Miljoenenleger van vogels maakt zich los van geboortegrond Wetenschap werkt in Suriname en op Ned. Antillen Over kleedgebouweii heerst in college geen eenstemmigheid Coos van Hoboken droeg Bijbels spel ..Job" voor 19öi O WOENSDAG 10 OKTOBEA a956 DEZE MAAND HOOGTEPUNT VAN VOGELTREK Ons land ligt bijzonder gunstig voor het doen van waarnemingen DE KALENDER HEEFT HET NAJAAR reeds aangewezen. En dat kunnen wij ook in de vogelwereld duidelijk bemerken. Eind augustus vertrok ken alle echte zomervogels, zoals de spotvogels, tortelduifjes, gierzwaluwen, wielewalen, koekoeken en dergelijke. Spoedig daarna merkten wij ook een mindering in het aantal visdieven, zwarte sterns en tal van weidevogels op. Ook zij trokken weg of concentreerden zich op de grote voedselrijke slikken aan onze kusten Grote troepen gele kwikstaarten begon- kleine troepjes of ii het najaar geregeld posten betrokken. In Haarlem geschiedt dit echter nog steeds op de meest uitgebreide wijze en hel van belang zijn. zoiets ook op andere plaatsen te doen. Gunstig zich te vertonen en op de gekste ken ze in westelijke tot zuidwestelijke j plaatsen kwamen wij begin september richting om een veilige wijkplaats te bonte vliegenvangers, tapuiten en paapjes ken voor de naderende winter, tegen. De doortrek Ons land is bijzonder gunstig voor het doen van trek waarnemingen. Door zijn geografische ligging tussen broed- en overwinteringsgebieden biedt het de waarnemers de beste kansen, zowel wat soortenrijkdom als aantal aangaat. Een deel van de vogels heeft reeds in ons land zijn overwinteringsgebied be reikt; een ander deel blijft vaak voor trek-kortere of langere tijd op voedselrijke toen in volle gang en is inmiddels weer a3n- 1p merkelijk geluwd. Öok de watersnippen V. kwamen toen in grote aantallen onze be- groeide slikveldjes bevolken. Met deze p|H kwamen allerlei steltloper- en ruitersoor- ip ten en ook de strandlopertjes en plu- If viertjes. Kieviten, goudpluvieren en P spreeuwen zien we in grote vluchten bo- ven de polders, de meerkoeten op de plas N komen bij elkaar in troepjes om spoedig plaats te maken voor hun soortgenoten uit <4É! het hoge noorden. vt- Lijsterachtlgen maken een druk gebruik -T van de hoorn des overvloeds die de aan- p.*.v wezige bessen van vogelkers, cotoneaster f* 1 en lijsterbes opleveren. Af en toe komen wij nog eens een zingende tjiftjaf tegen, J het dappere kleine zangertje, dat in het voorjaar één der eerste is die terugkomt. - Het is allemaal nog min of meer de „stille trek", waar wij, als wij er niet spe- v ciaal op uitgaan, eigenlijk weinig van merken. En toch is er al een groot deel van onze eigen broedvogels weer ver dwenen, terwijl duizenden in Scandinavië, Rusland of oost-Europa grootgebrachte i vogels in ons land vertoeven. Dat aantal gaat in de loop van de maand oktober zich nog enorm vergroten en dan komen er dagen en nachten dat de vogelgeluiden niet van de lucht zijn. Zodanig, dat de echte vogelaar er de kriebel van krijgt, en het liefst de hele dag in het veld zou zijn. Geheimen De vinkenbanen worden in gereedheid I gebracht om ten behoeve van het ring- j onderzoek hun slag te slaan: de vogels zangen en kort daarop, met een alumi- ïium-ringetje voorzien van adres en volg nummer vrijlaten. Bij stukjes en beetjes worden op deze wijze vele vogeltrekgebel- i ontsluierd. Het heeft ons geleerd, dat uni?e soorten vrij snel ver wegtrek ken; bij andere soorten gaat dit geleidelil- i ker. De ene soort trekt ..en familie" bii de andere soort vertrekken eerst de jongen, iets later de wijfjes en daarna pas de Het zijn bij tal van soorten de Door de eeuwen heen heeft dit machtige gebeuren de mensen geboeid en de meest fantastische theorieën zijn er in de loop van de tijd over ten beste gegeven. Omstreeks de eeuwwisseling is men echter begonnen met het be studeren van de trek met behulp van goed onderlegde veldwaarnemers. die nauwkeurig aantekening hielden van de soorten en aantallen vogels, die hun posten passeerden, en van de weersgesteldheid, waaronder de trek plaats had. „Vocelwarte Helgoland" heeft