llieuuic £dltórfje (fouranl SC and herstelt zich van de chaos Moedeloze reizigers achter de koffie in wachtkamers g. IF Treinen weer op gang Nachtpost bleef liggen, reizigers strandden, hotels liepen vol Geheim rapport onthult: Amerikaanse wapens tegen Algerijnen Mensen als wij langs HI! iiln OENSDAG 26 FEBRUARI 1958 BUREAUS: Steenstraat 37. Directie, Redactie, Abonnementen- Advertentie-afdeling Tel. 31441. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter. (Bij contract belangrijke korting.) Postrekening 58936. Achtendertigste jaargang no. 11196 Directie: ülEMEB Hoofdredacteur: Dr. I Chef-red.: H. w. J El CURISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD Voor Leideren Omstreken 0$tanhNistiri) j$ dhetfaim jnyo o«-t in teoijenipoct" Randstad HOLLAND ZIE PAGINA 7 Storm blaast regen tot ijzel en sneeuw tot barrières B Reizigers die gistermorgen om L If negen uit Groningen vertrok- arrweerden pas tegen de avond in het westen des lands. Om half elf vertrok een trein uit die eerst tegen vier middags in Utrecht aan- D reizigers hielpen de kok de kelners in het restauratie rijtuig en deelden broederlijk de boterhammen De wegen in Groningen waren gisteravond niet meer te berijden pech voor pianist Wil lem Andriessen. die in Veendam geven. Hij kon er liet komen. De Haagsche Comedie ton niet optreden in Rotterdam, AU Narigheid Het waren maar weinig treinen, ie gisteren de stations verlieten, m de witte wereld in te rijden. Niemand kon garanderen, dat de trein op de plaats van bestemming (Van onze verslaggevers) USAFZETTING EN SNEEUWSTORMEN hebben sinds gisteren het trein-, lncht- en wegverkeer in Nederland stilgelegd of ernstig ver traagd. Een gordijn van sneeuw en ijzel ligt over het land. De stuifsneeuw, die gisteravond met windkracht tien werd opgejaagd, heeft de chaos vol komen gemaakt: treinen, auto's en bussen strandden, vliegtuigen bleven aan de grond. En duizenden reizigers moesten blijven waar ze waren: op perrons, in treinen, in vastgelopen bussen of in wegcafé's. De sneeuwstorm van gisteren, de hevigste sinds 1942, had vele onaan- gename gevolgen. Forenzen konden t niet thuiskomen, toneel- en muziek- gezelschappen bereikten theaters niet en konden niet optreden, kin- deren moesten (vooral op het platte- t land) op school blijven, de avond- l post werd in vele plaatsen niet be- xndat er ceen spoorverbinding zorgd. Een reeks van grote en kleine Het gezelschap Snip en Snap fj i Rotterdam evenmin bereiken, t het bleef onderweg steken. Datzelfde overkwam de Hoofdstad Operette. Wie wel Rotterdam bereikte om er op te treden was Toon Her mans. Maar hij arriveerde eerst om half negen in ..De Lantaarn", waar zijn begeleiding, die uit Den Haag moest komen, nog ontbrak. Die kwam om negen uur en tot zolang improviseerde Hermans het voorjaar.Hermans vond het .zo geweldig dat zijn pu bliek op hem had gewacht, dat hij het een rondje gaf. De koffiepauze was voor zijn rekening Een bakker uit Wieringerwerf vroeg het ANP gisteravond om te roepen, dat hij vanmorgen geen brood zou kunnen bezorgen. Het een van de talloze verzoeken binnenkwamen om via de nieuwsdiensten melding te maken van het staken van vervoersdien sten, het afzeggen van bijeenkom sten en vergaderingen en derge lijke. De raadsvergadering van Haar- lemmerliede werd op het laatste moment uitgesteld. Geen raadslid kan het gemeentehuis bereiken over de onbegaanbare polderwegen. In Voorburg moest een huwe lijksvoltrekking worden uitgesteld, omdat de ouders van de bruid er gens onderweg van Groningen naar Den Haag vastzaten in een trein hun noodzakelijke toestemming niet konden geven tragedies speelden zich af op de sta tions, waar slechts af en toe trein met grote vertraging aankwam of vertrok. Het poolweer had ook rust tot gevolg, rust im steden en dorpen. Wamt niemamd stak gisteravond ook maar zijn neus bui ten de