BOSCH Uw probleem is het onze KRONIEK Russisch bisschop niet naar de Kerkendag iffilia Overbodige angst voor opkomst grootbedrijf MARTINEZ Een woord voor vandaag Chr. Blinden!>ond dank zij steun gegroeid Tweede K.amer stemt in met T.H. m Enseliede koelkasten 2 ANDERZIJDS MODALITEITEN In „Woord en Dienst", veertien daags orgaan voor het Hervormde kerkewerk, geejt de. J. T. Wiersma onder de titel Modaliteiten en modaliteiten pers" een beschou wing over de veelheid van bladen die op het Hervormde erf ver schijneni. Van die bladen geeft hij ook een karakteristiek, waarvan men kan aannemen, dat deze bij degenen, die ze redigeren, wel de nodige kritiek zal uitlokken. Ds. Wiersma schrijft o.m.: gemeente kerkelijke organen, verschillende accenten leggen, den gelezen. Het zou de rijkdom van de verscheidenheid in eenheid ten goede kunnen komen. Maar om dat onze organen spreekbuis zijn van een georganiseerde stroming, is hun karakter méér dan een stem uit een polyphonisch geheel. Zij hebben de neiging een solopartij te geven door de medespelers of te ver- «eten of bewust te overstemmen, an krijgt een blad een partijdig karakter. Het minst wordt deze aangetroffen, lijkt me, en des te meer kerkelijke allure krijgt een blad, bij het „Hervormd Week blad". Dat is geen toeval. Van de drie georganiseerde modaliteiten laat de Confessionele Vereniging het minst van zich horen. Globaal genomen -begeleidt en vertaalt het „Hervormd Weekblad" het leven en belijden van de kerk op weiwil- lende wijze. Wel kritisch, maar dat is alleen maar goed. Alleen ik geloof dat bet orgaan veel meer armslag zou krijgen en onbevange- ner gelezen zou worden als het niet meer spreekbuis was van de Con fessionele Vereniging. Altijd heeft deze vereniging gezegd geen ker kelijke partij te willen zijn. Zij heeft ook inderdaad zo veel mogelijk de ze schijn des kwaads willen ver mijden. Wordt het geen tijd aan op heffing te denken, het blad onaf hankelijk te maken, zijn stem alleen maar vanuit het Centrum te laten bepalen en eventueel als blad de conferenties te beleggen, die nu door de vereniging georganiseerd worden? Zou dat niet een dienst zijn aan een onbevangener samen leven in de kerk? Mogen we niet geloven in de kracht van de waar heid zelf? De modaltteitenorganisa- TIES scheppen een sfeer van onderling wantrouwen, van hele of halve geslotenheid voor elkaar, van ongeestelijke strijd soms. Wij ont moeten daardoor elkaar niet als leden van één lichaam, maar beoor delen elkaar volgens het etiket dat wij onszelf geven en volgens het beeld dat we op grond daarvan van elkander maken. Wordt het niet hoog tijd dat we allemaal gaan zeg gen: ik ben hervormd en een nader etiket wens ik niet te dragen, ik ben hervormd en dat waarborgt het bestaan van verscheidenheid, ik ben hervormd en dat is al erg genoeg naar oecumenische maat staf. Wij leven in de tweede helft van de twintigste eeuw. Meer dan aan vroegere generaties heeft God ons de schuld der verdeeldheid doen zien. Maar ook de in Christus gegeven opdracht elkaar in zelf- verloochening te zoeken. En ook de verwachting dat tenminste elkaar verwante kerken elkaar zullen vin den. Moeten wij dan niet beginnen in eigen huis ons te bekeren, ons zelf ten dienste van het geheel wil len verliezen, samen vanuit het ene Centrum kerk zijn? Wie dat niet wil, degradeert die zichzelf niet tot wereldse partij? Onze mo daliteit kan immers nooit doel zijn. De hoogste genade, die haar ge schonken kan worden, is, dat zij instrument is van Woord en Geest, van de Heer van de kerk. Doel is Gods wereld, Gods rijk, Gods heer lijkheid. Zijn we in het lilht van dit perspectief niet dikwijls bar klein van allure? ,,In Afrika wen den méér mensen de christelijke kerk de rug toe dan er binnenko men; in het boeddhistische Birma worden er jaarlijks méér christe nen boeddhist dan er helienen christenen worden; de Islsm ver slaat zijn tienduizenden en wint op alle fronten, óók in Europa en Noord-Amerika", schrijft de gere formeerde predikant J. Blauw in het pinksternummer van „Her vormd Nedertand". „De Waarheids- de Gereformeerde Bond o.a.