hierin met GS'ke baanbrekend werk verricht en ook in andere landen ziin belangrijke gegevens over de trek. door waarnemingen in het. veld, bij eengebracht. Er wordt door vele iord-w mengewerkt. Z(J allen zullen wederom deze herfst de trekvogels op hun weg bespieden. Aantallen van diverse soorten, trek richtingen worden nauwkeurig aangete kend en uitgewisseld. De vogelwerkgroep Haarlem heeft haar posten weer bezet voor dagelijkse waarnemingen. Ook op andere plaatsen in ons land worden in vertoeven. Deze vinden rijkelijk voedsel in polders, bossen, duinen, wad den, schorren en slikken. Deze terreinen zijn dan ook bij uitstek interessant voor de steeds in aantal groeiende vogellief hebbers, die er in hun vrije tijd opuit trekken. Elke vogelliefhebber, die erop uit trekt, komt dan voor verrassingen te staan. Op de meest vreemde terreintjes komen wij soorten tegen die daar volstrekt niet thuishoren wat dus duidelijk op een door trekker wijst. Merkwaardig is soms het grote aantal roodborsten, gaaien, merels, en en andere soorten in gedeelten van land waar zij weinig of in het geheel broeden Eén van die soorten zijn de pimpelmezen die wij in het najaar vaak in ^e rietvelden van het IJsselmeer aan treffen; trouwens er zijn jaren dat ik b.v. op het natuurreservaat ,.De Beer" in het naiaar grote troepen pimpel-, kool- en zwarte mezen waarnam. Op plaatsen waar ze het gehele jaar voorkomen en broeden valt het voorkomen van een dergelijke soort natuurlijk veel minder op. Bent u in de gelegenheid, iets van de ogeltrek deze maand te zien te krijgen, dan moet u dat met beide handen aangrij pen. Het is een interessant schouwspel, dat u zal blijven boeien! Jaap Taapken. KATWIJK AAN DEN RIJN Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen gedurende de periode van 17 augustus tot 9 oktober: grijsblauwe gabardine windjack, zwart dameshoedje met kindersokje, bril in bruin montuur, jongenspetje met bont- rand, hoes voor damesparaplu, twee munt biljetten van een gulden, portemonnaie met inhoud, twee sleutels, sleutelbos, rode portemonnaie met Inhoud, herenpolshor loge, oorknop, schakelarmband, zilveren broche, goudkleurige broche, rozenkrans in etui, zijden sjaal, jongenszwembroek met badhanddoek, schooltas, zeemlap, dop van benzinetank. Inlichtingen 's namid dags tussen 5 en 6 uur aan de politiepost. KATWIJK AAN ZEE Spreekbeurt Morgenavond om 8 uur spreekt in Kapel ds. H. Goedhart van Rotterdarr Meesterkapper In Den Haag slaagde voor het meesters- examen herenkapper de heer C. D. Minnee. Spreekbeurt Morgenavond 8 uur spreekt in de kapel voor de afdeling van de Geref bond ds. Goedhart van Rotterdam. Hoog en laag water Donderdag 11 oktober: hoog water 7.45 en 20.08, laag water 3.17 en 15.31. die het het i het voorjaar. broedgebied ar De kleine zwanen, die wij in het naiaar in de kom van het IJsselmeer zien en die afkomstig zijn uit noordoost-Siber;ë. ver toeven in ons land nog vaak in familie verhand Zii gaan gezamenlijk op reis en het is dan goed te zien. hoe twee volwas- 5 sen vogels met één. twee of drie grauw- 2 bruine jongen in eikaars nabijheid blijven. Zwaluwen, die vaak tot laat in het najaar i nog jongen groot te brengen hebben, ne- 1 m°n deze jongen mee op de trek. Zo_ zien wij dus meer dan eens doortrekkende zwaluwen waar zich jongen onder bevin den. d-e nog gevoerd worden. Oktober is de maand van de grote trek. heffe Eigenlijk is er geen maand dat er geen cjjfe vogels over ons land trekken. Voor leken #soreekt de najaarstrek echter het meest. Deze ontstaat doordat een miljoenenleger Afe van vogels zich losmaakt van de geboorte- grond i Skandlnavië, Oostzeelanden, Rusland en Siberië. Als enkelingen, in Twee Neerlaiidiaprijzeii uitgereikt De voorzitter van het Algemeen Neder lands Verbond, de heer E. H. Bos, heeft dezer dagen in Den Haag twee Neerlandia- prijzen uitgereikt. Hij bood aan de voorzitter van het Ne derlands Verbond der Verenigingen „Pro Juventute", mr. B. Kist, kinderrechter te Amsterdam, een cheque van 4000 ei de presidente van de vereniging Nationaal reizend museum voor ouders en