Jlicuiue £eihsrl)c (fimraitl Dr. Drees: resultaat bijna niet meer te bereiken Grote Drie onder de neutralen bevestigen oude standpunt Geen Amerikaanse steun voor Assoean-dam Nieuwe staking in Poznan? OPRUIMING BULTHUIS VRIJDAG 20 JULI 1956 BUREAUS: Steenstraat 37. ABONNEMENTEN: 7.— per kwartaal; 2.35 per maand; 0.55 per week. Postrekening 58938. ADVERTENTIES: J 0.20 «per millimeter. (Bij contract belangrijke korting). Familieberichten 0.18 per millimetet Directie, Redactie, Abonnementen- eD Advertentie-afdeling: TeL 31441. Directie: F. DIEMER Hoofdredacteur: Dr E. DIEMER Chef-red.: H. W. J. ENSERINK CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD Voor Leiden en Omstreken „StanttiasHcfi Is qbcbltoen myn hert m tcgljenspoef Cevenendertigete jaargang No 10707 Elk dorp heeft z'n „Amerikaan" ZIE PAGINA 5 Gezien het antwoord van de K.V.P. HET zag er vanmorgen naar uit, dat dr. W. Drees zijn opdracht tot formatie van een kabinet zal moeten teruggeven, ondanks het feit dat hij er circa vijf weken aan bezig is geweest. De woordvoerder van de formateur heeft namelijk vanmorgen mede gedeeld, dat, gezien het antwoord van de K.V.P.-fractie op het ontwerp- regeringsprogram van dr. Drees „het bereiken van een resultaat nau welijks meer mogelijk is". Vanmorgen om elf uur had dr. Drees og een onderhoud met de demissionaire iinister van economische zaken en tevens fractievoorzitter van de A.R., prof. dr. J Zijlstra. Dit onderhoud was belegd, aldus 1e woordvoerder van dr. Drees, om prof. Zijlstra inlichtingen te verschaffen het antwoord van de K.V.P.-fractie. Der gelijke toelichtingen had dr Drees reeds verstrekt aan mr. J. A. W. Burger (soc.), de heer H. W. Tfflanus (cii.) en prof. mr. P. J. Oud (lib.). Op de vraag wanneer H.M. de Koningin de formateur weer zal ontvangen gelijk voor het teruggeven van zijn op dracht kon nog geen commentaar den gegeven. Conflictstof Op het kleine eilandje Ekeroe in het Maelaren-meer hij Stock holm werd onlangs een zeer oud Boeddhabeeldje gevonden. Het dateert uit de vierde of vijfde eeuw en zal naar alle waar schijnlijkheid dienst hebben ge daan als amulet voor een Viking. Zoals men weet, waren er tijdens de formatiepogingen van dr. Drees reeds eerder belangrijke moeilijkheden gerezen zoals de vraagstukken van het defensie plafond, de eventuele invoering van eer huurbelasting, en de zetelverdeling. Voor alles werd echter in principe een oplos sing gevonden, doch nu blijkt het ant woord van de K.V.P.-fractie weer vol doende conflictstof te bevatten om de for matiepoging praktisch tot mislukken ge doemd te doen zijn. Heft liberale „'Algemeen Handelsblad" schreef gisteravond dat professor Oud de kabinetsformateur te kennen heeft ge- Na de conferentie van Brioni Staking gevraagd van proeven met waterstofbommen PRESIDENT TITO, president Nasser en premier Nehioe hebben het eiland Brioni vijf uur later verlaten dan de bedoeling was. Dit kwam, doordat het opstellen van het slotcommuniqué moeilijk was, daar men alleen wilde spreken over de zaken waaromtrent volledige overeenstem ming is bereikt. Deze verklaring is vanmiddag tegelijkertijd gepubliceerd m de hoofd- stetden van Zuid-Slavië, Egypte en India en houdt in, dat aangedrongen wordt op de toelating van communistisch China tot de Verenigde Naties, dat ontwapeningsovereenkomsten moeten worden gesloten binnen het kader van de Verenigde Naties en dat deze ook moeten gelden voor atoom- en waterstofwapens. „Het tot ontploffing brengen van wapens voor massale vernietiging moet, zelfs als het proefnemingen