Eerste selectiewedstrijden in Den Haag en Schiedam K. de Knegt, groot NCGV-er 50 jaar lid van Excelsior Hoogovenschaaktourn ooi Matanovie lieeft leiding in Beverwijk veroverd Hoofdklasse volleybal t Blijft spannen tussen RVC, Re va en DES Celebes-h. na gelijk spel uitgeschakeld? Volop spanning bij de volleybalwedstrijden YES 2 klopte iii Leidse finale De Ijsvogels VOOR NCGV-KAMPIOENSCHAPPEN NIEUWE LEIDSCHE COURANT 7 MAANDAG 11 JANUARI 196U IN DELFT EN DE GEHELE TURNWERELD BEKEND KLAAS DE KNEGT iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiriinniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HOKIJ-jeugd op glad ijs Zaterdagavond speelde het scholieren- leam van HIJS tegen het Schuierteam K.E.V. uit Krefeld. Gedurende de eerste tgd scheen het of de partners geheel tegen elkaar opgewassen waren, maar plotseling kreeg een Duitse back een kans en ging er alleen met de puck van door (10). Het Hokdj-teaan bleef doorvechten, maar kon ook een tweede en derde doelpunt vam de Duitsens tndiet verhindeaen. Doch daiambij bleef het. De jeugd van Hokij speelde dezelfde avond telgen bet Jugenditeam van K.E.V. Reedis had K.E.V. de score op 20 ge bracht voordiait de Hagemaairs goed op dreef kwamen en Ba'kker, die sinds kont weer op het HOKIJ-ijs staat, kreeg de puck en schaatste met fantastische snel heid naair het Duitse doel. Juist op tijd gaf hij door naar Kooh, die de aanvat feil loos anfandd'e {21). Br kwam een opleving in het HOKIJ- taam, maair ondanks het -goedie spel wiist KB.V. de stand tot 51 op te voeren Manuel scoorde vlak voor het einde vaa de tweede- speedihdft door handliig stack- wenk (52). In de dorde speelhelfit werd het 72 voor de Ifruditsers. IJshockey. Het Zweedse ijshockey- team heeft zaterdagavond in Stockholm voor 17.000 toeschouwers een 44 bereikt tegen Rusland, de Olympische kampioen. De tussenstanden waren 11, 2—1 en 1—2. Zweden won in novembei in Moskou met 31 van de Russen, maai verloor toen de return-wedstrijd met 82-, H' IJ IS EEN halve eeuw lid van de Chr. gymnastiekvereniging Excelsior in Delft daardoor tevens 50 jaar lid van het Ned. Chr. Gymnastiekverbond, waar voor hü grote verdiensten heeft. Zo groot, dat hy 25 jaar geleden lid werd van de Bondstechnische Commissie van deze organisatie. Zijn naam: K. de Knegt uit Delft. En wie kent in het NCGV en in Delft de heer De Knegt niet, die op 12 januari 1910 lid werd van Excelsior en na 50 jaar nog steeds zegt, d»t de gymnastiekavond, de avond van zijn leven is? Hij ging spoedig geheel in het tnrnen op, werd alg. adjunct, 2e penningmeester en later secretaris van Excelsior en presideerde op 19-jarige leeftijd al een vergadering van zijn vereniging. In 1928 besloot hij voor de acte Gymnastiek M.O. te gaan studeren, werd tevens leider van Excelsior, slaag de in 1930 voor het staatsdiploma leider liohamcljjke oefening en behaalde in 1931 zyn M.O.-aote. Toen was zijn doel bereikt. Hij zwaaide zijn baan aan de Technische Hogeschool vaarwel en werd gymnastiekonderwUzer. Zowel aan de Paul Krugerschool, als an de school in de Draaistraat in Den Haag werd hij benoemd, terwijl hij ook enkele lessen aan de Geref. school in Delft gaf. Wanneer de voorzitter van de Paul Krugerschool hem vroeg of hij spoedig naar Den Haag zou verhuigen, antwoordde hij ja, doch zijn hart zei neen. In Delft zetelde immers Excelsior, dat hij trouw wilde blijven. Na de tweede wereldoorlog werd hij aan de chr. en openbare ulo in Delft benoemd en vroeg ontslag bij de Haagse scholen. Toen in 1948 het chr. lyceum in Delft werd op gericht, was het De Knegt, die daar leraar lichamelijke opvoeding werd. Spoedig de school vol en na 3 jaar vergden zijn lessen zoveel tijd, dat hij zijn werk de uloscholen moest opgeven. de heer De Knegt als een bijzondere derscheiding beschouwt is, dat hy vijf maal na een zeer zware selectie met zijn