Agenda voor Leiden en Den Haag Vrijdag Leiderdorp, Herv. kerk, 8 uur: Addie de Jong, orgel, Janneke v. d Dool, viool. Den Haag, Kon. Schouwburg, 8.15 uur: Holland Festival, „De Kaukasische Krijtkring", van B. Brecht. Gebouw K. en W., 8.15 uur: Pools Dans theater „Mazowsze". Zaterdag Paul Krugerstraat, 7 uur: Straatpredi- king met zang, vanwege Chr. Geref. Kerk. Busstation, 2 uur: Vertrek Kon. Ned Natuurk. Vereniging voor excursie Pan van Persijn. De Lakenhal, 2.55 uur: K. en O.-bezoek aan tentoonstelling Floris Verster. ASC-terrein, De Kempenaerstraat, nur: Cricketwedstrijd senioren Leiden- De Flamingo's. Van der Werffstraat 4, 3 uur: Her opening herbouwd pand „Liefdewerk Oud Papier". e n H a a g, Kurzaal 8.15 uur: Holland Festival, Concertgebouworkest o.l.v. Otto Klemperer. Apotheken Geopend apotheek Herdingh en Blan ken, Hogewoerd 171, tel. 20502. Films Casino (2.30, 7 en 9-15 uur): De eerste man op de maan (alle leeftijden); donder dag: Hoe vertel ik het mijn dochter? (16 jaar). Lido (230, 7 en 9-15 uur): De zoon van de rode piraat (14 jaar). Luxor (230, 7 en 9.15 uur): De schaam telozen (18 jaar). Rex (230, 7.15 en 946 uur); Tartzan en de luipaardkoniingin (14 jaar); donderdag: Betaald nachtlogies (18 jaar).' Studio (2.30, 7 en 9.15 uur): De wilde stroom (14 jaar). Trianon (230. 7 en 9.15 uur): Rilling (16 jaar). Tentoonstellingen Lakenhal, Floris Verster (tot 3 juli) Rijksmuseum voor Volkenkunde, „Vang die vis" (t/m 1 oktober). Rijksmuseum voor geschiedenis der natuurwetenschappen: „Uit de kinderja ren van de elektriciteit" (t.m. 29 okto ber). Trappenhuis academie: tentoonstelling van aquarellen, olieverven, monotypes, tekeningen e.a. van daie Utrechtse schil ders, tot 7 juii. Musea, instituten, leeszalen e.d. Inlichtingen kantoor VVV, Steenstr lb: elke dag geopend van 9 tot 5 uur, op zaterdag tot 1 uur. Arj Leids hoofdbestuurslid van Expogé Op het congres van de landelijke Ver eniging van ex-politieke gevangenen uit de bezettingstijd, dat in Rotterdam wordt gehouden, werd in de plaats van mevrouw P. Kaats-Van Doorn tot lid t ihet 'hoofdbestuur gekozen mevrouw C. H. Hendriksen-Snel. Zij was reeds penningnneesteresse van de afdeling Lei den van de Expogé. i'jos, Leiden, over sport en toto Nadat voorzitter J. Spierenburg de vergadering van de Arjos, afdeling Lei den, geopend had, kreeg Arjos-lid P. van Loo het woord, die een inleiding hield over „Overheid en Sport". Hij gaf aan, dat de beoefening van de sport toeneemt door de levensomstandigheden van de mensen. Behalve lichamelijke ontspan ning veroorzaakt sportbeoefening ook *t gevoel voor samenwerking. In de sport zowel vrij als gebonden, vrij in sporfcvreugde en gebonden door de regels van het spel (bij teamsport) en door de houding van sportiviteit. Er is in Nederland een groot tekort aan gymnastiekzalen, waaraan voorlopig niets gedaan kan worden. De heer Van Loo is tegen de toto, daar het een vorm van goklust is. Hei beste zou, naar zijn mening, een wet zijn, die een remmende invloed zou hebben op de gokzudht, want indien de toto in ons land zou worden verboden, zou daar alleen maar massale wetsontduiking uit voortkomen. Uit de totogeiden zouden gymzalen e.d. gefi nancierd kunnen worden. Het toto-probleem ontstaat, omdat we (de Christenenniet weten waar we de grens moeten trekken. Prijsvragen leve ren soms een auto op doordat op de juis te plaats een juist getal is ingevuld. (De N.C.R.V. heeft ook een dergelijk spel). De wet op de toto moet naleefbaar en te handhaven zijn. Als