Haags instituut verhuist naar Leiden Leidenaar schreef toneelstuk Dansende en acterende jeugd van speeltuin Ons Eiland Natu-raLax „Laat je zoon studeren" Leids studentencabaret gaf romantiek op frisse avond Opdracht aan architect voor ontwerp Herv. Vredeskerk aan Burggravenlaan NIEUWE LEIDSCHE COURANT Agenda voor Leiden Donderdag Den Burcht, 7.30 uur: lezing over op leiding bij kleine handelsvaart, uitgaan- kide van Kon. Zeemanscollege De Gro ninger Eendracht Tram Stationsplein, 7 15 uur: afde ling Leiden Ned Chr Reis-Vereniging, Overtrek naar Katwijk voor wandeling het strand Boerhaavezaal Vrouwenkerksteeg, 8 uur; voorlichtingsavond afdeling Lei den Commissie Vakopleiding Bouwbe drijf. 1 Schuttersveld, 8 uur: evangelisatiebij- eenkomst in tent Gebouw De Hoeksteen, Levendaal 1, "'8 uur: feestelijke avond van de commis- hisie voor huishoudelijke en gezinsvoor- (lichting ter afsluiting van het werkjaar 1959. b Wijkgebouw Rehoboth, 8 uur: afdeling Leiden VERON, lezing over meetinstru- jfinenten a, Vrijdag g Schuttersveld, 8 uur: evangelisatiebij- jeenkomst in tent V( Antonius-clubhuis. 8 uur: jaarvergade- ,jTing Geref. oudervereniging voor clubs 12 tot 16 jaar. Pomonaterrein, 7 uur: sportavond Leidse C.J.M.V.'s en jongenswerk. Leiden Kon. Ned. Natuurhisto Vereniging, vertrek voor excun naar rietlanden langs de Brasem, naar Rijnsaterwoude en Oude Wetering, avondboterham meenemen. 0, Schuttersveld, 8 uur: evangelisatie- bijeenkomst in tent. Schuttersveld, 3 uur: tentbijeenkomst kinderen, evangelisatie. Pomona terrein, 7 uur: voetbalvereni- van Leidse Geref. jeugd tegen elftal Geref. kenkeraad. Geslaagd chr. kweekschool te Leiden Voor het onderwijzersexamen van de christelijke kweekschool voor onderwij zers en onderwijzeressen te Leiden slaag den: B. A. Tromp te Lis6e, G. Bergshoeff te Alpen aan den Rijn, T. van Beveren te Noordwij'k, H. A. Boer te Woubrugge. J Schipper te Leiden en F. A. Verhoef te Sassenheim. I et Zondag Schuttersveld, 8 uur, evangelisatiebij- deenkomst in tent. irj Schuttersveld, 3 uur: bijeenkomst ^voor kinderen in tent (evangelisatie) e! Pieterskerk. 7 uur: bijzonder Kerkewerk ..Hervormde Gemeente, de heer H. J. Tim mer van het I.K.O-R. en dr. P. L. Schoon- 'heim over „Wilde ganzen". Lammenschansweg 4. telefoon 23553. je Films Casino (2.30 7 en 9.15 uur): Geen geld oen toch geen zorgen (14 jaar). Li dn (2.30, 7 en 9.15 uur): Flitsende de- jjgens (14 jaar). d Luxor (2.30, 7 en 9.15 uur): De vrouw hdie tweemaal leefde (18 jaar). Rex (2.30, 7.15 en 9.15 uur): Danny Kaye als hofnar (alle leeftijden); donderdag I.iebe, Tanz und 1000 Schlager Trianon (2 en 8 uur): The big country Ic (14 jaar). Tentoonstellingen Academiegebouw Rapenburg: tentoon- 11 stelling van werken van drie Haagse 10 kunstenaars, tot eind van deze maand. 11 De Lakenhal: Het Nederlandse Portret, 30 tot 31 augustus. rt Musea, instituten, leeszalen e.d. 1 Academisch Historisch Museum Rapen- ,3 burg 73; elke dag geopend van half 10 tot half 1, uitgezonderd op dinsdag en vrijdag van 2 tot 5 uur. Hortus Botanicus Rapenburg: elke dag geopen van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur (na 1 april tot 5 uur). Geologisch en mineralogisch museum, Garenmarkt lbelke dag geopend van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur. Gravesteen, Pieterskerkhof 6, juridisch studiecentrum, elke dag te bezichtigen tussen 9 en 12.30 en 2 tot 5 uur (liefst in de vakanties), concierge: Kolfmaker- steeg 16a. Prentenkabinet, Kloksteeg 23: elke dag geopend van 2 tot 5 uur. Rijksherbarium, Nonnensteeg 