Officieel dealer - GEBR. VAN ULDEN - Verdamstraat 6 - Tel. 23041 Vi» Karon Bluff Halfwas Timmerman NIEUWE LEIDSCHE COURANT 8 ZATERDAG 3 SEPTEMBER 1960 Wallstreet weer Economie en Financiën gedaald De New Yorkse effectenbeurs is gis teren iets gedaald met slappe handel in verband met het feit. dat de markt maandag gesloten zal zijn wegens Labor De opening was verdeeld. In het eer ste uur kwamen drukke verkopen, rond om de middag volgde licht herstel en in de namiddag werd de daling hervat, waarna de markt rondom het laagste punt sloot met verliezen van enkele centen tot een dollar. De meeste staalaandelen, spoorwegen, olie, koper en vliegtuigen sloten lager, luchtvaartmaatschappijen, tabak en en kele uitgelezen waarden gingen vooruit- Van de 1181 verhandelde fondsen wa rn 456 lager, 490 hoger en 235 onver anderd. De index van Standard and Poor voor 500 aandelen viel $0.09 tot $57, die van A P. voor 60 waarden $0.20 tot $22.60. Dow Jones voor 30 industriëlen 0,88 tot 625,22. Mooie spaarcijfers In augustus is bij de Rijkspostspaarbank f 85,9 miljoen ingelegd en f 61 miln. terug betaald, zodat het spaarcijfer op het mooie bedrag van f 24,9 min. kwam tegen f 19,1 min. in juli en f 17,8 min. een jaar tevoren. Over de eerste acht maanden werd er f 154,3 min. gespaard tegen een jaar te- W erkloosheidscijfers Personeel gevraagd: De werkloosheid ls In augustus op- nieuw gedaald. Hierbij deed zich het verschijnsel voor, dat er tussen de drie- en vierduizend werkloze mannen minder waren, doch het aantal werkloze wen met vijfhonderd toenam. Ook zag men een flinke vermindering van aantal openstaande aanvragen, zowel Volgens de gegevens van het ministe- e van sociale zaken en volksgezond heid daalde het aantal werkloze man van 29.818 (vorig jaar 44.737) eind juli tot 26.157 (41.205) eind augustus. san waren resp. 11.320 (13.821) en 11.075 (13.860) op sociale werkvoorzie- ningsobjecten. Op aanvullende werken waren eind f 131 min. en het totale tegoed steeg tot f 2523.6 min., eind augustus 1959 f 2273,5 min. In Den Haag werd f 1,7 min, gespaard i augustus tegen vorige maand f 0,2 min. i vorig jaar f 1.2 min. Het spaarover schot was over de eerste acht maanden 6,9 min. tegen vorig jaar f 10,4 min. In Amsterdam waren de spaarcijfers ver augustus f 1,9 min. en de eerste acht maanden f 14,5 min. en te Rotterdam f 1,3 min. en f 14,3 min. I Southampton 18 Laa^ Palmas 3 Southampton 24 Amster- Papeete 29 Balboa rlnldad 23 Plymouth 26 j Prince 23 Cartagena 24 a 25 Curacao 26 Lasuain tl Oranje: Rotter- Southampton e juli 4721 (9803) en eind augustus 3842 (8832) mannen werkzaam. De geregis treerde arbeidsreserve daalde dus van 34.539 54.540) eind juli tot 29.999 50.037» eind augustus. Het aantal werkloze vrouwen was juli 4413 5010) en eind augustus 699 651). Het aantal openstaande aanvragen be liep eind juli voor mannen 73.933 45.270), eind augustus 68.864 (41.905), voor vrou wen resp. 41.383 33.119) en 39.540 (31.182). Voor Zuid-Holland daalde de geregis treerde arbeidsreserve van 4877 eind juli tot 4532 eind augustus, voor het geweste lijk arbeidsbureau in Den Haag van tot 2394. Delft van 74 tot 68, Leiden gaf een stijging van 92 tot 110. Alphen a. d. Rijn een van 5 op 12 en Lisse een daling van 14 tot 12 Amsterdam Rubber gaat werken in Columbia De Rubbercultuurmij. Amsterdam neemt voor 40 pet deel