ïlieumc £cütsrl)c UTmtranl Loonvoorstel metaal is nu acceptabel Commentaar Noerejew in westers Doornroosje NIEUWS in één oogopslag Kersen- perikelen BON Leden groep-Siwalette in bedelaarskolonie? Katanga werkt nu samen met Leopoldstad ham Ol weer vandaag! VRIJDAG 23 JUM 1961 BUREAUS: Steenstraat 37 Directie. Redactie. Abonnementen-en Advertentie-afdaling Tel 31441. ABONNEMENTEN: f 7.50 per kwartaal; f 2,55 per maand: f 0.59 per week. ADVERTENTIES: f 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0.18 per millimeter. Tweeënveertigste jaargang no. 12206 F. DIEMER Dr. E DIEMER CHRIST ELI J K-IS A T ION AAL DAGBLAD „Stantvaslich is gfcetkvea mgn bcri ia tcgljcaspatt" (Advertentie) Licht lopende GRASMACHINE 36.50 VLIELAND NIEUWE RIJN 50 De toetsing van ingediende en nog in te dienen loonvoorstellen kan normaal doorgaan: bij de huurverhoging van volgend jaar zal de compensatie uit de aanwezige produktiviteitsruimte moeten komen of zullen de c.a.o.'s moeten worden verlengd. De 41 Ambonezen van de groep-Siwalette, die onlangs naar Indonesië zijn vertrokken, mogen niet naar Ambon doorreizen en zijn volgens berichten uit Djakarta opgesloten in een bede laarskolonie aldaar President Tsjombe van Katanga, na twee maanden weer vrij, heeft toegezegd met de regering in Leopoldstad te zullen sa menwerken. Voor generaal Moboetoe had hij niets dan lof. De V.N. hebben Tsjombes vrijlating toegejuicht. De rechtbank in Vereniging (Z.-A.) die de zaak Sharpeville (waarbij 70 doden vielen) heeft behandeld, heeft uitgesproken, dat het wel verantwoord was, dat er op een dergelijke grote schaal van vuurwapens gebruik is gemaakt De ANWB is voornemens binnen tien jaar op belangrijke routes buiten de bebouwde kommen duizenden lage wegwijzers te plaatsen ter vervanging van de hoge richtingborden Er is circa 4,5 miljoen gulden mee gemoeid. De Afrikaanse parlementariërs, die met Europese collega's in Straatsburg vergaderen, wensen volstrekt gelijkwaardig te worden betrokken bij het beheer van de ontwikkelingsfondsen voor Afrika. TJit zou het recept hebben kunnen zijn voor het schrijven van dit dagelijkse a. de kersen hangen in hun fluwelen pracht te pronken in de bongerds, wachtend op de nijvere handen die hen zullen plukken; b. het plukken van kersen, deze schone vruchten der natuur, is een mooi werk, zoals alle werken in de na tuur aanlokkelijk is; c. desondanks is er een te kort aan pluksters en pluk kers, want de hoogconjunc tuur heeft als onlosmakelijk gevolg een krappe arbeids markt, die voor dit seizoen werk nauwelijks ruimte overlaat; d. desondanks moeten ze geplukt worden, moeten er dus mensen voor worden aangetrokken en moet aan deze mensen een behoor lijk loon kunnen worden geboden; het is een van de redenen waarom kersen niet meer het volksvitamine-pro- dukt-uit-de-vroege-zomer zijn dat ze in vroeger jaren c. van dit alles en van nog veel meer brengt de krant u op de hoogte; zij vertelt u in haar marktberichten de prijzen en in haar verslagen en commentaren geeft zij u de samenhang zodat u enig inzicht krijgt in heel dat in gewikkelde spel van econo mische krachten; f. vergeet dus niet de bon in te vullen want de keuze van de krant is van groot belang voor ieder gezin. Ja, zo had dit verhaal kun nen luiden en misschien had het u ertoe gebracht einde lijk gevolg te geven aan deze dagelijkse oproep. Zou ook uw bon toegevoegd zijn aan de vele honderden die we in de loop der maanden heb ben ontvangen (en zou u zo bezitter zijn geworden van Tip-Parade, het boek dat u niet missen kunt!). De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, dat we er geen zin in hadden dit verhaal te schrijven. Niet omdat we u niet willen opwekken om een abonnee te werven of om dat we u- Tip-Parade met gunnen verre daarvan. Maar omdat we niet van kersen houden! Dat is het! Toch moeten we ze wel eens eten terwille van de vitami nen en zo en dan denken we: waren die dingen maar fluwelig blijven pronken in de bongerds. Waren er