geldt, gestaakt worden, aangezien dit mogelijke gevaren voor de mens heid betekent, doordat de atmosfeer wordt besmet en het is een schen ding van de internationale moraal". Algerije en Duitsland Naast algemene beschouwingen, waarin het standpunt van de neutralisten weer de klemtoon krijgt, spreekt de verklaring I zich ook uit over de Algerijnse kwestie en de hereniging van Duitsland. Sympa thie wordt betuigd met het verl&ngen naar vrijheid van het volk van Algerije en voorgesteld een staakt het vuren te bereiken, waarna onderhandelingen tus sen Frankrijk en de Algerijnse nationa listen geopend kunnen worden. Het Duitse probleem willen de drie tot oplossing brengen door middel van vreed zame onderhandelingen in overeenstem ming met de wensen van het Duitse volk. Wonderlijk Verder wordt gepleit voor het opheffen van embargo's en het slechten van bar rières wat betreft de internationale han del. Deze zinsnede, welke dus nadrukke lijk is opgesteld met instemming van de drie staatslieden, heeft verwondering ge wekt, daar Egypte de leiding heeft in de economische boycot tegen Israël. De grote mogendheden worden ervan beschuldigd de moeilijkheden in het Mid den Oosten te vergroten en grotere in vloed der kleine staten geëist. Economische hulp moet via de Verenig de Naties aan minder ontwikkelde ge bieden worden gegeven en niet in bila terale nationale problemen onmiddellijk tot op lossing te brengen. Er moet volharding betracht worden bij het streven naar een geven nog steeds niet enthousiast te over deelneming aan het Kabinet. Het te gendeel zou men zelfs kunnen beweren, als men dit blad leest. Het weet ook te melden dat aan de liberalen het depar tement van Justitie is aangeboden. De P.v.d.A. zou dit departement, in de opzet van dr. Drees. moeten prijsgeven. Inte ressant is dit echter niet meer. De socialistische fractievoorzitter, de heer Burger, heeft zijn plannen om Parijs te vertrekken laten varen. D begrijpelijk gezien de benarde positie waarin de socialistische formateur zich bevindt. Hedenmiddag zijn een aantal vooral staande leden van de P.v.d.A.-fractie het gebouw der Tweede Kamer bijeen gekomen. Men mag aannemen, dat zij de situatie hebben besproken waarin de ka binetsformateur thans is gebracht Jongen liing achter een vrachtauto; overreden Een groentehandelaar uit Capelle a-a den IJssei moest gisteren, voor hij va de IJ&seldijk in Rotterdam vertrok, eerst enige jongens wegjagen, die achter zijn vrachtwagen wilden hangen. Nauwelijks was hij echter vertrokken, of hij voelde een lichte schok. Het bleek dat de 5-jarige D. de Jong een achterwiel over zich had gekregen. Het kind w< slag dood de Veemarkt in 's-H e r t o i ch kwam gisteren het zevenjarige jongetje Coppens. dat met zijn fiets een remmende auto wilde stoppen, te val len voor een vrachtauto. Het kind was vrijwel op slag dood J. van Hulst uit Zutphen, die woensdag in E e r b e e k op de kruising vain de Har- derwijkerweg en de Coldenihovenseweg zijn auto tegen een zandauto botste, is gisteren in het ziekenhuis overleden. In de nacht van woensdag op donder- ïg reed de expediteur J Renkens uit Boxmeer op de weg Venlo-N ij m e tegen een boom. Hij werd zwaar gewond gisteren overleden. Zijn naast hem zittende zoon bleef ongedeerd. Kind redt moeder Een Frans, echtpaar, dat met zijn 10- jarig zoontje op een weg reed langs de kust, 75 kilometer oostelijk van Algiers, is door opstandelingen overvallen. De va der werd doodgeschoten, de moeder ge wond. Het kind liep dwars door het ge weervuur weg om hulp te