KOERSEN AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS REGERING AKKOORD Flauwe markt 114 Aandelen Nederlandse handel en industrie NIEUWE LEIDSCHE COURANT 12 VRIJDAG 23 JUM 1961 n Contre Coeur NAESS TIGER Kopenhagen Djibouti n Penang Nesto^a 2 ^A'dam Noo'lL 21 0I^lnSSlynf1, Wecton 21 v Klngslynn n Z»Un- Sleephosei BlaiiKcnburg L_ NowdreePn Tweede lijst AA GTE KERK 22 NW Walvis Dahomeykufi 2 FORESTH1LL 23 Geertje Buisman (Van c in. redactie) De drie samenwerkende centrales van overheidspersoneel, waartoe behoren de N.V.B.O., ARKA en ABVA hebben afge sproken op zaterdag 8 juli het reeds aan gekondigde demonstrtief congres voor het belastingpersoneel te houden. Op dat congres zal worden geprotesteerd tegen de weigering van de regering om het rijksbelastingpersoncel betere promotie kansen te geven. Het congres zal worden gehouden in de Haagse Dierentuin en begint om 11 uur Er worden een groot aantal belasting ambtenaren verwacht De drie bonden hebben samen 12— 13.000 leden, die in dienst zijn van s rijks belastingen. Stad Rotterdam De tot het Van MariLe-concern beftoren- cbe levensveroekerimg maatschappij „Stad Rotterdam" njv. heeft in 1960. blijkens het verslag, een produiktie aan nieuwe verzekeringen geboekt van f 58.1 min. te gen f 51,4 min in 1959. Het verzekerd bestand steeg van f205.7 min tot f244,3 min. Inmiddels werd in maart jl. de f250 min aan verzekerd kapitaal over schreden. De preanie-orotvangst nam toe van f 5,1 min tot ruim f 6 min. He>t to taal der beleggingen steeg van f25.9 min tot f 29,5 min. Het gemiddelde rende ment over het geheel der beleggingen bedroeg 4,817 pet (vj.'4.643 pet). schol 40—40. kl. schol 33. kl. schol II 439.50, schar 30—17, haring 22—11, makreel 17—7.60, 52. grm. schelvis 4947. kim. schelvis 51— 40, kl. schelvis I 60—50. kl. schelvis II 26- 13.50. wijting 18—8. gr. gul 45—31. midd. gul kl. gul 27—lr J I 25—2; per 192—88. gr. koolvis kisten. SCHEVEN 1NGEN. 23 juni Vangstbe- richten uit volle zee: SCH 63—45 k.. SCH 72—weinig vangst, SCH 73—20 k.. SCH 81—4 SCH 333—jj k.. SCH 47—2 k.. SCH 1214 k" 104—15 k.. SCH 141—5 k.. SCH 181—30 k. SCH 210—gisteren 40 k„ SCH 236—6 k.. SCH 250—4 k.. SCH 297—6 k.. SCH 399—36 k., SCH 7gisteren 25 k. nog 160 mijl. SCH 8— gisteren weinig. SCH 32—nog 60 mijl. sCH 40—2 k.. SCH 49—4 k.. SCH 99—5 k„ SCH 132—8 k.. SCH 133—15 k.. SCH 189—5 k. SCH 233—7 k., SCH 262—5 k.. SCH 56—3 k„ SCH 159—nog 70 mijl, SCH 3244 k.. SCH 36—gisteren weinig vangst, sCH 87—12 k TJlmamik 24 Shanghai 1 Sydney SCHEVENINGEN. 23 juni Besom Demonstratief VISSERIJ* EN MARKTNIEUWS congres op 8 juli Visserij KATWIJK AAN ZEE, 23 juni Vangst- berichten uit volle zee: KW 6—1 kantje. 910. 23geen vangst. 252, 473, 1406, 1474 136—geen vangst, 1789. 20—34. 40— 31, 41—14 74—22. 43—10. 44—40. 85—14. 22- 35. 45—34. 175—8. 37—40, 95—30. 130—30. 70— 19, 14116. 163—22; gemiddelde vangsten: Scheveningen 11. Katwijk i7 kantjes. KATWIJK AAN ZEE 23 juni Aan de afslag: KW 49—163 kantjes. KW 151—265. IJM 3785. Prijzen: maatjesharing groen 104 —127. klein 46.80—64. groot 52—63. IJMUIDEN. 