maar geen plukkers geweest. Wa ren er maar - (zie verder boven onder a. enzovoort!). Betaling geschiedt per week maand/kwartaal'per giro. (Doorhalen wat niet van toepassing is). Als bewijs van dankbaar heid uwerzijds. ontvang Ik graag bet boek „Tip-Parade' op onderstaand adres: Rusk over Berlijn: Westen heeft zelfde rechten als Rusland De Amerikaanse minister van buiten landse zaken Dean Rusk heeft gisteren verklaard dat de Sowjetunie de rechten van de westelijke mogendheden in Parijs niet onder meer kan opzeggen. Hij be schuldigde de Sowjetunie van het op voeren van de spanning in de wereld door het dreigement voor 1961 een af zonderlijk vredesverdrag te sluiten met Oost-Duitsland. Hij verklaarde op een persconferentie dat Rusland vrede spreekt maar de be staande vrede in Berlijn bedreigt. Hij legde er de nadruk op dat de Verenigde Staten sterk tegen een permanent ver deeld Duitsland door een afzonderlijk vredesverdrag zijn. Ook verklaarde Rusk dat de V.S. En geland en Frankrijk in Berlijn zijn vol gens het recht van de veroveraar en niet door enige lankmoedigheid van de Sow jetunie. Over Berlijn zei Rusk verder nog dat er op het ogenblik nog met de geallieer den overleg wordt gepleegd. Hij ver-' klaarde van mening te zijn dat de mili tante reden van Chroesjtsjef en andere Sowjet-leiders van gisteren een bron van bittere teleurstelling moeten zijn voor hen die trachten de vrede te bevorderen. Hij zei dat de Russen de verdeling van Duitsland normaal zal vinden, maar West-Berlijn als een abnormaliteit be schouwen. 'l (Van onze soc. econ. redactie) TN GROTE LIJNEN heeft de regering zich gisteravond akkoord verklaard met het standpunt van de Stichting van de Arbeid inzake de toetsing Ivan loonvoorstellen met het oog op de compensatie van de huurverhoging j per 1 april van het volgend jaar. Over tie loonvoorstellen zal op normale wijze volgens de spelregels voor het loonbeleid geadviseerd kunnen wor den. Wanneer volgend jaar april een huurverhoging tot stand komt, zal de compensatie hiervan of uit de nog resterende produktiviteitsruimte moeten komen of de duur van de arbeidsovereenkomst zal verlengd dienen te worden. Unaniem Ihad het bestuur van de Stich ting van de Arbeid zich tot deze gedrags lijn, welke de regering thans heeft ge accepteerd, bereid verklaard. Dit bete kent, dat het College van Rijksbemidde laars than^ de voorstellen tot loonsver hoging voor de metaalindustrie kan goedkeuren, zowel de verhoging van tien cent per uur met ingang van 1 juli a.s., als ae vijf cent per uur met ingang van 1 apriil 1962. Voorlopig is de regering bereid 'tof 1 november a.s. alle loonvoor stellen op deze wijze af te doen, zodat er geen oponthoud intreedt. Verwaoht wordt dat op 1 november de huurvoorstellen in het parlement be handeld zullen zijn. Ook over de vraag of de huuroompensatie uit de produkti viteitsruimte betaald dient te worden, 'zal dan beslist zijn. Over de huurcom- pensatie en de huurverhoging zélf is gisteravond tussen het stichtingsbestuur en de regering vrijwel niet gediscussi eerd. Minister Van Aartsen heeft alleen nog de gedachte geopperd, dat voor de onderlaag van de woningen de huurver hoging wellidht minder dan 10 procent zal kunnen bedragen. Behalve minister Van Aartsen, waren an de zijde van de regering bij het ge sprek ook aanwezig de ministers De Pons en Van Rooy en voorts staatssecre- (Van een onzer redacteuren) DE 41 Ambonezen van de zoge naamde groep-Siwalette, die begin mei na een jarenlang verblijf in Nederland naar Indonesië zijn vertrokken, zitten thans opgesloten in een bedelaarskolonie. Berichten die dezer dagen in Neder land zijn ontvangen, wijzen erop dat de Ambonezen wel in Indonesië zijn binnengelaten, maar dat zij niet naar hun moederland Ambon zullen mogen doorreizen. Zij zijn ondergebracht in een bedelaorskalonie te Djakarta. Hun menu: elike idag wat rijst en toamkoeng (dat ös waterspinazie) en om de twee dagen een stukje gezouten visZij krijgen géén wehk. Onlangs