1: elke jj dag geoj/end van 8.3Ö tot 12.30 en van 2 ie tot 4 uur (behalve zaterdagmiddag). Rijksmuseum voor Oudheden, Rapen- le burg 28: elke dag geopend van 10 tot 4 ti uur. 5®J Archeologisch instituut, Rapenburg 26. elke dag geopend van 9 tot 12 en van 2 'dltot 5 uur (behalve zaterdagmiddag). Bibliotheek universiteit, Rapenburg 74 elke dag algemene studiezaal en uitleen- half 10 tot half 6 DE LEIDSE speeltuinvereniging Ons Eiland gaf haar jaarlijkse besloten ruimtelijke uitvoering onder grote belangstelling in de Schouwburg. Het programma stond, althans ten dele, met kleine letters gespeld. Maar omdat de correctie-afdeling daar niet aan wil, durven wij niet „ons eiland" te schrijvenHet goede hart, dat wij, om redenen van sociale en pedagogische aard, gaarne alle speeltuinverenigingen toedragen, sluit ook Ons Eiland niet uit. De bestuurders en medewerkers van deze bewarende, op het goede en schone gerichte organisatie, verdienen voor hun onver moeid streven de dank van velen. Zij zullen die zeker achteraf ook van hun beschermelingen oogsten. De nog jeugdige voorzitter, de heer B. Kret, bezet nog maar kort deze representatieve plaats. Zijn ijver en voor uitstrevendheid zijn echter reeds gebleken. Na reeds jaren lang stukken met kabou- rs en elfen op de pdanken te hebben ge bracht, wilde men nu eens gaan vennieu- Eén van de medewerkers, de haer Hans P. van Oosterom, schreef een to- needstuk, dat onder zijn leiding werd in gestudeerd en nu ook ten tonele werd ge bracht. is een plezierig gevalletje gewor den", schreef de auteur in het program- Inderdaad: de verwikkelingen in deze geschiedenis om een oud, verlaten lange tijd geërfd landhuis, waarin Hij heette de aanwezigen welkom en gaf rekenschap terzake het vengevorderde tijdstip van de uitvoering. Deze zou ech ter niet vroeger t mogelijk zijn geweest, daar de repetities' eerst na de donateurs- vergadering kondien beginnen. Nu was alles toch, zij het in een wat geforceerd tempo, klaar- gekomen. Ons Eiland heeft ook een dansgroep in het aanzijn geroepen. De zestig leerlin gen van Marja de Haan zijn daartoe naar de leeftijd verdeeld in vier groepen. Zij kwamen het eerst aan de beurt en wek ten daarmee meteen vertrouwen in de kwaliteit van de avond. Deze danseresjes (van zes tot zestien, jaar, zo ongeveer) gaven zeker geen hoge kunst te zien, maar zij toonden tevens, dat haar lerares zich niet tevreden stelt met speelse zoethou- Het optreden was toch wel zo, dat men er met genoegen naar keek. Dat zegt al heel wat. De bewegingen en passen werden met bewustheid en niet zelden sierlijk, door de ouderen zelfs goed verzorgd en expressief uit gevoerd. Naar de kleuters werden nog wel hal- pende handen van achter de coulissen uitgestoken. Toen Marja de Haan echter zelf ging meedoen, ontstond er werke "ik een aardig geheel. De begeleidende muziek kwam van een geluidsband en was dus steeds volwaar dig. Zo hoorde men Tsjaikovsky's „danse chinoise" (uit de eerste Notenkraker- suite), een trepak van dezelfde componist, wals en de Radetzky-mars van Strauss, en Tiroler dansmuziek. De kostuums waren steeds heel toepasselijk gekozen en zagen er keurig uit. Wij vonden de parade der matrozen op de Radetzky-mars, de Russische trepak, de Strauss-wals en de door drie gratiën uitgevoerde poppendans wel in 't bijzon der vermeldenswaard. Het was vaak een lust, naar al dat kleurige en soms vrij ingewikkelde beweeg te kijken. Het beste compliment, dat men de leidstei maken, is, dat het uiteraard niet volmaakte resultaat getuigde van artistie- :in. Ook de