Bevorderden en geslaagden bij genootschap Mathesis Jubilerend Ons Eiland hield drukke receptie Leidse Chr. Oranjevereniging hield gezellige avond Postiches en chignonsdiscrete zaken van een vrouw Koksschool hield sportdag en feestavond NIEUWE LEIDSCHE COURANT 4 ZATERDAG 30 JUNI 195| Te veel jongelui met technische knobbel zwoegen op de H.B.S. I MJDENS DE JAARVERGADERING van het Kon. Genootschap „Mathesis Scientiarum Genitrix" in de foyer van de Stadsgehoorzaal werden gis teren de resultaten bekend gemaakt van de cursussen uit het afgelopen jaar. In zijn jaarrede memoreerde de voorzitter, ir. M C. de Jong, het over lijden van het bestuurslid prof. dr. J. Haantjes, en van de heer B. Hoog- strate, gedelegeerde bij de eindexamens voor bouwkunde. Het is opvallend, zei ir. De Jong dat de dagschool, de U.T.S., in vergelijking met andere steden een gering aantal cursisten kent. Blijkbaar beseffen de ouders hier nog niet welke mogelijkheden de U.T.S. biedt. Heel veel leerlingen van middelbare scholen bezitten, vaak ongeweten, tech nische aanleg. Op MULO of HBS worste len zij met leerstof, die hen niet ligt Vele van deze leerlingen zouden op een U T S. tot de goede leerlingen kunnen behoren, dank zij hun technische aanleg, en via deze school zouden zij aantrekkelijke po sities kunnen bereiken Tndien zij beschik ken over voldoende aanleg en studiezin kunnen zij later doorstuderen op een M.T.S. De excursies, die het afgelopen jaar werden georganiseerd, trokken grote be langstelling. zodat enkele malen wegens plaatsgebrek een aantal leden niet mee kon. maar voorkeur kreeg voor de vol gende excursie De Inventaris werd ver nieuwd. De huisvesting van de school is zodanig, dat het bestuur alles In het werk stelt om te komen tot een nieuw gebouw; daarbij moeten nog vele bezwaren worden overwonnen. Een voorlopig plan tot het bouwen van een nieuwe school is goedge keurd door het departement, en ook de toestemming werd verkregen. De plannen kunnen evenwel niet verder worden uit gewerkt. omdat het wachten is op de be schikbaarstelling van de grond door de gemeente. Men streeft ernaar de plaats van de school zo te bepalen, dat deze ge makkelijk te bereiken is. ook voor hen die per bus of tram naar Lelden komen. Te zamen met andere scholen van uit gebreid technisch onderwijs werd de V.U.T.S. opgericht, de Vereniging van Uitgebreid Technische Scholen, die van groot belang is voor de verdere ontwikke ling van het uitgebreid technisch onder- Stichting Aangezien de M S G. een volledig ge subsidieerde school is en zich dus moet houden aan bepaalde richtlijnen, door het departement bepaald, heeft het bestuur gemeend een stichting in het leven te moeten roepen, financieel onafhankelijk van M.S.G., die dus vrij over haar midde len kan beschikken zonder dat de Staat de voorwaarde stelt, dat deze allereerst dienen te worden gebruikt voor de M.S G. zelf. De voorzitter drong erop aan dat velen lid van de stichting zouden worden, zodat het onderwijs kan worden verbe terd op die punten, waar het niet moge lijk is subsidie te verkrijgen. Aan de beurt van aftreden waren de bestuursleden ir. M. C. de Jong. de heer D. L. Landman en Ir. F. J. J. Meuwese. Uit de door het bestuur opgestelde dub beltallen, mede ter aanvulling van de vacature ontstaan door het overlijden van prof. dr. Haantjes, werden benoemd ir M. C. de Jong. ir. H. A. Bol. dr. J. v. d Handel en ir. F J. J. Meuwese. De voorzitter richtte zich met een feli citatie tot de leerlingen, die hun ijver en inspanning met succes zagen bekroond. Hieronder laten wij de lijst van gediplo meerden en bevorderden volgen. Bevorderd Bevorderd van klasse 1 naar 2: L. J. M. van Aken, Voorschoten; J. Beekman. Lelden; H. W Beutlck, Hillegom; W. H. Brouwer, Leiden; A. J. den Dopper, Lel den; J. Heemskerk, Leiden; J. Kesseboom. Leiden; W D. Koenen, Leiden; J. N. van Leeuwen, Zoeterwoude; K C v. d. Meer, Leiden; A. Regeer, Leiden; B. L. J. van Schle, Noordwijk; A. H. van Winsen. Warmond. Afgewezen 7. Bevorderd van klasse 2 naar 3: J. J. van Atten, Lelden; A. Baars. Wassenaar; J. L. Bakker, Leiden; H. P. W. Bank, Hoogmade; G. M. Bavelaar. Leiden; A. J. Bergman; D. Bijleveld, Koudekerk; M. Cohen. Oegstgeest; W. den Daas. Alphen a. d. Rijn; P. J M. Develing, Leiden; Ch. F. J. Devilee. Lelden; Ch F