ritmische damesploeg voor de televisie mocht optreden. Smalend werd door an dersdenkenden gesproken, dat ook Excel- 'or met ritmische gymnastiek begon Maar de heer De Knegt zettte door eri uitgerekend zjjn ploeg werd uitverkoren om met medewerking van alle vereni gingen Delft de vertegenwoordigen op het onderdeel ritmische gymnastiek, b(j jaarlijkse stedenontmoeting tussen Delft, Lelden en Amersfoort. Leider Maar leider van Excelsior bleet hy. Als zodanig heeft hy vele hoogtepunten beleefd. Toch vraagt de man, die op eer ste kerstdag zün 6lste verjaardag vierde, zich af, of het nu wel een prestatie ls 50 jaar lid van een vereniging te zyn. „Ik heb er de gezondheid voor gekregen", zegt hy eenvoudig. Maar de onvermoei bare heer De Knegt vergeet dan, dat hy velen aan zich verplicht heeft, dat hy een groot NCGV-er is, wiens benoeming In 1935 tot lid van dc bondstechnische commissie een van de beste nit de ge schiedenis van het NCGV is. Voor talrijke demonstraties heeft hij de oefeningen ontworpen en ook is de oefen stof van bijna alle NCGV-bondswedstrij- den zijn ontwerp. Toen de NCRV zijn eerste Jut>o in 1949 zou houden, werd de heer De Knegt aangewezen de oefening voor 7500 turners te ontwerpen en tevens de leiding bij de demonstratie 100.000 personen op zich te nemen, kweet zich zo goed van die taak, dat op de tweede Jubo in 1954 voor datzelfde werk maar één man in aanmerking kwam. Zijn naam was Klaas De Knegt. Organisator Vele malen zijn de capaciteiten van de heer De Knegt als organisator naar voren gekomen. Hij werd aangetrok ken door het comité, dat de Taptoe Delft organiseert. Maar voor alles en boven alles, bleef hij turnleider. In Zutphen heeft hy met zijn dames- ploeg op de nationale gymnastiekwed- strijden de koninklijke plaquette gewon nen-, in Den Haag won hij tijdens het 45-jarig NCGV-feest met zijn ritmische damesploeg twee eerste prijzen en Donner op gedeelde vijfde plaats De strijd om dc leiding van hel hoogovenschaaktoer- nooi lieeft in de vierde ronde de be slissende eindfase nog niet bereikt. .Enerzyds steekt geen van de deelne- in 1 naakbare derzyds maken drie afgebroken partyen een prognose nogal illusoir. Interessant was het duel, dat de natio nale kampioen Jan Hein Donner tegen de Russische grootmeester Petrosian uit vocht. Het was 'n Nimzo-Indiër, waarin voor de Rus kandidaat voor de eind zege een teruggebleven c-pion het zorgenkind vormde. Petrosian ontwik kelde echter na vrij omvangrijke voor bereidingen druk op de witte konings vleugel. Toen het lichte materiaal ge ruild was, ontstonden stellingen, die mo gelijkheden in zich schenen te bergen voor scherpe verwikkelingen, temeer daar zwart (Petrosian) met toren dame de witte koning in een matnet trachtte te drijven. Donner riposteerde echter doeltreffend: hij pende de zwarte toren. De Rus bleek na deze neutralise rende activiteit weinig meer te voelen voor het nemen van risico. Na bijna vijf uur spelen kwamen de grootmeesters Barendregt leed een kansloze nede'- laag tegen Van Scheltinga. De overige partyen kwamen niet tot een einde. Larsen zette met wit zijn ont moeting tegen Toran .romantisch op. Toran offerde een pion voor initiatief. Daarna werd de materiaalverhouding nog vreemder. Wit verloor een kwali teit, doch had daarvoor op een gegeven ogenblik liefst vier pionnen. De afge broken stelling, met drie pionnen tegen de kwaliteit zal de Spaanse meestei hoofdbrekens kosten. Matanovie—Flohr heeft zich ontwik keld tot een eindspel dat grootmeester Flohr kennelijk onbehaaglijk vindt. De partij ontwikkelde zich uit de hoofdva riant van de Caro-Kann, waarin Flohr een expert is. Wit hield de druk echter voortdurend in stand en kon langzaam maar zeker voordeel bereiken. De partij wordt dinsdagochtend uitgespeeld. Tan—Bouwmeester is afgebroken een toreneindspel, met een klein plus aan wits zijde. Het zou echter verbazing wekken indien er e De uitslagen van Grootmeestergrocp beslissing uit- de derde ronde Tan (Indonesië— ^2; Flohr (Rusland)—Donner (Ned.) 1—0; Van Scheltinga (Ned.)Toran (Spanje) Vz—Yz- MeestergroepRellstab (Did.)