DAF-wagen: volautomatisch, zuinig en sierlijk Fabriek in Eindhoven en dealers in heel Europa Indonesië OVERHEID MOET ZOVEEL MOGELIJK GROND KRUGEN R.A.I. in de schaduw van de D.A.F. Zaterdagelftal tegen O.S.V. ARC maakt de lange reis naar Werkendam VEO-TOP (R'dam) van groot belang in eerste klasse A Minder snelle toeneming van werkloosheid Vliegramp (BUTTE LEIDSCHE COURANT VRIJDAG 7 FEBRUARI 1958 (Vervolg van pagina 1.) HE DAF heeft vele noviteiten. Daar is ten eerste het elegante model, daar V is de verrassend grote binnenruimte bij de bescheiden maten van de gehele wagen, daar is de luchtgekoelde motor van 600 cc, die 22 pk levert, daar is de plaatsing van de transmissie onder de achterbank, zodat een mi nimum aan zit- en bagage-ruimte verloren gaat, daar is de keurige uitvoe ring en afwerking van het standaardmodel 3980,—) en de werkelijk vorstelijke tweekleurenuitmonstering van het luxe-model 4380,—), daar is het ongebruikelijke grote glasoppervlak, daar is de onafhankelijke, soe pele vering, daar is het onderhoud, dat nihil is. Want aan onderhoud vraagt de af niet meer dan het verversen van de olie in het motorcarter door- smeren is niet nodig, omdat alle be wegende chassis-delen in nylon en rubber scharnieren! Dal de D.A.F. dit alles niet kinder achtig aanpakt, moge ook blijken uit de voorbereidingen voor de produktie: dit jaar (na september a-s.) nog dui zend stuks, volgend jaar 10.000 12.000 stuks en In 1960 25-000 exemplaren. Dat de D.A.F. daarvoor een nieuwe .fabriek gaat bouwen, spreekt wel haast vanzelf. Is de positie van de D.A.F. met deze «anbieding in het Benelux-gebied bijzonder benijdenswaardige de Daf heeft namelijk niet de handicap van importeerde wagens: de Invoerrechten het werkelijkheid worden van de hromarkt ligt er voor deze wagen een markt open, die welhaast onbegrensd is, eok al moet men niet uit het oog ver dat de nu met Invoerrechten be- fate buitenlandse wagens deze handicap éan ook in Nederland kwijt zijn. Vergelijkbare grootheden i(Jn e ulomobielproducerend Europa echter voorshands niet; een wagen van deze pootte, deze constructie en uitvoering :n prjjs van rond de 4900 gulden valt niet aan te wijzen. DEALERS Nog enkele informaties over de nieuwe Daf resten ons. De verkoop en de service lullen in de Benelux in handen komen ti liggen van een dealerscorps, dat vooi het de helft aangaat, uit de be- taande vrachtwagenverkopers van he lerk gerecruteerd zullen worden, er het de rest betreft, nieuw aangesteld lullen worden. Alle dealers gaan echter lp korte termijn in Eindhoven een ci olgen, en het ligt in de bedoeling, in de 11 Benelux voorlopig 200 „steunpunten" in Elke dag brengt de post in Eindho ven brieven van buitenlandse sollici tanten naar de functie van importeur verkoopsorganisator in die landen en dat Amerika op dit door zijn VS (VERVOLG VAN PAGINA 1 Reders in Singapore laten het verke ran hun schepen bussen Singapore Sumatra gewoon doorgaan ondanks de ber-chten. dat de Indonesische mai zou blokkeren Opruiming onder communisten Pamtouw ontvouwde het program icöe: -H«it eerste wat er voor ons te doem tót", zei hij, „is ons ontdoen vai «mmundsten in Indonesië". Onze eerste asatregel zaü zijn de communistische partij buiten de wet te stefllen, en ai de inen, dne ais communisten bekend staan, uit overheidsbetrekkingen te ontslaan. Verder zuiden wij een opruiming houden "odw de communisten, die zich dn het tatuur van andere podditdeke partijen heb- fcffl gedrongen". Federale staat De groepering van de „rebellen", deelde Psntouw verder mee, i6 een coaditie van £e partijen in Indonesië met inbegrip de Mohammedanen en Christenen en "Kt uitzondering van communisten en fclts-georriënteerden. De groep ds van plan een federale Indo- usische staat te stichten met een grote rite van autonomie voor de elianden ^iten Java. Pan'.ouw wist niet of Sukarno de hem frerhandigde voorwaarden zou inwilligen s-':st als brij dit weigert, zad het slechts kwestie van tijd zijn voordat zijn re ling ten gronde gaat aan een econo- ■uisch en poflitiek bankroet. Immers, alleen fe bevolking op Java lijdt onder de econo- frsch wantoestanden. Overal elders is er voorspoed onder de bevolking nu wij zelf kanen beslissen over de besteding van de biezen, <üe we verdienen, aldus Pan- - De P.v.d.A.