C+tRISTFLIJK 1 Van officiéél contact tussen Moskou en Rome geen sprake Kritiek in Oost-Duitsland op atheïstische propaganda Kleedt de hervormde vrouw zich met minder smaak dan een ander? Spelling of spel 2 KANTTEKENING Vaticaan ontkent Russische berichten De kerkelijke situatie in de Oostelijke landen geeft daartoe geen aanleiding Het bericht, dat wij zaterdag in een gedeelte van onze oplaag opnamen, als zou de Sowjetunie haar eerste officiële contact met het Vaticaan hebben ge zocht, wordt in Vaticaanse kringen zeer afwijzend ontvangen. Een woord voerder van het Vaticaan deelde mede, dat het overhandigen van de Russische oproep tot ontwapening aan een pauselijk diplomaat geen „officieel contact" betekent. De boodschap is trouwens niet aan het Vaticaan zelf aangeboden: de zaakgelastigde te Rome heeft de oproep aan de pauselijke nuntius bij de Italiaanse regering ter hand gesteld. Men beschouwt dit uitsluitend als een ontmoeting van twee diplomaten, die bij dezelfde regering zijn geaccrediteerd. AI geruime tijd houden diplomatieke kringen in Rome zien bezig met ge ruchten over een op hanaen zijnd ver gelijk tussen de pauselijke stoei en de regeringen aer Uosteuropese satelliet staten. Deze geruchten schenen hun oorsprong in het ivremin te vinaen, want in het Vaticaan geioott slechts een klei ne en onbetekende minderheid, dat de Kerk van Rome inderdaad tot een ver- geiyk met de communistische regimes zuu Kunnen komen. Hoe is op het ogenblik de religieuze situatie acnter het IJzeren Gordijn? In Albanië, Bulgarije en Roemenie is oe R-K. Kerk piactisch weggevaagd en in TsjechoslowaKye auurt de vervolging van r.-katholieke geestelijken nog steeds voort. Zoals men weet, werd aan de aarisoisschop van Praag. mgr. Beran, in lcH9 een gedwongen verdiyipiaais buiten oe hooiustad aangewezen, isr zijn geen aanwijzingen, dat er in de naaste toeKomst verbetering in zijn lot zal ko- in Hongarije daarentegen is de druk op de KerK verminderd. Een aantal priesters is in vrijheid gesteld, o.w. vijl geestelijken, die inuertijd in hel Minuszenty-proces werden veroordeelu. Volgens door het Vaticaan ontvangen benemen zijn onlang* ook mgr. Bere- stoczy, naasie medewerker van de kar dinaal, en prins Paul Esterhazy, de ge wezen leider van de Katholieke Actie in Hongarije, uit de gevangenis ontsla gen. Eterk de aandacht getrokken heeft de vrijlating van mgr. Groesz, aartsbis schop van Kalocsa, die in 1951 tot vijf tien jaar was veroordeeld. Hij heeft de leiding van zijn diocees weer op zich kunnen nemen en gaf een conciliante verklaring uit, waarin hij van „een po sitieve verandering in de betrekkingen tussen Kerk en staat" sprak. Naar aan leiding hiervan constateerde de Osser- vatore Romano, dat de situatie van de Kerk in Hongarije nog steeds zeer pre cair is ondanks de schijnbaar tegemoet komende houding van het regime. In Polen, waar de bevolking voor meer dan 95 pet. katholiek is, staat de Kerk betrekkelijk sterk. De regering in Warschau tracht een atmosfeer van „coëxistentie" tussen Kerk cn staat te scheppen en heeft kardinaal Wyszynski aangeboden, dat hy in vrijheid zou «or den gesteld op voorwaarde, dat hij ter stond het land verlaat, welk aanbod door de kardinaal van de hand werd gewezen. Hoewel Zuidslavië niet tot de satel lietstaten behoort, heeft de Rooms-Ka- tholieke Kerk het ook daar zwaar te verduren. Kardinaal Stepinac houdt nog steeds in zijn geboortedorp verblijf. In Oost-Duitsland is de toestand niet min der ernstig. Het Vaticaan heeft pogingen in het werk gesteld om de bedoelingen van de Russische machthebbers te peilen, waarbij het Foreign Office zyn goede diensten verleende. Naar de correspon dent van La Libre Belgique meent te weten, overhandigde premier Eden aan Chroesjtsjef en Boelganin bij hun be zoek aan Londen een lijst van gevangen kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, met