Diemei. Lei den; F. Dorlandt. Leiderdorp; A. v. Duyn, Leiden; H. J. Dijkgraaf. Lisse: C. J. v. Eek. Den Haag; G. H. J. Granneman, Stompwijk; L. J Gijsman. Leiden; J. M. de Haas. Ledden; J. F. ten Have. Leiden; K. Hollander. Oegstgeest; H J. H. van der Hulst. Wassenaar; J Jongeleen. Lel den; L. Th. M Jongmans, Leiden; H. Kasteel, Leiden; C. Leynse, Alphen a. d. Rijn; L. M. Links. Leiden; G. van der Loo, Lelden; C M. Meyer, Voorschoten; J. v. Meyen, Lelden; W F Paalman. Lel den; H. G. J. Pieters, Den Haag; M. Plson, Lelden; R. v. d Pol. Leiden; A. M. Pont, Leiden; R. J. Preenen, Leiden; T. Riet veld, Leiderdorp; C. D. Roelandse, Lei den; C. Segaar. Leiden; H. J. Sieval, Lei den; G. P. v. d Schrler Oegstgeest; W. Taverne, Leiden; F. Verbiest, Leiden; J. J. Versluis, Alphen a. d. Rijn; L. L. de Visser. Alphen a. d. Rijn; L. S Vreeburg, Leiden; D. R. Vroom. Leiden; A. van der Waals. Lelden: H. Wakka. Leiden; P. J Wetselaar. Leiden; H. Zandvliet, Leiden; S. Zeilstra. Lelden; F. H Zwart. Lelden; A W. J. van Zijp, Leiden. Afgewezen 24 Bevorderd van klasse 3 naar 4 (afdeling Werktuigbouwkunde): H. Baaren, Den Haag; A. Barends. Leiden; C. P. Bakker. Warmond; J. Bedeaux. Leiden; P. L. Th. van den Berg. Lelden; H. M. van Berge Henegouwen. Leiderdorp; J. Boers, Oegst geest; J. A. de Croon, Leiden; J. Does burg Lanooy, Leiden; J. Flanderhijn. Lei den; E. W. van Gerven. Zoeterwoude; G A. van Glezen, Leiden: R de Graaf. Lei den; J. H F. Grondel. Leiden; A. Hart man. Hazerswoude; G N. Hermans. Noordwijk; J. G. J. Hilgersom. Stomp wijk; A. van Hofe, Lelden; F. van Hou ten. Leiden; A. J M. van der Kaay. Lei den; A. J. van der Kamp, Dordrecht; J. Kooien, Leiden; F. J. S. W Körner, Lei den; J. J. Kwestro. Lelden; A. van Leeu wen. Lelden; B van der Meer, Lelden; G. L. Muyzert. Leiden; G C. Neuteboom. Lelden; J. A. Nobel, Driebergen: A. J Olree. Den Haag; J. Penseel, Leiden; D. v. d. Reyden. Leiden; P. G. J Rietveld, Zoeterwoude; C J. Ruygrok. Spaarndam, H. J. M. Schoonderwoerd. Hazerswoude. J. F. L. Schouten. Lisse; J. Sinteur. Lei den; J. G. van der Spek. Oegstgeest; K P. Taverne. Leiden; N. S H. Uljé, Leiden. T. Vaalburg. Nieuw Vennep; F. H. Vel- zel, Leiden; J. A. M. van Velzen. Roelof- arendsveen; G J. Verkade. Alphen a. d Rijn; P. J. Voskuil. Oegstgeest; J. van der Waals. Leiden; H. van der Wagt. Sassen- heim; E. G. van den Water. Lelden; J. v. Westbroek, Leiden; E. J. de Wilde, Lei den; I. Willemse. Delft; L. H. v. d. Willik. Sassenhelm. Afgewezen 9 Bevorderd van klasse 3 naar 4 (afdeling Bouwkunde): M Barkema, Lelden; A. van Beelen, Leiden: W F. v Borstelen. Lei den; A. van Doorn. Boskoop: M P. ter Haar. Leiden; Ch. van der Hart. Leiden: J. B. Kroon. Wassenaar; G. F. van der Linden. Lisse; K Oosterlee, Valkenburg (Z.H.); C. T. F. Perdok, Oegstgeest; Th. P Chr. Vermey, Lisse; A. Vermond. Lelden: J. de Vogel, Leiden. Afgewezen 8. Bevorderd van klasse 4 naar 5 (afdeling Werktuigbouwkunde): H. R. Aalders, Was senaar; J. Aldenkamp, Leiden; P. G. Arts. Leiden; J. Bakker, Leiden; P C. Blonk. Leiden; K. Bot, Noordwijkerhout; W. F. Breddels, Leiden; N. G, Breedijk, Sassen- heim; J. D. Breetveld, Leidschendam; G H. J. de Bresser, 's-Hertogenbosch; A. H Buys, Leiden; A. Crama Leiden: J. van Duin. Noordwijk; E. M. van der Els, Den Haag; A. J. J. Everstijn, Voorschoten; G. D. Fasseur, Leiden; J. G de Graaf, Zoe terwoude; J. A. de Haas, Leiden; D. Haas broek, Leiden; P H. Hógewoning. Oegs»- geest; C. M. Hoogduin, Leiden; J A. Hu!- zinga, Den Haag; S. Hamerling, Leiden. J Klarenberg, Leiden; W Kleer, Leiden. A J. Korbee, Noordwijk; C. P. Kortekaas. Lisse; A. Kroon, Leiden; B. Kijk in de Vegt, Meppel; Ch. de Laaf, Leiden; R. v. d. Laan, Leiden; J. G. F. Lakeman, Voor hout; P. E. Lambers, Wassenaar; N. J. Langezaal, Leiden; N. v. d. Linden. Lei den; I. J Louwrier, Wassenaar F. C. C Maarseveen. Leiden; J. E. L. van Meegen. Leiden; T. Meyvogel, Katwijk; A. J. Nach- tegeller. Leiden J. Overduin, Voorscho ten; J. D. Pieron, Haarlem; W. W. J. Per- quin. Leiden; G. Regtering. Leiden; J. Th. Reyngoud, Heiloo; H. W Rietbergen; J Sinteur, Leiden; R. E. van der Spek. Oegstgeest; J. van der Spijk, Katwijk Rijn; A. N. Sijtsma, Leiden; G. J. A. Takken, Den Helder; W van Tol. Leiden; J. van