deur ails het met strikt noodzake Zo weinig klopte er van de mededelingenbordjes op de perrons, dat ze ten langen leste maar weggelaten werden. ieü«i fORT nadat de Amerikaanse onderminister van buitenlandse 'ken. Murphy, gisteren in Tunis eerste gesprek had gehad met ident Habib Bourguiba, werden „goede diensten" van de Ver fde Staten in het conflict tussen ikrijk en Tunesië doorkruist ken Washington een geheim rapport Publiceerde, waarin Frankrijk ervan 'ordt beschuldigd, Amerikaanse *apens te gebruiken bij de strijd in "oord-Afrika. Bovendien heeft de vroegere Ameri- banse ambassadeur in Parijs, Douglas gisteravond gezegd, dat de Fran- bij him bombardement van het Tune- he grensdorp Sakiet-Sidi-Youssef ook Wnulk hebben gemaakt van oorlogstuig, kt aan Frankrijk is verstrekt in het w-ier de Amerikaanse militaire hulp "n zijn bondgenoten. °ok van Franse zijde is gisteravond be laid niet datgene gezegd, wat zou kunnen len tot het slagen van de bemid delingspoging. In de Franse Senaat noem de Plneau. de minister van buitenlandse zaken, de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten een „langdurige opeen volging van mislukkingen en verkeerde Pin eau verklaarde, dat indien Frankrijk Noord-Afrika moet loslaten, de gehele westelijke wereld de verliezende partij zal zijn. Hij verweet Amerika in het bij zonder fouten te hebben gemaakt ten aan zien van het pact van Bagdad, de kwestie Suez, de Bisenhowerleer en de wapen leveranties aan Tunesië. Hij verdedigde het Franse standpunt, dat de bemiddeling in het geschil door Engeland en Amerika niet zal mogen leiden tot een gesprek over het Alge rijnse vraagstuk, zoals premier Bourguiba wenst. Pineau nam krachtig stelling tegen de gedachte, van Bizerta een N.A.V.O.- marinebasis te maken. Volgens een Frans woordvoerder in Londen zou Rusland hebben laten weten, een dergelijke over dracht van Bizerta aan de N.A.V.O. te zullen beschouwen als een „onvriende lijke daad". lijk was. Voetgangers maakten dat ze de straat kwamen, fietsers lierten hun kar retjes tegen bomen en palen staan, ver gaderingen en bijeenkomsten weiden af gezegd of uitgesteld en over heel Neder land dia-akte een onnatuurlijke stilrte Vooral dc noordelijke provincies kregen de volle laag van de onverwachte or zwaai van het weer: in Groningen, Fries land en de kop van Noordholland reed geen trein, geen bus en geen auto i De daar bijzonder felle sneeuwjacht maakte het vrijmaken van wegen spoorbanen onmogelijk. Honderden auto's en bussen stonden gisteravond ingesneeuwd of vastgelopen in bermen en het was een grote ellende op de grote verkeerswegen als de Afsluit dflk. waar voertuigen onwrikbaar vasl bleven zitten. Spoorwegen De N.S. was wel het grootste slacht offer van de plotseling ingevallen winter. Op allle trajecten ontstond al vroeg op de dag vertraging. Op verschillende lijnen viel later de verbinding zo goed a-ls ge heel uit. toen diraadforeuken ontstonden of de stroom uitviel. Maar er werd geaarzeld dadelijk en zo veel mogelijk bussen in te leggen, waarbij particuliere maatschappijen de Spoorwegen steunden Maar ook die bussen moesten in de loop van de middag en de avond de strijd tegen ijs en sneeuw staken. Het was niet meer verantwoord te rijden op de vele spek gladde wegen. Waar mogelijk werden evenwel met diesels nog een enkele binding tot stand gebracht. Overstromingen De tort storm aangewakkerde wind had ook nog andere gevolgen: hoog opgestuwd water van het IJsselmeer overstroomde die dijken van twee polders bij Durgerda-m. waaruit men in allerijl mensen en evacueerde. Het waiter van de Amstel liep zo hoog op (dinle meter boven N.A.P tegen normaal dertig cm.) dat tussen hoom en Nieuwveen de dijken werden overspoeld en de Oostpolder onder ^vatei Mep. Onmiddellijk nam men een nood maatregel: spuien, in Rijnland, zodat het gevaar voor overstromingen tot