Gansoordbrug speelde rol bij kerkelijke plechtigheden Kamer van Koophandel bezorgd over eenzijdige ontwikkeling van het openbare vervoer Gansoordbrug slechts begin van plan voor vele jaren NIEUWE LÏTISCHE COURANT DONDERDAG S JANUARI 1961 Nieuwjaarsreceptie in De Lakenhal Temporisering universitaire bouwplannen ten gunste van industrie en woningbouw in algemeen belang gewenst TVE VOORZITTER en de beide onder-voorzitters van de Kamer van ■n Koophandel en Fabridken voor Rijnland, te weten ir. J. J. G. Hoek en de heren G. J. den Heeten en C. F. Meer poel, hebben tijdens de vanmiddag in het stedelijk museum te Leiden gehouden nieuwjaarsbijl komst enige beschouwingen gewijd aan de toestand in het bedrijfsleven. Vooraf werd een ledenvergadering gehouden, waarin de heer S. A. var Leeuwen als lid van de Kamer werd geïnstalleerd. Voor de nieuwjaars' vergadering bestond, als altijd, ruime belangstelling. Er waren ook ver scheidene burgemeesters onder de gasten van de Kamer. Na de voordrach ten vam het presidium volgde nog een ontvangst elders in het gebouw. De voorzitter, Ir. Van Hoek, wijdde in zijn nieuwjaarsrede allereerst enige woorden aan de positie der Kamers, dit in verband met het door de Sociaal- Economische Raad aan de staatssecre taris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Algemene Zaken uitgebrachte ontwerp-advies over de Kamers van Koophandel en Fabrieken. In het stadium, aldus de heer Van Hoek, waarin overheid en SociaalEconomi sche Raad een onderzoek gaan instellen naar de onvoldoende groei van de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie, die vrijwel geheel ontbreekt in industrie, scheepvaart, verkeer, bankwezen en groothandel, is het onjuist één der we zenlijke karaktertrekken van de P.B.O.- gedachte de aanmerkelijke, wettelijk gewaarborgde minimum-werknemersver tegenwoordiging van boven af op te leggen aan de Kamers van Koophandel, die als ondernemersorganisatie een in ternationaal gangbaar instituut zijn. Wij ziging op nationaal niveau van één der meest essentiële kenmerken van dit in stituut zou Nederland in de E.E.G. en de gehele wereld nog eens te meer in een uitzonderingspositie plaatsen. Omtrent de vestiging van midden- standsbedrijven merkte de heer Van Hoek op: Wil de vestigingswet haar doel niet voorbijschieten, dan is grondige vereenvoudiging van de tot in de klein ste details regelende vestagin-gsbesluiten noodzakelijk. Agenda voor Leiden Donderdag Volkshuis, 8 uur: Vereniging Pedagogiek, kunstavond. VrUdag Gansoordbrug, 3.30 uur: Officiële opening door wethouder Jongeleen. Restaurant Van der Heijden, 8 Ledenvergadering C.H.U., D .van der Kwaak over de politieke situatie. Gymnastieklokaal ohr. ulo-school Leid- se Hout, 7.30 uur: cabaretavond vooi Toltèn, uitgaande van klas A 4 van ohr. Zaterdag Restaurant Van der Heijden. 8 uur: Ons Grunnegerlaand, nijjoarsveziede. Leiderdorp, Kantine Touwfabrie- ken, 36 uur: Snelschaaktoernooi t.g.v. zilveren jubileum V.T.L. Apotheken Geopend apotheek Reijst, Steenstraat 35, teL 20136. Films Casino (7 en 9.15 uur): Hotel de vrijge zel (14 jaar); 2 30 uur: Donald Duck en zijn vriendjes (alle leeftijden), donder dag: Tosca, opera van Puccini. Lido (2.30, 7 en 9.15 uur); Zo zal je er een hebben (alle leeftijden). Luxor (2.30, 7 en 9.15 uur): Hier radio Luxemburg (alle leeftijden); 11, 12 en 1 uur: Huwelijiksreportage Koning Boude- wijn en Dofia Fabiola. Rex (2.30, 7.15 en 9-15 uur); Alles de lucht in (alle leeftijden), donderdag: Jailhouse Rock (14 jaar). Studio (2-30, 7 en 9.15 uur); True as a turtle (alle leeftijden). Trianon (2.30, 7 en 9.15 uur); Nooit op zondag (18 jaar). Films van vrjjdag af Casino (2.30, 7 en 9.15 uur): Wir Wun- derkinder (alle