halen. De re ft lostt eneen salvo op de jongen, hij wist te ontkomen en alarm te maken. De gewonde vrouw kon nog tijdig naar >n ziekenhuis worden overgebracht. kabinet hebben". Volgende week in Nijmegen Meer déelnemers dan ooit aan veertigste Vierdaagse De VEERTIGSTE VIERDAAGSE, die tan Police). Fransen, een groep Israëli's I (die de Vierdaagse met een reisje door van dinsdag tot en met vrgd g QnS land comibineren). Italianen. Luxem- i om Nijmegen gehouden zal worden, burgers. Noren. Zwitsers en een Navo- nu al een record gevestigd: dat van ploeg. De muzikale omlijsting tijdens de untal inschrijvingen ven ongeveer marsen ra] worden verrorgd door de Jo- han Willem Frisokapel. de Luchtmacht- En dat aantal is verdeeld over Ne- kapel de Royal Canadian Signals Band derlanders en vertegenwoordigers van en <j€ Goldetream Guard Drumband, ter tien andere landen plus een ploeg van het wijl de Marinierekapel, die op het ogen- N.A.V.O.-hoofdkwartier in Footaineblean.'"ik in Leningrad ait. hel.a. verstek moet laten gaan. .De trouwste deelnemer welke ploeg op zichzelf al weer een in-j.,. de he6r p j v d Kaay Elden d[e ttionaal cachet draagt: 27 man uit vijf zestSg jaar is en nu voor de 32ste maal landen. De verhouding militairen/burgers, die de laatste jaren ongeveer fifty-fifty was. is dit jaar iets overgeslagen naar de mi litaire kant. omdat er onverwacht nog en kele buitenlandse militaire inschrijvin gen kwamen. Het grote nieuws van deze veertigste Vierdaagse is. dat Z.K.H. Prins Bernihard heeft aangekondigd, op de eerste mars dag te komen kijken. De ministers Cals en Staf zullen ook een bezoek brengen. Toen men In 1909 het initiatief nam. een Vierdaagse te organiseren, kwamen er 45 inschrijvingen. Van de 45 man in 1909 tot de 12.300 inschrijvingen van nu is een lange, lange weg geweest. Zelfs in de Ja ren vlak voor de tweede wereldoorlog zag het er niet naar uit. dat die Vier daagse zo'n grote vlucht zou nemen: met 4000 deelnemers was de Vierdaagse hele maal niet zo'n groots evenement. Maar direct na de oorlog, in 1946. begon hpt enthousiasme van wandelend Nederland zich meester te maken van die vier Nij meegse dagen. Met sprongen gingen de aantallen omihoog en majoor BreuneSe. de organisator en leider sinds 1936. geeft toe dat het enorme aantal van 12.300 wande laars nog lang de grens niet is. Nog meer is mogelijk en waarschijnlijk. Feestelijk Dat het dit keer om een jubileum-Vier daagse gaat. zal duidelijk genoeg blijken: iedereen, die dinsdagmorgen start, krijgt de jubileummedail'le op de borst, en de vlaggenparade in het Goffertetadion zal zo mogelijk nog feestelijker zijn dan de voorgaande keren. Er lopen dit keer 1100 buitenlanders mee. 52 Belgische militairen en 1-1 bur gers. Canadezen. Duitsers, voor het eersi na de oorlog, Engelsen (o.m. de Metropoli- meeloopt. Het zal weer een groot feest worden, Nijmegen verkeert bij voorbaat al in feestroes: er is geen bed meer onbespro ken, er is geen straat in het centrum niet versierd! Het was omstreeks acht dat de Russische marinevaar tuigen de Nieuwe Waterweg opvoeren. De kanons vuurden hun 21 saluutschoten en i erewacht van de Kon. Marine stond in Hoek van Holland aangetreden. Op de foto de kruiser Sverdlov. Bromfietsenfabriek ontslaat personeel Als gevolg van de nienwe afbetalings regeling heeft de bromfietsenfabriek Pluvier in Rotterdam veertig man per soneel moeten ontslaan. Zoals bekend Is. moet bg de koop op afbetaling dertig procent van de koop- in het begin worden voldaan, wat kennelijk voor zeer velen ovcrwegendt