23 juni Besommingen: KW 49—5800. KW 152—6720. KW 31—1590. IJMUIDEN. 23 juni Prijzen per kg: heilbot 43. gr. tong 4.404.10. grm. tong 3.703.20, kim. tong 3.50—3.10, kl. tong I 2.90—2.30. kl. tong II 1.54—1.28. tarbot I 3— 2.40. per 50 kg: tarbot IV 62—61. tongschar 88 kl. tongschar 64-^61. gr. schol 54. grm. 1450. SL 4—270 SL 15—1050. SL 47—680, OD 101110 en 8 Goereese schokkers met teza men 1520. Aangevoerd 1200 kg garnalen. Notering exportgarnalen 2.702.86. han delsgarnalen 2.50 per kg. VLAARDINGEN. 23j unl VL 56—55 K., VL 7025 k.. VL 78—30 k.. VL 79—15 k., VL 89—6 k„ VL 97—17 k.. VL 114—20 k.. VL 132—25 k.. VL 172—17 k., VL 190—25 k„ VL 197—30 k.. V 216—30 k. Marktprijzen: treilharing groen 100—110 groot f 57. rkt. Aangevoerd liteit 2 27, Leidse extra kwaliteit tot ƒ2.70. Handel lui. VLAARDINGEN. 23 juni Visserijbe- riebten. Te IJmuiden liep de VL 154 binnen met circa 300 kisten verse haring. De vangst aan gezouten haring bedroeg 12 last. KATWIJK AAN DEN RIJN. 22 juni Groenteveiling: waspeen AI 6380. idem AU 35—61. idem Bil 55—78.50, bospeen I 54—60, idem II 3642. peterselie 510. aardbeien per doosje van 200 gram 2238. selderie 4.406.90. kervel 12. bonenkruid 5.10. spits kool 25. boskroten 10—11. sla I 10.60—15.30. idem II 6.70—14.20 stoofsla 10—13. sjalot ten 13—19. kroten 3.80—4.80.' postelein i0— 14. krulpeterselie 9.90. uien 18—24, rabarber 36—37. bloemkool AI 4344. idem AH 23— 30. tuinbonen 28. Aanvoeren: waspeen 22.000 kg. waarvan 14.000 kg voor export werd verkocht, bos peen 8200 bos. waarvan 2500 bos voor ex port werd verkocht. ROELOFARENDSVEEN. 22 juni Bloe menveiling: Esther Read 1551. Wliirrals Supreme 31—91. Goudsbloemen 22—31. Col- villeis 26—1.00. Idem Nymph 1.25—1.60. So- lidago 21—29. Ranonkels 15—37, Lathyrus 14 —51. Alstroemeria 5070. Irissen 4447. Duizendschoon 3245. Anemonen 1117 per bos: Ornithogalum 811. Am. Anjers 814, LEIDEN, 23 juni Veemarkt. Aanvoer 15 stieren. 55 melkkoeien. 395 vette koeien 35 varekoeien. 15 pinken. 13B vette kalveren jlkkoeien 8251175. vette koeien 2.803.40 per kg schoon gewicht, vareqdeien 6251000. pinken 2—2.65 eren 1.30—1.65 per er stuk: vette scha- gewicht. nuchtere kai kg levend gewicht. lelkkoeicn kalm. ,J.. varekoeien rustig, pinken kalm. vette kal veren lui nuchtere kalveren rustig, vette schapen goed. varkens (zeugen), schrammen en biggen redelijk. TER AAR. 22 Juni Groenteveiling: kas- (Vervolg van pagina 1) Of volgend jaar inderdaad het loon- contract voor de metaalindustrie ver lengd zal worden indien de huurcompen satie (anderhalf procent vair uit de productiviteitsruimte moet den betaald is nog niet zeker. Volgens de huidige berekeningen heeft de me taalindustrie nog een speling van 0,8 pro. cent productiviteitsruimte die niet voor loonsverhoging is aangewend. Er is ech ter een mogelijkheid, dat werkgevers in de metaalindustrie aan