heeft de Nederlandse rege-' ring goedgevonden dat Ambonezen die daar prijs op stelden, maar Indonesië zouden vertnataken. De regering be taalde zelfs de overtocht en verklaar- :ich bereid, de Ambonezen terug te laten reizen indien mocht blijken dat Indonesië hen niet zou toelaten. Dit laatste is dus wel gebeurd, maar daar- sohijnt dan ook voorlopig alles gezegd. De leider van die betrokken groep, de heer Sdwaliertrte, bleef dn Ne derland om een tweede reis voor te berediden. Overval Nederlanders in Hamburg? Bij een gewapende overval Is vandaag een juwelier in Hamburg gedood, winkelier werd in ztfn winkel door de twee overvallers met een ploertendoder op het hoofd geslagen. Een buurman die hem te hulp wilde komen werd in de buik gewond. De tiwee overvallers zouden Neder- landers geweest zijn. Hun namen worden opgegeven als Kurt W„ 25 jaar. en John L., 28 jaar. Voer zover bekend is, werd de winke lier slechts een portefeuille met 300 mars afgenomen. De twee daders probeerden ie voet te ontkomen, maar talrijke men sen op straat acntervolgden hen en een van de twee mannen (Kurt W.) werd op tde Ganzenmarkt door een politieman ge- grepen. De andere wist te ontkomen. De Amerikaanse filmmaatschappij Universal International, die thans in Suriname bezig is met het verfilmen van Den Hartogs „Gods Geuzen", is teleurge steld over de rattenleveringen voor een scène in deze film. Er blijkt geen rotten- vanger in Suriname aanwezig te zijn, zo dat slechts enkele honderden ratten ver pieterd in hun kooitjes zitten te wachten op de dingen die gaan gebeuren. 9 Een groep pacifisten is voor de twee de maal in negen dagen toestemming geweigerd in Frankrijk aan land te gaan om hun protestmars van San Francisco naar Moskou te volbrengen. President Heinrich Luebke van West- Duitsland heeft donderdag bij zijn bezoek aan het Franse centrum voor kernonder zoek te Saclay aangedrongen op nauwere samenwerking tussen de Europese ge leerden en speciaal tussen de Franse en Westduitse op het gebied van het kernonderzoek. taris RooLvink. Het gesprek op het de- partemenl van sociale zaken duurde van half aoht tot omstreeks half twaalf. Ook het College van Rijksbemiddelaars vertegenwoordigd. Mocht op 1 november nog geen zekerheid bestaan omtrent de komende huunmaalregelen, dan zal op nieuw overleg .gevoerd worden ove na 1 november te volgen procedure. Het ligt in de lijn van de verwachtingen, dal bij de loonvioors Lellen, die de komende maanden bij het College van Rijksbemid delaars nog worden ingediend, werk gevers en werknemers reeds rekening zullen gaan houden met de komende huurverhoging en ihuurcompensatie om zo een wellicht minder wenselijke ver lenging van het contract volgend jaar te voorkomen. Voorts hebben wij de indruk, dat wat betreft de te verwachten goedkeuring van de loonvoorstellen van de metaal industrie de regering rekening gehouden heeft met het feit, dat partijen in de metaalindustrie bij het opstellen van hun loonvoorstel niet hebben kunnen weten, dat er een huurverhoging /in de lucht 'hing. (Zie vervolg pagina 12) Aan de baai Jacuacanga bouwt Verolme de grootste scheepswerf van Zuid-Amerika. Jacuacanga is een grote baai aan de Atlantische océaan, en wordt beschut voor de golfslag door een 200 km2 groot en 700 meter hoog bergeiland, „Ilha Grande". Aan de landzijde wordt de baai omgeven door bergen tot 2500 meter hoogte. De werf, met een totale oppervlakte V3n 40 ha., ligt op het rotsachtig schiereiland „Ilha Morena", 50 meter hoog, 300 meter lang en 250 meter breed. De steigers, stellingen, kraanba- nen en dokken moesten in de rots achtige bodem „uitgesprongen" worden. De 1200 werknemers zijn in woningen en barakken onder gebracht. Het eerste schip is al in aanbouw. Het wordt het eerste transatlantische schip dat op het zuidelijk halfrond is gebouwd. President Tsjombe van Katanga omhelst minister zaken Bonboko tijdens de persconferentie die gisteren i werd gegeven. Na Tsjombes vrijlating: A LS er geen kink