Landbouwschap stelt twee verordeningen vast Fraaie overwinning van ARC op Alphen: 1-2 Inwoner van Artesia bezocht Koudekerk aan den Rijn Uitbundige vreugde bij sportweek Alphen Bloemrijk interlandverkeer SCHOOLHOOFD DE JONGE GAAT LISSE SPOEDIG VERLATEN Sportdag NIEUWE LEÏDSCHE COURANT VRIJDAG 23 JUNI 1961 Het bestuur van het landbouwschap heeft gisteren een verordening tot wijzi ging van de arbeids- en rusttUdenveror- dcningen voor de landbouw en de tuin bouw vastgesteld. De wijzigingen zijn aangebracht met het oog op de vijfdaagse werkweek. Verder werd vastgesteld heffingsverordening voor de financiering van de uitvoering van het siachtvergoe- dingenbesluit abortus bang. In een vorige vergadering, toen deze verordening in principe werd aanvaard, had één der bestuursleden, de heer Ny- aingh, gevraagd of de heffingen niet, in plaats van naar provincies, naar de werkgebieden der gezondheidsdiensten zouden kunnen worden gedifferentieerd. Die werkgebieden komen niet altijd overeen met de provincies en daardoor kan het voorkomen dat een veehouder woont in een provincie waar de heffing hoog is, terwijl hij is aangesloten bij een gezondheidsdienst in een provincie met een lagere heffing. De hoofdafdeling veehouderij van het landbouwschap heeft deze zaak met di recteuren van gezondheidsdiensten be sproken en stelt zich nu op het standpunt dat differentiatie naar werkgebieden het gevaar van discriminatie van bepaalde zuivelfabrieken inhoudt. Een veehouder kan namelijk, door zich aan te sluiten bij een zuivelfabriek in een aangrenzende provincie, automatisch aangesloten worden van de gezondheids dienst in die provincie. De verordening werd ongewijzigd gelaten. De minister van landbouw en visserij heeft meegedeeld dat hij een ontwerp- KB. betreffende het houden van mest- kalveren, waarover hij al een gunstig advies van het landbouwschap heeft ge kregen, nog op een punt zal wijzigen. Het ontwerp-K.B. verbiedt het houden van mestkaïveren in te kleine ruimten en schrijft voor, dat in die ruimten over dag ten minste schemerlicht moet heer sen. Volgens de oorspronkelijke tekst moet er toevoer van daglicht zijn. Sommige moderne kalvermestbedrij- ven gebruiken echter ook overdag uit sluitend kunstverlichting. Dat wordt nu in de nieuwe tekst ook toegestaan. Het bestuur van het landbouwschap, dat in gevolge de wet op de dierenbescherming over deze zaak gehoord moest worden, had tegen deze wijziging geen bezwaar. Kassenareaal Het Westlandse kassenareaal is tussen 1952 en 1960 toegenomen van 1190 tot 1915 hectare en in het gebied van het streekplan Westland bevindt zich nn 62.5 procent van de totale oppervlakte staand glas In Nederland. De jaaromzet van de veilingen ln dit gebied steeg ln de genoemde jaren van f 80.763 000 tot f 181.974.000. Verdere uitbreiding van de glastuin bouw is niet alleen economisch volledig verantwoord, maar ook van grote beteke nis voor het verlichten van de aanzien lijke agrarische bevolkingsdruk, die zich met name ook in het Westland duidelijk manifesteert. Juist in het Westland, zo meent het landbouwschap, zijn de omstandigheden voor die verdere ontwikkeling bijzonder gunstig, gezien de hoedanigheid van bodem, watervoorziening en klimaat en de verkeersligging. Ook met de centrumfunctie: aanwezig heid van een goed functionerend veiling wezen. toeleverings- en loonbedrijven, emballage- en transportondernemingen, gespecialiseerde banken, onderwijs en voorlichting en voldoende vakbekwame tuinarbeiders, is het in het Westland bijzonder gunstig gesteld. Het landbouwschap vindt het van gro te betekenis voor onze agrarische samen leving en voor onze nationale economie, dat de hier aanwezige mogelijkheden tot het uiterste worden benut. Als het streekplan koninklijke goedkeuring zou krijgen, kan dat echter niet meer. De voor uitbreiding in aanmerking komende oppervlakte zal dan drastisch worden beperkt, er zal een monopolie positie ontstaan voor de grondeigenaren ln het beperkte gebied, waar de bouw van kassen wel is toegestaan en de grondprijzen in dat gebied zullen daar door sterk worden opgedreven. Doordat de