voorbeeld haalde hij het artikel van prof. dr. G. C. van Nif- rin de schrijver oa. een vergelijking maakt tussen beursspecula ties en het meedoen aan de pool. De werheid heeft de taak te zongen dat de toto belemmerend werkt. pauze gaven mejuffrouw E. •n mejuffrouw C. Vercouteren overzichten van buiten, en binnenlandse politiek. De voorzitter raadde de leden aan deel te nemen aan de landelijke studieconfe rentie (6 en 7 oktober) en aan de kader cursus, die in september weer zal begin- In Leidse Stadsgehoorzaal Gistermiddag en -avond hadden zich vele dames uit dc omstreken van Leiden verzameld (in de avonduren ruim 250 personen) in de Leidse Stadsgehoorzaal twee bijeenkomsten, die de Com missie yoor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande in de provincie Zuid- Holland had voorbereid. Het werd dag, waaraan de deelneemsters met ple. zier zullen terugdenken, want niet alleen het nuttige van de diensten, die de com missie verleent, werd uit de doeken ge- daan, maar ook de vrolijke, aangename punten werden naar voren gebracht. Het programma begon nk een inleidend woord van mevrouw H. van der Grient- Scherpbier (voorzitster van de Nederland. Bond van Plattelandsvrouwen in Zuid- Holland en lid van de organiserende com missie) met een demonstratie-gymnastiek. les door achit dames van de Katholieke Arbeidersvrouwen uiit Voorhout, onder leiding van leraar H. J. Claassen. De dames T. Vader (lerares koken huishoudelijke vakken)en Boske (lerares naaien) leidden een quiz, waarvoor dames uit de zaal zich opgaven. Met show van door cursisten zelf gemaakte kleding, die door ziekte van mevroui de Gier-Schoonewul werd geleid door juffrouw Ravenhorst uit Utrecht, sloot het programma. De commissie stelt zich ten doel aai es, die niet in dorpen wonen waar nijverheidsschool voor meisjes aanwezig is, nuttige wenken en adviezen te ver. strekken. Er worden cursussen gegeven op velerlei gebied: koken, naaien, huis. houden, gymnastiek, knutselen, tuin- en bloemverzorging, voeding voor bejaarden, aardige presentjes maken, enzovoort. Dat deze cursussen waardevol en aan genaam kunnen zijn, kwam gisteren voor namelijk tot uiting in de show. Goede kleding, vaak mooi afgewerkt, werd ge toond en het bleek wel, dat men goed- VOORKOM BLADAFVAL koop mooie dingen kan vervaardigen. Dames uit Leimuiden, Oude Wetering en Nieuwebrug hadden smaakvolle toiletjes gemaakt, sommigen zelfs een nieuwe ja pon of zevenachtste mantel uit oude kle- Niet alleen cursussen, maar ook lezin gen en demonstraties kan men aanvragen bij de secretaresse van de commissie (me vrouw E. H. van der Leije-Van Veen. Maansbergenstraat 284. Den Haag), waar bij een dertiental bonden, zoals dé Bond van Plattelandsvrouwen, de Ghr. Boeren- en Tuindersbond .Holland-Brabant", het Wit-Gele Kruis, enz., is aangesloten. De cursussen worden alle geleid door be voegde krachten. Voor weinig geld kan men er veel van opsteken! Kritiek op vishygiëne in Engeland ttisso blotto gouden verlovingsringen v. d. WATER, Haarlemmerstr. 