-fractie in de Eerste Ka ast vraagt in het eindverslag over de k?roting van binnenlandse zaken waar- °o onlangs geen lid van de P v.d.A. tot kffgemeester van Middelburg is benoemd, k socialistische senatoren menen te we- H dat er wel P.v.d.A.-kandidaten waren, die voor deze benoeming in aanmerking kramen. In Middelburg is de P.v.d.A. de fuotste partij. automatische transmissie zo bijzonder goed inslaande wagentje zo gebrand Ls, stemt de heren Van Doorne geluk kig en tevreden. De levensduur van de drijfriemen punt van twijfel voor velen garandeert de fabriek gelijk te zijn aan die van de auto-banden die het wagentje dragen De prijs van één zo'n riem is.... vijftieD gulden, en een nieuwe riem kan in eeD kwartier tijd gemonteerd worden. De D.A.F. overweegt, van dit wagentje in de nabije toekomst een sportieve ca briolet uit te brengen, die een tot 25 Dk opgevoerde motor krijgt. PRIMEUR Na de Spijker uit het begin van deze eeuw, produkt van een te Amsterdam gevestigde fabriek, is de Daf weer de eerste wagen van Nederlands fabrikaat Motor, onderstel, carrosserie en bedie ningsorganen worden in eigen land ge maakt, en het buitenlandse aandeel ln de wagen beperkt zich tot „specialisten werk" als bijvoorbeeld de ontsteking. De ontwikkeling van het ontwerp heeft onge veer 3V4 jaar in beslag genomen. Tien prototypen, gecamoufleerd tot onopval lende, doffe en on-spectaculaire bestel- wagentjes, hebben op de weg bewezen, dat het ontwerp goed is en een van deze testwagentjes, die onder de moei lijkste omstandigheden 80.000 km had ge reden, diende ons tot proefrit. Er zaten nog de riemen in de transmissie, die men er bij de bouw had ingedaan Felle accelaratie moet men van de Dal niet verwachten, wél uitmuntende „toe ristische" eigenschappen, gemak en i fort. Tot slot nog enkele maten: lengte 8,60 meter, breedte 1,44 meter, hoogte 1.38 meter, bandenmaat 520 x 12, draalcirkel 8,50 meter. Het standaard zowel als het luxe model hebben een zelfdragende, tweedeurs-carrosserie. Tafeltennis Baronie won van Dec. '56 >e wedstrijd Dec. '56Baronie is een 3 overwinning voor de Alphenaren ee rden. De eerste wedstrijd eindigde ln i 91 .overwinning, maar omdat Dec. de laatste weken goede resultaten had geboekt (zU wonnen van Scyila 6 en speelden geiyk tegen L.P.S.V. 2), ging men et met een gerust hart naar Lisse A. Leijnse startte met een benauwde overwinning op T. Meeuwisse: 1721 en 1821. Laatstgenoemde, die zijn wedstrij den achter elkaar speelde, won daarna van C. Kramer: 21—14, 18—21 en 21—15. D, de Veth maakte er 12 van: 1621 en 1821. De stand werd weer gelijk door een kleine nederlaag van Kramer tegen Fr. Hogervorst, die hem na een grote voor sprong in de 3e game met 21—19 werd toegebracht. In de volgende wedstrijden verzamelden de Alphenaren hun puntjes: De Veth en Leijnse wonnen van Boon en Hogervorst. Kramer won van Boon na een onprettige wedstrijd. Van strijd was in de 3e game geen sprake meer; Kramer won dan ook met 18—21, 21—14 en 7—21 Het dubbelspel moest wegens tijdnood ca deau worden gegeven. Met uitzondering van Hogervorst speelden de Lissenaren een onsportieve wedstrijd. Beide juniorenteams bezochten T.O.V. in Noordwijk, resp. team 2 en 3. Het le Baronie-trio kon alleen tegen een invaller tot winst komen. Een 73 neder laag was dan ook zeker verdiend. Aan spanning heeft het bij T.O.V. 3— Baronie 2 niet ontbroken. M. Wessai (Ba ronie) bleef