mogelijkheden tot kassen bouw binnen het reeds door de tuinbouw gebruikte terrein grotendeels zijn uitge put zal de vraag naar grond in de nabije toekomst die van het verleden aanzien lijk overtreffen. Daar komt nog bij dat. ook bij hoge grondprijzen, alleen die veehouders die geen bedrijfsopvolger hebben hun grond ten verkoop zullen aanbieden. Het ver bod van kassen zal in het gebied waar voor het geldt voor de boerenzoons het opbouwen van een tuinbouwbedrijf op het ouderlijk veehouderij- of akkerbouw bedrijf onmogelijk maken. Deze gang van zaken komt nu veel voor en is voor deze boerenzoons vaak de meest verantwoorde manier om een tuinbouwbedrijf te be- Intensieve tuinbouw Daarbij wordt opgemerkt dat tuinbouw ln de volle grond en zelfs die onder plat glas weinig toekomst meer bieden, zodat overgang naar de intensieve tuinbouw de bouw van kassen impliceert. Opgemerkt wordt verder dat de laatst- bekende bodemge6chiktheidskaart van het Westland. die mede gediend heeft om te bepalen waar wel tuinbouw zal mogen zijn. reeds geruime tijd door de ontwikkeling is achterhaald. Die kaart is samengesteld op basis van de geschikt heid van de bodem voor de druiventeelt. Die teelt, die destijds in het Westland belangrijk was. is nu echter sterk inge krompen en de tomaat, die heel andere eisen aan de grond stelt, is een overheer sende plaats gaan innemen. De beperking van de kassenbouw is volgens de brief in hoofdzaak gegrond op esthetische overwegingen van alge mene aard (landschap6schoon. passieve recreatie e.d.). overwegingen die in ster ke mate een subjectief en vaag karakter hebben. Een vaag gevoel van romantisch getinte behoudzucht dreigt daardoor de overhand te krijgen op de voortgang van een sociaal en economisch zeer gewenste ontwikkeling. Het landbouwschap acht deze diepe inbreuk op de agrarische ont wikkelingsmogelijkheden ongewenst en in strijd met de opizet van onze huidige wetgeving op het gebied van de ruimte lijke ordening. Landschap zeer grote betekenis; niet slechts ten be hoeve van de recreatie zoekende stede ling, maar ook voor hen. die daar dage lijks ln moeten verblijven. Het kan er daarom volledig mei stemmen dat, in bepaalde duidelijk wjjsbare gevallen, binnen een gebied met een agrarische bestemming aan het risch gebruik beperkingen worden opge legd uit hoofde van andere belangen. Het denkt daarbij aan cultuur- en tuurmonumenten van bijzondere waarde en aan specifieke, concreet omschreven belangen van de recreatie en noemt als aan het streekplan Westland ontleende voorbeelden de omgeving van het dorpje 't Woud en het waterland rondom het Bommeer. Voor het overige meent het landbouwschap, dat in dit streekplan duidelijk naar voren komende landschap pelijke problematiek op een wezenlijk andere wijze zal moeten worden bena derd. Men zal daarbij niet in de eerstt plaats moeten trachten om eventueel ten koste van de agrarische ontwikke ling te houden wat men heeft. Veel eer zal gestreefd moeten worden naai verbetering en naar een landschappe. lijke begeleiding van de voortschrij dende vernieuwing van het agrarische produktieproces. Landschapsverzorging is reeds één der wezenlijke kenmerken van iedere ruilverkaveling en er ligtgcn op dit terrein zeker nog grote moge lijkheden, ook in zich spontaan ontwik kelende agrarische gebieden. Een op lossing van de huidige moeilijkheden zal daarom naar de mening van landbouwschap gezocht moeten worden in de richting van een passende actieve landschapsverzorging. DE WEDSTRIJD AlphenA.R.C. is gisteravond in een ware cupsfeer gespeeld. Er zullen ongeveer drieduizend toeschouwers geweest zijn; er waren spandoeken en toeters. En voor de A.R.C.-aanhang kwam dan nog de niet onder stoelen of banken gestoken vreugde bij, dat zijn ploeg met 12 won en nu de beste kans heeft als eerste vereniging haar naam op de B. en W.