Jlieume £ciitsrt)c tóimranS Prof. De Gaay Fortman (a.r.) tot informateur benoemd Met de ruimste taak die men zich kan indenken Nieuwe mijnbrand deed België opschrikken Boeren verontrust over de kabinetsformatie Boeren leden door de regen schade van 200 miljoen een DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1956 BUREAUS: Steenstraat 37 ABONNEMENTEN: 7.per kwartaal; 2.35 per maand; 0.55 per week. Postrekening 58938 ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. (Bij contract belangrijke korting) Familieberichten f 0 18 per millimeter Directie. Redactie. Abonnementen- eD Advertentie-afdeling: Tel 31441 Zevenendertigste jaargang No 10736 Directie: F. DIEMER Hoofdredacteur: Dr E. DIEMER Chef-red.: H. W. J. ENSERINK CHRISTELIJK-N ATION AAL DAGBLAD „itantvaitlcfi Is gbebleoen "tnyn hert ia tegtjenspoct" Het nieuwe Marokko ZIE PAGINA 5 Nieuwe fase op de 69ste dag (Van onze parlementaire redacteur) H.M. de Koningin heeft aan prof. i ^ocht een onderzoek in te stellen r r. W. F. de Gaay Fortman ver mogelijkheid tot samenstelling r tan een kabinet. De heer De Gaay Fortman heeft deze opdracht aan- p raard. De nieuwe informateur krijgt dus de ruimste taak die men zich kan indenken: hij moet nagaan of het mogelijk is een kabinet te formeren. Dat kan dus zijn een parlementair of extra-parlementair kabinet, hoe breed of smal dan ook samengesteld. De informateur, die de eerste dagen nodig zal hebben om zich in te werken, zal echter ongetwijfeld in eerste aanleg proberen om de brede basis te redden. Prof. De Gaay Fortman is nog gister- Bnd door de Koningin op het Paleis stdijk ontvangen. Het was niet ge- ckeliik hem te vinden daar h|j met rakantic op dc Veluwe was. Ten slotte leeft men hem fietsend aangetroffen in te buurt van Kootwfjk. De informateur is Kamerheer in buiten- H.M. de Koningin. De jarige hoogleraar in het privaat- en irbeidsrecht aan de V.U. is anti-revolu- lonair. Hij geldt als een voorman van het N.V. Verschillende malen heeft hij deel tgemaakt van de regeringsdelegatie naar Verenigde Naties. Hij is een van de •ote experts in ons land inzake de min- •-ontwikkelde gebieden. Ook on inter- nonale ar'oeidsconferenties is de heer Gaay Fortman geen onbekende. Dc nieuwe informateur is een man die socialistische kring wordt genoemd als der weinige progressieve A.R. Wat l betreft zou hfj dus goed met de '•d.A. kunnen praten. De socialisten Hen hem beslist welwillend tegemoet en. maar het bliift de vraag of zij na al het gebeurde van dc laatste weken 9 nog in staat zullen ziin de hoofden koel houden en alsnog te streven naar het de brede basis. De naam van De Gaay Fortman heeft reeds bij jvele formaties een rol gespeeld. Vandaag heeft hy de stukken van de vorige in formateur prof. Lieftinck overgenomen. Prof. De Gaay Fortman zal zich eveneens [in het „Torentje" vestigen. Prof. De Gaay Fortman is l d van jprof. Bij Chinese kust Marinevliegtuig neergeschoten De Amerikaanse marine heeft gister avond meegedeeld, dat een van haar vliegtuigen, een P4-ml Mercator, op 256 Ikilometer ten noorden van Formosa, onge. veer 50 kildmeter uit de Chinese kust, door een onbekend vliegtuig is aangeval len en neergeschoten. De bevelhebber van de zevende Ameri kaanse vloot, vice-admiraal Stuart H Ingersoll, liet direct andere vliegtuigen j opstijgen om de zee af te zoeken naar mogelijke overlevenden. De Mercator, een fotoverkennings- en patrouillevliegtuig i voor lange afstanden heeft doorgaans een ining van negen koppen. Men ver- dat dit toestel een bemanning van aan boord had. PROF. MR. W. F. DE GAAY FORTMAN. Na Drees. Romme. Lieftinck en Romme (II) de S.E.R., van de staatscommissie voor burgerlijke wetgeving, van de Nationale Raad welzijn militairen en rector van de kaderschool van het C.N.V. Nadat prof. mr. P. Lieftinck zijn eind- apport aan H.M. de Koningin heeft uitge bracht, hetgeen betekende dat hij van :ijn iriiformatdeopdracht was ontheven, heeft de Koningin op het Paleis Huis ten Bosch achtereenvolgens ontvangen de heren Rutgers, vice-president van de Raad vain State, Romme en Zijlstra. In de loop van de middag bleek dat de K.V.P.