207 heeft het Zeer grote keuze. Op het graveren kunt u wachten. Vrijwillige bijdrage Leidse Hervormde Gemeente Voor de vrijwillige bijdrage van 1961 in de Leidse Hervormde Gemeente in ten week een bedrag van in totaal 1 10.000 toegezegd. Het doel is f 215.000. Houdt de bladeren gezond en glanzend Leidse jeugdtour start maandagavond Maandagavond start de Leidse jeugd tour voor de negende keer. Na veel ge harrewar, evenals bü de groten, zyn de ploegen samengesteld, waarbij ook het recht van de sterkste gold. Iedere ploeg poogt zo goed mogelijk voor de dag te komen, zodat de jongelui onder elkaar een strenge selectie hebben toegepast. Zoals het zich nu laat aanzien komt de Leidse „nationale" ploeg met een ster ke bezetting. Wim Zaalberg, de winnaar van het vorige jaar vormt samen met Eric en Rob Faber de ruggegraat var ze ploeg. In klasse B komen onder andere de ploegen van Noordwijk, de „Vrijgezel- lenploeg" en van Zoeterwoude uit, zodat ook hier een sterke strijd kan worden verwacht. Ook de ploeg van Voorschoten heeft een sterke formatie kunnen creëren. Lisse en Sassenheim zijn pas laat begon nen met de ploegen samen te stellen, maar dat is men in wielerkringen wel gewend. De gele en de groene trui zullen eer week lang worden omstreden. De Tram melant- en de Van Zijp- wisselbeker zul len de trofeeën vormen voor de ploegen. Vrijdagavond worden de startnummers uitgereikt In Wassenaar op „Duinhorst" wordt de eerste etappe verreden. De tweede etappe staat nog niet geheel vast. maar men is druk bezig hier een oplossing voor te vinden. De vierde etappe is een ploegen tijdrit. die tevens voor het persoonlijk klassement geldt. De vijfde etappe wordt weer een baanwedstrijd op „Duinhorst" te Wassenaar. Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk vrijdagavond opgeven, bij de heer N. Vermeer. Florestraat 31. Leiden. Puzzelpromineuten 1 mejuffrouw D. Blangé, Van 't Hoffstraat 16, Leiden; 2 mevrouw D. van der GugtenSmit, Buiten sluisstraat 67, Katwijk aan Zee; 3 mevrouw J. KammeraatTol, Aar- damseweg 59, Ter Aar. de uitspraken, die de heer John D. Syme, hoofdinspecteur voor de gezondheid in de haven van Grimsby, heeft gedaan. Hu heeft namelijk verklaard, dat er drastische wijze zou moeten worden gegrepen, indien men de behandeling van de vis in de Britse havens wilde doen overeenstemmen met de tegenwoor dige opvattingen over hygiëne. In Aberdeen zegt men, dat hij deze opmerkingen had dienen te beperken tot Engeland, en niet had- mogen uitstrek ken over geheel Groot-Brirtannië, waar onder ook Schotland valt. De heer Syme heeft in een brief aan de associatie van zee- en luchthaven-gezondheidsautoritei- ten geschreven, dat naar zijn schatting 15 procent van de vis, diie in winkels in het land worden uitgestald zou wor den afgekeurd wanneer ze in dezelfde conditie op groothandelsmarkten zou verschijnen. De voorzitter van de visverwerkers en handelaars te Aberdeen heeft al gezegd, diat mr. Syme maar eens in Schotland op bezoek moet komen. Deze voorzitter, dc heer Stephen, zed, dat hert wel waar 's. dat de verwerking van de vis onder relij'ke omstandigheden gebeurt als vroe- jer, maar dat heeft niets met de kwali- eirt van de vis zelf te maken. Hij voelde wel wat voor de suggestie van de heer Syme, dat de haveninspec tie zou moeten worden gestandaardi- De heer Syme heeft ln zijn rapport de houten viskist een factor genoemd, die meer heeft gedaan om de visserü-indns- trie in discrediet te brengen dan iets anders. Maar de heer Stephen heeft hier te genin gebracht, dat in Schotland de hou ten v.iskist een ding van het verleden is. Het werd in de oorlog als een armzalig substituut voor de metalen viskist 'ge bruikt Ook in Huil heeft men zich bepaald niet verheugd getoond met de uitlatin gen van de heer Syme. „We hebben vrij wel altijd mooie vis" zegt men daar, „en dart hert in tijden van schaarste wel eens moeilijker is, vooral als de schepen ver weg moeten, is 'begrijpelijk." Jongetje (5) liep onder tram bij De Sitterlaan Gistermiddag