-beker te zien prijken. Want Alphen en Alphense Boys, die elkaar zaterdagavond ontmoeten, zijn met 4 en 2 punten uitgeschakeld. In de wedstrijd AlphiaA.R.C., volgende week donderdag, kan de beslissing vallen. De roodbroeken hebben aan een gelijk spel genoeg, want ze heb ben nu 8 punten uit vijf wedstrijden en Alphen 6 uit vijf. Het is deze rustige zomeravond, met ■n temperatuur voor voetbal zeer ge schikt, een enerverend duel geworden, dat de sensatie bracht van schoten tegen de lat en een gemiste penalty. Alphen kwam uit in de sterkste for matie. die het tot nu toe in deze compe titie in het veld bracht. A.R.C. moest het nog zonder de gevaarlijke linksbuiten Valkenburg stellen, maar de gebroeders Krijgsman waren weer van de partij en hóè! Bovendien speelde stopper Oosterloo ditmaal een wel zeer goede wedstrijd; ook de kanthalfs Timmer en Versluis waren verdedigend op dreef en ten slotte was doelman Van Horzen weer betrouwbaar. In zekere zin heeft de verdediging de wedstrijd gewonnen, want men stond te genover het sterkste deel van de Alphen- ploeg, met Hagen en Tuinenburg als de gevaarlijkste spelers. Gevaarlijk In de ARC-voorhoede waren Cock Ver sluis en Boogaard de besten, de rest was vrij zwak. Doordat bij de gastheren de verdediging, met uitzondering van doel- Proost. het minste deel was, waren de ARC-aanvallen toch gevaarlijker en hoe- wel Alphen soms een sterk veldoverwicht had. kan men zeggen, dat de overwinning de goede kant kwam. Scheidsrechter De Groot uit Leiden heeft de wedstrijd rustig geleid; hij floot echter zeer beslist niet in het voordeel van ARC. om het aar negatief uit te drukken. Er ontwikkelde zich direct een pittig spel. Spoedig tekende zich enig veldover wicht van Alphen af en vooral de combi naties Hagen-Tuinenburg waren gevaar lijk. Ook rechtsbuiten Leeuwenhoek kon daarin zijn partij meespelen, doordat Jan Krijgsman aanvankelijk wat slordig speel de. Maar van schieten hadden de Alphen- voorwaartsen geen kaas gegeten. De ARC'ers waren gevaarlijker; dat bleek al toen Cock Versluis stopper R. Koopman zijn hielen liet zien en handig over de uitgelopen doelman Proost plaatste. De bal ging echter over het doel. Even later deed hü het beter, toen hij opnieuw uit een duel de bal bemachtigde en hard Inschoot Proost stopte nog half. maar de bal kwam toch achter de lijn terecht Het was na twintig minuten 01 voor ARC. Hoewel Alphen tegen de rust wat ster ker werd, ging men met deze stand thee drinken. waarbij we nog aantekenden, dat de scheidsrechter ARC een penalty ont hield toen Ram onderuit gehaald werd In het beruchte gebied. De tweede helft begon met enkele on stuimige ARC-aanvallen. Daarna volgde periode dat al wat ARC was de haren te berge deed rijzen. De ene na de andere Alphen-aanval rolde naar het doel en het gebeurde, dat de bal tot drie keer toe door het houtwerk gekeerd werd. Succes kon zo toch niet uitblijven en na twintig minuten maakte midvoor Hagen met een schuiver via de binnenkant van de paal gelijk: 11. Moedig Het pleit voor de ARC-defensie, dat men toen niet instortte. Moedig verplaat ste men het spel en wat niet verwacht werd, gebeurde: De Jong kreeg op links de bal vrij, gaf een uitstekende voorzet en de naar binnen gekomen rechtsbuiten Ram, die overigens niet veel presteerde, nam het leer ineens op de schoen en scoorde fraai, onder orkaanachtige toe juichingen van al wat ARC was: 12. De jeugd stormde zelfs het veld op, om te feliciteren. Dat was 19 minuten voor het Maar ARC kwam nogmaals in zak en as. Want tien mimi ten voor het slot gaf de heer De Groot Alphen een penalty, veel te zwaar gestraft voor een aangescho ten hands. J. Zaad nam de strafschop ont zaglijk hard, maar recht op Van Horzen af. die de bal uit zijn doel ranselde. Gisteren werd Koudekerk aan den RUn bezocht door de heer Pete W. Idslnga, eigenaar van een farm ln Artesia (Cali fornia). De heer Idslnga is 32 jaar ge leden uit Lollum naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Daar hij in verband met familieomstandigheden naar Neder land ging, was hem door de Major of City of Artesia, mr. David Seldeen. ver zocht diens persoonlijke groeten brengen aan burgemeester Q. Waverijn. De heer Idsinga neemt in Artesia op het gebied van de zuivel voorziening belangrijke plaats in; hij was om. last met het organiseren van de stand van Koudekerk aan den Rijn op de in het