V olksstemming in Kongo? Voortrekkers WHITE HORSE Krachtige taal in Oslo over Berlijnse kwestie Chefarine 4 Scotch Whisky Koolstof isotoop C-14 Niejuw.'Q ONTSLUITING s ALG. KINDERBIJSLAGWET Minister Van Rooy (sociale zaken) blijft vasthouden aan zijn uitspraak van maart, dat het persbericht als zou het ontwerp Algemene kinder bijslag worden ingetrokken en de bestaande noodwet kinderbijslag kleine zelfstandigen niet onbelangrijk worden uitgebreid, „naar het rijk der fantasiën moet worden venvezen". In het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over de begroting van sociale zaken was onlangs de vraag gesteld of zich sedert de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer omstandigheden hebben voorgedaan, die de minister aanleiding geven om zijn toen gedane uitspraak over het persbericht te wijzigen. In de thans verschenen memorie van antwoord beantwoordt de minster deze vraag ontkennend. A.W.W. Minister Van Rooy (sociale zaken) hoopt in de loop van de komende zomer een wetsontwerp tot herziening van de algemene weduwen- en wezenwet bij de Tweede Kamer te kunnen indienen. Hij deelt dit mee in de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer. Een wetsontwerp op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de ziektekostenverzekering kan volgens de bewindsman nog niet op korte termijn worden verwacht. WERKTIJDVERKORTING Minister Van Rooy acht het wenselijk, dat te zijner tijd een onderzoek wordt ingesteld naar de omvang van de arbeidstijdverkorting. Dan zal nog moeten blijken of het mogelijk is het aandeel te berekenen dat de toegepaste verkorting van de arbeidsduur heeft gehad in de ontwikkeling van de produktiviteitsindex, zo schrijft de minister van sociale zaken in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer. Het is natuurlijk niet de bedoeling, zo zegt de bewindsman voorts, dat dé vrije zaterdag wordt gebruikt om werk te doen dat de eigen werkgever concurrentie aandoet. Hij vertrouwt erop, dat naarmate de levensgewoonten meer algemeen op de vrije zaterdag worden afgestemd, ook de neiging zal afnemen om op die dag soortgelijke arbeid te verrichten als waarmee men op de overige dagen bezig is geweest. Dat de werktijdverkorting de regering uit de hand is gelopen, vermag de minister niet in te zien Want hoewel de ontwikkeling sneller is verlopen dan aanvankelijk viel te voorzien, is mede door toedoen van het georganiseerde bedrijfsleven een aanzienlijke mate van spreiding en geleidelijkheid verwezenlijkt. MISHANDELINGEN In een rusthuis voor bejaarden zouden enige geestelijk gestoorde bejaar den met een soort honderiem en met sloten aan de bedden zijn vast gebonden. Ook mishandelingen van andere aard zouden er zijn gepleegd. Het Tweede-Kamerlid mejuffrouw De Vink 'kath. v.) heeft dit aan de minister van maatschappelijk werk in schriftelijke vragen medegedeeld en gevraagd of de minister het niet onaanvaardbaar vindt dat dergelijke misstanden, die volgens haar soms in mindere, soms in gelijke mate ook nog in andere rusthuizen voor bejaarden bestaan, zich nog kunnen voordoen. Zij vraagt tenslotte, of de minister het niet dringend nood zakelijk vindt dat een wet op de inspectie van bejaardentehuizen zo spoedig mogelijk tot stand komt. Zij verzoekt mede te delen, hoever zij met de opstelling van een dergelijke wet is gevorderd en wanneer zij meent een ontwerp van wet bij de Kamer te kunnen indienen. WERKEN OP ZONDAG Het Tweede-Kamerlid de heer Kodde (s.g.) heeft de minister van verkeer en waterstaat schriftelijk verzocht de Deltawerken op zondag stil te leggen. Bovendien zou hij graag zien, dat in de bestékken voor de werken tot dichting van de zeearmen een bepaling wordt geschrapt, waarin staat dat een aannemer verplicht is het zandverwerkingsapparaat minstens drie dagen voordat de laatste opening wordt afgesloten volledig bedrijfs klaar gereed te houden en dat hij er rekening mee moet houden, dat dit geëist kan worden vanaf het ogenblik dat de laatste