n Ongeluk Leidse Maresingel krijgsraad berecht door r"fcix Alcoholisme naast sociaal ook medisch vraagstuk MOEDER EN KIND HET SLACHTOFFER Dr. E. den Tex hoogleraar in de petrologie te Leiden "Dttbbaöe Lu&tUng BRYLCREEM ns Kroon op belangeloos werk '95 Eiland opent morgen prachtig clubhuis Bij het clubwerk zijn ongeveer honderd kinderen betrokken Chronisch alcohohnishruik en crimineel gedrag gevolgen van gemeenschappelijke oorzaak NIEUWE LEIDSCHE COURANT 3 DONDERDAG 26 JUNI 1958 n tj H Kolonne reed nutteloos met nne. £3 veel te hoge snelheid (Van een onzer verslaggevers.) piJDENS EEN RIT van een militaire kolonne van Haarlem naar Leider- l dorp gebeurde op 13 februari 1958 een ernstig verkeersongeluk op de laresingel in Leiden, dat het leven kostte aan twee mensen. De slacht- waren een jonge moeder, de 32-jarige mevrouw M. A. Vosters- «euwen uit de Lusthoflaan, die met haar 8-jarig zoontje Jan Leonard Jaco- ns achterop op de de singel nabij de Slachthuisbrug fietste. De chauffeur an de militaire vrachtwagen, die het ongeluk veroorzaakte, stond gister- óddag voor de krijgsraad te velde-west in Den Haag terecht en werd ver- hjrdeeld tot een maand hechtenis en ontzegging van de rijbevoegdheid afbkr de tijd van twee jaren. Een tragische bijzonderheid van dit ongeluk alinps, zoals later bleek, dat de rit die de kolonne maakte, geheel voor niets geweest. dienstplichtig sergeant L. N. uit gravendeel, die commandant v» werd door de krijgsraad tordeeld tot een maand hechten] irdelijk met een proeftijd va jaar, 60 gulden boete of 12 dagen jhtenis, twee jaren ontzegging v: bevoegdheid en verlaging tot soldaat I krijgsraad was van oordeel dat d< Tgant de kolonne zonder noodzaak 'hoge snelheid had laten rijden en zijn houding bleek dat hij in voor het werk bij de Aan- f Afvoertroepen in het bijzonder, jchikt was voor een onderofficierv e sofctie. n Bje wagen die het verschrikkelijke o_i.uk veroorzaakte een vierwielige fa-drie tons truck was de laatste B een kolonne van vier auto's. In Lel- I was de chauffeur, de dienstplichtig t* daat C. M. uit Alblasserdam. het jt met de eerste drie auto's vai lonne kwijt geraakt. Met een n omstreeks 40 kilometer reed d« er het gladde wegdek. Boven- er door de mist slechts 70 tot 90 meter, lij de Slachthuisbrug was de auto sa het water ingereden, misleid doof mist. Echter de wagen kwam veilig ir de brug, maar reed toen plotseling leel naar het linker weggedeelte, 1 i vrouw op een rijwiel aankwam. De »re vrachtauto reed op de vrou' (Fel de vrouw als haar zoontje I tegen de grond geslingerd. De auto d vervolgens nog over de vrouw heen. moeder overleed onmiddellijk. Het d enige ogenblikken na het ongeluk. ter plaatse. op Truck een onding Je raadsman van de ongelukkige kapitein Viets, schetste de unstige omstandigheden en legde gj, Jc op de feiten dat de chauffeur j,," ^nd was met de situatie ter plaatse ï^jpat hij het contact met de koloi I0Ê wilde herstellen, ovendien, zo vervolgde kapitein Viets. >ns leze vierwielige DAF een onding eid vervoer op de weg, zeker war hdzoals i° dit geval ongeladen is en.lt hoog op de wielen, de banden geschikt voor het terrein, als— (Advertentie) onsONONCE voor uw LINGERIE Jet^DEN OEGSTGEEST e- estraat 65 Geversstraat 41 21800TeL 23911 'torGENDA VOOR LEIDEN Natuurhistorische Vereniging, Irek per blauwe tram voor avond- ndwandeling in Noordwijk. s. O Vrijdag ge^eelterrein Ons Eiland, 8 uur: ope- clubhuis-speeltuin door de heer de Koster. 