H AARDOLIE NIEUWS ^SLEUTELSTAD TYPEN nac. STENO Agenda voor Leiden Postduivenkampioenschappen van Leiden en omstreken Matige weersgesteldheid op zee bracht matige vangsten HEI JUISTE ADRES J. W. DUBBELAAR DE LANDBOUWER Gemeente Katwijk BEDEKER Foto-amateurs - Leert beter fotograferen 5e FOTOCURSUS NIEUWE LEIDSCHE COURANT 6 ZATERDAG 2 NOVEMBER 1937 VeWOCQlHUt/ Paul Schuitema in Prentenkabinet TAE NAAM VAN PAUL SCHUITEMA werd bekend uit de avant-garde- fotografie van de jaren 1925-1930 en de foto neemt dan ook een es sentiële plaats in de ontwikkelingsgang van deze sympathieke kunstenaar in; hij kwam ertoe, al experimenterend, vanuit een opleiding tot kunst schilder, en hij zou thans, prenten makend en les gevend aan de Haagse academie voor beeldende kunsten, het allerliefste films produceren. Het prentenkabinet der rijksuniversi teit exposeert op het ogenblik naast eri- kele foto's uit de jaren '25-'30 een reeks prenten van Schuitema. die vooral hierom zo sympathiek aandoet, omdat er geen spoor van gewichtigdoenerij in te be kennen valt. „Heit zijn eigen'ijk niet eens prenten in de gewone zin." zegt hij lochend. ..want ze zijn helemaal niet ver menigvuldigd en de technieken, die ik er voor heb gebruikt als Je daarvan al kunt spreken lenen zich ook helemaal niet voor herhaling. Trouwens, herhaling ls toch ook maar saai! Ik probeer ge woon maar wat en hooD dat het mooi wordt Veel valt er natuurlijk af. Enkele goedgekeurde resultaten ziet u hier." Het valt niet te verwonderen, dat Schuitema. die aan de Haagse academie reclame-ontwerpers opleidt, graag met drukinkt werkt en dan oo de steen. En men staat er verbaasd over. hoe fraai de effecten zijn. die hij weet te bereiken. Uit hetgeen hier reeds gezegd is. valt op te maken, dat Schuitema geen -ismen aanhangt. Wat niet wegneemt, dat de abstracter ook op hem invloed hadden Aan de andere kant bewijst hij zijn leer lingen in een serie prachtige naakten, dat hij terecht les geeft in modeltekenen Hoe zeker en kundig zijn hand is, bewij zen de penseeltekeningen. De tentoonstelling, die vijftig nummere telt. werd gistermiddag door de direc teur van de Haagse academie voor beel dende kunsten, de heer J. J Bel jon, ge opend. Zij is een bezoek overwaard. Ook niet-acadeinici kunnen in het prentenka- KOLEN en OLIE Werkgelegenheid in Leiden Er wordt strengere selectie toegepast Na de herfst welhaast is aangebroken en de werkgelegenheid in het algemeen een dalende tendens vertoont, dient met een geleidelijke stijging van het aanbod rekening te worden gebonden. Immers de seizoenwerkzaamheden en bepaald ge legenheidswerk nemen in betekenis af. Over de periode van 21 t/m 26 oktober viel dan ook een. sty het nog betrekkelijk geringe staging van de werkloosheid waar te nemen. De arbeidsreserve (aanbod) steeg van 315 tot 345 30). Een analyse van de arbeidsreserve vorm van werkloosheid, een uitermate belangrijk gegeven ter toetsing aard van de werkloosheid, levert het vol gende beeld op: wrijvingswerkloosheid 215, seizoen werkloosheid 60 en overige vormen van werkloosheid, w.o. minder- validen, 70. Uit deze analyse blijkt, dat tot nu toe de sedzoenwerkloosheid stabiel is en geen grote omvang heeft aange nomen. Een vergelijking met het ov eenkomstige tijdstip in 1953, 1954, 1955 1956 doet zien, dat t.a. rdelig i t.a.v. 1955 1956 - nadelig verschil van resp. 755, 135, 80 en 175 bestaat. De geregistreerde vraag naar ma lijk personeel beliep 315 aanvragen, v, van er 95 betrekking hadden op Jeugdigen (15 t/m 18 Jaar). In enkele bedrijfstakken bestaat, zowel