~ zei: „Indien het de heersende geest niet gelukt ons af te zonderen, of te verpulveren, en dit is niet zo spoedig bereikt, als tve standvastig blijven in het geloof en desnoods ook willen lijden voor de zaak des Heeren is er een schone roeping voor ons weggelegd", dan geeft me dat het beklemmende gevoel dat we een kijvende familie zijn, samen zittend in een klein kamer tje van een heel groot huis, welks andere bewoners wij sèmen het beste zouden moeten geven, dat ook ons overgeleverd is. Mag voor zo'n goddeloze familieruzie het ge laden bijbelse woord „lijden" worden gebruikt? Zijn hier niet proporties uit het oog verloren? Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Schoonhoven, 2e pred. pl. T. Langerak te Vinkeveen. Bedankt voor Huizen (N.H.), vijfde pred. pL (toez.): P. J. Bos te Sprang (N.Br.). GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Leerdam: G. Vesseur te Rockanje. Bedankt voor Rotterdam-Delfshaven, als evangelisatie pred.: H. J. v. Duinen te Zwijndrecht CHRIST. GEREF. KERKEN Beroepen te Almelo: P. N. Ribbers te NoordscHeschut Van 21 tot en met 26 juni organiseert de Vrije Universiteit een zomercursus voor een groep van 35 Amerikaanse stu denten van het Gordon College, Beverly Farms, Massachusets. De groep staat onder leiding van dr. David L. Franz, die in de cursus 1954 1955 aan de V U. theologie heeft gestudeerd. De cursus word't ingepast in een trip door Eu ropa, welke een speciaal doel heeft, nl. een confrontatie met de wijze waarop in Europa door de verschillende christelij ke instanties wordt gewerkt. Het thema voor deze cursus is „Geloof en weten- Synode te Assen Bewerking van Catechismus zal worden voortgezet In hedendaags Nederlands (Van een onzer verslaggevers) ciaal daartoe benoemd depu- taatschap in de Geref. Kerken {vrijgemaakt) bezig aan een be werking van de Heidelbergse Ca techismus. Overeenkomstig door de synode te Spakenburg in 1958 gegeven opdracht tracht men dit leerboek der kerk in heden daags Nederlands over te zetten. De thans zittende synode te Assen „Ontoelaatbaar huichelachtig Slllll RONSELARU Over het onlangs verschenen rapport van de Sociaal-economische raad inzake hel ronselen van arbeidskrachten geeft D e T g d De Maasbode het volgende com mentaar: „Een meerderheid van de S.E.R. wil aan het ronselen van arbeidskrachten een einde gemaakt zien door een verbods- wet Deze wet zou de ondernemende figu ren, die zich verrijken met het zwarte pieten op de schaarse arbeidsmarkt straf baar willen stellen. Ook werkgever*, die de dure geronselde arbeidskrachten in hun bedrijf laten werken, zouden strafbaar moeten zijn. En de arbeider, die zich laat ronselen? Hjj niet. Waarom eigenlijk niet? Wel, zegt het S.E.R.-rapport, omdat dc arbeiders dikwijls in een dwangpositie verkeren en zich laten ronselen om een redelijk inkomen te ver krijgen. Zou men hen, evenals de werk gevers, strafbaar stellen, dan handelt men alsof hun economische positie gelijkwaardig ia aan die van de werkgevers, hetgeen een fictie is. Wjj Vinden dit een gevaarlijke dood doener. Wat bedoelt men met „een gelijk waardige economische positie"? De werk gever neemt toch niet uit liefhebberij dure geronselde werkkrachten in dienst? Wel beeft men gelijk als bedoeld wordt, dat een werkgever, gezien zijn economische positie, vaak beter in staat is boete te betalen dun een arbeider. Maar zolang gezwegen wordt «ver de strafmaat, die men onderscheide- Ijjk voor dc strafbare werkgever en de werknemer in gedachten heeft, is ook met die opmerking niet meer gezegd dan een kind, dat nog nooit van de S.E.R. gehoord heeft, reeds kan welen. De S.E.R. wenst dus zeer bewust de arbeiders, hoe willig zij zich ook laten ronselen, niet strafbaar te stellen. De raad poogt het streven van deze arbeiders naar een hoger loon dan zij volgens de c.a.o. zouden kunnen verdienen juridisch en sociaal goed te praten. Wat men bij ronse laars en