7 uur 's morgens: ver- excursie naar wereldtentoonstelling n psel. lef, z>"«" it dption, 2 uur: vertrek excursie naar rofavenzande van de N.C. Reis-V. n firmond: Kaagsociëteit, 11.30 u. 2fj|adering Instituut stad- en land- van Zuid-Holland. umonaterrein Nachtegaallaan, 7.30 rmü voetbalwedstrijd Geref. kerkeraad tenGeref Kerk Oegstgeest. Apotheken wool avond- en nachtdienst wordt waar- men door de apotheek Herdingh en ken, Hogewoerd 171, telef. 20502, en aat Oestgeest door de Oegstgeester apo- brk, Wilhelminapark 8, telef. 26274. :haj filatelisten hoorden hzing over schepen er Leid6e vereniging van postzegelver- ■arrjiaars vergaderde gisteravond voor 'en te maa' 'n dit se'zoen- Nadat de ^Jllter, de heer D. J. Meiboom, een :die! openingswoord had gesproken, werd dehuishoudelijk gedeelte afgewerkt. De dat Meiboom hield een dia-lezing op postzegels", een lezing die was van de heer J. J. Er werd gezegd, dat het accent net verzamelen van postzegels lang- irhand verlegd wordt. Verzamelde eer6t met het doel om van bepaalde ên de postzegelschat uit te breiden li)) de kennis te vergroten, tegenwoor- laat men veel uit van het motief, dat 3Zr Post®«g«ls voorkomt. it het motief „schepen" kan men richtingen uit. Men kan letten op waarde- waarmee dan de van zeilschip naar stoom-1 vl wordt nagedaan of men kan Ietten e diverse soorten schepen, zodat men kennis kan verkrijgen van het zee- ^1 afloop hield men een wedstrijd in B1 jaden van postzegels. Op de veiling or Ken normaal aantal kavels, die goed en. de hand gingen- arilbrzitter Meiboom deelde nog mee, aaide eerstvolgende vergadering zal ®^en gehouden in de laatste helft van niet voor een glad wegdek. Het z tepunt ligt ver boven het wegdek. „Maar een vrachtwagen kan niei alle eisen voldoen," meende de president van de krijsgraad te moeten opmerken „Juist, mijnheer de president." ant woordde kapitein Viets, „men zoekt naar een compromis en met een dergelijk gevaarlijk compromis moeten wij de jon gens de weg op sturen." „Ja. ja, de krijgsraad weet er alle: van," antwoordde de president. Niet verantwoordelijk Onder dergelijke omstandigheden mag het nog een wonder heten, dat de wagen niet in de singel terecht is gekomen, stelde de raadsman. Het is een mees stuk van rijkunst geweest, dat de chauf feur de wagen op de weg heeft gehou den. Toen hij de vrouw zag, met deze wagen ook zeker n baat hebben. De auditeur-militair had tevoren ge steld dat de chauffeur niet had moeten proberen het contact met de kolonne te herstellen. Weliswaar wist hij niet pre cies waac hij moest zijn in Leiderdorp, maar telefonisch had hij dat bij zijn onderdeel te weten kunnen komen. Hij deed dit niet en reed onverantwoordelijk. „Waar blijven we," zo vroeg kapitein Viets in zijn pleidooi zich af, „wanneer iedere chauffeur uit een kolonne zich maar gaat zitten afvragen of hij niet te hard en te gevaarlijk rijdt' in het ko- lonneverband. Daarvoor is hij niet, maar kolonnecommandant verantwoorde lijk." De chauffeur, die de aanrijding had veroorzaakt, de soldaat C. M. uit Alblas serdam. werd veroordeeld tot een maand Promotie te Leiden Ledden, 25 juni Gepromoveerd tot gevangenisstraf en ontzegging van de rij bevoegdheid voor twee jaar. De chauffeur van de eerste wagen van de kolonne. de soldaat J. v. d. S. uit Berkel, werd wegens te hard rijden onder de moeilijke en gevaarlijke omstandig heden, veroordeeld tot 25 gulden boete, subs, vijf dagen hechtenis en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. De twee overige chauffeurs kregen een voorwaardelijke boete van 25 gulden met een proeftijd van een jaar. „Jullie heb ben geboft," aldus de president tot deze laatste drie, „ook jullie had het ongeluk kunnen overkomen." E.H.B. O.