in de kabel komt T*- gaat Kongo een periode van rust en nationale opbouw tegemoet. Gisteren heeft ook premier Tsjombe van Katanga eieren voor zijn geld gekozen. H(j werd in vrijheid gesteld, nadat hij had toegezegd, loyaal met de regering l« Leopoldstad te zullen samenwerken. Op een persconferentie deelde h(j even wel mede te twijfelen aan de juistheid het besluit, het Kongolese parle ment bijeen te roepen om over de toe komst van het land te beslissen. Hij hoopte vandaag reeds naar Elisa- bethstad ie kunnen terugkeren, maar ei waren tekenen, diie er op wezen, dat zijn bewegingsvrijheid tot LeopoMsbad be- Tsjombe begon zijn persconferentie met lof toe te zwaaiien aan generaal Mo boetoe, die naast hem zat. „Door mannen als hij", zei Tsjombe, „kan de crisis in Kongo beëindigd worden. Hij staat boven alle anderen." De Katangese premier verzekerde, dat zijn provincie nu met de andere delen Kongo wil samenwerken om een groot, land op te bouwen. En "hij voegde hieraan toe, dat invloeden van buiten af de oorzaak waren geweest van zijn arrestatie. Klaarblijkelijk bedoelde hij de vertegenwoordigers van de Ver. Na ties, voor wie hij geen goed woord over had. ben over de" vertegenwoordiging van Ka- tanga op de zitting van het parlement, die zondag a.s. zou moeten beginnen. Maar uit zijn houding bleek duidelijk, dat de parlementsleden uit zijn provin cie mee zullen doen, ook al zal de ope- rjiingszitting dan naar een latere datum verschoven moeten worden. Toen Tsjombe verklaarde: „Mijn vrij lating was de absolute voorwaarde voor hun deelneming en nu ben ik vrij", on derbrak Moboetoe hem om er de nadruk op te leggen dat om 12 uur (gateauiid- dag) de gevangenschap van Tsjombe onvolledig geëindigd was. Zoals men weet. heeft het bewind van Antoine Gizenga in Stanleystad (Oost- provinoie) reeds toegezegd te zullen deelnemen aan de nieuwe zitting van het parlement. De vrijlating van Tsjombe zou der halve de gehele Kongo kunnen hereni gen. De Ver. Naties hebben zich geluk kig verklaard met de vrijlating van Tsjombe. „Elke stap naar verzoening wordt door de V.N.-missie in Kongo toe gejuicht", aldus dr. Sture Linner, hel hoofd van deze missie. (Advertentie) T3LIJKENS ZIJN jongste rede volhardt Chroesjtsjef in zijn politiek met be trekking tot Berlijn. Hij had voor deze rede zelfs zijn generaalsuniform aange trokken, als om de wereld te meer te over tuigen dat het hem ernst is. Op haar beurt willen thans de Weste lijke mogendheden Chroesjtsjef de over tuiging bijbrengen, dat zij niet voorne mens zijn om op haar standpunt inzake Berlijn terug te komen. Chroesjtsjef zal achteraf niet mogen zeggen, zich in het standpunt van zijn tegenstanders te hebben vergist. Het is een moeilijke situatie. In hoeverre is de Rus sische eis met betrekking tot Berlijn in gegeven door de overweging, dat de Wes telijke mogendheden voor bluf en drei ging zullen bezwijken? De generaalsuni form van Chroesjtsjef lijkt onheilspellend. Hij lijkt zelf reeds volop op het oorlogs pad. Wat nog ontbreekt, is de oorlog zelf. Maar met deze uniform wilde de spreker de overzijde de indruk bijbrengen, dat hij tot de oorlog bereid is om zijn zin te krijgen. Waartegenover het Westen zich nu be ijvert om hem duidelijk te maken, dat het eigen woorden zeker zo ernstig meent als Chroesjtsjef het met de zijne doet voorkomen. Te hopen is. dat dit inzicht bij Chroesjtsjef mag doorbreken. Er zijn in de geschiedenis reeds vele oorlogen uit gebroken, alleen reeds doordat men zich vergist had in de bereidheid van de tegen stander om zich te verweren. Als het erop aan kwam, heeft Chroesj tsjef tot dusver bewezen, over de nog juist vereiste voorzichtigheid te beschikken. Niet voor niets heeft hij het onder Stalin uitgehouden, ook toen in zijn omgeving de een na de ander werd weggezuiverd. Hij heeft getoond te weten, hoever hij met het nemen van risico's kan gaan. De vraag is alleen, of en in hoeverre Chroesjtsjef zelf in ccn dwangpositie ver keert van de voortgedreven