opening is afgesloten, de eerstvolgende weekdagen dag en nacht en ook in het week einde. „De aannemers kunnen hierdoor genoopt worden op zondagen te werken of te doen werken, zodat sommige aannemers uit eerbied voor Gods gebod weigeren naar het uitvoeren van deze werken mede te dingen en er daarom niet op inschrijven," aldus de heer Kodde, die voorts vraagt, of de minister niet met hem van mening is, dat door de plaatsing van een der caissons van het Veerse gat op een zondag deze dag is ontheiligd en dat door genoemde bepaling in het bestek de concurrentie mogelijkheden voor de Deltawerken ongunstig worden beïnvloed. Nieuwe grondwet in de maak De New York Times bericht uit Leopoldstad, dat de leiders van Kongo plannen maken, waardoor de politieke structuur van Kongo nog voor het einde van de zomer gewijzigd zal worden. „Volgens deze plannen zal er een nieuwe grondwet komen en zal een volksstemming gehouden worden en/of het parlement in zitting bijeen komen", aldus het blad. Bij wijze van eerste stap, zo zeggen woordvoerders, zal de conferentie var Kongolese staatslieden te Coquilhat- stad de algemene beginselen vastleg gen van een constitutie, die in de plaats moet komen van de grondwet, welke van kracht geweest is sinds België het land op 30 juni 1960 onaf hankelijkheid verleende. Verwacht wordt, dat hierover tegen het einde van deze week overeenstemming be reikt zal zijn. Als tweede stap zal de centrale gering uit enkele landen deskundigen op het gebied van het constitutionele recht aantrekken om de details te gelen van een grondwet op basis de beginselen, die te Coquilhatstad aanvaard zijn. Volgens de Times heb ben Kongolese zegslieden Frankrijk, Zwitserland en wellicht België ge noemd als landen, vanwaar deze des kundigen onder auspiciën van de Ver. Naties zouden kunnen komen. Als derde en laatste stap zou dan de goedkeuring van de nieuwe grondwet volgen door een volksstemming en/of het parlement. De volksstemming zou met medewerking van de Ver. Naties georganiseerd dienen te worden. GHANEZEN Uit Leopoldstad wordt gemeld, dat secretaris-generaal Hammerskjoeld van president Kasavoeboe heeft geëist, dat degenen die verantwoordelijk zijn vpor het doden van de Ghanese militairen in Port Francqui zullen worden ge straft. Hoewel de V N. de zesendertig Ghanezen, die nog steeds worden ver mist, nog niet officieel als vermoede lijk dood heeft verklaard, vreest men toch het ergste. België heeft berichten tegengespro ken over een plan tot reorganisatie van het Kongolese leger, dat door de Belgische minister van buitenlandse zaken, Spaak en president Kennedy zou zijn opgesteld. Volgens deze be richten zou het gereorganiseerde leger uitsluitend bestaan uit soldaten Moboetoe en onder toezicht staan de V.N. Schip niet 250 r.k. geestelijken uit Cuba vertrokken Het Spaanse schip Covadonga is maan dag uit Havanna te Veracruz aangekomen met 250 rooms-katholieke geestelijken en leden van religieuze orden aan boord. De groep, waarbij zich monniken en jnnen bevinden, is door de regering- Castro uit Cuba uitgewezen. Spionnen houden hun straffen Het hof van appel in Londen heeft het hoger beroep verworpen, dat door de beklaagden in het geruchtmakende spionageproces over de Britse marine installatie voor onderwaterwapens in Portland tegen de tegen hen uitgespro ken^ gevangenisstraffen was aangete- Het betrof hier de zaak tegen Gordon Lonsdale, volgens de openbare aankla ger een Russische onderdaan, die in eerste instantie tot 25 jaar gevangenis straf was veroordeeld, het echtpaar Kroger, die elk twintig jaar kregen en het verloofde paar Frederick Houghton en Ethel Gee. beiden in dienst bij de Britse marine in Portland, die ieder cot vijftien jaar werden veroordeeld. Het hof heeft deze straffen gehand haafd. Erasmus verdedigt wet die strenger optreden mogelijk moet maken Bij de behandeling van een wetsvoor stel inzake een strenger optreden tegen binnenlandse wanordelijkheden, heeft de Zuidafrikaanse minister van