het verzoek deze in vrijheid te stellen in het belang van een ideologi sche ontspanning tussen Oost en West. De démarche van de Britse premier viel echter niet in goede aarde Men moet hierin een bewfjs zien, dat - geen vergelyk mogelijk is tussen de Kerk en de mannen, die naar het woord Pius XII „een nieuwe wereld wil len bouwen op de ontkenning van God". Op 14 juli richtte de Paus zich in een schrijven tot de geestelijkheid in Oost- Europa en spoorde haar aan voor geen enkel offer terug te deinzen, „teneinde het heilige erfdeel van het geloof aan de toekomstige generaties over te dra- Met dit schrijven heeft de paus de geruchten over een a.s. vergelijk n de Kerk en de communistische regimes gelogenstraft. De bijna onmid dellijke ontkenning van het Russische bericht omtrent „officieel contact" door het Vaticaan vemag dan ook geen ver bazing te wekken. Zuidafrikaanse predikanten in ons land Ds. A. J. V. Burger, secretaris van de federale raad van Ned. Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika en scriba vs generale synode dei Ned. Gereformeerde Kerk ii^ Transvaal, heeft samen met ds. A. J. van Wijk uit Kaapstad een bezoek ons land gebracht om kennis ;n van het Nederlandse kerkelijke leven en vooral van de arbeid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Beide predikanten zijn dezer dagen door het moderamen der generale synode ont vangen. Studiepatroons te Leiden Reeds enige jaren heeft men aan Rijksuniversiteit te Leiden getracht at iedere eerstejaars student een „studie- patroon" toe te wijzen, een ouderej, in dezelfde studierichting, die hen ir eerste tijd te Leidt, zal helpen en weg wijzen. Door verscheidene oorzaken, zoals een tekort aan ouderejaarsstuden ten, die hiervoor beschikbaar waren, is men er tot nu toe niet in geslaagd dit streven volledig tot uitvoering te bren gen. Dit jaar zal echter aan allé eerste jaars studenten een dergelijke studie patroon worden toegewezen. Beroepingsiverk NED. HERV. KERK Aangenomen naar Birdaard: kand. P. H Borgers te Apeldoorn, die be dankte voor Dorkwerd, Leimuiden (toez.) i Roswinkel (toez.). GEREF. KERKEN Beroepen te Lemmer: B. vay Oeveren te Vries, die bedankte voor Zuidhorn. GEREF. KERKEN (OND. ART. 31) Beroepen te Drogeham en te Noord- bergum: kand. P. Kingma te Echte- nerbrug. Dr. Kinsey overleden aan hartkwaal Dr. Alfred Kinsey, de Ameri kaanse bioloog, die vooral bekend geworden door het onder zijn leiding ingestelde onderzoek naar het sexuele gedrag van de mens, zaterdagochtend op 62-jarige leeftijd te Bloomington overleden. Hü leed reeds enkele maanden aan een hartkwaal, waardoor hU zyn werkzaam heden had moeten beperken. Woensdag werd hjj In het ziekenhuis van Blooming ton opgenomen. Zün toestand, die zich aanvankelijk niet ernstig liet aanzien, verergerde vrfjdag echter snel doordat bij ook longontsteking kreeg. Dr. Kinsey was buiten wetenschappelij ke kringen vrijwel onbekend, totdat in 1948 zijn boek „het sexuele gedrag van de man" verscheen, dat bij het publiek een geweldig succes had. Vyf jaar later pu bliceerde hij een werk over het sexuele gedrag van de vrouw. Dr. Kinsey stond aan het hoofd van een instituut voor onderzoek naar het sexu ele gedrag van de mens, welk instituut onderdeel vormt van de universiteit de staat Indiana te Bloomington. Onderunishpnopmingen noemd tot hoofd van de chr. u.l.o.- en l.o.