bezwaren meebracht. De verkoop vai bromfietsen werd hierdoor zozeer bc perkt, dat de produktie, die drieduizeni vierduizend bromfietsen per maant bedroeg, moest worden ingekrompen Aanvankelijk werd aan dertig van de 310 lan personeel ontslag aangezegd, later ogmaals aan tien. De directie van Pluvier wijt de terug ging in de verkoop eveneens aan dt snelheidsbeperking cn het bij zonder slechte weer van deze zomer. Dader van aanslag op politieman in arrest De onbekende voortvluchtige, die dins dagavond in Middelbeers (N.Br.) de wachtmeester van de rijkspolitie Veld- meyer neerstak en oorzaak was. dat deze zich in zijn arm schoot, is gisteren Eindhoven gearresteerd. Het was de 24- jarige leerbewerker L. uit Eindhoven, die reeds een uitgebreid 6trafregi6ter heeft. Het. gevecht ontstond toen de wachtimee6- nan, die een alleenwonende vrouw lastig viel, wilde arresteren. Hij heeft volledige bekentenis afgelegd. Morgen in ons ZONDAGSBLAD Deze week zal het Zondags blad. speciaal aandacht wijden aan- de betekenis van het Bouwcentrum te Rotterdam. Op de voorpagina bovendien twee kortere bijdragen: één over een luxueuze Canadese trein en een ander over het harde leven van Portugese vissers, die in roeiboten bij New Foundland jacht maken op kabeljauw. Hein Waalwijk schreef een kort verhaal en dr. F. C. Dominicus behandelde op deze tweede pagina de legende van de Wandelende Jood. Blad Zij begint deze week met een artikel over gezinsverzorgsters. Margaritha gebruikte als motief voor haar overdenking 'twee Engel se woordjes „you lie" oftewel „u liegt" en onze lezeressen vinden op deze pagina voorts een verhaaltje over „Kleren om in te wonen De Tsjechen hebben een film gemaakt over de voorloper der kerkhervorming, Johannes Hus. Een beschouwing over deze rol prent van achter het IJzeren Gor dijn is op de pagina Geestelijk Leven opgenomen. Het Cultureel Venster wijdt aandacht aan een nieuw werk van de auteur F. Bordewijk. bevat voorts de rubriek „Via naald en plaat" voor de grammofoonplaten- liefhebbers. Egypte sloeg aanbod af, nu omgekeerd P)E VERENIGDE STATEN zullen Egypte geen financiële steun verlenen voor de bouw van de dam in de Nijl bij Assoean. Dit is officieel door het ministerie van buitenlandse zaken van Amerika medegedeeld, een uur nadat de Egyptische ambassadeur in Washington het verzoek om steun had gedaan. Verklaard wordt, dat de gang van zakep in de afgelopen zeven den, die verstreken zijn sinds het aanbod van de Verenigde Staten bij te dragen in de kosten, niet gun stig is te achten voor het welslagen van het project en dat de Ameri kaanse regering tot de conclusie is gekomen, dat onder de huidige om standigheden het niet wenselijk is eraan deel te nemen. De Amerikaanse regering had in de cember een gift van 54,6 miljoen dollar aangeboden voor de bouw van de dam. Dit aanbod moest voor het einde het begrotingsjaar, 1 juli, door Ej zijn aangenomen. Egypte heeft deze datum laten verstrijken en eerst gisteren werd in Kairo bekend, dat de ambassadeur opdracht had gekregen het verzoek steun te herfia'len. Het gehele project moet 1,3 miljard dollar kosten. De Verenigde Staten wil den 54,6 miljoen dollar bijdrgaen, Enge land 15.4 miljoen pond en de Wereld bank had 200 miljoen dollar toegezegd. Bovendien hadden alle drie toezeggingen gedaan voor verdere financiële t de vordering van de dam. En Engeland Het mag betwijfeld worden of Enge land nu nog de financiële steun zal schenken. Het Britse ministerie van bui tenlandse zaken heeft bekend gemaakt dat. alvorens een beslissing te