werkgevers misstappen noemt, laat men by de arbeiders doorgaan voor het streven naar een „redelijk inkomen". Dit lijkt ons een klap voor de bestaande c.a.o. en een kwaljjkc aansporing voor arbeiders die zich niet laten ronselen. Maar goed, het zjj zo. Alleen vragen wij ons af waarom het pu bliek dan iedere keer als er iets met de arbeidsvoorwaarden gaande is, voorgespie geld moet worden, dat men de zaken haar fijn berekenen kan en berekend heeft. Waarom zijn zwarte lonen immoreel en gevaarlijk voor de conjuncturele situatie wanneer zij door werkgevers betaald wor den en waarom noemt men ze redelijk zo gauw een werknemer ze bedingt? Deze kronkelredenering maakt de zwaarwichtige theorieën en instituten, die wij rond de loonpolitiek hebben opgebouwd, tot iets lachwekkends. Aanvaardt men in ons land liet instituut van de c.a.o. en handelt men er naar, niet alleen in theorie maar ook in de praktijk? Of worden wjj vaak, ernstig cijferend en overleggend, slechts voort gestuwd door voldongen feiten, waaraan wjj niets durven of kunnen en soms wel licht ook moesten veranderen? Als dat zo is, en hoe vaak Ijjkt het er niet op, hoeft dat niet per se iets verwerpelijks genoemd te worden. Het is een realiteit Verwerpelijk wordt de zaak pas wanneer men dié reali teit door middel van een dubbele moraal poogt goed tc praten. Daar is de S.EJR. nu wel aan toe." Het V r ij e Volk merkt hier o.m. over op„De vraag waarom mensen zich in onze maatschapppjj laten ronselen vindt xyn antwoord in het feit, dat de geronselden veelal méér geld contant in handen krij gen dan gewone arbeider* niet zelden als gevolg van e-a combinatie van ontdui king van sociale wetten en ontvangen van zwart loon, of als het werk in Duitsland betreft van de hogr lonen, die Duitse ondernemers voor tijdelijke arbeider* be talen. De „koppelbasen" vergaren aldns niet zelden inkomens van vele tienduizen den guldens. VOORZITTER CHR. TEXTIELBOND „Wij hebben als ondernemers acht te slaan op de ontwikkelingen die zich voordoen. De tijd waarin wij le ven is dynamisch en met een rustig en gezapig leven redden wij het niet. Wij zullen de strijd om het bestaan moeten aandurven. Daarbij behoeven wij ons niet in een angstpsychose te laten brengen alsof het voortschrij dend grootbedrijf onze positie in kor te tijd radicaal zou kunnen ondermij drecht, gisteren in zijn openingsrede op de jaarvergadering van die detaillisten- bond in Apeldoorn. De heer Heerema vond dat wijziging van distributiemetho- den geen verkeerde zaak is, maar een zaak die door de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bestudeerd moet worden, opdat zij hun werkmethoden kunnen aanpassen. De heer Heerema kreeg bijval .voor zijn woorden van V.U.-hoogleraar prof. mr. P. Borst, die ter jaarvergadering Sak erver de strijd van het midden- en einbedrijf. Prof. Borst wees op de re volutionaire veranderingen in distribu tiemethoden. waarvoor de middenstand is geplaatst. Steeds groter wordt het aantal zelfbedieningszaken, filiaalbedrij ven, shopping-centers en postorderbe drijven. Het grootbedrijf dringt steeds - op. collectiviteit vermag, aldus de hoog leraar. In het midden- en kleinbedrijf heerst nog teveel de gedachte dat men het alleen wel af kan als individuele ondernemer. Wil de middenstand gelij ke kansen houden ten opzichte van het grootbedrijf, dan mag het wel eens wat meer samenwerking betrachten. Volgens prof. Borst zal het midden- en kleinbedrijf zich moeten toeleggen op gezamenlijke inkoop en reclame. Collectief zal men de research en de opleiding ter hand moeten nemen. De midden- en kleinbedrijven zouden eigen- Advertentie Dat is begrijpelijk als men weet dat dc „onderaannemers" bijvoorbeeld in Duits land ƒ300 per werkweek van één arbeider ontvangen en 125 a 150 per man uit betalen. Ook na aftrek van vervoerskosten, sociale premies als die al betaald wor den! en andere kosten blijft dan be hoorlijk wat over, zeker als men weet, dat sommige onderaannemer* 50 a 100 pende laars exploiteren. Het