-school (tijd.)H. J. van Druten te Zetten. Drijf de onzuiverheden uit Uw bloed. Daarmee verlost ge Dzell van Rheamatische Pijn. ruschen Salts Is daartoe tiet aange\ tddel. Dat komt omdat de stimulerende ïrking van Kruschen de bloedzuiverende jeugdig-krachtiger wer- EEN WOORI» VOOR VAN DAAG der Hooftschool te Rotterd: Juffrouw T Schoonfeld te de School met de Bijbel t Maassluis: J. Meyer Maar Abraham bleef nog staan Wat kan de Bijbel met een enkel woord de meest aangrijpen- gebeurtenissen weergaloos scherp tekenen. Dat kan u ineens opvallen, en dan vergeet ge 't uw hele leven niet meer. In Genesis 18 22 lezen we' ,Maar Abraham bleef nog staan voor de Here". Lees eens met aandacht wat er aan deze mede deling vooraf gaat. De Here heeft de belofte her haald: volgend jaar zal Sara moeder zijn. Maar Zijn komst heeft nog een ander doel. Hij wil (om 't echt menselijk te zeg gen) zien hoe de toestand in So dom en Gomorra is. Ik wil 't weten, klinkt 't kort en dreigend. De twee engelen begeven zich naar Sodom Doch Abraham blijft voor de Here staan, als wil hij Hem tegenhouden. En dan begint zijn voorbede voor de goddeloze stad. Als er eens 50 rechtvaar digen gevonden werden, 45, 40 en zo komt hij tot 10. Deze voor bidder wordt niet moede een be roep te doen op Gods barmhar tigheid. Telkens verstout hij zich er op aan te dringen, dat de Here Zijn eis nog lager zal stellen. En hij bewerkt daardoor dat gedurig weer 's Heren barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Abraham is ook hier het type van de grote Advocaat Jezus Christus, die bij Zijn Vader pleit voor een wereld verloren in chuld. Maar tevens is hij een exempel voor alle geestelijke zonen en dochteren Abrahams om, tijdig en ontijdig, met grote be wogenheid des harten te worste len en aan te houden voor de troon der genade. Opvallend artikel in de Neue Zeit Kwetsend De anti-godsdienstige propa ganda heeft in de (Oost-)Duitse Democratische Republiek zulk een omvang aangenomen, zelfs de Christen-Democratische Unie de partij van vice-premier Nuschke, die tot dusver steeds de communisten heeft gesteund, zich genoodzaakt voelt, zich te keren, tegen „bepaalde methoden van de philosophische-atheïstische propaganda zoals die bij voor beeld door de Vereniging ter Ver spreiding van Wetenschappen in Tuchtunie komt op voor de jeugd De tucht-unie, een federatie vai honderd en elf corporatieve en ruim vijfhonderd persoonlijke leden, die de tuchteloosheid tracht te bestrijden en waarvan luitenant-admiraal bd. C. E. L. Helfrich voorzitter is, heeft aan de besturen van alle gemeenten met 20.000 en meer inwoners een adres gericht, waarin suggesties worden ge daan ter bestrijding van de baldadig heid en van een groot aantal ver keersongevallen. Hierbij is uitgegaan van de gedach te dat er ogenblkken zijn, waarop de jeugd in volle vrijheid haar drang naar daden op gepaste wijze moet kunnen -uitvieren. Daarom vraagt de tucht-unie in plannen voor de uitbrei ding c.q. herbouw in grote mate ruim ten te projecteren, die dienst moeten doen als speelplaatsen, speelweiden, sportvelden e.d. Waar dit niet meer mogelijk is vraagt de tucht-unie uit daartoe ge schikte straten gedurende de „tussen- schoolse en naschoolse" uren alle verkeer te weren, opdat deze dan dienst kunnen doen als z.g. speel straten. Voorts vraagt de tuchtunie de speelplaatsen van de diverse in richtingen van onderwijs op zon-, feest - en vakantiedagen voor de re creatie van de jeugd open te stellen. ispoort. Zodra mpt afge Melodie en woord der Ethergolven DINSDAG 28 AUGUSTUS sum I 402 m. AVRO: 7.00 .20 Gram. VPRO: 7.50 Da 8.00 Nws; 8.15 G: Waterst; 9 40 Morgenwijding: 1050 V d kleuters; 11.00 Liet Sopr en plano: 11.50 Gram; I De Schipbreuk, cantat stokpaardjes; 15 45 Gra rws; 7.101 17.20 De dierenwereld [opening I Mil kapel: 18.00 Nws; Gym v Amus muz; 10.00 Act 15 Gram. 9.35 19 40 Amus muz: 20.00 Nwi Puzzel mee '1 21.30 Amus muz; 22 00 22.30 Gitaarspel; 22.55 Wereldkam- J Kopenhagen: Nws: 23.15 Koe Hilvi KRUISWOORDRAADSEL Horizontaal: 3 Beleefdheid. 5 onher bergzaam. 6 gezonde bezigheid. 9 vreem de munt. 12 voorzetsel. 13 duw, 14 stoom schip, 16 zin. 18 een vierde deel. 20 strijdperk. 21 vaartuig. Vertikaal: 1 Kleur. 2 kledingstuk. 3 naaldtekening. 4 poetslap. 7 drank. 8 kleur. 10 tijdperk. 11 naaldboom. 15 Duits kaartspel, 17 schoorsteenzwart 18 vogel. 