Mutatie-rapport predikanten in huidige vorm onaanvaardbaar Structuur van Kerk zou worden aangepast Groot geleerde op gebied van internationaal recht Chr. kleuterschool Herenstraat vierde zilveren jubileum NIEUWE LEIDSCHE COURANT DONDERDAG 26 JANUARI 1961 Classis Leiden Hervormde Kerk bijeen /~\NDER VOORZITTERSCHAP van ds. D. J. Vossers van Leiden is in de Hervormde Kerk een commissie aan het werk geweest om een rapport uit te brengen over de geringe mutatie onder de predikanten. In de ver gaderingen van de Generale Synode is dit rapport een onderwerp van brede discussie geweest; ook in ambtsdragersbijeenkomsten zijn er opmer kingen over deze mutatie gemaakt. Gisteren kwam de classis Leiden van de Ned. hervormde Kerk bijeen in het Zendingshuis te Oegstgeest. Eénen- dertig predikanten, 30 ouderlingen, 7 diakenen en 4 ouderlingen-kerkvoog den hebben zich bijna vier uur lang bezonnen over deze aangelegenheid. Ds. M. Ottevanger van Leiden opende als de oudste dienstdoende predikant va/i de classis deze eerste vergadering in het nieuwe jaar met gebed en Schriftlezing uit Jesaja 12. In zijn openingswoord zei hij, dat 1960 een jaar van veel onrust was geweest; onrust in de wereld, onrust ook in de Kerk. Er zijn tal van machten, die het erop aanleggen de Kerk te beroven van haar plaats. „Omtrent het jaar dat voor ons ligt, kunnen we geen voorspellingen doen, maar 1961 heeft voor de Hervormde Kerk wel een bijzondere klank. We ho pen van harte, dat onze Kerk zeer posi tief zal uitkomen voor haar belijdenis en d-at ze zal weren, al wat haar tegen staat. Er zal dus gebouwd en afgeweerd moeten worden. Wat is daarbij onze rust? „God is ons heil; ik zal niet vre zen". De Vader heeft het alles in Zijn raad neergelegd. God heeft tot op dit ogenblik zijn Kerk bewaard: Hij zal ook Zijn Kerk doen gloriëren in Zijn Naam. Daarbij wil God ons gebruiken in Zijn dienst om Zijn Gemeente te bouwen. God geve, dat we in 1961 voor velen tot een zegen gesteld zullen worden" Kie: en Met grote meerderheid werd ds. D. J. Vossers voor de elfde keer tot praeses van de classioale vergadering van Leiden gekozen. Nadat hij met enkele woorden voor het in hem gestelde vertrouwen bedankt had, riohte hij een speciaal wel kom tot ds. Klusener van Nieuwveen, die pas zijn intree in de classis Leiden gedaan had. Ds. A. de Leeuw werd bij acclamatie herkozen als assessor I; dr. K. E. H. Op- penheimer van Ledden en ds. A. Mak- Agenda voor Leiden Donderdag Stadsgehoorzaal, 8 uur: Residentie-Or kest o.l.v. Willem van Otterloo, solist Yuri Boukoff, piano. Huis Over 't Hoff, 8 uur: Jaarvergade ring Vereniging van Vrijzinnig-Hervorm den Leiden-Oegstgeest. Stadsgehoorzaal, 9.15, 10.45 en 2.15 uur: Instructiefilms Jeugd Nabuurwaoht. Boshuis. 8 uur: Wijkgemeente Boshui- zerwijk en Prot. Commissie voor Gere- patrieerden, spreker ds. H. Zunneberg. Vrijdag Foyer Gehoorzaal, 8 uur: Italië-avond, Ned. Reis Vereniging, m.m.v. De eerste Nederlandse reizende modeshow. Stadsgehoorzaal, 8 uur: Uitvoering Chr. tamboer- en pijpercorps Kunst en Ge noegen. Schouwburg, 8 uur: Nederlandse Co- medie met Kasteel in Zweden, van Fran- COise Sagan, voor K. en O. Lakenhal, 8 uur: Opening tentoonstel ling werk leden Ars Aemula Naturae. Wijkgebouw Rehoboth, 8 uur: Cen trale A.R. kiesvereniging, discussie over gemeentepolitiek. Prytaneumzolder, 8 uur: Salon Indien, dr. J. M. L. Peters over „Mededeling en expressie in filmtaal". ^Academie, 12.20 uur: L.A.K.