- fractievoorzdtter gevraagd heeft geen opdracht te mogen aanvaarden tot de vor ming van een kabinet dat geacht kan wor den het vertrouwen van het parlement te genieten en van een kabinet dat het ver trouwen van het parlement zal kunnen aan de Kamper to- iakkoe kwam er te hangen, toen bekend werd dat de Zwolse blauwvingers de echte koe wilden stelen. Toen de Zwollenaren zagen, dat z verkeerde koe hadden meegeno brachten ze hem terug met een bosje uien aan de staart. Sindsdien hangen ei twee koeien, ter opluistering van de dijk- dichtingsfeesten H2 O. Voor niet-ingewij den us deze zaak misschien wel duister Maar de Kampenaren vertellen nog steeds aan hun kinderen het verhaal over voorvaders: Toen de toren eens door de bliksem was getroffen en de spits was afgebrand, begon er welig gris te groeien, to'n zestig meter boven de grond. De economische Kampenaren hesen toen een koe naar boven om het gt te laten opeten. Toen de koe boven w bleek hij te zijn gestikt. Er was toen meteen weer een Kamper ui toegevoegd aan de reeds bestaande.... een communiqué van de heer Romme hoogst ongebruikelijk, het trok dan ook de nodige aandacht wordt gezegd dat de heer Lieftinck terecht heeft vastge steld dat een parlementair kabinet op brede basis niet mogelijk is. De heer Romme acht zich niet de aangewezen man mede om de spanningen niet te ver groten om de vorming en eventueel de leiding van een ander kabinet op zich te n. In dit communiqué wordt gezegd dat de formateur uit Prot. Chr. kring moet :n. Politici, aldus de heer Romme. be horende tot de twee grootste fracties bij hpf onbruikbaar worden van een lementair kabinet op brede basis te r itrokken geweest. Men kan niet aannemen dat H.M. de Koningin bij deze opdrachtverlening er van uitgegaan is dat het parlementaire en het extra-parlementaire kabinet dat de heer Romme zou mogen vormen per sé gesteund zou moeten worden door de socialisten. Daaraan vast te houden zou niet erg reëel zijn na de mislukkingen van alle (in)formatiepogingen. Maar de heer Romme heeft gevraagd geen op dracht te behoeven aanvaarden, omdat hij van mening is dat een man uit de Prot. Chr. kring zal moeten trachten, zo mogelijkde kloof tussen KVP en PvdA te overbruggen. Dit K.V.P.-stand'punt was reeds gerui me tijd bekend. De heer Romme heeft dit standpunt reeds direct na zijn eigen mislukte formatiepoging ingenomen. Met belangstelling werd dan ook uitgezien naar de resultaten van de ontvangst van prof. Zijlstra bij H.M. de Koningin. In de loop van de avond i6 wel gebleken dat de heer Zijlstra geen formatieopdracht heeft ontvangen. In politieke kringen nam men toen aan dat een ander uit het Prot. Christelijke kamp tot het (in)formateur- schap zou worden geroepen. MARCINELLEhoop opgegeven geen levenden op 1035 meter VEN leek het er vannacht op, dat de mijnramp van Marcinelle zich zou -®-J herhalen in de enkele kilometers van deze plaats gelegen mijn St. Charles, waar brand'uitbrak in een pompstation op 900 meter diepte. Op het ogenblig van de brand, die omstreeks vier uur vanmorgen werd ont dekt, bevonden zich 48 man ondergronds. De mijnreddingsdiensten kwa