«Eudokia» zonder zuster Felderhof Blad KINDERBOEKEN (Qpen bri&l Als een directrice afscheid neemt o-JL de cSint gaat zoeken naar NIEUWS OVER MEUBELS ZATERDAG 14 NOVEMBER 1939 DE strak grijze japon zit zoals altijd uiterst correct; het kleine witte kapje is perfect gesteven; het kraag je en de manchetjes zijn ook al smetteloos wit. Maar dat kraagje heeft een charmant bewerkt randje, d; NA 20 JAAR MOEILIJK VOORSTELBAAR IN mijn vorige brief haalde ik al even de woorden van een heaorgde vader aan: lijn dochter van se ventien, schreef hij, rookt, en omdat ze weet dat hij er voor meisjes van die leeftijd niet van houdt, doet ze het op haar kamer- tje, stiekum. Hij weet niet wat hij het ergst moet vinden. Vader, ik zou zeggen: geen van beide. U bent. neem ik aan, al jaren vader, niet pas vandaag nu er een probleem opduikt. i zijn gezellig geschulpt en een dubbele rij donker glanzende paarlemoer-knopen verzachten de strakheid van de japon En dat is eigenlijk typerend voor haar, met wie wij dezer dagen een gesprekje hadden; die correctheid enerzijds met toch zo'n uiterst vrouwelijke vriendelijke noot. Zo hebben allen, die de afgelopen twintig jaar op welke wijze dan ook met haar in kontakt zijn gekomen, haar leren kennen zuster H. C. Fel- anchetjes 7-'en Dat koBt vanzelfsprekend tijd derhof, de directrice 1 te Rotterdam. Lopend door de gangen van ..haar" ziekenhuis, pratend met een patiënt, een zuster ontvangend in haar kamer of deel uit makend van een of an dere vergadering, was zij de verpersoonlijking van een „echte" direc trice, zich bewust van haar verantwoordelijk heid. doch zich tevens met warme belangstel ling openstellend voor de zorgen en zorgjes van al die vele anderen. Twintig jaar lang is haar naam nu al aan dit protestantse zieken huis verbonden en daar om temeer is het moei lijk zich een ..Eudokia" zonder zuster "Felderhof te kunnen voorstellen. Maar toch is nu voor haar de tijd gekomen, dat zij het witte kapje af zal zetten en de grijze japon in haar kast han gen; niet omdat zij ze al die tijd graag heeft ge dragen, alleen omdat zij (zoals dat altijd in de krant slaat) de pensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Liever niet. Zuster Felderhof gaat haar taak dus overdragen... het was dan ook om die reden, dat wij in „Eudokia" op de deur van haar kamer klopten, maar zij had be loofd op ons te zullen wachten. We zullen het maar gelUk ver tellen: eigenlek had zuster Fel derhof liever niet die klop op haar deur gehoord. Want ofschoon zij zoals ze vertelde onz- een warm hart toedraagt, zelf in de krant tegen te komen.. ziekenhuis „Eudokia" aan de Bergweg Goede basis Ondanks dit heeft zuster Felder hof zich in de haar beschikbare uren toch met véél liefde willen gevc-n aan wat wel haar bijzondere voorkeur heeft: de opleiding. Want die acht ze van uitermate groot belang. Een goede opleiding is im mers de enige basis, waarop men verder kan bouwen. Mede daarom heeft zij als lid van de voorlopi ge verplegingsraad met veel ani mo meegeholpen aan de voorbe reidingen voor een vernieuwde op leiding. welke plannen over eni ge tijd in de Tweede Kamer wel pens ter tafel zullen worden ge bracht. Ook de landelijke oplei ding voor ziekenverzorgster heeft zuster Felderhof zelf zegt. heel wat meisjes een werkkring kan geven, die haar uitstekend ligt. Gegrepen krant glimlachte wat verontschul- organisatie eigenlijk. vertelt Het is toch ee sprek geworden, niet graag over zijn wei*, «aw hem zo bijzonder na is? Het werk, zoals in dit geval, met zijn vele facetten, zijn zakelijke, maar daarnaast ook zijn zo puur selijke kant? Directrice val ziekenhuis zijn omvat een taak. zich geheeltf^^j