-pauze- Zaterdag De Burcht, 8 uur: Feestavond De Landbouw. Leiderdorp, Dorpshuis, 7.30 uur: Feestavond t.g.v. 40-jarig bestaan Chr. Oranjevereniging, m.m.v. toneelclub Ons Genoegen. Apotheken Geopend apotheek Kok, Rapenburg 9, tel. 24807. Films Casino (2.30, 7 en 9.15 uur); Les quatre cents coups (18 jaar). Lido (2.30, 7 en 9.15 uur): De wraak van een verdachte (18 jaar). Luxor (2.30, 7 en 9.15 uur): De zon dares van Parijs (18 jaar). Rex (2.30, 7.15 en 9.15 uur): De brui den der Morlock-monsters (14 jaar); donderdag: La Traviata (alle leeftijden). Studio (2.30, 7 en 9.15 uur): De maag denbron (18 jaar). Trianon (2.30, 7 en spel (18 jaar). Films van Casino (2.30, 7 en ÜLge liefde (18 jaar). Lido (2.30, 7 en 9.15 uur): Vlammen Over India (14 jaar). Luxor (2.30. 7 en 9.15 uur): Het ver baal van Rutlh (14 jaar). Rex (2.30, 7 15 en 9.15 uur): De spion ne van Berlijn (18 jaar); donderdag: Dp hoop van zegen. Studio (2.30. 7 en Senbron (18 jaar). Trianon (2.30, 7 en 9.15 uur): ito» in de mist (18 jaar). 9.15 uur): Minne- ir)De maag- kense uit Katwijk aan den Rijn wilden met meer in aanmerking komen voor een verkiezing tot assessor I en II. In de mei- vergadering zullen hun opvolgers wor den gekozen. Ter vervulling van de va cature quaestor III, ontstaan door het overlijden van de heer J. J. van Dijk, werd de heer C. Vogel uit Boskoop ge kozen. Van de classicale zendingscom missie wilde ds. A. M. Knottnerus uit Oude-Wetering zijn voorzitterschap neer leggen. In de meivergadering zal ook in deze vacature worden voorzien. In de commissie voor het jeugdwerk werd ds. E. Saraber uit Voorschoten herkozen, waarna in twee vacatures werd voor zien door de benoeming van mej. Van den Eijkel uit Leiden en dr. Frankenaaf uit Leiden. In de commissie voor he,t op zicht moet voorzien worden in de vaca ture, diet is ontstaan door het becfank- ken van ds. H. J. van Achterberg van Ds. A. H. Smits van Noordwijker- hout rapporteerde over de geeste lijke verzorging in het academisch Ziekenhuis te Leiden. Met grote vreugde en dankbaarheid constateer de hij. dat er geen bijzondere dingen in het ziekenhuis kunnen gebeuren, of de geestelijke verzorgers zijn er bij; wel een bewijs, dat dit werk een goed onthaal 7»ceft gevonden. Ds. Overgauw van Woubrugge gaf een verslag van de werkzaamheden van de commissie Kerk en Krijgsmacht. Hef was hem opgevallen, dat op de rekrutendag in oktober j.l. uit enkele grote gemeen ten van de classis geen enkele aanstaan de dienstplichtige aanwezig was. Hij vroeg zich af, of de voorbereidingen in die plaatsen wel juist getroffen waren. Ook maakte hij de vergadering er op merkzaam op, dat de classis Leiden in de laatste twee jaar geen enkele reserve- legerpredikant had geleverd. Bij de laat ste aanmelding waren er 14 gerefor meerde, 5 hervormde en 1 Lutherse pre dikant. Ds. J. Brouwer van Hillegom trad ver volgens als rapporteur op van het muta- tierapport-Vossers. In de breed-mmiste- ria van de ringen was dit vraagstuk eerst besproken; daarna had de rapporteur geprobeerd een neerslag te geven van alles, wat er binnen de classis Leiden over deze materie is gezegd. Overal wordt beseft, dat er in de hui dige gang van zaken betreffende het beroepingswerk grote moeilijkheden zit ten. De eerlijkheid gebiedt, dat er ook gezegd moet 'worden, dat er onder de predikanten onmogelijke figuren zijn, die nooit in een pastorie hadden mogen ko men. Daarom wordt nog eens de wen selijkheid onderstreept van een goede selectie bij personen, die het voornemen kenbaar gemaakt hebben theologie te gaan studeren. Structuur Er zijn er, die vrezen, dat bij aanne ming van de voorstellen, in de nota ver vat, de gehele structuur van de Kerk verandert. De voorstellen passen niet in een presbyteriale kerkorde, volgens hen. In een van de ringen bleek grote ver wondering te bestaan, dat in een Kerk. die presbyteriaal heet te zijn en op een dergelijke traditie steunt, de Synode deze nota ter bespreking geeft zonder voor afgaand voorstel tot invoering van een anglicaans-lutherse, bisschoppelijk ge oriënteerde kerkorde. Anderen vrezen bij aanneming van de voorstellen