kinderen zelf voelden blijkbaar niet zelden aan, dat zij bezig n iets moois te maken. voor afgestudeerden, maandag, woensdag en in 10 tot 12.30 en van 2 afdeling, geopend op zaterdag tot 5 tl Contactbureau Rapenburg 6op vrijdag geopend v U tot 4 uur. Leeszaal en bibliotheek Reuvens, Bree- straat 27: maandag en woensdag vai tot 5.30 en van 7 tot 9 uur; dinsdag donderdag van 1 tot 5.30 uur; vrijdag 10 tot 5.30 en van 7 tot 9 uur; zaterdag Pilgrimfathers-huisje, Boisotkade 2; el ke dag geopend van half 10 tot 12 en van 12 tot 4 uur. Jeugdbibliotheek, leeszaal en biblio theek Reuvens, Plantage 6: maandag, dinsdag en donderdag van 4 tot 5.30 u., woensdag en zaterdag van 12 tot 4.30 uui n Vrijdag (speciaal voor de grotere jeugd) 'an 6.30 tot 8,30 uur 's avonds. Academiegebouw, Rapenburg 73: elke dag geopend van 8.30 tot 12.30 en van 2 tot 5.30 uur, behalve op zaterdagmiddag. Rijksmeuseum voor Volkenkunde, Steen- straat la: elke dag geopend van 10 tot Instituut voor culturele anthropologie en sociologie van niet-westerse volken, Eerste Binnenvestgracht 33a: elke dag geopend van 9 tot 12.30 en van 2 tot 5.30 uur, behalve zaterdagmiddag. Stedelijk museum De Lakenhal, Oude Singel 28: elke dag geopend van 10 tot 4 Inlichtingenkantoor V.V.V., Steenstraat lb: elke dag geopend van 9 tot 5 uu zaterdag tot 1 uur. (Deze opgaven gelden niet voor zo feestdagen). Eiland-huis Het tweede deel van de avond werd ingenomen door de opvoering van spel in drie bedrijven, „Het huis van Regelmaat van de klok! Nieuwe ontdekking helpt in de hele wereld lijders aan hard nekkige verstopping. Dank zij een nieuwe ontdekking is het nu niet meer nodig telkens opnieuw weer hardnekkige verstopping te verhelpen met een min of meer drastisch werkend laxeer middel. IVatu-raLax herstelt de natuurlUke regelmaat ...dag in dag uit! Ideaal voor hen die buitens huis werken of op reis zijn, maar ook voor kinderen, bedlegerigen, enz. it bij hirdntkklj. v«r>toppl»|. SOtabl. f1. „Ons Eiland" was gist< er gevarieerd optredei burg. Op de foto: een de meisjas van de kanoclub Steeds Voor waarts argeloos binnendringen, zijn sim pel en alleen maar grappig; ook al om dat een ouderwets badkostuum gaat mee spelen. De indringsters worden ten slotte joviaal uitgenodigd om de vakanti' het eiland door te brengen en zo komt alles goed. De spelers hebben allen hun best ge daan zo natuurlijk en vlot mogelijk te doen. Zij behoefden ook doorgaans niel naar hun „teksf'-woorden te zoeken. Op zichter Anton, dochter Eveline en eer paar kanomeisjes uitten en bewogen zich het gemakkelijkst. De regie gaf blijk nauwgezetheid. Ten slotte werden aan Marja de Haan bloemen aangeboden. Evi Kret, die ai vijf jaar toneelspeelt, kreeg een diploma een cadeautje en de verdienstelijke auteur Van Oosterom ontving een kenbon. Joh. van Wolfswi In de aparte omgeving van de. Leidse Hortus speelde gister avond ter afwisseling van het studentencabaret een studenten- blaasquintet. Het was leuk en goed, maar de uitvoerenden had den de wind wat tegen, waar door er telkens een gevecht met het papier moest worden geleverd. Foto N. van der Horst TOEN één dezer dagen het Leids Studenten Cabaret enige nummers voor de televisie had gespeeld, luidde het commentaar in één der ochtendbladen: „Wel bar Leids, als we het eerlijk mogen zeggen en daardoor misschien wat minder jong en fris dan de studentencabarets uit andere universiteitssteden." Misschien doordat wij niet behoren tot culturele upper-ten, uit al dan niet vermeende cultuur-centra wij zijn bar Leids), dachten wij: „het is zo