justitie Erasmus gisteren verklaard, dat de in timidatie in Zuid-Afrika „gruwelijke af metingen" heeft aangenomen. Onder bedreiging met de dood of het in brand steken van hun huizen worden de men sen gedwongen aan deze intimidatie toe te geven. De uitgeroepen demonstraties zouden in Zuid-Afrika gemakkelijk tot geweld daden kunnen leiden, aldus de minis ter bij de verdediging van hei wets voorstel. „Het is beter te voorkomen "in te genezen.' De minister zette uiteen dat m be paalde delen van het Afrikaanse con tinent de zwarte bevolking tracht de blanken te verdrijven. De blanken die menen dat zij de vrede kunnen be waren door concessies te doen, lijden aan valse illusies, aldus de minister j de debat'en verklaarde de oppo- leider, sir De Villiers Graaf van de Verenigde partij, dat de regering door aanneming van de wet naar willekeur zou kunnen handelen. Ook de Indiërs kanten zich tegen Verwoerd De Zuid-Afrikaanse politie heeft gis teren een stoet van ongeveer 600 In diërs, en andere gekleurde demonstran ten uit elkaar gejaagd die in de lokasie Residensia. ongeveer 30 km buiten Jo hannesburg, betoogden tegen de apart heid- De politie arresteerde Solly Mathie. de voorzitter van de plaatselijke afde ling van het Indische congres in de provincie Transvaal. Dit is de eerste maal dat de Indiërs zich openlijk vereenzelvigd hebben met de beweging tegen de apartheid, die eind van deze maand moet culmineren in een massale staking van drie dagen. 4.-ivert en tie Zij werden ervan beschuldigd de recente anti-Castro invasie bevorderd te hebben. Sommigen zijn er bovendien van beticht de wapens tegen de regering opgenomen te hebben. De Covadonga vertrekt vandaag naar New Orleans en vandaar gaat de reis een pi/'p vol genoegen Wie de pijp tot een van z'n goede vrienden rekent doet dat ook met Voortrekkers - de lichte, door-en-door rijpe tabak, die het pijproken tot een puur genoegen maakt. NIEMEYER garandeert de kwaliteit De Amerikanen zullen ten aan zien van de Berlijnse kwestie een krachtige houding handhaven, zo heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Rusk, gisteren in Oslo, op de eerste dag van de N.A.V.O.-conferentie, verzekerd. Een Russisch-Oostduits vredesver drag zou een inbreuk zyn op be staande verdragen. De toegang tot Berlijn moet open blij ven en de status van Berlijn zal met alle middelen gehandhaafd worden, verklaar de hij verder. Ter conferentie werd er op aangedron gen ook mr Luns deed dit tot een duidelijker uitspraak over Berlijn te ko men. De Westduitse minister von Bren- tano zei dat de N.A.V.O. tot onderlinge overeenstemming hierover moet komen en dat offers nodig zullen zijn. Hij waar- Volgens het Amerikaanse weekblad Newsweek wordt er over gedacht, Al len Dulles als hoofd van de centrale inlichtingendienst (CIA) te vervan- Onder hen die hem zouden kunnen opvolgen, noemt het tijdstrift generaal Gavin, die sinds enkele maanden am bassadeur in Parijs is. schuwde Rusland de houding van de vrije wereld niet te onderschatten. De ministers Rusk iV.S.), Couve de Murville (Frankrijk), Home (Engeland) en von Brentano «Duitsland) bespraken aan een diner op de Amerikaanse ambas sade de Berlijnse kwestie opnieuw. Ko ning Olav bood secretaris-generaal Stik ker. de ministers cn de permanente ver tegenwoordigers bij de N.A.V.O. van de vijftien landen een noenmaal aan. Advertentie Krachtige bestrijding van pijn of griep leder tablet Chefarine „4" bevat 4 beroemde geneesmiddelen, die elk afzonderlijk in de hele wereld beroemd zijn geworden. Een van deze middelen is Chefarox en dient In het bijzonder om de maag te beschermen. Ook zij die een gevoelige maag hebben kunnen zonder be zwaar Chefarine „4" gebruiken. Het Is een ideaal middel om pijn of griep snel en doel treffend te bestrijden. f/ Over de hele wereld kiezen mannen die het beter weten, bij voorkeur. de Wehje/di/eAmaaMde f per fles f 17.35 J /f L. VOOR DE HANDEL: ANDRE KERSTENS' N V - TILBURG lft eeft dofi£e Ky 1 Radio Moskou heeft