voor volwassenen als jeug digen nog plaataingsmogelijkheid, waarbij echter opgemerkt dient te worden, dat men er goed aan zal doen, zich te reali seren, dat de eisen inzake vakbekwaam heid. ervaring en ijver ook wat de jon geren betreft, geleidelijk op hoger nl'^H worden gebracht, m.a.w.: er wordt strengere selectie toegepast. binet terecht, iedere middag tussen twee i vijf uur. tot en met 7 december. De toegang is gratis. C. Th. Wilbert-Reisberman Chr. boer en tuinder bespraken Euromarkt Voor de Chr. Boeren- en Tuinders- bond sprak gisteravond in het Geref. jeugdhuis de heer G. Opstelten van het Centraal Bureau van Tuinbouw veilingen m Nederland over de Euro- markt. Spreker belichtte eerst in gro te trekken de betekenis van de Euro- markt in het algemeen en vervolgens de gevolgen ervan voor de tuinbouw in Nederland. Onze tuinbouw ls. vooral de laatste tien jaar, op de export gericht Steeds werden maatregelen genomen door de importeren de landen om de eigen produkten zoveel mogelijk te beschermen en in een tijd van crisis zouden sterke protectiemaatrege- n voor ons land funest kunnen zijn. Wil Europa vergeleken bij Amerika en Rusland niet tot de economisch onderont wikkelde gebieden gaan behoren, dan oet men zich economisch verenigen. Spreker meende echter dat de plannen op het gebied van de agrarische sector nog veel te wensen overlieten. Voor de tuinbouw werkt een stelsel van minimum prijzen, waarbij rekening wordt gehouden met de nationale kostprijzen, minder goed oor de landbouw; men heeft met grotere prijsschommelingen rekening houden. Al met al concludeerde hij dat de verwerkelijking van de Euromarkt ook de tuinbouw verkieslijk was. aange zien men bij afwijking waarschijnlijk min- ?r zou kunnen exporteren. Na de pauze, waarin de heer M. Paata. in het orgel begeleid door de heer M an Hilten. een cabaretnummer ten gehore bracht, werd over de Euromarkt gediscus- GEMEENTE LEIDEN Officiële publikalie INENTING TEGEN KINDER VERLAMMING Volgende week zullen alle Leidse kin deren. geboren in 1955, opnieuw tegen kinderverlamming kunnen worden inge- Zoals bekend, bestaat de volledige inenting uit drie inspuitingen, waarvan de ■rate ronde begin oktober is geweest. Oproepingen zijn verzonden voor: a. kinderen, die door ziekte of andere oor- ak, in de eerste ronde ndet konden verschijnen; deze krijgen de le inspuiting; b. kinderen, die begin oktober hun eerste inspuiting kregen; deze krijgen de 2r inspuiting. De zittingen worden gehouden op: maandag 4 november van 912 en 1416 ur; dinsdag 5 november van 912 en 1416 uur; woensdag 6 november van 9—12 en 14—16 uur; donderdag 7 novem- ïr van 910 uur, in het gebouw van de .G. en G.D., Nieuwe Mare 13a. De oproepingskaart(en) moet(en) In ieder geval worden meegebracht. Voor hen, die op de voor hen aangege- »n oproepingstijd verhinderd zijn, zal bovendien nog gelegenheid worden ge geven op: zaterdag 9 november van 911 Het i «bod welijke arbeidskrachten onderging geen wijziging van enige betekenis en bedroeg op 36 oktober 135. De vraag nam iets af nl. van 200 tot 185 geregistreerde vragen, waarvan 40*/. betrekking had op jeugdigen 15 t/m 18 jaar. Aan huis houdelijk personeel bestaat nog steed6 grote behoefte, terwijl in de textielindus trie en de confectde-industrie, benevens in de winkelbedrijven nog plaataingsmo gelijkheid is. Burgerlijke staud van Leiden Geboren: Arend Jan Willem, z v J vai Essen en A Wiegersma; Comelds, z v v Klaveren en J de Mooij; Joyce Renée. d v M W Koppenol en M J Vakkers; The- odorus Willibrordus Maria, z v B C Dui venvoorden en M C A Kouwenhoven: Pe trus Wilhelmus Maria, z v M C M Vink en J G Turk: Anna Antonia. d v F J Colla en A v d Erf Wilhelmus, z v W K Groen en C J Pijnakker: Maartje Carolina, d A Verdoes en W v d Plas: Bemardus Aloysius. z v C F de Roo en J M Duiven- vaarde. Overleden: G W J Nieuwenburg 57 J, m M C de Boer. 68 j echtegenote van W P As mus; J Zwaan. 