afgelopen voorjaar te Artesia gehou den zuiveltentoonstelling. Voor deze ten toonstelling stelde de gemeente Koude kerk aan den Rijn een medaille be schikbaar. die werd gewonnen door de heer J. Pijlman voor de koe met de grootste melkproduktie. Nadat de heer Idslnga 's morgens teu huize van mevrouw Waverijn was ont vangen. toonde hij 's middags belangstel ling voor het huwelijk van het bruids paar Van der MeijdenVoiik. Vervolgens maakte hij, vergezeld van beide wethouders en de heer G. J. Corts, een rondrit door de gemeente, waarbij de Hervormde kerk werd bezichtigd. Grote belangstelling toonde hij onder meer voor de sportaccommodatie en voor het uitbreidingsplan. Daar hij een groot aantal foto's maakte, zal dit be zoek zeker meewerken om de van Artesia een beeld te geven zustergemeenitoe. Geschenk Ten slotte had in het gemeentehuis bijeenkomst plaats, waarbij n Waverijn, de beide wethouders secretairiepersoneel aanwezig waren en waarin uitvoerig van gedachten werd gewisseld over de mogelijkheden van beide gemeenten. Namens de Major of the City of Artesia bood de heer Idsing» mevrouw Waverijn een paar manchet knopen, een dasspeld en een vulpen aan haar echtgenoot. Nadat loco-burge meester Van Vegten de heer Idsinga, die (de vierde avond van de zomersportweek 1961) opnieuw uitbundige vreugde. Voor al onder de leden van het volleybalteam van de Instuif, die deze avond beslag wisten te leggen op de wisselbeker. Ruim veertig meisjes en jongens na men deel aan het ringsteken op de fiets. De organisatie was in handen van de CJ.V. Gouwekanters (Gouwsluis). Er waren twee wedstrijden, één voor meis jes en jongens van 12 tot 16 jaar en één voor de oudere jeugd. Voor de eerstge noemde wedstrijd was de belangstelling het grootst. Hoewel het ringsteken op zichzelf na tuurlijk niet zo simpel was als het leek, leverde het rijden op het geasfalteerde (met fijn grint bestrooide) plein toch wel de meeste moeilijkheden op. Bij het nemen van een bocht werd dan ook nog al eens een slipper gemaakt Ruim tweehonderd bloemisten, aange sloten bij de Kring bloemist-winkelier, de Stichting Bloemenexpresse en Fleurop- Interflora, hebben in Eindhoven twee dagen vergaderd. De algemeen voorzitter van de organisatie, de heer A. de Zoeten, heeft op een persconferentie verteld, dat in ons land 1500 bloemisten bij de onder scheiden organisaties zijn aangesloten, terwyl Fleurop-Interflora over de gehele wereld 30.000 bloemisten telt De organisaties, die zich bezighouden met de verzending van bloemen in Ne derland, Europa en de gehele wereld, verrekenen de geplaatste orders onder ling door middel van een munteenheid, die zij fleurin noemen en welke munt eenheid gebaseerd is op de Zwitserse franc. In ons land is de waarde van een fleurin f 0.85. De wereldomzet van bloemen, aldus de heer De Zoeten, bedroeg in 1960 ruim 17.000.000 orders, ter waarde van onge veer 370 miljoen fleurin. Dat betekent, dat in 1960 iedere minuut, dag en nacht, 34 boeketten over de wereld „vliegen". De binnenlandse omzet bedroeg vorig jaar 482.000 orders met een waarde van bijna 4 miljoen fleurin. De voornaamste landen, waaraan door het Nederlandse publiek door bemiddeling van Fleurop- Interflora bloemenorders worden gezon den zijn Duitsland, Engeland, Zwitser land, België en Amerika. Een niet on belangrijk aantal orders gaat evenwel ook naar de Skandinavi9che landen, Oos tenrijk en Spanje. Volleybal De in Nabij gespeelde volleybalwed strijden waren de laatste van de twee weken geleden aangevangen competitie, Aan deze competitie werd door zeven teams deelgenomen. Alle wedstrijden hebben een bijzonder prettig verloop Wij vermelden hieronder de deelne mende teams met achter de naam het behaalde aantal punten en de klassering. Geslaagd Onze plaatsgenoten de dames A. Snij ders en A. Vink hebben te Apeldoorn him diploma behaald voor ziekenverzorg- ster. Deze diploma's werden uitgereikt door de federatie voor verpleging van chronische zieken. Zy behaalden ook beiden het diploma voor Bijbels onderwys. Bouwfonds Mei heeft voor het bouwfonds der Herv. Gemeente f 192.50 opgebracht. Instuif 