—Gere- ben .(Israël) te; Branicki (Polen)- Kramer (Ned.) \*z—Yz\ Van Geet (Ned.) Bredewout (Ned.) YzYzLangeweg (Ned.)—Bink (Ned.) 1—0; Perez (Span je)Sanaor (Hongarije) 01. Damesgroep: mevrouw Van der Veen (Ned.)—mej. Javanovic Zuid-Slavië afg.mevr. Brandler (W.-Dld.)—mevr. Loeffler (België) YzYzmevr. Heems kerk (Ned.)—mevr. Chaude de Silans (Fr.) Yz\ mej. Sinka (Hongarije) - mej. Bacic (Zuid-Slavië) 1—0; 1 Timmer (Ned.)—mevr. Vreeken (Ned.) Tevens werden uitgespeeld: Groot- meestergroep: Matanovie Zuid-Slavië)- Tan (Indonesië). 1—0. Meestergroep: Bredewout (Ned.)— Branicki (Polen) 10. Damesgroep: mevr. Vreeken (Ned.j- mej. Sinka (Hongarije) Yz—Yz; mej. Bacic Zuid-Slaviëmevr. Heemskerk (Ned.) 0—1; mevr. Loeffler (België)— mevr. Van der Veen (Ned.) 01. De uitslagen van de vierde ronde GrootmeestergrocpLarsenToran af- gebr.; Barendregt—Van Scheltinga 0—1; Donner—Petrosian YzYz', Matanovie Flohr afg.; Tan—Bouwmeester afg. Meestergroep: GerebenSandor Yzli; Bink—Perez 01Bredewout—Lange weg afg.; Kramer—Van Geet 1—0; ReU- scao—Branicki afg. Damesgroepmej. Jovanovic1 Vreeken afg.; mej. Bacic—mevr. Timmer 0—1; mevr. Chaude de Silansmej. Sin ka YzYz mevr. Loeffler—mevr. Heems kerk 0—1; mevr. Van der Veenmev Brandler afg. Voorts werd de partij Bouwmeester- Barendregt uitgespeeld. Bouwmèest* zegevierde. Na de vierde ronde luiden de stan- Grootmeestengroep1. Matanovie (Z.- Sl.) 2 Yz pt en 1 afg. 2. Petrosian (RusL) 2',2 pt.; 3-4. Flohr (Rusland) en Larsen (Denemarken) 2 pt. en 1 afg.; 5-6. Van Scheltinga (Ned), en Donner (Ned.) bei den 2 pt.; 7-8. Toran (Sp.) en Bouw meester (Ned.) \Yz pt. en 1 afg.; 9. Tan (Ind.) Yz pt. en 1 afg.; 10. Barendregt (Ned.) li pt. Meestergroep: 1-3. Kramer (Ned.), Sandor (Hong.) en Gereben (Israël) al len 2% pt.; 4. Rellstab (W.-Dld.) 2 pt. 1 afg.; 5. Van Geet (Ned.) 2 pt.6-8. Bra nicki (Polen), Langeweg (Ned.) en Brede wout (Ned.) allen V/z pt. en 1 afg.; a Perez (Spanje) 1 Ms pt.; 10. Bink (Ned.) Yz pt. Damesgroep: 1-3. mevr. Heemskerk (Ned.), mej. Sinka (Hong.) en mevr. Chaude de Silans (Fr.) allen 2Yz pt.4. mevr. Vreeken (Ned.) 2 pt. en l^afg.; 5. mevr. Timmer (Ned.) 2 pt.6-7. 1 Van der Veen (Ned.) en mej. Jovanovic (Z.-Sl.) beiden 1 Yz pt. en 2 afg.; mevr. Loeffler (België) en mej. Bacic (Z.-Sl.) beiden 1 pt.; 10. mevr. Brandler (Did.) Yz pt. en 1 afg. Leraar De heer De Knegt is steeds met zijn tijd eegegaan. Hij heeft, zoals hij zegt, veel lief, maar ook veel leed ondervonden. Het tekort aan leiders, de mindere trouw bij de jongeren voor het verenigingsleven, hebben hem niet weerhouden zich vol ledig. in te zetten voor Excelsior, voo NCGV en voor het chr. lyceum. Nog steeds, want als op tweede Pinksterdag 't NCGV in Coevorden zijn halve e feest viert, worden de drie door De Knegt ontworpen oefeningen uitgevoerd. Als er op het terrein van de chr. sportbeweging activiteiten worden ontplooid, is de overigens bescheiden heer De Knegt aanwezig en zo is hy ook een der oprichters van de chr. korfbalvereniging Excelsior, die in de CKB-hoofdklasse speelt. Op het chr. lyceum is hij niet alleen turnleraar, maar ook promotor van di- sportactiviteiten. Zijn meisjes-vol- leybalploeg speelt in de eerste klas var de Delftse NeVoBo-afdeling en is al en kele malen kampioen geweest.. Promo- aar de Overgangsklasse? Neen, zegt turnleraar De Knegt, want dan moeten reizen worden gemaakt en komt het huiswerk in het gedrang. Baas „Eén uur in de week ben ik baas mijn vrouw", zegt de heer De Knegt lachend. „Dat is als ik leider ben vi huisvrouwen-afdeling van Excelsior, waarvan zy lid is. Als ik zeg: stilstaan, dan staat ze ook stil". Zyn zoon