een nimum werd beperkt. De waterstanden op de Rijn waren morgen nog hoog, zo deelde de Rijkswa terstaat mede. terwijl die van de zijri vieren zelfs nog steeg. Vanwege de hog< waterstand in de Maas werden alle stu wen in Limburg gestreken. In Zuid-Lim burg hadden enkele plaatsen last va: water. In Zeeland werden zo goed als alle veerdiensten gestaakt, waardoor tien tallen auto's geisoleerd werden. Voorts staakten ook de loodsdiensten. Geen licht en water ten doen. Enkele palen van de elektrici teitsleidingen woeien om. Hilversum kreeg iet een ander kwaad te verduren: de waterleiding functioneerde niet meer doordat de elektromotoren in het pomp station het hadden begeven, juist tegen etenstijd. Een bijgeschakelde stoompomp kon het werk ook niet aan en de water- leverantie moest een tijdlang worden ge staakt. De politie adviseerde toen maar sneeuwwater te gebruiken Geïsoleerd Vooral het platteland heeft de gevolgen van de sneeuwstorm aan de lijve onder vonden. Vele dorpen en boerenplaatsen waren volkomen geïsoleerd. Melktrans- porten waren geheel onmogelijk, evenals postbestellingen. In Anjurn werden twee duizend schapen met de dood bedreigd In Gasselte stonden woningen, waarvan alleen nog maar het dak boven de opge waaide sneeuw uitstak! Op de Veluwe lag de sneeuw op vele plaatsen een halve meter hoog. Ook Schiphol was volkomen geisoleerd als luchthaven. Er stegen geen toestellen op en er mocht ook geen vliegtuig landen Het laatste toestel dat gistermorgen ver trok, was dat waarmee het voetbalelftal van Ajax naar Boedapest vertrok. Het vliegtuig is goed overgekomen. (Zie vervolg op pagina 5) TTEDENMIDDAG was de situatie op de XA wegen en bij de spoorwegen gelukkig stukken beter dan vannacht. Praktisch alle verkeer kon zijn weg zij het slechts moeizaam weer vinden en de treinen hadden weliswaar vertraging, maar kwamen toch alle op hun bestem ming. Enkele diensten waren vervallen, maar over het algemeen ging het toch wel. Alleen In het noorden mankeerde er nog wel wat aan de verbindingen, meds door de hoge sneeuwduinen in Friesland en Drente. In verschillende gemeenten werd daarom de mannelijke bevolking opgeroepen om sneeuw te ruimen. Het luchtmachtpersoneel van de vliegbasis Leeuwarden trok er met bulldozers en sneeuwblazers op uit om de weg naar Dokkum sneeuwvrij te maken. Overigens was ook in Noordholland de toestand niet ideaal. Enkele wegen wa ren en bleven onbegaanbaar. De posterijen, die het vannacht zonder posttreinen hadden moeten doen, deden vanmorgen hun best om de achterstand in te lopen, in de meeste gevallen met succes. De gisteren op vele plaatsen uit gebleven tweede bestelling werd van morgen alsnog uitgevoerd. Het interlokale vervoer (voorzover dit met bussen werd uitgevoerd) leverde hier en daar stag natie op. Op de wegen bleef de Wegenwacht zich uitstekend weren. Zij had het even als vannacht druk met het weer op do weg brengen van geslipte auto's, het ontdooien van vastgevroren portieren en het waarschuwen voor moeilijk begaan bare wegen. In het noorden hadden do wegenwachters het bijzonder hard te ver duren. Hun beijzelde motoren draaiden echter door en zijzelf dachten evenmin aan ophouden. De Afsluitdijk lieten zij echter voor wat hij was: die was levens gevaarlijk. Het treinverkeer verliep, zoals gezegd, redelijk. Naar het noorden was het be zwaarlijk. doordat men bij Zwolle de ge volgen van sneeuw en ijzel nog ndert ge heel te boven was. In het zuiden was het evenmin .rozengeur en manestehijn". Tus sen Maastricht en Valkenburg reed geen trein, maar dit was dan ook de enige ver binding, die niet werd onderhouden. Uiteraard ondervond niet alleen het verkeer overlast. Op sommige plaatsen lag de sneeuw meer dan twee meter hoog tegen de huizen. Op de weg Rolde- Gieten had men het druk met het uit graven van een kleine veertig vracht wagens. Maar langzamerhand