gek nog niet". Het verstand en de wijsheid komen immers met de jaren? In ieder geval de levenswijs heid, en is deze niet één der eerste vereisten voor goed cabaret? Al hadden wij dan het programma al eens gezien en er naar aanleiding van de opvoering in het kader der diesvie ring reeds over geschreven, toch trok ken we gisteravond vol goede moed naar de Hortus Botanicus waar, nu in de openlucht, voor het L.A.K. een opvoe ring werd gegeven van „Laat je zoon studeren". Geen ogenblik hadden wij het idee de gast te zijn bij ouderen, die niet fris meer zijn. Studentencabaret kan iets anders, moet ook anders zijn gericht, dan een gewoon cabaret. Het laatste moet dadelijk reageren op de dingen van elke dag .omdat men avond aan avond optreedt en men vaak meer op de politiek is ingesteld. Eerstgenoemde gezelschappen kunnen meer algemeen menselijke hebbelijk- en onhebbelijkheden op de korrel nemen. Daartoe behoeven zij niet „bij" te zijn. In dit programma trekt men te velde tegen de schijn. Schijngeleerdheid pn schijn- intellectualiteit. Dat is tijdloos n altijd fris .omdat het steeds actueel :al blijven. voorstelling had ln vergelijking [ie in februari aan expressie ge- n. In Liselore Gerritsen heeft men Unieke bibliotheek komt mee Prof. Locher is vol moed en heeft veel plannen OALS GEMELD, za! het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde, dat I thans te s-Gravenhage is gevestigd, naar Leiden worden overgebracht, wan daar de centrale behuizing voor de oosterse studies haar beslag heeft gekregen. Deze behuizing is gedacht op het terrein, waarop thans reeds het rijksmuseum volkenkunde is gevestigd en waar bereids het sinologisch instituut, het instituut Kern- en studieruimten voor de japanologie en buddhologie zich bevinden. Het ligt nu in de bedoeling hier een uitgebreid centrum te stichten voor de oosterse en in het algemeen niet-westerse studies, waarin onder meer de desbetreffende afdeling va universiteits-bibliotheek zal worden ondergebracht, benevens de nodige studiekamers en collegeruimten voor hoogleraren, staf en studenten. De toekomstige overplaatsing van het instituut naar dit centrum betekent niet, dat dit nu zjjn eigen karakte verliezen, want het zal een automone, nationale instelling blijven. Deze instelling zal echter in dit centrum de gelegenheid kragen om haar werk te verrichten nauwere aansluiting aan andere te Leiden gevestigde nationale en universitaire in stellingen op het gebied der niet-westerse studies. In onderhoud met de voorzitter het instituut, prof. dr. G. W. Locher, die aan de rijksuniversiteit te Leiden culturele antropologie en sociologie der met-westerse volken doceert, vernamen wij, dat als hoofdtaak van het instituut steeds heeft gegolden„het bewerken en uitgeven door competente geleerden van inheemse bronnen, zowel op taalkundig als volkenkundig terrein, het bestuderen en publiceren van adatgebruiken, het geven van geschiedkundige verhandelin gen en het steunen van wetenschappe lijke expedities", zoals dit bij het hon derdjarig bestaan 1951 werd omschre' Werd uiteraard het geografisch ter rein van werkzaamheid van het instituut eertijds vooral bepaald door de vroegere koloniën in oost en west, ook toen reeds beperkte het instituut zich tot die ge bieden. In de huidige situatie blijft de belangstelling gericht op het oude ter rein. maar thans als onderdeel van de wetenschappelijke studievelden zuidoost- Leidse plattelandsvrouwen bijeen Oorzaak van mislukt kind is meestal bij ouders te zoeken het Zuidzeegebied het Caraibisch gebied