ongeslagen, terwijl hij sa men met H. v. d. Hurk het dubbelspel won. De andere wedstrijden gingen vaak neitaan verloren, hetgeen toch nog eeD 6—4 overwinning voor T.O.V. opleverde Programma: 8 febr. Baronie 1 en 2— Sparkler 1 en 2 (Jun.): 10 febr R.T.C. 2- Baronie 1 (sen.). Unitas wil tegen Ned. zaterdagelftal spelen De Gorkumse amateur-eerste klasser Unitas bestaat dit jaar 60 jaar en heeft het Ned. zaterdagelftal uitgenodigd oj Tweede Paasdag (7 april) een ere-wed- strijd in Gorkum te spelen. Deze wed strijd zou als oefenwedstrijd kunnen worden beschouwd voor de eerste wed strijd in het drielandentoernooi tegen Frankrijk, die op 26 april in Zwolle zal worden gespeeld. Gewichtheffen Morgen zal de gewichthefploeg LKV een belangrijke driekampcompetitie houden. LKV komt uit tegen KDO en Ro bot. De LKV-ploeg is samengesteld uit de heren K. Devilee (jeugdkampioen), Zirkzee, H. van den Hoed, J. van Kampen en S. Stokkel. Deze foto van het interieur toont het stuurwiel en het dashboard, maar ook het eenzame rem-pe- daal op de vloer. Een koppelings pedaal is er niet, het gaspedaal gaat schuil achter de tunnelvan de cardan-as, welke tunnel u onderaan ziet. De wagen is voor zien van interieur- en voorruit- verwarming. Prof. P. Deddens in Kampen overleden In de ouderdom van 67 jaar Is gister morgen, na een gisternacht opgetreden at taque, ln Kampen overleden prof. Deddens. de nestor van de hoogleraren van de Theologische hogeschool der G»- ref. kerken (onderh. art 81 K.O.). Prof. Deddens werd op 13 januari 1891 in Haarlemmermeer geboren Hij bezocht de Ulo en het Geref. gymnasium in Am sterdam en werd aanvankelijk vooi derwijzer opgeleid. Deze studie onder brak hij om in Kampen aan de Theolo gische hogeschool te gaan studeren. Hi1 werd in september 1915 als student inge schreven en deed op 18 maart 1920 zijn kandidaatsexamen. Hij was aohtereenvoi gens prediikarot in Brielile-Tinte (1920). Rijswijk (1923) en Groningen (1934), waar hij in 1944 met de vrijmaking meeging. De generale synode van de vrijgem Geref. kerken van 1945 ln Enschede be noemde hem tot hoogleraar aan de Theo logische hogeschool te Kampen. Op 12 december 1945 trad hij voor het eerst als hoogleraar op. Hij doceerde vader landse en algemene kerkgeschiedenis symboliek en kerkrecht Vooral door zijn scherpzinnige memo ries stelde op veie plaatsen de rechter de vrijgemaakte kerken in het bezit var de kerkelijke goederen. n zijn hand verschenen talloze arti kelen in kerkelijke periodieken, onder an dere m De Reformatie. Tijdens de oorlog heeft hij enige maan den im het concentratiekamp in Amers foort gevangen gezeten. Firma Deltaehemie. Te Vlaardingen eerste paal geslagen voor fabriek van meststoffen, insecticiden, enz. voor land bouw; firma stichting van Centraal Bu- G. A. en Eerste Ned. Coöp. Kunst- mestfabriek (E.N.C.K.), Vlaardingen; Pre sident-commissaris H. D. Louw es, direc- •n ir. W. A. den Bakker en m: C. F. Hendriikse; voorlopig produktie voornamelijk samengestelde meststoffen, belangrijk deel ten behoeve van volgens principe van „direct pro ng", uitgaande van stikstof, fosfor- en kali in primadTe stadia; bouw- duur andertialf jaar. QP HET TWAALFDE agrarische con es van de Party van de Arbeid te tl. heeft prof. Ir. W. Schermerhorn 'ivoor gepleit, om alle landbouwgronden. moeiiykheden zou brengen, door de staat te laten overnemen. Hy zag daarbij wel het bezwaar van het administratief beheer van een zo groot staatseigendom. Gezien echter de *Mrin de overheid grote bedragen heeftI kostbare cultuurtechnische werken, gro- l'investeerd, alle nieuwe gronden plus de tendeels voor rijksrekening, van tachtig "•uitaten van grondverbetering en ruil- miljoen per jaar ter verbetering van de Verkaveling, in staatseigendom tc houden produktiviteit van de grond, achtte «pre- ,n die gronden, waarby boedelscheiding' ker