handhaving en zelfs verstar ring van de modaliteiten, of aantasting van de autonomie van de plaatselijke Gemeente. Algemeen wordt wel erkend, dat er wat gebeuren moet. Over de op lossing van het probleem wordt zeer verschillend gedacht. Daarbij moeten geen tijdelijke maatregelen worden in gevoerd. Men is algemeen van oordeel, dat een regeling ook de grote en grotere plaatsen zou moeten omvatten. illlilllliiiiliiaOiil Al meer dan een milioen! Stel dat één miljoen huls vrouwen met één miljoen stofzuigers het land Ingaan... Binnen een maand kunnen ze dan heel Nederland stofzui gen, van Vaals tot Roode- school, van Sas van Gent tot Wieringen 1 grassprietje, elk kiezelsteen tje, elk steegje en elk koren veld van stof ontdaan zijn I Een miljoen stofzuiger» (en meer!) heeft Ruton in de tien tallen jaren van zijn bestaan al afgeleverd. BIJ de bouw van al'die eterke stofzuigers deed RUton een miljoenvoudige ervaring op. Daarom Is de Ruton een stof zuiger met ingebouwde erva ring: een onmisbare bondge noot in Uwstrijd tegen het stof I mS!!i$ü!ill3IIIBS9 Aan de kcrkcraden en aan de predi kanten zal echt-er de vrijheid gegeven moeten worden zich aan mutatie te ont trekken. Geen enkele predikant ideali seert de huidige gang van zaken bij het beroepingswerk. maar laten we voorzich tig zijn. opdat we niet door een betere organisatie de kern van de zaak gaan vermoorden. In alle breed-ministeria Is de mogelijk heid aangegrepen met nieuwe voorstellen te komen. Ds. Brouwer zei hiervan: „De aanpak van het beroepingswerk moet veel geestelijker geschieden. Ook oudere predikanten moeten wel eens van stand plaats veranderen. Hoe komt het. dat de mening in de Kerk heeft post gevat, dat een predikant van veertig jaar te oud is om een beroep in overweging te nemen? Ook moet de mogelijkheid weer hersteld worden, dat een predikant na twee jaar een beroep kan krijgen. Een der breed-ministeria zegt zelfs, dat een predikant de mogelijkheid moet krijgen naar een vacante plaats te solli citeren. Kan er verder door ruiling van standplaats niet heel wat leed uit de weg geholpen worden? Predikanten wil len ook wel eens overgaan tot een „an dere staat des levens", maar de finan ciële moeilijkheden zijn dan zo groot, dat men deze plannen al gauw lata va ren. De Kerk moet hierbij helpen door bijvoorbeeld omscholing of door een be noeming bij dé Kerk in algemene dienst, of door een baan van godsdienstleraar bij het middelbaar onderwijs. Predikan ten in grote steden moeten zich zeker beperken tot hun pastorale arbeid in hun grote wijkgemeenten. De schoolles sen moeten zij overlaten aan collegae, die voor mutatie in aanmerking komen. Traktementen Over de huidige traktementsregeling is veel gedacht. Deze bevordert de mu tatie zeker niet. Velen zijn van mening, dat de bestaande groepsindeling moet worden opgeheven1 en voor alle predi kantsplaatsen een gelijk aanvangstrak- tement moet worden vastgesteld. Terug gaan van oudere predikanten uit grote re naar kleinere plaatsen zou dan niet meer worden belemmerd. Van verschillende kanten is het voor stel gekomen een fonds der Kerk te stichten. Hieruit zouden toelagen moe ten worden verstrekt aan de kleinste gemeenten en nieuwe predikantsplaatsen in de grote steden kunnen worden be kostigd. De voorzitter van de mutatiecommissie, ds. Vossers, gaf een uitgebreide toelich ting op de nota. Slechts enkele cijfers wilde hij nog geven. Van de 1642 predi kanten in de Hervormde Kerk zijn er 597 langer dan tien jaar in een Gemeente. Van de 230 predikanten in Gemeenten beneden de drieduizend zielen zijn er 52 nog nooit en 78 één keer van stand plaats veranderd. Het aantal predikanten in de grote steden moet worden uitge breid. Monstergemeenten met tienduizend zielen zijn niet te bewerken. Hier ko men de financiële