55 j„ man. Gehuwd: J Parmentier en J A R va: Burgfc. Ondertrouwd: W Molenaar en B Spek snijder; S Broers en G S M Beij; J Blok land en J Steenbergen; J T de Boer en H M G de Jeu; J van der Pluijm en J S Min B A Vork en E J Wijtenburg; E Ham er W Choufoer; L J B Guldemond en C D M Hoogkamer; A F Hockx en W C Does wijk; W F J Kleinsmiede en A C Kleinjan; G B Salm en W Schetter; J Wiebee en M A van Oort; J van Eljgen en W Hartevelt; M Overdorp en A Ruwaard: G P Hen- driksen en A J M van Went. Kon. Erk. PITMANSCHOOL Telefoon Leidse universiteit Dr. W. K. H. Karstens hoogleraar B() Koninklijk Besluit van 23 oktober 1957 Is dr. W. K H. Karstens, thans lectoi *an de Leidse universiteit, benoemd toi buitengewoon hoogleraar in de planten anatomie aan deze universiteit. Dr. Kar stens Is op 4 februari 1908 te Lelden ge boren. Hij doorliep de christelijke h.b.s In Lelden en studeerde vervolgens biolo gie aan de Leidse universiteit. Een beurs uit het Van Vollenhoven- fonds stelde hem in 1934 in staat aar het Botany Department van het univer sity college In Londen onder leiding van dr. P. Haas en prof T. G. HIM. op het ge bied van de biochemie van zeewieren on derzoekingen te verrichten Daarna was hij eerst als assistent en daarna als wetenschappelijke hulpkracht verbonden aan het botan'sch labora torium te Lelden. In 1937 werd hij tot conservator aan dezelfde instelling be noemd. In 1938 promoveerde de heer Karstens bij prof. dr. L. G M. Baas Bec king tot doctor in de wis- en natuurkun de op een dissertatie, getiteld: Anthocya- nin and Anthocyanin formation in seed- linge of Gagopyrum escelentum Moench Gedurende de bezettingsjaren en daar na tot de benoeming van prof. dr. T. H van den Honert tot directeur van het botanisch laboratorium en d» Hortus Bo tanicus, was dr. Karstens met het be heer van deze instelling belast. In 1947 werd hij tot lector in de plantkunde aan de Leidse universiteit benoemd. De rich tingen van ondrzoek van dr Karstens be wegen zich in de beschrijvende en ex perimentele pl anten-a na torn ie en de flo- ristiek van de Nederlandse Myxomyceten Twee Leidse politiemannen vierden jubileum Enkele leden van het Leidse poli tiekorps hebben hun zilveren jubi leum gevierd, te weten de heren F. van der Scheer, brigadier van politie en J. C. Ham, eveneens brigadier. Gistermorgen kwamen de heren Dreeuws. commissaris. Hofstede, hoofd inspecteur, en Nooijens. inspecteur, hun opwachting bij de heer Van der Scheer maken, die gistermiddag een receptie hield in het clubhuis van de buurt- en speeltuinvereniging „De Professoren- wijk". 't Profje Daar kwamen onder an deren gelukwensen de heer Meijer, oud- commissaris. Van der Wal. oud-hoofdin specteur. Verzijden, hoofddnspecteur. Ar- bouw. inspecteur. Cornelisse inspecteur afgevaardigden van de afdeling Leiden van de Ned. PoJitie-Bond en van de voet balvereniging LFC, velen uit de kring van heit Horecafbedrijf en de heren De Vrind en Mattheüs namens het bestuur van de buurt en speeltuinvereniging ..De Professorenwijk". Verscheidene geschen ken werden aangeboden. In de morgen kwamen verscheidene hoge politie-autoriteiten ook de heer Ham complimenteren met zijn zilveren jubi leum. Ook was er de heer Lmderhof de r.k.