opvoe ders te Rotterdam, mevrouw J. B Sjollema' 's Jacob, een cheque van ƒ2000 Oostduitse ex-vice-premier vlucht naar het westen De vroegere plaatsvervangende premier van Oost-Duitsland, de 69-jarige Her mann Kastner, is enkele weken geleden naar West-Duitsland gevlucht en leeft thans onder een aangenomen naam in Beieren, aldus is door een Westdultse re- gerings-woordvoerder medegedeeld. Kastner, die o.a. voorzitter was van de eer links-georiënteerde liberaal-demo cratische partij, zou bevreesd zijn geweest worden gearresteerd. LISSE BESCHAAb l)E UITVOERING VAN „DE LOFSTEM" TAE ZANGVERENIGING van de Geref. Gemeente te Lisse gaf in het kerkgebouw aan de Tulpenstraat de jaarlijkse uitvoering, die ruim een half jaar te laat kwam. Maar daarvoor was dan ook een goede, méér nog: een piëteitvolle reden. Ds. L. Kieboom dankte na zijn openingswoord (met Psalm 103 als leidende gedachte) de vereniging zeer hartelijk voor dit uitstel, dat zijn rechtvaardiging vond in het overlijden van „zijn onverge telijke echtgenote". Jacobazaal Den Burcht. 7.45 uur: Selskip Fryslan, lezing door dr. S Bloember gen en toneel .Rjucht en Sljucht" van Den Haech, opfiering fan De Genamt" Maranathakerk Lage Morsweg, 8 uur: zangavond Bijbei-Kiosk-Vereniging. Kees Deenik en Herv. Maranathakoor o.l.v mevrouw Massaar-van Driel. sprs- ds H. J. van Achterberg en ds C van der Weele. resp. Herv en Chr Geref. Logegebouw Steenschuur, 8 uur: leden vergadering De Natuurvriend, lezing door N Ruijssenaars over de hardhe-d en de zuurgraad van het wa'er Snouck Hurgronjehuis 8 uur: cursus K en O., aard en toepasvng van kunststof fen. door dr P. Platzek en J. van der Ven Donderdag Clubhuis De Sperwers. Langestraat 67, 8 uur: opening winterwerk. Jacobaschool Den Burcht, 8 uur: kader- vergadering Chr. besturenbonden Leiden en omgeving, o.m. over de bezitsvorming Rehoboth, 8 uur: afdeling Leiden van de Veron, J. Lathouwers )ver de geheimen van thyratrons, ignitrons en senditrons. Stadhuisplein, 1.30 uur: vertrek middag excursie K en O. naar Kon. Ver. Tapijt- fabrieken te Moordrecht. Oegstgeest, Irene, 8 uur: Hervormde wijkgemeente „Poelgeest", dr. K. Dron- kert. Geref. predikant te Leiden, over „Israël tussen de volken". In den Vergulden Turk, 8.15 uur: mode show van Van Egmond's modebedrijven. VrUdag Universiteit, 4 uur: inauguratie dr. C C. de Bruin tot gewoon hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid. Foyer stadsgehoorzaal. 8 uur: afdeling Leiden Ned Chr. Reis-Vereniging, cause rie met films over „Zonnig Italië", door dr. L. van Egeraat. Sterrewacht, 8 uur: „De sterrenwereld", door prof. dr. H. C. van der Hulst, voor K. en O. Lelds Volkshuis, 7.30 uur, tentoonstel ling en clubdemonstraties. Leiderdorp, Irene, 8 uur, filmavond Cefa, „Puntje en Anton". Apotheker De avond- en nachtdienst van de apo theken te Leiden en Oegstgees>, wordt waargenomen di-or de .ipotheek Van Dne- «um. Mare 110, tel. 20406. de Zulder-apo- theek. La-nmens'hansweg 4. tel. 23553. en de apotheek te Oegstgeest. Wilhelmma park 8, tei. 26274. Bestudering dieren en planten De Wosuna (Instituut voor wetenschappelijk onderzoek Suriname en Ned. Antillen), onder welks auspiciën zich regelmatig wetenschappelijke wer kers naar beide overzeese rijksdelen begeven, heeft voor de nabije toe komst zijn bijstand verleend bij de uitzending van de volgende personen. Dezer dagen zal op Curacao aankomen r. R. H. Cobben, assistent aan het labo- atorium voor entomologie aan de Land bouwhogeschool te Wageningen. Hij zal op Curagao. alsmede op de andere eilan den van de Ned. Antillen een studie van ongeveer 8 maanden maken van de want sen en de cicaden. De uitzending geschiedt onder de wetenschappelijke auspiciën van de natuurwetenschappelijke studiekring voor Suriname en de Ned. Aantillen. Dr. L. B. Holthuis, conservator aan het Rijks museum van natuurlijke historie te Lei den, vertrekt op 25 oktober met de K.N. S.M. van Amsterdam naar Curacao, om aldaar en op de andere eilanden der Ned. Antillen gedurende ongeveer 5 maanden een studie te maken van garnalen, kreef ten en