-wedstrijden voor padvinders uit Leiden en omgeving Zaterdagmiddag 28 juni a.s. zullen wet dp jaarlijkse E.H.B.O.-wedstrijden vot padvinders uit Leiden en omgeving worden gehouden. Padvinders van 1 16 jaar worden door een deskundige jury getest op hun kennis van E.H.B.O. D« wedstrijdopgaven zijn gemaakt door dok ter Bazuin van de G.G. en G.D Ledpn van de Leidse EHBO zullen optreden als jury. Tevens zullen deze middag, voor hel irst in het openbaar verkenners van d« organiserende groep gebruik maken van enkele draagbare radio-zendontvangers Deze apparatuur wordt bediend door jongens van 13 en 14 jaar. De zenders zullen in de toekomst door de padvin derstroep Ewout-Joppensz voor verschil lende padvindersactiviteiten worden ge bruikt. By Koninklijk Besluit van 16 juni is met ingang van de dag waarop hij zijn ambt zal aanvaarden, benoemd tot ge woon hoogleraar in de faculteit der wis- en natuurkunde te Leiden dr. E. den Tex, geboren op 3 november 1918 te Amster dam. Dr. Den Tex zal de leerstoel van prof. dr. W. P. de Roever gaan bezetten en onderwjjs geven in de petrologie, kristallografie en mineralogie. Voor vervolg stads nieuws pagina 7 de Geneeskunde op proefschrift getiteld „De complementbindingsreaetie bij poliomyelitis", mevr. J. M. Borghans-1 dinxveen Delvaux, geboren te Sas van Gent thans wonende te Willemstad (Curacao).dóen. Vrijspraak gevraagd voor Leidenaar Een Leidse arbeider stond in hoger be roep voor het Haags gerechtshof terecht, omdat hij door de rechtbank wegens diefstal was veroordeeld tot drie nr den voorwaardelijke gevangenisstraf. In middels is bij nader onderzoek gebleken, dat hij de diefstallen had bekend oir kinderen van vervolging vrij te stellen. Twee zoons van hem, 15 en 17 jaar. den vijftien maal van de R. M. M. Ijzer hebben gestolen en dat door hun vader hebben laten verkopen voor 200. De officier eiste vrijspraak op formele gronden, maar kondigde een nieuwe ver volging aan voor heling. De president zei het op prijs te stellen, dat de man ten slotte de waarheid had gesproken. De raadsman ging de moeilijke huise lijke omstandigheden van dit gezin na, dat sukkelt met een zwakke moeder en bestaat uit dertien kinderen. Voor het eindexamen van de christe lijke kweekschool te Leiden zijn gisteren de volgende kandidaten geslaagd: mej. J. C. Kluis te Boskoop, mej. J. Z. Mander- sloot te Leiden, mej. H. C. Ming te Wad- dinxveen en mej. J. M. Moll te Sassen- heim. Eén kandidaat moet herexamen Dr. Den Tex studeerde van 1937 tot 1941 geologie aam de Leidse universiteit, waar hij op 23 augustus 1941 het kandidaats examen aflegde. Na de sluiting van de universiteit, studeerde hij enkele Jaren aan de Groningse universiteit om in 1945 voor de afsluiting van zijn studie Leiden terug te keren. In 1946 werd hij doctorandus in de geologie, in 1947 assis tent voor de petrologie en in 1948 coi vator aan het geologisch instituut a a Garen markt. Op 28 september 1949 promoveerde hij aan de Leidse universiteit op een minera- logisoh-petrografisch proefschrift getiteld: „Les roches basiques et ultrabasiques des Lacs Robert et les Trias de Chamroussa (Massif de Belledonme)". Onmiddellijk na zijn promotie ver trok hij naar Australië om een functie als „lecturer" aan de universiteit te Sydney te aanvaarden. In 1950 verwis selde hij deze met die van „Lecturer in geology, petrology and mineralogy" aan de universiteit te Melbourne. In 1954 werd hij aan laatstgenoemde universiteit bevorderd tot „Senior- De Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen benoemde hem in 1955 tot correspondent. GESLAAGD?! De grootste keus, de beste voor lichting en de