minister De Pous een verlaging van de prijzen heibben toegezegd. Indien hiervoor de nog res terende productiviteitsruimte zal worden opgesoupeerd, dan zal volgend jaar het looncontract voor de metaalindustrie in derdaad moeten worden verlengd. Van de zijde van de werknemers zal men deze gang van zaken hébben te aanvaar- De heer H. Peters, voorzitter van de Christelijke Metaalbedryfsbond, ver klaarde ons bijzonder verheugd te zijn over het standpunt van de regering. De nu te verwachten goedkeuring van het College van Rijksbemiddelaars voor de loonsverhoging in de metaalindustrie stemde hem tot grote tevredenheid. Hü meende voorts dat hierdoor de goede gang van zaken in het metaalbedrijf ten zeerste wordt bevorderd. Nader vernemen wij dat het College van Rijksbemiddelaars wellicht vandaag nog de loonvoorstellen voor de metaal industrie zal goedkeuren. Het wachten hiermee tot de volgende officiële ver gadering van het college op aanstaande maandag, werd overbodig geacht. Varossieau: Omzet in eerste 5 maanden 17% gestegen en uitvoer naar Euromarkt ontwikkelt zich bevredigend: „histor" produkten vor „Doe het zelf" krijgen tteeds meer vaste voet; met National Gibson Comp. te New York is een li centie-overeenkomst gesloten voor haar zeer speciale muurverf, die onder de naam Gold bond in de Benelux wordt geïntroduceerd; het kapitaal van de Su rinaamse dochter is in 1961 weder ver groot en de omzet was 25% hoger dan in I960; nieuwe bedrijfsruimten zijn betrok ken en de overheid verleende belasting vrijdom voor 5 jaar; bevredigend resul taat verwacht. Amsterdam 22 juni De rede van premier Chroesjtsjef over het sluiten van een vredesverdrag met Oost-Duitsland, vóór het einde van het jaar heeft een abrupt einde gemaakt aan de vaste ten dentie, die de internationale waarden gisteren te zien gaven. De stemming was vanmiddag bij de opening flauw. De koersverliezen bedroegen voor de hoofd fondsen circa vijf tot dertig punten. AKU's hielden zioh heel goed met een verlies van circa 5 punten daarentegen lag Hoogovens zeer zwak in de markt op 990, min 31 Va punt. Van een smijtpartij was nergens ter beurze sprake. De han del verliep zeer rustig en was van ringe betekenis. Ook de overige Europe se beurzen gaven behoorlijk lagere koer sen te zien. Wall Street sloot gisteren ongeanimeerd, ook voor de Nederlandse waarden. Het is begrijpelijk dat mei dit ogenblik niet tot aankopen wenst over Tot hoever premier Ohroestsjev zal gaan met zijn internationale politiek ten op zichte van Oost-Duitsland, daarover tast men ter beurze vanzelfsprekend in onzekere. Men geeft er dan ook de voor keur aan even de kat uit de boom te kij ken. De beroepshandel en de arbitrage wilde en Iron niets uitrichten. Het publiek was eerder met een stukje aan de markt. Het geringe aanbod was reeds voldoen de voor een ruimte koersdaling. Aande len Philips vonden enige steun van Ame rikaanse zijde op 1045%. De slotkoers gisteren was 1060. Unilevers openden