leeftijden). Lido (2.30, 7 en 9.15 uur): Hier is Lemmy Caution (18 jaar). Luxor (2.30, 7 en 9.15 uur): Rear Win dow (18 jaar). Rex (2.30, 7.15 en 9.15 uur): Dreigende heuvels (14 jaar); donderdag: Babette op het oorlogspad (18 jaar). Studio (2.30, 7 en 9.15 uur): Iwan de Verschrikkelijke (14 jaar). Trianon (2.30, 7 en 9.15 uur): Nooit op zondag (18 jaar). Tentoonstellingen Rijksmuseum van Oudheden, Panorama der prehistorie (tot 15 januari) Hal academie, schilderijententoonstel ling uit Britse Gemenebest (tot 10 jan.) Lakenhal, Negen Leidse tekenaars (tot 23 januari). De Kamer is bezorgd over de cenzy- dige ontwikkeling van het openbare ver voer, nu de radicale omschakeling van trams op autobussen in het district de overbelasting van het reeds onvoldoen de wegennet nog aanzienlijk zal ver groten. Zij bepleit uitbreiding tot de Leidse contreien van het onderzoek be treffende het openbare vervoer in de Haagse agglomeratie en Delft. De langdurige handhaving van de uit nood geboren huurbescherminig blijkt te leiden tot de opvatting dat het bezits recht een recht is (geworden) van een hoger gehalte dan het eigendomsrecht, een mening, die de Kamer bepaaldelijk niet deelt. 1960 kenmerkt zich door een grote economische activiteit. Dat de bedrijfs- onkosten in sterkere mate stijgen dan uit de toegenomen omzetten gemaakte win sten, eist bijzondere waakzaamheid. Bij verdere werktijdverkorting verwacht men toeneming van het euvel, dat werk nemers in hun vrije tijd arbeid voor derden gaan verrichten met de gereed schappen en materialen van hun pa- De Leidse wollen-dekenindustrie be pleit voorschriften omtrent de label ering van wollen dekens, waardoor mis leiding van de consument wordt uitge- De bloembollenexport steeg tot ca. 250 miljoen gulden. Arbeidstijdverkorting In aanmerking nemende het aantal voor Leiden en omgeving beschikbare bouwvak-arbeiders acht ir. Van Hoek een temporisering van de universitaire bouwplannen ten gunste van industrie- en woningbouw in het belang van de gehele gemeenschap gewenst. Verdere spreiding van universiteiten en hoge scholen is niet noodzakelijk en wellicht zelfs ongewenst; spreiding en uitbrei ding van het aantal hogere technische scholen daarentegen dringend noodzake lijk. De heer Van Hoek opperde terbeschik kingstelling van het voor emigratiepro- paganda uitgetrokken bedrag ten be hoeve van propaganda voor aanvaar ding van een functie in het vaderlandse bouwbedrijf. Van arbeidstijdverkorting als „lokaas" voor de werknemers verwacht de heer Van Hoek niet, althans niet langdurig, die gunstige werking voor de opvoering van de produktiviteit. die sommigen daaraan blijken te hechten; dit tei niet omdat bij vroeger streven naar korting van de arbeidstijd per dag juist werd aangevoerd dat na acht werken, ondanks behoorlijke tussenpo zen, de prestaties tot een bedenkelijk minimum daalden. De wens naar beidstijdverkorting enerzijds en de steeds voortschrijdende inschakeling van gehuwde vrouw in het arbeidsproces buiten het gezin anderzijds doet bij de voorzitter van de Leidse Kamer Koophandel overigens de vraag rij: Gaan wij terug naar de tijd der Bata ven?" In dit verband worden fiscale tegemoetkomingen dan ook evenzeer op hun plaats geaoht t.a.v. overwerk, door de man verricht. Hamer en aambeeld De ondervoorzitter de heer Meerpoel acht de middenstander geplaatst tussen hamer en aambeeld; in de ontwikkeling der koopgewoonten, waarbij een sterke omschakeling naar grotere bedrijfseen- heden plaats vindt; in de marktstrategie van de reclame, waarin de positie van de grote concerns bijzonder machtig is en het publiek reeds bij voorbaat een bepaald geriohte smaak is ingehamerd; ten slotte in het streven naar arbeids