omstreeks vier uur is de 5-jarige Nico Schilden, wonende aan de Kamerlingh Onneslaan, op de trambaan nabij de De Sitterlaan door de tram overreden. De jongen stond op de tram baan achter een paal waaraan de boven leidingen zijn bevestigd. De wagenvoer der van de tram, die in de richting Lei den reed, kon de jongen niet zien. Toen de tram op enkele meters van de paal was verwijderd en een signaal gaf sprong het jongetje plotseling achter de paal vandaan en liep tegen de voorzijde van de tram op. De bestuurder bracht de tram direct tot stilstand en zag tot zjjn grote schrik dat het kind onder de tram lag. Het ongeluk bleek gelukkig nogal mee te vallen. Met wat schaafwonden en een hoofdwond werd het ventje met de E.HD. naar het academisch ziekenhuis vervoerd. DIAMANTEN PROMOTIE Zaterdag M juni zal het zestig jaar gele den zijn, dat dr. C H A T Fehmers. geboren en wonende te Rotterdam aan de Leidse Universiteit promoveerde tort doctor ln de geneeskunoe. Ter gelegenheid win het zilveren j Jubileum van de Leidse Sportstich ting werden gisteravond op het Stadhuisplein gymnasbiékden straties gegeven. Ruim 150 turners en turnsters wit de verenigingen L.T.C., Brunhilde, Groen-Wit, D.O.S.. Jahn, Rondom de Maredijk, Sportief en Victorie lieten het talrijke pu bliek genieten van sierlijkheid er gratie en gaven een overtuigend be wijs van het uitstekende peil van ds Leidse gymnastiek. De prestaties van de keurploeg van Leiden maakten zeker een ge weldige indruk. Onder leiding van de heer H. E. den Hertog werkten dt heren van de kernploeg aan de brug met ongelijke leggers. Een bijzonder moeilijk toestel, dat veel spanning en concentratie vereist. Ook het werk van de damesleden van ds keurploeg was goed verzorgd. Vertederend was het optreden van de kleuters. Onder leiding van me- juffrouw J. Hummel kregen de al lerkleinsten. die uit verschillende verenigingen kwamen, geheel on voorbereid een gymnastiekles. Dit gebeurde zo ongedwongen en ver rast. dat ieder met enorm veel ge noegen de toeren van de kleintjes vólgde. Veelvoudig waren de pres taties die de Leidse jeugd leverde Knotsoefeningen, de rekstok, ritmi sche oefeningen, en de spectaculaire langemat-oefeningen door dames en heren van de keurploeg. Het geheel stond onder de beproefde leiding van mejuffrouw T. Steffelaar. De voorzitter van de Sportstich- ting, de heer J. C. F. Coers, dankte na afloop de medewerkersisters) voor deze avond. ..Een avond die reker geslaagd kan worden ge noemdgetuige de grote publieke belangstelling", aldus de heer Coers Hij speldde vervolgens aan het vaan del van iedere deelnemende vereni ging een herinneringslint. Foto N. van der Horst Aanbesteding bouw Herv. kerk Noord Op 14 juli zal de aanbesteding plaats hebben van de bouw van een Hervormde kerk in hert noorden van Leiden (omge ving Willem de Zwijgerlaan - Koning straat).. Het laat zich aanzien, dat de bouw van deze kerk aan het eind van het jaar al een stuk gevorderd zal zijn. De Hervormde diensten in dit stadsdeel worden nu gehouden in de aula van de gemeentelijke b. L o. -school aan de Mar- nixstraat. Cijfers over de Leidse Hervormde Gemeente Volgens de opgaven van de verschil lende wijkgemeenten telde de Leidse Hervormde Gemeente op een tijdstip in 1960 13.502 gezinnen en alleenstaande personen. Er bleek een totaal te zijn van 35.946 personen. Er werden in 1960 351 kinderen en volwassenen gedoopt, er waren bijna 1000 catechisanten, van wie er 174 belijdenis van het geloof aflegden. Er zijn 102 huwelijken ingezegend en