kwam alles, zo goed en zo kwaad als het ging, weer op gang. Nederland kwam de chaos te boven. Jezus lijdensweg Simeon En deze man was rechtvaardig en vroom en hij ver wachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem Lucas 2 vers 25. lijn bij: „En de Heilige Geest was op hem". En ge vraagt u misschien lijn die men er niet in zou verwach- af of dit niet net Iets te veel Is van ten. De schets is bijzonder gaaf: hier bet goede, ziet ge een man op wie naar de be grippen van zijn tijd niets aan te merken is. Rechtvaardig dus ie- vende naar de door God In ZUn wet naar de tempel. En ln die tempel geschreven instellingen voorzover dat leerde hij dat aan de t(Jd -in ver- In s mensen vermogen ligt. Vroom wachten een einde was n. De niet nit valse slenr leeft hij zo, maar Christus des Heren was geboren, omdat hfl God liefheeft. En verwach- Hem moest ook Simeon z«n hnlde tend de vertroosting van Israël: het leven van deze man heeft een ven ster: hij Is er zeker van dat God voor Israël zorgt, ook door de onderdruk king der Romeinen heen. Voorzover een portret van een mens het eind. Hij trekt betuigen. Met al zijn rechtvaardig heid en al zjjn vroomheid moest hU tooh naar Jezus gaan. Want daar be gon ook voor Simeon de enige weg tot zaligheld. Daartoe dreef hem de Heilige Geest. Van onze speciale verslaggever) TNE TIJD VAN DE WILDE BUSDIENSTEN leek gisteravond even te ■*-' herleven. Toen wij om even over achten in een vliegende sneeuw storm bij het Centraal Station te Rotterdam arriveerden, stond daar een hele kolonne bussen, die inderhaast door de Spoorwegen gecharterd was, om, voor zover dit mogelijk was althans, het ontwrichte treinverkeer op te vangen. De lijn RotterdamDelftDen HaagLeiden had ongetwijfeld 't meest van de ijsafzetting te verduren gehad. Daarvan getuigden de vele bussen, welke werden ingezet op dit traject. Naar Utrecht reden ook een paar. doch de rei zigers in de richting Dordrecht moesten de tochtige perrons op om daar op hun 'reinen te wachten. In de stationshal was weinig van de chaos van het spoorwegnet te zien. Op het bekkende, zwarte aankondriigingsbord stond geschreven, dat al'le reizigers met aanzienlijke vertraging rekening moesten houden, terwijl op een stuk rose karton werd gemeld, dart de veerdienst Enkhui zenStavoren voor onbepaalde tijd was De perrons daarentegen vertoonden wel een zeer ongebruikelijk beeld. Aan beide spekgladde het gisteravond overal: zachtjes rijdende nog gereden kon worden en agenten, die op de gevaar lijkste plekken waarschuwden. Hier een agent die al te enthousiast de weg opsliefelde en dus in zijn volle leng te onderuit ging zijden, bijna over de hele lengte, ston den tientallen treinstellen giepankeendi, verlicht en de deuren wagenwijd open. Conducteurs en wagenvoerdere liepen kleumend langs hun wagons, die mis schien op dart tijdstip Middelburg. Zwolle of Tilburg hadden moeten passeren Twaalf uur wezen de wijzers van de klokken, die gewoonlijk negentien uut per dag de vertrektijden aangeven, terwijl de richtimgsbordijes waren afgehaakt. De wind gierde onder de overkappingen door en achter de beslagen ruiten wachtkamers stonden of zaten honderden gestrande pasagiers geduldig te wachten Sommigen hadden de hoop om nog vó6r middernacht op hun plaats van bestem ming aan te komen al helemaal opgege ven. De reacties echter waren geheel ver schillend en varieerden van een moede loze blik achter een lege koffiekop tot een zee van plezier over het onverwachte avontuur. En zo bü r cn niet de gcdachti over de feilbaarheid van de moderm techniek is opgekomen, dan is dit wel bjj ons gebeurd. Die hijgende, roet versprei dende stoomlocomotieven waren nog niet zo slecht. Ze konden tenminste tegen het samenspel der natuurkrachten op en z(jn ook altijd in staat geweest de zwaarste ijsafzetting te overwinnen. We konden ai6 reiziger