ver teld dat een 26-jarige arts onlangs zelf met be hulp van een spiegel zijn eigen ontstoken blinde darm heeft weggenomen. Hij deed er twee uur over. Hij moest het zelf wel doen, want hij was de enige arts die op dat moment (op een weten schappelijke basis in het Zuidpoolgebied) aanwe zig was. I In Glasgow (Schotland) zijn 5000 onderwijzers in staking gegaan, om een salarisverhoging van achttien procent af te dwingen. De gemeente raad heeft de 130.000 schoolkinderen toestem ming gegeven nu ook maar thuis te blijven. Een automobielfabrikant in Tokio (Japan) heeft de bouw van een nieuw kantoorgebouw voor een week afgelast, omdat hij een nest met jonge zwa luwen onder de dakrand van het oude gebouw, dat plaats moet maken voor het nieuwe, heeft ontdekt. De socialistische gemeen teraad van Battersea (een voorstad van Lon den) heeft besloten het pas gebouwde gemeente lijke flatgebouw Gaga- rin-house te noemen, om zijn waardering voor de Russische ruimtevaar der tot uitdrukking te brengen. I De laatste twee jaar staat Nederland op de derde plaats van de ranglijst van Europese bromfietsfabrikantcn, achter Frankrijk en West-Duitsland. De Ne derlandse produktie be droeg in 1960 226.100 stuks, de Franse 962.000 en de Westduitse 426.000. Eind 1960 waren er in Europa ruim elf miljoen bromfietsen in gebruik. In Rusland gebruikt men voor bloedtransfusies vaak bloed van pas ge storvenen, zo heeft een wetenschappelijk Ameri kaans tijdschrift mede gedeeld. Men doet dit al verschillende jaren met succes. 591) Het voortdurende bombarde ment dat de kosmische stralen op dc aardse atmosfeer uitvoeren, laat de koolstof niet onberoerd. Wanneer zo'n koolstofdeeltje door deze straling ge troffen wordt, reageert het daarop door radio-actief te worden. Dan is de koolstof-isotoop C-14 ontstaan. Door de voortdurende beweging van de lucht is deze radioactieve kool stof gelijkmatig vermengd met de andere koolstof die in de atmosfeer voorkomt, zodat de planten die de koolstof gebruiken om hun voedsel te vervaardigen altüd een bepaalde hoeveelheid radio-actieve koolstof zul len bevatten. Alle planten zijn enigs zins radioactief. En aangezien dieren planten opeten en de mens zowel dc plant als het dier nuttigt, z(jn uit eindelijk alle leven de organismen op aarde radio-actief. Dat waren zü lang atoombom sprake kon zfln, ja, z(j wa ren het al toen het leven op aarde een TOCH IS HET ZO! te bevatten, dan betekent dit dus dat dit restant kan bogen op een ouder dom van 11.136 jaar (met een kleine procentuele fout naar boven of naar beneden). Dit is een van de belangrijkste ont dekkingen van na de oorlog, want door deze methode van datering is het mogelijk ieder stukje houtskool van het vuur waaraan de voorhisto rische mens zich heeft gewarmd te dateren, en dus ook de man die het vuur maakte, maar van wie verder geen overblijfselen zijn gevonden. Zo was de ouderdom van de opmerke lijke dierenschilderingen in een grot te Lascaux tot voor kort onzeker, maar bij een primitieve haard werd een stukje houtskool gevonden dat op een ouderdom van 15.516 jaar aan spraak kon maken. Hoewel het niet ze ker is. dat dit houtskool afkomstig Deze radio-activi teit van alle levende wezens is de klok die de archeologen belangrijke aan wijzingen geven in de prehistorie. Want de koolstofisotoop C-14 heeft, zoals alle radio-actieve stoffen, een bepaalde halveringstijd. Na verloop van 5568 jaar is een bepaalde hoe veelheid C-14 n.l. uiteengevallen in de helft van de oorspronkelijke hoe veelheid. Zou een stuk hout, houts kool, been, of welk ander organisch restant ook, Vt van de hoeveelheid radio-actieve koolstof die er oospron- keiijk in aanwezig moest zijn blijken degenen die de le vensechte schilde ringen hebben ver vaardigd, levert deze datering toch een uitgangspunt. De datering volgens de radio-actie ve koolstof methode, geeft echter slechts nauwkeurig uitsluitsel over de laatste 25.000 jaar. Wil men verder teruggaan in de tijd, dan dienen andere