19 gedwee. OPLOSSING PUZZEL No. 498 Horizontaal: 1 Zwendel; Ka, 2 Wals; Eland. 3 Aas; Bes; Kea. 4 Arsenicum. 5 Naaf; Ora; A.P., 6 Bars; Bocht. 7 Aar; Pon; Tot, 8 Ara; Ooi; Urk, 9 Lest; Les; Na Vertikaal: 1 Zwaan; Baal, 2 Waar; Aa: Are, 3 Els; Sarras. 4 N S Bef; Spot. 5 Deen; Obool. 6 Els; Ironie, Morgengebi 8.15 Gram: 8.50 Idem; 9.00 de huisvrouw; 9.40 Lichtbaken; 10.00 V d kleuters; 10.15 Gram; 10.45 Idem; 11.00 V d vrouw; 1130 Gram, 11.50 Als de ziele luistert; 12.00 Angelus; 12.03 Gram; 12.30 12.55 Zonnewijzer; 13.00Nws en kath nws! 13.20 Metropol e ork; 13.50 Gram; 14.00 Koor- conc: 14.25 Gram; 15 20 Pianoduo; 15.45 Gram; 16.00 V d zieken; 16,30 Ziekenlof; 17.00 V d jeugd; 17.30 Gram; 17.40 Beurs- ber; 17.45 Regeringsuitz.: Rijksdelen Over zee: Kroniek van overzee door J J van der Laan: 18.00 V d jeugd: 18.20 Sport- praatje; 18.30 Lichte muz; 19.00 Nws; 19.10 Gram; 19.15 Uit het Boek der Boeken; 19.30 Gram; 20 20 Act; 20.35 De gewone man; 20.40 Strijkkwartet en altviool; 21.20 Pelleas ct Mélisande. opera; 22 45 Avondgebed en lit "00 Nws; 23.15—24.00 Gram. NTS: 20.00 Journ en 14.10 Sport; 15.00 Krlt, Schots ork; 17.00 V d -. 1 F, on Nws; 18.15 Sport; 19.00 Gevar progr; 19.30 r progr; 21.00 Nws: 21,15 'ianokwart; 22.15 Klankb; muz; 13.45 V d kind; 14.00 Voc Interv. en gram; 14.45 Voordr; Sd"rt; 15 45 Mil ork; 16 15 Mrs. Dale's 16 30 Gevar muz; 16 45 Sport; muz; 17.30 Sport; 18 .00 Dl '.8.45 Hoon. 19 25 Sport; 19.30 Ge- 20 30 Ther he sky; 21.00 AU the I Sport; 22.20 Lichte i m. 12.00 Gram; 12.30 Weer- am: 13 00 Nws; 13.15 Gi 16.02 Orgelspel; 16.30 Gi 7.10 Gram; 17.45 Boekbc lal; 18.20 Balalaikaspel; 18.30 „Van fijn linnen en purper is haar gewaad" DE hervormde vrouw kleedt zich slecht; de rooms-katholeike en de gereformeerde vrou wen kleden zich veel beter, aldus een boute bewering, die bijna als een uitdaging klonk, uit de mond van een jong, kerkelijk man tijdens een gesprek, dat ik met hem had. Deze zeer stellige uitspraak was mij niet helemaal vreemd. Ik had déze in allerlei vormen, mild of min der mild, al vaak ge hoord van mensen uit eigen milieu en daar buiten. Een enkele keer was het tot een wat diepgaander gesprek gekomen, zo vertelt mevrouw W. de Ru Schouten in De Her vormde Kerk. Over het algemeen was men het er dan wel over eens en ik kon mij daar wel bii aansluiten dat dit verschijnsel ontstaan was. omdat in de verschillende kerken de opvattingen over in hoeverre de christen de goede gaven van het aardse leven mag waarderen en ge nieten, uiteen liepen. Bij de hervormden, zo oordeelde men, was een zekere schroom Schuldgevoel? en een zeker schuldgevoel op te meiken ten opzichte van dit gebruik maken en genieten van het aardse en één van de gevolgen daarvan zou zijn, dat de hervormde vrouw weinig aandacht had voor kleding en uiterlijk. Al les was natuurlijk schoon en netjes, maar daar bleef het by: uiterste eenvoud, waarbij fantasie en smaak geen kans kregen, was het kenmerk. Op zichzelf zijn eigen schappen als helderheid, net heid en eenvoud voortreffe lijk. Daar is niets tegen in te brengen en alles voor te zeg gen. Maar wat wil het ge val? Deze schroom van de hervormde vrouw en van de Nederlandse vrouw in het algemeen (Nederland heeft nu eenmaal tenminste boven de rivieren, een typisch pro testants stempel) leidde tot treffelijke eigenschappen. Kleding en verzorging van het uiterlyk, vooral van de vrouw des huizes, werden (mede door haar eigen toe doen) stiefzusjes van de to tale gezinsverzorging. Ze kwamen altijd helemaal achteraan, «aardoor helder heid, netheid en eenvoud vervielen tot smakeloosheid en verwaarlozing (van kap sel en uiterlyk), zo dat me nig huisvrouw- in haar goed verzorgde en heldere woning temidden van haar goed ver zorgd gezin, de enige was, die uit de toon viel. U zult zeggen: zo erg is het nu ook niet! Neen, gelukkig is het niet overal zo, maar