is eveneens leraar gymnas tiek M.O„ terwijl zijn dochter in Rot terdam heilgymnaste is. Daarvoor heeft zij de liefde van hapr vader geërfd, die in Delft een drukke praktijk heeft. Is het wonder, dat Excelsior de heer De Knegt, aan wie het zoveel heeft te danken, hem op zyn jubllenmdag, 12 ja nuari, een receptie aanbiedt? Deze wordt gehonden in hotel Centraal in Delft, des avonds van 8 tot half tien. Dan zal op nieuw blijken .hoezeer het werk Klaas de Knegt wordt gewaardeerd. Ned. herenturnploeg samengesteld Voor de vier landen heren turn wed strijd tussen Denemarken, Luxemburg, Rijnland en Nederland, die door het jubi lerende „Simson" georganiseerd wordt er die op zaterdag 23 januari in de Koop mansbeurs in Amsterdam wordt gehou den zijn voor Nederland aangewezen: Willy Jaegers (Bocholl), Klaas Boot (Amersfoort) en Jaap v. d. Sande (vlis- singen). Het Luxemburgse team bestaat uit: Josi Stoffel, armand Huberty Michiel Kyesgen. Voor Rijnland turn Viktor Bechdorf, Robert Klein en Erwïn Wolter. Het Deense team is nog samengesteld. IJshockey. Het HOKIJ-ijshockeyteam speelt komende woensdag zijn negende wedstrijd in dit seizoen in de Houtrusthal in Den Haag en wel tegen de Noorse ploeg Furuset uit Oslo. P. Roozenburg werd sneldamkampioen Z&terdagdagmiddag was een groot aan tal Nederlandse hoofdklassespelers naar Hengelo gereisd om deel te nemen aan het sneldamkampioenschap. georganiseerd door de Hengelose damvereniging Twen- le's Eerste. Na voorwedstaijden plaatsten Roozen- buirig, Dukel, Wiiggens en Gordijn zich bij de -laatste vier die moesten uatenaken wie kampioen werd De uitslag was: 1. Rozen burg (Uimuidien, 2. Dukel (IJmuiden), 3. Wiiggers (Enschede), 4. Gordijn (Den Haag), 5. Bengsma (Roordnhuizum), 6. Aeiilkema (Gnoaióngen), 7. Meyer (Hoen- deirilo), 8. OranJink (Aalften). Bij de eerste klassens won Lamsink Almelo en bij de -tweede klassers zege vierde He Itemons uiiit Hengelo. Haags damtiental te sterk voor Leiden Zaterdagmiddag vond de eerste wed strijd plaats in de serie districtwedstrij den, van de Zuidhollandse dambond. Het Haagse tiental speelde tegen een tiental van de Leidse districts dambond en bleek veel sterker. De uitslagen wanen: Den HaagLeiden: F. H. Boog—T. Zijlsrtr-a 0—2; L. P. Kaïn J. Latenveer 3—0; Ch. MulderTh. Zwetsloot 11; A. J. BomB. Inning 1 1; P. Remmers-waaiA. v. d. Zwan 11; C. de KomiiugW. Kram 2—0; J. v. d. BruisP. Gijsbertse 20; D. v. d. Staay J. v. Srungëlauid 20; C. R. TyboutA. Turk 11; J. J. RoozenburgJ. v. d. Starre 2—0. Totaal 14—6. In Gouda won het Rotterdamse tiental an het Goudse tiental met 155. Volleybal Nederlandse dames tegen O.-Duitsland Op schrikkeldag, maandag 29 januari, speelt het nationale dames-volleybalteam in Den Haag een wedstryd tegen het da mesteam van Oost-Dultsland, dat dan op doorreis is naar Parys .Waar de wed stryd zal worden gespeeld is nog niet bekend. trum—RVC DES—AMVJ OVC—Reva 0-3; Concordia—SW 2— 3; Libanon '50SOS 2—3. De kansen van de Haagse teams op de titel bleven ook deze week weer on aangetast. DES hield de volle buit thuis. OVC was de mindere van Reva. RVC en Sportcentrum speelden in Hil versum een goede wedstrijd. De Rijswy- kers kwamen op 02. De Hilversummers wisten de stand in evenwicht te brengen. In de vijfde set had RVC de topvorm van Cees Bakker nodig om de volle winst te kunnen bemachtigen. In Rotter dam verspeelden zowel Concordia als Libanon een 2—0 voorsprong tegen hun Utrechtse bezoekers SW en SOS. De Utrechtse ploegen gaven de moed niet op en het volhouden werd beloond: bei-' de teams wonnen. Vooral de zege van SVV is een opmerkelijke prestatie, waardoor de situatie onderaan de rang lijst spannend werd. SOS SVV Concordia 10 12 11 12 12 VI ANDERE DISTRICTEN Noord. Heren: GPSV—Lekas 3—0. Zuid II. Heren: LyceumEBVC 1—3 Ever Ready—V.C. Den Bosch 13; V.C Tilburg—Odulphus 2—2MinencoTor nado 