geen hillende "functies, die zuster Fel derhof nog meer lieeft bekleed; wij vertellen u veel liever, dat de ze domineesdochter toen zij een maal had besloten „de verpleging in te gaan" werd gegrepen door dit zo bijeonder boeiende werk. En ze heeft dit werk dan ook le ren kennen met al zijn kansen, mogelijk- en moeilijkheden. Als leeriingetje in het Julianazieken- huis tc Amsterdam, als gediplo meerde in een van de gemeente lijke ziekenhuizen te Den Haag on als wijkverpleegster in Does burg. waar zij acht jaar lang heel wat zieken heeft verzorgd en bijgestaan. Dat tij zo lang daar in Doesburg is gebleven, kwam mede ook door de moeilijke tij den. die velen in de crisisjaren moestendoormaken. Hel was juist In deze periode, dat zuster Felderhof in nauw contact kwam met de sociale en zoveel andere zorgen, waarmee zeker ook een wijkverpleegster zo vaak wordt geconfronteerd. Dan kan hei soms moeilijk zijn je juist aan zo'n taak te onttrekken. Heel anders was de tijd, die ze beleefde In Dieppe, de Franse ha venplaats waar vele Nederlandse vissers tijdens dc Kanaalvisserij in de wintertijd bun voorlopig an- iel bit- kcr l*ten vallen. In de Franse hospitalen heeft zij daar de zle- zonder groot deel van haar tijd ken onder dezc Hoj|KndBe vis haak zo goed mogelijk bij dat an dere oog te doen passen. Niet voor niets stond haar kamer steeds open voor iedere zuster, die maar iets op haar hart had. of het nu een leeriingetje was. dan wel hel hoofd van een afdeling. Beetje jammer Al pratend over die staf van to ongeveer 230 zusters bekent zij. nadenkend, dat dc personeelsbe zetting. de wisselingen, de gehele prettig ge- hebben opgeslokt. Dat is begrijpe- toch ook wel irpieegd i je jammer. Want vaak moest zuster Felder hof aan het einde van een drukke "èên dag weer denken: ..Nu heb ik weer geen tijd voor de patiënten gehad". Niet. dat in een enkel zie- al behoort behoorlijk aan tal jaren tot het verleden, ze ver telt er met plezier over. Wel goed gedaan Verplegi elk uur van de dag volkomen kenhuis van deze omvang kontakt geeft, het betekent organiseren, leiden, letten op dit, aandacht schenken aan dat en vooral in een inrichting als deze: lïet schep pen van een goede sfeer. Uniek* kans Immers, het is nooit prettig i met patiënten van een directrice kan worden verwacht, maar toch spijt het juist déze directrice, dat zij zich de afgelopen twintig de geest halend niet tijd de ;n en helpen tot het kwam. Een belangrijk jaar voor zuster Felderhof. want toen deed zij dus haar intree ..Eudokia". Ondanks de moeili. oorlogsjaren, de problemen rond hel tekort aan verpleegsters daar na. de vele verbouwingsplannen van het ziekenhuis en niet in de laatste plaats dc toenemende ver anderingen. zijn die jaren eigen lijk omgevlogen. jNu zij, Vroeger, met uw prille, kleine meid aan de hand hebt u zich met haar verdiept in de vraag of Maria een Zondagse jurk had. en hebt u meegeleefd in de verhalen van konijntjes en poes jes. Toen is bij u. in het kostelijk bezit van uw dochter, het besef gegroeid dat er in haar leven altijd een stukje eigen domein was: een gevonden kraaltje in haar mantelzak, een peper muntje in haar vestje waarvan niemand tuist. UHEBT haar tóen al haar krijgt het morgen weer terug" geheim met een glimlach maar morgen, ho maar! gelaten. Want u wist dat het gereedschap, hout. een potlood uw liefde tot elkaar, uw open- meenemen van je werk. ach, heid niet schaadde. Het was het ligt er tóch. de baas zal me haar leven. Het werd door God daar een potloodje missen, moet in uw hoede gegeven, in uw je 'm weg zien racen in z'n zorg. maar het was haar leven, slee je staat bij de groen- Tocn ze ouder werd. wilde