231, CJ.V. Rijnkanters 162, Geref. J.V. Samuel 15-3, CJ.V. Jonathan 114, C.J.V. Onderzoekt de Schriften 11—6, CJ.V. Bethal-A 8—6, CJ.V. Bethel- B 17. Er werden twaalf wedstrijden ge- Zoals in de aanhef vermeld, wonnen de Instuivars de beker; deze werd vorig jaar gewonnen door de C.J.V. Jonathan. Vanavond, in de zaal van de Salvatori. kerk, zullen de prijzen worden uitgereikt en zal de Zomersportweek 1961 worden gesloten. De C.J.V.'s Onderzoekt de Schriften en Rynkanters zullen een leuk programma verzorgen. Burgerlijke stand GEBOREN: Angela d v W van Leer- sum en M van Erkel: Peter z v L de Kyk en J M Snijders; Paulus Marinus Z V „van Rampen en C Visser; Victor z v c Harmeijer en F A Jansen; Marcel Willem z v J Pieters en J Swaak; Mar- rigje d v P Koenekoop en M Baas; Roe lof z v W Zylstra en J E Davelaar: Eli sabeth d v J C Zirkzee en P C J Moer kerk: Joyse Maria Fennera d v M J Hillebrand en J M T Omtzigt; Pia Regina d v J J Jongenburger en A M Rijsdijk: Renata Maria d v W H de Korte en A M Frison: Eveline d v G Hogeweg e van der Wal; Eduard Johannes z Kerkhoven en A Vonk: Wilhelmus H G Sassen en M G Rotman; Elisabeth Geertruida Maria d v M A Pouw en E M van der Laan; Martina Hendrika d v H C de Ryk en M H Waardenburg. ONDERTROUWD: Johannes van Koo- ten, 23 j en Elisabeth Akkerman, 19 j Frederik W Kruk, 24 j en Geertje P van der Leeden, 24 j; Cornelis Veldkamp, 26 j en Geertje Voordouw, 25 j; Johannes H Griffioen, 25 j en Pietje Houtman, 24 j; Jan Klop. 42 j en Terena E Mol, 27 j; Antonius van der Ven, 25 j en Gerri Dirkx, 21 J. GEHUWD: Andries M de Vries, 26 j er Aaltje Vochteloo, 24 j; Gerrit A van der Brink, 28 j en Pietertje J Stigter, 24 j; Rijk Tent, 22 j en Margje Verkade, 22 j; Cornelis H Kroft, 28 j en Cornelia P Cocx, 26 j; IJsbrand Tuinenburg, 22 j en Saartje P J Broekhuijzen, 21 j. OVERLEDEN: Geertruida de Jong e.v. G Thomasse, 57 j; Thomas van der Vlies. 45 j. K\I, "©PJB bracht bestuur i eer vertrekt, diamk had ge- rr zijn bezoek, verzocht hy is hét ge-mee ntebestuiur de m over -te brengen aan het Artesia. Wat de raad behandelt De raad van Koudekerk aan den Rijn komt maandag 26 juni om 8 uur in open bare vergadering byeen. De agenda bevat de volgende punten: Zekerheidstelling ex artikel 7 Besluit Bevordering eigen-wo- ningbezit; goedkeuring rekening bejaar denhuis „Rynzicht", over 1960; idem ge- meentelyke dienst voor maatschappelijke zorg; ontslag aan B. van Wyk als keu ringsveearts wegens opheffing van dt Vleeskeuringsdienst per 1 juli 1961; aan bieding van de rekening waterleidingbe drijf over 1960; benoeming leden van de commissie voor het nazien van de ge meenterekening over 1960; verordening tot toekenning aan het daarvoor in i merking komend gemeente-personeel en uitkering ineens over 1960; wyziging van de bezoldigingsverordening; wijziging van de verordening op de heffing van de reinigingsrechten; onderhandse ver huur van de woning Prinses Wilhelmina- straat 29 aan het hoofd van de openbare lagere school C. van der Molen; wijziging van gemeentebegroting 1961. Geslaagd De heer Joh. A. Jongerbloed uit Kou dekerk aan den Ryn slaagde aan de H.B.S. te Culemborg voor het eindexa men (vyfjarige cursus). Daar de heer Jongerbloed voor het vak frans de hoogste cyfers behaalde, mocht hy van de franse ambassade een boekwerk ont vangen. ALPHEN AAN DEN RIJN Kind verdronken Gistermiddag is de tweejarige Leen- dert van Halm uit Gouda, die met zijn moeder bij familie langs de Oostkanaal- weg alhier op bezoek was, in een sloot verdronken. Toen het knaapje werd ver mist, vond men het reeds vry spoedig in het water, dat met kroos was bedekt Vermoed wordt, dat het kind er zonder meer ingelopen is. Pogingen de levens geesten op te wekken mislukten helaas. Geslaagd Voor het examen elektrotechnisch In stallateur van de vereniging tot bevor dering van elektrotechnisch vakonder- wys in Nederland slaagde te Rotterdam de heer J. F. Vitters Jr. uit Alphen den Run. Straatpredlklng Morgenavond half acht zal de straat- predik ing worden gehouden in de Oran jestraat. Het zaaiweekkoor zal mede werking verlenen. Dit