0—3. Zuid II. Dames: V.C. Den Bosch- Olympia 31. Programma t.m. vrijdag Heren: US—AMVJ. Dames: Boemerang—RVC. mORDWIJK Meisje aangereden door tram Zaterdagmiddag is de zeventienjarige Martha Hermans uit de Van Leeuwen straat bij de Tramsteeg door een tram aangereden. Het meisje liep een gebro ken sleutelbeen en een hersenschudding op. Het ongeluk gebeurde toen het slacht offer juist voor de trambaan wilde overfietsen. De tram raakte de achter kant van haar fiets, waardoor het meisje tegen de grond werd gesmakt, gelukkig nog juist naast de tram. Uitgesproken: C. J. J. Cl&veaux. winkel gram- platen, elek app-, Dagucrrestraat 72, Den Haag. h o. Acoustique, cur- mr. G. Dekker: C. J. v Etten. handel textiel, hulsh. art-, Deimanstraat 199, ld-, cur. mr- A- Hoe ken; Th B- F. Kret kistenfabriek, Leidse- vaart 13b, Noordwijkerhout, our. mr. J. C. de Vroom, Lelden- RVC Reva DES SOS Concordia 12 22 12 22 12 20 11 14 11 12 Libanon '50 10 10 OVC 12 10 Sportcentr. 12 8 US 12 8 HVS 13 6 SVV 13 6 AMVJ 12 4 Dames: CelebesDie Raeckse 30; RVC—AMVJ 3—1; St. Paul—V.V. Vee- nendaal 31. Celebes en RVC hielden de volle buit thuis. Veenendaal verloor weer. De po sitie van dit team, alsmede die van het Amsterdamse AMVJ wordt steeds slech ter. Veel hoop op ontsnappen wordt hun niet meer gelaten. Celebes 12 24 St. Paul 11 10 RVC 11 18 ZVC/K V 9 3 Boemerang 10 16 Die Raeckse 13 6 OVERGANGSKLASSE VOLLEYBAL VPSV—Celebes 2—2; Libanon 50 2— DES 2 22; Concordia 2DRL 03; Punch—CSVD S—1; HVL—VVS 2—2. H-et is Celebes niet gelukt in Voorburg de volle wdïist te bemachtigen. Het was bijna een nederlaag voor de mannen van Henk Blok geworden, want VPSV sto-nd bij het ingaan van de laatste set op 21 Slechts met inspanning van alle krach ten wist Celebes de laatste set te win nen, het werd 1719. Intussen verspeel de Celebes weer een belangrijk punt en staat er nu-relatief vier o-p De Profes- sorenwij-k achter. Ook DES 2 kwam niet verder dan een gelijk spel. De Delftse derby PunchCSVD bracht de winst bij de sbudenten. Celebes 12-16 DES 2 10-8* De Prof.-wijk 9-14 Concordia 2 9-7 Voorburg 8-11 Libanon '50 2 10-7 DRL 9-11 VPSV 10-7 Punch 9-10 CSVD 9-5 HVL 8-9 VVS 9-5 Dames: PVC—DES 0—3; OVC—Die Haghe 3—1; CSVD—Hofwijck 3—0; De ProfessorenwijkArgos 13. Ook de tweede wedstrijd tegen PVC leverde DES de volile winst op. De Voorburgse dames behoeven uit de res terende zeven wedstrijden nog slechts tien punten te behalen om zich. kampioen te kunnen noemen. OVC behield de tweede plaats door een zege op Die Hagihe, dat nog lang niet veilig staat. DES 11-20 Argos 8-8 OVC 12-17 CSVD 10-8 DRL 11-14 Die Haghe 9-4 MVC 11-14 De Pirof.wijk 8-3* PVS 11-11 Hofwijck 11-1 twee winstpunten in mindering. NOORDHOLLAND Heren: MadjoeOctopus 03; JHOC Czaar Peter 03; Die RaeckseSant poort 1—3; VCYHCSC 1—3; Molenwiek Czaar Peter 22. Dames: TOGThe Smash 30; Mad- AMSTERDAM-UTRECHT Heren: SpiritSMH 32; Olympia Soest—VVGA 3—2; 't Zand—Cito 1—3; ValbovolPolonia 31. Dames: Olympia ZeistUnit as 13; Sportcentrum—Athlon 03; SOS 2An mara 23; Antilopen—The Smashers 31; Olympia Soest—Spirit 31. PROGRAMMA T/M VRIJDAG Heren: CSVD—HVL; Punoh—VVS. Dames: OVC—DES; MVC—Hofwijck; Die Haghe—PVC. TWEE DERBY'S in één week, die beide alles brachten wat men ervan kan verwachten: spanning, sensatie en wat dies meer zij. De dames van Argos en Prof. Wijk startten hypernerveus met de grootste missers aan beide kanten. Daar het serveren bij de Argosdames iets beter was ver zorgd haalden zij de eerste set met 15—12 binnen. De tweede gaf een her boren P.W.-team te zien, dat met resolute aanvallen de bakens trachtte te verzetten. Maar Argos vocht terug en zo ontstond er een levendige strijd, wel niet met fraai spel, maar wel rijk aan sensaties. Moeilijke reddingen werdfen afgewisseld met de grootste blunders. 