ze teboer. wacht, een lekker peer- zélf de dingen proberen, deed tje. hap, de man moet er eens ze als het ware kleine proef- iets van zeggen! vluchtjes uit het nest. Zo hebt Ik ben het roerend met u eens, u ook beseft dat ze eens zou mevrouw, het is. ook onder proberen te roken. Wie weet christenen, een veel voorko- hebt u het gesprek geopend mend kwaad. Naarmate de wei toen ze naar haar eerste school- stand stijgt, worden de mensen avond of verjaarspartijtje zorgelozer ja, ook ten aan- 's avonds ging, en hebt u ge- zien van éigen portemonnee, zegd dat u roken voor zo jonge maar voorèl ten aanzien van meisjes lelijk of ongezond vond. eens anders beurs. En daarbij of misschien wel dat u roken is de onvrede in het hart niet voor vrouwen verafschuwt, of minder dan vroeger. Want er is heel misschien (I) dat u bezwa- altijd beter dan best. Verdient ren hebt tegen alle roken. U je buurman wonderveel, en zijn spaart b.v. uw vakantie-reisgeld daar zo de gebruikelijke attri- door niet te roken. Wel, al ziet buten binnengedragen: de cen- uw kind voor haar ogen hóe u trifuge, de ijskast, iedereen er beter van wordt, u zult haar vult het zelf wel verder in. niet- als zeventienjarige toch niet waar? speelt Henkie van die kunnen overtuigen. De buren buurman bij je kinderen, ver- immers roken en gaan toch ook geet hij zijn autootje van 2.50, met vakantie. Tante Mies. die dan is er zoiets in je van: och. u een schat vindt, rookt, en het wat geeft het, de mensen kun- staat haar helemaal niet af- nen zo'n ding morgen wéér ko- schuwelijk. Nee. ze moet het P<m en is dat eigeni'jk geen zelf proberen. onvree? Is het geen ja'ouzie? Is het geen kleine bittexe triomf Terug naar de jaren '30 Ondanks"de SS jypSSCHIEN komen deze men- zittend tels u wel bekend voor. Want als u zich de mode van de jaren dertig voor de geest kunt halen, zult u wel ontdek ken, dat deze modellen echt i ziekenhuis te moeten worden kort dagen wat thuis voelt. Daar- __i is deze directrice zich terde ge bewust, zij weet. dat een pro testants ziekenhuis in dit opzicht een unieke kans kan hebben en het is daarom, dat zij getracht van zuster Felderhof heeft steeds die sfeer onder haar ruim tweehonderd scheppen. Natuurlijk, te gemeenschap zijn haken en ogen. maar zij w« juist voor tc proberen die ii :0 «ir,Hc 711 "J* omgevingen, nu zij. wat wil je. sinds zij achter haar vertrouwde bureau. d®, haar gedachten die periode nog m Eudokia d<*d is alles, seker |cnJ ove„iet> komt ,ot de con- ook in een ziekenhui», zo enorm c,us|c dat het niettemin een ..zeer veranderd. Niet alleen de medi- de geweest". Ook al sche wetenschap ontwikkelt zich -,rJtgt V. j|ch dJïrn, dlrecl 1?~ ecns af ..Heb ik het allemaal Toch zijn deze ontwerpen zeker geschikt voor de vrouw van hu; de mantels zijn prettig wollen stof met mohair, ondulé en gegarneerd met poolvos maken dit model wel exclusief. n beetje lijken op de man- De jas ernaast zal het meisje of tels, die in die tijd bijzonder de sportieve jonge favoriet waren. ker bevallenhet is een model van Berghaus, die er wollen Shetland in 'een bruingroene tint voor koos. En tenslotte echts onder een wollen mohair in een fijn zwart streepje, ge garneerd met een kraag van persianer. Deze mantel is van Bercofa. maatschappelijk gebied heeft gedaan...?' 