op 802, min 13 punten. Later op de middag werd 799 in dit fonls gedaan. De stukken verlieten de markt op circa 800. Hoog ovens passeerde met het meeste gemak in benedenwaartse richting de brug t 1000 procent bij een opening op 990, ws na nog 986 werd gedaan. Het slot kwam op circa 990. AKU's trokken zich van de flauwe stemming van de overige hoofd fondsen weinig aan met een koers op 43712 na 439. De rayonaandelen verloren slechts circa 5 punten. Kon. Olies dui kelden tot f 120,30, tegen woensdag als slotprijs f 121,60. Zoals gezegd verliep de handel zeer rustig. Van enige nervosi teit was absoluut geen sprake. Key en stemmen i moet de statutenwijziging 25 mei op nieuw in behandeling komen; werkzaam heden vooral in Caraïben uitgebreid; ■erking met Albitum te Antwer pen versterkt; dividend bepaald op 12 pet plus 4 pet agiobonus, welke ook ten goede komt aan hen, die voor de be taalbaarstelling obligaties converteren: bestuur acht aandelen van f 100 wenselijk. Buitenlandse aandelenObligaties .merika 469 tA. 362 Canada v.k. DONDERDAG 22 juni 1961 Tapefondsen Ned. 1959 4%103'/» 104V* Ned. 1960 14 103'/. 104Vi Ned I960 II 4% 103'/. lOiVi Ned 1959 4li102,'. 102ft Ned. 1960 4%102'/. 102% Ned 1961 414 102'/. 102% Ned. 1953 3%99H 99% Staff 47 314&5'/t 95Ht Ned 1958 31697H 98 Ned 1964 3%9411 94% Ned 1955 1 3%9411 94% Ned. 1937 3 94ft 94% Inv Cert. 3100ft 100V.* 1962^19643 100'/» 100ft Ned. Ind 37 A3 96'/» 96% I Obligaties Bankwezen j B.N.G. WB 57 6 110H llOU I B.N.G. 1958/59 4% 102»/. 102H B N.G. 25-50 4% 102V. 102H B.N.G. 25-60 4% 102V. 102H Actieve aandelen no Atlanticfonds Europafonds Ik]./ Europafonds I gr. Fondak/ Fondis Fondra Unifonds kL Unifonds gr. i Eurunion kL Eurunlon gr. Valeuropl f ValeuroplO/1 Valeurop 25 Can. Gen. Fund. Can. Investm. F Canafund Comp, Ill Ver. Staten tomlc Blue Ridge Chemical Fund Colonial Energie Fidelity Fund Investors Mutual Madison Fund Massa ch. inv. Tr. Tel. Electronics United Corp Wellington Fnd 103 Industrie AKU4431 439Vat Deli My 150 143 1 Hoogovens Crt1022 990 104 Mijnbouw /Petroleum i Dordt Petr. gew. 575'/« 575 Dordt.Petr.7prf.. 5731/. 573'/, 'Kon Olie 50-20 121.70 120.70 105 Scheepvaart/Luchtvaart Holl Am. Lyn165'/* 163'/. Jav. Ch. Paket Crt. 163V. 163 KLM 32 82.20 Kon. Ned. Stoomb. 200'/. 198* ILPJd.167 165 Nederland SMN 193* 153 Nievelt-Goudriaan 165V. 162* Ommeren Phs. Crt 340'A 339'/i Rott Lloyd157»/. 155 Ned. Scheepv.-Unie 164'/. 161 A.X.U. atockd220 218 Dordt Petr. stockd. 286 20 286 Kon. Olie stockd. 12 18t 12.04 Philips stockd. 529 522 Niet-actieve aandelen 107 DcpoUraeUebewUteo [Holinda Chemie J 1675 [Holinda Handel 830 Holinda Industrie 1320 (Holinda Metaal 1740 [Holinda Rubber 135* fHolmda Seheepv. 1103 [Holinda Suiker 121* (Holinda Textiel 905 108 Particlpatiebewtlien Alg.Fnds.bezJtL 148'/. 149 Alg.Fndsbez.gr. 1460 146! •Amerlcafilty 730 728 'America-Fund./.. 