-politiebond St. Michael, die mens de bond en de afdeling Leiden 1 enveloppen met inhoud 'aanbood. Op de receptie te zijnen huize kwamen 's mid dags onder anderen de heren Verzijden. Arbouw, Meijer, Van der Wal, Oudman (inspecteur) en Hagedoorn. commandant Rechtszaken PRAKTIZIJNSKANTOOR VAN TH. J. VAN DER HEYDEN HOGE RIJNDIJK 103 A LEIDEN Telefoon 23405. Daders van inbraak gegrepen De politie in Leiden heeft twee 27-jarige arbeiders aangehouden, die hebben be kend de inbraak in de kantine op het L.F.C.-terredn te hebben gepleegd. Zaterdag Stadsgehoorzaal, 8 uur; Kon. Ned. Gymnastiek-Verbond turnkring Leiden en omstreken, uitvoering. Antonius-clubhuis, 8 uur: Vereniging van Gerepatrieerden voor Leiden en om streken. cabaretavond. Schouwburg, 8 uur: Kon. Vereniging „Litteris Sacrum", opvoering van „Nl- notchka", blijspel van Melchior Lengyel Grote zaal Den Burcht, 8 uur: mondac- cordeonvereniging Accelerando, jubileum uitvoering. Gymnastiekzaal Hervormde school Munndkenstraat, tot 11 uur: Brusselse kermis van K. en G. Gebouw Irene te Oegetgeest. 7.45 uur: weekendavond Geref. Jeugdverband LEIDEN (met jeugd uit Den Haag-west), morgenavond 8 uur in Zuiderkerk Lam- menscfaansweg: ds. G. van Duinen te Wassenaar over .Xevenskans en levens keus". Zondag Luxor, 10.30 uur: bijzonder Kerkewerk Herv. Gemeente: programma „In naam der wet", sprekers de heer J. Dreeuws, commissaris van politie te Leiden en dr. P. L. Schoonheim, medewerking van „Inter Nos". Maandag Stadsgehoorzaal, 8 uur: concert ter her denking van de Hongaarse vrijheidsstrijd. Alma Mater-koor met medewerking van De Voorburgse Stem, solisten, o.l.v. Wil lem Mizee. Schouwburg, 8 uur: K. en O., Salzbur- ger Marionettentheater, „Die Zauber- flöte". Het Gulden Vlies, 2.30 uur: afdeling Leiden Ned. Vereniging van Huisvrou wen, Elise van Gasteren draagt Spaanse volksliedjes voor met guitaarbegeleiding van Pieter van der Staak. Stadhuis, 2 uur: gemeenteraad. Dinsdag Schouwburg, 8 uur: K. en O., Salzbur- ger Marionettentheater, „Die Fleder- Foyer gehoorzaal, 2.30 uur: afdeling Lel den Algemene Ned. Bond van gepen sioneerden, ledenvergadering, onderwerp: „De pensioenwetten in het algemeen". Rijksmuseum van oudheden, 8 uur: prof. dr. H. T. Waterbolk te Groningen over „Nieuwe resultaten van de C-14-methode voor het oudheidkundig onderzoek". Het Gulden Vlies, 8 uur: afdeling Lei den Chr. Vereniging „Zedenopbouw", dT. F. A. Nolle, geneesheer-directeur van het diaconessenhuis, over „Verantwoorde ge zinsvorming". Spaargarenstraat 29 OEGSTGEEST, 8 uur: kring Rijnland Broederschap van oud-padvinders. A. de Best, oud-gezag voerder. over „Nieuw-Guinea". De Lakenhal, 8 uur: Vereniging Oud- Leiden. dir. Chr. C. Vlam over het Leidse muziekleven gedurende de periode 1575 tot 1625, ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan der vereniging. Oegstgeest: gebouw Irene, 8 uur vertoning van film „Waag het in het ge loof". Woensdag Schouwburg. 8 uur: „Litteris Sacrum" opvoering toneelstuk. Gehoorzaal, 8 uur: „Jong en Jolig op tournee", toneelstuk „Geef ons maa Kampioen Generaal: 1. J. W. Wolters 11044.0 pnt; 2. C- v. d. Berg 10640.1; A. v. Albada 10588.5 4. R. P. de Graaf 9547.3; 5. A. v. d. Hulst 9399.4; 6. M. v. d. Wiel 9253.8; 7. Chr. v. d. Pluym 9012.4; 8. F. Hendriks 8796.5 9. L. Bax 8724.9; 10. J. de Weerd 8633 9. Aantal concoursduiven 39628 (24 con coursen) gemiddeld per concours 1651 duiven- Korte afstand 100—900 k.m.: 1. C. v. d. Berg 4643-2 pnt; 2. J. W. Wolters 4556.9; A. v. Albada 