Veen. Deventer; W. B. A. N. Veenman. Leiden; G. Veenstra, Hattum; G. H. Ver- hoekx, Leiderdorp; J. Verhoog, Leiden; J. Vink, Noordwijk; J. G. van Vliet, Den Haag; J. A. F. van der Vlugt, Lelden; H. H. Vodegel, Leiden; H. Vos, Zwammer- dam; M. Wassens, Wassenaar; J. A. v. d. Wel, Wassenaar; J Wesselius. Leiden; J J. Wijbenga, Alphen a. d. Rijn; M. C. M. Zandbergen. Warmond; J. Zandhuis, Wilp; L. J. Zitman, Reiden; N. Zwanenburg, Katwijk. Afgewezen 29. Vervolgcursus elektrotechniek. Bevor derd van klasse 1 naar 2: F. Akerboom. Laren; J. R. Arkveld, Leiden; R. D. van Bladeren, Haarlem; W. Ch. Brinkman, Amsterdam: J. G. A. van Gent, Voorscho ten; J. A. M. Hakkaart, Leiden; C. Hoo- geboom. Leiderdorp; A. M. van Katwijk, Leiden; P. J. de Lange. Lelden; J. Luyckx, Noordwijk; A. Mever. Rhenen; v. Meu- lebrouck. Heerlen; R. Mugge. Leiden; A. Naves, Leiden; D. J. Netto, Oegstgeest; L. J. J. Olivier, Oegstgeest; S. Oostenga, Wa- geningen; J. Turenhout, Leiden; W. M. de Vrind, Leiden; H. N. O. Vuil, Egmond aan Zee; H. Windhorst, Alphen a. d. Rijn; A. H. Zandman, Den Esch; G. J. Zwart, Alphen a. d. Rijn. Afgewezen 4. Bevorderd van klasse 2 naar 3: H. Aal- bersberg, Leiden; N, J. v. Berge Henegou wen, Leiden; J. J. C. Boon, Leiden; K. B. Brussaard, Groot Ammers; A Busse- maker. Den Haag; P. J. van Gestel, Ba- vel; J. J. van Giezen, Leiden; M. J. J. Griffioen, Leiden; J. W. W. C. v. d. Lin den. Oostvoorne; H. P. Losekoot, Leiden; G. Mandersloot. Leiden; K. I. Mechelse. Leiden; A. H. .van der Meer. Leiden; F. Piket. Leiden; H. Rosier. Oude Wetering; W. Th. Tas, Den Haag; A. J. G. Verbra- cken, Eigelshoven. Afgewezen 3. Bevorderd van klasse 4 naar 5 (afde ling Bouwkunde): P. Balkenende. Lisse; J. L. Beugelsdijk. Noordwijk; H. M. van Burik, Zoeterwoude; B. van Buuren. Leid schendam: A. I. Deutekom. Voorhout; J. W. M. den Dubbelden, Oegstgeest; N. van Duyn. Noordwijk; W A. G. van Egmond, Leiden; J. M. den Haan, Rijnsburg; S. Hazenoot. Noordwijk; M. van Hemert, Al phen a. d. Rijn; L. G. J. Hoogenboom, Roelofarendsveen; A Jonker. Leiden; P. G. Kooyman. Leiden; L. Korbee, Noord wijk; P. Kranenburg, Noordwijk; L. K. van der Lee, Leiden; P. W. van Leeuwen, Zoeterwoude; R J. van Llerop. Voorscho ten; J. S. van der Linden, Lisse; L. Th. Meiman, Lelden; G van der Mey, Rijns- burg; P. C. Meyers, Noordwijk; P. de Pater. Ter Aar; J. J. M. Remmerswaal, Leidschendam; H, Renee, Leidep; G. van Rijn, Katwijk; M. Terhorst, Woubrugge; J. A. R. Uljee, Voorhout; G. van Veen. Boskoop; P Verschoor. Voorschoten. Af- Vervolgcursus Bouwkunde. Bevorderd van B 1 naar B 2; J. J. van Blijswijk, Den Haag; H. A. Bonte, Leiden; D. van Geest Zwammerdam; G. Haasnoot. Katwijk; J Henzen. Leiden; C. van Klink. Zoeter woude; P. A. van der Klugt. Leiden; A Laterveer. Leiden; W. de Ruyter. Alphen a. d. Rijn; P J M Zandvliet. Leiden. Af gewezen geen. Vervolgcursus Werktuigbouwkunde. Be vorderd van klasse 1 naar 2: L. S. Abs- woude, Oegstgeest; H. v. d. Berg. Leiden; J. H. Bouhuis. Noordwijk; F. Bouter, Zuid- wolde; J. N. de l'Ecluse. Leiden; J. de Groot. Leiden; R. D Jansen, Leiden; B L. A van Resteren, Leiden; P J. Kwestro, Leiden; W J. den Ouden, Woubrugge; A. Ouwehand, Voorschoten; J. Pluimgraaff. Katwijk; J M van Rooycn, Leiden; A. Smit. Leiden; H Smit. Leiden; J. Somme- Ung, Leiden; J. Verkuyl, Leiden; J. Ver- lind. Leiden; W. R. Weidema, Voorscho ten; C. A. de Willigen, Katwijk. Afgewe zen 2 Bevorderd van klasse 2 naar 3: N. A. H. Gordijn, Leiden; J van Haaften, Leiden; A. W. de Jong, Oude Wetering: J van der Kaay, Leiden; J. Keyzer Lelden; L. G. Landkroon, Leiden; J Langeveld. Leiden; D. Laterveer, Lelden; C van der Lee, Al phen a. d. Rijn; W G. M. Mourlts. Zeven hoven (Z.H.); J van Rijn Katwijk; A. van Rljnswou, Leiden; H C. W. Schildt. Wad- dlnxveen; G. van Tol. Zoeterwoude; J. J Verhaar, Voorschoten; A W van Vrees wijk. Den Haag; H. J. Wolken. Lelmul- den; J. van 't Zelfde. Leiden; W Zwanen burg Lelden Afgewezen 5 De volgende leerlingen behaalden het diploma 5-jarige cursus (Afdeling Werk tuigbouwkunde: C. L. Alting, Leiden; J. F. Baaten, Leiden; O. H. Bangma, Mep pel; W. C. Bauer, Alphen a. d. Rijn; J. van Beelen, Noordwijk; L. W. van Bellen. Leiden; J. C. Bevelander, Leiden; A. van Biemen, Den Haag; P. G Bloot. Katwijk: J. Bouwmeester. Leiden; H. Bronsgeest. Leiden; G. Dubbeldam, Leiden; P. J. M. Evers, Leiderdorp; G. J. Flippo, Leiden; J. Th. H. Griffioen, Leiden; B. J. Hartogs- veld, Zeist; A. de Heer, Leiden; H. Jan sen, Lelden; J. J. Kaizer, Leiden; J. Kan- bier, Leiden; C. Kegel. Wagenlngen; C. M v. d. Klaauw, Noordwijkerhout; D. A. Klarenberg, Schipluiden; A. Koek. Lisse; G. M. Koenen, Leiden: J D H. Kranen burg, Leiden; R. van der Laan, Leiden; J. P. v. Loenen, Heerjansdam; J. Louw rier, Leiderdorp; R. Majolee, Leiden; D. Mulder, Den Haag; T. Nauta, Leiden; R. F. Nievcen. Deventer; M P. Ochse Frei- wald, Haarlem; A. Pardon. Leiden; A. J. Parmentler, Leiderdorp; A. Postma, Sas- senheim; H. J Redel. Leiden; Th. J. van Rooyen, Leiden; A. L. Rozier, Leiden; G. J. Rulzendaal, Den Haag; Th. van Rijns oever, Voorburg; M. E. Schendelaar. Den Helder; A. Schouten, Leiden; Th. Schou ten. Leiden; N. Sporre, Gouda; P. J. P. Turken, Alphen a. d. Rijn; D. Uithol. Woubrugge; J. van Veen, Leiden; L. M. Verhoekx, Leiderdorp; J. B. Vermin, Noordwijkerhout; P. J. A. Verschragen, Leiden; P. C. Vink. Oegstgeest; M. Voets, Hazerswoude; W. de Vries, Alphen a. d. Rijn; C. Wassenaar, Katwijk Rijn; D W. Wijkmans, Leiden; J. van 't Zand, Leiden (met lof); P. F. van der Zanden. Wasse naar; A. F. Zwanenburg. Katwijk. Afge wezen 22. Gediplomeerd De volgende leerlingen behaalden hef diploma 5-jarige cursus, afdeling Bouw kunde: A. Aldenkamp, Leiden; C. Anholts, Oegstgeest; M. van Apeldoorn, Leiden; W. M. G. van den Broek, Leiden; D. Brou wer. Noordwijk; L. van Gorkum, Leiden; A. M. Juffermans, Leiden; D. A. Kardol, Alphen a. d. Rijn; J. Keemink, Wasse naar; C. L. M. Klein, Zoeterwoude; J Kop, Leiden; B Kuyt, Valkenburg (Z.H.), C. J. M. Mosselveld, Lisse; A. Nek. Oegst geest; A. van der Putten, Lelden; P. M Schelvis. Noordwijk; J. J. M. Schrama Voorschoten; J M. Wessels, Hillegom; L Wijtsma, Leiden; S. A. Zijlstra. Wassenaar Afgewezen 9. Vervolgcursus voor Bouwkunde. Hef diploma behaalden: N Adema, Voorscho ten J. Bergman, Wassenaar; J F. Blom. met lof. Sassenhelm; W. G. van den Bosch, Alkemade; J. Domburg, AlpheD a. d. Rijn; J. Dijkstra, Leiderdorp; C Haasnoot, Katwijk Rijn; E. B. de Jong. Katwijk; D. de Mol, Katwijk; J. H. Ra- kers, Voorschoten; J. de Roo, Leiden; W Slootweg, Valkenburg (Z.-H.); G L. Ver schoor, Voorschoten; P. Wolthaus, Rijns- burg; L. J. P. Zonneveld, Voorschoten; J. Zwanenburg, Katwijk. Afgewezen geen. De volgende leerlingen behaalden hel diploma elcktro-techniek: W. G. van den Berg. Leiden; H. M. Bunnik, Wassenaar; H. J. Eradus, Leiden; F. Hermans. Lel den, met lof; W. Hollander, Hillegom; L J. van der Holst, Wassenaar; F M. v. Res teren, Leiden; W. J. van Riet, Leiden; S. P. L. Verdegaal, Noordwijkerhout; P. Vos- hol. Den Haag; J. H. Wiegers, Amsterdam; J. D. Wiegman. Koudekerk. Afgewezen 4. Vervolgcursus werktuigbouwkunde: Het diploma behaalden: T. v. d. Berg, Valken burg (Z.-H.): J. F M. Breedeveld, met lof. Leiden; A. J. Durieux. Katwijk Rijn; J. Hagedooren. Leiden; J W. Janse, Lei den; H. G. R. Klinkhamer. Leiden; L. Lagendijk, Leiden; J. H. Neuteboom. Lel den; N. Noort, Voorschoten; B. H. P. Spierings, Hillegom. Afgewezen geen. De heer L. Melkert vertrok van L.D.M. Men schrijft ons: Gisteren nam de heer L. Melkert, con- iierge-bode bij de Leidse Duinwater Maatschappij, na een 32-jarige dienstver vulling, afscheid van zijn werkkring. De heer Melkert, die o.m. belast was met het bezorgen van brieven, het verrichten van incasso's en andere voorkomende werkzaamheden in de buitendienst, heeft zich steeds met grote nauwgezetheid en plichtsbetrachting van zijn taak gekweten. Zijn beheerst, maar niettemin vriendelijk optreden heeft hem bij zeer velen tot een geziene figuur gemaakt. Bij de eigenlijke concierge-werkzaamheden is de heer Mel kert altijd op voorbeeldige wijze ter zijde gestaan door zijn echtgenote. Aan de be ëindiging van het dienstverband is voor lopig in Intieme kring aandacht besteed, lerwijl op de eerstvolgende feestavond van het jubileumfonds officieel afscheid van het echtpaar zal worden genomen. Werkgelegenheid in Leiden nog steeds uitermate gunstig De stand van het aanbod (arbeidsre- irve) onderging geen wijziging van enige betekenis en beliep op 23 Juni 125 als ge- werkloos ingeschreven mannen. i analyse van de arbeidsreserve naar en aard levert het volgende beeld op: wrijvingswerkeloosheid 50. seizoen- werkloosheid nihil, structuurwerkloosheid nihil en minder geschikten 75, waarvan •15 minder-validen (lichamelijk of geeste lijk gehandicapten). Een vergelijking met de standcijfers op het overeenkomstig tijdstip in 1953. 