1 7n hii7nndpr vppl PPUtil7tpH Nieuwe taak _;uster Felderhof en de ver- bescfi fttcis niciitc UillldsL- IX 1 avonds „stie- het potlood of de schroefjes 'k. zich dat ba.! mee te nemen als je Zo zit kum" boven. Denkt eens goed in. Want daar komt hem eisrenliik z'n nutn knu^"heeJatWa!sblejenvoui.g,,Seèn «U",? kwTsti® tan ,ffn schrijfster, boeken vol over de- htht in kram nf «ihlseHr/ft Zc zaak «eschreven. en het pro- to kranjbleem i. hoogst modern, maar tegelijk zo oud als de wereld. gelezen over interessante wen: „Overdag aan de schrijf machine maar 's avonds een verrukking voor het oog" en J je ziet nog niet hoe eindeloos j„ rnon je daa^mpp t© r>akkor> kor, «eren HEB een moeder gekend die boos werd als haar kin- at melk aan te Dakken kan ocre11 om no« wat men hebben met die andere" die la,el vroe8en- omdat haar over- Je «iu kunnen ztjn. Daarom doe f» "ft",'"1' Je op je kamer Je ramen ..wijd- "1 k"d"'" open", je trekt je driekwart- zij was een kampeerbroek aan. mijmert, Yan «n mo«dcr. Maar gooit de ilgaret vooral aehte- 2t' "'"'P "P. h*ar rok' lo? weg voelt je heer- k™u lijk onbegrepen. jasje toe. En dan snauwde en niemand snapte waarom. Heeft dat iets te maken met Toch. Op gevaar af. dat u me haar liefde voor u? En moet u prekerig vindt, zou ik willen daar nu morrig en nukkig te- zeggen: Eén was er die haar genover staan0 Kunt u niet in- begreep, Hij Die op aarde casseren dat uw kind ment kwam om MENS te zijn. Hij wordt? Dat wel. maar u wilt werd MENS om ons van ons haar van dat kamertje af heb- mens-zijn le verlossen. Verloste ben? Wel. dan presenteert u mensen zien dat de groenteboer haar een sigaret als ze ocne- flink verdienen moet, wil hij den komt. en zegt, innerlijk zijn hoofd boven water houden, lachend: „ik eh meen dat verloste mensen zien als werk je ehróókt?!" of. ais uw nemers de zorgen en de verant- kennissen u verwonderd aanicij- woordelijkheid van de anders ken: ..mijn dochter probéert het zo benijde fabrikant, zien dat tegenwoordig", en knipoog dan de buurvrouw alleen maar wan- eens tegen haar als ze u in uw delen kan in dat suède jasje, gezicht uitpaft! En dan een? verwachten dat hun kinderen kijken allemaal wat er van al spontaan het autootje terug dat stiekume overblijft! brengen naar Henkie, verloste mensenja moeder, zelfs TTET ZIJN geen kleinigheden die laten het er vandaag bij, waarmee tot nog toe de le- maar doen een belofte voor zeressen bij me komen in hun morgen. Maar al struikelend en brieven. Zo maakt een moeder roekend banen zij zich ook in de zeer juiste opmerking dat er de moderne tijd een weg tot de tegenwoordig zoveel oneerlijk- medemens, een weg in fatsoen, heid is. Zij bedoelt niet zozeer een weg in eenvoudige eerlijk- fraude. grote verduisteringsaf- heid heb ik goed begrepen faires, maar het kleine: ..hè. dat u zó uw brief wilde beslui- geef me even een dubbeltje, je ten? zich zo bijzonder veel gewijzigd. Om het verschil van ..status" tus sen de verpleegster in de Jeugd Felderhof en de ver- ._iaar buiten ing te laten. En als di- __'n gro- rectriee moet je in de eerste wel eens plaats niet alleen met die veran deringen meegroeien, dc consequenties ei Flatteus toiletje Voor ditmaal kozen we een patroon, dat vooral de wat oudere dames onder onze lezeressen zal helpen bij de keus van een toiletje ter aanvulling van dc winlergar- derobe. Het is een smaakvolle japon, die zeer slank afkleedt. Flatteus is de voorlyn met de aparte ruimteverwerking bij de buste. De kraag is groot cii wordt met d° revers aangeknipt. Het rugpand heeft geen LS** taillenaad. Voor dit patroon heeft men ongeveer 2,75 meter stof nodig van 130 cm breedte, in de maten 44, 46, 48 (42 op beslellitigj. Onder vermelding van het nummer 304 is het verkrijgbaar aan onze bureaus voor f 0.50 per stuk. De patronen kunnen ook per post worden toegezonden. De prijs wordt dan 0.60. Dit bedrag gelieve u in postzegels te plakken op de briefkaart. waarop u uw bestelling doet. Plak deze postzegels naast de gewone frankeerzegel! Wilt u uw bestelling vóór 21 november a.