merkwaardige is, dat het in ons goed gereglementeerde land niet moeilyk is xich als „onderaannemer" te vestigen. Hoewel wij in het algemeen geen be wondering hebben voor regelingen zo als de meerderheid van de S.E.R. nu voor steltdie alles verbieden tenzij men een vergunning heeft, en hoewel het voorstel v*n de meerderheid vry ver gaat (men be hoeft dc bepalingen niet te hebben overtreden om uitgesloten te worden, de vergunning kan ^1 worden geweigerd als men de bepalingen sal overtreden) achten wij de te bestrijden misstanden so ernstig en de controle bij elk ander systeem zó moeilijk, dat het systeem van de meerder heid naar onze mening de vworkeur Het is nn aan staatsserretaris Roolvink om snel spijkers met koppen te slaan". lijk gezamenlijk één grootbedrijf moe» ten zijn wat deze zaken betreft. Ze zou den eensgezind de persoonlijke service, die ze hun klanten geven, moeten uit buiten in public relations. De P.B.O. biedt voor dit alles grote mogelijkhe- Ter jaarvergadering; bleek voorts dat de textieldetaillisten niets voelen voor een afschaffing van de verticale prijs binding, zoals door de consumentenorga nisaties wordt voorgestaan. Zij beschou wen dit systeem, waarbij de fabrikant de verkoopsprijs vaststelt, als een doel matig middel ora tot een rustig zaken leven te komen. Dat bet concurrentie- streven door dit systeem zou worden belemmerd, achten zij onjuist. Een andere actuele zaak, waarovei werd gediscussieerd, betrof de vijfdaag se werkweek. Dat het winkelpersoneel graag op zaterdagmiddag vrij wil zijn, wordt door de ondernemers begrepen. Maar daar staat tegenover dat de za terdag nog altijd een belangrijke ver koopdag is. Winkelsluiting op zaterdag middag is daarom alleen verantwoord, als de gehele winkelstand, inclusief de warenhuizen, daartoe besluit, zo meent de Chr. Textielbond. Om oneerlijke con currentie tegen te gaan, zal een wijzi ging van de Winkelsluitingswet noodza kelijk zijn. Nieuwe Testament weer in twee talen Binnenkort zullen twee vertalingen ge reed komen van het Nieuwe Testament, namelijk in het Kamberaas en het Wewewaas, twee talen, die op Soemba worden gesproken. Met de vertaling zijn belast prof, dr. L. Onvlee, hoogleraar aan de Vrije Universiteit en oud-taalgeleerde op Soemba, vanwege het Nederlands Bijbel Genootschap en ds. P. iuyendijk, emeritus missionair predikant van Soem ba te Ermelo. Zij leggen thans de laatste hand aan de tekst en zijn bezig deze ge reed te maken voor de drukker. Wereldraad vraagt Portugal met doden op te houden Het dagelijks bestuur van de We reldraad van Kerken heeft een be roep op de Portugese regering ge daan „om af te zien van opzettelijke acties, die de dood en verminking van duizenden Afrikanen in Angola ten gevolge hebben", zo is donderdag in Genève bekendgemaakt. In de verkla ring een van de krachtigste die ooit door het dagelijks bestuur van de Wereldraad is uitgegeven wordt gezegd dat Portugal „onvermijdelijk de sympathie en het respect van an dere landen zal verspelen als het zijn huidige politiek niet opgeeft". Billy Graham bij koningin Elizabeth op theevisite De evangelist Billy Graham en zijn echtgenote Ruth hebben gistermiddag op Buckingham Palace de thee gebruikt met koningin Elizabeth II. De koningin had Graham al eerder ontmoet op tuinfeesten. Ook heeft Gra ham vroeger op haar invitatie gepreekt in Windsor Chapel te Windsor. Graham heeft juist een evangelisatie kruistocht in Manchester beëindigd. Van avond vertrekt hij naar Glasgow waar hij zaterdagmiddag zal spreken in het Ibrox-stadion, het thuisveld van de voet balclub Glasgow Rahgers. Er worden 100.000 personen verwacht. De Britse spoorwegen hebben extra-treinen inge legd. Er zal een koor van 1.000 man mee- Ook in 1955 heeft Graham in Glasgow een kruistocht gevoerd. Zondag zal hij vanuit Glasgow voor de televisie spre ken. Maandag spreekt hij in Belfast in Noord-Ierland een openluchtbijeenkomst toe. spel B1 ISSCHOP Johann Wendland van de Russisch Orthodoxe Kerk, die zetelt in Berlijn-Karls- horst, heeft