nemen, onderzocht zal worden in hoeverre Egypte in staat is een aandeel in de kosten van de bouw te dragen. De grote verplich- Russisch smaldeel in Rotterdam Het Russische smaldeel, dat een bezoek aan Nederland zal brengen, is vanochtend om acht uur bij Hoek van Holland bin nengelopen. Het eerst verscheen de krui ser Sverdlov tussen de havenhoofden, on middellijk gevolgd door de torpedoboot- jagers Surovy en Serdity. De Russen loeten 21 saluutschoten, die met een gelijk aantal schoten door een 6a- luutbatterij van de Koninklijke Marine werden beantwoord. Voorts bracht een erewacht van de Koninklijke Marine de gebruikelijke eerbewijzen. Oorlogsschepen van de Russische Oost- zeevloot hebben gisteren zee gekozen om de Nederlandse schepen, die een bezoek aan Leningrad zullen brengen, te begroe ten en naar de baven te begeleiden. Beide eenheden zullen 21 saluutschoten wisse len cn Nederlandse en Russische marine- kapellen spelen eikaars volksliederen. De plaatselijke bladen van Leningrad bevatten foto's van de De Zeven Provin ciën. de Zeeland en de Friesland. f Advertentie). tingen, door Egypte aanvaard door wa penbestellingen in Tsj.slowakge, maken de kredietwaardigheid van het land twij felachtig, aldus wordt in officiële krin gen te Londen en Washington verklaard. De regering Nasser zou hypotheken hebben genomen op de katoenoogst van de eerstkomende jaren om de straalbom- menwerpers, gevechtsvliegtuigen, tanks en kanonnen te kunnen betalen, die het van Tsjechoslowakije heeft gekocht. De katoenproduktie vormt de basis van de Egyptische economie. De Amerikaanse regering heeft Egypte en de overige landen in het Midden oosten aangeboden later een nieuw plan te on-twerpen om het water van de Nijl prod-uktief te maken. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft zijn bereidheid te kennen gegeven om de buitenlandse hulp aan Egypte voort ibe zebten. EN NU MET VAKANTIE... eerst een dames- of kinder lastex- BADKOSTUUM effen en gebloemd vanaf95 Keuze uit 20 modellen. HAARLEMMERSTRAAT 172 174 179 HERENSTRAAT 9 Midza-bonnen voor onze cliënten. Zon brengt muziek in het leren INE ZONNE-ENERGIE door de Bell Telephone ten belangrijke vorder wordt reeds op vele Company werd ontwik- gen zijn gemaakt plaatsen in de wereld ge- held. bruikt om warmte op te Toen deze wekken. Zo is het zonne- rika een technisch won derdat niet zeldzaam meer Is. Thans echter is een zonne-radio in de handel gekomen. Ook in Amerika. Het apparaat is een fraai uitgevoerd draag baar toestel zonder lam pen dat ook op batterijen kan worden aangesloten. Met behulp van een spe ciaal apparaatje, dat aan de achterzijde van de ra dio kan worden ingescha keld. Dit ■batte- heeft zes rtf destijds bij het pu- plaats va', bliek werd geïntroduceerd vacuumbw werd het nog besch als „een apparaat dat zich letjes' lampen oj n. Transis- zijn kleine kristal- ongeveer >.rken. ie- nog In het stadium kunnen bijvoorbeeld ook het geluid versterken. Het grote voordeel is dat zij door hun geringe af metingen ook veel minder elektrische stroom ver- Daar het radio-toestel ook met behulp van bat terijen kan worden ge bruikt hebben de fabri kant op stralen omgezet worden onderzoek bevindt". Men pardat ingebouwd, dat het in elektrische energie: zag evenwel terdege het mogelijk zou maken de het belangrijkste element hiervan Is zuiver silicium, dat in de vorm van dunne wafels 32 cellen vormt. In evenwel terdege het mogelijk grote '.elang van uitvinding in en nu enigszins gewijzigde voering als geschikt ie-batterij, die in 1954 dat op dit