1—1. De profdames gingen in de derde set direct door en liepen vrij gemakkelijk via 61 naar 1410, maar toen haperde er iets in de volleybalmachine. Een fout aan het net was oorzaak dat Argos de serve overnam en daarna stortte P.W. ineen. Met 1614 won Argos deze belang rijke set en liep in de vierde set zonder slag of stoot naar een 100 voorsprong. Een laatste opleving in de P.W.-ploeg deed de overwinning voor de Argos dames nog even op haar grondvesten trillen, maar op de stand 1210 wis ten zij toch de winst met 31 binnen te Veel belangstelling Bijzonder veel toeschouwers hebben een uiterst spannend duel tussen HVL en VVS gezien. VVS speelde zijn beste wedstryd van het seizoen en HVL moest ervoor vechten om niet onder de voet gelopen te worden te worden, door het enthousiast spelend VVS. De eerste set was voor het HVL-team al een teken aan de-wand. Een gemak kelijk verkregen voorsprong door tech nische fouten in het VVS-team, werd zeer snel weggewerkt en omgezet in een voorsprong. Felle aanvallen van Favier c.s. lieten niet na, indruk te maken in de HVL gelederen en met 1512 was de stand 1—0 voor VVS. In de tweede set hebben de roodbroe- ken de winst uit handen gegeven. Regel matig had VVS een voorsprong tot 1411 toe. Enkele aanvallen van Van Duyven- bode en Van Heek in de HVL-gelederen bracht de thuisclub een 1614 setzege en daarmee was de stand gelijk: 1—1. We dachten, dat nu het ver boven zijn krachten spelend VVS gedeprimeerd MICRO-KORFBAL ALOM In Leiden hebben achttallen van De Ijsvogels en VES elkaar zaterdag geen duimbreed toegegeven. Zoals bekend slaagde De Ijsvogels er op Tweede Kerstdag in het eerste achttal van VES een nederlaag toe te brengen. Ditmaal gelukte het VES 2 met 54 van De Ijsvogels te winnen. De bezetting van de eerste plaats was een aangelegenheid tussen dit tweetal, dat had weten te winnen van Pernix en Fiks, voordat VES 2 en De Ijsvogels de strijd met elkaar gingen aanbin den. Het achtste achttal van VES, dat in de vierde klas uitkwam, wist beslag te leggen op de eerste plaats, terwijl in de ove rige klassen de teams uit de omgeving van Leiden zich het sterkst toon den. Zo won Fiks 2 in 2D, TOP 2 in 2E en Velocitas 2 in de derde klas. Zowel voor de Kring Den Haag als voor de Kring Maasmond van het Ned. Chr. Gymnastiekverbond zijn zaterdag selectiewedstrijden gehouden. Voor elk onder deel van deze wedstrijden mogen acht vertegenwoor digers van de diverse kringen worden afgevaardigd naar de gewestelijke wedstrijden, die op 30 januari in Rotterdam worden gehouden. Ook daar vindt dan een selectie plaats, waardoor van elk onderdeel ten hoog ste acht turners of turnsters kunnen deelnemen aan de nationale wedstrijden voor de beste gymnasten uit de vijf gewesten, die in februari in Arnhem plaats vinden. De best geklasseerden van deze nationale wedstrijden komen uit op de NCGV-ere-avond, die in verband met het gouden jubileum van deze organisatie in Utrecht zal worden gehouden. Stokdijk, W. Strasters, G. Ronhaar, A. v, Hilten, C. v. d. Geest en M. v. Dijke (allen Advendo), A. v. Mook (SOS). Lange mat: W. Strasters (Advendo). In de turnzaal aan de Weesperstraat in Den Haag hebben dames en heren van de Chr. gymnastiekverenigingen Advendo, Die Haghe, DIO, GDS, Hercu les Scheveningen), Irene (Wassenaar), SOS en Vesdo elkaar zaterdag de eer om naar Rotterdam te worden uitgezon den, betwist. Voor de gewestelijke wed strijden wisten zich ten slotte te plaat- HEREN: Hoogrek: H. Stokdijk, W. Strasters, A. v. Hilken, J. Akerboom, C. v. d. Geest, G. Kamphuis, M. v. Dijke on G. Ronhaar (allen Advendo). Hoogbrug: H. Stokdijk, J. Akerboom, J. Strasters (allen Advendo), A. v. Mook (SOS), L. Keus (Hercules), C. v. d. Geest, G. Ron haar (beiden Advendo) en M. VroliJic (Hercules). Ringen: G. Kamphuls, H. DAMES. Ringen: B. Bouma, B. Meer, J. Jongedijk, C. v. Ballegooyen (allen Advendo), I. Smid (Die Haghe), A. v. Schijndel, T. Smid