1954 1955 wijst uit, dat de werkgelegenheid trmate gunstig genoemd mag worden. De voordelige verschillen bedragen res pectievelijk 995, 475 en 175. Hierbij dient worden opgemerkt, dat in werkelijk heid de gesteldheid van de arbeidsmarkt nog gunstiger is dan de cijfers doen ver moeden. aangezien een beduidend aantal arbeidsplaatsen in verband met de tekor- aan arbeidskrachten in diverse be drijfstakken, niet bezet worden, zoals in metaalnijverheid, textielindustrie, bouwnijverheid en landbouw. t aantal openstaande aanvragen be droeg op 23 juni 410, waarvan ruim 40 procent betrekking had op jeugdigen, 15 >t en met 18 jaar. Het aanbod van Jeugdigen is uiterst ge ring. V rouwen Hte aanbod van vrouwelijke arbeids krachten handhaafde zich op 40. De vraag steeg wederom, namelijk van 415 tot •van 150 aanvragen betrekking had den op jeugdigen (15 t/m 18 jaar). Hier.uit valt af te lelden, dat het tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten, dat zich in vrijwel alle bedrijfssectoren doet ge voelen, nog toeneemt. Vooral in de tex tielindustrie, confectie-industrie. wasse rijbedrijven en huishouding bestaat grote behoefte aan vrouwelijk personeel. Sprekers -prezen in koor activiteit van bestuur en leden Stond de feestavond in de schouwburg al in het licht van het tienjarig bestaan, gisteravond werd met een receptie in de Harmonie en vanavond wordt met een feestavond in de stadsgehoorzaal dat jubileum van Ons Eiland officieel gevierd. De heer B. Broers, de voorzitter der vereniging, gaf een overzicht van het werk, dat is verricht in deze tien jaar. De moeilijkheden met de bouw van het clubhuis waren een teleurstelling maar de heer Broers deelde mee dat het binnen korte tijd klaar zal komen. tijd tot de hoofdklasse wist te brengen. Ook het damescomité werd zeer gepre zen voor het werk. dat in het belang van het kind werd verricht. De heer Broers bracht het gemeentebestuur dank voor de medewerking Namens de N.U.S.O. sprak de heer D. Vijlbrief. Hij prees het enthousiasme van de vaste kern,., die zich door de eerste moeilijkheden wist heen te slaan en in korte tijd een braakliggend stuk grond tot een prachtige speeltuin wist om te toveren. De heer P. v. d. Holst, tweede voor zitter van dé Leidse bond van speeltuin verenigingen. sprak over de grote mate van zelfwerkzaamheid, die de vereniging wist te ontplooien en waardoor ze onderscheidt van de meeste andere enlglngen. de ld en m het jubileumcomité. Mevrouw G. Broers, presidente van het admescomité. zei in haar speech, gericht tot het bestuur, o.a. dat men in het speeltuinwerk moet leren zichzelf weg te cijferen. Wij zijn ervan overtuigd, dat bijdrage slechts een druppel in een ner water is. maar vergeet u niet, dat zee uit vele druppels water bestaat. Verscheidene sprekers en spreeksters deden hun woorden vergezeld gaan van geschenken. Van het damescomité ont ving het bestuur de belofte van een paar toneelgordijnen. wanneer het clubhuis 'orden geopend. Hele rij Voorts voeTden het woord Kaak, ere-ldd, de heren G. Sohenk, oud- voorzibter van de vereniging, C. F. Lar- dee, ere-voorzitter van de Leidse Bond, A. v. d. Berg uit Amsterdam. J. P. de Witte van de speeltuinvereniging Bloem hof te Alphen aan den Rijn. B de Klerk Gisterenop de verjaardag van prins Bernhard, kwamen de leden van de Leidse Christelijke oranjevereniging in het gebouw „De Goede Herder" bijeen voor een gezellige avond met een huishoudelijk tintje. De voorzitter, ds. J". van der Wiel, verklaarde in zijn openingswoord het verband tussen de verjaardag van de Prins en deze avond. Door deze avond wil het bestuur op de verjaardag nog enig accent leggen, terwijl aan de andere kant de opkomst door deze combinatie groter wordt. Ds. Van der Wiel stond hierna stil bij de betekenis van Prins Bernhard voor gezir en ons volk. Hij deed dit op het stramien van een woord uit Deuterono- mi'üm 32: „Geef God alleen de eer". De heer N. de Water, secretaris, bracht zijn jaarverslag uit. Het aantal leden is gelijk gebleven. De penning- V erkeersexamens in cijfers Aan de in 1956 in Lelden gehouden verkeersexamens hebben 1960 jongelui (51 scholen) deelgenomen van wie 1676 (85,5 zijn geslaagd. Twee negentig kandidaten legden hun exai foutloos af. De leerlingen van de ulo-School Hoog landse Kerkgracht, de Chr. v.g.l.o.