men onmiddellijk in het geweer. reddingscentrale van Marcinelle zond redders naar de geteisterde mijn. uur vanmorgen waren reeds 28 gered en een uur later ook de overigen. Daarna was men vrij spoedig de brand meester. Er waren dus geen slachtoffers, maar de schrik zat er na deze gebeurtenissen wel in. onheilsbericht over de brand in dc naburige mijn bereikte de rampmün te Marcinelle kort nadat de Belgische mi- !er van arbeid officieel bekend maak- dat het aantal doden van Marcinelle gesteld moet worden op 263. Alle hoop. dat i inden oudei >rder ngetroffen Is thans, vijftici het begin van de brand, officieel opge- Nadat een reddingsbrigade uit de on derste galerijen van de mijn was terug gekeerd. deelde minister Troclet mee: zwakke hoop. die wij gisteravond nog koesterden, is thans geheel verdwenen." De minister voegde eraan toe, dat de edders in de galerijen, die vannacht zijn doorzocht, zeker 90 lijken hebben gevon den. Deze galerijen liggen op 1035 meter diepte en men hoopte nog, dat zich daar enkelen van de opgeslotenen in leven hadden kunnen houden. „Alle andere de len van de mijn waren doordrongen door dodelijke dampen," aldus de minister Tot op heden zijn 97 lijken geborgen. Nu het doek dan definitief over de dodenmijn Marcinelle gevallen is. zal alle Te weinig wordt gerekend met noden in land- en tuinbouw HET Koninklijk Nederlands Landbouw- comité heeft geconstateerd, dat uit it verloop van de formatiepogingen niet gebleken, dat de onbevredigende positie larin de Nederlandse land- en tuinbouw irkeert, een rol speelt. Als deze situatie lortduurt, komt het tydstip naby waar- i ongeorganiseerde acties of ongeorgani- erde uitbarstingen van de boerenstand kunnen worden verwacht. materiële onderwaardering van de landarbeid moet verdwijnen, aldus het K.N.L.C. Doorberekening van de eige- naarslasten in de garantieprijzen is een eis van sociale rechtvaardigheid. Nóg Is het aantal boerderijen, dat niet aan een verharde weg staat, ontstellend groot. Nóg zijn er in Nederland circa 60.000 per celen verstoken van elektrische stroom. Het aantal bedrijven, dat tot dusverre te vergeefs uitziet naar telefoon en/of water leiding, is nog vele malen groter. Ver ouderde bedrijfsgebouwen en verouderde woonhuizen zijn er in groot aantal. Belastingen, die uitsluitend op de grond drukken, zoals de grondbelasting en de weg- of straatbelasting, dienen volgens het K.N.L.C. te worden afgeschaft. De grote wisselvalligheden in de uitkomsten hebben de behoefte gewekt aan een zo danige regeling van de inkomstenbelas ting. dat deze bepaald wordt naar een drie- of vijfjarig gemiddelde. Voor de versterking van de export positie van onze land- en tuinbouw is, zo meent het K.N.L.C. ten slotte, een sa neringsschema gewenst voor alle land bouwgebieden. Ook de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond heeft een verklaring ge publiceerd, waarin hij tot uiting brengt, dat hij met stijgende onrust de ontwikke ling in de kabinetsformatie volgt. De K.N.B.T B. vreest, dat mede ten gevolge van de berooide toestand van 's Rijks schatkist bij het opstellen van het re geringsprogramma geen middelen be schikbaar worden gesteld om aan de rede lijke eisen van de landbouw tegemoet te komen. Dit is voor de K.N.B.T.B. temeer onaanvaardbaar, daar de oorzaak vai slechte positie van 's Rijks financiën bü de landbouw ligt. Ike en Nixon beiden kandidaat Eisenhower is gisteren met algemene stemmen op de conventie van dc republl- nse party te San Francisco gekozen tol ididaat voor het presidentschap der enigde Staten. Des avonds werd ook hard M. Nixon, de huidige vice-presi- it. kandidaat