en A. Marinu» (allen Advendo). Laagbrug: B. Bouma, C. v. Ballegooyen (beiden Advendo), E. Aardse (GDS), R. Onderstal (Adven do), H. v. d. Kaay (Die Haghe), B. v Meer (Advendo), I. Stigter (Irene) A. v. Schijndel (Advendo). Evenvvlchts- balk: W. Timmer (Advendo), C. ten Ham (DIO), B. Bouma, J. Jongendijk, R. Onderstal (allen Advendo), D. Kreus, Evenwichtsbalk H. Meerts (beiden Vesdo). Brog met °n-1 pouiicsen (ODO), In Schiedam kwamen de gymnasten ui de Kring Maasmond byeen. Het aren leden van de Chr. gymnastiek verenigingen Excelsior (Delft), Lierse Sportvereniging (De Xier) alsmede ODO, Animo en DOK (allen Schiedam). Voor de gewestelyke wedstrijden in Rot terdam plaatsten zich: HEREN. Brug: Makkers (Excelsior), Verkade (De Lier), Groeneweg (DOK), J. v. Duin (Excelsior), A. Herlaar (DOK), A. Cornet (Excelsior), A. Voor- bach (Animo) en H. Bücher (De Lier). Ringen: Verkade (De Lier), Makkers. J. v. Duin, A. Cornet en A. van Mullum (allen Excelsior). Rek: Verkade (De Lier), Makkers (Excelsior), J. Groene- wagen (DOK), A. Cornet (Excelsior), K. Tanes (DOK), H. v. Ry (Animo), A. Duin (Excelsior) en H. Bücher (De Lier). Lange mat: Makkers, J. van Duin, A. Cornet en A. v. Mullum (allen Excel- DAMES. Brug: v. 't Hoff (ODO), De Reuver, mevr. J. Herlaar (beiden DOK), B. 't Hart (Excelsior), C. de Winter (Animo), A. v. d. Heiden (ODO), A. ae Duinen (DOK), G. Huisman (Excelsior). Ringen: mevr. Herlaar (DOK), v. d. Heiden (ODO), I. v. d. Kaay (De Lier», A. de Duinen (DOK), W. v. Vliet (De Lier), G. Huisman (Excelsior), Boeke- stein (De Lier), L v. 't Hoff (ODO), Hcrlaar en mej. In Rotterdam werden niet minder dan 1 wedstrijden gespeeld. Daar kon me drie velden terecht. Van half twee tot elf ur klonk daar het scheidsrechterfluitje, In Alkmaar waren de korfballers uit de kop van Noordholland bij elkaar ge komen. De veiling in de Kaasstad leent zich bhzonder goed voor het spelen o-wedstrijden. Men kan op twee velden tegelijk spelen en wij hebben vermoeden, dat CKB hier nog weieens - zijn intrek zal nemen. Opvallend de hardheid van het spel, zoals het door de Noordhollanders wordt gespeeld. Juist daarom zou het aanbeveling ver dienen, dat in deze veiling van tijd tot tijd ontmoetingen vastgesteld worden tussen ploegen vanuit Amstelland en van boven Alkmaar Veteranen Woensdagavond zullen zestien vetera m-achttallen naar Rotterdam trekken n microkorfbal te spelen. Van 7 tot 11 ur zal men hen aan het werk zien In de byzonder fraaie EnergiehaL Resultaten Leiden; hoofdklasse: Fiks VES 2 2—3, De IjsvogelsPernix 4—1, De Ijsvogels— Fiks 4—2, Pernix 2—VES 2 2—3. VES 2— De Ijsvogels 54, Pernix 2—Fiks 00. Prijswinnaars; hoofdklasse VES 2 (Den Haag); 2e klas Fiks 2 (Oegstgeest), TOP 2 Sassenheim); 3e klas; Velocitas 2 (Lei derdorp); 4e klas VES 8- Rotterdam; Prijswinnaars ie klas Oran je Nassau (Vlaardingen); 2e klas; ACKC (Almkerk). Oranje-Zwart (Mijnsheeren- land); 3e klas: NIO (Schiebroek), TuP 5 (Rotterdam). Alkmaar: afdeling i; DTS (Enkhuizen); afdeling 2 ONI 2 (Andijk). Indeling veteranen wedstryden Rotterdam; afdeling A: Kwiek, Thor, TOP, RotterdamlZuid (allen Rotterdam); afdeling B; Bolnes, DIO (Rotterdam), Maassluis, Oranje Nassau (Vlaardingen); afdeling C: LSO-zuid, Neerland ia (Delft), PKC (Papendrecht), Oranje-Wit (Dor drecht) afdeling D; DES (Delft), LSO- noord, VES (Den Haag) en De Ijsvogels (Den Haag). worden door deze terugslag, maar met de moed der wanhoop vocht het terug en met succes. Het werd 2—1 voor de roodbroeken na een uiterst spannen de set met 1513, 21, voor VVS dus. Maar de grootste sensatie werd tot de laatste set bewaard. VVS was door het onverwachte succes plotseling volkomen slag en HVL liep naar een 9—0 voorsprong, louter en alleen door grove fouten by VVS. Maar nu kwam de groot ste stunt van VVS. De onoverkomelijke achterstand werd puntje voor puntje ngelopen, ja zelfs omgezet in een 1311- oorsprong De gymnasiumzaal leek een heksen ketel, beide partijen werden luidkeels door hun supporters aangemoedigd. Maar deze enorme krachtsinspanning had te veel van de VVS-ers gevergd, HVL voel de zijn laatste kans en benutte die om via 1513 de set binnen te halen. Daar- werd door VVS een kostbaar puntje binnengehaald en boekte HVL zijn vijfde gelijkspel-in-successie. De overige uitslagen zijn: Dames eerste klas: KVC 1—Prof. Wijk 30Or. Groen 1Teylingen 1 31 Nw. Brunh. 