meest coulante service biedt U alleen de G.WOIFSIAG BREESTR.145 Ul: 23211 Leidse bejaarden richten zich tot B. en W. Het bestuur van de afdeling Ledden van de Algemene Bond van Ouden van Dagen heeft zich met twee brieven tot het college van B en W. gericht. In de ene brief wordt erop gewezen, dat be jaarden. die op grond van hun te laag in komen van de dienst van sociale zaken ondersteuning ontvangen, ook een toeslag op hun brandstoffen gedurende de winter maanden krijgen en dat andere bejaarden, die geen ondersteuning ontvangen, door deze dienst toch in zekere zin als lastig worden beschouwd, waarom zij vrijstelling hebben van de radiobelasting de belasting van de reinigingsrechten, terwijl zij overigens nergens voor in aan merking komen. Het bestuur verzoekt, ook deze tweede groep van bejaarden voortaan in aanmerking te doen komen de toeslag op brandstoffen in de winter. In het tweede schrijven wordt gesteld, dat het be jaarden vraagstuk een belangrijk onderdeel vormt van het werk van de dienst van sociale zaken, dat het geor ganiseerd overleg tegenwoordig door al le instanties als nuttig en noodzakelijk wordt erkend en dat alleen ten opzichte de bejaarden over het wel en wee der belanghebbenden wordt beschikt zon der de organisatie van deze mensen erin te betrekken. Het bestuur doet een dirin- gent beroep op het college, deze organdsa- n de adviescommissie van de dienst sociale zaken te doen vertegenwoor- De beide brieven zijn ondertekend door de heren J. G. van der Zeeuw en H. Brag- gaar, respectievelijk voorzitter en secre taris. BKYLCREM, voor gezond haar, voor mooi haar Het een kan niet zonder het ander! Daarom berust de werking van Brylcrecm op twéé wetenschappelijke principes IBrylcreem bevat vele waardevolle haarvoedende stoffen en zuivere, natuurlijke oliën - zij houden haar en hoofdhuid gezond en fris. Massage met Brylcrecm bestrijdt roosvorming en maakt droog haar weer vitaal. Brylcreem houdt uw haar gezond I Brylcreem is geëmulgeerd. Daar- door kan Brylcrecm iedere haar apart soepel, glanzend en vry van stof en vuil houden. Geen „geplakte" haren meer! Met Brylcreem valt uw haar los en natuurlijk, en blijft toch kouekt op zijn plaats. Heel de dagt Hie perfect hairdressing Beecham (Nederland) N.V. Voor engros: Jacq. Mot N.V. Amsterdam Lustrumcongres te Leiden Geen ziekte-eenheid doch complex van verschillende aandoeningen TAE BOUW van het clubhuis Wan.rnnn on 7 1 nVint de speeltuinvereniging Ons Eiland, waarvan op 15 oktober 1955 door wethouder Van Schaik de eerste steen werd gelegd. eindelijk tioltooid. Vrijdag om acht uur 's anonds aal ie besehermhe'r ie heer H. J. de Koster, het gebouie, gelegen op het ter- in ulu spee!tum aan de Kortenaerstraat, in' gebruik stellen. Drie jaar lang hebben ouders van kinderen van deze speeltuin belangeloos gewerkt voor het eigen clubhuis; het enthousiasme, dat bij het begin oplaaide, werd tn de loop van de jaren minder en bij iedere uitvoering die Ons Eiland in voor. of najaar gaf, moest de heer B. Broers, de voorzitter, de interesse I„.f".C,n ,£;e.n' °r hu'tenstoanders werd het een enkele maal wel eens moeilijk om te geloven, dat Ons Eiland ooit een eigen gebouw zou krijgen. geschikte oplossing is voor het probleem van snelle decorwisseling. De gordijnen waarmee het toneel gesloten wordt, zijl uitgevoerd in geel en grijs velours- In vertikale banen, die de ruimte van de vrij brede recreatiezaal op gunstige wijze delen. In harmonie met de kleuren van gordijnen en de kleur van de deur is de bekleding van de lichtgekleurde houten stoelen in geel, grijs en rood. De stoelen, die