nationaal bezit van dc grond de Juists toekomstige beiitters in flnnaciëlo1 oplossing. EricssonEr zijn moeilijkheden (Van onze speciale verslaggever.) is niet aan te ontkomen: alles wat er op de komende RAI- tentoonstelling van 13 tot 23 februari te zien zal zijn, zal in de schaduw staan van de wereldpremière van de personenwagen van de D.A.F. De grote loop zal zijn naar de stand ach ter in de zaal, waar de nieuwe gen te zien zal zijn, en dat is voor de overige exposanten natuurlijk wel een beetje sneu. Toch heeft deze te voorziene teleurstel ling er niet toe geleid, dat deze RAI-ten- toons tel ling minder zal zijn dan de vorige Er zyn rond 200 exposanten, er zijn 63 merken personenwagens van fabrieken uit acht landen, er i6 een byzonder grote Inzending van caravans en een ditc zending van gereedschappen, toebehoren en accessoires. En dat alles ondanks de duidelijke terugloop in ae autohandel na de afkondiging van de bestedingsbeper king. Die teruggang is by de vrachtwagen» groter geweest dan by de personenwagen» in de handel Is op het ogenblik een herstel te constateren. „Er zyn moeiiyk heden," gaf RAI-voorzltter Ericsson gis teren toe. „maar er is geen reden tot pessimisme." .Vooral het uitzicht op de Euro markt geeft ons goede hoop. De Nederlands# regering zal echter wel moeten begrijpen. Lt.-gen. J. Kalff overleden Te Den Haag is in de ouderdom van 91 aar overleden luitenant-generaal b.d. J. F. B. Kalff, sinds 1926 voorzatter van de vereniging Nederland-Oostenrijk. Lt.-generaal Kalff trad reeds in 1887 in militaire diienst en ddende onder meer als kapitein by de generale staf, als com mandant van de derde divisie en daarna, als genera al-majoor bevelhebber van de derde militaire afdeling. In 1923 werd hem eervol ontslag verleend. De over ledene was ridder in de Orde van de Ned. Leeuw, ridder in de Orde van Oran- Je-Nassau met de zwaarden en comman deur in het Legioen van Eer van Frank rijk- Hij was een bekend en gezien Ha genaar. Amerikaan te Djakarta gearresteerd De heer W. van Swaay, een 35-jarig Amerikaans onderdaan en zoon van de Nederlandse industrieeel H. van Swaay, wiens bedryf in Indonesië onlangs onder regerlngstoezicht was geplaatst, is vorige week te Djakarta in hechtenis genomen, aldus deelt men van de zyde der Ameri kaanse ambassade te Djakarta mede Pas zes dagen na de arrestatie kreeg het Amerikaanse consulaat toestemming hem te bezoeken. De arrestatie geschiedde en kele dagen na zyn aankomst in Indonesl» de Inspectie van het eigendom der familie Van Swaay. Hij wordt in hechtenis gehouden in afwachting van een onder zoek naar een telegram over de binnen landse toestand van Indonesië, dat hij aan het telegraafkantoor ter verzending zou hebben aangeboden Naar verluidt, verwacht hij volgend* dat een stijging van de onredelijke zwar# lasten op het wegverkeer wel eens fnui kend zouden kunnen zijn." Doordat de RAI de eerste international# auto-tentoonstelling van dit jaar i6, hecht men bijzondere noviteiten die er te zien zijn. Verschillende fabrieken komen in Amsterdam met nieuwe modellen, over de details waarvan we u nog nader hopen m te lichten. Sleutelstad—Donk 3—4 Doordat onze stadgenoten met een ge havende ploeg ln 't water verschenen, werd onnodig verloren. Slecht tegenspel bezorgde Donk vrij spoedig een 01 voor- sprong, die even later tot 0—2 werd ver groot. Even kon de thuisclub het spei overplaatsen, waarna Jan Dool de achter stand verkleinde: 12; echter werd ha' voor rust toch 13. Met zeven tot zes begon de tweede helft en kon Sleutelstad opnieuw inlopen: 23 Toen de Goudse mldacbter voor de twee de maal het waiter werd uitgezonden, duurde het nog vrij lang, voordat de stand gelijk werd: 33. Door een misverstand m de Sleutelstad-achterhoede werd hei ten slotte verdiend 34. Zisn II—L.Z.C. I 5—1 Tegen deze sterke tegenstander kon