M* vergeet u ook niet, dat ons oordeel niet helemaal zui ver meer is, want we raak ten er aardig aan gewend. AAR gelukkig is er een andering ten goede te bespeuren. Het inzicht groeit dat kleding en uiterlijke ver zorging (en denk dan daar bij niet in de eerste plaats aan make-up, want uiterlijke verzorging omvat een veel groter terrein en raakt nauw de zorg voor de gezondheid) belangrijker is dan men vaak meende Belangrijk, omdat een goed verzorgde vrouw, die eenvoudig maar met smaak gekleed is, zichzelf reeds een eind opgeheven heeft boven de dagelijkse sleur en zorgen, zodat ze voor haar gezin een veel op gewekter middelpunt heid naar voren te brengen. U kunt daar de schouders over ophalen en de mannen kunnen zeggen: dat is nu ty pisch vrouwelyk. Toch is het zo en de mannen hebben vol komen gelijk: het hoort bij rdort iets i ze die kant van haar wezen niet ontwik kelt. Wie heeft zegd: Klere ■rigens ge- plez kijkt. En dat lijk geen schande! Word ik daardoor s een betere huisvrouw, rr der en echtgenote? Dat i veel gezegd. dat het aandacht bi zelf en dat is geen egoïs me als het binnen redelijke grenzen blyft ontspannend is en het gevoel van eigen waarde versterkt. En dat kan iemand beter geschikt ma ken voor haar taak. TEDERE vrouw, met enig A gevoel voor deze zaken, weet hoe verfrissend en sti mulerend het dragen van goede kleren kan zijn en hoe het meewerkt de beste kanten van de persoonlijk- maken de i Ook hy is meestal niet onge voelig voor het goed gekleed zijn, al hebben ook hier schroom en schuldgevoel hun werk gedaan. Wel staat in de lof der degelijke huisvrouw, de laatste der Spreuken: „Be- driegelijk is de bevallig heid en ijdel de schoon heid, maar een vrouw, die den Here vreest, die is te prijzen" en aan deze waar heid is niet te tornen, maar .dat sluit toch niet uit, dat „van fijn linnen en rood purper is haar ge waad", waaruit duidelijk blijkt, dat de degelijke oud-testamentische huis vrouw bij al haar drukke bezigheden en zeer gro te verantwoordelijkheden zichzelf niet vergat, be wust als zij zich was van haar waardigheid als gees telijk en technisch leid ster van het gezinsbedrijf. Tevens blijkt uit dit laat ste ook, dat de Spreuken dichter haar gewaad op merkte en zo belangrijk achtte, dat hij dit in de op somming van haar voor treffelijke hoedanigheden opnam- de laatste tijd met grotere kracht zijn uitgevoerd." Het orgaan van de Oostduitse C.D.U., Neue'Zeit stelt vast, dat „niet wei nig christenen in hun godsdienstige ge voelens ernstig zijn gekwetst". De Neue Zeit wijst erop, dat de laatste jaren in Oost-Duitsland talrijke boeken, brochu res en artikelen zijn verschenen, ,,die uit Marxistisch-Leninistisch oogpunt stel ling nemen in godsdienstvraagstukken en wereldbeschouwelijke propaganda". De schrijvers „zijn al te gemakkelijk gekomen tot hun afkeurend oordeel be treffende godsdienst, christendom De Christen Democratische Unie in Oost-Duitsland verlangt een „ernstig en vruchtbaar gesprek van het Marxis me met nieuwe theologische leerstel lingen, met een moderne richting in de christelyke dogmatiek en ethiek er met de jongste kennis van de bübel- wetenschap en de kerkgeschiedenis. Zo lang dit niet geschiedt, zal men e als voorheen het gevaar, dat beide stromingen langs elkander heen praten, f^EEDS GERUIME TUD verblijden de organen der verenigingen van onderwijzers ons met de allernieuwste spelling. Blijkbaar zijn de redacties van oordeel, dat de wet en de konink lijke besluiten te dezen niet conse quent genoeg zijn. Aanvankelijk verkeerden wij in de mening, dat bij voorbeeld het „Corres pondentieblad De Christelijke Onder wijzer" zich er op toelegde, binnen de grenzen van het wettelijk toe gestane de Nederlandse onderwijzers stand aan die schrijfwijze te wennen, die het meest van de voorheen ge bruikelijke afwijkt. Wij VToegen ons daarbij wel af, waarom dit in