anderzijds. Het instituut, zo vervolgde prof. Lo cher, is trouwens politiek steeds traal geweest en heeft slechts zuive tenschappelijk werk verricht. Gevraagd naar de wetenschappelijke publikaties, zei de hoogleraar, dat deze in een aantal groepen te verdelen zijn, namelijk: de bijdragen tot de taal-, land en volkenkunde, de verhandelingen, de afzonderlijke werken en de adatrechtbun- dels. In ieder van deze vier categorieën is in de tien jaren na de oorlog veel belangrijk werk gepubliceerd. Vertalingen catego: De schuld van het mislukken van vele kinderlevens moet men in de meeste ge vallen bij de ouders zoeken. Dit conclu deerde de heer J. den Houter van de Leidse kinderpolitic gisteravond in zijn causerie „De ouders of de kinderen?", die hij hield voor de Leidse afdeling van Christen Plattelandsvrouwen en -meis jes. De kinderpolitie heeft als taak de kinderen, die zich op straat bevinden, op te voeden. Veel ziet men door de vingers. Wanneer hun streken echter in vanda lisme overgaan, wordt ingegrepen. De kinderen worden op het bureau ontboden. Dikwijls komt het dan voor. dat de kinderen zonder ouders komen. Hij1 vond dit een grote tekortkoming van de opvoeders. Hun taak is tooh het kind te helpen, ook in minder prettige gevallen. In vergelijking met andere steden met hetzelfde inwonertal heeft Leiden per- centagegewijs een groot aantal kinderen, dat met de politie in aanraking komt. Door verkeerde verhoudingen in het gezin raken veel kinderen op het ver keerde pad. Wanneer de oudèrs de kin deren het goede voorbeeld geven, zullen de kinderen dit volgen. Natuurlijk zullen er dan nog kinderen zijn, die van de goede weg afwijken. De oorzaak hiervan moet men dan zoeken in hun omgeving. De heer Den Houter illustreerde zijn causerie door op humoristische wijze vele interessante ervaringen, die hij met kin deren had meegemaakt, te vertellen. 1 Aan deze vier categorieën werd later toegevoegd Engels geschreven beredeneerde biblio grafieën, die tot doel hebben ook aan het buitenland zoveel mogelijk infor matie te verschaffen over wat weten schappelijk op het door het instituut be streken gebied tot op heden is verricht, Engels van belangrijke publikaties van Nederlandse geleerden op dit terrein. Nadat in de jaren 1944 en 1945 ten gevolge van de oorlogsomstandighe den geen bijdragen meer waren ver schenen, werd in 1946 de publikatie van dit tijdschrift hervat, de eerste jaren nog op de oude voet, sinds 1951 in gewijzigde vorm. Het tijdschrift was allengs geworden tot een soort archief, dienend voor de vastlegging in druk van vaak zeer uitvoerige studies. In 1950 besloot het insti- tuutsbestuur hierin verandering te brengen en een jaar later verscheen het tijdschrift in zijn nieuwe ge daante. Het bevat nu korte artike len, meestal vier a vijf in getal, ge volgd door korte mededelingen en boekbesprekingen. In de serie verhandelingen, begonnen in 1938, waren bij de hervatting van publikatie-activiteit van het instituut 1946 nog slechts vier nummers uitgeko- Nadien heeft dez uitgebreid. Dank zij de steun van de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek konden verschillende, lang on- oltooid gebleven uitgaven, tot een goed einde worden gebracht. Het grote werk Jan Pietersz Coen, dat in 1919 door Colenbrander was begonnen en waarvan eeds zes delen waren verschenen, kon net een omvangrijk deel, behelzende „be scheiden omtrent zijn bedrijf in Indië" besloten worden. Het door Heeres in 1907 begonnen en door Stapel voortge- .corpus diplomaticum Neerlando- Indicum", waarvan het vijfde deel