836 836 jCcnza kl. 120 iCenza gr. 610 620 Converto kL 234 £33 [Converto gr. 1103 [H.BJ3. kl. 201 H.BH gr. 1005 'Holland Fund.548 ilntcrbonds 740 HJraniunifondsuTa Wereldenergie 497 116) 109 Aand. in Belegt MÜcn -In .erunie 223 222 •Ned Fondsen Mi)/ 126 125 Obam f 332 333 Robeco/249 248 }Un 1-Invest 43 20 43.40 Uiiitasf 520 524t \V«. Bezit 18M 149 148 10ft 10ft 23%b 14% 14% Banken 112 Amsterdamse Bank Bank Onr Zaken B.O.Z. Cert Cultuurbank Gillissen Bank Gron Ind. Cred. Bk Herstelbank pref. E HJ.U Crt Kas-Associatie Mendes Gans Ned Bankinstelling Ned Credietbank Ned Handel Mij Middenstandsbank Ned Overzee Bank Rott Bank RVS Slavenburgs Bank Tw Bank Crt. gr. Zeven Prov. Ass. Zuid-Holl. Bank Nw. Nedam I.L. Northw Pac BE id bew deelger. Northw Pac. 11 Ver TransaU HB Idem 3 obligatie 376 375 240b 245 230L 3iy* 31% 152% 152 172L 170% 92 vi 93 222y. 223 144 143 224 331 196 193 371 365 845* 840t 215 213% 320* 318 454% 455 189 186% Scbeepsverb. Mifen le N.Sch. verb. Mij 141L 140t Cultures besoeki, gr69 Insul. Cult Synd.29 Java Rubber Mij. 1 Javasche Cult Mij. 8V«* Kab Telepak 44b Ned Noorse Plant. 6b 6t Ngombezl224V» 224' 201 AIME Albert Heyn gr.1 AHOG - Alg. Noritf AVIM Allan Alweco American Hotel Am.stel Brouwerij Amst Ballast Amst Cult. Ass. Amst. Droogdok Amst Drgd. 5 prf. Amst Rijtuig Aniem gr Apeld Netten Zpl. Axnh. Scheepsbouw 1 Asselberg Automat. Screw Auto Ind. R'dam. Avis Verf 1 202 Baekers Texiel Bakoven Boer Bammens Plaatw. Band Kinine Bat. Aannem. Mij. Becht Dyserinck Beek van Beeren Tricotage Begemann Bergb Jurgens Bergh Papier Berkel'ePatent Bernet Blaauwhoed Blydenstein gr. Boeke Huidek. Boer Drukkerij 399'/J 3801 210 205 140'/. 142 129'/,' 128 179'A 176 418 412 308 307 381* 334 243 238 219 215'/» 219'/. 219% 220* 218 232 233 790 763x 600L 4>/ab 4'/»b 22'/>b 222 NISU 115 Uost Java Rubber Pangheotan Pasir Karet Pasir Nangka Preang Rub Mji.\ £°t Tap Rot Tap prt5^ Sedep 61 ifnK^W490 499 22 21V,L Sum. Rubber33^ 38 %b 116 Tanah Radja110b 110b Telaga Patengan 2'/a Transatlantic» 86L 86L Vlco 7Va* 71/jb Vorstenlanden gr. 2%* 3* Watoetoelis Poppo) 152 West Born Cult 2% Zuid-Preanger Rub 6%b 6%b I 203 fiontekoning Aukei 232 Boom Ruygrok 175 Borsumy crt gr. 39 Braat Bouwstoffen 311 Braat Rott soot Braat Asd (Soer.) 93V:' Breda Machinefabr 382» Bredero Bouw 463 Brocades Stheeman 538 Brocades St. nw. 532 Bronswerk 166V4* Bührmann Papier 660 Buttinger 222''3 Byenkorf Crt1050* 204 Cal vé Delft Crt810 Carp GarenJabr. 400L Centr Suiker Mij. 385* Chamotte-Unie 388 Chamotte Unie nw 3S0 Cobra 175 Cur Hand. Mij. crt. ''U 1 Daalderop 320 Dekkers i63'/s Dekkers nw159 Deiftse LeerL Drijf 229'" Deh-Atjeb 52 Dell Drukkeril 89',. Demka Staal330L Deuseaux2281 Dikkers 360 Doet IJzerg166L Dorp. vaD82'/. Dr.