de naam van het blad niet tot uitdrukking kwam, maar wij prezen bij ons zelf dit blijk van loffelijk conservatisme temidden van zoveel progressieve woordvormen. Het is ons niet erg euvel te duiden, dat wij in goed vertrouwen meenden, dat onderwijzers de voor het onder wijs voorgeschreven spelling zouden volgen; dat zij daarvoor de meest bizarre wettelijke schrijfwijze zouden bezigen leek ons hun goed recht, ook al hebben wij daartegen bezwaren. QNLANGS VERSCHEEN in het C(k)orrespondentieblad een hoofd artikel „Over de kunst van het siteren." Met dat vreemde woord bleek het aanhalen van anderen bedoeld te zijn, het zgn- citeren. Dat maakte onze argwaan wakker. Het werd al snel duidelijk, dat de redactie hier haar •groene boekje" te buiten ging, het groene boekje, waarin de spelling van onze moedertaal zo uitvoerig wordt beschreven: wij bedoelen de Woorden lijst van de Nederlandse taal, samen gesteld in opdracht van de Belgische de Nederlandse regering. Het woord „siteren" komt in het Nederlands niet voor; het woord „tans" evenmin; „spesiaal" is ons vreemd; een „dosent" is wellicht iemand die een dosis aspirine vast stelt, maar zeker niet een „leer kracht"; „ekspressie" en „effisiënt" zijn woorden, die, hoewel ons geheel onbekend, vage visioenen van Kolle- wijn te voorschijn toveren. Toch lijkt hier geen opleving van het Kollewij- nisme te constateren te zijn: het woord „logisch" blijft tenminste de verbaste ring tot „logies" bespaard. Eerstejaarsdagen Te Leiden Op dinsdag 4 september zal te Leiden de gebruikelijke eerstejaarsdag worden gehouden. De civitas academica zal dan haar nieuwe burgers begroeten en wel kom heten en de eerstejaars zullen ken- maken met het milieu waarin zy de eerstkomende jaren zullen vertoeven. De dag wordt geopend om 10.30 in de Pie terskerk met een plechtig? bijeenkomst. De rector magnificus, prof. dr. A. E. van Arkel, zal daar een welkomstrede uit spreken. Omstreeks 12 uur zal faculteitsgewijze lunch worden gebruikt, waaraan de •stejaars, verschillende hoogleraren, de besturen der studentenfaculteiten en 'enkele ouderejaars zullen aanzitten. Een der hoogleraren zal met een enkel woord de studie nader toelichten. In de loop van de middag zal de rectoi magnificus recipiëren en persoonlyk iedere aankomende student begroeten. Voorts zullen de studentenfaculteiten een middagprogramma verzorgen dat erop gericht is. de eerstejaars de sfeer van hef studie-milieu te tonen. De Christen-stu dentenraad en de confessionele vereni gingen zullen, evenals de humanistische ■tudentenvereniging, een thee organi seren, waar gelegenheid is met de stu dentenpastores en het confessionele stu dentenleven kennis te maken. De gezelligheidsverenigingen, zullen Se euwe studenten ont'vahgen bij de mensamaaltijd, die omstreeks 6 uur zal worden gebruikt. De dag wordt besloten met een filmvoorstelling, een woordje van de Studentendecaan en een slotwoord -voorzitter van het Consilium. Te Rotterdam VTEN ZOU hier een grote liefde voor Op diezelfde dag zullen studenten, die j de taal ln kunnen speuren. Maar ch voor. het eerste jaar aan de Neder- landsche Economische Hoogeschool te waar<>m worden wij dan vergast op een germanisme als „Hebreeënbrief",; op een vergeten naamvals-n en een opvallende grammaticale fout? Juist als men zo hevig consequent wil zijn, vallen de inconsequenties des te meer Rotterdam hebben laten inschnj' het hogeschoolleven worden geïntrodu ceerd. De rector-magnificus zal hen op deze dag om half twaalf toespreken. Om half een wordt een koffiemaaltyd aange boden. Na deze lunch, omstreeks half twee, zullen de nieuw aangekomenen groepsgewijs voorlichting ontvangen van hoogleraren en studenten over problemen die de studie en het studentenleven be treffen. Tevens wordt gelegenheid ge geven vragen te stellen. Op deze dis cussie zal een rondleiding door de afde lingen der