moeilijkheden om de hoek kijken. De kansen op mutatie van predikan ten op het platteland zijn zeer sering: door de ontvolking en door het feil. dat er de eerstvolgende jaren zeer weinig nredikanten met emeritaat zullen gaan. Dit jaar bijvoorbeeld slechts acht. De nota noemt een negental bezwaren. Dat betekent niet. dat we de vuile was buiten hangen: wie zo praat heeft de bedoeling zeker niet begrepen Het grote huis of de uibgestrekte gemeente, of het ontbreken van studiemogelijkheid voor opgroeiende kinderen zijn toch zeer reële bezwaren. Zeer uitvoerig is over hét een en ander gediscussieerd. Ouderling-kerkvoogd Mulder van Oegstgeest wilde in de grot? steden 150 nieuwe predikantsolaatscn stichten. Als men dan vraagt, hoe dat alles gefinancieed moet worden, dan zou spr. naast het „ellende-lijstje" van de predikanten zo werd de opsomming van bezwaren door een: der aanwezigen genoemd ook wel eens een „ellende- lijstje" van de Gemeente willen aanleg gen. Volgens spr. is het de schuld van de Gemeente als de predikanten reden tot klagen hebben. Hij meent, dat de colleges van kerkvoogden eens flink aan de oren getrokken moeten wórden. Dr. Oppenheimer pleitte voor een ge differentieerde oplossing, waarbij de predikanten beneden 35 jaar kunnen worden verplaatst en de oudere predi kanten de vrijheid krijgen zich te laten inschakelen bij de mutatie. Vrijheid Ds. Tukker van Katwijk aan Zee zei, dat de voorstellen de structuur van de Kerk raken. Volgens.hem kijkt men in het buitenland met bewondering naar de vrijheid van de Hollandse predikanten en Gemeenten. Ook zou door de nota het principe van het gereformeerde kerk recht geweld worden aangedaan. Boven dien vroeg hij zich af, of een dominee, die op deze wijze een Gemeente aange wezen krijgt, dan nog zou kunnen zeg gen, dat hij door de Gemeente en mits dien van Godswege geroepen is. Spr. deed een viertal voorstellen: a. Er moet ten volle ernst worden gemaakt met de prediking naar Schrift en belijdenis, b: Men moet breken met het stellen van on bijbelse leeftijdsgrenzen, c: Mutatie, moet mogelijk zijn na twee jaar. d: De trak tementen in de kleinere Gemeehten moeten worden opgetrokken. Uit de stemmingen bleek duidelijk.1, dat de classicale vergadering Leiden in over grote meerderheid niets voelt voor het rapport in de vorm, zoals het nu ter tafel lag. Wel wilde men voortgaan met het zoeken van wegen om de doorstro ming te bevorderen, maar dan binnen de presbyteriale kerkorde, zodat de structuur van de Kerk niet wordt aan- PROF. VAN EYSINGA OVERLEDEN In een huis, dat enigszins verscholen achter struikgewas langs de Rijnsburger- weg te Leiden staat, woonde jarenlang een eminent geleerde: prof. jhr. mr. W. J. M. van Eysinga. In de nacht van maandag op dinsdag (op 82-jarige leef tjjd) overleed deze oud-hoogleraar in het Volkenrecht te Groningen, Rotter dam en Leiden, oud-rechter in het vroe gere permanente Hof van Internationale Justitie en lid van het permanente Hof van Arbitrage. Vandaag is hij in alle stilte te Westerveld gecremeerd. Willem Jan Marie van Eysinga werd op 31 januari 1878 in Noordwijkerhout geboren. Na zijn gymnasiale opleiding studeerde hij aan de Leidse universiteit rechten, welke studie in 1900 werd be kroond door een doctoraal examen in de reahtswebensdhap en in 1906 door zijn doctoraat in de staatswetenschap. Zijn proefschrift „Proeve eener inleiding tot het Nederlandsoh traktaenrecht" wordt beschouwd als een belangrijk werk od het gebied van de behandeling van het ■traktatenrecht. De eerste stappen „in de maatschap pij" zette de jonge geleerde in 1902 als ambtenaar aan het departement van Buitenlandse Zaken. Zes jaar bleef hii i'n deze betrekking werkzaam, want in 1908 (op 30-jarige leeftijd dus) werd hij tot hoogleraar in Groningen benoemd, waarna