-,. doen? Na die datum kunnen geen op drachten meer worden aanvaard. Als na de receptie op 8 januari in ..Eudokia" 'het personcelsaf- schcid is al achter de rugi zuster Folderhof directrice af zal zijn. i ook /uilen er voor haar rustiger da- steeds gen aanbreken. Aan de ene kant verlangt ze er wel een beetje naar, daarnaast bekent ze lachend dat haar weer een nieuwe taak wachl. „Ik .moet gaan leren huishouden, ja echt. Weet u, wij in het ziekenhuis zijn maar ver wende mensen, alles wordt keu rig voor je klaar gezet en je wordt prima verzorgd. Nu zal ik zelf mijn boodschappen moeten gaan doen en in m'n keuken een maaltijd moeten gaan klaar ma ken. 'k Ben benieuwd hoe ik het eraf zal brengen licht en soepel, door hun wol len kwaliteit heerlijk warm en hebben naast een zekere non chalance toch een elegant ka rakter. Dat zit hem dan voor- namelijk in de bontgarnering, die zoals u beslist al zult hebben ontdekt zeer en vogue is dit seizoen. Links boven zien we een model van Stibbe, gemaakt van brui- hTudend^winïertUd"*ijn de komende kleurde de h- organiseren van kinder partijtjes of het bezig hou den van een kleuterklas. Heel leuk is het idee geweest achter in htt beek achttal mooi ge- elletjes papier illllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllillll 't Zal inderdaad een hele ver andering zijn. Zuster Felderhof kan er zich echter van over tuigd weten, dat zij, ook zonder grijze japon en wit kapje, een warme plaats blijft innemen in heel wal harten, zowel in. als bul len „Eudokia"'. n« wollen bouclette met als enige garnering brede man chetten van vossenbont. Daar- spelletjes, naast een dubbelrijïge mantel van groene wollen bouclé een model van Milo. bijzonder gcze'lig. -w Een andere uitgave. die dikke grote hoeken ken D® ouderen die dit waarvoor wij uw meer halen, tekeningen, boek gaan gebruiken zul- dan grote aandacht knutselwerk- len veel hebben aan een soort handleiding, wel i 5 „Kindje ben je blij" ......HIÜSV -raat!»zo uitstekend boek woord wordt gegeven met gedichtjes en lekcnin- op de vraag „Wat doen gen- dat het ieder Hier wérd beverlom voor dt kraag gebruikt. Echt a la de dertiger jaren is de mantel van Plaza links onder: uhfte Kruiwagen i bock met Dentallen igelijkhedcn. Vlet klnil dit boek «laai dankbare bron dichters en schrijvers en evenzoveel tekenaars werkten er aan mee. I. M. Fennema-Zooray stelde he: samen en ,.Dc Bezige Bij" te Amsterdam gaf ij het Koelbox in de kamer en dikke catalogus van Pastoe Wie in haar kleine keuken beslist geen ruimte heeft voor een koelkast en Inch graag Iets op dit gebied zou wil len hebben, heeft nu de gelegenheid een soort koelkast ge woon in dehuiskamer neer te zetten. Deze koelkast, of beter, koelbox, is keurig „weggewerkt" in een aardig bergmeubel, zodat niemand cr erg in zal hebben, dat ach ter de teakhouten deur van uw moderne dressoir een koel ruimte zit. Door verschillende combinatiemogelijkheden kan men dit formule-meubel ook nog uitbreiden tot een boeken kast met opstand, dan wel er een lange kast met vier la den van maken. •treren. Zc bad ten v< daan-oor een lap Hof van twi ruggen lang. De lap werd gewoo dubbel gevouwen, bier werd wi dichtgenaaid (de zijkanten), dai klaar, dank zy patroon en afwer king, die geen enkel probleem en intussen ook weinig gelegenheid lot eigen fantanic bood. De prys wu 6,90. Een bron van informatie en voorlichting is de nieuwe ca talogus. die Pastoe heeft uitge geven. Naast een grote collectie meubelen op allerlei gebied en voor elke kamer van het huis. treft men in dit bijzonder mooi verzorgde boekje ook een praktische handleiding aan voor rle inrichting van een hui*. Op het aangehechte vel