gesteld voor het vicc- presidcntschap. s middags had Elsenhower op een persconferentie met blijdschap de mede deling gedaan, dat Harold Stassen zijr campagne tegen Nixon had opgegeven er zich achter deze kandidaat schaarde. Nixon zelf kon echter zijn overwinning niet bijwonen, want des morgens ii ijlings uit San Francisco vertrokken Whittier in Californië. daar zijn "7-jarige vader op sterven ligt. Den Haag wil vijftien miljoen lenen De Haagse gemeenteraad zal maandag in spoedvergadering bijeenkomen om een voorstel van B. en W. te behandelen tot het aangaan van een obligatie-lening vijftien miljoen gulden. De rente deze obligatie-lening, die door bemidde ling van een bankconsortium geplaatst zal worden, zal 4V<i pet bedragen; de looptijd van de lening zal dertig jaar zijn. aandacht zich concentreren op de ver hoging van de veiligheid van de mijnen, nu in België althans de onveilig heid zo wreed aan het licht gekomen is. „Wij vluchten voor de rook uit" De Belgische minister van ar beid, Troclet, deelde vanmorgen over de mijnramp te Marcinelle mee, dat de stoffelijke overschotten vijftig mijnwerkers gevonden bij i de onderste mijnschachten. Op dit schot was met een stuk steenkool geschreven: „W\j vluchten voor de rook uit, ongeveer 50 man, naar de Quatre Paumes: 8 augustus 13.30 uur". Zoals men weet, sloeg op de ochtend van die dag omstreeks kwart over acht de vlam in de mijn. Deze groep van vijftig is -op de vlucht door de verstikkende rook achterhaald. Het heeft 16 dagen geduurd voor dat kon worden vastgesteld, dat van de 276 personen die zich in de mijn bevonden toen de brand op 8 augustus uitbrak, er slechts 13 het leven hebben afgebracht. Onder de 263 doden zijn 139 Italianen. De bijzondere raad van ministers der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zal gevolg geven aan het voorstel de Hoge Autoriteit voor een gemeen schappelijke bespreking, waarop overleg gepleegd zal worden over het houden van conferentie van de zes ledenstaten het bevorderen van de veiligheid in de mijnen. De Italiaanse minister Cortese heeft als voorzitter van de raad meegedeeld, dat hij de ministerraad bijeengeroepen heeft zitting die waarschijnlijk begin volgende maand reeds zal plaats hebben. irdinatiecommissie van de raad zal nog deze maand bijeenkomen om deze zitting voor te bereiden. In de grote tent van het Leger des Heils, /en buiten de mijn, bracht een groot aantal mijnwerkersvrouwen de nacht door. Toen zij vanmorgen vernamen, dat alle hoop was opgegeven, verlieten zij langzaam en schreiend de tent. De Belgische radio verzocht de luis teraars na de nieuwsuitzending van 7 uur enkele ogenblikken stilte in acht te ne- Tussen de nieuwsuitzendingen door speelt de radio treurmuziek. De Brand in pakhuis vol oud papier Omwonenden vannacht in paniek de straat op Tengevolge van een felle brand is van nacht een pakhuis voor oud papier aan de Vierwindenstraat te Amsterdam in de gelegd, terwyi van drie buizen de voor- amers uitbrandden. In paniek renden de omwonenden hun uizen uit, toen hoog oplaaiende vlammen i/er de smalle straat heensloegen en de an de overkant gelegen woningen aan tastten. Met grote moeite konden uit een aangrenzende machinefabriek reeds gloei end geworden flessen acetyleen in het water van de Zoutkeetgracht geworpen worden. Met dertien stralen, benevens een straat-waterkanon en de drijvende spuit Jan van der Heyden bedwong de hoofd stedelijke brandweer binnen drie kwartier de vlammen, die de oude pakhuizen langs de Zoutkeetsgracht In een onwezelijke gloed zetten. De oorzaak van de brand is niet be kend. Vast staat, dat de schade groot