methoden te worden gevolgd, waarop we thans niet dieper zullen ingaan. Het is voor n wellicht belangrijker te weten, dat ook de leeftijd van rissen van hun schubben kan worden afgelezen. Daarover een volgende keer. NAAR (Van een onzer redacteuren) Hollandia, april. Nieuw-Guinea, zo lange tijd voor de wereld onbekend gebied en aan de belangstelling voorbijgegaan, is in onze tijd tot een object in de inter nationale politiek geworden. Niet. dat het die belangstelling zelf heeft opgeroepen. Hier doet de invloed van Soekarno zich gelden. Op Nederlands Nieuw-Guinea heeft Soekarno zijn zinnen gezet, om geen andere reden dan dat eens, onder het voorbije koloniale bewind Nieuw-Guinea samen met Neder- lands-Indië een eenheid heeft ge vormd. Of is het ook waar wat men in Nieuw-Guinea hoort verluiden, dat Soekarno het gebied mede daarom wenst, omdat hij er eens gedwongen, namelijk als politieke gedetineerde, heeft vertoefd? Tegenover de botte wil om dit ge bied bij Indonesië in te lijven zou Ne derland sterk moeten staan met zijn oprecht voornemen om het volk van Nieuw-Guinea over eigen toekomst te laten beslissen. In dit voornemen toch, anders dan in de wensen van Soe- karno, is van kolo nialisme geen sprake. Ik heb de in druk, dat de Pa poea het zo ook wel aanvoelt. Hij is zich bewust, dat, Nieuw-Guinea een maal bij Indonesië gevoegd, het met zelfbeschikking voorgoed is ge daan. Niet voor niets interpreteert de Papoea de in stelling van een lichaam als de Nieuw- Guinea-Raad als een erkenning van Nederlandse kant. dat over de toekomst van de Papoea niet meer mag worden gesproken buiten de Papoea zelf om. Trouwens, wie Indonesië en Nieuw- Guinea beide enigszins kent, weet, dat het hier twee werelden geldt. Indien Nederlands-Nieuw-Guinea èrgens op is aangewezen, dan op nader contact met het andere, het Australische Nieuw- Guinea. Het is natuurlijk nog niet in concreto te zeggen, wat straks de be volking van het huidige Nederlands Nieuw-Guinea zal wensen. Begrijpe lijk ware het, indien zij op goede be trekkingen hoopt met Indonesië. Maar de goede betrekkingen, zoals Indone sië die zelf beoogt, behelzen niet an ders dan annexatie van Nieuw-Guinea. En dat gaat ieder weldenkend Papoea te ver. In deze tijd zien Nederlands en Aus tralisch Nieuw-Guinea zich met el kaar geconfronteerd. De instelling van de Nieuw-Guinea-Raad te Hollandia en een gelijksoortige plechtigheid in het Australische Port Moresby boden ge legenheid tot een ontmoeting tussen delegaties uit beide delen van Nieuw- Guinea en tot het vaststellen van het inzicht in wat men gemeen heeft. Internationaal is er het probleem van de taal. Beide delen van Nieuw- Guinea kennen een veelheid van ta len. In Nederlands Nieuw-Guinea wordt bovendien door velen het Ma leis gesproken, dat zich trouwens ge makkelijker schijnt te laten leren dan het Nederlands. In Australisch Nieuw- Guinea kent men weer andere ge meenschappelijke talen: het Motu en het Pidgin. Dat Nederland de voorkeur geeft aan het Nederlands en onder de hui dige omstandigheden gereserveerd staat tegenover het Maleis, is begrij pelijk. Een andere keuze zou het bo vendien nog moeilijker maken om mensen uit Nederland aan te trekken dan thans reeds het geval is. Intussen is het mij opgevallen, dat ook onder de vooraanstaande Papoea's de kennis van het Nederlands vaak beperkt is. Veelal kan men als bezoe ker uit Nederland niet toe zonder een tolk. Toen ik eens argeloos een gewone vergadering van de Nieuw-Guinea- Raad ging beluisteren, moest dit in zoverre op een teleurstelling voor mij uitlopen, dat er uitsluitend Maleis bleek te worden gesproken. Het werd toen zelfs al niet meer in het Neder lands vertaald.... Ietwat irritant, om dat ik het gevoel had, dat het ge sprokene, dat mij nu dus ontging, toch wel belangrijk was. Aan een nauwere aansluiting bij Australisch Nieuw-Guinea zou een rui mer gebruik van het Engels in Ne derlands Nieuw-Guinea natuurlijk dienstig zijn. Te denken ware gemeenschappelijk