koortje, onder leiding van de heer Lemkes, repeteert maandagsavonds van 7—8 uur in hel lokaal van de Vergadering der Gelovigen. Ieder is daar welkom. Het is geen vere niging, dus contributie wordt niet gehe- Mevrouw Waverijn ontvangt van haar Califovwisehe gast ge schenken als groet van de zus- tengemeente Artesia. Links de wethouder Van Vegten en Smit, rechts de gemeentesseoretaris. NIEUWE WETERING Uitgaansdag bejaarden Na veel voorbereidend werk door het actieve comité hebben de ouden va gen een mooie uitgaansdag gehad, 's Mor. gens om acht uur reden een autobus enkele volgauto's via Alp-hen, Woerden. Utrecht en Zeist naar Leer sum, koffie werd gedronken. Mevrouw Kolf schoten en dokter en mevrouw Van Haselen maakten de reis mee. In Arnhem maakte het gezelschap eer boottocht op de Ryn, waarna de brood- maaltyd in Groesbeek werd gehouden. Velen passeerden op de terugtocht het eerst het Nieuwe Weteringse aqua duct Bij het kruispunt stond „Door Gunst verkregen" klaar en na de i kale rondgang bereikte men het oultu- reel centrum. Tydens het diner veerde burgemeester Kolfschoten. Voorzitter M. Spring in 't Veld dankte de medewerkers en dokter Van Haselen zwaaide het comité namens de bejaarden lof toe. Voldaan werden de bejaarden later op de avond by hun woning af gezet ROELOFARENDSVEEN Collecte Anjerfonds De muziekvereniging „Liefde vo Harmoaiie" en de gemengde zangvereni ging „Vox Laeta" zullen zaterdagavond een muzikale rondgang maken door het dorp, wiaarby wordit gecollecteerd het Anjerfonds. Dë start -heeft Plaats DE KAAG Ringavond C.J.V. Donderdag werd in De Kaag een ring- avond van de afdeling Bollenstreek het CJ.V. gehouden. Tegen acht uur verzamelden zich ongeveer 75 jongeren, afkomstig uit Lisse, Hillegom, Sassen- heim. Warmond en De Kaag op het plein voor de Hervormde kerk. Het eerste programmapunt bestond uU een rondvaart op de Kagerplassen. Met twee rondvaartboten werd de tocht ge maakt Na de boottocht werd in de achter de kerk koffie gedronken, ver zorgd door de me isj es vereniging va Kaag. De groep uit Lisse gaf enkele aar dige demonstraties volksdansen, door de aanwezigen zeer werd gewaar deerd. Ten slotte gingen allen naar de kera waar de dagsluiting werd gehouden an der leiding van ds. Fokkema. KOELKASTEN KROMHOUT - RIJNSBURG VLIET N.Z. 32 TELEFOON 3710 Een man, wiens naam aan de geschie denis van de Gereformeerde school in Lisse is verbonden, gaat de bollenstreek verlaten. Dinsdag 4 juli zal de heer W. P. de Jonge, die van 1922 af in Lisse de jeugd heeft onderwezen, afscheid nemen. Hij had gehoopt zijn veertig dienstjaren vol te kunnen maken, maar zijn gezondheid naopt hem met vervroegd pensioen te gaan. Hij zal zich nu weer gaan vestigen in de plaats waar het schoolbestuur Lisse hem in 1922 opzocht: Ierseke. Het heeft moeite gekost de heer De Jonge te bewegen naar Lisse te komen. In Ierske bezat hij een mooi huis en had hy het er naar zyn zin. De heren Jan van Woerden en Steenwinkel (toenmalig hoofd) waren echter vasthoudend er tenslotte nam de heer De Jonge zijn be noeming aan. In november kwam hij naar Lisse, waai hij twee jaar aan de Lisserweg tegenover de Narcissenstraat woonde. In 1924 - heer De Jonge was toen 25 jaar werd hy benoemd tot hoofd van de lagere school en de Gereformeerde ulo. In die tijd bezochten al tweehonderd leerlingen de lagere school en dertig kinderen de Deze dubbele functie bekleedde de heer De Jonge tot januari 1953. Het aantal leerlingen was toen tot vierhonderd stegen. In de Hyacintenstraat nam me ulo-school in gebruik met aan hoofd de heer De Jonge. Zijn taak, die igenlijk al te zwaar was geweest voor én man, werd op de lagere school over genomen door de heer Kattenberg. Met veel plezier heeft het hoofd van de ulo het .onderwijs altijd gediend. In Lisse voelde hy zich thuis. In veertig jaren is heel wat veranderd en hy kan dan ook in zyn oordeel de jeugd van vroeger cn die van nu vergelijken. Jeugd veeleisender Ik wil niet zeggen, dat de jeugd slech- het huiswerk heenzitten, ze nemen het wel veeleisender geworden. Je moet ach ter het huiswerk aanzitten, ze nemen het