ontkend, dat hij zou hebben toegezegd te zullen deel nemen aan de in Berlijn te hou den Kerkendag. Hij acht dit deel nemen een „voor het christelijk geweten ontoelaatbaar huichel achtig spel". De mededeling van de weigering door de bisschop is afkomstig van het Oostduitse persagentschap ADN, dat een bericht van Wendland wereldkundig heeft gemaakt, waarin o.m. staat te lezen, dat de bisschop met grote ver bazing heeft kennis genomen van be richten uit de Bondsrepubliek als zou hij hebben meegedeeld gevolg te zul len geven aan de uitnodiging tot deel neming aan de Evangelische Kerken dag. Hij hoorde ervan tijdens een ver blijf in Nederland, waar hij een ver gadering van het presidium ferentie I de. „In werkelijkheid-heb ik zo'n toezeg ging nooit gedaan. Dat kon reeds hier om niet, omdat ik de officiële uitnodi ging pas na mijn terugkeer uit Neder land ontving", zo staat te lezen in de Oostduitse mededeling, waarin ook ont kend wordt, dat bisschop Wendland een bedenktijd van een week zou hebben gevraagd en daarna een mondelinge toezegging zou hebben gedaan. Europese kerken bijwoon- Redenen Volgens ADN heeft Wendland zijn weigering aan de Kerkendag deel te nemen medegedeeld in een brief aan de president van de Duitse Evangeli sche Kerk, dr. Scharf, en aan dr. Hil- debrandt. Dat antwoord kwam hierop neer, dat de voorgenomen Kerkendag in West-Berliin reeds voordat hij is begonnen de bestaande spanningen tus sen de beide delen van Duitsland heeft doen toenemen. „In plaats van het gevoel van ver trouwen en vriendschap tussen de christenen van Oost- en West-Duitsland te bevorderen Is deze Kerkendag een nieuwe bron van wantrouwen, vijand schap en verbittering geworden. Het deelnemen daaraan zou voor mij een voor het christelijk geweten ontoclaat- br.ar huichelachtig spel rijn, waar nog bij komt, dat men mijn naam heeft misbruikt voor politieke doeleinden nog voordat ik mijn beslissing tot bet al of niet bijwonen van de Kerkendag openbaar had gemaakt", aldus het standpunt van bisschop Wendland. heeft besloten deze bewerking te doen voortzetten. Dit besluit kwam er niet zonder slag of stoot. Inzonderheid ds. J. Faber te Schiebroek verklaarde zich tegen het omwerken van de Catechismus. Men kende zijn bezwaren reeds, daar de kerkeraad van Schiebroek-Hillegers- berg-C. naar aanleiding Van de versche nen proeve der Zondagen 1 tot en met 12 dc synode verzocht had deze arbeid af te breken. Te Schiebroek overwoog men, „dat de Geref. Kerken (vrijg.), gelet de belijdenisverzaking en de oe- cumenistische poging tot belijdenisreduc tie die helaas allerwege kunnen worden opgemerkt, uiterst bedachtzaam moe ten zijn bij elke redactiewijziging van haar belijdenisgeschriften en liturgische formulieren, opdat deze wijziging geen verzwakking van de belijdenis der ker ken betekene of als zodanig kan worden uitgelegd" Verder vees Schiebroek erop, dat het confessionele geding met de Geref. kerken voortduurt en dat bij dit geding tekst en uitleg van de formulieren der kerken betrokken zijn; de tekst moet dan ongewijzigd blijven. De nieuw-ont- worpen Zondagen 1-12 laten al zien, dat een ver doorgevoerde modernisering de zakelijke inhoud maar moeilijk onaan getast kan laten. Tenslotte meende de kerkeraad van Schiebroek, dat het appèl der vrijge maakte kerken op andere kerken, die met haar de drie Formulieren van Enigheid bezitten, door de invoering van gemoderniseerde formulieren aan kracht zal verminderen; ja de invoe ring zou een nieuw punt van verschil aan reeds bestaande kunnen toevoegen. Andere stemmen Er waren ook andere stemmen. Bijv. uit Hoogeveen, waar de kerkeraad ver zocht de bewerking voort te zetten-. De deputaten hadden dit al uit eigen be weging gedaan en zijn klaargekomen tot en met Zondag 22. De commissie ter synode, die hierover bij monde van ds. E. Teunis te Mon. ster rapporteerde, wilde niet opzij gaan voor de bezwaren van Schiebroek, ook nadat ds. Faber deze nog eens had toe gelicht. De bewerking is nog niet voltooid