4466.1; 4. Chr. v. d. Pluym 4328.9; 5. A. Singeling 4315.9; 6. R. P. de Graaf 4207.6; 7. Haak. Hoonaard 4196.9; 8. D. v. d. Nieuwendijk 4165-4; 9. M. v. d. Wiel 4096 6; 10. G. Grebel 4029-5. Aantal coqcouisduiven 17657 (10 con coursen) gemiddeld per concours 1765 Lange afstand 500—900 k.m.: 1. J. W. Wolters 2389.5 pnt; 2. G. A. v. Albada 2282.8; 3. M. v- d. Wiei 2159.6; 4. Hoek—de Vries 2138 7; 5. J. v. d. Wiel 2075.9; 6. Fasel. de Romeyn 2032.5 7. C. v. d. Berg 1977.0; 8. J. v. d. Niet Wzn. 1949-6; 9. H. de Haas 1928.9; 10. L. Bax 1858 6. Aantal concoursduiven 3781 (15 con coursen) gemiddeld per concoure 756 Totaal van korte plus lange afstand (0—900 k.m.: 1. J. W. Wolters 6946.4 pnt; 2. G. A. v. Albada 6748.9; 3. C. v. d. Berg 6620.2; 4. M. v. d. Wiel 6256.2 5. R. P. de Graaf 6059.8; 6. C. Gijsman 5663-7; 7. Chr. v. d. Pluym 5567.8; 8. A. v. d. Hulst 5485.3; 9. P. d'Haens 5351.2: 10. Faselde Romeyn 5283.8. Aantal concoursduiven 21438 (15 con coursen) gemiddeld per concours 1429 vogels. Jonge duiven 100—350 k.m.: 1. G. v. d. Ham 2333.6 pnt; 2. L. Bax 2312.2; 3. F- Hendriks 2311.4; 4. N. Bemelman 2259.5; 5. C. v. Weeren 2241.8; 6. C v. CQeef 2224.3 7. K. Waasdorp 2210.9; 8. J. W. Wol ters 2209.2 9. J. Passchier 2208.5; 10. Chr. v. d. Pluym 2204.1. Aantal concoursduiven 12796, gemid deld per concours 2559 duiven. Navlocht 100—200 k.m.: 1. H. Moenen 1910.3 pnt; 2. J. W. Wolters 1888.4; 3. C- v. d. Berg 1851.6; 4. F. Hendriks 1845 8; 5. P. v. Wissen 1835.6; 6. R. P. de Graaf 1818.8; 7. A. v. d. Hulst 1760.2; 8. D Kloos terman 1751-0; 9. G. Grebel 1742.6; 10. N. Hoogervoret 1712.9. Consistorie Lutherse kerk, 3 tot 5.5 7 tot 10 uur: verkoopdag dameskrans Evang. Lutherse Gemeente. Prediker. 8 uur: vertoning van film „Waag het in het geloof". Hervormd wijkgebouw Rehoboth, 2.30 uur. opening bejaardensociëteit. Hervormde wijkgemeente Rembrandt- wijk. Stadsgehoorzaal, 8 uur: reisbureau Lls- sone Lindeman, Mary Pos, reisjournaliste, over: Sprookjestocht om de Middellandse Zee Donderdag Consistorie Luthers, kerk, 7 tot 10 uur: verkoopavond dameskrans Evang. Luther se Gemeente. Schouwburg, 8 uur: „Litteris Sacrum", opvoering van toneelstuk. De Lakenhal, 8 uur: K. en O., demon stratie en concert op Europese muziek instrumenten onder leiding van Dirk J. Balfoort, dir. museum-kamerorkest Den Haag. Volkshuis, 2.15 uur: mej. M. Macintosh, hoofdredactrice van „Ons Gezin", over „Omgang met mensen". Collegezaal gebouw 10 Academisch zie kenhuis, 3.15 uur: opening studenten paviljoens aan Piet Paaltjenspad. Prediker, 8 uur: vertoning van film ..Waag het in het geloof". Het gulden Vlies, 10 tot 22 uur: firm: C Vermeulen, demonstraties boekhoud systeem. Tentoonstellingen De Lakenhal, dagelijks van 10 tot 4 uur (tot 6 november): schilderijen en teke ningen van Frans Hazeveld. Kees Roem- burg en Will H Tweehuysen. van de Leidse brandweer. Omdat de heer Ham ook 25 jaar verbonden is aan de poiitiesportvereniging, schonk hij op deze dag van zijn jubileum de vereniging een wisselbéker, welke geste vanzelfsprekend op prijs werd gesteld. Brusselse kermis geopend bij K. en G. In de gymnastiekzaal van de Hervorm de school aan de Munnlkenstraat heeft ds. D. J. Vossers, Hervormd predikant, gis teravond om 7 uur de Brusselse markt ge opend van het christelijke tamboer- en PÜperkorps K. en G., die ls georganiseerd met het oog op de herdenking van het dertigjarig bestaan In 1958. De Brusselse markt is een bezoek ten volle waard. Ze is gezellig en biedt boven dien tal van aantrekkel ij kheden en moge lijkheden om