gemakkeiyker op en de tijd van rustig ;tuderen Is kennelUk voorbij. Het leven is sen Jacht geworden, we leven in een streek waar men de polsslag van het za kenleven voelt en dat zet een stempel op de jeugd. Bovendien wordt het onder wijs veel meer gestoord dan vroeger. Voor gymnastiek moeten de kinderen het lokaal uit, voor projectie ook, zo nu dan komt de schoolarts controleren, zovoort. Natuurlijk is het prachtig, dat dit er allemaal ls, maar het geeft veel onrust bij het onderwijs. Radio en tele visie leggen beslag op de tyd die thuis wordt doorgebracht.... Vroeger duurde de cursus op de Ge reformeerde school drie jaar. De heer De Jonge is er van overtuigd, dat men in die tyd minstens evenveel leerstof doorwerkte als nu in vier jaar. Er werd geblokt; in de paasvakanties moesten de Jongelui 's morgens naar school. Zwervend Tijdens de oorlogsjaren leidde de school een zwervend bestaan. In 1939 werd de school gevorderd voor Neder landse soldaten, later kwamen er Duit- In die tyd werd les gegeven in de bollenschuur van Segers, de pastorie aan de Heereweg, de bestuurskamer van wo ningbouwvereniging Volksbela'ng, enzo voort. De heer De Jonge heeft zich met hart ziel aan zijn taak in Lisse gegeven. Ouders, leerlingen en oud-leerlingen kunnen hem dinsdag in de school de hand gaan drukken. Dahliateiitoonstelliiig in Hillegom De Internationale dahliatentoonstelling die ieder jaar door de Ned. Dahliavereni ging op de kalender wordt gezet, zal men houden in Hillegom, en wel in Treslong op 2 en 3 september. Het bestuur van de afd. Bennebroek en omstreken van de Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en Plant kunde zal met het bestuur van de Ned. Dahliavereniging voor de organisatie zorgdragen. Treslong is een ideale ge legenheid voor shows van dit genre. Men toont de bezoekers niet alleen de bloe- binn enin de grote beurszaal, maar in die tijd staan ook buiten in de de- monstratietuin. dank zij de goede zor- tuinchef De Wit en de zynen, tienduizenden dahlia's in bloeL ALKEMADE Poging tot oprichting zvrem- en polovereniging In de aula van de &t. Jooefachool wordl hedenavond een byeenkomst gehouden, waarop getracht zal worden tot oprich ting over te ga am van een zwem- en poftoveren-iigiing. BENTHUIZEN In het landelijk Benthuizen wordt in verenigingsverband bijzonder weinig aan sport gedaan. De gemeente heeft slechts één sportvereniging, de gymnastiekver eniging „Na Arbeid Sport". Voor de oor log 1940'45 was er ook een korfbalver eniging van die naam, doch deze werd. voornamelijk wegens gebrek aan een speelveld, opgeheven. Het mannelijk deel van de Benthuizer jeugd beoefende editer, zoals overal el ders het geval is, de voetbalsport. Be oefende, want de weilanden waarop men placht te spelen zyn particulier terrein (een gemeentelyke speelweide is er niet) en bestemd voor hooibouw of voor het weiden van vee. Toen ruim een maand geleden helemaal geen speelterrein meer beschikbaar was nam men het niet lan ger. Een „massale demonstratie", die la ter op last van de politie werd gestaakt, was het gevolg. Eén ding had men echter hiermee bereikt: enkele heren, die de noodzaak van een terreintje inzagen, gingen eens informeren. Zy hebben hun pogingen inmiddels gestaakt, omdat van geen enkele zUde medewerking werd verkregen. Om toch iets voor de jeugd te doen, hebben de heren M M. van der Ruit en P. J. Kreft enige tyd geleden het initia tief genomen deze zomer voor de jeugd een sportmiddag te organiseren. De plannen hebben nu vaste vorm aangeno men. De jeugd van 10 tot en met 14 jaar heeft nog een week de tijd om te trai nen voor de atletiekwedstrijden, die za terdag 1 juli 's middags om twee uur zullen worden gehouden. Op het weiland van wethouder Jos. van der Ey-k aan de Zegwaartseweg, dat gratis ter beschik king is gesteld, zal het programma (60 meter hardlopen, balgooien, hoogsprin gen, hink-stap-sprong en 1 kilometerloop) in twee groepen, jongens en meisjes, worden afgewerkt. Het ligt in de bedoe ling voor het laatste nummer, of voor alle nummers samen, voor de twee groe pen afzonderlijk een wisselbeker ter be schikking te stellen. Dit hangt echter nog af van het aantal deelnemers(sters). Voor inschrijving bestaat alleen van avond van half 7 tot half 8 gelegenheid in het verenigingsgebouw. Het inschrijf geld bedraagt 25 cent. 