in "938 was uitgekomen, werd in 1953 ge- :ompleteerd met een zesde deel, dat in tegenstelling tot de andere delen die in der bijdragen waren gepubli ceerd, afzonderlijk uitkwam. In 1951 kon, dank zij de financiële steun van de Indonesische regering, van het Bijbelgenootschap en van de Neder landse organisatie voor zuiver-weten schappelijk onderzoek nog een ander vangrijk werk verschijnen: het door ds. Dunnebier samengestelde woordenboek over het Bolaang-Mongondow, talen van noord-Celebes. In dit verband zij ook gewezen op de recente uitgave van een Sangirees woordenboek. In 1953 werd een begin gemaakt met de uitgave van diverse manuscriptei die voor een deel al geruime tijd bij het instituut berustten. De adatrechtbundels werd' dank zij de goede zorgen der voor het adatrecht, uitgegeven in de jaren 1949, 1952 en 1955. Voor al dit werk beschikt het instituut als werk apparaat over een unieke bibliotheek, die voor een miljoen verzekerd is. Deze boekerij geldt wat Indonesië betreft, als de omvangrijkste in Nederland. Gelijk gezegd, steunt het instituut ook het werk van wetenschappelijke expedi ties. Hierbij wees prof. Locher op de arbeid van dr. Anceaux en op die heer Hoff, die beiden hun werk onder auspiciën van het instituut hebben Dr. Anceaux heeft eerst met financiële steun van Z W O en het gouvernement van Nieuw-Guinea drie jaar linguistisch onderzoek op Nieuw-Guinea gedaan. Thans is hij taalkundige in vaste dienst van het gouvernement van Nieuw-Gui- nea. De heer Hoff, die indertijd door de Wosuna naar Suriname is uitgezonden, heeft daar twee jaar lang onbekende Indianentalen opgenomen. Het door deze onderzoekers uitgewerkte materiaal zal door het instituut worden uitgegeven. Voor de toekomst heeft het instituut plannen ontworpen tot samenwerking met verschillende wetenschappelijke ge- ichappen en er zijn weer vele publi- bereiding. „U ziet dus," zo besloot prof. Locher het onderhoud, „dat ons instituut dat ook nauw heeft samengewerkt met het Nederlands instituut voor internationale culturele betrekkingen na een bestaan van ruim honderd jaar nog springlevend is. Het heeft de grote moeilijkheden de jaren na de oorlog kunnen overwinnen en zijn werkzaamheden in een gewijzig de opzet kunnen voortzetten zonder de hoofdlijn van zijn historische ontwikke ling prijs te geven. Dat dit is gelukt, dankt het instituut met name aan de rijkssubsidie, die het als wetenschappe lijke instelling sedert enige jaTen ont vangt". katies een uitstekende kracht. Zij zingt goed en weet uitstekend uit te beelden. „Het Leids Blaasquintet" opende de avond met een compositie van mevrouw Klebe-van Veen. Het klonk wel leuk, maar de uitvoerenden hadden de wind tegen, waardoor er telkens een gevecht met het papier moest worden geleverd. Na de pauze speelde men zeer ver dienstelijk „Divertimento" van J. Haydn. Dit laatste klonk in de openlucht beter dan het eerste. Misschien dat dit door de meer romantische sfeer in de hand werd gewerkt. Wellicht is het bar Leids. ouwelijk en niet zo fris om het woord romantiek te gebruiken en er een beetje in te gelo ven. Liedjes en tekst van het Studenten Cabaret getuigden, dat men er ook niet mee heeft afgerekend. Gelukkig! Het was een verwarmend element op deze frisse avond. A. C. Bouwman. Ho OEWEL het zeker nog wel en kele jaren zal duren voordat tot de bouw van een Hervormde Vredes kerk aan de Burggravenlaan wordt overgegaan, is met het maken van de plannen een belangrijke stap vooruitgezet. Het college van kerk voogden heeft nl. aan een architect de opdracht gegeven