tijdverkorting, waarbij speciaal aan de middag van de zaterdag vanouds de belangrijkste verkoopdag van de week wordt gedacht. Onderlinge samenwer king en inzicht in de dienende taak is voor de middenstander in 1961 noodza- kelilk. Persoonlijke prestatie De onder-voorzitter de heer G. J. den Heeten, die enige opmerkingen maakte met betrekking tot de groot handel, zag als mogelijkheden ter be reiking van de grootst mogelijke na tionale welvaart niet alleen mecha nisatie en automatisering, maar bo venal de opvoering van de eigen per soonlijke prestatie en het beleven van de eigen verantwoordelijkheid van alle medewerkers in het bedrijf, het zich van hoog tot laag volledig geven aan de zaak met als gevolg een nog grotere stijging van de produk tiviteit. dan met mechanisering en automatisering kan worden bereikt. Spreker riep de vakbonden op hun le- jr. van HOEK Terug naar Bataven? den op dit aspect te wijzen en bepleitte overleg in de ondernemingsraden niet alleen over ondergeschikte detailpunten, maar met name over de doelstellingen van het bedrijf en de middelen om door werken en samenwerken deze doelstel lingen te bereiken, waardoor tegelijker tijd onderling wantrouwen en onbegrip kunnen worden weggenomen. Blijkens een onlangs gepubliceerd overzich vindt ongeveer Vs van de beroepsbevolking van de E.E.G. een werkkring in de tor distributie. Een goed functionerende handel kan derhalve een grote bijdrage leveren tot de welvaartsstijging in E.E.G. De heer Den Heeten vermeldde dat Duitsland een beroepsopleiding vr handelsfuncties wettelijk verplicht is ge steld, terwijl daarnaast verschillende Kamers van Koophandel dagcursussen, half time- en avondleergangen organi seren. Ook in België wordt men ten deze Verbetering van de opleidng voor han delsfuncties in Nederland, vooral de kleinhandel, acht hij noodzakelijk. Bij een perfect opleidingssysteem kun nen meer efficiënte distributiesystemer worden toegepast, waardoor een handels onderneming In staat blijft haar per soneel dezelfde lonen te betalen, die de industrie bereid is bij verhoogde pro duktiviteit uit te keren. De bij emissie of introduotie ter beur ze meestal noodzakelijke herkapitalisatie betekent dat een deel van de met e sie verkregen gelden niet gebruikt kan worden voor de investeringen, uit hoof de waarvan juist tot de emissie werd besloten, maar verdwijnt in de pot van de fiscus. Belasting-vrijstelling van het bonusaandeel is daarom niet anders dan redelijk. Kamer van Koophandel verleent subsidies De ledenvergadering van de Kamer Koophandel en Fabrieken, voor Rijnland is voorgesteld, de volgende subsidies in dit rayon gevestigde instellingen te verlenen: VVV Leiden ƒ175, VW Noordwljk ƒ100, WV Katwijk ƒ100, WV Lisse 50, WV Sassenlhei-m 50, WV Nieuw koop 25. VW Voorhout 25, Vereni ging Alphens Belang Alphen a. d. Rijn, 50, Genootsohap Kennis is Macht Lei den 200. Vereniging Nederl. Fabrikaat 's-Gravenhage 25, Econ. Instituut voor de Middenstand te .'s-Gravenhage 100. Comité Jeugd na tuürwacht Leiden 50, WV Warmond 50, Productivityt-scen- truim voor het Midden- en Kleinbedrijf te 's-Gravenihaige 50. Filmavond voor leerlingen chr. lyceum Ter afsluiting van een tweedaags scho- len-sporttoernooi van de lyceïstcnvei ging „Amicitia et Animo Juncti" van christelijk lyceum uit de Kagerstraat werd gisteren een filmavond gehouden in gebouw Prediker in de Jan Vo steeg. De questor. Henk Jan de Jonge, heette de aanwezigen, onder wie ver genwoordigers van zuster-leerlingenv» enigingen welkom. Een aardig voorprogramma met o.a. e interessante film over „De open haven van Accra" ging aan de hoofdfilm „13 alte Esel" met in de hoofdrol wijlen Hans Albers vooraf. In deze vrolijke Cefafilm is Hans Albers