en zal pas definitief getoetst worden wan neer zij gereed komt. Het appèl der kerk op andere kerken, die dezelfde be lijdenisgeschriften hebben, wordt niet verzwakt wanneer men maar vast houdt aan de oude inhoud. Het gaat er niet om een ander belijdenisgeschrift op te stellen, maar om de Catechismus met dezelfde Inhoud over te zetten in hedendaags Nederlands. De gronden tegen het voortzetten van dé bewerking ingediend, zijn volgens de commissie niet genoegzaam om de ar beid af te breken. De synode onder schreef in meerderheid dit oordeel, zodat de bewerking voortgang zal vinden. De synode zal haar openbare zittingen her vatten op dinsdag 4 juli. Ook dit behoort tot de christelijke grondwet: één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdeI eerbejag; in ootmoedigheid de ander uitnemender achten dan zichzelf; niet slechts letten op het eigen belang, maar ook op dat van anderen. De apostel Paulus schrijft dit aan de chris tenen in Philippi en daarmede ook aan ons, die gaarne met de christen-naam wensen te worden aangesproken. Onze overtredingen van al deze „grondwettelijke bepalingen" zijn legio. En misschien kan de vraag rijzen, of al hetgeen hier wordt genoemd dan typisch christelijk is! In de geest van liefdebetoon, van ootmoedigheid en het dienen van de belan gen van anderen willen ten slotte de humanisten toch ook werken! Paulus geeft aan al die „kwaliteiten" een diepere dimensie, wanneer hij samenvattend spreekt over de gezind heid, welke ook in Christus Jezus was. Hij, God zelf, heeft Zich ontledigd, volkomen weggeschonken, de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dat heeft Hem het leven gekost. Tot die gezindheid roept hier de apostel op allen, die in Christus' voetstappen willen treden. En dat is tegelijk het kardinale verschil: het gaat niet primair om het effect van onze ootmoedigheid en ons dienen van de anderen, maar om de gezindheid, waarin wij ons geven. Ook hier beslist het hart. Wanneer twee mensen hetzelfde doen kan dat toch groot verschil maken. Op dit punt is de Bijbel onverbiddelijk TTET stemt ons tot grote dank- baarheid dat wij het belang rijke werk dat, in het algemeen gesproken, de grote massa niet aanspreekt, dank zij de financiële steun van duizenden van onze trouwe donateurs, konden blijven verrichten en uitbouwen. Dit wil niet zeggen, dat onze financiën ons geen zorgen baarden. Dit staat vermeld in het verslag over 1960 van de Nederlandse christelijke blindenbond, dat zojuist is verschenen het bestuur tevens melding maakt van de vele contacten, die op vergaderingen, weekends enz. en bij de persoonlijke bezoeken konden worden gelegd tot heil van de betrokken lotge- De acties ter verkrijging van de no dige middelen voor het verstrekken van bandrecorders breidden zich ge stadig uit, zodat vele van de leden in het bezit gesteld konden worden van zo'n apparaat. Ook de cursussen in stoklopen, koken en naaien werden re gelmatig georganiseerd. De stichting „Het Louis Braille fonds" van de N.C.B. kon vele leden hulp bieden bij stu die en aanschaf van lectuur en band recorders. In het vorig jaarverslag werd reeds melding gemaakt van de uitgave in braille van Kramers Vreem de Woordentolk. Ter bestrijding van :eer hoge kosten, die aan zo'n uit- zijn verbonden, werden door par- MAÏZENA DU RYEA maakt Uw groenten zo lekker. DEN HAAG. De plannen van de regering om in Enschede een derde derde technische hogeschool te stich ten hebben de instemming van de meerderheid der Tweede-Kamerleden. Dit blijkt uit bet voorlopig verslag over het wetsontwerp, waarin deze plannen zijn neergelegd. Vele leden waren het met de voorstel- n eens, vele andere leden eveneens, al gevoelden deze reserve ten aanzien van het karakter van de nieuwe instel ling. Verscheidene leden echter spraken zich niet uit tegen de stichting van een derde technische hogeschool, doch zouden willen aanbevelen daar pas later toe over te gaan, omdat zij het onmogelijk achtten, thans de leerstoelen voldoende te bezetten. Weer