krabben (decapoda, stomatopoda) en er een verzameling van te maken. Deze uitzending geschiedt onder de wetenschap pelijke auspiciën van het Caralbischc marien-biologische instituut (Carmabi) te Willemstad. Kleur wisseling Eveneens onder de wetenschappelijke auspiciën van de Carmabi op Curacao vertrekt op 22 november voor ongeveer 8 maanden daarheen dr. A. C. J. Burgers, werkzaam op het zoölogisch laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Dr. Burgers zal in de Ned. Antillen een endo crinologist onderzoek verrichten over de kleurwisseling bij enkele tropische zee dieren. In het bijzonder zal hij aandacht wijden aan de hormonale regulatie bij de z.g. wenkkrab. Het onderzoek geschiedt hoofdzakelijk in het laboratorium van de Carmabi, dat onlangs is gereed gekomen aan de Curacaose Plscaderabaai. Het insti tuut staat onder de directie van dr. J. S. Zaneveld. De Wosuna verschafte in 1955 voor de bouw van de station een bijdrage. Van groot belang Mej. dr. J. Ruinen, voormalig hoofd van het Treub-laboratorium te Bogor, op -a is na een verblijf van enige weken in Tri nidad (Imperial college of tropical agri culture) dezer dagen te Paramaribo aan gekomen. Zij zal daar. met de medewer king van het landbouwproefstation en de dienst van 's lands bosbeheer, onderzoe kingen verrichten over stikstof-bindende organismen in de phyllosfeer van de vege tatie. Mej. Ruinen heeft reeds in Indonesië een begin gemaakt met deze onderzoe kingen, die niet alleen zuiver weten schappelijk, doch ook voor land- en tuinbouw van groot belang zijn. Het is n.l. waarschijnlijk, dat het blad van planten niet alleen zuurstof en kool zuur (CO 2) opneemt uit de lucht, maar ook stikstof en deze laatste met behulp van organismen, z.g. blad- symblosen, in of op het blad aan wezig. Deze organismen kunnen z(jn bacteriën, schimmels, algen e.d. Ten slotte vertrekt op 12 oktober met de K.N.S.M. van Amsterdam naar Parama ribo de heer J. J. G. M. van Boeckel, kandidaat in de fysische geografie. De heer Van Boeckel zal in het kader var internationale geofysische jaar 1957/58 waarnemingen verrichten op het gebied van het aardmagnetisme in de ionosfeer. in samenwerking met de Surinaamse lands telegraaf- en telefoondienst. De ap paratuur voor deze onderzoekingen wordt bekostigd door de Ned. organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek (Z.W.O.). Boekhouder lichtte weduwen op De 57-jarige Alkmaarse boekhouder F. S. zal drie jaar 'n de gevangenis zitten, omdat hij valse belastingaangiften deed en van bejaarde weduwen, wier vermogen hij beheerde, f 46.000 verduisterde. Tot deze straf heeft de rechtbank van Alk maar hem verooi deeld. De eis was drie en een half jaar. „De Lofstem" zingt onder de aar ring van de bekende Hlliegomse dirigent Cor Kool. Wij geloven, dat hij in deze kring een zeer belangrijk werk met wijs heid verricht. Dat leert ons een verge lijking met de uitvoeringen van enkele jaren geleden. Een grote achterstand programma-samenstelling en zangkwali- s 6edert die tijd nog wel niet ïrtge lopen, maar toch duidelijk verminderd. Zeif6 werden er twee psalmen (100, 146) gezongen in de oorspronkelijke zetting (cantus firmus in de tenor) van Claude Goudimel. Van twee Valerius-liedere! (harm. R. Beintema) trof ons het mees de voordracht van „Die vast'lijck op dei Heer stelt zijn vertrouwen neer", „A woud'icht, hoe soud'ich" denken we on: jmeer vloeiend en bewogen dam zacht ei iin zichzelf gekeerd, zoate^ men het ni hoorde uitvoeren. De poaitlevc kwaliteiten van dit kooi betreffen voornamelijk de aandacht vooi de dirigent, de toewijding en de conscicn tieuze voordracht als gevolg van de ge noemde oplettendheid. Onder deze gunstige omstandigheden kan het muzikale begrip denkelijk tot wikkeling komen, en de intonatie heeft alle kans om voorzichtiger en de stem voering om bewegelijker en -soepeler t« worden. Het zou verder aanbeveling ver dienen, wat betreft de teksten van 1 deren als „Ach blijf met Uw genade" „O God, die droeg ons voorgeslacht" (uit de Hervormde bundel) te kiezen. Die zijn als gedicht lm elk