voor Den Haag op een onzekere dii-eeeltredin wachten, maar we konden op het stationsplein ook een bus in die richting nemen. We kozen het laatste en weldra reden we door de goed gepekelde straten van Rotterdam de minder goed gepekelde rijksweg op. Om de bus. die niet hard maar toch ook niet langzaam reed, floot een bijna tot razer nij gebrachte wind. In de felle koplam pen van een paar tegenliggers, die ons passeerden, warrelde de stuifsneeuw bij woeste vlagen op, doch van gestrande auto's Was geen sprake. De stemming onder de passagiers was uitnemend, zo niet uitbundig. „Die wil hel i c-u t mman In Sldney ivel«> op een tuinfeest ter ""T? nog r» van d- Ensal« Konln,ln-moed„. we voorbij een zware vrachtwagen reden, rUim honderd mensen flauw, als gevolg die, naar het opschrift te oordelen, naar van hitte Stadsficanaal moest. En een andere reizi ger verzocht de chauffeur te stoppen om, zoals hij zei, „het noodikrik voor frisse lucht" te openen. Een bulderend gelach klonk ook op. toen een dame, die in Delft uitstapte, de chauffeur bedankte voor vhet redden" van haar leven. De fout, die hi erbij werd gemaakt was, dat die dame echt meende wat ze zei. Ze was doodsbenauwd ge weest op de gladde weg en had zich voortdurend aan de armleuning vast geklemd Den Haag werd bereikt en op de Lange Rijkswijkseweg telden we precies drie mensen, die, diep weggedoken in de kraag op het trottoir liepen. En toen we na een rit va«1 bijna een uur voor het station Hollands Spoor stopten, was nog ndet de helft van de passagiers op zijn plaats van bestemming aangekomen. De grote rest moest door, naar Leiden. Amsterdam, en zelfs nog naar Alkmaar en Den Hel der Buitenlandgeen haar lie ter Niet alleen ons land is door het barre winterweer getroffen. Sneeuwstormen een ijskoude wind legden ook In Engeland het verkeer stil. In verschillende delen van het land bereikte dc sneeuw een hoog. te van dertig centimeter, terwijl de stuif sneeuw de huizen van een dorpje in Yorkshire vrijwel geheel heeft toegedekt. In ongeveer dertig Britse provincies er in Noord-Ierland is het treinverkeer ge heel stopgezet. In Scandinavië ls de toestand al even somber. In Oslo zakte de temperatuur tot 25 graden onder nul. Verschillende fjor dendorpen zijn volkomen geïsoleerd Andere delen van Europa vooral West-Duitsland en Frankrijk zijn ge troffen door overstromingen. Laaggelegen dorpen zijn gewaarschuwd voor de abnor maal snel stijgende rivieren. De Sambrs in Zuid-België trad bulten haar oevers er zette onder andere spoorlijnen ondei In het gebied van Brussel kunnen door In het gebied van Brussel kunnen door de dikke laag sneeuw geen treinen rijden •elnen uit Antwerpen, richting Brus- aan tot Brussel-Noord en keren dan Antwerpen terug. De sneeuw ligt op kII sommige plaatsen 75 centimi met uitbundig. „Die wil hel In J». HET WEER EN EUROPA 111 Nog meer kou JJE SNEEUWZONE verwijdert zich naar midden- en Oost-Duitsland en wordt gevolgd door een gebied met opklaringen en slechts enkele verspreid voorkomende lichte sneeuwbuien. Aangezien nog kou dere lucht uit Scandinavië naar om land onderweg is. zal de komende nacht in het binnenland hier en daar matige vorst ver wacht kunnen worden. De wind neemt ver der in kracht af. Bij IJsland komt een nieuwe depressie tot ontwikkeling, die op dit ogenblik een oostelijke koers volgt. Het is waarschijnlijk dat deze naar het zuiden zal afzwenken, maar zij zal wel licht het weer in om land niet voor morgenavond beïnvloeden. WEERBERICHT VORST BLIJFT NOG De Bilt verwacht tot morgenavond: Verspreide opklaringen, af- gewisseld door enkele sneeuw- of hagelbuien. Ma tige tot krachtige noorde lijke wind. Vannacht lichte en ln het binnenland plaat selijk matige vorst. Morgen overdag temperaturen om het vriespunt, om 11.15 uur.) Zon en maan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1958 | | pagina 1