is. Nog geen twee weken geleden woedde brand in een ander pakhuis voor oud pa pier in de Vierwindenstraat. Boven: De l'Egaré in veilige ha ven na de avontuurlijke reis over de Atlantische Oceaan. Onder: De 3 Canadezen (v.l.n.r.) Gaston Vanackere, Henri Beau- dot en Marc Modena, met een van de twee poesjes, dat de wel luidende naam Pou (luis) draapt. Katjes hebben vlot-arrest vlot l'Egaré over de Atlantische Oceaan in Falmouth behouden zijn aangekomen, genieten nu weer van alle plezierige din gen, die de beschaafde wereld biedt. Het primitieve leven op de l'Egaré. zo hebben ze unaniem verklaard, zouden ze nooit willen hervatten. Ze zijn dan ook in een hotel getrokken en gaan over een poosje met een passagiersschip naar Canada Intussen proberen ze het verhaal van hun avontuurlijke reis te verkopen. De prijs isf70.000. Voor f 30 000 willen ze het voor een filmscenario kwijt. Maar wie van dat alles niets weten, zijn de twee kleine katjes, die mee de oceaan overzwalken. Voor hun geen be haaglijke mand in een warme kamer en zelfs geen feestelijke strik. Ze zitten nog op het vlot, dat een eindje van de wal ge meerd ligt. De Engelse wet verbiedt na melijk, dat dieren zonder lange quaran taine aan wal komen. De poesjes zijn iaarom achtergebleven op het vlot. De ewoners van Falmouth vinden dat heel -ielig en lekkere hapjes werden in massa aangevoerd. Maar daar heeft de haven meester een eind aan gemaakt. „Wij zor gen heuc wel dat de beesten te eten krij gen." hij. Britten via R'clam naar Suezkanaal Het Aboy-terrein te Rotterdam wordt ingericht als opvangcentrum voor mild- De kans is namelijk niet uitgeslo ten. dat, wanneer de toestanden rondom het Suezkanaal zioh versoherpen, een Britse divisie uit Duitsland via Rotterdam het Midden-Oosten wordt verscheept. TAIT JAAR moet Nederland rekening houden met een oogstopbrengst, die een waarde van tweehonderd miljoen gulden minder heeft dan de ge bruikelijke, berekend over twee miljoen hectare cultuurgrond. Op 40.000 ha is zeer ernstige schade geleden. Volgens een zeer voorzichtige en voor lopige raming bedraagt de schade voor deze oppervlakte 20 miljoen. Na deze cijfers te hebben vernomen van de heer H. D. Louwes, voorzitter van het Landbouwschap, heeft het bestuur van dit lichaam zich gisteren te Den Haag in een openbare vergadering beraden over de regenramp, die sommige landbouw streken van ons land getroffen heeft. Volgens de heer Louwes is een raming in de geleden schade door overstro- ing en dergeiyke nog niet te maken. In elk geval zal een prüsstyging o.a. van karwyzaad, de schade niet goed kunnen maken. Daar het ver ren gaan van één hectare aardappelen ;n verlies betekent van 2000, kan men igaan, hoezeer boeren en tuinders in immige gebieden getroffen zyn. Het bestuur besloot op voorstel van de voorzitter, er bij de regering en de provinciale besturen op aan te dringen, op verzoek van gedupeer den, de schade te laten registreren, mits een oogstderving van 30 °/o of meer aantoonbaar is Verder zou het programma van uitvoe ring van cultuurtechnische werken op nieuw moeten worden beoordeeld en zo nodig bespoedigd, daar veel schade Het anker ging 8000 m diep de Ro manche van de oceaan tussen Afrika en het Zuidameri- kaanse vasteland ligt, is door het Amerikaanse nationale geografische genootschap onderzocht Het onderzoekingsschip, de Calypso, ging in deze geul. die 8000 meter diep Is. voor anker Zo iets is nog nooit voorgekomen. Het anker was uitgewor pen aan een nylonkabel, die niet dikker was dan anderhalve centimeter. De kapitein van de Calypso seinde toen naar Washington: ..We liggen Vervolgens werden