opzicht boven andere te prefereren. En de uit voeringset ijl moge dan een volgende keer méér in overeen- Inruil voor Nieuw- Guinea De Indonesian Observer, een in het En gels verschijnend blad te Djakarta, heeft in een hoofdartikel opgemerkt, dat het tijd is voor Indonesië en Nederland ernstig over te denken aan hun twist, waarmede niemand gebaat is, een einde te maken. Het blad, dat gewoon lijk het kabinet-Sastroamidjojo steunt, schrijft dat de Indonesiërs hopen op een Nederlands kabinet van vooraanstaande figuren, die een toenadering tot Indonesië wensen. Men kan nu met een schone lei beginnen. Een erkenning van Indonesiës eisen inzake Nleuw-Guinea en een vlotte behandeling van Nederlandse belangen in Indonesië acht het blad zeker niet on verenigbaar. Het communiqué van Ne derlandse en Indonesische journalisten te Zürich heeft volgens het blad bij velen opnieuw hoop gewekt. Het blad merkt op, dat het niet zo gemakkelijk is de econo mische werkzaamheid der Nederlanders onmiddellijk door die van andere buiten landers te vervangen. OEGSTGEEST Aanrijding Gistermorgen om 9 uur had er op de rijksweg tussen de drie witte palen er het Rtjnzichtviaduct een ernstige aanrij ding plaats. Mej. N. v. D. uit Sassenheim moest bij inhalen plotseling zo sterk af remmen, dat haar wagen ging slippen In volle vaart door de wagen van de heer W. H. W. uit Amstelveen werd gegrepen. Dit alles kwam zo ongelukkig aan, dat de heer W. met een bekken- en heupfractuur in zwaar gewonde toestand naar het Acad Ziekenhuis moest worden vervoerd. De materiële schade was groot. Geref. Kerk art. 31 beroept stemming met resp. de Duitse en Engelse traditie zijn. Het klonk nu nog te lan>g- Als geheel maakte de uitvoering echter in beschaafde, stemmige indruk. Bij de ;er Kool is de leiding wel in goede han De heer J. van der Spek behandelde in ;n korte toespraak, voordat de pauze be gon, het leven van de componist Jan P. Sweelinck. Joh. van Wolfswinkel. Motorclub Bollenstreek Gisteren werd in De Nachtegaal een filmavond gegeven door de Caltex voor de motorclub De Bloembollenstreek. De itter, de heer Pollé, verwelkomde de talrijke aanwezigen en sprak de hoop uit, en serie mooie clubavonden in dit zal zijn. De avond begon met een ïr het leggen van pijpleidingen in Arabië. Ook werd een film over de T.T.- ices in Assen vertoond. Op deze avond had ook de uitreiking plaats van de prijzen van de oriëntatie- ritten. 5 september: bromfietsen 1. K. van Andel, 2. C. Beelen, motoren: 1. L. Visser 2. K. van der Spek, 3. K. van der Zwet, 4. H. Bakker, 5. Chr. Faas; 4 qktober: mo- auto's: 1. L. Teeuwen, 2. P. War merdam, 3. L. Visser, 4. W. van Nobelen, bromfietsen: 1. K. van Andel. Evangelisatie-avond De Chr. Geref. Kerk begint weer met evangelisatie-avonden in de Haarlemmer- Donderdagavond 8 uur zullen in ge bouw O.K.K. twee spreker» het woord t zangkoortje onder leiding van Nieuwenhuis-Abbink verleent medewerking. Jaarvergadering De buurtvereniging „Wilhelmina" houdt morgenavond in De Taveerne haar jaar vergadering. Propagandavergaderlng Donderdagavond houden de Herv. jeugdverenigingen een gezamenlijke pro- pagandavergadering in Rehoboth. Postzegclruilbeurs De postzegelclub „Philatelica" gaat een maandelijkse ruilbeursavond houden en wel op iedere tweede dinsdag van de maand in een lokaal van de b.l.ö. school in de Rijckevorsellaan. Jaarvergadering V.V.V. Woensdagavond 17 oktober wordt in de Nachtegaal de feestelijke jaarvergadering gehouden van de V.V.V., die op het ogen blik 220 leden en donateurs telt. Na het officiële gedeelte wordt een feestprogram- geboden, waaraan meewerken Hansy Pallieter, cabaretière, en Joop Boeree, humorist-conferencier-parodist. Ook wordt steeple-chase gehouden. In het be stuur zijn aftredend en terstond herlcles- baar de heren C. A. Gehrels, A. Geljon, d. Leeden en W. van Ruiten. van Oegstgeest i beroep uitge- i Wetsinge- De Geref. Kerken art. 31 en Valkenburg hebben eer bracht op ds. D Deddens Sauwerd. Ds. Deddens is geboren in 1923. Wetsinge-Sauwerd Is zijn eerste Gemeen te, waar hij staat sinds 11 september 