L.Z.C. de eerste bekerronde niet over leven en verloor men met grote cijfer» Met de rust was de stand reeds 50. Dick Timmermans zorgde voor het endge tegen- Vasas-Feijenoord had kunnen doorgaan (Van onze parlementaire redacteur) De spelers van het beroemde Hongaarse voetbalteam Vasas hebben een verblijfs- visum voor ons land geTcregen dat tot 12 februari a.s. geldig is. Wat minister Luns betreft zo zeide hij gisteravond ln de Tweede Kamer is er dus vol doende tijd om ook nog in Rotterdam tegen Feyenoord te spelen. Inhaal-voetbalpr o gramma vastgesteld en bovendien treedt het voor lopig Ned. zaterdagelftal aan voor de derde oefenpartij, waarin de amateur- eersteklasser OSV ln Oostzaan als tegen stander zal fungeren. ARC trekt er ook op uit en maakt de lange reis naar Werkendam om Koz. Boys te bestrijden. Dat wordt geen gemakke lijke partij, aangezien de Boys al eens eerder van ARC hebben gewonnen en fel vechten voor de punten om degradatie te ontkomen. Ter Leede heeft de lastige uitwedstrijd tegen Excelsior M voor de boeg en is nog lang niet zeker van de punten. Rijnsburg- se Boys kan daar praktisch wel op reke nen, nu Capelle op bezoek komt In de uitwedstrijden hebben Rouwkoop, VWS en RCL goede kansen, terwijl GWS het niet zal kunnen klaarspelen tegen JAC. Tweede klas Hoogvliet—RVVH, Ko«. Boys—ARC, Excelsior M—Ter Leede. De strijd om de titel in de tweede klas Spel van korf en bal O In hoofdklasse west Excelsior tegen leider R'dam-Zuid Wanneer het weer meewerkt en de terreingesteldheid meevalt, wordt morgen na lange tijd een flink programma voor de competitie afgewerkt. In de hoofdklasse west zijn echter toch nog slechts twee wedstrijden vast gesteld, terwijl de junioren helemaal niet van de partij zijn. De jeugd van district Zuid-Holland-noord is morgen in haar geheel verzameld in de Leidse veiling voor een omvangrijk micro-toernooi. Iro hoofdklasse west wordt gespeeld: ExcelsiorR'dam-Zuid; DESTonego. Leider R'dam-Zuid gaat op bezoek bij Excelsior. Er zijn heel wat makkeiyker wedstrijden, maar toch geloven we T"'~| maal niet in een verrassing. Voor DES is het morgen even oppassen tegen To nego. Winst zat er evenwel in en dan is er voor Tonego en DVO geen schijn kans meer om de degradatieplaatsen verlaten Eerste klas A: De IjsvogelsVES 2; VEO—TOP (R'dam); Warmond—Pernix 2; DES 2—Oranje-Nassau. De Haagse derby De Ijsvogels—VES 2 Is er één tussen resp. een degradatie- en een kampioenskandi daat. VES 2 zal wel winnen, maar toch niet met grote cyfers. Aangezien VES 2 niet kan promoveren, is de meeste be langstelling toch voor VEOTOP (Rot terdam). De eerste wedstrijd in Rotter dam eindigde gelijk en ook de promotie kans is momenteel gelijk. De winnaar komt dus wel heel gunstig te staan. War mond krijgt Pernix 2 op bezoek. De Led- denaars hebben een goede kans en voor Sinds eind december 18.500 meer personen zonder werk (Van een onzer reddbteuren) Het aantal werklozen ls zoals reeds hebben medegedeeld ln de maand Januari opgelopen tot 130.000, om precies te zyn tot 129.966, wat ten aanzien eind december een styging betekent met rond 18.500 personen. Van de 130.000 ren er eind januari op aanvullende ken werkzaam 18.700 mannen, wat 4500 meer Is dan per eind december. De toene ming van de geregistreerde arbeidsreservi Invloeden, was in januari aanzieniyk min der dan in voorgaande maanden. Deze r» serve kwam op 81.000, waarby men noi circa 4000 vrouwen moet tellen. De directeur-generaal voor de arbeids voorziening gaf vanmorgen op een pers conferentie de volgende analyse van de werkloosheid, waarbij hij de vrouwen buiten beschouwing liet: seizoenwerkloos heid per 31 januari 50.000 (per 31 decem ber 40.000), wrijvingswerkloosheid 24.000 (23.000), werkloosheid van minder geschik- ten 17.000 (16.000), structuurwerkloosheid 17.000 (15.000), conjunctuurwerkloosheid 15.000 (10.000), in totaal 123.000 (104.000). Van de werkloze mannen waren er 10.000 opgenomen in de sociale werkvoorzie ningsregelingen voor hand- en hoofdar beiders. tegen 9800 per eind december. Ondanks de enigszins verbeterde alge- lene financieel-economl6che situatie, was daarvan op de arbeidsmarkt nog wei nig te merken. De stijging van het werk loosheidsniveau (overigens minder snel dan in december) moet vooral worden ge zocht in de bouwnijverheid en voorna melijk in de burgerlijke en de utilitelts- r. Vanzelfsprekend werkte dit door in de toeleverende bedrijven. Na de bouw nijverheid is de metaalnijverheid het ern stigst getroffen, terwijl ook in de textiel industrie de minder gunstige ontwikkeling zich voortzette. In de kledingindustrie daarentegen was Incidenteel van enige opleving sprake. In de drie noordelijke provincies trad de relatief grootste stijging van de werk loosheid op. Ook Noordbrabant toonde een opvallende toeneming. Bovendien werd er in januari ln 900 bedrijven door 28.500 mannen en 13.000 vrouwen in totaal 2.100.000 uur minder gewerkt, tégen 850.000 uur in december. Theoretisch komt dat neer op een werk- lozencyfer van 10.000 (december: 4500). De werktijdverkorting betrof 1.400.000 uren oco week in vrijheid te zullen worden gesteld, voor 440.000 uur. de bedrijven, die toestemming tot ar- beddstljdver! --ting hadden, werden ge middeld 36 ln plaate van 48 uur gewerkt Tegenover deze cijfers kan men die van het toegestane overwerk stellen in december voor 550.000 uur, in januari Ook kan er In dit verband op worden gewezen, dat er steeds meer mannen een plaats krygen ln het kader van de aan vullende werkgelegenheid. Maandag ko men er in Groningen weer 100 by, in Friesland 125, ln Drente 100 en in Ovei yssel 150. Ook zal volgende week hi advies van de centrale economische con missie gereed komen en aan de regering worden aangeboden, naar aanleiding waarvan een aantal maatregelen wacht kan worden. De globale werkloosheldscyfers per gebied zyn: Zeeland, Noordbrabant Limburg 430.000 mannen, 130.000 Gelderland 290.000 en 114.000, Overyssel 220.000 en 227.000. Zuid-Holland 160.000 en 54.000. Utrecht en Gooi 136.000 en 31.000, Friesland. Groningen en Drente 90.000 en 67.000 en Noordbolland 70.000 en 55.000. Vervolg van pagina 1 een employé van de B.E.A. zich van ztJn moeiiyke opdracht kweet om d» wachten den met alle mogeiyke voorbehoud van de ramp op de hoogte te stellen. Pas heel geleideiyk kwamen meer ge gevens binnen en het duurde tot diep in dc nacht voor men zekerheid had over het aantal doden en de toestand van de overlevenden. Van deze laatste groep waaronder ook enkele Znldslavische am- bassade-employe's zyn verreweg de meesten buiten levensgevaar. Van de bemanning Is alleen de steward omgeko- Burgemeester Lever van Manchester noemde het ongeluk in een officiële bood schap „een afschuwelijke tragedie, eet ramp voor onze stad." Namens koningin Elizabeth zond de minister van vervoers taken. telegrammen aan de nabestaanden van de omgekomenen. De Britse voetbal bond kreeg uit alle delen van Europa biyken van deelneming. President Tito van Zuidslavië stuurde premier Macmillan een telegram. Vooral ook onder do Zuid- slavlsche voetballers ls de deelneming met de slachtoffers van de vliegramp groot. Het bestuur van „Rode Ster" heeft voorgesteld, de zwaar getroffen Britse club I uit te roepen tot Europees kamp loon van I dit jaar. Warmond zien we geen welkome aanvul ling op het puntentotaal. Ook degradatie kandidaat Oranje-Nassau heeft weinig kans op positieverbetering. We houden het op het hoger geklasseerde DES 2. Tweede klas A: VES 4—DES 3; Tempo —Warmond 2 Heit leidende peloton heeft hier vrij. VES 4—DES 3 geeft iets betere kansen voor de bezoekers. Op eigen veld is Tempo ln staat om van Warmond 2 te winnen. De Waimonders zyn nog punt loos. Tweede klas