2—Argos 2 3—1 Dames tweede klas: KVC 2—KVC 3 3—1; Or. Groen 2-Prof. Wijk 3 3—1; GGV 1—Kangeroes 2 2—2. Dames derde klas: SKR 1—Kangeroes 3-6. Dames vierde klas: AllianceSKR 1 1—3; Meerburg 2—Raaphorst 1 0—3; GGV 2Alliance 1 03. Heren derde klas: DSB 1De Vlam 1 1—3. Heren vijfde klas: Prof. Wijk 6—Zee macht 1 0—3; VVS 5—Zeemacht 11-3; VVS 6—Raaphorst 1 2—2; HVL 4—DES 2 3—1. Overgangsklasse dames: Argos 1—Prof. Wijk 1 3—1. Overgangsklasse herenHVL 1VVS 1 2—2. HAZERS1VOVDE Handbalnieuws Het damesteam van de handbalvereni ging „Rapid" moest zaterdag de strijd aanbinden tegen zijn grootste 'tegenstand ster, de vereniging Quick Sport. Aange zien beide ploegen nog ongeslagen wa- was deze wedstrijd van grote beteke nis. De Rapid-daimes hebben zich helaas niet van haar beste kant laten zien en ze mogen zich nog gelukkig prijzen met de eindstand: 33. Raipid kon profiteren van het feit, dat Quick Boys geen „schut ters" in het veld had, anders was het ïcoteverloop beslist anders geweest. De wedstrijd van de adspirant-meisjee ia niet doorgegaan. Een geheel ander beeld vertoonde de wedstrijd van de Rapid-Heren tegen Hermes III. Er werd in hoog tempo ge speeld en al behaalde Rapid een 106 overwinning, cadeau kreeg zij deze beslist niet. Rapid wist al direct een aantal kan sen te benutten en binnen korte tijd was het 82. Daarna kwam Hermes weer ste viger opzetten en het kostte ten slotte nog veel moeite tot de gemelde 10—6 overwinning te komen. Weilstryd afgelast In verband met de weersomstandigheden ts de voetbalwedstrijd tussen Hazers- woudse Boys I en V.V-S.B- (eerste klas L.V.B.) zaterdag afgelast. Weekagenda Maandag, half 8, zendin-gskrans „Dor- Dinsdag, half 8, Hervormde meisjes club „Vergeet mij niet" en Hervormde meisjesvereniging op Geref. grondslag ..Lydia". Vrijdag: 7 yur, gebouw „Salvatori", dameskrans „Wees een zegen"- ZOETERWOUDE Toneelavond zang vereniging De christelijke gemengde zangvereni ging „Zingt den Heere" gaf voor dona teurs en andere belangstellend-en een to neeluitvoering in „Ons Huis". Ds. Van Embden, die de avond opende, gaf een toelichting op het toneelstuk ,Jk wil niet meer lopen", geschreven door D. van Es. Het speelt zich af in een boerderij te Willemsdijk, waarvan Abraham Groothart de eigenaar is. Zijn zoon, invalide uit Indonesië teruggekomen, waar hij diende als militair, is opstandig en reactionair. Zijn zuster verdwijnt met haar verloofde, een buurjongen van eenvoudige ouders, naar Canada, omdat vader Groothuls niet akkoord gaat met het huwelijk. Zoon Huib, die eerst door zijn ruster werd verpleegd, krijgt nu een verpleegster, op wie hij verliefd wordt, welke eigenschap hij aan vankelijk deelt met een jonge dokter- Na allerlei verwikkelingen, kan Huib ten slotte met de verpleegster trouwen. Mees terknecht Wannes zorgt in dit stuk als dorpshumorist voor de nodige geestige situaties. Raadsvergadering Donderdagavond om kwart voor 8 ver gadert de gemeenteraad. De agenda ver meldt onder meer de volgende punten: aangaan van een geldlening, groot 103.000 bij de N.V. Bank voor Ned. Ge meenten: toekennen van een uitkering ineens aan het gemeentepersoneel over eerste kwartaal 1960; verlenen van «ul» sidie aan Mater Amabilischool; voorstel Inzake aantal dramkwetvergunningen begrotingswijzigingen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1960 | | pagina 7