1949 De kerken van Oegstgeest en Valkenburg vormen een nieuwe combinatie. Katwijk waar ds Van der Kwast onlangs vertrok zal nu zelfstandig een beroep uitbrengen WARMOND Gemeenteraad Dinsdag 8 uur komt de raad bijeen Agenda: voorstel van B. en W. tot wijzi ging van het subsidievoorwaardenbeslult voor kruisverenigingen, idem tot het ver strekken van voorschotten aan de bijzon dere kleuterscholen, idem tot verkoop van een perceel bouwterrein aan de Sweiland- straat in het plan Leevliet aan de heer C. A. van Schagen, wijziging van de be- zoldigings- en rangenverordening 1955. Ver. Transatlantische Hyp. banken. Tienjaarcontracten gesloten voor drie mineral rights in Saskatchewan, totale bonus 12 380, royalties 12% en in één geval 15 Voorschoten Vrijdagavond komt voor de zoveelste maal het onderwerp kleedgebouwen weer ter sprake. Daar komt nog bij dat gezien het feit dat er hierover voorstellen ter tafel komen het college op dit punt niet tot eenstemmigheid kon geraken. Het voorstel van de sportverenigingen om zelf de kleedgelegenheden te bouwen, kan niet worden geaccepteerd omdat de bouwtijd te lang is. In verband met de grote afstand tussen de terreinen achten B. en W. het gewenst twee aparte kleed gelegenheden te bouwen. De meerderheid in het college is voor stander van de bouw van enkelwandige houten gebouwen. Hiervoor is een aanbie- üng ontvangen tegen de prijs van 18 250 volgens een door de gemeente opgemaakte plattegrond en indeling. De fundering van de gebouwen is niét in deze prijs begre pen. Voor een afwijkende dakbedekking bedragen de kosten 2500. iderheid van het college is er voor de uitvoering in metselwerk te doen ge schieden. De kosten zullen dan echter 22.000 meer bedragen. Het grote bezwaar de minderheid richt zich vooral op de enkelwandigheid van de gebouwen met het oog op het bevriezen van de leidingen. Dubbele wanden zou de kosten ongeveer op die van stenenbouw brengen. Verder is offerte ontvangen voor de levering van banken, voetroosters, balie, aanrecht, voetwasbakken en kapstokplan- haken voor 3500. De totale bouwkosten bedragen dus, inclusief de kosten van de gedeeltelijke inrichting 24.250. De bijkomende kosten van fundering vloer, riolering, loodgieterswerk, douche- Installaties. warmwaterboiler worden ge- lamd op 22.840. De sportverenigingen zal worden ver zocht het binnenschilderwerk te verzorgen gemeentewege ter beschikking te stellen materialen, terwijl deze verenigin gen hebben aangeboden alle werkzaam heden, verbonden aan het onderhoud var de gebouwen, te verrichten. Het meerderheldsvoorstel is dus het verstrekken van een aanvullend krediet groot 13.500. waarin begrepen een bedrag onvoorziene uitgaven van 1400 (totale kosten 48.500, waarvan 35.000 aar. kelijk reeds is geraamd); deze kosten in 20 jaren af te schrijven en de bouw vi twee kleedgelegenheden Inclusief de leve ring van banken, voetroosters etc. onder hands te gunien aan de timmerfabriek Vermeulen te Mill voor 21.750. Het minderheidsvoorstel omvat een aai vullend krediet van 35.500 beschikbai stellen (totale kosten 70.500, waarvs 35.000 reeds is geraamd en deze kosten i 40 jaar af te schrijven. Zangavond B.K.V. Op vrijdag 12 oktober houdt de Bijbel- Kiosk-Vereniging te Amsterdam een zang avond in de Geref. kerk. Medewerking verlenen Kees Deenik, bekend vai radio, het zangkoor De Lofstem onder lei ding van de heer N. Verhoeven en de heer Amerom, orgel. Ds. W. F. C. van Hels- dingen zal spreken. De avond begint ore i aangereden Gistermiddag omstreeks half vier 13-jarige Rudy Versluys bij de Tols door de tram gegrepen. Hij kwam uit de Tolstraat hetgeen van die zijde verbo den is en lette niet op de tram. Dok- Olthuls verleende de eerste hulp liet het slachtoffer bij dokter Thies bin- ienbrengen. De ambulance-auto, die in middels gearriveerd was, behoefde geen dienst te doen. Het slachtoffer had won- aan armen en benen en een lichte hersenschudding. Een goed uur later verloor een grote trailer met oplegger aan de Leidseweg ter hoogte van de R.K. kerk zijn vr veilingkisten met bleekselderij. De ravage op