B: Fiks 2Ons Eiland 2; VES 3De Ijsvogels 2. Aangezien leider KVS vrij ls, krijgt Ons Eiland 2 de kans om zich naast de Scheveningers aan de kop te piaataen. Fiks 2 zal dat niet kun nen beletten. VES 3—De Ijsvogels 2 ls voor de thuisclub. Derde klas A: Velocitas 2—Unitas; TOP 2Fluks 2; Pernix 4Warmond 3; Fluks 3—Velocitas 3. TOP 2 en Unitas hebben de ondankbare taak om tegen resp. Fluks 2 en Velocitas 2 te spelen. De Noordwljkse en Lelderdorpse reser ves hebben te mooie kansen om morgen een steek te laten vallen. Pernix 4 kan wat vaster op de derde plaats komen door winst op Warmond 3. Als concur rent krijgen de Oranjekragen er eer der twaalftal bij. Fluks 3 gaat namelijk van Velocitas 3 winnen. Mikr o-kolfbal Ruim 200 junioren naar Leidse veiling Morgen komt er een eind aan de mikro- activiteiten in het district Zuid-Holland Noord van de C.K.B. Van acht uut af worden dan nog enkele wedstrijden gespeeld voor de mdkro-com- petitie in de 1ste klasse, maar daarvóór heeft een groot aantal Junioren de gele genheid met elkaar de krachten te meten. Niet minder dan 19 achttallen nemen deel en ze zijn verdeeld in vier groepen van 4 achttallen en één van 3 achttallen. Om 2.30 uur wordt gestart en om 7.30 uur ls het programma verwerkt Wij volstaan met de indeling: afd. A: Fiks a, Fluks a, Ons Eiland a, Perrolx afd. B: Fiks b, Pemdx b, Tempo, TOP afd. C: Fluks b, Ons Eiland b, TOP b, Ve- looitas; afd. D: Fiks c, Pernix c. SVOW, TOP c; afd. E: Fiks d, Ons Eüand c. Pernix d. Na afloop van de junioren wedstrijden wordt de mikro-competitie afgesloten. Alleen voor de le klasse resteren de wed strijden: Fiks—Pernix 3 (8 uur); Velocitas —VEO 2 (8.26 uur); VEO 2—Perndx 3 (9 uur). Afdeling Leiden der K.N.A.U. bijeen De afdeling Leiden van de Kon. Ned. Aithfletiek Unde vergaderde gieteravond in het gebouw „Prytaneum" onder leiding van de voorzitter, de heer J. Noordenbos De opkomst was bijzonder goed. Uit het Jaarverslag van de secretaris-penning meester. de heer J. Labordus, bleek ondc meer. dat de samenwerking met de ver enigingen nog kan worden verbeterd. Bij de bestuursverkiezing werd de heej J. v. d. Wllk herkozen ais vice-voorzitter en de heer J. Labordus ais penning- meewter-wedstrijdeecretaris Als secreta ris werd aan het bestuur toegevoegd d< heer E. Westerhout en in de pla.ats van d« beide commissarissen, de heren Gieske en A. Vink wenden respectieve!ijk de heren A. van Zegveld en A. Gravendaa' gekozen. Voorts werd het bestuur uitge breid meri de heer M. Spadon. Na zeer rijp beraad besloot men in band met een tekort dit Jaar een heffing van ƒ0.25 per persoon op te leggen (d* aangesloten verenigingen hebben in to taal 389 leden). Er werden mededelingen gedaan »en everetueel bezoek van een groep uit Oxford aan Leiden omstreeks eind juli «n tot slot vertoonde de heer Spadon enige flime van verschillende wedstrijden, onder meer in Oxford, dus het landakampioenschap zaterdag voetbal ls een aangelegenheid tussen Quick Boys en Ter Leede. Voor de Sas- senheimers komt het er daarom morgen Excelsior M, want anders verliest men de redelijke kans op de eerste plaats- Koz. Boys ls op eigen veld in staat ARC opnieuw de loef af te steken, maar de Alphenaren zijn op revan che gebrand. RVVH zal aan stootkracht moeten winnen, wil men met kans op succes tegen Hoogvliet aantreden. Derde klas A Rynsb. BoysCa- Voor ORNAS zou verlies tegen NSW funest zijn, want daardoor zou de laatste kans van de Hagenaars op de titel in rook opgaan. NSW zal een hele kluif hebben. Rijnsburgse Boys in zijn huidige vorm is te sterk voor Capelle, dat nog meer in de verdrukking zal raken- Gr. Llndt en Monster zijn beide van slag, zoals dat heet en we moeten nu maar afwachten wie zich het eerst zal herstellen. Derde klas B Zwaluwen verdedigt met alle krachten het laatste kansje op de titel in 3B, maar ondervindt