mllti- meterpapier kan men zelf de plattegrond van de eigen wo ning tekenen. waarna men heerlijk kan eaan experimen teren met de vijf Kleurige plaatjes, die als een gezeil:,; voorbeeld dienen. De uitgever heeft er gélijk mani- een lijstje voor de begroting bij gezet Dan wordt ook aandacht ge schonken aan de vele combina ties, welke men met dit type meubel kan bereiken, waarbij tevens een min of meer tech nische handleiding wordt gege ven. Voor wie zich eens rustig thuil wil oriënteren is een ca talogus als deze icen viertali ge uitgave) zeker het bezitten waard. Bovendien ziet deze uit gave er zeer aantrekkelijk uit ren de Tsjechen Jan Ca- rek en Adolf Zabransky die dichtend en tekenend hier zorgden voor een be slis' bijzonder bock. Har- riet Laurey 'dlo onlangs de prijs voor het beste kinderboek heeft gewon nen i. is er in geslaagd op een subtiele, heel fijne wij ze een Nederlandse tekst te schrijven, die de door haar gewonnen prijs eigenlijk nog extra accent geeft. De tekeningen zoudt u eigenlijk moeten zien om zelf te ontdekken hoe apart en volkomen op het kijkende kind afge stemd ze zijn. Wie met de Sint iets goeds wil geven, moet zeker een» letten op dit door Uitgeversmaat schappij Holland-Amster dam verzorgde boek. Van één en dezelfde uitgeefster namelijk van W. D. Meinema N V.- Delft ontvingen we niet minder den veertien boe ken, vier dunnetje*, ze* met stijve kaft en tenslot te vier pockets. B-I het bekijkan en lezen van de ze boeken moesten we even denken aan onze oude, trouwe zonJag;. school van vroeger, '.vaar wij op het Kerstfeest boe ken als deze kregen, zo'n dunnetje ala je niet elke zondag je versje goed kon opzeggen. zo'n dikker exemplaar als je beter je best had gedaan. Wat die laatste uitga ven betreft, het boekje „Bange dagen" van Ger- da van Eysden confron teert de jeugd van nu met de moeilijkheden, waarvoor kinderen tijdens de oorlog kwamen te staan. Het heeft zeker waarde op deze verhalen de manier de donkere oorlogsdagen nog eens in de herinnering te brengen. C. S. T. M. Leeflang- Oudcnaarden zorgde voor de illustraties. „Het ge heim van de schipper", geschreven door fiet Ter- louw gaat nog verder te rug en wel naar het einde van de zestiende eeuw. der Rocst-Kleinmeijer en „Marijke" door Jeanette van Bellen. Zoekt u het in de wat lagere prijs klasse: u zult zich aan deze boekjes zeker niet miskopen. Voor de gezel ligheid kunt u er dan „Waar blijft Pol?" dom L. Huizinga. „De reis van Kcea en I.uutje" door Jea nette van Beilcn. „Het geheimpje van dc dokier" door A. van Vliet-Ligthart. Schenk „De drie van de boerderij" van Joop Naerebout bij geven. Hot zijn aardige, pretentielo ze verhalen, zoals ze al door de jaren heen zijn geschreven, maar die toch altijd weer iet» aantrek kelijks hebben. Dit goed geschreven stuk je historie zal vooral me nige jongen doen terug verlangen naar de avon tuurlijke tijd rond het turfschip. Hier zijn de te keningen van Kees van Lent. Dan zijn er nog de boeken „Ook feeat voor Peter", geschreven door Elja Vlas. „Fr ana je ls dol En tenslotte dan de vier pockets, die deze uitgeef ster heeft doen varscnij- ncn In haar „Bloesem- pockcts"-reeks. Ook deze boekjes zijn niet .11 L kostbaar, maar de inhoud is beslist verantwoord Persoonlijk geven wij dc voorkeur aan „Toen de honger kwam" een ver haal uit China door A. Duyser. Gezellig Is zeker ook „Zllvervosje", ge schreven door Rle Smaal- Meeldijk, waarna „Het goud van de Toemoek Hoemak" door G. van Heerde en „De onzichtba re" door Jan van Gronin gen voor dc nodige span ning zorgen. Niet onaar dig: deze „Bloesem"- pockets!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1959 | | pagina 17