de weg veroorzaakte een grote stag natie voor het verkeer. Burgerlijke Stand Geboren: Johannes W, z v W A de Jong en J M de Hey; Johannes H, z v A in Duijvenvoorde en H M van Berne. Geboren te Leiden: Johanna M, d v N J Stikvoort en A M W van den Assem Robert J, z v W K E Takens en H J Bak ker; Maria, d v P C Luijnenburg en P A in Munsteren; Gerardus P M, z n der Valk en C van Diest; Engelina M J, d v Z Verhard en H H J Verhoog. Ondertrouwd: J L van Dorp, Voorburg Kerkstraat 53 en M A van der Peet Burg. de Kempenaerstraat 21; V A M Zeeuw var der Laan, Leidseweg 115 en J M M Duijn- ee, Leidseweg 115. Gehuwd: W A Overgaag, Delft, Beesten- OP DE EERSTE AVOND, die georganiseerd werd door de culturele com missie van de Hervormde Jeugdraad, droeg Coos van Hoboken, het kort na de bevrijding verschenen Bijbels spel „Job" van Hein de Bruin voor. Terwïlle van het goede doel waarvoor dit soort avonden belegd wor den het op kunstzinnige wijze brengen van de Bijbelse boodschap en om de vele risico's, die men daarbij heeft en de moeilijkheden, die daarbij overwonnen moeten worden, zouden we graag enthousiast over deze avond schrijven. Het is ons helaas niet mogelijk. Iemand die geen geschikte stem heelt il er niet aan denken concertzanger te worden. Voordrachtskunstenaar kan men dan blijkbaar wel worden. De stem van Coos van Hoboken, zoals we die gister avond hoorden, is echter niet geschikt dit epische gedicht. Zijn stem mist klank en daardoor ondergrond, hij arti culeert slecht, zodat van de tekst weinig doorkomt. Hij heeft geen beeldend vermo gen. Woordplastiek is er zo goed als niet. ou" in koud klinkt net als in goud. LEIDERDORP Heropening Vanmiddag om 3 uur is het geheel naar eisen van de tijd ingerichte levensmld- delenbedrijf van de heer W. F. van Ges- sel, Hoofdstraat 164, onder grote belang stelling heropend. Filmavond Cefa Zaterdagavond 8 uur vertoont de Cefa In Irene de film Pun: r en Anton". Uit- :ir>g«'caa:teri zijn op de bekende adressen en aan de zaal verkrijgbaar. De „oo" in hoog is gelijk aan die in loog. Dat is in een voordracht fout. De tekst blijft vlak en zonder nuance. Juist bij een lang gedicht als dit van Hein de Bruin, waarbij het op uitbeelding aankomt, is dat een groot manco. Dat werd ook niet vergoed door lichaamsplastiek, want ook daarin waren de mogelijkheden van Coos van Hoboken zeer beperkt en dan nog weinig fraai. Neen, het spijt ons, maar we konden deze avond geen aanrakingspunt met de kunst ontdekken. Het bleef in dilettantisme steken. A. C. Bouwman NOORD WIJKERHOUT Sociëteit De eerste middag van de bejaarden- sociëteit zou vandaag worden gehouden. Men komt bijeen in het jeugdhuis aan de Langevelderweg. De soos is bestemd voor allen boven de 65 jaar. In het bestuur hebben zitting: C. Geeriings, C. Dubois- van den Heuvel, P den Elzen, G. Muse gaas, C. Broekhof en P. Reijneveld. markt 16 en J W M van Veisen, Kniplaan 2; P F Volders Rotterdam. Haringpak- kersstraat 64 en M J de Graaff, van Kem penstraat 30. Overleden: L Verhoog 57 j, gewoond hebbende Treubstraat 13. VISSKR1ÏGÏÏLFJRS Aan de dinsdagmarkt De IJmuldense dinsdagmarkt kreeg de Abraham op bezoek met 570 kisten schel vis, 70 haring en 70 kabeljauw en gul, 80 koolvis, 40 wijting en 340 makreel, als mede 40 varia en de Claesje was er met 420 kisten haring, 60 kabeljauw en gul, plus 20 varia, terwijl de KW 159 125 kis ten schelvis aanvoerde De kleine vaart had niet meer dan 100 kilo tongen en 25 kisten schol. Gepeperde preien De markt lag door de schaarste hoog: de export nam de regels grote kabeljauwen af tegen f 146 tot f 123 en betaalde voor de kisten grote kabeljauw f 155 tot f 144. terwijl de kisten kleine kabeljauwen f 144 tot f 150 bij oplopende markt noteerden. Binnenlandse handel De grove gullen maakten voor het bin nenland een f 70 tot f 71 en de middel gul maakte f 59, terwijl voor de torren f 17 f 18 werd betaald. De zwarte kolen haal den f 89 tot f 82 en de zwarte koolvis haalde f 80 tot f 82. terwijl voor de grove schelvis tussen de f 22 en de f 44 werd be taald. De middelschelvis noteerde giste