in de 17 augus tus te Bogota opgerichte Compania Co- lombiana de Desarrollo Agricola, die een oliepalmonderneming zal vestigen en voorlopig 2500 ha wil beplanten, waar van de eerste paar honderd ha in 1966 in produktie zal komen. De technische leiding ligt bij de Rubbercultuurmij. Amsterdam. De verzekeringmij. Compa nia Colombiana de Seguros neemt deel voor 50 pet, de Curagaosche Handelmij. voor 10 pet. Groter tekort op Franse begroting-1961 De Franse begroting voor 1961 ver toont een tekort van f5.3 miljard (tegen vorijg jaar f5.1 miljard). De uitgaven bedragen f56.9 (51.2) miljard, de ont vangsten f48.8 (46.1) miljard. In de loop van twee jaren worden de in 195T gevoerde belastingverhogingen va procent afgeschaft. Ouden van dagen en economisch zwakken zullen 7 tot 10 pet. hogere uitkeringen ontvangen. De militaire uitgaven nemen met der dan 2 pet. toe tot f 12.9 miljard. Voor kernenergie is 806 592) miljoen uitge trokken en de bedragen voor onderwijs, Algerije, landbouw en de Franse ge meenschap worden verhoogd. Economische flitsen De Westduitse begroting voor 1961 is thans bij de Bondsraad ingednend en be draagt f 40.6 miljard of 2,6 miljard meer dan een jaar tevoren. Hiervan moet f 1,9 miljard door leningen worden gedekt. Voor de verdediging is f 10,5 mij. uitge trokken, voor wegenbouw f 1,9 miljard. Voor de wetenschap en studententoelagen worden grotere bedragen toegekend. De Britse reserves aan goud en devie- :n zijin im augustus mot f 287 miljoen toegenomen bot f 10.672 miljoen, de Fran- reserves kwamen op een record van 7.973 mlin., een stijiging van f 509 mJm. die een groot deel aan buitenilaiyLse boe- 1 te danken is. Belang van Hoogovens in de V.U.IJ. De Koninklijke Nederlandsche Hoog ovens en Staalfabrieken N.V. heeft belang van bijna 40 procent in het aandelenkapitaal van de Ver- eenigde Utrechtsche Ijzerhandel N.V. De overige aandelen zijn in het bezit van Wm H. Müller en Co. N.V. familie Van Seumeren. De V.U.IJ. houdt zich bezag met handel in walserijproduk- ten en schroot. Interlinie naar Londen De directie der N.V. Internationale Beleggingsunie „Interunie" deelt mede dat een verzoek om notering op de Lon- dense beurs dezer dagen zal worden in gediend en dat de beslissing midden september kan worden verwacht Aero Contractors wijzigt haar naam De luchtvaartmaatschappij Aero Con tractors N.V. heeft bij statutenwijziging van 30 augustus haar naam gewijzigd m Luchtvaartmij. Sahreiner Aerocon trac tors N.V. en het kapitaal verhoogd tot f2 miljoen. Het bestuur bestaat ongewij zigd uit de heren ir. A. baron Van Siy- rum, commissaris, en B. A. M. Schrei- ner, algemeen directeur. De heren H. van Zanten en E. J. W. Schuller zul len als bedrijfsdirecteuren resp. de com merciële en operationele zijden beharti- Op 1 september heeft deze N.V. een luchttaxi-bedrijf opgericht, dat zal wer ken onder de naam Aero-Taxi en als uitgangspunt Zestienihoven gekozen heeft. Er zijn vier vliegtuigen van het type Saab Safir elik voor twee passagiers of 200 kg goederen. Galeries Modernes Arnhem De N.V. Manufacturenhandel Bunker te Arnhem, de N.V. Galeries Modernes Nederland en de Grand Bazar d'Anvers SA., hebben besloten tot oprichting van de N.V. Galaries Modernes Arnhem met inbreng van de bedrijven der N.V. Bun ker aan de Ketelstraat op 1 februari. Hier wil men een groot warenhuis stich