hogeschool aansluiten. Inschrijving te Kampen De inschryving van nieuwe studenten aan de Theologische Hogeschool der Ge reformeerde Kerken zal blijkens een ver beterd bericht geschieden op vrijdag 28 september, om helf elf in het hogeschool gebouw, Oudestraat 6. Kampen. Er wordt prijs op gesteld, dat zy. die zich voor wensen te laten inschrijven, daarvan reeds nu mededeling doen aan het col lege van hoogleraren. Ds. J. P. Enklaar 75 jaar Donderdag 30 augustus viert ds. J. P. Enklaar emeritus predikant der Neder landse Hervormde Kerk, woonachtig te Delden (O.) zijn 75ste verjaardag. Ds. Enklaar studeerde aan de Universiteit van Amsterdam wis- en natuurkunde. In 1901 werd hij officier der artillerie. Hij doceerde aan de Koninklyke Militaire Academie te Breda wis- en natuurkunde. In 1921 verliet hij de actieve dienst en trad op als leraar aan het christelyk lyceum te Arnhem. Hierna ging hy theo logie studeren aan de Utrechtse universi teit en in 1927 werd hij kandidaat in Zuid-Holland Twee jaar later werd. ds Enklaar te Kattendyke in het predik ambt bevestigd. In 1932 vertrok hij vs daar naar Delden, waar hij werkzaam geweest tot aan zijn emeritaat op april 1948. 106. Er spoot iets donkers uit de 109 en het was alsof een zwarte schaduw hem pal in het ge zicht sloeg Hij voelde niets en zag alleen maar dat zijn windscherm en persplex kap bedekt wa rnet een zwarte, ondoorzichtige laag olie uit het vijandelijke toestel, die er door de slipstroom gespoten. Heel flauw kon hij zien dat de 109 opzij draaide en hij ging er achter aan, verrast dat de schroef van de Messerschmitt langzamer begon te draaien. Het was alsof de achterste voren op hem toe kwam; hij min derde snel gas en de vijand kwam in zijn vi zier een volmaakt doelwit. Hij drukte op de vuurknop en hoorde het hatelijke gesis samengeperste lucht in de lege kamers van z 11 machinegeweren. Weer geen munitie! De schroef van de 109 draaide in een laat ste stuiptrekking en stond toen stil. met één blad als een stijve vinger omhoog wijzend. Ze waren nu op 3000 meter boven zee en de rokende 109 gleed kalm omlaag in het Kanaal. Toen verloor hij het toestel uit het oog. De buit van de wing in dat gevecht was twaalf 109's, waarvan 242 de helft voor zijn rekening had genomen. Een Spitfire en twee Hurricanes keerden niet terug en een ervan werd bestuurd door Homer, van 242. die reeds het D F C. had gewonnen toen hij bommenwerpers vloog en die dag zijn eerste operationele vlucht in een Hur ricane had gemaakt Bader von het verschrikkelijk als hij een man verloor, want hij voelde dit hoe zinloos ook als een persoonlijke tekortkoming Hij had het* r iedere m; DAN PAUL BRICKHILL HAAR ZO! de piloot zonder der zijn agressief optreden ging een grote ge voeligheid schuil. Toch werd de schok van een verlies altijd min of meer verzacht door de hoop de op een telefoontje van de vermiste Er kwam z'n geen telefoontje van Homer, want hij was omge komen, maar er was nu eenmaal geen tijd om te treuren, want om vier uur 's middags patrouil leerde de wing al weer boven Londen. Er ge beurde niets, maar toen het squadron 's avonds op Coltishall terugkeerde, was er een radiogram van het ministerie van Luchtvaart met de ver heugende mededeling dat Turner en Stansfeld het D.F.C. hadden gekregen en Willie McKnight een gesp op zijn D F C. Leigh-Mallory belde uit Hucknall op het be gon al een echte overwinningstraditie te worden en ze hadden een langdurig gesprek over tactiek Bader maakte de opmerking dat de Hurricanes op 3000 meter traag waren Konden ze geen Hurri cane II's krijgen? Leigh-Mallory antwoordde; ,,Ik zal m'n uiter ste best voor je doen, maar 11 Groep heeft voor- rang wat matpriaal hptreft over, maar in hun plaats verschenen 109' met kleine bommen in geïmproviseerde rekken onder hun slanke rompen vluchtige aanvallen op Londen en andere doelen uitvoerden. Ze