-Over Hout 1561 Drie Hoefijzers 4251 Droge 245 DRU 147' Du Croo St Brauus 184 Duyvis315 205 Edy Electrolas Electr Mech led. Elsevier Emball Houth. Enk es ENOT Entcomayer EnthoveD Plett Erdal Europa Azië L'Europe Hotel Excelsior - ux» Fokker Ford Gazelle Gelder Papier Gero NB Geveke Giessen Gist Spirit. Goudsmit Grinten Grofsmederij Gruyter prf. B Hagemeyer Hal berg HandeLscomp Hart Instrument Havenwerken Havenwerken nw. Hazemeyer Heem. v.d. Heineken Hero Heybroek Hand. Heybr. Zélander 208 Hoek Mach. fabr. Holland Handel Holl Kattenb Holl Beton My Holl Constr AB Holl Melksuiker Hoogenbos Hoogenstraaten Hooimeyer indola Ind MyZutphen Ing Bur Bouwn. Internatio - Intern Beton IntKunstst Ind. Int Viscose Intervam Jansen Sutorius Jean Heybroek Jongeneel 325 320 760 750 246 245b 120»/. 119'/z 488 480 1770 1770 175b 179 172% 172% 353 348 Kempkes Ketjen Key Houth. Key Kramer Kledingind Smits Kiene Suikerw. Kloos Kondor Kon Ned Papier Kon.Ned Pap nw. Kon Ned Zoutnrc Korenschoof Koudijs 211 Krasnapolsky Kromhout Kon Ver Tapijt Kwatta Leeuw Papierw Leidse Wolsp. Lettergt A'dam Lindeteves Lint Ind Hand. Lohuizen Lijempf Lijm en Gel eert. Lijm eD Gel. crt nw Idem rb 1 212 Mahez Maintz Maxwell Meelf N Bakk C. Mees Bouwmat. Metaverpa 172L 169'/» 320L 300L 347L .<42L Meteoor Molukse Hv Mosa Mulder Muller Co Maller 5 prf Münbk. Werken 400 396L Naarden Chsra Naeff Nedap Ned. L Steenk. Rlij Ned. Aann.Mij Ned Bios Gr Ned. Bontw Ned Dok My Ned. Exportpapier Ned. Kabel Ned Kabel C Nea. Kabel wb 8 213 B Ned. Scheepsb Ned SpringsL Ned Vlassp Neile. v Netam Nieaf Nierstrasz Nwe Rott Cour Noord-Europ. Hout NymaC Nijverd. t Cate 214 Oranjeboom4007 Orenstein Koppe 247L Overs Gasmü NB 253 Padang Portland 13 Palembang 104 Palthe ion Papierf. Gelder Papier! Gelder i Parkhotel Philips GBC Philips 6 pref2> Pietersen i; Pluvier Pluvier w.... P<">' 314 Poorter, Jan de i4U!/«* Porceleyne Fles 23] Proost Brandt237* 215 Rademakers '218 Rade makers nw. 173 Reesiok233 Reeuwyk, v335 Reineveld 239* Reineveld pr118% Reineveld Rb. 440 Ubbink Udenhout175'A 175* Unilever Gr. 7 prf. 161x 161* UnUever Gr 6 prf. 134V.X 134'/. Unilever Gr. 4 prf. 95'/» 95% Union Rijwiel235'/a 234 Utermöhlen 428L 425L Utrecht Asphalt550 5497 Veenend. Stoomsp. 325» Vaenend Stsp. nw. 325b 330* 350 340L 163 163 Ver BUt 315 3,5 Ver. Glas NB336 Ver. Holl. Sig79 81* 219 Ver. Machinefabr. 329 306 Ver Ned Kleerm. 99 or Ver Ned Rubber!. 315L 300L Ver. Touw 380'/i 1 Verschure 342 o4n+ Victoria233 Vjhamy169Vj Vlismar 104 Vliskat C481 Vliskat prf Vredest. Rub. C 480 Vries. Ijzer Jg Vromen 4001 Vulcaansoord129 900L 890L 410b 215»/»* 112 146 750* 546 Reiss Riva Rohte Jiskoot Rommenhöller Rott Droogdok Roupe v.d Voort Ruhaak 150. Rutten Bier 245 Rijnstaalirb. Rijsdijka0(y. 216 Sanders Beh. Schelde NB Schelde 5 prf Schev Expi Mij Schokbeton Schollen Foxb ScholteD Foxh nw Schol ten cartOD Schuitema Schuppen Schuttersveld Sikkens Groep Simon de Wit Simons Emball. Simplex Smit Transf Soerabaja Drgd Stadh laan Stokvis 300i Stoomsp. Twenthe 227 Tabak Philips C. 93 Techn Bur Maryn 245' Tela 38 Tbom Sc Drijver 715 Thomas Motor 290 Thomsen Haven C 193 Tricobest ïao Twentse Kabel 705L Twentse Overz.58' Twynitra1/5= 218 v.k. 401 Amerika v.k. Am. Car. Foundry 55%: Air Reduction78 Allied Cbem62l Am. Can39s- Am. Enka 26'/ Am. Metal Climax. 