de bon-v die na lange tijd. het vele reizen einde lijk moe, naar zijn vrouw, die intussen directrice van een tehuis voor kinderen is geworden, terugkeert. Natuurlijk ont staan er vele verwikkelingen, maar alles loopt gelukkig goed af. Het was reeds laat toen ieder voldaan huiswaarts keerde. Burgerlijke stand van Leiden GEBORENMaria Helena Aleida, dr v C J v d Zwet en A Meeuwis- sen; Ohristana, dr v J Bekooij en A SmitBernardus Hermanus, zn v F Walraven en H C Haverkamp: Anitje Eliiizabetth CatJhanina, dr v P Bekooij en C Heruer; Goedele Ma rie, dr v M W L Kuijipers en C M van Reijen. OVERLEDEN- KAM RuMgrok, 79 j, wed van J J van Noort; T Do- naOh. 90 j, man Hoofdambtenaar heelkunde Bij beschikking van de staatssecreta ris van onderwijs, kunsten en weten schappen is benoemd aan de rijksuniver siteit te Leiden voor het tijdvak v januari tot en met 31 december 1961 tot wetenschappelijk hoofdambtenaar de heelkunde mejuffrouw E. Frederiks. thans wetenschappelijk hoofdambtenaar lste klasse. Jaardiner Wernink Gisteren heeft de directie van Wer- ninks Bedrijven met gedecoreerden het leidinggevend personeel een geslaagd jaard'Lner gehouden, waarbij de direc teur, ir. A. Sitsen, wees op het nut 1 een goede samenwerking tussen de af delingen onderling en een exposé gaf over de gang van zaken in het afgelo- IZie voor stadsnieuws ook pagina 4 Morgenmiddag om half vier hoopt wethouder Jongeleen de Gansoordbrug tussen Watersteeg Hooigracht voor het verkeer open te stellen. Deze brug is berekend op groot verkeer en eigenlijk gebouwd voor de toekomst. De brug doet wat vreemd aan; aan de ene kant de nauwe St.-Jorissteeg en anderzijds de hals van de Hooigracht. Voor het ge meentebestuur is het echter zekere geruststelling dat deze brug er alvast ligt, vóórdat met een danige afbraak van panden (vooral aan de Jorissteeg) zal worden begon nen, dat werkelijk van een begin van de noord-zuid-verbinding kan wor den gesproken, die van Korevaar- straat via Jorissteeg, Gansoordbrug, Hooigracht, Pelikaanstraat met een doorbraak naar de Maresingel een aansluiting tot stand moet brengen met de Willem de Zwijgerlaan in Van het gemeente-archief ontvingen wat gegevens over de geschiedenis an de oeververbinding tussen Water- steeg en Hooigracht. De Gansoordbrug was in de middel- ïuwen een belangrijk punt in de stad. niet alleen uit een oogpunt van verkeer, maar ook als vast punt in de viering één der voornaamste kerkelijke plechtigheden. Op de eerste zondag na Hemelvaarts dag werd door de geestelijkheid van de drie Leidse kerken de St. Pieters-, de St. Pancras- of Hooglandse en de Onze Lieve Vrouwekerk het heilig sa crament omgedragen. De grenzen van de drie parochies werden daarbij streng in acht genomen. De commandeur of, bij vervanging, de pastoor van de St. Pieterskerk ver liet met de geestelijken zijn kerk, dra gend het sacrament. Hij werd gevolgd door een menigte gelovigen van stad platteland. Hij ging tot op het midden van de Bostel-brug, de grens tussen de St. Pieters- en Onze Lieve Vrouwepa. rochie. Op deze plaats gaf hij het sa crament over aan de pastoor van d< Onze Lieve Vrouwekerk, aan de Haar lemmerstraat gelegen Deze droeg het verder tot op het midden van de Harte- brug, waarlangs de grens van zijn pai chie lag. De pastoor van de Hooglandse kerk nam de last daarna over en bracht hem tot op het midden van de Gana- oordbrug, de grens tussen St. Pancras- en St. Pietersparochie. De commandeur van de St. Pieters parochie wachtte daar de stoet op en nam het sacrament over om het weer in staatsie terug te brengen naar zijn kerk. die de hoofdkerk van de stad was. Gansoord, waarnaar de brug was ge noemd, was de naam van het straatge deelte van de Nieuwe Rijn