ren snel en vlogen zeer hoog door de wolken banken, die hu het herfst begon te worden, steeds dikker werden Vergeleken bij de furie van een paar weken tevoren, hadden deze aanvallen niet zoveel te betekenen; want de 109's bombardeer den maar in het wilde weg en het aantal afge worpen bommen was gering. Ook de R.A.F-ver- anderde van tactiek Daar de Hurricanes boven de 8000 meter te traag waren om de snelle 109's te kunnen achterhalen, moesten de Spitfi res het meeste werk doen. Ze werden tijdig naar boven gestuurd, waar ze de 109's opwachtten. Niét veel 109's zagen kans door het cordon der Spitfires heen te breken en wanneer in Londen de sirenes jankten, namen de mensen nauwelijks de moeite naar de schuilkelders te gaan. En zo was het ook in andere steden. Wel was er na de waarschuwing der sirenes een oorverdovend la waai, doch niet van bommen maar van het luchtdoelgeschut. Behalve dit lawaai was er nog maar één aanwijzing dat de Luftwaffe zich boven Engeland waagde, nl. de fantastische condensa- tiestrepen in de lucHt, waar de jagers van de grond af onzichtbaar het met elkaar uit vochten. Een paar weken nog verzamelde 12 Groep Wing zich op Duxford om patrouilles, doorgaans tweemaal per dag, boven Londen uit te voeren; wel waren ze nog altijd even fel, maar hun fel heid verminderde naarmate de Luftwaffe zich minder vaak boven Brits grondgebied waagde WUKD1 VEKVULÜDi op. Intussen schrijven wij dit niet om grapjes te maken. Wij zien zelfs geen reden, waarschuwend de vinger op te heffen tegen wetsovertreding, want de nieuwe (dus niet deze allernieuwste) spelling is alleen voorgeschreven voor het onderwijs en voor de overheid. Hierbij stellen wij direct, dat het goed zou zijn, indien zoveel mogelijk in publicaties één schrijfwijze gevolgd werd. Maar ieder heeft het recht te schrijven op zijn eigen wijze. Y^AT ONS het meest aan het hart gaat, is het onderwijs, dat hier de gevolgen van moet dragen. Want zomin de onderwijzer om halfvier met het sluiten van de schooldeur zijn onderwijzer-zijn achter zich laat, zo zal de redacteur, die een stukje over „siteren" schrijft, even later wettelijke spelling doceren, zonder zich geweld aan te doen. Dit geforceerde progresslvisme lijkt ons nadelige invloed op het taal onderwijs te hebben. Is de consequen tie eigenlijk niet, dat men zegt: Zo moet je dit woord schrijven, maar meester schrijft het liever zo; of dit niet zegt, maar het in zijn correspon dentie bewijst? Wij achten de allernieuwste spel ling, die de onderwijzersbladen ons voorzetten, als geste ongelukkig, als taalkundig experiment rondweg akelig en voor het onderwijs nadelig. Reünistencongres der S.S.R. De reünistenorganisatie der Societas btudiosorum Reformatorum zal van 30 augustus tot 1 september op De Pieters berg te Ocsterbeek gehouden worden. Na de oorlog is de reünistenorganisatie meer dan eens betrokken geweest by crisisverschijnselen in het confessioneel gereformeei de studentenleven, die naar 1 de mening van de organisatie slechts verklaard kunnen worden vanuit de al- gemene toestand van het gereformeerde i leven in zijn breedste zin. Daarom bevat het programma van het congres naast het verslag van de commissie inzake de verschraling van het studentenleven, een lezing van prof. Riessen over Hedendaagse studentenproblematiek en van prof. C. Veenhof over Gereformeerde Vroomheid. Enige huishoudelijke zaken zullen even als de schoonheid van de Veluwezoom verder de aandacht vragen. Minderjarig predikant Vier dagen voor zijn 21ste verjaardag op 5 november, zal kand. J. Brons te Ermelo zijn intrede doen bü de Christe lijke Gereformeerde Kerk van Ermelo. De bevestiging zal geschieden door de aanstaande schoonvader van de minder jarige predikant, ds. M. S. Roos uit Zwyndrecht. Kand Brons heeft de normale oplei- de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1956 | | pagina 2