er werden 186 begrafenissen geleid. %sr ar Green Spot de échte sinaasappefdrank zonder prik. Overal gezien en gedronken TK STEL mij voor, dat ik zeker wel een half jaar tot een jaar nodig zal' hebben, om in de Hengelose problemen thuis te geraken", zo vatte de burgemeester van Warmond, jhr. mr. L. M. E. von Fisenne, zijn mening samen toen wij een kort onderhoud met hem hadden na het bekend wor den van zijn benoeming tot eerste burger van deze Overijsselse industrie stad. De overgang is dan ook wel groot: van het ruim vierduizend inwo ners tellende Warmond naar een belangrijke industriekern met bijna 62.000 inwoners, van het rustige recreatie-oord naar het stedelijke leven. Vijftien jaar heeft de heer von Fi- ■nne in Warmond gewoond en gewerkt De inwoners hebben hem leren kennen een man met hart voor hun noden behoeften. Zijn vooruitziende blik zijn streven de groei van de be bouwde kom in goede banen te leiden, brachten hem weliswaar in conflict met deel van die gemeenschap, en tegenstanders zijn toch wel de mening toegedaan, dat de burgemeester zijn mening goed had gefundeerd. Wij doelen hier in het bijzonder op het pro bleem van de bevolkingsgroei Toen de heer von Fisenne in War mond werd geïnstalleerd, woonden daar 3.500 mensen, nu 4.347. De nieuwbouw heeft zich hoofdzakelijk voltrokken tussen de oude dorpskern en het toenmalige „bos van Krantz", waar nu de laatste percelen grond worden bebouwd met woningwetwo ningen en bungalows. Dan is de koek op, hoewel men toch nimmer een bordje „vol" bU de gemeente grens zal kunnen zetten. De burgemeester is geporteerd voor nieuwbouw aan de ovenzijde vai Leede, waartegen, zowel in Warmond all elders, hevige protesten zijn gen Zuidhollands mooiste polderlandschap onherstelbaar worden aangetast, Bus naar Beekbergen Men verzocht ons mee te delen, dat zondagmorgen om 8 uur van het wijk- gebouw „Irene" bij de Bethlehemkerk de Driftstraat een bus naar Beek bergen vertrekt met belangstellenden die de bevestiging en de intrede van ds. J. N. de Ruiter aldaar willen bijwonen. Er ig een vijftiental plaatsen onbezet. Men kan zich opgeven bij de koster, de heer B. Fa vier. zaamde levensmiddelen v.h. L. E. H. Nieuwenhuizen te Leiden in de Noord limburgse gemeente Helden-Panningen, vijf kilometer verwijderd van de Maas, grond gekocht op het industrieterrein Loosteeg om aldaar een fabriek te bou- u De oppervlakte van de aangekoch te grond bedraagt 1 hectare en 43 are, hetgeen erop wijst, dat de fabriek grote omvang zal zijn. Voornaamste aanleiding tot de bouw zijn ongetwijfeld het gebrek aan arbeids krachten in het westen des lands en dc verminderde produktie van de tuinbouw bedrijven rondom Leiden voor de con- servenindustrie. De produkten van dc tuinbouw in de omgeving van Leiden worden meestal naar de veiling gevoerd zijn bestemd voor directe consumptie voor export. Conservenfabrieken als Nieuwenhuizen waren reeds voor ergrote deel op tuinbouwgebieden in andere provincies aangewezen. Met tuin ders in of rondom Helden-Panningen had Nieuwenhuizen-Leiden reeds con tracten. Om transportkosten te vermij- LINOLEUM LINOFELT - BALATUM vele dessins voorradig WONING-TEXIEL W. J. ZIRKZEE VAN T HOFFSTRAAT 7 TELEFOON 24610 LEIDEN MIDZA Straatprediking Open Deur Dinsdagavond 27 juni wordt door het Open Deur-werk van de Hervormde Ge meente een straatprediking gehouden in het Pioenhof (Sta al wijk). Leden van .Concordia" begeleiden de samenzang. Deze straatbijeenkomst wordt gehouden kwart over zeven tot kwart voor acht. den