's Avonds zal op hetzelfde terrein een voetbalwedstrijd worden g ien tus sen elftallen, geformeerd uit gemeen- tepcrsoneel en het personeel van de plaatselijke aannemersbedrijven Voor die gelegenheid is het jeugd-fanfarev->rp« „Harpe Davids" uit Zoetermeer ar ge- zooht het geheel wat op te vrolyken Tiet een pittig muziekje. De beslissing hier omtrent is nog niet afgekomen. Voor beide evenementen wil men en tree heffen. De netto-opbrengst zou de kas van de plaatselijke Groene Kruisver eniging ten goede kunnen komen De verwezenlyking van een na de voetbal wedstrijd te houden lampionoptocht hangt nog van verschillende factoren af. LEIMUIDEN Bejaarden op stap Hoezeer de ouden van dagen van Rijrv- saterwoude en Leimuiden van hun uit gaansdag hadden genoten bleek toen een aantal van hen na thuiskomst, onder de vrolijke muziek van Arti et Religioni uit Langeraair, spontaan een kring vorm den en een rondedans maakten. Het was het vrolyke slot van een in alle opzich ten geslaagde dag. Om 9 uur 's morgens vertrokken 112 ouden van dagen uit Leimuiden en 57 uit Rijnsaterwoude met vier autobussen voor het jaarlijkse uitstapje Langs de Oude Ryn werd in een kalm tempo naar Leirsum gereden waar de benen werden gestrekt en een kopje koffie werd ge dronken. De Westeibouwing in Ooster beek was de volgende besteming. Hier werd de lunch gebruikt, waarna men een prachtige tocht per boot naar Arn hem maakte. Hier stonden de bussen weer klaar om het gezelschap via Ede naar Zeist, te brengen, waar een brood- maaltyd werd gebruikt, terwy-l ook de speelwerktuigen in de speeltuin niet on bezet bleven. Het keurig in de nieuwe uniformen ge stoken muziekcorps Arti et Reglioni uit Langeraar zorgde weer voor een feeste lijke intocht. By het raadhuis van Ryn- saterwoude werd gestopt. Burgmeester Kammenga, die de gehele dag mee was geweest, sprak een kort da-'.oord tot het comité, dat weer vo- zo'n uitne mende organisatie had g' jd. Met de muziek voorop ging het richting Lei muiden, waar men - -reeks kwart voor negen arriveerde, ctk hier was de belangstelling zeer grot Hierover toon- een dankwoord zowel de voorzitter het comité, de oud burgemeester Bakhuizen, als burgemeester Kammenga zich zeer zeer verheugd. De heer Bak huizen merkte o.m. op dat het comité zich, gezien de belangstelling van de gehele bevolking, weer gaarne met de organisatie van de volgende tocht zou bezig houden, vooral omdat dit de 25e tocht zal worden. PTT-nieuws In verband met een wijziging van de route van het postvervoer in deze om geving is de eerste postverzending en aankomst één uur vervroegd. Van maan dag tot vrijdag zijn daarom de buslich tingen op het postkantoor thans 5.50 uur, 15.20 uur en 18.40 uur. Op zaterdagen zijn deze om 5-50 uur en 14-20 uur. Ook de morgenbestelling is met één uur ver vroegd. Tbc-onderzoek De bevolking van Leimuiden en Ryn- saterwoude vanaf 16 jaar wordt weer in de gelegenheid gesteld zich te laten onderzoeken op besmetting met tuber- culoze. Reeds drie maal heeft een derge- lyk massaal onderzoek plaats gehad en de uitslagen daarvan hebben duidelijk het grote nut aangetoond. Naast de t.b.c.- gevallen, die een groot gevaar voor de omgeving betekenen, zyn tevens afwij kingen van andere aard geconstateerd, waardoor tydig medisch ingrijpen moge lijk werd gemaakt. De bewoners van Rijnsaterwoude zyn opgeroepen op 28 juni in het Nutsgebouw. Voor Leimuiden is de gelegenheid tot doorlichting op vry dag 30 juni en maandag 3 juli. Ook een gedeelte van de avond zal de door lichting plaats hebben. Voor het persoon lijk, maar ook voor het algemeen belang wordt de inwoners dringend aangeraden -an deze oproep gehoor te geven. Avonddienst De avonddienst van de Hervormde Ge meente in de Christelijke school Zijl- kwartier begint zondag niet om half 7 maar om 5 uur. Voonganger is de heer Van den Hoek.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 10