-school, Noordeinde 40 en de v.g.l.o.-school Oude Vest 35 hebben een verzwaard schriftelijk examen afgelegd. Een groot aantal hen kwam bovendien In het bezit vai rijwieldiploma b Geveilde percelen Ten overetaan vam notairis W. S. Jong- sma te Leiden woonhuis met erf Lange Mare 56, in bod f 4300, koper: T. Beeuwkes te Leiden, q.q. voor: f 4550; woonhuizen en erven met afz. bovenwo ningen Oranjegraohit 62/62a en 64/64a, te zamen na afimijning in bod f 12.400, koper: P. Moerman te Leiden, q.q voor: f 13.150; woonhuis en erf Rem brandstraat 18, bod f 1200, koper: A. de Jong te Leiden oor: f 1200; woonhuis met erf Waardgracht 35, in bod f 1120, koper: P. Moerman be Leiden, q.q voor: f 1260; woonhuis met erf 2e Gorbesbraat 36, un bod f750, koper: E. van Starkenburg te Leiden, q.q. voor; f 760; woonhuis met erf Apobhekersdijk 23, bod f 9400, is ndet verkocht. Oversteekfouten veroorzaakten in 1955 heel wat ongelukken de bepaling voor: Voetgangers mogen banen en fietspaden slechts haaks op de verkeersrichtlng, voorzichtig nodeloze onderbreking oversteken. Het in eglement komt 14. Rijd kalm in de omgeving van scholen, oorzaakt. Het ls daarom van het grootste belang, dat de voet ganger, zodra hij het trottoir wenst te verlaten, de vol gende regels in acht 1. Stap niet achte loos op de rij baan; kijk eerst links en rechts 2. Beperk uw aan wezigheid op de rijbaan tot het uiterste; steek dus haaks over 3. Zorg voor een vrij uitzicht voor u oversteekt; het naderende ver keer kan u dan 4 Maak gebruik van de over steekplaatsen. 5. Kijk tijdens het oversteken tot het den van de weg naar links, daarna Het ongevallencijfer zal ook worden teruggebracht als het verkeer op de rij banen steeds het volgende in acht neemt 1. Geef de voetganger zijn kans; matij snelheid in de bebouwde kom. 2 Elke bal, die op de rijbaan rolt. wordt door een kind gevolgd. 3 Spelende kinderen op het trottoir be vinden zich voor uw voertuig voor u het beseft. ook tijdens de schooltijden. Op de schets ziet men behalve twee ?®n. ,1 voetgangers, die op verschillende wijze de weg oversteken, een motor en een auto, i"' I rechts komende auto voorrang te meester, de heer J. Pieneman, kon een klein batig saldo melding maken. Namens de kascomissie bracht die heer T. v. d. Berg verslag uit. Bij acclamatie werden de heren H. Kres en P. A. Kou- wenhoven herbenoemd. Het gezellige gedeelte van de avond werd verzorgd door het dubbelkwartet onder leiding van de heer Amoldus, de pianist, de heer H. Sloos en Kees Schutte en Ton van Lunteren, die met enkele liedjes voor het voetlicht kwamen. De heer De Water leidde een spel in het ver. zorgen van poppen, die natte luiers had den gekregen. De heer A. de Koning kon de poppen het best „In de luren leggen". Ds. Van der Wiel besloot de avond met een oproep tot activiteit. Slotavond Sleutelbloem Donderdag wordt in de grote zaal va het Leidse Volkshuis de sl-ultingsavond van de stichting De Sleutelbloem gehou den. Voor de pauze wordit de avond ge vuld met ballet en toneelspel, daarna zaïl de diploma-uitreiking plaats hebben ten slotte wordt een film over de kampen van De Sleutelbloem vertoond. Tot professor te Makassar Mr. M. V. Polak wijst benoeming af Mr. drs. M. V. Polak uit Oegstgeest, die door de Indonesische regering was be noemd tot professor aan de economische en juridische faculteiten van de Indone sische universiteit in Makassar, heeft aan het bestuur van de faculteit medegedeeld, dat hij de benoeming niet aanvaardt en in Nederland zal blijven. Burgerlijke stand van Leiden GEBOREN: Petrus Gerrit, z v E d'Haan en C W Bosman; Cornelia, d v N E Hou- weling en C M Wegman; Pieter, z v P Peschier en J J Datema; Ronald, z v G Burgwal en J Spierenburg; Ghislaine Susan Leopoldine, d v J L Wijers en Gra- Y M G van Limburg Stirum; Tjutnjak Ubit, d v T Iskandar en G C M Herder; Theodorus Christiaan, z v W Hoppenbrouwer en M J van Beers OVERLEDEN: J W van der Steen,- man, 78 jr; E Scheels, wed.van Hilgersom. 