is men thans voornemens de fabriek in Limburg te bouwen. Op het industrieterrein waar Nieuwen huizen hoopt te bouwen, verrijzen nog zes andere industrieën. Helden-Pannin gen wordt door het rijk aangemerkt als ontwikkelingsgebied, zodat de rijks- goedkeuring voor de bouw ongetwijfeld zal worden verleend. Het bedrijf in den zal naast het Limburgse blijven be- Gisteren werd ons van de zijde Nieuwenhuizen meegedeeld, dat het be richt een kern van waarheid bevat, maar dat de bouw verre toekomst mu ziek is. „Misschien gaan wij daar nog wel eens bouwen, maar dat zal dan toch nog heel lang duren". De heer Seliipaanboord, Leiden, slaagde Woensdag slaagde voor 't eindexamen van de theologische school aan de Boe zemsingel Rotterdam (Gereformeerde Gemeente) onze stadgenoot, de heer G. Sahipaanboord. Het examen werd afge nomen door de curatoren van de school. Vanmorgen heeft de heer Schipaan- boord een beroep ontvangen van de Ge reformeerde Gemeente in Boskoop Ver scheidene andere beroepen zijn nqg naar hem onderweg. Zodra de heer Sahipaanboord een beroep heeft aange nomen, moet hij zich gaan voorbereiden op het laatste examen: het classicaal. Eindexamen Christelijk Lyceum Voor het eindexamen HBS-A zijn ge- aagd: A. Boter, J. Buijs, Toos C. Gos- linga, M. Koomans, L. E. Ouwehand, Aat Timmers en J. Vogelaar. Een kandidaat werd afgewezen. Leervicaris in wijkgemeente Boshuizerwijk Van 1 oktober tot 31 januari hoopt de heer J. Gebraad te Ierseke als leervicaris in de Hervormde wykgemeente Boshui- zerwijk werkzaam te zijn. de Leede zou een aantal jacht- ernstige moeilijkheden bren- zou er nog wel meer zijn op „Maar niemand heeft nog een alternatief kunnen aangeven", al dus de heer von Fisenne, die dus een uiteressant probleem voor zijn opvolger achterlaat. Kroon op werk De dit jaar tot stand geKomen ver koop van het bos en Huys te Warmont kan men met recht de kroon op zijn War- mondse periode noemen. Jarenlang heefi de heer von Fisenne zich ingespannen om het zover te krijgen, dat èn Huys en bos voor het nageslacht zouden worden bewaard en een goede bestemming zou den krijgen. Buitenstaanders oordelen hierover misschien te licht; deze onder handelingen zijn zwaar en moeilijk ge weest, en de heer von Fisenne heeft zloh hier een doorzetter getoond die niet ophield voor hij zijn doel had bereikt Een ander punt dat de burgemees ter na aan het hart ligt, is het ver wijderen van boerderijen waar zij storend werken in de dorpskom. He laas heeft hij de raad niet kunnen meekrijgen in de aankoop van het complex „huis van Jan Steen", waar een hoogst noodzakelijk onderkomen zou kunnen worden geschapen voot de dienst van Gemeentewerken. D* gemeentelijke vrachtauto staat nu nota bene in een gehuurde garage, die met drie maanden kan worden Wel met sucoes werd bekroond de grote verbetering voor de politie, die van de garage achter het raadhuis kon worden overgebracht naar het oude raadhuis, trwijl ook de waterpolitie een eigen pand kreeg. De uitbreiding van het raadhuis zelf kreeg haar beslag, al zou een nieuw pand veel weïkomer zUn geweest. Aan openbare nieuwbouw no»- wij verder de rJk. meisjesschool Functies Wie de lijst van zijn functies over ziet, moet wel tot de erkenning komen, dat deze magistraat zich een dienaar van de gemeenschap heeft betoond, niet in woorden slechts, maar vooral in daden. Zoals wij gisteren al in het kort memoreerden, legde de heer von Fi senne in 1938 zijn doctoraal examen ln de rechten af aan de r.k. universiteit van Nijmegen. Het volgende jaar