evenals de tafels, de gordijnen en de jalouzieën van tot nu toe onbekende gevers zijn, kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot banken. Aan weerszijden van het to neel, dat vijf bij acht en halve meter groot is, werden langwerpige bak ken geplaatst waarin allerlei soorten planten groeien. Pasteltinten Evenals in de lichte hal met de toiletten en de grappig-gevormde rode kapstokken werden in de recreatiezaal en de keuken als vloerbedekking colovinyl-tegels ge plaatst. De kleuren waarin het clubhuis geschilderd, zijn overwegend lichte pas teltinten met een donkerder deur als ac- In de bouw heeft men getracht zoveel mogelijk geluiddempend materiaal te ver werken. Zo werd tussen het toneel en de kleedkamer bijvoorbeeld een geluidssluis langebracht. In de recreatiezaal is plaats /oor honderdtachtig stoelen. Het ligt in de bedoeling, niet alleen deze :aal te gebruiken voor uitvoeringen, maar >ok voor filmvoorstellingen voor de kin deren. Naast de grote gift van de heer De Kos ter werden de bouw en de aankleding ge financierd door de leden zelf. Vrijdagavond zal de officiële ingeöruik- elling plaats hebben. T^ER GELEGENHEID van haar vijfjarig bestaan, houdt de „Federatie van -*■ instellingen voor de zorg voor alcoholisten" in Leiden een wetenschap pelijke conferentie, die gisteren is begonnen en drie dagen zal duren. Tij dens deze confertentie zal een aantal deskundigen de verschillende as pecten van het alcoholisme behandelen, terwijl enkele leden van de werk groepen der Anonieme Alcoholisten (AA) hun medewerking zullen ver lenen. De conferentie, die in het Nederlands Instituut voor Praeventieve geneeskunde wordt gehouden, is geopend door prof. dr. P. Muntendam, directeur-generaal van de volksgezondheid, zoals wij reeds meldden. Prof. Muntendam weeg er in zijn rede op dat het alcoholisme niet een probleem is dat alleen sociaal dient te worden be zien doch zeer zeker ook vanuit het stand punt der volksgezondheid. Hierbij moet niet alleen de bestrijding van het alcoho lisme op de voorgrond staan, doch stens evenzeer de nazorg. En zoals op het gebied der geneeskunde de preventie meer en meer op de grond treedt, zo dient ook op dit terrein het eventueel voorkómen evenzeer in het oog gehouden als het genezen. Het vraagstuk van het alcoholisme is samengesteld. Wil men het doelmatig pakken, dan dienen deskundigen var lerlel terrein hierin nauw samen te ken. Dr. P. H. Esser, vooraitter van de fede ratie en hoofd van de psychiatrische af deling van de GGD te Haarlem, richtte in zijn begroetingsrede woorden kom tot de vertegenwoordigers ministers van justitie en sociale zaken, het gevangeniswezen, de reclassering enkele geestelijke verzorgers, Hierna gaf hij een overzicht van werk van de federatie, waarbij hij o memoreerde hoe in 1909 naar inzicht 7 prof. dr. K. H. Brouwer en Th. W. i der Woude het consultatiebureauwe werd opgezet, waarna spoedig het eerste bureau werd geopend en wel in Amster dam. Alcoholgebruik De serie voordrachten werd hierna be gonnen met die van dr. A. Sunier, waar nemend directeur van het Nederlands In stituut voor Praeventieve geneeskunde te Leiden, die sprak over de theoretische conceptie van de alcoholproblematiek. Hij zette uiteen dat op velerlei wijze alcohol wordt gedronken. In de eerste plaats symbolisch, als middel tot identificatie door samen te drin ken, en als medicijn. Vervolgens functioneel: het vergemakkelijkt contact en relatie, en verlicht span ning en angst. Daarnaast is er het profaan gebruik van alcohol, zoals bij feesten en om duizend en één andere redenen. Het tweede deel van de middag