ren van f 24 tot f 43. de pennen deden f 20 tot f 38 naar gelang van de kwaliteit en de braadjes haalden f 16 tot f 27. Voor de wijting kwam van f 19 tot f 25 en de haring maakte f 30 tot f 20 per kist met f 30 tot f 32 voor een kist makreel. Vandaag de Vios De woensdagmarkt werd aangedaan door de Vios. die van 29 september kwam met 1500 kisten, waarvan 1400 met haring en 100 met varia. De Curacao was er 1000 met haring en de rest mef diversen. Kanaalkerk in gebruik Zaterdag 20 oktober zal de nieuwe En gelse kerk in Dieppe in gebruik worden genomen en de daaraan grenzende recrea tiegelegenheid voor vissers, die ook open staat voor Nederlanders zal diezelfde dag worden ingewijd. De gemeenten Den Haag, Katwijk, Veisen en Vlaardlngen hebben indertijd belangrijke bedragen voor dit kerkje ter beschikking gesteld. Op Veisen na zullen de gemeenten zich bij de plechtigheden rond de inwijding laten vertegenwoordigen. In i i uit Binnengekomen: geen Katwijkse sche pen. Vertrokken: KW 9, 89, 74, 166, 155, 67, 52, 107, 28, 104, 169, 65, 48, 125, 17, 26. 102, NOORDWIJK „Philatelica" gaat lustrum viereu In „De Zeeleeuw" vergaderde gister avond de afdeling NoordwUk aan Zee van „Philatelica" onder leiding van de heer W. Beukers. Na de opening hield de voorzitter een Interessante causerie over enkele artike len. die In het laatst verschenen maand blad waren gepubliceerd. Onder meer werd stilgestaan by heraldiek op postze gels en bij het zogenaamde motiefver- Er volgde nog enige bespreking hier over. waarna een geanimeerde verloting volgde met fraaie prijzen. De voorzitter deed enkele mededelingen over de komen de lustrumviering op 11 december a.s. Enerzijds zal deze vergadering een of ficieel karakter dragen en anderzijds zal yoor voldoende afwisseling worden ge zorgd. Zo zullen enkele films vertoond worden, een tombola worden georgani- Er volgde nog een geanimeerde veiling onder leiding van de heer Th. Beurse. Ten bate van de feestpot werd een kavel Amerikaans verkocht. Men had hiermee veel succes. De rondvraag leverde weinig belangwekkends op. zodat de voorzitter de goedbezochte vergadering sloot. Schaakkampioenschap Gisteravond werd in café Flora, de strijd om het Noordwijks schaakkam pioenschap 1956-'57 ingezet. W. van Rooy en J. Drost deelden broederlijk het punt. De Schotse partij J. J. Bizot—J. Sleeboom werd afgebroken. Deze twee spelers de monstreerden een Schotse zuinigheid door bij het afbreken na de 30-ste zet nog een zo goed als vol bord over te hebben. Ze waren in tijdnood geraakt, maar er ging desniettemin niets schots of scheef. A. Leenheer ving de lang gerocheerde koning van A. Veefkind in een listig geweven matnet J Turk dwong in een regelmatig verlopende party G. Vink een stuk af en is"de winst F. Hoek. spelend met t, behandelde een „Spanjaard" niet goed. Zijn tegenstander J. Plug, bezette zonder slag of stoot het centrum, offerde onberispeiyk een paard en toen moest de koning van Hoek het hoofd in de schoot leggen. RIJNSBVRG Chr. Hist. Jongeren Donderdag spreekt de heer L. de Kluy- ver voor de Chr Hist, jongerengroep al hier, in de kantine van Van der Vyver, over de vijfdaagse werkweek. VALKENBURG Opbrengst collecte De reclasseringseoTleete. die vorige week vrijdag en zaterdag langs de huizen werd gehouden, heeft 106,35 opgebracht. Bibliotheek De bibliotheek van de Hervormde Jeugd raad wordt weer geopend. Iedere vrijdag avond is er van zeven tot acht uur gele genheid boeken te halen. Geref. Kerk art. 31 De Geref. Kerken art. 31 van Oegstgeest en Valkenburg hebben een beroep uitge bracht op ds. Deddens van Wetsinge-Sau werd. Men zie verder onder Oegstgeest. Burgerlijke Stand Getrouwd: N van Egmond en G J Rhijns- burger. Overleden: L Priester, echtgen. van P Bouwmeester. 36 j; M H van Stijn, wdnr an M de Bruyn, 86 jaar. Olie van Noord-Sumalra. De Nahdatoel lelama heeft verklaard, dat zy nationa lisatie wenst K.S.G. Leningplan voor dit jaar opge- ;even; noch op Nederlandse noch op Ame rikaanse markt gunstige condities.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1956 | | pagina 9