eenzelfde benoeming voor Lei- IADOMA M.V. TN HET GYMNASTIEKLOKAAL van de christelijke school aan de Stad houderslaan werd gisteren een jubileum-ouderavond gehouden ter ge legenheid van het 25-jarig bestaan van de kleuterschool „Prinses Juliana" aan de Herenstraat (hoek Pioenstraat). Deze school gaat uit van de Ver®- eniging voor christelijk-nationaal Kleuteronderwijs. De heer R. Kramer, oud-hoofd van de lagere school aan de Stadhouderslaan, had de leiding van de avond. Hij opende deze met een herdenkingswoord. De heer Kramer gewaagde van strijd Ook werd ihet gebouw vernieuwd en aan de eisen van ihet kleuteronderwijs zoveel mogelijk aangepast. Vooral de heer Van Hilten heeft zic'h wat dit laat ste betreft, bijzonder van zijn taak ga- kiweten. „Moederlijke" laak De oorlogsjaren van 1940 tot 1944 wa ren voor de school nog betrekkelijk rus tig. In september 1940 werd er toch een Koninginnefeest gevierd. In 1944 moes ten de kinderen wegens de brandstof- fenschaarste in één lokaal worden on dergebracht. „Wij hebben in die tijd het moederlijke van onze taak gevoeld", al dus mej. Evers. In 1945 kwam de opbouw. Bijna waren de meubelen verdwenen, maar dankzij het kordate optreden van een bewoner van de Pioenstraat wend dit voorkomen. Ook de schuur liiep gevaar te worden gesloopt. In december 1949 kwam dan eindelijk de subsidie uit de bus. De jaren waarin zonder bijdrage moest worden gewerkt, hebben het bestuur en het personeel veel hoofdbrekens gekost. Mej. Evers richtte zich in een per soonlijk woord nog tot de ouders. Wij zijn ons bewust van het vele waarin wij tekort zijn geschoten. Het blijft erom zegen in de geschiede nis van deze kleuterschool. Ook wees hij op de betekenis van de kleuter school in het leven van de kleine kin deren. Hij wilde deze avond dan ook niet zozeer zien als de afsluiting van een periode van 25 jaar, maar als een nieuw begin en een in dankbaarheid aanvaar den van de toekomst. Mej. G. A. Evers, hoofd van de school, gunde de aanwezigen een blik in de ge schiedenis. In 1934 werd er voor 't eerst over gesproken, een kleuterschool in deze omgeving op te richten. In 1935 werden enige lokalen van de oude school Herenstraat voor dit doel be schikbaar gesteld. Het eerste hoofd was mej. Janson, die van 1936 tot 1939 aan de school verbonden is geweest. Daarna kwam mej. Evers. Het salaris van de hoofdleidster be droeg toen f800 per jaar, dat van de leidsters f 300. De school kreeg geen subsidie; die kwam pas in 1949. In 1936 begon de school met 94 leerlingen. Het schoolgeld was toen een kwartje per week. Men heeft veel medewerking van particulieren ondervonden. Ook de da- meskrans hielp dapper mee het voort bestaan te verzekeren. Er zijn bazaars met mooie opbrengsten geweest. Mevrouw Elfert overhandigt mej. Evers, het hoofd van de christelijke kleuterschool aan de Herenstraat, namens de ouders een projector. Achter: het be stuur van de kleuterschool. Naast mej. Evers de heer Kra mer, oud-hoofd der Stadhou- derslaanschool, die de avond leidde. (Foto N. v. d. Horst) gaan, wat God v sprak zij. Voor de pauze werd een raadselwed strijd tussen oudere gehouden onder leiding van de heer S. de Vries, hoofd van de school aan de Lusthoflaan. Na mens de ouders bood mevrouw Êlfert aan mej. Evers en het sohoolbestuu projector aan. Een wedstrijd op pedago gisch gebied na de pauze stond, onder leiding van de heer Kramer. Mej. Evers vertoonde kleurendia's, voornamelijk van het schoolleven. De tweede voorzitter, de heer De Vries, sloot de bijeenkomst, die onder anderen werd bijgewoond door de oud voorzitter, de heer H. van Cittert, het hoofd van de Stadhouderslaansohool, de heer Van den Brink, personeelsleden en oud-personeelsleden, alsmede vertegen woordigers van andere scholen. Vermelden wij nog, dat mevrouw