was ge wijd aan een voordracht van dr. Esser. die zich bepaalde tot de medische behandeling De voorbeeldig geoutilleerde speeltuin van „Ons Eiland" aan de Kortenaerstraat wordt deze week verrijkt met een groot, modern gebouwd en ingericht clubhuis. Als de zon erop schijnt, staat het daar in zijn witte en nodigende vriendelijkheid fees telijk te blinken. cofaoli8t? Dr. Esser beantwoordde deze vraag met een verklaring van de „expert committee on mental health", onderafde ling van de Wereldgezondheidsorganisatiek die alcoholisme als volgt definieerde: het drinken van alcoholica in een mate, die het sociaal gebruik daarvan te boven gaat Twee soorten Er zijn twee soorten alcoholisten: verslaafden en de habitueel buitensporige drinkers om de een of andere spanning weg te werken. Deze laatsten zijn verslaafde alcoholisten. Omtrent het begrip verslaafd-zijn be staan er twee meningen. Sommigen zien deze kwaal als een zuiver psychische, ar deren als een fysische. Alcoholisme la evenwel geen ziekte eenheid, doch een collectieve ultdnik- king voor verschillende aandoeningen, die excessief gebruik van alcohol ge meen hebben. Elk soort van alcoholisme wordt ever wel veroorzaakt door drie factoren: psy chologische, sociale en economiaohe. Nu eens overheerst de ene factor, dan weer da Het spreekt vanzelf dat Iedere alcoholist •n eigen aanpak vraagt. Om tot een juista behandeling te komen heeft men in Am sterdam de patiënten tn groepen inge deeld: De symptomatische drinkers (16%), aarbij het drinken slechts een bijkom stig verschijnsel is van een dieper liggende stoornis; de constitutionele drinkers (52%), die uit ;n familie van alcoholisten zijn voort gekomen; de domme drinkers (4%), zij die alcohol slecht verdragen en degenen, die in de roes zinloos destructief drinken; de probleemdrinkers (16%), die met nooit opgeloste jeugdproblemen blijven kampen (neurotici, vaak); en de vitale, robuuste, normale exces sieve drinkers (12%). die dikwijls als ge slaagd In de maatschappij mogen be schouwd worden. Het doel Is ten slotte de drinker het drinken af te leren, doch men leert ge makkelijker aan dan af. Gevolgen De alcoholist is vaak infantiel op veler lei gebied: is ongeduldig, waarna recidief op recidief volgt. Voorts dient men er bij de therapie op te letten de patiënt niet te veel in de watten te leggen. Een klinische behandeling verdient daarom niet de voor keur boven een ambulante. Soms ls het aanbevelenswaardig de patiënt enige we ken op te nemen In een psychiatrische in richting of kliniek, zoals in Hoog-Hullen of Roermond. Dr. Esser wees er voorts op dat al coholisme nivellerend werkt. In het aan vangsstadium is er een grote verscheiden heid van persoonlijkheden, die evenwel na Jaren lang drinken verdwijnt. Dan kan groepstherapie worden toegepast. Nadat spreker gewezen had op de in vloed van alcohol op lever, hart, vaten en bloeddruk, stond hij lange tijd stil bij de medicamenteuze behandeling van de alco holist, waarbij hij een overzicht gaf van da geneesmiddelen, die hieibij van toepassing zijn. Toelatingsexamen gem. H.B.S. voor meisjes Voor het toelatingsexamen van de ge meentelijke H.B.S. voor meisjes te Leidein zijn alsnog geslaafd: Roosje Bakker, te Sassen helm; Nieejs van Beelen, te Katwijk; Yvonne Bosscher; Franden van Doesburg; Nanneke Eduard; Ida Wieteke van Essen; Frances Faber te Wassenaar; Louise Fins on; Dona Gans; Tonny Grotenhuis; Xandri Kikkert; Lida Krassenburg; Ineke Kwakernaak te Kat wijk; Monica Munting; Riek Popken; Miep de Rode; Manga Segaar; Elleke Serdijn en Nicola Bbdeker te Katwijk. Afgewezen: 5 leerlingen. Conferentie