andere leden waten weinig over tuigd van de noodzaak van spreiding van het wetenschappelijk onderwijs in de naaste toekomst. Zij achtten het beter, dat er een klein aantal inrichtingen is, die goed geleid worden dan een groot aantal kleine. Bij een goede organisatie zou het huns inziens niet onmogelijk zijn, de noodzakelijke uitbreiding op te vangen binnen de natuurlijke groei van de bestaande inrichtingen. Wat betreft het openen van de mogelijk heid, aan de economische hogescholen een faculteit der rechtsgeleerdheid in te stellen hetgeen eveneens in het wetsont werp wordt voorgesteld, wordt in het voorlopig verslag op Verscheidene gion- den twijfel aan de wenselijkheid geop perd. Od een aantal Dunten werd de mi nister nadere informatie gevraagd. Advertentie Héb weit u&ikock£& mexk Ui Qwopn Mede door de grote vlucht welke het Gesproken Bock heeft genomen, aldus het jaarverslag, baarden de financiën van de Ver. Christ. Braille bibliotheek veel zorgen en het zal in de toekomst noodzakelijk blijken te zijn een leidinggevende figuur aan te trekken. Wij hopen en vertrouwen dat dit een blinde kracht zal zijn. Over de financiën zegt het verslag, dat het jaar 1960 moest worden afge sloten met een klein nadelig saldo door dat de ontvangen donatie-gelden niet het peil van 1959 hadden bereikt. Aan het einde van het verslagjaar telde de bond 846 leden, waarvan 57 jonger dan 18 jaar, tegen 783 leden op 1 januari 1960. Uit een gehouden enquête blijkt dat ongeveer 25 procent van de leden een vrij beroep uitoefent, terwijl 20 procent in Werkinrichtingen verblijft. Ongeveer 41 procent van de leden verrichten geen De bondsdag van de Bond zal op donderdag 29 juni worden gehouden in het Hervormd conferentiecentrum „Boschlust" te Zeist. In de middagbij eenkomst zal ds. R. Bakker uit Rotter dam een lezing houden over het onder werp: ,,De terugkeer der Joden in het licht van de profetieën", die zal wor den omlijst met zang van Dé van Oenen. Vrije weekend schept problemen voor de zondagsscholen Ds. Ter Schegget uit Amsterdam heeft woensdag op het congres van de Neder- landsche Zondagsschoolvereeniging, dat in Arnhem is gehouden, gesproken over| de verantwoordelijkheid ten opzichte van het Zondagsschoolwerk. Deze scho len bestrijken thans een totaal van 400.000 kinderen. En hoewel het aantal leden de N.Z.V. ruim 12.000 is, houdt de groei van het ledental op geen stukken na gelijke tred met de groei van dr Nederlandse bevolking. De vrije zater dag, waardoor vele gezinnen tijdens het weekeinde vertrekken, maakt de zaak er" voor de Zondagsschool ook al niet beter op. aldus ds. Ter Schegget. „Wij hebben jonge mensen nodig, die zich met overgave willen wijden aan het Zondagsschoolwerk. Wat wij nodig heb ben is, dat wij letten op het hedendaag se levensgevoel en op het huidige levens klimaat. dat vaak wordt gekenmerkt door ;n grote angst," aldus de predikant. 's Middags werden drie inleidingen ge houden over De Bijbel, een vergeten boek. Hierover spraken ds Ter Schegget, dr. Van Leeuwen en prof. dr. J. Bronk- horst uit Brussel. Eerste kerk in O.-Flevoland Nog deze der Oostelijk Flevoland de eerste kerke lijke gemeenschap worden gevormd. In het dorp Dronten zal dan een Gerefor meerde Kerk worden geïnstitueerd. De gemeenteleden, in Dronten. Ketelhaven cn Roggebotsluis, ressorteren onder de kerk van Kampen. Generale deputaten de Geref. Kerken hebben voorge steld, dat de synode van Apeldoorn, die deze zomer gehouden wordt, zal beslis- of de nieuwe kerk tot dc classis Har derwijk of tot die van Zwolle zal be- Vraag: Ik heb steeds last vlekken in mijn was, wam een nacht in het sop staat; zij uit als roestvlekken. Ik heb galvaniseerde teil en bovendien doe ik doek in. Desniettemin ont staan "er vlekken. Middelen tegen roestvlekken helpen niet. Bleekwater geeft evenmin baat. Is hiertegen een middel? Antwoord; Het ontstaan van zeep- ,,°r<c vlekken is te wijten aan het lange ken van het wasgoed. Drie uur ken is voldoende. De vlekken Kan verwijderen door