321 Am. Motors 17% Am. Radiator14 Am. Smelting671 Am. Steel. 327 Am. Sum. Tobaccoie Am. Tel. Telno 118»/ Am. Tobacco Anaconda Ashland Atchison Topeka Autom. Canteen 402 43% Ul 40'/» U Union Carbide101 y» jq Union Pac. Rr32 United Aircraft45x - United Fruit25»/3* S. Lanes34 - S. Rubber59L J. S. Steel32 ia-/. West. Un TeL44'/« 14 Westinghouse44% V» Wilson 45v4 Woolworth76^1 57ft* 57'/.* A„_ 26H 26% AEG 24% 25 Baltimore Ohio iBayuk [Beaunit Bethlehem Bunough Corp. 36'/. 33»/< Hoesch-Werke Crt. 37'/* 37% IG Farben U. Mannesmann Crt 42A Hh West! Elektr. 45 Siemens Halske 9'/« 9ft 165 Wabo Walvisvaart Waveren, v. Wereldhaven Werf Gusto Wernink Wessanen Wessem. v Wester Suiker Wilton-Fijen. Crt. de Wit Textiel Woon Winkelh. GE Wyers Wijk Heringa 221 Zaalberg Zeeuwse Con! Zuid-Afr Hh Zuid-Holl Bier Zwaardemaker Zwanenb Organ. Zwanenb. Ore nw Zwitsal 219* 205x 1130 1098 1119 1089 590 585L Mijnbouw en Petroleum Chesapeake Sc Ohio Chrysler Cities Service Colgate Columbia Gas Comm. Ed Cons. Ed Cons Elec Cons. Gas55: Cont. Oil54'/» Curtiss Wright18: 403 Dow Chem82 Du Pont 214'. Eastman Kodak 08 Ford Motor 86 Fruehauf Trail26 404 Gen. Am. Ind8% Gen. Cable 40'/ Gen. Cigar 29'/ Gen Electric633 Gen Foods 81? Gen Motors44'/ Gillette 113 Gimbel Bros69V Goodyear 40? 405 Int. Bus. Mach. Int Harvester Int Paper Int Tel Tel. Jones 8c Laughlin 65% Kennecott Lone Star 31'/» 31", 43'/. 42'/. 25'/. 25*7 81'/» SI 31V. 79>/;X Vaste rentedragende stukken MET-ACTIEVE OBLIGATIES Aig. Expl. My Bengkalis Billiton 1 BiLLiton II Kon.Olie op nm. Kon Olie 5-20 1 Moeara Enim Moeara E 1 wbw Moeara E 4 wbw f Oost-Borneo Panoian C. deelg. Perlak Peudawa Sarakreek Singkep Tin 223 Furness Hillegersberg Houtvaart Noordzee Oostzee WUklbn Zeeland 510* 507'/, 125 123.10 128 91) 120.60, 2%t 2>/,b 34', 34% 236 237»/» 65'/ 86 vi 31% 13% 13', Marshall Field Monsanto Chem. Montgom Ward. Nat Biscuit Nat Can Nat Cash Nat Dairy Nat Distill Nat Steel N Y Central Norfolk Railway [North Am. AvL 487 Olm Math. Chem. Pennsylv Rr iPepsi Cola Phelps Dodge 53% x 18% 17? 105 x Philip Morris Philips Oil s Proct Gamble II Radio Corpj Rep Stee) 57? 123 1 Tramwegen Deli Spoorw. 31/»* Geld Tramw Mij 113'/» 1131.- Ned. Ind. Spoor 1/, Reynolds Tob. Richf Oi) Roval McBee Sears Roebuck Shell Oil Socony Oil Southern Cy Speft-y Rand Stand Lrandsui Stand Oil CaLjÏ Stand Oil NJ41 Sterling Drug81 Stud Pack 8 Sunray 27 Tenn Corp6.' Texaco 101 [Texas Instr167 [Tidewater Oil26- Transamarica33'/» 33'/ Canada Aiumin. Ltd34% Asbestos 29 29 Bell TCan56'/. 53%' Br Am. Oil Can. Oil. Can. Pacific 301 Daltsland ««uw.rajer730b 758 Farbw Hoechst 697b 678 Gelsenberg Crt. 34% 29?i v-an. racuic24V» 23% Cons. Mining24»/» 26 Cons Paper 43»/, 4414 Dom. St. Coal14'/»L 1SL Gunnar Mines8'/» 8%t Hiram Walker51'/» 51% Imperial OU45 44 {"^Accept59»/» 59% Int. Nat. GasRft fit Int. Nickel731/, Macmilf Bl. Pow! R sbSS"'!".:: 'S Steep R. Mines 8,» l 303 Div. bnltenl. aandelen Moïtec^ii i3if 130I ptreiiia» 1325 SSW-iU50b Un Minière 1265 1270 A'dam Gr. 47 3% Idem 48 3% R'dam 521 4% Idem371-1113% Z.