89 jr; L P Brama, man, 53 Jr. Kikvorsman Crabh - in Moskou? De Britse kikvorsman Crabh zou nu»/' mer 147 zijn in de Lefortowo-gevangeaf te Moskou Dit sensationele nieuws ls gepubliceerd door het Westduitse blad Bildzeitud Crabb verdween in april tijdens het Rj sische bezoek aan Londen. Hij zou d doken hebben onder de Russische krf sers en daarbij omgekomen zijn. E4 Russisch officier had onder een goj glas wijn aan een Franse politicus j Moskou verteld, dat de Russen Cralj „hadden". De kikvorsman zou verzocl zijn voor de Sowjet-marine te werkeJ Moskou confereert mi politieke leiders Naar in diplomatieke kring te Wei verluidt zou op het ogenblik te Mosi ten conferentie worden gehouden van Sowjet-leiders met politieke figuren de satellietlanden Men vermoedt, dat het ondei iok besprekingen ls, de houding dezer lanc^h tegenover Zuid-Slavië en het regiem t Tito. Deze laatste heeft zich tijdens z bezoek in Moskou beklaagd over de ho^na; ding van bovengenoemde staten. Ook de reacties der buitenlandse co: teh munisten op de Stalinverguizing zoud^a; worden behandeld wekkend doekje voor het bloeden zijn voor mannen, wier schedel niet of althans dun bezaaid is met steile dan wel krullende haren een dame zal in deze slagzin der kaalhoofdigen per se geen troost vinden. Vrouwen, wier haar de strijd om het bestaan heeft opgegeven of vrouwen, die niet content zijn met hetgeen zij van nature meekregen, wender zich tot de posticheur resp. posticheuse. Dit welluidende Franse woord is de vertaling van het goede Nederlandse woord „pruikenmaker". Maar het klinkt voor een vrouw zo hard, om te moeten zeggen: „Tot straks man, ik ga naar de pruikenmaker". Daar om zegt zij: „Ik ben zo terug! Even naar de posticheuse Zo heeft dus de vrouw ook haar „doekje voor het bloeden". Het produkt van vakkundige han den, waardoor zij zich weer onder de mensen kan begeven, heet dan ook geen pruik, maar postiche. Men denke niet, dat het aantal dames, die de hulp Inroepen, gering ls. De haarwerkster An nie van Isenburg (Van Bylandtstraat 99 In Den Haag), die als jong meisje in het vak kwam, taxeert het aantal dames, dat een postiche heeft, toch zeker vljfHen op de honderd. Mevrouw Van Isen burg gebruikte, toen zij ons over haar vak vertelde, een woord, dat de mensen, die van haar diensten ge bruik moeten ma ken, wel heel juist ty peert: haar-lnvaliden-» Hiermee komt de rol, die de posticheuse In de samenleving speelt, op hetzelfde (sociale) plan te staan als die van de tandtech- nlcus, die kunstgebit ten maakt of die van i posticheuse haren geïnplanteerd, één voor De haarwerksters doen dit met behulp van een klein haakpennetje en m snelheid als waarmee een vaardig haakster een beddesprel maakt. De haren, die worden gebruikt, zijn echte mensenharen, die een speciale bewerking hebben ondergaan, i door de krul en de glans goed blijven. Alle mogelijke kleuren zijn voorradig. Vooral uit Italië wordt veel haar geïmporteerd, omdat veel vro het haar daar nog lang dragen. Vroe ger leverde ook Frankrijk veel haar, In dat land was (of ls?) zelfs Btreek, waar de vrouwen hun haar de die beenprothesen maakt. Als men over een posticheuse en haar werk spreekt, is men geneigd aan „ijdelheid" te denken. Dit is onjuist, want in de eerste plaats moet men denken aan de haar-invali- den, de mensen, die door een ziekte of ongeluk van hun natuurlijke haar zijn beroofd. Men kan zijn haardos of een ge deelte daarvan verliezen door een ziekte (zenuwen), maar ook door een hersenoperatie, door een brandje of door een ongeluk. Voor een man ls dat niet prettig, doch voor een vrouw betekent dit zonder meer een ramp Een posticheuse kan dan uitkomst brengen. GEHEEL HANDWERK TVE POSTICHEUSE heeft een vak, waarop de techniek nog geen in vloed heeft gehad, want een gehele postiche wordt met de hand gemaakt. Wel zijn de materialen verbeterd. De pruiken, die in de pruikentijd werden gemaakt, waren heel wat grover dan de tegenwoordige, die nfet van een echte haardos zijn te onderschelden. tule worden de Gliickliche Reisen99 in Gehoorzaal lenen. In dergelijke situaties worden vaak fouten gemaakt. Vele auto- en motorbe stuurders naderen een kruispunt met een zo grote snelheid, dat voorrang verlenen slechts mogelijk ls door plotseling en krachtig remmen. Hierdoor worden niet alleen andere weggebruikers in verwar ring gebracht, waarvan een aanrijding het gevolg kan zijn, doch meestal wordt nog een tweede fout gemaakt daar men geneigd is bij een kruispunt te dicht achter elkaar te rijden, zodal bij een noodremming een tweede ongeluk kan gebeuren. In 1955 waren er. zo duizend De Koksschool heeft gisteren ter gelegenheid van het zesjarig bestaan sportfeest gehouden op de ter reinen van de Leidse Hout. 