man, die suc cessen behoeft, doch deze tot heden niet heeft kunnen bereiken. Hij kan door zijn achterban, en desnoods tegen zijn wil. tot betoon van krijgshaftigheid worden ge noopt. Ook onder zijn partijgenoten zijn stromingen, de een orthodoxer dan de ander en niet ieder is ingenomen met de politiek zoals deze door Chroesjtsjef wordt gevoerd. En dan zwijgen we nog van de aanhoudende Chinese druk. Heeft Chroesjtsjef behoefte aan een Berlijns succes? Wil zijn achterban hem dit risico laten lopen? Voor de westelijke wereld eens temeer reden om Rusland niet van eigen vastberadenheid in het on zekere te laten. Van die vastberadenheid is één voor waarde de eensgezindheid, die tussen de Westelijke mogendheden thans gelukkig In ruime mate wordt aangetroffen en die door de Russische dreigementen zeker niet is verminderd. Crita) „Ik heb voor mijn bloembed niet aller lei boekjes over Hoe leer ik tuinieren" gelezen In het zeegebied tussen Groenland en Noorwegen bevinden zich verschillende kernen lage luchdruk. Daarentegen is de luchtdruk hoog op de Atlantische oceaan ten westen van de Britse eilanden. Tussen beide druksystemen wordt een zeer krachtige westelijke stroming aan getroffen. Wij bevinden ons juist aan de zuidflank van deze stroming en onder gaan daardoor nog de invloed van het hogedrukgebied, waarvan een uitloper over Frankrijk tot aan Midden Europa reikt. Hoewel er in de westelijke stroming enkele fronten meetrekken, is de activi teit hiervan zo gering dat zij bij ons geen regen meer brengen. Een front dat ons ludhtstroom kan het iets warmer wor- vannacht zal passeren zal lijdelijk wat den; io ieder geval blijft het virij zonmig. meer bewolking brengen, maar geen Tendens stationair neerslag. Ook morgen overdag worden na het front weer perioden met zonne schijn verwacht. De Bilt verwacht tot zaterdagavond: Wisselende bewolking en bijna overal droog. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. "Matige tot vrij krachtige westelijke wind. Strandv er wachting Ook morgen zal het een dag zijn met D H w een frisse westenwind, maar overwe- Ypenbu gend droog en vrij zonnig. Tempera. Vliss. tuur in de middag 17 tot 18 graden. Eelde temperatuur van het zeewater 15 gr. 5^.Bi!1 Vooruitzidhitendoor de westelijke ZON EN MAAN Zaterdagzon op 4.20, onder 21.04 uiur; aaan op 16.08, onder 1.59 uur. 28 juuii volle maan. (Opgemaakt 11.15 uurj. JJE RUSSISCHE balletilan- verleend en hij is in dienst de voorstellingen in Parijs wijl alle anderen van het hem te veel geworden, „10- vorige week in Frankrijk asiel vroeg heeft aan een Franse krant verteld dat hij Volgens Paris-Presse zei de danser: „Vier maal stond ik op het punt het te doen en allang naar het Westen had dan op het iaatste willen vluchten. De 23-jarige Noerejew ruk te zich vrijdag los van een Russische bewaker die hem Moskou slotte dacht ik e en Londen te laten optreden ballet naar Londen vertrok- wel een levensstijl als een vroeg iedereen hem te be- ken, begreep ik dat ik geen denkstijl wordt je opgedron- loven naar Leningrad terug keus meer had en dat ik In gen. Ik kon niet eens mijn te komen. Frankrijk moest blijven. Als eigen vrienden kiezen.' „Ik heb ze de belofte ge- ik eenmaal weer in Moskou Noerejew maakt zich zor- toen ik vertrok niet Ten het mijn pIan om naar steeds min- nin&rad terug te komen." Hij unie te verlaten.' Hij zei dat zijn familie- geving". een vliegtuig leden en vrienden van zijn „Toen ik zag dat ze ilde brengen, gevoelens wisten. Toen het wilden dwingen het toestel ook om zijn balletleraar. Hij noemde zijn redenen verklaarde met nadruk dat voor de vlucht meer persoon- zij hem niet tot zijn vlucht lijk dan politiek. Het volgen hebben bewogen. een bepaalde lijn, die z Vandaag danst hij cl op school als bij het bal- eerst bij Cuevas in het ballet Het asiel is hem inmiddels Kirow-ballet besloot hem in naar Moskou te nemen, ter- let wordt opgedrongen, was Doornroosje.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 1