-H0II. 56 4% BANKEN B.K.N.G 58 5% B.N.G. 58 5 BNG 52 WBL 4% BNG Sp. Br. 52 BNG Id. 57 Ex Fin. Mij 58.514 Idem 58 5% Gr 1KB 52 5 Herstelbk 4?i MLK 57 I.III 4?i Idem 4V« Idem 561-II4 4 Pandbrieven Fr.-Gr.DWe105 104 Idem DV 5102A _1 Idem EE E F 389 %b 8qv. Westzzeiw ,5®:* Idem U 5102y* .«u Idem NO 3%93%L W0Ï leN.Sch.A-0 5... im 9L RotL Sch. A_B 6 102% Meteoor 5 135 07a/. Mulder 5 160 ira* 97% Naarden Chem 4?i 240 235L mi 1W/. Cour 5 !S? Pietersen 5% 118 Ruhaak4 m Sanders 5 133 Schokbeton 3% 106 lx:;; Spaarnestad 4% 288 lfi7h' Iflflh Stsp' Twenthe 5 120L H6L .*??b I88-b Ver Blik 4«i - 6I* iIruk idfiT/ Ver Blik 4% 140 10^ Z" •?"h 5 276,1 Ver. TransaU. H.B 20 Vihamij 4?i 121L i?nT a» 120L _Wyers 4?* j4qi/: IM* Ymu Wyers 4?i 1 lm. K 6 1007. 100'/, Handel, indastrie en verkeer ^•^;u.-.443»s 100b 100b A Heyn wo 55 4.. 129 128 ,-v Ams^' Bf- 56 6 105'A 3p% Bergb J. 37 3% 98% 99V. o3L Bijenkorf 57 6 112'/»ll2'Ah 29% Indola 5%I07»A 107 76% 75V* Phdipe 51 Philips 48 3%991/, OQI,3. Philips 3 49 3% My, gov* 66% Pegem I-II 57 6 .V.' 110%' ill' PfiFM S7 111/4 llls/* lll'Ab 112 10311 lOjtAti 102 PGEM 53 6 PGEM 51-52 4% Rott. Rijn Pijpl. 5% ing: Werkspoor 44 3% loo* KLM 15 J.9 i0i» KLM 20 j. 4%i00« Ned. Sp. I_II 57 4s» 1031 57b 58 %b 6a Converteerbare Obligatie. AKU 4% 132' Bensdorp 5 175 [Billiton 5 225» Boeke H. 4% 114 Borsumy 3%85V; Bronswerk 5 126* Dekkers 5 125' Drie Hoefljz. 4 152 Ducroo B. 5 125 V,V II £nkes 4 18: 9RÓ' Mn I Giessen 5 130 *8'/Heybr. Zél. 4 181 82 HBU 4% li)7 I Hooimeijer 5 124 *3/' Indola 4%200 -847« I. B. Bouwn 4% 137 Intervam 4 "f>' 'Jean Heybr. 5 Xi Key Krame; 12L KLM 4% oen' Krasnapolsky r i'/j 275 118'% 105% 139L Zuid-Holl. Bier 5* Premieleniugen AJkmaar 56 2% 85 A'dam C&A 33 3 108% A dam 51 2%91" A'dam I 56 2%85'/» A'dam II 56 2% 975/, A'dam III 50 2% 971/, A'dam 59 2%93 Breda 54 2%85>/a Dordt 56 2%84'/» Eindhoven 54 2% S5L Enschede 54 2% 84t s-Gravenh 1 52 2% 97'/. s-Gravenh. II 52 2H 100» R dam 152 2%971/, R'dam 11 52 2% q7i;. R'dam 57 2% Utrecht 52 2%qs Z.-Holl. 57 2% Z.-Holl 59 2%103, 102%t 100% AEG 3 Dnitse obligatie, 107'/»* Bad AnUtn 8107'/» Itob Bosch 56 8 105 1041/. Chem W HUls 8 104 104>A Dordtm HHU7.. 103 u»»! Dawes c 24 7 155 ,55 ,4 Young/ 30 5%237 937 FeJdmilhie 81031/, 403»; °SlB«k Bergw. 7 102'/, 102A HOI Rhelnh 56 8 103% 103./, Mannesmann 5% 168 Slems Hals 7% 107 Div buitenl. leningen Wereldb 55 3% 95° 95* Wereldb 47 3 gr. EGKS 5% gr103 102I/i Denem 38 4100 99'/» Fund Loan 487'/». 86% 98b 98b Noorw 55 4%99 99 Duiker255 250 f'"trofact460 445 VRG-Pnpier313 306 502 Claims, stockdiv. cnz. Kon Ned. Zout std 592'/» 572'. 1 Ned H'MU stockd 330 331 Vredestein cl175 155 1 Lohuizen 4?* ïll'/i 111 - 115'/» 113 I claim. TEKENS 0 oieden: L Laten: gedaan oieden: t gedaan la- ex-dividend reap ex-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 12