't Was in dit geval meer een feest, dan werke lijke sportbeoefening, maar reden om er treurig over te zijn, had niemand, temeer niet, omdat het trompetters- korps der cavalerie voor feestelijke muziek zorgde en alle (eventuele) desillusies wegblies. 's Avonds In de Stadsgehoorzaal, waar de feestavond werd gehouden, tipte de commandant van de Koksschool, de lui tenant-kolonel der Intendance. H W Gprth van Wijk. he-t sportfeest nog even aan. Hij vond. dat er wonderlijke sport was bedreven. Voor de 3000 m hardlopen bijvoorbeeld hadden zich 60 deelnemers gemeld. Zegge en schrijve vijf van hen bereikten de finish BIJ het touwtrek ken ging het ook al raar. Van een ploeg van zes man vergaten er drie te trekken, ze maakten een babbeltje en ile-ten hun ploeggenoten het werk opknappen Maar gezellig was het. Ook in de Stadsgehoorzaal ontbrak gis teravond de feestvreugde niet Overste Gerth van Wijk hee-tte er enkele leger- autoriteiten welkom en vertelde, dat de Koksschool in de afgelopen zes jaar was uitgegroeid van 20 man tot een redelijk onderdeel. Troetelkind99 Het „troetelkind" van de Koksschool, het alom in den lande bekende en ver maarde soldatenkoor onder leiding van de dirigent, de heer H. Rijnbeek, opende de avond met liederen van Mozart. Verdi en Grieg Medewerking verleenden Jos Carpay, hammondorgel, B. Mulder, ba riton en zes knapen van het Jeugdkoor van de Petruskerk. Hfit koor bevestigde weer zijn reputatie en de knapen zongen wonderschoon. Ook voor de bariton B Mulder niets dan lof. Jammer was, dat de begeleiding van het hammondorgel te hard was. vooral bij het eerste werk van het koor. De Haagse operettezangere namen het tweede gedeelte van de avond voor hun rekening. Ze voerden op gewaardeerde wijze „Glückltche Reisen" van Eduard Künnecke op. J06. Carpey zorgde voor prima begeleiding. voor de verkoop lang laten groeien. Voor de oorlog importeerde Neder land uit Frankrijk veel kapsels, maai toen na 1945 de deviezen schaars wa ren, moesten de Nederlandse haar- werkers in de nationale behoefte voorzien. Thans zijn weer Franse kap sels te koop, maar die zijn veel duur der dan de Nederlandse produkten. Is het haar plaatselijk dun of ont breekt de haargroei geheel, dan kan de haarwerkster deze plekken hulpstukjes camoufleren. Maar ook in andere gevallen is de haarwerkster de samenzweerster de vrouw, namelijk als het er om gaat haar vrouwelijk schoon om der ijdel heid wille te vergroten. Tijdens bezoek aan mevrouw Van Isenburg leerden wij, dat het voor een man alleen zin heeft de vrouw zijner dro men aan de tand te voelen, maar haar bovendien zonder pardon aan de haren te trekken CHIGNONS MET BEHULP VAN- CHIGNONS - dit zijn hulpstukjes kan een vrouw het doen voorkomen of zij van dat mooie lange haar heeft, waarvan de meeste mannen houden. Het zij haar vergeventemeer als zij van chignons gebruik maakt om rriooi door de periode, die ligt tussen' het kort- en het langharige tijdperk, door te komen. Want mevrouw Van Isenburg vertelde, dat de haarwerk-1 sters de laatste tijd druk werk hebben, omdat de dames meer lang haar gaan dragen. De reden hiervan is weer, dat vele dames het haar minder laten per manenten, omdat het er van heeft te lijden. Een enkele keer krijgt de haarwerk ster een man tot klant, bijvoorbeeld als op een gedeelte van het hoofd geen haar meer wil groeien als gevolg van een vroegere wond of door een (zenuw) ziekte. In alle andere geval len is het plezier, dat de man van de haarwerker(-ster) heeft Indirect: z'n vrouw wordt een beetje mooier T oelatingsexamen meisjes-h.b.s. Na verlengd examen zijn toegelato de eerste klasse van de gemeentelijk® h.b.6. voor meisjes: M. A. den Boer, Led- L. Boersma, Leiden; M. Hoever®, Voorschoten, J. M. G. Lammens, Wasse- M. J M. Louwe, Leiden. V. M. S. Verzijden, Leiden. Stoei in 't gezin De Nieuwe Leidsche" ei in I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1956 | | pagina 4