het goed christelijke jeugd- dezelfde wijze als waarop de olie verenigingen voor Rotterdam naar de Roer wordt n? Bestaan er boek- gevoerd? De olie moet 30 meter stij- moet mijn bruto-inkomen zijn um aait jes met deze adressen en waar kan gen, terwijl het water dertig .meter geslagen te worden in de inkomsten- men de adressen van Hervormde cn omlaag moet stromen, of misschien belasting? Bijverdiensten heb üc niet. Gereformeerde kerkeraden vimden? iets minder bij zeer hoge vloed. Antwoord: Het loon van uw kinderen Antwoord: Enige der voornaamste Antwoord: Inderdaad wordt de ver- zijn: Christelijk Jongerenverbond,^ Sin- vulling voor het grootste gedeelte door ..In dienst der Kerk' Vriezeveen; Bond voor Geref. verenigingen. Amersfoortseweg 49, Huis ter Heide, Bond voor Geref. Vrouwenverenigingen, Steynlaan 8, Een afzonderlijk boekje hierover is aers van een minderjarig mnu, u«i me?r buiten de woonplaats intern werkzaam i j? in ^y11®1"8®118 Nedcr- j' aangezien u geen loonbelasting betaalt behoeft u zich geen zorgen te maken Herv. Mannen noeg niet uitvoerbaar, omdat en der- voor inkomstenbelasting. Grensweg 22. gelijke leiding een grote doorsnede Vraag: Wij hebben een huidenlanv Dit zal wel niet ineens ge beuren, maar het is het enige middel. Vraag: Is het mogelijk, dat de ou ders van een minderjarig kind, het gehele netto-loon laten over maken? Op grond J!* mogelijk" ct. landse almanak voor iedereen, kerke rt lrjke jaarboekjes, zoals van de Geref. Kerken, de Geref. Kerken (vrijge maakt), de Geref. Gemeenten, de Chr. Geref. Kerken, Adressen van de Her- Het kind komt dus prak tisch niet ten laste van de ouders. Antwoord: De ouders kunnen, als zij het ouderlijk gezag hebben, eisen, y°pnde kerkeraden dat het netto-loon (natuurlijk behou dens zakgeld aan hen wordt overge- Verkelilk ^'andboek maakt. De bedoeling is dan. dat zij *-er*ellJk Handboek. dit geld voor het kind beheren, of op een sDaarbankboekje voor het kind hebben, dat de verontreiniging of mis- vastzetten. Artikel 1638f van het Bur- schien beter vergiftiging bekend niet verkrijgbaar, wel die 1e predikanten in Van Alphens Nieuw del Lerkelijk Handboek. de leveranciei Vraag: Ik meen wel eens gelezen te ku.nt krijgen. U kunt inlichtingen - bij „Raventa Helmond" moeten hebben en dus zeer pekapje. dat 20 jaar oud is. Hoe duur zou worden. Een enkele fabriek maken wij dit het beste schoon? heeft soms een afwateringsriool, waar- Antwoord: Voor het schoon -naken in een man rechtop kan lopen. Een van een lampekapje van huid gebrui- betere oplossing is het water eerst te ke men een lauw sopje van gewone reinigen. Dit wordt tegenwoordig ook huishoudzeep. Helemaal helder zal het steeds meer toegepast, al zal het nog a* wel even duren voordat er owel bij fabrieken als bij steden en dorpen vol doende zuiveringsinstallaties gebouwd Vraag: Hoe reinig ik het beste een raventa-vloerbedekking? Antwoord: De fabrikant van deze vloerbedekking heeft een specnal mid- de handel gebracht, dat u bij lom bruin en minder doorzichtig wordt Vraag: In één mijner grammo foonplaten is een „slag". Hierdoor danst de pick-uparm op de plaat, waardoor een kloppend geluid ontstaat. Hoe kan ik de plaat recht krijgen? Het is een normale 45-toerenp!aat. redelijke kans >ord: U heeft c gerlijk Wetboek bepaalt, dat de beta- veroorzaakt wordt Vraag: Welke zijn de adressen der Roerbekken i Vraag: Mijn gezin bestaat uit zes personen- man. vrouw, cn vier kinde ren, waarvan er drie boven de zestien jaar zijn en in loondienst werken. 2ij betalen dus loonbelasting. Het vierde kind gaat school cn is tien j op Voor dit kind ontvang ik kinderbij- den. Z83SS!S***£? kor dc plaat op een glasplaat ion te leggen en deze onmiddellijk weg te halen zodra zij recht is. U noet er geen boeken of andere voor werpen ter verzwaring op leggen. Men moet de plaat ook niet vastpakken, maar met glasplaat cn al wegnemen :n in de schaduw leggen zodat de alaat weer kan afkoelen en verhar-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 2