diep- i nylonkabels va die de leiding van deze expeditie heeft, de Frans man Jacques Yves Cousteau, is echter vol vertrouwen. Reeds heeft acht hij het plan, indien de ca- resultaten naar verwach- nieuwe te i Het gent dag hoopt aan te komen en dan onmiddellijk de films gaat ontwikkelen De diepzeeonderzoeker zal dan in met de Franse regering onder zijn leiding een on derzoek instellen naar de Challengerdiepte bij het eiland Queam in de Stil le Oceaanwaar het meer dan tienduizend meter diep is. De Calypso, het schip waarmee dit alles ge schiedt. is een oude mij nenveger van de Ameri kaanse marine. Daarnaast zal, volgens het bestuur, by de overheid opnieuw met klem op moeten worden aangedrongen, inkomsten belastingen te heffen Over een reeks var jaren, dit in verband met door weers omstandigheden onregelmatige oogstre- sultaten. Het instellen van een rampschadefonds via heffingen door het landbouwschap of van een oogstverzekering naar Ameri kaans model zal worden onderzocht. Ii principe besloot het bestuur tot het leg gen van een „ncstei', het eventueel be schikbaar stellen van enig geld voor ge dupeerde landbouwers. Men hoopt, dat de centrale, provinciale of plaatselijke overheden zich evenmin onbetuigd zullei laten. Het dageiyks bestuur werd ge machtigd, hierover het overleg te openen Twee bromfietsers door auto overreden Chauffeur van vrachtwagen slapend achter stuur Twee bromfietsers zijn weer het slacht offer van verkeersongelukken geworden, ïm Winschoten wilde de heer W. J. Wollens uit We-bbe tussen een stilstaande bus en een vrachtauto door rijden. Hij be. gon te slingeren, viel en werd door de vrachtauto overreden. Hij was meteen dood. In Amsterdam is od de Nieuwe Hemweg de 55-jarige bromfietser N. S door een personenauto overreden. Zwaar gewond is hij naar het ziekenhuis ge bracht. Het vierjarig dochtertje van de familie K. te Woudenberg Is gisteren ln haar woonplaats door een auto aangere den. toen zy onverwachts de weg over stak. Het kind is kort daarna overleden. Een wachtmeester van de rykspolitie hield dinsdagavond op de ryksweg UtrechtAmsterdam een slingerende vrachtauto met aanhangwagen aan, waar van de bestuurder bleek, half te zitten slapen. Uit het rytydenboekje bleek, dat de man al veel te lang achter het stuur had gezeten. HU mocht niet verder rUden. Chemische Werke Hiils. Introductie te Amsterdam door Beels en Co.. De Clercq en Boon Hartsinck, Handelmij H. A. de Bary en Co., Th. Gilisscn en Gebr. Texeira de Mattos D.M 2 min. certificaten van 8 °/o hyp. obligaties; onderdeel lening van D.M. 40 min. 98»/». Weer enkele kinderen verdronken In Musselkanaal viel de drie jarige Gina Koopman mee in het water, toen de tractor, waarop zij met haar moe der reed, in het water terechtkwam, na dat de aanhangwagen was gekanteld. Het kind kreeg de tractor boven op zich en kon pas een uur later uit het water wor den gehaald. In Amersfoort verdronk gisteren de zevenjarige Willy Jacobs. De jongen was by het vissen in het Gelderse-Vallei kanaal gevallen. Op Vlieland verdronk gistermiddag de 52-jarige Duitse operazanger H. G. F. Mengel uit Wuppertal. Hij stond bekend als een goed zwemmer, maar ging tijdens gevaarlijk getij in zee. De stroom heeft hem meegevoerd. HET WEER IN EUROPA Kopcnhage Aberdeen Londen iel 52 windstil WNW windstil WEERBERICHT Nu en dan buien Tot morgenavond verwacht De Bilt: Veranderlijke bewol king met nu en dan buien. Zwakke tot matige, later tot krachtig of hard toenemende wind tussen zuidoost en zuid west. Aanhoudend koel weer. (Opgemaakt te 11.15 u

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1956 | | pagina 1