ten en het gehele personeel wordt genomen. Maatscliappijnieuws Stoomspinnerij Twenthe: De bezetting was in het eerste halfjaar aanmerkelijk beter dan een jaar tevoren. De order- stand is gunstig en de mogelijkheid van produktieverhoging bestaat, doch wordt bemoeilijkt door personeelsgebrek. De vooruitzichten zijn goed ook voor de dochters. Bij de Spaarbank voor de stad Amster dam was het spaaroverschot in augustus f 2£ (vorig jaar 2,6) mkn; bij de Spaar bank ta Rotterdam f 2,7 (2,3) ml<n„ bij de Centrale Volksbank te Utrecht f 1,2 (0,78) De Bandoengsche Kinlnefabriek onder vond geen rechtstreekse moeilijkheden van de plotselinge gebeurtenissen in de Kongo; de afzet in 1960 is bevredigend en de prijs is beter; men zal de overgangs- ve tegen zwevende belastingen on met het oog op uitbreidingen geleidelijk versterken; in verre toekomst hoopt men de drie deelnemers in de huidige com binatie in één concern te verenigen; het dividend werd bepaald op 18 pot. Burgemeester van Huissen weer in opspraak De gemeenteraad van Huissen in Gel derland is gisteravond akkoord gegaan met een voorstel van wethouder C. Leenaars, om een commissie in te stel len die de raad zo spoedig mogelijk moet rapporteren en adviseren over het beleid van burgemeester F. I. C. M. Terwindt. Dit gebeurde naar aanleiding van een brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, die voorkwam onder de ingezonden stukken en waarin volgens wethouder Leenaars sprake is van ge constateerde, met wettelijke voorschrif ten in strijd zijnde feiten en verhoudin gen in het gemeentebestuur en zijn diensten. In januari diende de vroedschap van Huissen een motie van wantrouwen in tegen het beleid van de burgemeester ten aanzien van een grondtransactie met een in Huissen gevestigd interna tionaal vervoerbedrijf. Op deze motie volgde een uitgebreid onderzoek van de zijde van het provinciaal bestuur, dat onder meer het algemene beleid omvatte. In april deelden G. S. mede. dat de motie van wantrouwen, mede in verband met het feit, dat ter zake van de kwestie met de expeditie een civiele procedure aanhangig was ge maakt, voor kennisgeving was aange- De minister van binnenlandse zaken liet de raad op 15 juli weten, dat kennisneming van de in de motie ver vatte overwegingen, na een terzake ingesteld onderzoek, hem geen aanlei ding had gegeven maatregelen tegen burgemeester Terwindt te nemen. Op 20 juli maakten G.S. melding van handelingen gepleegd in strijd met wet telijke voorschriften. Op 25 juli trad burgemeester Terwindt. die drie maan den met ziekteverlof was geweest, weer in functie. Faillissementen Opgegevei Uitge lieux. Maastricht: A .T B. Dusink. NHmeeen; Co. N V.. J, D C. Rotterdam. !<>60: A J H^H^Sattcr."h/o Arnhem Cur. mr J. Hek- i. K. van Kempen hout- P J J Bnl- C. Koole. h/ó Luyt. Katwijk Maastricht Idem. De Daf past in Uw budget. Rekent U maar uit: Goedkoop in aanschaf, belasting en verzekering; zuinig in gebruik en onderhoud. Geen smeer- punten, Kichtgekoelde motor, hoge levensduurdus lage kilometer-kostprijs. Door zijn afwerking, comfort en ruimte - ook voor Uw bagage - blinkt hij uit in zijn klasse. De bediening is eenvoudig (volautomatisch!), de wegligging en vering perfect. Zo rijdt U vlug en vaardig, met een hoog gemiddelde, door het drukke verkeer. Kortom, een handige zakenauto, waarmee U uitstekend voor de dag kunt komen. En in het weekend... een vreugde voor het hele gezin! Maak een proefrit en U zult het ervarendaf variomatic a&jóeslë. f. 4230.