Neu teboom, die het schoolgebouw schoon houdt, niet werd vergeten; zij ontving uit handen van de voorzitter een doos toiletzeep. den al spoedig volgde. Op 23 oktober 1912 hield hij in het Academiegebouw zijn inaugurele rede over de situatie van het internationale recht; 35 jaar later behandelde in hetzelfde gebouw een interacademiaal juristencongres dit onderwerp, met de hoogleraar in het volkenrecht als fonkelend tafelredenaar. Prof. Van Evsinga was de leermeester van velen, onder wie koningin Juliana, toen nog prinses, en prof. B. M. Telders, de verzetsleider die in februari 1945 in Sachsenhausen ter dood werd gebracht Niet alleen op zuiver wetenschappelijk gebied onderscheidde prof. Van Eysinga ich door grote verdiensten. Vele an dere belangrijke functies werden door hem bekleed. Zo werd hij in 1907 be noemd tot toegevoegd gedelegeerde bij tweede vredesconferentie, in 1910 volgde een twintigjarige zitting in de' Rijnvaart-commissie, van 1920 tot 1930 was hij lid van de Nederlandse delega tie in de vergadering van de volkenbond Tot aan zijn dood was de hoogleraar verbonden aan het permanente Hof van Arbitrage, van 1931—1946 fungeerde hij als rechter bij het permanente Hof van Internationale Justitie in Den Haag (waarmee hij was opgeklommen tot een van de hoogste rechterlijke functies ter wereld), hij was curator van de Neder landse economische hogeschool te Rot terdam en lid van de Koninklijke Aka- demie van Wetenschappen Voorts was hij tredoctor van Uppsala, Commandeur in de orde van de Neder landse Leeuw, Commandeur in de Huis orde van Oranje, erelid van de Ameri kaanse vereniging van Internationaal Recht en h\j bezat het Grootkruis in de orde van Oranje-Nassau. Van 1928129 tuns de hoogleraar rec tor magnificus van de Leidse universi teit. Bovendien was hij één van de ge- het L.A.F. Naast zijn proefsahrift over het Ne derlandse traktatenrecht schreef de hoogleraar vele andere werken, waar onder in 1916 „Ontwikkeling en Inhoud der Nederlandsohe Traktaten 'sedert 1813)", ..Rijndocumenten" '1913), ..Evo lution du droit fluvial international du congres de Vienne au Traité de Ver sailles" (1919», „La commission de Ver sailles" (1919), „La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin" en enkele verhandelingen over Hugo de Groot. Een groot aantal verspreide geschriften werd onder de titel „Sparsa Collecta" verzameld in een boekwerk. Een bekend en gewaardeerd figuur op het gebied van het internationale recht is met prof. Van Eysinga van ons heen gegaan. Schooljeugd zag Jeugd Natuur Wacht films Drie voorstellingen werden vandaag door 't Comité Jeugd Natuur Wacht de foyer van de Stadsgehoorzaal gege\ voor de leerlingen van de vijfde klassen van de lagere scholen. Instructiefilms on de jeugd iets te vertellen over de schoon heid van de natuur en de noodzakelijk heid die nabuur beschermen. Na een inleidend woord door de voor zitter van de Jeugd Nafuur Wacht var de afdeling Leiden, de heer A. Bogaard werden er twee films vertoond: „Maar een veenplas" en „Zon over zee en duin". Het op suggestieve wijze daarbij gele verde commentaar van de heer C. H Voorhoeve, directeur van de stichting „Natuur en Jeugd", wist de jeugdige toe schouwers bijzonder te boeien. Naast het ontdekken van de natuur i: ook de bescherming van de natuur ur gent omdat het aantal mensen dat de natuur intrekt jaar over jaar toeneemt. Maar ook de plantsoenen dreigen een prooi van de vernielzucht te worden. Daarom is de Jeugd Natuur Wacht inge steld die op deze manier kan bijdragen dat misschien eens de bordjes „Verbo den Toegang" verdwijnen. Apostolisch centrum aan Sumatrastraat nadert voltooiing Op een terrein aan het verlengde van de Sumatrastraat in Leiden is een cen trum gebouwd van het Apostolisch Ge nootschap alhier. Het nadert