periodiek beide Guinea's, eens in de maand of twee maanden uitkomend en in het Engels gesteld. Navraag in boekwin kels gaf mij de indruk, dat er voor Engelse woordenboeken belangstelling Hoe het zij, Nederlands Nieuw-Gui nea ziet zich getrokken in het 'veld van de internationale politieke belang stelling. Men kan moeilijk zeggen, dat Nederland voor deze situatie de og< sluit. Nederland staat voor Nieuw-Gi nea een belangrijke mate van „inter nationalisatie" voor, echter te waarin deze zich laat stroken met datgene waarop de bevolking Nieuw-Guinea. niet minder dan welk ander volk ook, aanspraak mag ken: het recht namelijk op de keuze van een eigen toekomst. Deze doelstelling ontgaat de Papoea niet. Mijn stellige indruk is, dat hij gelooft in de oprechtheid van Neder land in deze. Zelfs is hij geneigd, zich af te vragen, of Nederland niet te veel spoed achter de zaken zet. Mij is de vraag van een Papoea bijgeble ven: waarom was Nederland toch vlug met die Nieuw-Guinea-Raad?; wil het soms van ons af zijn? Ik denk ook aan het gesprek, dat ik voerde tijdens die eerste vlucht van Biak naar Hollandia. Ik zat naast een Amerikaans journalist, en toen we over die onherbergzame moerassen vlogen, vroeg hij me: waarom houdt Nederland toch zo aan Nieuw-Guinea vast? Hij vond dat. met het zicht op die moerassen, blijkbaar maar een vreemde zaak. Ik heb hem toen maar weer eens uitgelegd, dat Nederland niet aan Nieuw-Guinea „vasthoudt", maar dat wij wel onze verplichtingen kennen, ook jegens dit land van moe rassen en bergen, en dat wij onze verantwoordelijkheid zien om voor dit volk de ruimte te scheppen voor de keuze van zijn eigen toekomst. Wan neer wij hopen, dat de bevolking dan tevens kiest voor een samengaan in enigerlei vorm met Nederland, is zulks met dit Nederlandse streven niet in tegenspraak. Dat de taak. welke Nederland op de schouders heeft, zwaar is, blijkt met de dag. Hulp van buitenaf be hoeft dan ook niet te worden afgewe zen, mag integen deel dankbaar wor den aanvaard. Valt hier niet een ver gelijking te trek ken met de zen ding? Ook de zen ding wordt in Nieuw-Guinea. als in zovele landen ter wereld, inter nationaal beoefend. Waarom zou sa menwerking niet ook op ander ge bied mogelijk zijn? Nederland doet veel. Reeds moet duidelijk zijn. dat wat door Nederland ten bate van Nieuw-Guinea wordt ver richt door geen enkel land anders ge daan zou worden. Er is voor Neder land geen reden om zich aan zijn ver antwoordelijkheid jegens land en volk van Nieuw-Guinea te onttrekken. Al lerminst onder druk van Soekarno. Waarbij te bedenken is, dat de tijd zelf voor Nieuw-Guinea werkt. Er wordt in Nieuw-Guinea stevig aange pakt. Zo op het eerste gezicht lijkt het bescheiden. Maar er is duidelijk voortgang. Meer dan één die in staat was om het Nieuw-Guinea van van daag te vergelijken met dat van nog slecnts enkele jaren geleden heeft mij op het verschil gewezen. Er is daarom geen reden om bij de pakken te gaan neerzitten. Er is geen reden tot pogen om Nieuw-Guinea op de hals te schuiven van de Verenig de Naties, die daarop trouwens even min gebrand lijken. Wèl kan er re den zijn. om de Verenigde Naties, zo als trouwens reeds gebeurt, in de za ken betreffende Nieuw-Guinea te ken- Men make de onzekerheid echter niet groter dan zij is. Liever zoeke men naar een correctief. Over dit alles nog nader in de vol gende, tevens laatste brief. Advertentie In Beieren zijn achttien tische agenten gearresteerd. Volgens het Beierse ministerie van justitie zou een deel van hen hebben gewerkt voor de verboden Westduitse communistische partij en een ander deel voor het Oost- duitse ministerie van defensie De Franse treiler Claude Raymond is naar de haven van Audierne in Bre- tagne teruggekeerd met de schedel van een prehistorisch dier, dat voor de Ierse kust uit zee werd opgevist. De schedel, die twee grote openingen heeft, valt op door eer. snavelachtige bek ter lengte

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 5