iets rijker naar huis te gaan. Er kunnen tal van spelen worden beoefend en In een hoekje is een sterk nodigende koffieschenkerij, van wa: men een boeiend gezicht op het kermis- gewemel heeft. Tot vanavond 11 ui dè bazaar open. Ds. Vossers bracht bij de opening hulde aan Kunst en Genoegen voor het belang rijke werk onder de jeugd. Hij wees erop, dat het korps in de achterliggende tien jaar een opmerkelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat het de populariteit van elke Leidenaar geniet. De predikant hoopte, dat de resultaten van deze dagen in overeenstemming zullen zijn met do verwachtingen. Amsterdam en J A Roggeveen te Den Haag Geslaagd voor het kand.-ex. Franse taal- lettertainde: de heer B D v d Mark te Leid Geslaagd voor het kand.-ex. geschiedenis: n Th M Berg te Leiden en de heren WAM te Den Haag en H B Th Schot te Leiden (c laude). Geslaagd voor het semi-artsex.: de heren J deweg te Klaaswaal en B E A Lim te Lelden aan Zee en D Weitzner (USA). KATWIJK AAN DEN RIJN Doktersdienst Voorzover het de patiënten betreft van de artsen J. Bergman en H. M. Hueting wordt morgen de zondagsdienst waarge nomen door dokter E. E. van der Laan, Rapenburg 1 Rijnsburg, telef. 2810. Interkerkelijke kerkdienst Morgenoohtend wordit in het gymnas tieklokaal van de Hervormde school om half elf een inienkerkelijke dienst gehou den, waarin ds. W Kramer, vlootpredikant voorgaart. OEGSTGEEST Doktersdienst De zondagsdienst der huisartsen wordt waargenomen door de dokters F. W. N. Hugenholtz en J B. Hugenholtz Wilhel- minapark 2, telef. 20390; de dienst begint zaterdagmiddag om twee uur en eindigt maandagochtend VISSERIJGOLFJES PEN AANVOER VAN ONGEVEER 3000 KISTEN VIS was aan de vrijdag- V-I markt te IJmuiden. Hierbij waren 750 kisten schelvis, 20 wijting, 10 gul en kabeljauw, 130 koolvis, 560 haring, 950 makreel, 20 stokkebit. Van de kotters en loggers van de kust waren er 6000 kg tong en 200 kisten schol. Van de trawler- en trawlloggervloot was alleen de KW 122 Arie Ouwehand binnengelopen. Dit schip, dat ter visserij trok op dinsdag 22 oktober, voerde aan 300 kisten schelvis, 770 makreel, 30 kantjes haring, 130 kisten koolvis, 30 verse haring, 20 wijting, en 40 stuks stijve kabeljauwen. Voorts loste de KW 73 250 kisten verse haring, de KW 163 280 kisten verse haring en de SCH 135 Cornelia Maria (van 21 oktober) 450 kisten schelvis, 175 makreel en 20 varia. Voor de zaterdagmarkt werd geen al te grote aanvoer verwacht. Als een van de oudste en ook verwachte schepen liep vrijdag de Emma Wilhelmina KW 135 te IJmuiden binnen met 200 kisten schelvis, 400 makreel, 200 verse haring, 20 koolvis, 100 kleine makreel, 20 wijting en 40 stuks stijve kabeljauwen. De oudste boten zijn thans: Beatrice IJM 72. Job Gouda IJM 79, Wiron II IJM 211 en Corn. Vrolijk SCH 171 (van 21 okto ber) en Eveline IJM 116, Prancina KW 153 (van 22 oktober). Haring, makreel en kabeljauw De verse haring bracht vrijdag te IJmui den van 119f 27 op. De makreel noteer de f 17—f 10. Van de rondvieaanvoer was de kabel jauw in rijen en kisten voor de export bestemd. De rijen grote kabeljauw deden f 82 en de kleine f 58. Kisten kabeljauw gingen weg voor f90. De binnenlandse handel betaalde voor de wijting f 17f 13. voor grote schelvis f31f25. voor groot- middel f 23f 20, voor kleinmiddel f 22— f 18, voor pennen onder de schelvis f 19— f 15 en voor braadschelvis f 15f 12. Tong voor export De tong, uitgezonderd grote tong, was eveneens voor het buitenland bestemd. De grote tong noteerde f 4,60f 4,40, de grootmiddel tong f4f3,60, de kleinmid del f 3,30—f 3. de tong I f 2,70—f 2.60 en de tong II f 2,10f 2. Ook de mriddelschol, de zetschol en de schol I ging over de grens: voor f77—f67 voor de middel, f67—f56 voor zetschol en f 56f 51 voor schol En de andere soorten Van de andere vissoorten maakte de grote gul f54—f51, middelgul f37—f32. torgullen f 15f 14. Zwarte koolvis ging van de hand voor f 49—f 42, schol II f 40f 37. schol III voor f31—f23. Vrijdag meldden vrijwel alle schippers minder goed weer op de Noordzee. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag was dit heit geval, waardoor de vangsten terugliepen. Donderdag werd nog op de j kust gevist: dagvangsten van 150180 kg tong en 1210 mandjes diversen, meest wijting en schol. De loggers op t Zand vingen 4080 manden schelvis en gul. Bij de Pitt boei werden 150200 kg tong en 7 tot 6 mandjes vis scheep gehaald. Hier bij was wat schol en wijting. Voorts wer den 2 tot 3 mandjes tarbot gevangen door deze schepen. Om de Noord meldden de trawlers dagvangsten van slechts 100 tot 150 manden hoops, meest koolvis en schel vis. De trawler Medan meldde daar een trek van 40 manden hoops, meest schelvis en koolvis en op de Koraalbank, waar de Amsterdam viste, werden toen trekken gemeld van 40 manden makreel en schel vis. Het werd slecht weer: de schipper van de JOB Gouda meldde, dat hij aa tbuisstoom begon. De Dirkje, Abraham en Maria van Hattem kozen weer ze HAARDEN 9 K A C~H E L S OLI Es'ïOOK GASFORNUIZEN GEYSERS I WASMACHINES HUIS lï ART. PRINCESTRAAT 21 KATWIJK AAN ZEE TELEFOON 2075 Het Prot. Militair Tehuis in Katwijk aan den Rijn heeft zo langzamer hand al vaste vormen aangenomen en het zal niet lang meer duren of het kan worden geopend. Het is in het bijzonder bestemd voor de be manning van het vliegkamp Valkenburg. I\ieuws van en voor Katwijk B.B. -ers zochten onderlinge band De eerste bindingsavond, die de af deling Katwijk van de B.B. gister avond in het Parochiehuis hield, kon bogen op zeer veel belangstelling. Burgemeester H. Duiker merkte in zijn openingswoord op, dat de afde ling Katwijk, gezien de belangstel ling, aan het veld winnen is. Dit wil- KATWIJK AAN ZEE V angstverwachtingen voor a.s. week goed De vangsten zijn deze week minder dan vorige week; toch viel ook niet te klagen. Alle loggers hebben kans gezien om in een tijdsverloop van 3 a 10 dagen een reis te maken. Het dagelijks gemiddelde van 50 tot 80 kantjes waarborgde een goede reis. vooral daar de prijs van de haring, ondanks de grote aanvoer goed stand hield. Verschillende schepen brachten een ge. deelte van hum lading als verse haring aan de kant. die van 20 tot 27 per kist op bracht De visserij is nog steeds onder de Engelse wal, waar de kwaliteit van de ha ring goed is. Onder de Hollandse waj wordt nog weinig gevangen en de kwali teit is hier minder. De verwachting is, dat aan het einde van de komende week de vangsten weer sullen toenemen. De markt is op het ogenblik nog lang niet verzadigd: de grotere export heeft gemaakt, dat alle erven nog leeg zijn. De prijzen, die deze week betaald wer den, waren voor volle haring 43,20 tot 45,50; steurharing van 32,40 tot 40.70 per kantje, terwijl voor de enkele kantje» Ijle haring van 26 tot 27,30 betaald werd. Er was deze week ook nog ijle trek- steurharing aan de afslag. Deze bracht van ,20 tot ƒ26,50 op. De aanvoer aan de Katwijkse afslag was deze week 19271 kantjes. Examen-uitslagen Te 's-Gravenhage slaagden twee leer lingen van de Katwijkse visserijschool' de heer N. W. v. Beelen Hzn. voor het tweede gedeelte