ras zijn voltooiing, zo deelde architect P. van der Sterre ons op een desbetreffende vraag mee. De betimmering moet nog komen. De ingebruikneming van het cen trum kan over een klein aantal weken tegemoet worden gezien. Dit centrum is de tweede vergader plaats van het Leidse genootschap. Het gebouw aan de Rembrandtstraat biedt plaats aan 300 mensen. Omdat het aantal leden in Leiden de 700 is gepasseerd cn de verzorging van deze leden in het kader van zondags- en weekdiensten, jengd- bijeenkomsten, vergaderingen en derge lijke intensief geschiedt, moesten allerlei noodmaatregelen worden getroffen om aan de ruimtelijke moeilijkheden het hoofd te bieden. Zo wordt al jaren op zondag driemaal vergaderd. Het nieuwe gebouw, dat al door het gebruik van veel glas een prettige indruk maakt, heeft een lengte van 21,60 en een breedte van 12.50 meter. Op een hoogte van 2.70 meter is de verdieping. De hoofdingang (aan de Sumatrastraat) brengt de bezoeker in een vestibule, waarop een gang uitkomt die in de lengte-as van het gebouw loopt. Aan deze gang vindt men een grote en kleine zaal voor het jeugdwerk, een spreekkamer voor de voorganger, een knutselrulmte, een keuken en een berging. In de hal is een dubbele trap naar de vergaderzaal boven. Deze zaal heeft 300 zitplaatsen, verdeeld over twee vakken. De hoogte vah het gebouw is 12 meter. De ingang is gesierd met het embleem van het genootschap. In de smalle wand aan de kant van de vestibule komt een raam ter verlichting van het trappcnhnls. Foto N. v. d. Horst Huldeblijk-commissie 3-Octobervereeniging bestaat 75 jaar Het is dit jaar 75 jaar geleden, dat de 3-October-verecniging werd opge richt. Een feit, waaraan by de komende viering bijzondere aandacht zal worden besteed. Ongetwijfeld zal er dan ook gelegenheid zijn om te getuigen van de dankbaarheid van de burgery voor alle in het verleden ontwikkelde activiteiten, met als centraal punt de jaarlijkse 3 ok toberviering. Teneinde deze hulde enigszins -te bun delen en voor te bereiden is onlangs uit leden der subcommissies van de 3 October-v-ereeniging een huldigingscom missie samengesteld, die zich ten doel stelt het bestuur een huldeblijk aan te bieden. Deze commissie isals volgt sa mengesteld: de heren A. J. Kors. voor zitter, A. Parmentier, secretaris (Erruma- laan 93 Oegstgeest). A. W. Taselaar, penningmeester, mej. A. Langeveld en de heren S. Platteel, W. F. v. d. Reijaen en J. v. d. Waard. Gezien de populaire plaats, welke de 3-October-vereeniging inneemt, is de commissie ervan overtuigd, dat de op roep, die in deze dagen uitgaat naar alle leden van deze vereniging, zeker weerklank zal vinden en rond de a.s. 3-oktoberviering een passend geschenk kan worden aangeboden. Leden van de V.V.S.L. hebben zich bereid verklaard om het bij deze oproep ingesloten in- tekenbiljet op le halen. Men kan ook een bijdrage storten op de girorekening van de penningmeester, no. 58680, met vermelding „Huldeblijk 3-October-ver- eeniging". Het ligt nog in de bedoeling van de commissie om de Universitaire gemeen schap, het bedrijfsleven en de industrie per afzonderlijke circulaire te benade- 1 Zie voor stadsnieuws 2 2 ook pagina 4- Welsprekendheid in Leiden De Vereniging tot bevordering der Welsprekendheid hield gisteravond een bijeenkomst in Het Gulden Vlies, teza men met een zustervereniging uit Am sterdam. Na een taalkundige beschou wing werden de aanwezigen in de ge legenheid gesteld blijk te geven van de kunst hun zienswijze op vele onderwer pen te geven. Na de pauze volgde ccn forum. Hel was een geslaagd geheel. Er werd besloten aan het eind van de vol gende maand aan een spreekconcours te Amsterdam deel te nemen. I -V mrnm I Binnen 24 uur van uw griep all Cl/ilipi(/i/ime

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 3