- in standaarduitvoering af fabriek incl. verwarming zeer gunstige financieringsvoorwaarden 140 dealers VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK N.V. EINDHOVEN TEL. 04900-62062 MARGARINE allerfijnste 3 pak nu j llOOKWORST I gesneden of aan t stuk, 150 gr. THEEDOEK j extra goedkoop bij aankoop van 2 pak wasmiddel PANSPONZEN spotprijs 3 stuks nu IRWTEN-WORTELEN REPARATIES AAN Kunstgebitten Voor de buitengemeenten 's morgens met bode mee 's middags retour. INRICHTING VOOR Mod. Tandtechniek GANGETJE 1 LEIDEN (hoek Breestraat) Telefoon 24334 (b.g.g. 20234) Gevraagd een LEGE WINKEL met dagverblijf. Geen woningruil. Brieven onder No. 6106 bur. v. d. blad. TE KOOP WOONARK lengte 20 x 3.5 mtr. Indeling zitkamer, woonkeuken, hall 2 slaapkamers. Te bevragen „de Klopper' Noordwijkerweg, Katwijk KERKBMK LI HENK DE JONG Sfiuls m geestig f3.90 Alom in de boekhandel Advertenties wijzen de weg naar Ter overname gevraagd een SIGARENZAAK liefst met dagverblijf. Zonder woningruil Rusthuis „De Looborch" 'raagt, wegens teleurstelling, s.sp.m. MEISJE voorde keuken met interesse voor koken en diëetkeuken. Meerdere hulp aanwezig. Brieven aai Aan de Prinses Margriet- school, Boshuizerkade 119, wordt per 1 oktober een school- schoonmaakster Inlichtingen en aanmeldin gen bij het hoofd der school aan dc school tussen 4 Voor enige uren per dag vragen wij: NETTE WERKSTER (S) voor het schoonhouden van kantoor. Aanmelden: Nieuwe Rijn 44. Leiden. Gevraagd Aannemersbedrijf G. OOMS Hoofdstraat 42, Valkenburg (Z.H.) Tel. 01718—3065. GEVRAAGD brood- en banket- bakkerehediende aank. bediende of leerling. A. VISSER, Dorpsstraat 62, Tel. 288, Koudekerk a. d. Rijn. Gevraagd gepensioneerde kracht sehoonmaakwerkzaamheden (corveeër) Aanmelden Carrosseriefa- briek Kees Mulder, Oegst- geesterweg 61, Rijnsburg. ZELFSTANDIG MEISJE gevraagd voor hulp in de huishouding, in gezin met 1 kind; G.G. Leeftijd 1517 jaar. Goed loon. Br. onder no. 6104 bur. van dit blad. CHAUFFEUR GEVRAAGD goed op rijplaten kunnende rijden, op kipwagen. C. J. van Rooyen, Leidseweg 371a, Voorschoten. Christelijke Technische Avondschool - Alphen aan den Rjjn (op 3 oktober 1960 beginnen de lessen voor de afdelingen automontage, bouwkunde, lassen, metselen, meubel maken, houten en ijzeren scheepsbouw en werktuig bouwkunde) Voor sommige afdelingen worden nog leraren gevraagd öe miskenöe uitvinöeR 35. Een verheugde glimlach overtrok het ge laat van baron Bluff nu hij zijn in 't rond sprin gende Benzol teruggevonden had. Met uitgesto ken hand liep hij op de toekijkende landbouwer toe. „Een historisch ogenblik", sprak hij plechtig, „en u zijt de gelukkige op wiens terrein heb ik ervan, meneertje. Scha aan m'n pootgoed, de groei gaat er uit van dat gestamp". „Hm", sprak baron Bluff teleurgesteld. „De grond gaat er ook aan", merkte de boer op. „Met geen tien ploegen kom ik er meer door- „Wat ze al niet uitvinden tegenwoordig", ging de landbouwer voort, „zeeziek word je er van". Baron Bluff zweeg. Ook de notabelen in de auto hadden hun kre ten gestaakt. Het zag er naar uit, dat ze de op en neer gaande beweging niet lang meer zouden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1960 | | pagina 8