gebied t-energie voor ge bruik bij betrokken o; bewolkte hemel op t{ slaan in batterijen Ech ter zijn de technici er var overtuigddat ook dii spoedig mogelijk zal zijn De arbeiders van de Stalln-locomotief- fabriek te Poznan zouden reeds een week in sit-downstaking zijn gegaan, heeft een reiziger uit Polen in Berlijn medegedeeld. De fabriek zou door troepen omsingeld zijn, doch er zou niet geschoten worden. De vrouwen van de arbeiders zouden voedsel naar hun mannen ln de fabriek brengen. De zegsman zeide. dat zijn Poolse vrienden hem gevraagd hadden het nieuws over deze demonstratie naar het westen te brengen. De Amerikaanse ambassade te Warschau verklaarde geen bevestiging van de sta king te kunnen krijgen Een Amerikaanse nemer had gisteren een bezoek aan Poznan gebracht, doch niets gehoord over Britse medewerking atoombeperking Engeland is berci dte onderhandelen over een AmerikaansBritsRussisch verdrag tot beperking van atoomontplof fingen. Dit heeft premier Eden in het Lagerhuis medegedeeld. Engeland zal echter niet toestemmen in het verbieden van atoomproeven zo lang er geen wereldomvattende ontwape- ningsovereenkomst met bepalingen tot I verbod van produktie van atoomwapens tot stand is gekomen. De mogelijke be perking en het verbod van atoomproeven is in studie bij de ontwapeningscommissie der Verenigde Naties. - .Vissers vonden lijk van verongelukte vlieger Opvarenden van de botter WON 62 van de gebr. Popjes uit Wonseradeel vonden gisteren in hun netten het stoffelijk over schot van de 21-jarige vileger C. Steen it Groningen, wiens straaljager vorige week in het IJsselmeer stortte. Het lichaam is te Volendam aan de wal ge bracht. waar het tijdelijk is opgebaard. Fransen vernietigd door hinderlaag Een groep Franse militairen onder lei ding van een kolonel is bij het dorp Ta- raoui in Algerije door een bende van hon derd rebellen in hinderlaag gelokt en ge dood. De groep was uitgetrokken na ge ruchten, dat er rebellen in de buurt i Zij werden door de nationalisten overvallen met mitraileurs en automa tische geweren. Franse versterkingen in fanterie, artillerie en vliegtuigen zijn te hulp gesneld. Na een hevig gevecht zou- 'eertien rebellen gevangen zijn ge- melden onofficiële berichten. Ter gelegenheid van het feit dat het kadettencorps van het Leger des Heils zestig jaar bestaat, wordt van 19 tot 31 juli in Lon den een internationaal congres gehouden, waaraan kadetten uit alle delen van de wereld deel nemen. Voor Congress Hall, Clapton, Londen, van links naar rechts Gisela Huhner uit Chili, Coral Bush uit de Verenigde Staten, Kitty van Piggelen uit Nederland en Ina Sneed uit de Verenigde Staten. HET WEER ES EUROPA Nice Berlijn Dodelgke val. De 59-jarige bewoonster i van een perceel aan de Vetterstraat in Münchei Amsterdam is gisteren bij het ramen ze- >-°carno men van de eerste verdieping gevallen. innsbruc Zij kwam zo ongelukkig terecht, dat zij Zürich ter plaatse overleed. lAjac WEERBERICHT orvtoew. ONO ZZW wzw windstil Opklaringen Tot morgenavond verwacht De Bilt: Wisselend bewolkt met voornamelijk in het zuid oosten van het land nog enkele verspreid voorkomen de buien. Zwakke tot matige wind tussen oost en noord. Dezelfde of iets hogere middagtemperaturen. (Opgemaakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN Zon: 4.47—20.48: maan: 19.42—3.30. Op 22 juli volle maan. 98.— KARPETTEN 200/300 v.a. TAFELKLEDEN Smyrna, v.a. 46.90 SLAAPK. KLEEDJES Wol, 50/100 ƒ10.90 BOTERMARKT 23

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1956 | | pagina 1