tussen Hooi gracht en Herengracht. De herkomst van de naam is niet bekend. Twee stenen In de 16e eeuw sprak men een tijd over de „Nieuwe brug", waaruit blijkt, dat de oude Gansoordbrug was vervan gen door een andere. In 1681 is de hou- ln onze oud-Leiden-serie plaats ten wij deze oude foto van de Nieuwe Rijn met de Gansoord- ten valbrug, die buiten de Hogewoerds- poort over de Rijn lag, afgebroken en geplaatst op nieuw stenen metselwerk van de Gansoordbrug. Het metselwerk werd geleverd voor 250, het timmerwerk voor 340 gulden. In J869 is deze brug vervangen door een ijzeren. De kosten bedroegen toen 2972 gulden. Op initiatief van de vereniging Oud-Leidenzijn de twee stenen die zich bevonden aan de oostzijde in de brug en Onze Lieve Vrouweparochie die na 25 mei 1960 werd gesloopt, aangebracht in de nieuwe brugOp de ene steen staat een gans afgebeeld, op de andere een korf. Vanzelfspre kend symboliseert de gans Gansoord. De korf duidt op de naam van de ge buurte Kaarskorf. De stad was nl. onderverdeeld in gebuurten. Elke gebuurte had een „heer", die be paalde verantwoordelijkheden daar voor droeg. Kaarskorf was gesplitst in oost-, midden- en west-Kaarskorf. De Watersteeg vormde de scheiding tussen midden- en west-Kaarskorf. De nieuwe brug vervolgt de geschie denis van haar voorgangsters. De twee stenen spreken daarvan. Het kan niet onze bedoeling zijn, de betekenis van de Gansoordbrug voor het verkeer als schakel in de toekomstige noord-zuid-verbinding te verkleinen, maar de werkelijk heidszin gebiedt nu eenmaal, er de ogen niet voor te sluiten, dat hier sprake is van nog maar een pril be gin. Wie op deze kaart ziet wat er nog moet gebeuren om deze verbin ding tussen het zuiden en noorden van Leiden (Korevaarstraat-Willem de Zwijgerlaan), te verwerkelijken, zal tot de conclusie moeten komen, dat er nog wel vele jaren zullen ver strijken. Op deze kaart van het wegen schema van de gemeente Leiden is het gedeelte van deze verbinding tussen de Zoeterwoudsesingel en de Maresingel te zien (de dikke lijn in het midden). Wij gaan nu de verbin ding volgen van beneden naar boven. Onderaan vindt u de Jan van Houtbrug aan het eind van de Lam- menschansweg met een groot kruis punt Jan van Houtkade-Korevaar- straat-Geregraeht. De traverse breekt dan dwars door de bebouwing van de Korevaarstraat aan de kant van de „Vooruit" heen in de richting van het Leven-daal en de St.-Jorissteeg. De rechterzijde van deze steeg moet in zijn geheel ver dwijnen. De verbinding passeer-t vervolgens de Hogewoerd en komt via de Wa tersteeg bij de morgen te openen Gansoordbrug over de Nieuwe Rijn. De Hooigracht levert geen moei lijkheden op, evenmin de brug over de Oude Rijn tussen Hooigracht en Pelikaanstraat. Na de Haarlemmerstraat te zijn gepasseerd zal de rechterkant van de smalle Pelikaanstraat tot aan de Oude Vest eraan moeten geloven. Er zal ook een brede Pauwbrug over het water van de Oude Vest moeten komen. De verbinding maakt voorts een doorbraak nodig van de bebouwing tussen Oude Singel en Langegracht. Met de dan gedempte Langegracht zal een ruim kruispunt ontstaan. De doorbraak naar de Maresingel gaat via de Huigstraat, die wat de bebou wing betreft eveneens zal moeten sneuvelen. Over de Maresingel komt een brug ter hoogte van het Prins Hendrikplein (bij de Mauritsstraat). Dan volgt nog de doortrekking naar de Willem de Zwijgerlaan. Het is duidelijk, dat reeds met de uitvoering van dit deel van het we genschema voor de stad binnen de singels miljoenen gemoeid zullen zijn. Een van de grote vraecn is dan ook. of en in hoever-' '..et Rijk Leiden do gelegenheid zal geven orde op zaken te stellen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1961 | | pagina 3