tot het maken ontwerp en een maquette kerk met circa 500 zitplaat ten wijkcentrum. Omstreeks midden september moet een en an der gereed zijn. Het ligt in de bedoeling, dat kort daarna de wijkkerkeraad een bijeenkomst zal beleggen met allen, die voor deze ouw belangstelling hebben. Het bouwfondscomité Vredeskerk, on der leiding van de heer G. Koelstra, is bijna een jaar aan de gang om geld r deze bouw bijeen te brengen. Mo menteel is voor dit doel uit de wijkge- Levendaal', waarvoor de Vredes kerk als wijkkerk is gedacht, reeds een bedrag van ruim ƒ25.000 bijeengebracht. Indien de financiële opzet slaagt, moet bedrag vóór september nog 10.000 worden toegevoegd. Met de kerk voogdij is nl. de afspraak gemaakt, dat de bouw van kerk en wijkcentrum worden begonnen, zodra het bouw- Dmité 100.000 bijeen heeft, denkt dit in drie jaar te bereiken aan dit tijdschema vasthouden, omdat in deze omgeving de volle auladiensten in de Asserstraat bewijzen kerk en wijkcentrum dringend noodzakelijk zijn. Zoals bekend, is het terrein van huidige speelweide van „De Professor wijk" voor deze kerkbouw bestemd. Nieuwe dirigent van Con Amore Leiden hebbci Zoals benoemd tot dirigent va oratoriumvereniging Coi den. De 26-jarige dirigent was tot 1953 werk zaam als koordirigent te Coevorden er omgeving. Tevens dirigeerde hij het stu denten-mannenkoor van de Theologische Hogeschool in Kampen. De heer Paemeer ds sedert 1953 organist van een Gerefor meerde kerk in Zaandam, dirigent var enkele koren aldaar en leraar imizdek aar de christelijke h.bs. te Amsterdam-zuid en aan de rijks-h.bs. te Purmerend. In 1958 werd de heer Pasveer benoemd tot dirigent van een beroeps vocaal- kwintet te 's-Gravenhage. Op uitnodiging zal hij met dit kwintet het komende na jaar enkele concerten in Keulen geven. De nieuwe dirigent ontving zijn oplei ding voor het staatexamen koordirectie B van de heer Henri Geraedte, oud-onder directeur van het Koninkrijk Conserva torium in Den Haag. Jaarvergadering van de Leidse slechthorenden De jaarvergadering van de vereniging tot bevordering der belangen van slecht horenden, afdeling Leiden, had in het Gereformeerde jeugdhuis een vlot ver loop en bracht zo goed als geen verande ringen teweeg. Na opening door voorzit ter J. W. Stoffers en het voorlezen van de gebruikelijke verslagen werden mevrouw mr. T. T. Vermeulen-Meijers en mejuf frouw F. J. Zandvoort resp. als vice-voor- zitster en secretaresse herkozen. Naar de algemene ledenvergadering in Lunteren werden afgevaardigd mevrouw T. T. Ver meulen-Meijers en mevrouw J. W. Voge lenzang-Smit. Eervol ontslag Op zijn verzoek is eervol ontslag ver leend, gerekend van 1 mei 1959, aan dr. W. Storm van Leeuwen als lector aan de rijksuniversiteit te Leiden. Burgerlijke stand van Leiden GEBORENCornelis Jacobus, zn van A. Snijder en A. van Rijn: Hen- drikus Wilhelmus, zn van H. W. M. van Ewijk en A. M. van Beek; Jan, zn van P. van Rijn en W. Ouwehand; Sophia, dr van A. Ciere en S. Kra mersLaetitia Maria Gabriëlle, Aure lia, dr van J. Remijnse en J. A. van Pijlen; Leendert, zn van G. de Vries en D. N. Star; Paulina Joh. Chris tina, dr van G. Blikman en J. C. M. van Ruiten; Martine, dr van P. de Clercq en J. Kolkman; Geertje Adria- na, dr van H. Kuijer en J. Verweij. GEHUWD: G. van der Voorst en J. Wiggers. OVERLEDEN: B. J. Favier, 53 jr, man; C. I. M. Stikkelman, 66 jr, echt genote van D. S. Diekhoff; J. Nell, 4 dagen, zoon; A. J. Hermans, 55 jr, man. Zie voor stadsnieuws ook pagina 4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1959 | | pagina 3