kwam hU als volontair op de gemeentesecretarie van Rijswijk (ZR.), welke functie hij ln 1942 met de particuliere advocatuur aldaar verwisselde. Per 1 maart 1946 volgde zijn benoeming tot burgemeester Warmond. In 1951 werd de heer Fisenne hoofdingeland van hoogheemraadschap Rijnland, een jaar later hoogheemraad. Sedert 1957 is hU eerste plaatsvervangend dijkgraaf, terwijl hij sedert 1946 tevens hoofdingeland van de Haarlemmermeerpolder ts. De bijzondere liefde van zijn hart heeft steeds de land- en tuinbouw gehad. Gedurende zijn voorzitter schap van de KoninMijke Algemene Vereniging voor Tuinbouw en Plant kunde is het liedental van 5.000 tot 12.000 gestegen, terwijl het aantal afdelingen groeide van bijna 50 tot 72. Zeer veel werk heeft de heer von Fisenne gehad met de Floriade in Rotterdam. Eerst was hij penningmeester, latei ondervoorzitter van de Provinciale Zuidhollandse Brandweerbond. welke laatste functie hij in mei van dit jaar neerlegde. Voorts is de heer von Fisenne bestuurslid van de Provinciale V.V.V., bestuurslid van de stichting Nationale Katholieke Gezinszorg, lid van de Kamer voor de Binnenvisserij, bestuurslid van de Stichting Landverbetering Zuid-Hol land en van het Instituut Stad en Land schap voor Zuid-Holland. Maandagochtend wordt de burgemees ter ln Hengelo verwacht voor een eerste kennismaking. De datum van zijn instal latie zal dan tevens worden bepaald. Hij is daar de opvolger van de heer Lam- booy, die per 1 februari jl. is benoemd tot burgemeester van Den Bosch. Burgerlijke stand vaD Leiden GEBOREN: Geertruida, dr. v. G. Opstal en J. G-uldemeester; Martha, dr. v. P. van der Bent en M. van der Veen; Frederik, zn. v. P. van der Benit en M. vain der Veen; Petrus Cornel is, zn. v. P. B. Vink en J. T. van der Post; Nicolaas, zn. v. N. Vertkalk en C. M. Kluivers; Jacoba. dr. v. C. v. d. Born en J. Smirt; Mo nica Elizabeth Maria, dr. v. A. Ma thot en H. Kluivers; Nicolaas Hen drik. zn. v. O. J. Verkerk en C. J. Llgny; Josephina Maria ApoHonna. dr. v. J. Nieuwenburg en J. M. Cor- nelissen; Rudi. zn. v. J. J. M. Borst en J. Knetech; Deirdne Saskia, dr. v A. van der Wouden en P. Tosselhoff: Dima Cornelia, dr. v. W. J. Buur meester en W. A. Kokelaar; Partri- clus Lambert, zn. v. J. T. de Groan en E. A. Steenkamer. GEHUWD; H. Buitendijk en J. W C. Lardé; P. A. Barendse en C. Springer; P. C. Sloos en T. M. van Klaveren; B. H. Eahuis en H. Boter-, P- Bon en J. H. M. Lares; W. L. van der Laan en A. R. van Helvoont; C. Neddermeijer en M. W. van Halde- ren; S. Zwarts en W. M. van der Linden; J. M. F. Jaspars en B. J Ravenswaay; S. J. Redmeijer en E. Kleijn; H. J. Reded en W. E. de Jong; H. C. Meijer en E. SrtavvLeu; H. J. de Vries en P. Hootgbrum. OVERLEDEN: J. M. C. van den Hoed 61 j., echtigen. van J. Azuer; A. P. Schroder 72 j., eohtgen. van A. Malice; C. Kramer 59 j., man; H. W. Landwehr Johan 52 j.. mar; J. D. van Wilgen 64 j.. man; R. P. E. van der Kamp 2 dagen, zoon; S. C. Be- kooij 40 J-, vrouw; A. H. Cuveller 53 j., man. Zomer-sporthemden in 12 fleurige dessins, kleur- en wasecht. Voor een sensationeel loge prijs: n «J 5 tot 8 jaar, ALLE MATEN M 9 tot 12 jaar, al Ie maten 13 tol 16 jaor,olie "Hazewind"- jongensbroeken kleur- en wasecht, voor dé onge looflijk lage prijs: mm Q tot 7 jaar, ALLE MATEN 8 tot 16 jaar, alle maten 52® LEIDEN I Haarlemmerstiaat 25 I ROTTERDAM Korte Hoogstraat 11 Meent hk. Goudse- I singel Katendr. Lagedijk hk. Dorpsweg I West-Kruiskade 35 A I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 3