daarbij van Aalburg bijzonder veel tegenstand en kon weieens een punt verliezen. Jodan Boys heeft het Spïjke- nisse op eigen veld lastig gemaakt, maar daar zijn de Gouwenaren dit keer thuis beslist niet toe in staat. ZuidlandSHO ;n semi-derby, waarin weinig goals zullen vallen. TSB kan tegen DOTO mis schien een draw bereiken en dus een kostbaar punt ln de wacht slepen. Vierde klas A Als Koudekerk nog aanspraak op de titel In 4A wil maken, dan moet deze club morgen van Semper Altius winnen. Dat valt niet mee, want de Ryswijkers zitten ln hetzelfde schuitje. DEVJO en Rouw koop zullen niet ver van een gelijkspel af eindigen en VWS kan een kleine over winning op de Rijksambtenaren boeken. De Lier en RCL achten we van geiyke kracht, zodat een puntenverdeling waar- schUnlijk ls- Vierde klas B RCV—hvo, JAC—GWS, Zwunmer- dsra—SV '35, TOGR—Unicum. RCV is kansloos tegen titelkandidaat HVO en GWS zal de reis naar JAC wel met een nederlaag moeten bekopen. Zwammerdam mag op papier iets zwak ker zijn dan de SV '35, in werkelijkheid geloven we dat niet zo erg. Voor de zo veelste maal ls de Rotterdamse derby tus sen TOGR en Unicum vastgesteld. Het kan een wedstrijd worden, waarin twee schotvaardlge voorhoedes aan het werk gaan. Het komt er dus op aan, welke club de defensie heeft. Vierde klas West I Telefonla—Kromhout; Zandv. meeu wen— Llsser Boys: PVWA—SVOW. In de uitwedstrijd tegen Zandvoort- meeuwen kan Llsser Boys de achter stand op CSCA inlopen, zodat de span ning er aan de top weer helemaal ln is. SVOW zou goed voor de dag komen met een puntenverdeling tegen PVWA. Tele fonie kan niet op een succesje rekenen tegen Kromhout Overige wedstrijden 4de klas C: Pelikaan—Wieldrecht; MFB Heerjansdam. 4de klas D: The GunnersWoudrlchem n VelocitasSprang. Res. 2de klas: NSW 2—Zwart Wit; Noordwijk 2—QIJnsb. Boys 2; ARC 2 Koz. Boys 2. Res. 3de klas A: Lelden 2—JAC 2; RCL 2—Jodan Boys 2; Quick Boys 3—SHS 2. Res. 3de klas B: Capelle 2—WGZ 2; Monster 2—DOTO 2. Aanvang der wedstrijden 4 uur. Afdeling Leiden IA: Kagla—Alphen, 3.45 u.; Sleutels— Hazersw. B., 3.45 u. 1B: Llsser B. 2—SVOW 2. 8.45 u.; Ter Leede 3—Katwijk 2, 3.45 u. 2A: GWS 2—Rouwkoop 2, 3.45 u.; VWS 2—Quick B. 5. 3.45 u. 2B: Llsser B. 3—RCL 3, 3.45 u.; TAVV 3 -VVSB 1. 3.45 u. 3A: ARC 5—SVOW 3. 3.45 u.; Alphen 2 -RCL 4, 3.45 u. 3B: NS A 2—Hazersw. B. 3, 3.45 u.; Wou- brugge 3Al phi a 2, 3.45 u. 3C: Ocgstgeest 3—Rouwkoop 3, 3.45 u. Junioren A: RCL aRouwkoop a, 3.45 Rijrosb. B. a—Quick B. a. 3.45 u. Junioren B: Oegstgeest a—VWS a, 2.30 Quick B. bRijnsb. B. b, 4 U. Junioren C: Quick B d—Lisser B. b. Junioren D: Hazersw. B. a—SVOW a« u.; Woubrugge a—MSV a, 2.30 u. Junioren E: MSV b—ARC b, 3.30 u.; TAVV a—SVOW b, 2.30 u. Adspiraroten A: Alphen b—ARC a, 3.45 u.; Alphda a—Alphen n, 2.30 u.; ARC c— SVOW a, 2.30 u.; B: Alphen c-ARC d. 2.30 u.; Alphda c—Woubrugge a, 3.45 u.; A-RC eAlphen d, 2.30 u.; Hazersw. B. a SVOW b. 2.45 u.; C: KatwUk a—UVS a. 2.45 u.; Noordwijk a—Rljneb. B. a, 2.30 u.; Quick B. a—ASC a, 2.45 u.; LFC a—Lug- dunum a. 3.45 u.; D: Noordwijk b—RCL m, li.; Rouwkoop a—Quick B. b, 3.30 u.; Ter Leede a—Lugd. b. 2.30 u.; LFC b— UVS b, 2.30 u.; E: Leiden a—Quick B. c, u.; Quick B. d—Katwijk b, 2.30 u.; Lugd. c—VWS a, 3.30 u.; Roodenb. b— ASC b, 3.45 u.; UVS c—LFC c, 2.30 u.; F: Rijneb. B. b—Quick B. e, 2.30 u.; LDWS egstgeest a. 3.30 u.; Roodenb. c—Or. Groen a, 2.30 u.; UVS d—Rouwkoop b. 45 u.; G: Katwijk c—RCL b. 4 u.; Leidse i- aUVS e. 2 30 u.; Ter Leede b-Quick I- f. 3.45 u.; Lugd. d—Roodenb. d, 3.45 u.; H: ASC c—RUnsb. B. c, 3.30 u.; Katwijk d —Roodenb. e, 2.45 u.; Lisser B. b—Quick 2.30 u.; Quick B. gVN A a, 2.45 u.; Rouwkoop c—Lugd. e, 3.45 u.; I: Quick B. 1Roodenb. f. 4 u.; Rouwkoop d—Leiden b. 2.30 u.; VWS b-Lugd. g. 2.30 u.; Lugd. f —UVS f, 2.30 U.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1958 | | pagina 9