alcoholisme TNE CONFERENTIE der „Federatie van instellingen voor de zorg voor U alcoholisten" werd vanmorgen voortgezet met een lezing van prof. dr. D. Wiersma, hoogleraar in de forensische psychiatrie aan de Leidse univer siteit en buitengewoon hoogleraar in de criminologie aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. Sprekend over „Criminologisch aspect van chronisch alcoholmisbruik", begon spr. met erop te wijzen dat er verschil is tussen chronisch alcoholmisbruik, drankzucht en alcoholisme. Drank zucht is verslaving, alcoholisme een chronische vergiftigingstoestand. Er zijn echter ook mensen die, vooral ten gevolge van emotionele conflicten, geregeld te veel drinken, zonder dat hier nog van verslaving of chronische vergiftiging kan gesproken worden. Zich bepalend bij de criminaliteit ran beschouwd, de laatste niet; zij zijn con- Gistermorgen brachten we een bezoek aan het clubhuis, dat er niet alleen van buiten gerieflijk uitziet met zijn witte ste nen, gele vensters en blauwe deur, maar dat ook van binnen een lust voor het oog is. Het is ingericht volgens de moderne inrichten van binnenhuisarchitectuur en werd uitgevoerd onder architectuur van de heer Wim J. Landman, die dit eveneens belangeloos deed. In de 9000 man-uren waarin het gebouw werd „neergezet" werden als vrije-tijdsbesteding van men sen die in de bouwvakken werkzaam zijn, 80.000 stenen verwerkt. De oppervlate be slaat In totaal 230 vierkante meter. Praktische inrichting Het clubwerk, waarbij ongeveer hon derd kinderen zijn betrokken plus een aantal leidsters, kan in het eigen huis wor- Vooral het interieur van het nieuwe clubhuis ziet er aantrek kelijk uit. Voor het clubwerk en verenigingsavonden is het wel uitermate geschikt. Foto N. van der Horst. den ondergebracht. Men beschikt over een werk- en opbergruimte, een kleedkamer met een beeldige kaptafel, een afschmink- bak en een aantal kleedhokjes die met gele gordijnen zijn afgeschoten. Van de kleed kamer gaat men via een trapje naar het toneel, dat als decor toneelgordijnen heeft, een zeer praktische aanschaf, omdat het „tn gordijnen spelen" voor amateurs een chronische alcoholmisbruikers, zei prof. Wiersma dat deze in de laatste Jaren aan merkelijk is verhoogd Dit geldt vooral voor bedelaars 'én landlopers en ook voor agressieve delinquenten. In mindere mate is dit het geval bij vermogens en sexuele en het m inst bij verkeersdelinquenten. Van belang is om te weten of de ver hoogde criminaliteit een gevolg is van het chronische alcoholmisbruik, of beide ge volgen zijn van gemeenschappelijke oor- Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient men het persoonlijkheidsbeeld van de chronische alcoholist te kennen, dat zich kenmerkt door intelligentie-tekorten en door merkwaardige en sociaal minder waardige temperaments- en karakter eigenschappen. Daarvan dienen de eerste als gevolgen van vergiftiging te worden stituttoneel bepaald. Het zijn juist de laatste eigen schappen, die zich ook voordoen in het persoonlijkheidsbeeld van tal rijke misdadigers, en die voor het tot stand komen van hun delicten van zeer groot belang zijn. Daarom moeten het chronisch alcoholmis bruik en het crimineel gedrag wor den opgevat als twee gevolgen van een gemeenschappelijke oorzaak: het eigenaardige persoonlijkheidsbeeld van de drankmisbruikers. Hieruit valt de conclusie te trekken dat een verbod van alcohol-verkoop niet is ahn te bevelen Andere sociale maatrege len en individuele behandelingsmethoden zijn in deze van veel meer belang.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1958 | | pagina 3