stuurmansexamen, recht gevende om als schipper te fungeren: de heer Adri Schouten Azn. voor kennis en toepassing der internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen. Pater C. Braun M.S.C.. die tot voor kort in Katwijk woonde, is aan de Nij meegse universiteit cum laude geslaagd Dor doctoraal examen filosofie. Foto-cursus De heer D. Kruyt begint maandagavond Jor de vijfde maal zijn fotocursus. Het is de bedoeling ook nu weer een cursus gevorderden te houden en een voor beginners. Schaaknieuws Uitslagen van bordenwedstrijden van de damclub KWZ: Hoofdklasse: Jac. de BestN. de Jong 11; Chr. Heemskerk B. van Rijn 20; A. KoningT. van Bee len 02; A. van Duyverrboden—P. van Duyvenboden 11. Eerste klasse: D MeyvogelT. van der Plas 2—W HeemskerkJ. Passchier afg. Doktersdienst De zondagsdienst der huisartsen wordt morgen waargenomen door dokter Visser. Zeeweg 77. Hoog en laag water Zondag 3 november: hoog water 0.15 en 12.46, laag water 8.20 en 20.31; maandag 4 november: hoog water 1.10 en 13.35, laag water 9.11 en 21.23. de echter niet zeggen, dat alle posten bezet zijn. De burgemeester zette uiteen, dat de bindingsavond was bedoeld als een con tactgelegenheid. waaruit een band van saamhorigheid kan groeien. Nadat de bur gemeester het nut van een goed-werkende B.B. had uiteengezet, beklom het gezel schap „Bont en Blauw" oJ.v. Frank Vink het podium om een gezellig programma voor het voetlicht te brengen. Tandartsendlenst De zondagsdienst voor de tandartsen wordt morgen waargenomen door dokter .Reijnders; spreekuur van 11 30 tot 12.30 u. (Advertentie) een fijn stukje kaas? Probeert het dan eens bij Uitbreidingsplan landelijk gebied. Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Katwyk brengt ingevolge art. 37. vierde lid, der woningwet ter openbare kennis, dat vanaf 4 november 1957 t.m. 1 decem ber 1957 ter gemeentesecretarie (afd. Al gemene Zaken) voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-plan van uitbreiding in hoofdzaak voor het landelijk gebied dezer gemeente. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden tegen voren be doeld ontwerp bezwaren bij de gemeen teraad indienen. NAAR \)Tiw MERKEN Onze apparaten zijn all risk verzekerd. VOORSTRAAT 73 TEL. 2584 KATWIJK AAN ZEE VOLG ZIJN VOORBEELD! Van de natuur valt heel wat te leren: Het eekhoorntje zorgt altijd voor de toe komst. Hij spaart in goede tijden, wat hem in slechte van pas kan komen. Waarom zou U met Uw geld dan anders handelen? Volg zijn voorbeeld! Breng elke wéék iets naar de Raiffeisen-spaarbank! Ongemerkt groeit het aan door een goede rente, bovendien ligt het veiliger dan thuis en in slechte tijden kunt U er tegen. RAIFFEISEN - BANK RENTE VOOR SPAARGELDEN dagelijks opvraagbaar 3 pet. voor één jaar vast 3,5 pet. DE ZUIVERSTE BLANKE »N BUSSEN OF VATEN Koopt u bij uw eigen BRANDSTOFFENHANDELAAR KATWIJK AAN DEN RIJN I Joh. Durieux. Rijnstr. 50a, Tel. 2866 |g d. Jagt, Overrijn KATWIJK AAN ZEE Duyn. Westpad 8 Tel. 3124 a. Marei, Balavenstr. 1, Tel. 2647 d Plas, E. A Borgerstr. 16a TeL 2896. Om KOLEN of OLIE te bestellen Steeds Uw eigen brandstofhandelaar bellen Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze Deze wordt gehouden op MAANDAGAVONDEN in „Pension „NOORDZEE" alhier. Diverse sprekers, demonstraties, film enz. Geen verplichte aankopen! Deelname gratis. Bij voldoende deelname SMALFILMTECHNIEK. Eerste bijeenkomst a.s. maandagavond 8 uur in „NOORDZEE" FOTOHANDEL D. KRUYT Voorst-rut 9 Katwijk aan Zee. Tel. 2851

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1957 | | pagina 6